Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner"

Transkript

1 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående uddannelser 11 Grundtvig: voksenuddannelse og andre uddannelsesforløb 14 Lingua: sprogundervisning og sprogindlæring 16 Minerva: nye teknologier på uddannelsesområdet 18 Observation og fornyelse 20 Fælles aktioner 21 Supplerende foranstaltninger 22 Leonardo da Vinci: 23 Ungdom 29 Tempus 40 Kultur MEDIA Plus 46 Aktioner elearning 50 Direktivet "Fjernsyn uden grænser" 51 Europe : Det europæiske sprogår 53 Jean Monnet-programmet 54 EUROPASS-Uddannelse 56 PRINCE 57 Europa Direkte 58 Partnerskaber med civilsamfundet 59 Informationstjenester og infocentre 61 Venskabsbyer 62 Samarbejde mellem EU og Canada 63

2 2 Samarbejde mellem EU og De Forenede Stater 64 Sport 65 Andre ydelser af interesse for offentligheden, der varetages af Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur 66 Adresseliste 68

3 3 Forord Udnyt mulighederne Med overgangen til år 2000 har EU iværksat en ny generation af programmer og aktioner, der vedrører almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom, kultur, sport og unionsborgerskab. De handler om Europas største rigdom, de menneskelige ressourcer, og omfatter programmer som Socrates, Leonardo da Vinci, Ungdom, Tempus, Kultur 2000 og Media. Selv om disse programmer og aktioner hver især har deres egne målsætninger, har de meget til fælles. De støtter borgernes mobilitet, iværksættelse af pilotprojekter samt udveksling af idéer og erfaringer. De opfordrer på alle niveauer til europæisk samarbejde. De søger kvalitet og stimulerer innovation. Programmerne henvender sig til en stor gruppe aktører, institutioner og foreninger og er åbne for ikke færre end 31 europæiske lande. De støtter også grundlæggende værdier såsom fremme af ligestilling, aktiv deltagelse i samfundslivet, indlæring i et multikulturelt miljø og nødvendigheden af almen uddannelse og erhvervsuddannelse hele livet igennem. Gennem uddannelse og kultur-programmerne er finansiel støtte til rådighed for tusindvis af projekter, som hundredtusinder af mennesker har glæde af. De tjener til opmuntring til nye initiativer og som kilde til konkrete muligheder. For at kunne udnytte disse muligheder er man dog nødt til at have tilstrækkelige oplysninger i god tid. «Vejledning til fællesskabsprogrammer og -aktioner» henvender sig til skoler, universiteter, uddannelsescentre, branchefolk inden for kultur og medier, regionale og lokale myndigheder, NGO'er og ikke mindst de tusindvis af iværksættere i felten, der ønsker at skabe et projekt med en europæisk dimension og gerne vil vide, om de kan regne med støtte fra EU. Vejledningen beskriver i en og samme publikation alle de mekanismer og procedurer, der er nødvendige, hvis man vil søge om støtte. Den har et praktisk formål: at give enkle svar på de hyppigst stillede spørgsmål, henvise læseren til andre informationskilder, sætte læseren i forbindelse med kontaktpunkterne i sit land. Uddannelsens og kulturens Europa - borgernes Europa - er på vej. Det er afgørende, at alle får fuldt udbytte af det. Viviane Reding Medlem af Kommissionen med ansvar for uddannelse og kultur

4 4 Programmer SOCRATES Programmets mål Socrates er det europæiske program for uddannelsesområdet. Det tager sigte på at fremme den europæiske dimension og forbedre uddannelsens kvalitet ved at tilskynde til samarbejde mellem deltagerlandene. Dette program har til formål at udvikle et kundskabernes Europa for således at forberede europæerne bedre på dette nye århundredes store udfordring: fremme livslang uddannelse, tilskynde til, at alle får adgang til uddannelse og erhverver anerkendte kvalifikationer og kompetence. Konkret har Socrates fem overordnede mål: styrke den europæiske dimension i uddannelsen på alle niveauer; forbedre kendskabet til de europæiske sprog; fremme samarbejde og mobilitet på alle områder i uddannelsen; tilskynde til innovation i uddannelsen; fremme lige muligheder i alle uddannelsessektorer; Socrates supplerer medlemsstaternes indsats på uddannelsesområdet med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar for undervisningens indhold og uddannelsesordningernes opbygning samt deres kulturelle og sproglige mangfoldighed. Der deltager i alt 31 lande: Deltagerlande Den Europæiske Unions 15 medlemsstater: Tyskland, Østrig, Belgien, Danmark, Spanien, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Det Forenede Kongerige, Sverige; De tre lande fra EFTA/EØS: Island, Liechtenstein, Norge; De 10 associerede lande i Central- og Østeuropa: Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Den Tjekkiske Republik, Rumænien, Slovakiet, Slovenien; Cypern, Malta og fra 2001 Tyrkiet. Støtteberettigede Socrates henvender sig til alle, der arbejder i uddannelsessektoren: elever under den obligatoriske skolegang, studenter, personer - unge og mindre unge - der vender tilbage til en uddannelsessituation; undervisningspersonale under uddannelse eller i aktiv tjeneste, lærere, personale i undervisningsinstitutionernes administration og ledelse; undervisningsinstitutioner af enhver art; men også alle berørte personer uden for undervisningssektoren: den offentlige forvaltning og beslutningstagere, lokale og regionale myndigheder,

5 5 forældresammenslutninger, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, foreninger og ikke-statslige organisationer... Programmets gyldighedsperiode Efter en første fase på fem år ( ), videreføres Socrates-programmet for en periode på syv år ( ). Retsgrundlag Artikel 149 og 150 i EF-traktaten. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 253/2000/EF af (EFT L 28 af ). Budget Socrates råder over et budget på mio. EUR for syv år. Programmets forvaltning Socrates-programmets gennemførelse varetages af Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur). Den bistås i denne sammenhæng af Socrates-udvalget bestående af repræsentanter for medlemsstaterne under forsæde af en repræsentant for Kommissionen. Der er endvidere oprettet nationale kontorer for Socrates i alle deltagerlandene. Disse kontorer, som har en mere direkte forbindelse med borgerne, forvalter en stor del af Socrates-programmet og varetager vigtige informationsopgaver. Indgivelse af ansøgninger Procedurerne for indgivelse og udvælgelse af ansøgninger om støtte varierer betydeligt, alt efter om det drejer sig om en centraliseret aktion forvaltet af Europa-Kommissionen eller en decentraliseret aktion, der forvaltes af de nationale kontorer, der er udpeget af deltagerlandene (yderligere oplysninger herom findes i beskrivelsen af de enkelte Socrates-aktioner). Du kan: Yderligere oplysninger rette henvendelse til det nationale Socrates-kontor i dit eget land. A adressen findes på internetadressen: gå ind på Europa-Kommissionens webside om Socrates: læse ansøgervejledningen til Socrates, som giver alle oplysninger om de forskellige aktioner og om den konkrete fremgangsmåde for at deltage i dem. Denne vejledning, som findes på 11 sprog, kan downloades fra Internettet (på ovenstående adresse), eller den kan fås fra de nationale kontorer. Socrates omfatter otte aktioner. Aktioner De tre første aktioner svarer til de tre etaper, der ligger i et livslangt uddannelsesforløb: skole, videregående uddannelse, voksenuddannelse. De fem følgende er tværgående aktioner.

6 6 1. Comenius: skoleundervisning, 2. Erasmus: videregående uddannelse, 3. Grundtvig: voksenuddannelse og andre uddannelsesforløb, 4. Lingua: undervisning i de europæiske sprog, 5. Minerva: informations- og kommunikationsteknologier i uddannelsen, 6. Observation og fornyelse af uddannelsesordninger og -politikker, 7. Fælles aktioner med andre europæiske programmer, 8. Supplerende foranstaltninger. Aktiviteter Socrates-programmet yder finansiel støtte til følgende typer af aktiviteter: grænseoverskridende mobilitet for personer, der arbejder i uddannelsessektoren i Europa; pilotprojekter på grundlag af tværnationale partnerskaber, der er etableret for at fremme uddannelsens fornyelse og kvalitet; fremme af europæernes sproglige formåen og forståelse af de forskellige kulturer; anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier på uddannelsesområdet; tværnationale samarbejdsnet, som letter udvekslingen af erfaringer og god praksis; sammenlignende observationer og analyse af uddannelsesordningerne og -politikken i de forskellige lande; aktiviteter, der tager sigte på at udveksle informationer, udbrede god praksis og begunstige fornyelse. Fælles prioriteter Hver aktion omfatter prioriteter, som kan være permanente eller skifte fra år til år. Samtlige aktioner tager i øvrigt sigte på at give særlig støtte til ugunstigt stillede målgrupper, fremme lige muligheder mellem kvinder og mænd, integration af handicappede og bekæmpelse af racisme. Der lægges særlig vægt på indlæring af sprog, herunder også de sprog, som er mindre udbredt, og som der sjældent undervises i. Betydningen af at studere i et multikulturelt miljø understreges ligeledes som et af grundlagene for et europæisk borgerskab. De nye informations- og kommunikationsteknologier er en anden prioritet i programmet som led i en aktiv pædagogik og som et bidrag til fornyelsen. I perioden : Under Erasmus: Nogle tal universiteter indgik i et samarbejde inden for rammerne af institutionskontrakter; 35 tematiske net blev etableret mellem universiteterne;

7 studenter modtog et mobilitetsstipendium; lærere modtog støtte til mobilitet. Under Comenius: skoler indgik partnerskabsaftaler; lærere og skoleledere modtog støtte til mobilitet. Under Lingua: sproglærere og assistenter i sprogundervisningen modtog støtte til mobilitet; elever blev udvekslet inden for rammerne af sprogindlæringsprojekter.

8 8 Aktion 1 COMENIUS: SKOLEUDDANNELSE Målgrupper Comenius er rettet mod uddannelsens første stadium: fra børnehaveklasse til sekundærtrinnet (herunder teknisk og erhvervsfaglig uddannelse) og omfatter også grundskolen. Aktionen er relevant for alle, der arbejder i denne del af undervisningssektoren - lærere, andet undervisningspersonale, elever - og gerne organer uden for skolen: forældreforeninger, ikke-statslige virksomheder, lokale myndigheder, virksomheder, arbejdsmarkedets parter Programmets mål Comenius tager sigte på at forbedre undervisningens kvalitet, styrke dens europæiske dimension og fremme indlæringen af sprog. Der lægges endvidere vægt på visse overordnede idéer, herunder indlæring i et multikulturelt miljø, som er selve grundlaget for det europæiske borgerskab, støtte til ugunstigt stillede befolkningsgrupper, bekæmpelse af mislykkede uddannelsesforløb og social udelukkelse. Aktiviteter Comenius omfatter tre overordnede emneområder. 1) Skolepartnerskaber Derertaleomtretyperafpartnerskaber: Skoleprojekter gør det muligt for undervisningsinstitutioner (mindst tre skoler fra tre forskellige deltagerlande) at samarbejde om et emne af fælles interesse. Disse partnerskaber skal omfatte så mange klasser som muligt og på denne måde bidrage til et snævrere samarbejde mellem forskellige klasser og discipliner. Det er en prioritet at tilskynde til, at eleverne deltager aktivt, og et begrænset antal elever kan nu rejse til udlandet for sammen med lærerne at forberede og planlægge det europæiske projekt. Sprogprojekter skal omfatte to undervisningsinstitutioner fra to forskellige europæiske lande. Indlæringen af fremmedsprog skal stå i centrum for sådanne projekter. Der vil blive givet prioritet til mindre udbredte sprog, som der kun i begrænset omfang undervises i. Disse projekter skal almindeligvis føre til en udveksling af elever, som skal deltage i et ophold på partnerskabsskolen og til gengæld modtage besøg af elever derfra (eleverne skal være mindst 14 år gamle). Skoleudviklingsprojekter henvender sig til skolerne (mindst tre undervisningsinstitutioner fra tre forskellige deltagerlande) som institutioner. De deltagende skoler udveksler erfaringer, drøfter undervisningsmetoder og organisationsmodeller og forvaltning af emner af fælles interesse, som f. eks. forebyggelse af vold i skolen og integration af elever fra forskellige sociale eller kulturelle miljøer. Disse projekter er således relevante for undervisningsinstitutionerne som sådan. 2) Grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af undervisere på skoler Der kan ydes finansiel støtte til to typer af aktiviteter:

9 9 Multilaterale samarbejdsprojekter mellem forskellige typer af institutioner, herunder de institutioner og organer, der har ansvaret for undervisningspersonalets grunduddannelse eller efter- og videreuddannelse. Målet med disse projekter er at udarbejde programmer, kurser, strategier eller pædagogisk materiale til uddannelse af undervisningspersonale og til brug i klasserne. Foruden disse projekters bidrag til en styrkelse af uddannelsens kvalitet og dens europæiske dimension vil de også give et værdifuldt bidrag til skabelsen af forbindelser mellem kolleger, som arbejder på dette område i forskellige europæiske lande. Individuelle stipendier til fremtidigt undervisningspersonale (herunder undervisningsassistentstillinger til fremtidige sproglærere), til undervisere i aktiv tjeneste og andre kategorier, der formelt eller uformelt deltager i uddannelsesarbejdet (skoleledere, inspektører, konsulenter, rådgivere...). Disse stipendier er beregnet til at understøtte de nævnte personkategoriers mobilitet i forbindelse med praktikophold på skoler eller i virksomheder i udlandet, eller for at de kan deltage i europæiske kurser sammen med kolleger fra andre lande. 3) Etablering af Comenius-nettene Comenius-nettene tager først og fremmest sigte på at koordinere skolepartnerskaber og projekter vedrørende uddannelse af personalet, at forøge projekternes antal, men også at berige og supplere dem. Et Comenius-net etableres til samarbejde om et emne af fælles interesse. Det er i første række et grundlag for de personer og institutioner, der deltager i Comenius, for at styrke deres europæiske samarbejde og gøre det vedvarende. Det er ligeledes et forum for overvejelser og en fælles ramme om arbejdet med at fremme nyskabende praksis på det pågældende tematiske område. Støttebeløb 1) Skolepartnerskaber Europa-Kommissionens støtte består af to dele: et fast beløb pr. projekt og pr. år; et variabelt beløb til grænseoverskridende mobilitet. Dette beløb afhænger af antallet af lærere og elever, der deltager i den grænseoverskridende mobilitet. Dette beløb skal lægges til det faste beløb. Det faste beløb er for: Skoleprojekter: EUR til den koordinerende institution og EUR for de deltagende institutioner (pr. år). Sprogprojekter: EUR for den koordinerende institution og partnerskolen. Denne finansielle støtte gives normalt kun for ét år. Skoleudviklingsprojekter: EUR for den koordinerende institution og EUR for de enkelte partnere (pr. år). 2) Grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af undervisere på skoler Multilaterale samarbejdsprojekter: den finansielle støtte, som tildeles for en periode på højst tre år, varierer normalt mellem og EUR om året, idet beløbet varierer efter de pågældende projekttyper.

10 10 Individuelle stipendier: Støtten varierer efter mobilitetens varighed og art, og efter, hvilket land der besøges. 3) Comenius-nettene Der tildeles en finansiel støtte for højst tre år på mellem og EUR om året, idet beløbet afhænger af det pågældende projekts art. Der kan tildeles en støtte på normalt ikke over EUR pr. person til medlemmer af de støtteberettigede institutioners personale for at deltage i forberedende studiebesøg eller seminarer. 4) Forberedende studiebesøg For multilaterale samarbejdsprojekter vedrørende de tre områder under Comenius er det muligt at få støtte til forberedende studiebesøg af højst en uges varighed. Ansøgninger skal indsendes til projektkoordinatorens nationale kontor. Indgivelse af ansøgninger 1. Skolepartnerskaber: Det drejer sig om en decentraliseret aktion. Dette medfører, at udvælgelse af ansøgninger, kontrakter og betalinger forvaltes af hvert enkelt lands nationale kontor. Ansøgningerne skal ledsages af en "Comenius-plan". I dette dokument beskriver skolen kort sine europæiske aktiviteter og de resultater, skolepartnerskabet forventes at give for skolens fremtidige udvikling. Den samme procedure anvendes, hvis en skole ønsker at modtage en sproglig assistent under Comenius. 2. Grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af undervisere på skoler Multilaterale samarbejdsprojekter: det drejer sig om en centraliseret aktion. Ansøgninger stiles til Europa-Kommissionen, som træffer beslutning herom. Individuelle stipendier: der er tale om en decentraliseret aktion. Ansøgninger skal stiles til ansøgerens nationale kontor. 3. Comenius-nettene: Der er tale om en centraliseret aktion med en udvælgelsesprocedure i to etaper: indsendelse af et udkast til forslag og, i tilfælde af dets betingede udvælgelse, forelæggelse af et komplet forslag. Ansøgninger skal stiles til Europa-Kommissionen.

11 11 Aktion 2 ERASMUS: VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Programmets mål Erasmus tager sigte på at forbedre de videregående uddannelsers kvalitet og styrke deres europæiske dimension. For at nå dette mål tilskynder programmet til tværnationalt samarbejde mellem universiteterne, og det giver kraftige impulser til såvel studenters som læreres europæiske mobilitet og forbedrer gennemsigtigheden og den akademiske anerkendelse af studier og eksamensbeviser i hele Fællesskabet. Hvordan det fungerer De deltagende universiteter og Kommissionen indgår "institutionskontrakter", som omfatter samtlige godkendte Erasmus-aktiviteter. Hvem kan deltage? Erasmus henvender sig til universiteterne (næsten alle europæiske universiteter deltager), men også til alle andre typer af godkendte videregående uddannelser, og omfatter også studier efter en afsluttet universitetseksamen. Støtteberettigede De vigtigste målgrupper for støtte fra Erasmus er studenter og undervisningspersonale. Men Erasmus giver også universiteternes administrative personale mulighed for at deltage i det europæiske samarbejde. Forskellige typer af aktiviteter Studenters mobilitet Under Erasmus kan studenter studere i en periode på 3-12 måneder i et andet deltagerland. Der fastholdes det princip, at den institution, studenten kommer fra, fuldt skal anerkende de studier, der er gennemført i udlandet, bl.a. på grundlag af meritoverførselssystemet (ECTS), som letter den akademiske anerkendelse af studieperioder mellem de deltagende institutioner. En forudgående aftale mellem de berørte universiteter er således nødvendig for at rejse ud på dette grundlag. Undervisningspersonale Flere af aktiviteterne under Erasmus vedrører direkte undervisningspersonalet: Udveksling af undervisningspersonale. Erasmus giver støtte til professorer, der giver kurser, sædvanligvis af kort varighed, som integreres i læseplanen ved et partneruniversitet i et andet europæisk land. Denne form for erfaring har en positiv virkning for både professorer og studenter, herunder også for dem, der ikke har mulighed for at deltage i en udveksling. Fælles udarbejdelse af kurser. Mindst tre undervisningsinstitutioner (fra forskellige lande) deler deres ressourcer for at udvikle et studieprogram, et modul, en læseplan eller en mastergrad i fællesskab. Dette kan ske i alle akademiske discipliner, og ikke kun i forbindelse med et europæisk tema. Intensive programmer. Der kan tildeles fællesskabsstøtte til universiteter, der organiserer intensive kurser (f. eks. inden rammerne af sommeruniversiteter) når disse omfatter en europæisk dimension. Disse programmer af kort varighed er en

12 12 supplerende mulighed for undervisningspersonale og studenter for at omsætte forskningens resultater i undervisningsprogrammer ved de pågældende institutioner. Tematiske net. Vedrørende en given disciplin eller et givet emne kan institutter eller fakulteter på universiteter i samarbejde med forskningscentre, erhvervssammenslutninger, akademiske sammenslutninger eller lærer- og studenterforeninger danne et europæisk net, der fungerer som en bred platform for analyse og drøftelser. Europa-Kommissionen giver tilskud til tematiske net, hvis partnerskab på det europæiske plan er repræsentativt for den pågældende disciplin eller det pågældende tema. Støttebeløb Studenters mobilitet: De stipendier til mobilitet, studenter kan søge under Erasmus, forvaltes af de nationale kontorer. Stipendiebeløbene varierer efter den politik, de enkelte nationale kontorer fører, og især efter, hvor mange studenter, der indsender ansøgninger i de enkelte lande. Der er således stor forskel fra land til land. Erasmus-stipendierne skal ses som et supplement til de stipendier, universiteter, regioner eller stater i øvrigt giver studenterne. Erasmus-stipendierne er udformet som et bidrag til at dække de ekstraomkostninger, der følger med studier i udlandet. Det skal endvidere bemærkes, at Europa-Kommissionen kan finansiere en del af studenternes sproglige forberedelse, før de påbegynder deres studier i udlandet. Udveksling af professorer: Stipendierne er udformet som et bidrag til dækning af de merudgifter, der følger af, at man underviser i udlandet. Fælles udarbejdelse af kurser: Den finansielle støtte gives for en periode på højst tre år. Som reference kan nævnes, at den gennemsnitlige støtte til et projekt om udarbejdelse af et kursus i 1999/2000 beløb sig til EUR med en gennemsnitlig deltagelse på seks partnere pr. projekt. Intensive programmer: Den finansielle støtte gives til finansiering af intensive programmer for et, to eller tre på hinanden følgende år, idet det er en forudsætning, at gruppen af deltagere hvert år skal være forskellig og/eller de behandlede temaer skal være forskellige. Som reference kan det nævnes, at den gennemsnitlige fællesskabsstøtte til et intensivt program i 1999/2000 beløb sig til EUR for gennemsnitligt ni involverede institutioner. Tematiske net: Projekter om tematiske net kan finansieres i op til tre år. Finansieringens størrelse afhænger af projektets størrelse og rækkevidde. Indgivelse af ansøgninger Universiteterne stiler deres ansøgning om en institutionskontrakt direkte til Europa- Kommissionen.

13 13 De studenter og det lærerpersonale, der er interesseret i mobilitet, skal kontakte kontoret for internationale forbindelser på det universitet, de tilhører. Stipendierne tildeles gennem det nationale kontor for Erasmus, normalt gennem universitetet. Til intensive kurser, udvikling af kurser og tematiske net overføres finansieringen direkte fra Kommissionen.

14 14 Aktion 3 GRUNDTVIG: VOKSENUDDANNELSE OG ANDRE UDDANNELSESFORLØB Programmets mål Uddannelse er ikke begrænset til skolen, men er en proces, der foregår hele livet igennem, i enhver alder, overalt. Grundtvig tager sigte på voksenuddannelse og andre uddannelsesforløb. Denne aktion supplerer Comenius (skoleuddannelse) og Erasmus (videregående uddannelser) og udgør det tredje led i den samme uddannelseskæde. Voksenuddannelsessektoren er præget af forskelle i de europæiske lande og et stort antal forskellige situationer. Formålet med Grundtvig er at forbedre og lette adgangen til ny uddannelse for enhver, der, uanset den pågældendes alder, ønsker at lære noget nyt: for at vende tilbage til skolen eller universitetet for der at erhverve nye kvalifikationer og lettere finde nyt arbejde; for den pågældendes egen personlige tilfredsstillelse og de personlige og sociale fordele, der følger heraf; for i højere grad at blive en aktiv, europæisk borger. Hvem kan deltage? Grundtvig henvender sig til alle, der beskæftiger sig med voksenundervisning, både formelt (skoler, universiteter, voksenuddannelsesinstitutioner) og uformelt (sammenslutninger, biblioteker, museer, forældreorganisationer...). Støtteberettigede Grundtvig henvender sig til alle, der er ude over den obligatoriske skolegang. Programmet begunstiger især personer, der befinder sig i vanskelige sociale situationer, eller som kun har en beskeden grunduddannelse. Grundtvigs mål er ligeledes at give voksne (uanset i hvilken alder) en ny chance for, selv om de er udelukket fra skolesystemet, at skaffe sig en grunduddannelse, at give dem fornyet selvtillid ved at anerkende visse evner og kvalifikationer, der er erhvervet uden for skolen... Aktiviteter Med Grundtvig understøtter Europa-Kommissionen fire typer af aktiviteter. 1. Europæiske samarbejdsprojekter, som er relevante for institutioner eller organer, der beskæftiger sig med voksenuddannelse, og som ønsker at gennemføre et konkret projekt eller løse en fælles opgave gennem europæisk samarbejde. Eksempel: etablere ordninger til anerkendelse eller validering af kompetence, der er erhvervet under uformelle uddannelsesordninger, eller udvikle nye uddannelsesmoduler og nye metoder. 2.Uddannelsespartnerskaber, som henvender sig til mindre organisationer og giver mulighed for samarbejde i mindre målestok. Partnerskaberne understøtter generelt fælles kontakter og aktiviteter mellem partnere i forskellige lande og kan i givet fald senere munde ud i mere ambitiøse forehavender. Uddannelsespartnerskaberne tager bl.a. sigte på etablering af små fælles projekter omkring et præcist tema og andre

15 15 aktiviteter, der giver mulighed for udveksling af erfaringer, praksis og metoder, f. eks. konferencer, udstillinger, besøg Mobilitetsstipendier til uddannelse er beregnet for undervisere, der beslutter sig til at følge en uddannelse, sædvanligvis af 1-4 ugers varighed, i et andet land. Denne mobilitet står åben for alle kategorier af voksenuddannelsespersonale i bred betydning: lærere, studievejledere og administrativt personale, konsulenter, rådgivere og andre personer, der har en støttefunktion i denne sammenhæng. 4. Endelig giver Grundtvig-nettene de personer, der er involveret i voksenuddannelsen, et vedvarende diskussionsgrundlag, og de gør det muligt at gennemføre en meget bred formidling af nyskabende idéer og praksis på dette område. Der findes to typer af net: tematiske net, som er et debatforum om grundlæggende spørgsmål, og projektnet, som giver institutioner, der deltager i et partnerskab, mulighed for at følge arbejdets fremadskriden fra flere sider og samtidig giver dem mulighed for at lade deres resultater komme et større antal organer til gode. Støttebeløb Europæiske samarbejdsprojekter: projekterne finansieres i op til tre på hinanden følgende år. Støttens størrelse kan variere betydeligt fra et projekt til et andet. Uddannelsespartnerskaber: projekterne finansieres normalt for et eller to år. Støtten består normalt af et fast beløb plus et variabelt beløb til rejseomkostninger i udlandet. Mobilitet til uddannelse: projekterne finansieres i op til tre på hinanden følgende år. Den finansielle støtte varierer efter projektets karakter. Grundtvig-nettene: netprojekterne finansieres i en periode på op til tre år. Støtten varierer mellem og EUR om året. Indgivelse af ansøgninger De europæiske samarbejdsprojekter og Grundtvig-nettene finansieres direkte af Europa-Kommissionen. Støtten til uddannelsespartnerskaber og mobilitet til uddannelse for undervisere i voksenuddannelsen forvaltes decentralt af de nationale kontorer.

16 16 Aktion 4 LINGUA: SPROGINDLÆRING Programmets mål Fremme af sprogindlæring og sprogundervisning - de elleve fællesskabssprog, irsk og luxembourgsk og alle de nationale sprog i øvrige lande, der deltager i programmet - indgår i de forskellige aktioner under Socrates, herunder Comenius, Erasmus og Grundtvig. Lingua-aktionen er tværgående. Den er koncentreret omkring visse overordnede problemer og tilskynder til livslang sprogindlæring. Aktiviteter Europa-Kommissionen yder støtte til to kategorier af projekter. Fremme af sprogindlæring For at tilskynde til indlæring af et andet sprog er det nødvendigt at styrke motiveringen, udvikle informationen om de forskellige eksisterende muligheder og lette adgangen til de forskellige indlæringssteder og -metoder. På baggrund af denne erkendelse understøtter Kommissionen en vifte af tværnationale projekter, som dækker de etaper, der er nødvendige for at opnå kendskab til fremmedsprog. For det første er der tale om bevidstgørelse og motivering: der kan f. eks. etableres partnerskaber til at gennemføre mediekampagner. Hertil kommer information: hvor og hvordan finder man de indlæringsmuligheder, der passer til ens behov, hvilke er nyskabende, og hvad er god praksis på dette område? Endelig er der spørgsmålet om at lette adgangen til disse sproglige ressourcer. Udvikling af redskaber Denne anden del af Lingua tager sigte på at sørge for, at markedet rummer en tilstrækkelig mængde af redskaber for indlæring af sprog. De tværnationale projekter, der ønskes understøttet af Europa-Kommissionen, skal klart dække områder, der slet ikke eller kun dårligt dækkes af det eksisterende marked. De skal også fremme nyskabelse.detkanf.eks.væreennymetodetilindlæringaffinsk,etableringafen prøve, der fremsendes i internettet, hvor man på afstand kan måle sin kompetence i portugisisk, eller udarbejdelse af en video for studenter, der tager på studieophold i Grækenland Udvælgelseskriterier De projekter, der indsendes vedrørende et af disse formål med Lingua, skal: gennemføres i et partnerskab, der omfatter institutioner/organer fra mindst tre deltagerlande, indeholde en klar europæisk merværdi. Lingua-aktionen tager i øvrigt sigte på at begunstige indlæring af de mindre udbredte sprog, som der kun i begrænset omfang undervises i i Den Europæiske Union. Støttebeløb Lingua-projekter kan modtage fællesskabsstøtte i op til tre på hinanden følgende år. Finansieringens størrelse kan variere betydeligt fra det ene projekt til det andet alt efter projektets karakter.

17 17 Indgivelse af ansøgninger Lingua er en centraliseret aktion inden for rammerne af Socrates. Projekter skal derfor indsendes til Europa-Kommissionen, som forestår udvælgelsen.

18 18 Aktion 5 MINERVA: NYE TEKNOLOGIER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Programmets mål Uddannelsessystemerne er overalt i Europa nødt til at indstille sig på de nye udfordringer, der knytter sig til samfundsudviklingen. Informations- og kommunikationsteknologierne fremstår som et væsentligt redskab i omgangen med disse udfordringer og i forsøget på at forbedre uddannelsens kvalitet. Hen over det europæiske uddannelsesmiljø, som på en gang er meget righoldigt og meget opdelt, tager Minerva-aktionen sigte på at lette dialog og udveksling af erfaringer og praksis mellem alle de eksperter, der udvikler anvendelsen af nye teknologier i skolen, på de højere læreanstalter og i andre uddannelsessammenhænge. Minerva støtter ligeledes udviklingen af nye tjenesteydelser på dette område, hvor den menneskelige dimension er lige så vigtig som udstyret. Set i dette perspektiv er en sammenligning af nationale og regionale erfaringer og igangsætning af originale eksperimenter på det europæiske plan en væsentlig forudsætning for at forberede den fremtidige uddannelse. Aktiviteter Gennem Minerva støtter Europa-Kommissionen fire overordnede typer af aktiviteter: 1. Aktiviteter, der sigter mod bedre at forstå og understøtte fornyelsen. Det drejer sig f. eks. om at understøtte forskningsprojekter og aktioner, målrettede undersøgelser og sammenlignende analyser for at forbedre forståelsen af virkningerne af informationsog kommunikationsteknologierne og de forskellige modeller for åben uddannelse og fjernundervisning for undervisningens tilrettelæggelse og selve indlæringsprocesserne som sådan. 2. Aktiviteter, der tager sigte på at udarbejde nye pædagogiske metoder og ressourcer til udvikling af et nyskabende miljø på uddannelsesområdet. 3. Aktiviteter, der tager sigte på at formidle og få adgang til projektresultater for at styrke deres udbredelse og gennemføre den bedst mulige praksis overalt. 4. Projekter, der tager sigte på stille til rådighed og begunstige udvekslingen af idéer og erfaringer vedrørende brugen af informations- og kommunikationsteknologier på uddannelsesområdet i fjernundervisningen. Der tilskyndes til etablering af samarbejde mellem de personer, der udformer, bruger og er ansvarlige for uddannelses- og erhvervsuddannelsesordningerne. Udvælgelseskriterier Informations- og kommunikationsteknologierne indgår i programmets forskellige aktioner. I Minerva-aktionen er de imidlertid selve projekternes kerne. De aktiviteter, der støttes under Minerva, tager sigte på at nå en kritisk størrelse og har en større dimension end under de andre aktioner. De skal have en virkelig multiplikator- og katalysatorvirkning på det europæiske plan, og det skal kunne godtgøres, at de har potentiale til stor udbredelse. Minerva-aktionen lægger i øvrigt særlig vægt på tværgående projekter, der opbygges på grundlag af partnerskaber, som omfatter initiativtagere fra forskellige sektorer, herunder skoler og universiteter, multimedieindustrien og informations- og

19 19 kommunikationsindustrien, forlæggere, ministerier, sammenslutninger eller eksperter uden for skolen Støttebeløb Der vil generelt blive givet forrang til projekter, der varer et eller to år. I særlige tilfælde kan der ydes støtte for en periode på op til tre år. Finansieringens størrelse varierer meget efter projekternes art. Indgivelse af ansøgninger Minerva er en centraliseret aktion. Heraf følger, at projekterne skal indsendes til Europa-Kommissionen, som forestår udvælgelsen.

20 20 Aktion 6 OBSERVATION OG FORNYELSE Programmets mål På uddannelsesområdet rummer Europa en stor mangfoldighed af traditioner, praksis og systemer. For de europæiske lande, som naturligt er tilbøjelige til at koncentrere sig om deres egen virkelighed, består udfordringen i at interessere sig for, hvad der foregår andre steder. Når de studerer andre landes undervisningsordninger, er målet ikke, at de mekanisk skal kopiere dem. Målet er snarere at få et overblik over de mange forskellige måder at gribe tingene an på, hvilket kan give anledning til, at landene forsøger at gøre tingene på en ny måde. Forstået således bliver mangfoldigheden i Europa et frugtbart grundlag for fornyelse (innovation) og forbedring af uddannelsens kvalitet. Dette er målet med aktionen Observation og fornyelse: at etablere konkrete redskaber til at få den størst mulige nytte af denne mangfoldighed. Aktiviteter På baggrund af dette mål giver Europa-Kommissionen støtte til forskellige initiativer og operationer: indsamling af data og gennemførelse af sammenlignende kvantitative og kvalitative analyser af landenes uddannelsesordninger; sammenligning af uddannelsesordningerne og -politikkerne (bl.a. gennem Eurydice-informationsnet) ; studiebesøg, der giver grupper af beslutningstagere og eksperter på uddannelsesområdet fra forskellige lande mulighed for at få kendskab til reformer og nyskabende metoder vedrørende prioriterede emner i uddannelsesordningerne, der er fastsat af de nationale myndigheder og Den Europæiske Union (Arion); initiativer, der tager sigte på at forbedre den akademiske anerkendelse af eksamensbeviser opnået i et andet land, herunder gennem fællesskabsnettet af nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse (Naric); igangsætning af initiativer som f. eks. undersøgelser, seminarer, udveksling af eksperter eller pilotprojekter vedrørende særlig interessante emner for at sætte gang i debatten om uddannelsespolitikken, f. eks. uddannelse og beskæftigelse, kvalitetsindikatorer for undervisning, tværnational mobilitet i uddannelsen eller mere fremadrettede drøftelser om fremtidens uddannelse. Støttebeløb Disse projekter kan modtage fællesskabsstøtte for en periode på et eller flere år. Indgivelse af ansøgninger Projekterne skal indsendes til Europa-Kommissionen, undtagen når det drejer sig om Arion-studiebesøg, der indsendes til de nationale kontorer.

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer

Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer Ina Winther Groth, iwg@iu.dk Den internationale dimension i undervisningen, 10. november 2011 - Aalborg Styrelsen for Universiteter og

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

* * * * * UDDANNELSE OG UNGDOMS ANLIGGENDER SOCRATES 1995-1999 EUROPA KOMMISSIONEN

* * * * * UDDANNELSE OG UNGDOMS ANLIGGENDER SOCRATES 1995-1999 EUROPA KOMMISSIONEN + * * * * * UDDANNELSE OG UNGDOMS ANLIGGENDER SOCRATES 1995-1999 EUROPA KOMMISSIONEN Edith Cresson Medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for almen uddannelse og erhvervsuddannelse»for at konstruere

Læs mere

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold.

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om tilskudsmuligheder for danske elever,

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+ EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 16.10.2013 ARBEJDSDOKUMENT om Erasmus+ det nye flerårige program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse Om Erasmus+ - muligheder og udfordringer i en national kontekst Jean Monnet Tempus Youth in Action Erasmus Mundus Programmet for Livslang Læring Comenius Leonardo Erasmus Grundtvig Tværgående Program Erasmus+

Læs mere

INKLUDERENDE UNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSER PRIORITETSOMRÅDER

INKLUDERENDE UNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSER PRIORITETSOMRÅDER INKLUDERENDE UNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSER PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte fra 2009-2011 et projekt om inkluderende

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Muligheder for internationale støtte til projekter

Muligheder for internationale støtte til projekter Muligheder for internationale støtte til projekter bl.a. eksemplificeret ved projekt LL4S med støtte fra Cirius Anne Kathrine Skibelund anneks@roskilde.dk Roskilde Bibliotekerne Souschefmøde d. 6. marts

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.10.2014 C 382/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/31/2014 Erasmus+-Programmet, Nøgleaktion 3 Støtte til politisk reform Civilsamfundssamarbejde

Læs mere

Jobsøgning i det udvidede Europa

Jobsøgning i det udvidede Europa Jobsøgning i det udvidede Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender CMI/Digital Vision Europa-Kommissionen 1 Hvor kan jeg søge arbejde? Fri bevægelighed for personer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Personlige oplysninger. Navn: Adresse: Telefonnummer: Land: Østrig Belgien Bulgarien Cypern Kroatien Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig

Personlige oplysninger. Navn: Adresse: Telefonnummer:   Land: Østrig Belgien Bulgarien Cypern Kroatien Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Offentlig høring om mobilitetsordningen Dit første EURES-job og mulighederne for fremtidige EU-initiativer for unge arbejdstageres bevægelighed inden for EU Felter med en skal udfyldes. Personlige oplysninger

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Erhvervsuddannelsespolitik

Erhvervsuddannelsespolitik Erhvervsuddannelsespolitik i Den Europæiske Union Erhvervsuddannelse - et centralt tema i hvidbogen Kommissionens hvidbog om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse tager fat på det fundamentale spørgsmål

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0427 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0427 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.7.2008 KOM(2008) 427 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2001/2088(COS) 12. juni 2001 UDKAST TIL BETÆNKNING om Kommissionens memorandum om livslang uddannelse (SEK(2000)

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat EU s regelgrundlag for Erasmus Mundus programmet Indholdsoversigt 1. Hvad er Erasmus Mundus programmet? 2. Hvilke

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM KULTUR OG UDDANNELSE. CM\537336DA.doc PE 334.073

EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM KULTUR OG UDDANNELSE. CM\537336DA.doc PE 334.073 EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM KULTUR OG UDNNELSE CM\537336.doc PE 334.073 Formålet med dette dokument er at give hurtig adgang til generelle oplysninger om de områder, der henhører under Udvalget om Kultur

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Samlenotat

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere