Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner"

Transkript

1 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående uddannelser 11 Grundtvig: voksenuddannelse og andre uddannelsesforløb 14 Lingua: sprogundervisning og sprogindlæring 16 Minerva: nye teknologier på uddannelsesområdet 18 Observation og fornyelse 20 Fælles aktioner 21 Supplerende foranstaltninger 22 Leonardo da Vinci: 23 Ungdom 29 Tempus 40 Kultur MEDIA Plus 46 Aktioner elearning 50 Direktivet "Fjernsyn uden grænser" 51 Europe : Det europæiske sprogår 53 Jean Monnet-programmet 54 EUROPASS-Uddannelse 56 PRINCE 57 Europa Direkte 58 Partnerskaber med civilsamfundet 59 Informationstjenester og infocentre 61 Venskabsbyer 62 Samarbejde mellem EU og Canada 63

2 2 Samarbejde mellem EU og De Forenede Stater 64 Sport 65 Andre ydelser af interesse for offentligheden, der varetages af Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur 66 Adresseliste 68

3 3 Forord Udnyt mulighederne Med overgangen til år 2000 har EU iværksat en ny generation af programmer og aktioner, der vedrører almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom, kultur, sport og unionsborgerskab. De handler om Europas største rigdom, de menneskelige ressourcer, og omfatter programmer som Socrates, Leonardo da Vinci, Ungdom, Tempus, Kultur 2000 og Media. Selv om disse programmer og aktioner hver især har deres egne målsætninger, har de meget til fælles. De støtter borgernes mobilitet, iværksættelse af pilotprojekter samt udveksling af idéer og erfaringer. De opfordrer på alle niveauer til europæisk samarbejde. De søger kvalitet og stimulerer innovation. Programmerne henvender sig til en stor gruppe aktører, institutioner og foreninger og er åbne for ikke færre end 31 europæiske lande. De støtter også grundlæggende værdier såsom fremme af ligestilling, aktiv deltagelse i samfundslivet, indlæring i et multikulturelt miljø og nødvendigheden af almen uddannelse og erhvervsuddannelse hele livet igennem. Gennem uddannelse og kultur-programmerne er finansiel støtte til rådighed for tusindvis af projekter, som hundredtusinder af mennesker har glæde af. De tjener til opmuntring til nye initiativer og som kilde til konkrete muligheder. For at kunne udnytte disse muligheder er man dog nødt til at have tilstrækkelige oplysninger i god tid. «Vejledning til fællesskabsprogrammer og -aktioner» henvender sig til skoler, universiteter, uddannelsescentre, branchefolk inden for kultur og medier, regionale og lokale myndigheder, NGO'er og ikke mindst de tusindvis af iværksættere i felten, der ønsker at skabe et projekt med en europæisk dimension og gerne vil vide, om de kan regne med støtte fra EU. Vejledningen beskriver i en og samme publikation alle de mekanismer og procedurer, der er nødvendige, hvis man vil søge om støtte. Den har et praktisk formål: at give enkle svar på de hyppigst stillede spørgsmål, henvise læseren til andre informationskilder, sætte læseren i forbindelse med kontaktpunkterne i sit land. Uddannelsens og kulturens Europa - borgernes Europa - er på vej. Det er afgørende, at alle får fuldt udbytte af det. Viviane Reding Medlem af Kommissionen med ansvar for uddannelse og kultur

4 4 Programmer SOCRATES Programmets mål Socrates er det europæiske program for uddannelsesområdet. Det tager sigte på at fremme den europæiske dimension og forbedre uddannelsens kvalitet ved at tilskynde til samarbejde mellem deltagerlandene. Dette program har til formål at udvikle et kundskabernes Europa for således at forberede europæerne bedre på dette nye århundredes store udfordring: fremme livslang uddannelse, tilskynde til, at alle får adgang til uddannelse og erhverver anerkendte kvalifikationer og kompetence. Konkret har Socrates fem overordnede mål: styrke den europæiske dimension i uddannelsen på alle niveauer; forbedre kendskabet til de europæiske sprog; fremme samarbejde og mobilitet på alle områder i uddannelsen; tilskynde til innovation i uddannelsen; fremme lige muligheder i alle uddannelsessektorer; Socrates supplerer medlemsstaternes indsats på uddannelsesområdet med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar for undervisningens indhold og uddannelsesordningernes opbygning samt deres kulturelle og sproglige mangfoldighed. Der deltager i alt 31 lande: Deltagerlande Den Europæiske Unions 15 medlemsstater: Tyskland, Østrig, Belgien, Danmark, Spanien, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Det Forenede Kongerige, Sverige; De tre lande fra EFTA/EØS: Island, Liechtenstein, Norge; De 10 associerede lande i Central- og Østeuropa: Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Den Tjekkiske Republik, Rumænien, Slovakiet, Slovenien; Cypern, Malta og fra 2001 Tyrkiet. Støtteberettigede Socrates henvender sig til alle, der arbejder i uddannelsessektoren: elever under den obligatoriske skolegang, studenter, personer - unge og mindre unge - der vender tilbage til en uddannelsessituation; undervisningspersonale under uddannelse eller i aktiv tjeneste, lærere, personale i undervisningsinstitutionernes administration og ledelse; undervisningsinstitutioner af enhver art; men også alle berørte personer uden for undervisningssektoren: den offentlige forvaltning og beslutningstagere, lokale og regionale myndigheder,

5 5 forældresammenslutninger, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, foreninger og ikke-statslige organisationer... Programmets gyldighedsperiode Efter en første fase på fem år ( ), videreføres Socrates-programmet for en periode på syv år ( ). Retsgrundlag Artikel 149 og 150 i EF-traktaten. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 253/2000/EF af (EFT L 28 af ). Budget Socrates råder over et budget på mio. EUR for syv år. Programmets forvaltning Socrates-programmets gennemførelse varetages af Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur). Den bistås i denne sammenhæng af Socrates-udvalget bestående af repræsentanter for medlemsstaterne under forsæde af en repræsentant for Kommissionen. Der er endvidere oprettet nationale kontorer for Socrates i alle deltagerlandene. Disse kontorer, som har en mere direkte forbindelse med borgerne, forvalter en stor del af Socrates-programmet og varetager vigtige informationsopgaver. Indgivelse af ansøgninger Procedurerne for indgivelse og udvælgelse af ansøgninger om støtte varierer betydeligt, alt efter om det drejer sig om en centraliseret aktion forvaltet af Europa-Kommissionen eller en decentraliseret aktion, der forvaltes af de nationale kontorer, der er udpeget af deltagerlandene (yderligere oplysninger herom findes i beskrivelsen af de enkelte Socrates-aktioner). Du kan: Yderligere oplysninger rette henvendelse til det nationale Socrates-kontor i dit eget land. A adressen findes på internetadressen: gå ind på Europa-Kommissionens webside om Socrates: læse ansøgervejledningen til Socrates, som giver alle oplysninger om de forskellige aktioner og om den konkrete fremgangsmåde for at deltage i dem. Denne vejledning, som findes på 11 sprog, kan downloades fra Internettet (på ovenstående adresse), eller den kan fås fra de nationale kontorer. Socrates omfatter otte aktioner. Aktioner De tre første aktioner svarer til de tre etaper, der ligger i et livslangt uddannelsesforløb: skole, videregående uddannelse, voksenuddannelse. De fem følgende er tværgående aktioner.

6 6 1. Comenius: skoleundervisning, 2. Erasmus: videregående uddannelse, 3. Grundtvig: voksenuddannelse og andre uddannelsesforløb, 4. Lingua: undervisning i de europæiske sprog, 5. Minerva: informations- og kommunikationsteknologier i uddannelsen, 6. Observation og fornyelse af uddannelsesordninger og -politikker, 7. Fælles aktioner med andre europæiske programmer, 8. Supplerende foranstaltninger. Aktiviteter Socrates-programmet yder finansiel støtte til følgende typer af aktiviteter: grænseoverskridende mobilitet for personer, der arbejder i uddannelsessektoren i Europa; pilotprojekter på grundlag af tværnationale partnerskaber, der er etableret for at fremme uddannelsens fornyelse og kvalitet; fremme af europæernes sproglige formåen og forståelse af de forskellige kulturer; anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier på uddannelsesområdet; tværnationale samarbejdsnet, som letter udvekslingen af erfaringer og god praksis; sammenlignende observationer og analyse af uddannelsesordningerne og -politikken i de forskellige lande; aktiviteter, der tager sigte på at udveksle informationer, udbrede god praksis og begunstige fornyelse. Fælles prioriteter Hver aktion omfatter prioriteter, som kan være permanente eller skifte fra år til år. Samtlige aktioner tager i øvrigt sigte på at give særlig støtte til ugunstigt stillede målgrupper, fremme lige muligheder mellem kvinder og mænd, integration af handicappede og bekæmpelse af racisme. Der lægges særlig vægt på indlæring af sprog, herunder også de sprog, som er mindre udbredt, og som der sjældent undervises i. Betydningen af at studere i et multikulturelt miljø understreges ligeledes som et af grundlagene for et europæisk borgerskab. De nye informations- og kommunikationsteknologier er en anden prioritet i programmet som led i en aktiv pædagogik og som et bidrag til fornyelsen. I perioden : Under Erasmus: Nogle tal universiteter indgik i et samarbejde inden for rammerne af institutionskontrakter; 35 tematiske net blev etableret mellem universiteterne;

7 studenter modtog et mobilitetsstipendium; lærere modtog støtte til mobilitet. Under Comenius: skoler indgik partnerskabsaftaler; lærere og skoleledere modtog støtte til mobilitet. Under Lingua: sproglærere og assistenter i sprogundervisningen modtog støtte til mobilitet; elever blev udvekslet inden for rammerne af sprogindlæringsprojekter.

8 8 Aktion 1 COMENIUS: SKOLEUDDANNELSE Målgrupper Comenius er rettet mod uddannelsens første stadium: fra børnehaveklasse til sekundærtrinnet (herunder teknisk og erhvervsfaglig uddannelse) og omfatter også grundskolen. Aktionen er relevant for alle, der arbejder i denne del af undervisningssektoren - lærere, andet undervisningspersonale, elever - og gerne organer uden for skolen: forældreforeninger, ikke-statslige virksomheder, lokale myndigheder, virksomheder, arbejdsmarkedets parter Programmets mål Comenius tager sigte på at forbedre undervisningens kvalitet, styrke dens europæiske dimension og fremme indlæringen af sprog. Der lægges endvidere vægt på visse overordnede idéer, herunder indlæring i et multikulturelt miljø, som er selve grundlaget for det europæiske borgerskab, støtte til ugunstigt stillede befolkningsgrupper, bekæmpelse af mislykkede uddannelsesforløb og social udelukkelse. Aktiviteter Comenius omfatter tre overordnede emneområder. 1) Skolepartnerskaber Derertaleomtretyperafpartnerskaber: Skoleprojekter gør det muligt for undervisningsinstitutioner (mindst tre skoler fra tre forskellige deltagerlande) at samarbejde om et emne af fælles interesse. Disse partnerskaber skal omfatte så mange klasser som muligt og på denne måde bidrage til et snævrere samarbejde mellem forskellige klasser og discipliner. Det er en prioritet at tilskynde til, at eleverne deltager aktivt, og et begrænset antal elever kan nu rejse til udlandet for sammen med lærerne at forberede og planlægge det europæiske projekt. Sprogprojekter skal omfatte to undervisningsinstitutioner fra to forskellige europæiske lande. Indlæringen af fremmedsprog skal stå i centrum for sådanne projekter. Der vil blive givet prioritet til mindre udbredte sprog, som der kun i begrænset omfang undervises i. Disse projekter skal almindeligvis føre til en udveksling af elever, som skal deltage i et ophold på partnerskabsskolen og til gengæld modtage besøg af elever derfra (eleverne skal være mindst 14 år gamle). Skoleudviklingsprojekter henvender sig til skolerne (mindst tre undervisningsinstitutioner fra tre forskellige deltagerlande) som institutioner. De deltagende skoler udveksler erfaringer, drøfter undervisningsmetoder og organisationsmodeller og forvaltning af emner af fælles interesse, som f. eks. forebyggelse af vold i skolen og integration af elever fra forskellige sociale eller kulturelle miljøer. Disse projekter er således relevante for undervisningsinstitutionerne som sådan. 2) Grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af undervisere på skoler Der kan ydes finansiel støtte til to typer af aktiviteter:

9 9 Multilaterale samarbejdsprojekter mellem forskellige typer af institutioner, herunder de institutioner og organer, der har ansvaret for undervisningspersonalets grunduddannelse eller efter- og videreuddannelse. Målet med disse projekter er at udarbejde programmer, kurser, strategier eller pædagogisk materiale til uddannelse af undervisningspersonale og til brug i klasserne. Foruden disse projekters bidrag til en styrkelse af uddannelsens kvalitet og dens europæiske dimension vil de også give et værdifuldt bidrag til skabelsen af forbindelser mellem kolleger, som arbejder på dette område i forskellige europæiske lande. Individuelle stipendier til fremtidigt undervisningspersonale (herunder undervisningsassistentstillinger til fremtidige sproglærere), til undervisere i aktiv tjeneste og andre kategorier, der formelt eller uformelt deltager i uddannelsesarbejdet (skoleledere, inspektører, konsulenter, rådgivere...). Disse stipendier er beregnet til at understøtte de nævnte personkategoriers mobilitet i forbindelse med praktikophold på skoler eller i virksomheder i udlandet, eller for at de kan deltage i europæiske kurser sammen med kolleger fra andre lande. 3) Etablering af Comenius-nettene Comenius-nettene tager først og fremmest sigte på at koordinere skolepartnerskaber og projekter vedrørende uddannelse af personalet, at forøge projekternes antal, men også at berige og supplere dem. Et Comenius-net etableres til samarbejde om et emne af fælles interesse. Det er i første række et grundlag for de personer og institutioner, der deltager i Comenius, for at styrke deres europæiske samarbejde og gøre det vedvarende. Det er ligeledes et forum for overvejelser og en fælles ramme om arbejdet med at fremme nyskabende praksis på det pågældende tematiske område. Støttebeløb 1) Skolepartnerskaber Europa-Kommissionens støtte består af to dele: et fast beløb pr. projekt og pr. år; et variabelt beløb til grænseoverskridende mobilitet. Dette beløb afhænger af antallet af lærere og elever, der deltager i den grænseoverskridende mobilitet. Dette beløb skal lægges til det faste beløb. Det faste beløb er for: Skoleprojekter: EUR til den koordinerende institution og EUR for de deltagende institutioner (pr. år). Sprogprojekter: EUR for den koordinerende institution og partnerskolen. Denne finansielle støtte gives normalt kun for ét år. Skoleudviklingsprojekter: EUR for den koordinerende institution og EUR for de enkelte partnere (pr. år). 2) Grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af undervisere på skoler Multilaterale samarbejdsprojekter: den finansielle støtte, som tildeles for en periode på højst tre år, varierer normalt mellem og EUR om året, idet beløbet varierer efter de pågældende projekttyper.

10 10 Individuelle stipendier: Støtten varierer efter mobilitetens varighed og art, og efter, hvilket land der besøges. 3) Comenius-nettene Der tildeles en finansiel støtte for højst tre år på mellem og EUR om året, idet beløbet afhænger af det pågældende projekts art. Der kan tildeles en støtte på normalt ikke over EUR pr. person til medlemmer af de støtteberettigede institutioners personale for at deltage i forberedende studiebesøg eller seminarer. 4) Forberedende studiebesøg For multilaterale samarbejdsprojekter vedrørende de tre områder under Comenius er det muligt at få støtte til forberedende studiebesøg af højst en uges varighed. Ansøgninger skal indsendes til projektkoordinatorens nationale kontor. Indgivelse af ansøgninger 1. Skolepartnerskaber: Det drejer sig om en decentraliseret aktion. Dette medfører, at udvælgelse af ansøgninger, kontrakter og betalinger forvaltes af hvert enkelt lands nationale kontor. Ansøgningerne skal ledsages af en "Comenius-plan". I dette dokument beskriver skolen kort sine europæiske aktiviteter og de resultater, skolepartnerskabet forventes at give for skolens fremtidige udvikling. Den samme procedure anvendes, hvis en skole ønsker at modtage en sproglig assistent under Comenius. 2. Grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af undervisere på skoler Multilaterale samarbejdsprojekter: det drejer sig om en centraliseret aktion. Ansøgninger stiles til Europa-Kommissionen, som træffer beslutning herom. Individuelle stipendier: der er tale om en decentraliseret aktion. Ansøgninger skal stiles til ansøgerens nationale kontor. 3. Comenius-nettene: Der er tale om en centraliseret aktion med en udvælgelsesprocedure i to etaper: indsendelse af et udkast til forslag og, i tilfælde af dets betingede udvælgelse, forelæggelse af et komplet forslag. Ansøgninger skal stiles til Europa-Kommissionen.

11 11 Aktion 2 ERASMUS: VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Programmets mål Erasmus tager sigte på at forbedre de videregående uddannelsers kvalitet og styrke deres europæiske dimension. For at nå dette mål tilskynder programmet til tværnationalt samarbejde mellem universiteterne, og det giver kraftige impulser til såvel studenters som læreres europæiske mobilitet og forbedrer gennemsigtigheden og den akademiske anerkendelse af studier og eksamensbeviser i hele Fællesskabet. Hvordan det fungerer De deltagende universiteter og Kommissionen indgår "institutionskontrakter", som omfatter samtlige godkendte Erasmus-aktiviteter. Hvem kan deltage? Erasmus henvender sig til universiteterne (næsten alle europæiske universiteter deltager), men også til alle andre typer af godkendte videregående uddannelser, og omfatter også studier efter en afsluttet universitetseksamen. Støtteberettigede De vigtigste målgrupper for støtte fra Erasmus er studenter og undervisningspersonale. Men Erasmus giver også universiteternes administrative personale mulighed for at deltage i det europæiske samarbejde. Forskellige typer af aktiviteter Studenters mobilitet Under Erasmus kan studenter studere i en periode på 3-12 måneder i et andet deltagerland. Der fastholdes det princip, at den institution, studenten kommer fra, fuldt skal anerkende de studier, der er gennemført i udlandet, bl.a. på grundlag af meritoverførselssystemet (ECTS), som letter den akademiske anerkendelse af studieperioder mellem de deltagende institutioner. En forudgående aftale mellem de berørte universiteter er således nødvendig for at rejse ud på dette grundlag. Undervisningspersonale Flere af aktiviteterne under Erasmus vedrører direkte undervisningspersonalet: Udveksling af undervisningspersonale. Erasmus giver støtte til professorer, der giver kurser, sædvanligvis af kort varighed, som integreres i læseplanen ved et partneruniversitet i et andet europæisk land. Denne form for erfaring har en positiv virkning for både professorer og studenter, herunder også for dem, der ikke har mulighed for at deltage i en udveksling. Fælles udarbejdelse af kurser. Mindst tre undervisningsinstitutioner (fra forskellige lande) deler deres ressourcer for at udvikle et studieprogram, et modul, en læseplan eller en mastergrad i fællesskab. Dette kan ske i alle akademiske discipliner, og ikke kun i forbindelse med et europæisk tema. Intensive programmer. Der kan tildeles fællesskabsstøtte til universiteter, der organiserer intensive kurser (f. eks. inden rammerne af sommeruniversiteter) når disse omfatter en europæisk dimension. Disse programmer af kort varighed er en

12 12 supplerende mulighed for undervisningspersonale og studenter for at omsætte forskningens resultater i undervisningsprogrammer ved de pågældende institutioner. Tematiske net. Vedrørende en given disciplin eller et givet emne kan institutter eller fakulteter på universiteter i samarbejde med forskningscentre, erhvervssammenslutninger, akademiske sammenslutninger eller lærer- og studenterforeninger danne et europæisk net, der fungerer som en bred platform for analyse og drøftelser. Europa-Kommissionen giver tilskud til tematiske net, hvis partnerskab på det europæiske plan er repræsentativt for den pågældende disciplin eller det pågældende tema. Støttebeløb Studenters mobilitet: De stipendier til mobilitet, studenter kan søge under Erasmus, forvaltes af de nationale kontorer. Stipendiebeløbene varierer efter den politik, de enkelte nationale kontorer fører, og især efter, hvor mange studenter, der indsender ansøgninger i de enkelte lande. Der er således stor forskel fra land til land. Erasmus-stipendierne skal ses som et supplement til de stipendier, universiteter, regioner eller stater i øvrigt giver studenterne. Erasmus-stipendierne er udformet som et bidrag til at dække de ekstraomkostninger, der følger med studier i udlandet. Det skal endvidere bemærkes, at Europa-Kommissionen kan finansiere en del af studenternes sproglige forberedelse, før de påbegynder deres studier i udlandet. Udveksling af professorer: Stipendierne er udformet som et bidrag til dækning af de merudgifter, der følger af, at man underviser i udlandet. Fælles udarbejdelse af kurser: Den finansielle støtte gives for en periode på højst tre år. Som reference kan nævnes, at den gennemsnitlige støtte til et projekt om udarbejdelse af et kursus i 1999/2000 beløb sig til EUR med en gennemsnitlig deltagelse på seks partnere pr. projekt. Intensive programmer: Den finansielle støtte gives til finansiering af intensive programmer for et, to eller tre på hinanden følgende år, idet det er en forudsætning, at gruppen af deltagere hvert år skal være forskellig og/eller de behandlede temaer skal være forskellige. Som reference kan det nævnes, at den gennemsnitlige fællesskabsstøtte til et intensivt program i 1999/2000 beløb sig til EUR for gennemsnitligt ni involverede institutioner. Tematiske net: Projekter om tematiske net kan finansieres i op til tre år. Finansieringens størrelse afhænger af projektets størrelse og rækkevidde. Indgivelse af ansøgninger Universiteterne stiler deres ansøgning om en institutionskontrakt direkte til Europa- Kommissionen.

13 13 De studenter og det lærerpersonale, der er interesseret i mobilitet, skal kontakte kontoret for internationale forbindelser på det universitet, de tilhører. Stipendierne tildeles gennem det nationale kontor for Erasmus, normalt gennem universitetet. Til intensive kurser, udvikling af kurser og tematiske net overføres finansieringen direkte fra Kommissionen.

14 14 Aktion 3 GRUNDTVIG: VOKSENUDDANNELSE OG ANDRE UDDANNELSESFORLØB Programmets mål Uddannelse er ikke begrænset til skolen, men er en proces, der foregår hele livet igennem, i enhver alder, overalt. Grundtvig tager sigte på voksenuddannelse og andre uddannelsesforløb. Denne aktion supplerer Comenius (skoleuddannelse) og Erasmus (videregående uddannelser) og udgør det tredje led i den samme uddannelseskæde. Voksenuddannelsessektoren er præget af forskelle i de europæiske lande og et stort antal forskellige situationer. Formålet med Grundtvig er at forbedre og lette adgangen til ny uddannelse for enhver, der, uanset den pågældendes alder, ønsker at lære noget nyt: for at vende tilbage til skolen eller universitetet for der at erhverve nye kvalifikationer og lettere finde nyt arbejde; for den pågældendes egen personlige tilfredsstillelse og de personlige og sociale fordele, der følger heraf; for i højere grad at blive en aktiv, europæisk borger. Hvem kan deltage? Grundtvig henvender sig til alle, der beskæftiger sig med voksenundervisning, både formelt (skoler, universiteter, voksenuddannelsesinstitutioner) og uformelt (sammenslutninger, biblioteker, museer, forældreorganisationer...). Støtteberettigede Grundtvig henvender sig til alle, der er ude over den obligatoriske skolegang. Programmet begunstiger især personer, der befinder sig i vanskelige sociale situationer, eller som kun har en beskeden grunduddannelse. Grundtvigs mål er ligeledes at give voksne (uanset i hvilken alder) en ny chance for, selv om de er udelukket fra skolesystemet, at skaffe sig en grunduddannelse, at give dem fornyet selvtillid ved at anerkende visse evner og kvalifikationer, der er erhvervet uden for skolen... Aktiviteter Med Grundtvig understøtter Europa-Kommissionen fire typer af aktiviteter. 1. Europæiske samarbejdsprojekter, som er relevante for institutioner eller organer, der beskæftiger sig med voksenuddannelse, og som ønsker at gennemføre et konkret projekt eller løse en fælles opgave gennem europæisk samarbejde. Eksempel: etablere ordninger til anerkendelse eller validering af kompetence, der er erhvervet under uformelle uddannelsesordninger, eller udvikle nye uddannelsesmoduler og nye metoder. 2.Uddannelsespartnerskaber, som henvender sig til mindre organisationer og giver mulighed for samarbejde i mindre målestok. Partnerskaberne understøtter generelt fælles kontakter og aktiviteter mellem partnere i forskellige lande og kan i givet fald senere munde ud i mere ambitiøse forehavender. Uddannelsespartnerskaberne tager bl.a. sigte på etablering af små fælles projekter omkring et præcist tema og andre

15 15 aktiviteter, der giver mulighed for udveksling af erfaringer, praksis og metoder, f. eks. konferencer, udstillinger, besøg Mobilitetsstipendier til uddannelse er beregnet for undervisere, der beslutter sig til at følge en uddannelse, sædvanligvis af 1-4 ugers varighed, i et andet land. Denne mobilitet står åben for alle kategorier af voksenuddannelsespersonale i bred betydning: lærere, studievejledere og administrativt personale, konsulenter, rådgivere og andre personer, der har en støttefunktion i denne sammenhæng. 4. Endelig giver Grundtvig-nettene de personer, der er involveret i voksenuddannelsen, et vedvarende diskussionsgrundlag, og de gør det muligt at gennemføre en meget bred formidling af nyskabende idéer og praksis på dette område. Der findes to typer af net: tematiske net, som er et debatforum om grundlæggende spørgsmål, og projektnet, som giver institutioner, der deltager i et partnerskab, mulighed for at følge arbejdets fremadskriden fra flere sider og samtidig giver dem mulighed for at lade deres resultater komme et større antal organer til gode. Støttebeløb Europæiske samarbejdsprojekter: projekterne finansieres i op til tre på hinanden følgende år. Støttens størrelse kan variere betydeligt fra et projekt til et andet. Uddannelsespartnerskaber: projekterne finansieres normalt for et eller to år. Støtten består normalt af et fast beløb plus et variabelt beløb til rejseomkostninger i udlandet. Mobilitet til uddannelse: projekterne finansieres i op til tre på hinanden følgende år. Den finansielle støtte varierer efter projektets karakter. Grundtvig-nettene: netprojekterne finansieres i en periode på op til tre år. Støtten varierer mellem og EUR om året. Indgivelse af ansøgninger De europæiske samarbejdsprojekter og Grundtvig-nettene finansieres direkte af Europa-Kommissionen. Støtten til uddannelsespartnerskaber og mobilitet til uddannelse for undervisere i voksenuddannelsen forvaltes decentralt af de nationale kontorer.

16 16 Aktion 4 LINGUA: SPROGINDLÆRING Programmets mål Fremme af sprogindlæring og sprogundervisning - de elleve fællesskabssprog, irsk og luxembourgsk og alle de nationale sprog i øvrige lande, der deltager i programmet - indgår i de forskellige aktioner under Socrates, herunder Comenius, Erasmus og Grundtvig. Lingua-aktionen er tværgående. Den er koncentreret omkring visse overordnede problemer og tilskynder til livslang sprogindlæring. Aktiviteter Europa-Kommissionen yder støtte til to kategorier af projekter. Fremme af sprogindlæring For at tilskynde til indlæring af et andet sprog er det nødvendigt at styrke motiveringen, udvikle informationen om de forskellige eksisterende muligheder og lette adgangen til de forskellige indlæringssteder og -metoder. På baggrund af denne erkendelse understøtter Kommissionen en vifte af tværnationale projekter, som dækker de etaper, der er nødvendige for at opnå kendskab til fremmedsprog. For det første er der tale om bevidstgørelse og motivering: der kan f. eks. etableres partnerskaber til at gennemføre mediekampagner. Hertil kommer information: hvor og hvordan finder man de indlæringsmuligheder, der passer til ens behov, hvilke er nyskabende, og hvad er god praksis på dette område? Endelig er der spørgsmålet om at lette adgangen til disse sproglige ressourcer. Udvikling af redskaber Denne anden del af Lingua tager sigte på at sørge for, at markedet rummer en tilstrækkelig mængde af redskaber for indlæring af sprog. De tværnationale projekter, der ønskes understøttet af Europa-Kommissionen, skal klart dække områder, der slet ikke eller kun dårligt dækkes af det eksisterende marked. De skal også fremme nyskabelse.detkanf.eks.væreennymetodetilindlæringaffinsk,etableringafen prøve, der fremsendes i internettet, hvor man på afstand kan måle sin kompetence i portugisisk, eller udarbejdelse af en video for studenter, der tager på studieophold i Grækenland Udvælgelseskriterier De projekter, der indsendes vedrørende et af disse formål med Lingua, skal: gennemføres i et partnerskab, der omfatter institutioner/organer fra mindst tre deltagerlande, indeholde en klar europæisk merværdi. Lingua-aktionen tager i øvrigt sigte på at begunstige indlæring af de mindre udbredte sprog, som der kun i begrænset omfang undervises i i Den Europæiske Union. Støttebeløb Lingua-projekter kan modtage fællesskabsstøtte i op til tre på hinanden følgende år. Finansieringens størrelse kan variere betydeligt fra det ene projekt til det andet alt efter projektets karakter.

17 17 Indgivelse af ansøgninger Lingua er en centraliseret aktion inden for rammerne af Socrates. Projekter skal derfor indsendes til Europa-Kommissionen, som forestår udvælgelsen.

18 18 Aktion 5 MINERVA: NYE TEKNOLOGIER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Programmets mål Uddannelsessystemerne er overalt i Europa nødt til at indstille sig på de nye udfordringer, der knytter sig til samfundsudviklingen. Informations- og kommunikationsteknologierne fremstår som et væsentligt redskab i omgangen med disse udfordringer og i forsøget på at forbedre uddannelsens kvalitet. Hen over det europæiske uddannelsesmiljø, som på en gang er meget righoldigt og meget opdelt, tager Minerva-aktionen sigte på at lette dialog og udveksling af erfaringer og praksis mellem alle de eksperter, der udvikler anvendelsen af nye teknologier i skolen, på de højere læreanstalter og i andre uddannelsessammenhænge. Minerva støtter ligeledes udviklingen af nye tjenesteydelser på dette område, hvor den menneskelige dimension er lige så vigtig som udstyret. Set i dette perspektiv er en sammenligning af nationale og regionale erfaringer og igangsætning af originale eksperimenter på det europæiske plan en væsentlig forudsætning for at forberede den fremtidige uddannelse. Aktiviteter Gennem Minerva støtter Europa-Kommissionen fire overordnede typer af aktiviteter: 1. Aktiviteter, der sigter mod bedre at forstå og understøtte fornyelsen. Det drejer sig f. eks. om at understøtte forskningsprojekter og aktioner, målrettede undersøgelser og sammenlignende analyser for at forbedre forståelsen af virkningerne af informationsog kommunikationsteknologierne og de forskellige modeller for åben uddannelse og fjernundervisning for undervisningens tilrettelæggelse og selve indlæringsprocesserne som sådan. 2. Aktiviteter, der tager sigte på at udarbejde nye pædagogiske metoder og ressourcer til udvikling af et nyskabende miljø på uddannelsesområdet. 3. Aktiviteter, der tager sigte på at formidle og få adgang til projektresultater for at styrke deres udbredelse og gennemføre den bedst mulige praksis overalt. 4. Projekter, der tager sigte på stille til rådighed og begunstige udvekslingen af idéer og erfaringer vedrørende brugen af informations- og kommunikationsteknologier på uddannelsesområdet i fjernundervisningen. Der tilskyndes til etablering af samarbejde mellem de personer, der udformer, bruger og er ansvarlige for uddannelses- og erhvervsuddannelsesordningerne. Udvælgelseskriterier Informations- og kommunikationsteknologierne indgår i programmets forskellige aktioner. I Minerva-aktionen er de imidlertid selve projekternes kerne. De aktiviteter, der støttes under Minerva, tager sigte på at nå en kritisk størrelse og har en større dimension end under de andre aktioner. De skal have en virkelig multiplikator- og katalysatorvirkning på det europæiske plan, og det skal kunne godtgøres, at de har potentiale til stor udbredelse. Minerva-aktionen lægger i øvrigt særlig vægt på tværgående projekter, der opbygges på grundlag af partnerskaber, som omfatter initiativtagere fra forskellige sektorer, herunder skoler og universiteter, multimedieindustrien og informations- og

19 19 kommunikationsindustrien, forlæggere, ministerier, sammenslutninger eller eksperter uden for skolen Støttebeløb Der vil generelt blive givet forrang til projekter, der varer et eller to år. I særlige tilfælde kan der ydes støtte for en periode på op til tre år. Finansieringens størrelse varierer meget efter projekternes art. Indgivelse af ansøgninger Minerva er en centraliseret aktion. Heraf følger, at projekterne skal indsendes til Europa-Kommissionen, som forestår udvælgelsen.

20 20 Aktion 6 OBSERVATION OG FORNYELSE Programmets mål På uddannelsesområdet rummer Europa en stor mangfoldighed af traditioner, praksis og systemer. For de europæiske lande, som naturligt er tilbøjelige til at koncentrere sig om deres egen virkelighed, består udfordringen i at interessere sig for, hvad der foregår andre steder. Når de studerer andre landes undervisningsordninger, er målet ikke, at de mekanisk skal kopiere dem. Målet er snarere at få et overblik over de mange forskellige måder at gribe tingene an på, hvilket kan give anledning til, at landene forsøger at gøre tingene på en ny måde. Forstået således bliver mangfoldigheden i Europa et frugtbart grundlag for fornyelse (innovation) og forbedring af uddannelsens kvalitet. Dette er målet med aktionen Observation og fornyelse: at etablere konkrete redskaber til at få den størst mulige nytte af denne mangfoldighed. Aktiviteter På baggrund af dette mål giver Europa-Kommissionen støtte til forskellige initiativer og operationer: indsamling af data og gennemførelse af sammenlignende kvantitative og kvalitative analyser af landenes uddannelsesordninger; sammenligning af uddannelsesordningerne og -politikkerne (bl.a. gennem Eurydice-informationsnet) ; studiebesøg, der giver grupper af beslutningstagere og eksperter på uddannelsesområdet fra forskellige lande mulighed for at få kendskab til reformer og nyskabende metoder vedrørende prioriterede emner i uddannelsesordningerne, der er fastsat af de nationale myndigheder og Den Europæiske Union (Arion); initiativer, der tager sigte på at forbedre den akademiske anerkendelse af eksamensbeviser opnået i et andet land, herunder gennem fællesskabsnettet af nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse (Naric); igangsætning af initiativer som f. eks. undersøgelser, seminarer, udveksling af eksperter eller pilotprojekter vedrørende særlig interessante emner for at sætte gang i debatten om uddannelsespolitikken, f. eks. uddannelse og beskæftigelse, kvalitetsindikatorer for undervisning, tværnational mobilitet i uddannelsen eller mere fremadrettede drøftelser om fremtidens uddannelse. Støttebeløb Disse projekter kan modtage fællesskabsstøtte for en periode på et eller flere år. Indgivelse af ansøgninger Projekterne skal indsendes til Europa-Kommissionen, undtagen når det drejer sig om Arion-studiebesøg, der indsendes til de nationale kontorer.

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide Erasmus+ Programguide I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 3 (2015): 16/12/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORKORTELSER... 5 INDLEDNING... 7 DEL A GENERELLE

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Aktører, praksis og udfordringer ved NFIL og godskrivning deraf i Europa (NFIL : Non Formal and informal Learning ; Uformel og Informel Uddannelse)

Aktører, praksis og udfordringer ved NFIL og godskrivning deraf i Europa (NFIL : Non Formal and informal Learning ; Uformel og Informel Uddannelse) Aktører, praksis og udfordringer ved NFIL og godskrivning deraf i Europa (NFIL : Non Formal and informal Learning ; Uformel og Informel Uddannelse) Renaud Damesin, Jacky Fayolle, Nicolas Fleury Juli 2012

Læs mere

Vejlednings- og rådgivningspraksis inden for erhvervsuddannelserne. Leonardo da Vinci Projektet En ny chance Individuelle lærings- og karriereveje

Vejlednings- og rådgivningspraksis inden for erhvervsuddannelserne. Leonardo da Vinci Projektet En ny chance Individuelle lærings- og karriereveje Vejlednings- og rådgivningspraksis inden for erhvervsuddannelserne SECOND CHANCE Leonardo da Vinci Projektet En ny chance Individuelle lærings- og karriereveje redigeret af Nina Kaiser Berufsfortbildungswerk

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING SAMMENFATTENDE RAPPORT European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for Development in Special Needs Education (herefter agenturet)

Læs mere

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND

UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet : Monografi 7 Udgivet af: Islands Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Sölvhólsgata 4, IS-150 Reykjavík, Island

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

0HPRUDQGXPRPOLYVODQJO ULQJ

0HPRUDQGXPRPOLYVODQJO ULQJ Bruxelles, den 30.10.2000 SEK(2000) 1832 $5%(-'6'2.80(17)5$.200,66,21(167-(1(67(*5(1( 0HPRUDQGXPRPOLYVODQJO ULQJ 1 0HPRUDQGXPRPOLYVODQJO ULQJ,1'+2/' 1. Indledning... 3 2. Livslang læring på tide at skride

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Vejledning for støttemodtagere Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører Version

Læs mere