Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner"

Transkript

1 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående uddannelser 11 Grundtvig: voksenuddannelse og andre uddannelsesforløb 14 Lingua: sprogundervisning og sprogindlæring 16 Minerva: nye teknologier på uddannelsesområdet 18 Observation og fornyelse 20 Fælles aktioner 21 Supplerende foranstaltninger 22 Leonardo da Vinci: 23 Ungdom 29 Tempus 40 Kultur MEDIA Plus 46 Aktioner elearning 50 Direktivet "Fjernsyn uden grænser" 51 Europe : Det europæiske sprogår 53 Jean Monnet-programmet 54 EUROPASS-Uddannelse 56 PRINCE 57 Europa Direkte 58 Partnerskaber med civilsamfundet 59 Informationstjenester og infocentre 61 Venskabsbyer 62 Samarbejde mellem EU og Canada 63

2 2 Samarbejde mellem EU og De Forenede Stater 64 Sport 65 Andre ydelser af interesse for offentligheden, der varetages af Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur 66 Adresseliste 68

3 3 Forord Udnyt mulighederne Med overgangen til år 2000 har EU iværksat en ny generation af programmer og aktioner, der vedrører almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom, kultur, sport og unionsborgerskab. De handler om Europas største rigdom, de menneskelige ressourcer, og omfatter programmer som Socrates, Leonardo da Vinci, Ungdom, Tempus, Kultur 2000 og Media. Selv om disse programmer og aktioner hver især har deres egne målsætninger, har de meget til fælles. De støtter borgernes mobilitet, iværksættelse af pilotprojekter samt udveksling af idéer og erfaringer. De opfordrer på alle niveauer til europæisk samarbejde. De søger kvalitet og stimulerer innovation. Programmerne henvender sig til en stor gruppe aktører, institutioner og foreninger og er åbne for ikke færre end 31 europæiske lande. De støtter også grundlæggende værdier såsom fremme af ligestilling, aktiv deltagelse i samfundslivet, indlæring i et multikulturelt miljø og nødvendigheden af almen uddannelse og erhvervsuddannelse hele livet igennem. Gennem uddannelse og kultur-programmerne er finansiel støtte til rådighed for tusindvis af projekter, som hundredtusinder af mennesker har glæde af. De tjener til opmuntring til nye initiativer og som kilde til konkrete muligheder. For at kunne udnytte disse muligheder er man dog nødt til at have tilstrækkelige oplysninger i god tid. «Vejledning til fællesskabsprogrammer og -aktioner» henvender sig til skoler, universiteter, uddannelsescentre, branchefolk inden for kultur og medier, regionale og lokale myndigheder, NGO'er og ikke mindst de tusindvis af iværksættere i felten, der ønsker at skabe et projekt med en europæisk dimension og gerne vil vide, om de kan regne med støtte fra EU. Vejledningen beskriver i en og samme publikation alle de mekanismer og procedurer, der er nødvendige, hvis man vil søge om støtte. Den har et praktisk formål: at give enkle svar på de hyppigst stillede spørgsmål, henvise læseren til andre informationskilder, sætte læseren i forbindelse med kontaktpunkterne i sit land. Uddannelsens og kulturens Europa - borgernes Europa - er på vej. Det er afgørende, at alle får fuldt udbytte af det. Viviane Reding Medlem af Kommissionen med ansvar for uddannelse og kultur

4 4 Programmer SOCRATES Programmets mål Socrates er det europæiske program for uddannelsesområdet. Det tager sigte på at fremme den europæiske dimension og forbedre uddannelsens kvalitet ved at tilskynde til samarbejde mellem deltagerlandene. Dette program har til formål at udvikle et kundskabernes Europa for således at forberede europæerne bedre på dette nye århundredes store udfordring: fremme livslang uddannelse, tilskynde til, at alle får adgang til uddannelse og erhverver anerkendte kvalifikationer og kompetence. Konkret har Socrates fem overordnede mål: styrke den europæiske dimension i uddannelsen på alle niveauer; forbedre kendskabet til de europæiske sprog; fremme samarbejde og mobilitet på alle områder i uddannelsen; tilskynde til innovation i uddannelsen; fremme lige muligheder i alle uddannelsessektorer; Socrates supplerer medlemsstaternes indsats på uddannelsesområdet med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar for undervisningens indhold og uddannelsesordningernes opbygning samt deres kulturelle og sproglige mangfoldighed. Der deltager i alt 31 lande: Deltagerlande Den Europæiske Unions 15 medlemsstater: Tyskland, Østrig, Belgien, Danmark, Spanien, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Det Forenede Kongerige, Sverige; De tre lande fra EFTA/EØS: Island, Liechtenstein, Norge; De 10 associerede lande i Central- og Østeuropa: Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Den Tjekkiske Republik, Rumænien, Slovakiet, Slovenien; Cypern, Malta og fra 2001 Tyrkiet. Støtteberettigede Socrates henvender sig til alle, der arbejder i uddannelsessektoren: elever under den obligatoriske skolegang, studenter, personer - unge og mindre unge - der vender tilbage til en uddannelsessituation; undervisningspersonale under uddannelse eller i aktiv tjeneste, lærere, personale i undervisningsinstitutionernes administration og ledelse; undervisningsinstitutioner af enhver art; men også alle berørte personer uden for undervisningssektoren: den offentlige forvaltning og beslutningstagere, lokale og regionale myndigheder,

5 5 forældresammenslutninger, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, foreninger og ikke-statslige organisationer... Programmets gyldighedsperiode Efter en første fase på fem år ( ), videreføres Socrates-programmet for en periode på syv år ( ). Retsgrundlag Artikel 149 og 150 i EF-traktaten. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 253/2000/EF af (EFT L 28 af ). Budget Socrates råder over et budget på mio. EUR for syv år. Programmets forvaltning Socrates-programmets gennemførelse varetages af Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur). Den bistås i denne sammenhæng af Socrates-udvalget bestående af repræsentanter for medlemsstaterne under forsæde af en repræsentant for Kommissionen. Der er endvidere oprettet nationale kontorer for Socrates i alle deltagerlandene. Disse kontorer, som har en mere direkte forbindelse med borgerne, forvalter en stor del af Socrates-programmet og varetager vigtige informationsopgaver. Indgivelse af ansøgninger Procedurerne for indgivelse og udvælgelse af ansøgninger om støtte varierer betydeligt, alt efter om det drejer sig om en centraliseret aktion forvaltet af Europa-Kommissionen eller en decentraliseret aktion, der forvaltes af de nationale kontorer, der er udpeget af deltagerlandene (yderligere oplysninger herom findes i beskrivelsen af de enkelte Socrates-aktioner). Du kan: Yderligere oplysninger rette henvendelse til det nationale Socrates-kontor i dit eget land. A adressen findes på internetadressen: gå ind på Europa-Kommissionens webside om Socrates: læse ansøgervejledningen til Socrates, som giver alle oplysninger om de forskellige aktioner og om den konkrete fremgangsmåde for at deltage i dem. Denne vejledning, som findes på 11 sprog, kan downloades fra Internettet (på ovenstående adresse), eller den kan fås fra de nationale kontorer. Socrates omfatter otte aktioner. Aktioner De tre første aktioner svarer til de tre etaper, der ligger i et livslangt uddannelsesforløb: skole, videregående uddannelse, voksenuddannelse. De fem følgende er tværgående aktioner.

6 6 1. Comenius: skoleundervisning, 2. Erasmus: videregående uddannelse, 3. Grundtvig: voksenuddannelse og andre uddannelsesforløb, 4. Lingua: undervisning i de europæiske sprog, 5. Minerva: informations- og kommunikationsteknologier i uddannelsen, 6. Observation og fornyelse af uddannelsesordninger og -politikker, 7. Fælles aktioner med andre europæiske programmer, 8. Supplerende foranstaltninger. Aktiviteter Socrates-programmet yder finansiel støtte til følgende typer af aktiviteter: grænseoverskridende mobilitet for personer, der arbejder i uddannelsessektoren i Europa; pilotprojekter på grundlag af tværnationale partnerskaber, der er etableret for at fremme uddannelsens fornyelse og kvalitet; fremme af europæernes sproglige formåen og forståelse af de forskellige kulturer; anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier på uddannelsesområdet; tværnationale samarbejdsnet, som letter udvekslingen af erfaringer og god praksis; sammenlignende observationer og analyse af uddannelsesordningerne og -politikken i de forskellige lande; aktiviteter, der tager sigte på at udveksle informationer, udbrede god praksis og begunstige fornyelse. Fælles prioriteter Hver aktion omfatter prioriteter, som kan være permanente eller skifte fra år til år. Samtlige aktioner tager i øvrigt sigte på at give særlig støtte til ugunstigt stillede målgrupper, fremme lige muligheder mellem kvinder og mænd, integration af handicappede og bekæmpelse af racisme. Der lægges særlig vægt på indlæring af sprog, herunder også de sprog, som er mindre udbredt, og som der sjældent undervises i. Betydningen af at studere i et multikulturelt miljø understreges ligeledes som et af grundlagene for et europæisk borgerskab. De nye informations- og kommunikationsteknologier er en anden prioritet i programmet som led i en aktiv pædagogik og som et bidrag til fornyelsen. I perioden : Under Erasmus: Nogle tal universiteter indgik i et samarbejde inden for rammerne af institutionskontrakter; 35 tematiske net blev etableret mellem universiteterne;

7 studenter modtog et mobilitetsstipendium; lærere modtog støtte til mobilitet. Under Comenius: skoler indgik partnerskabsaftaler; lærere og skoleledere modtog støtte til mobilitet. Under Lingua: sproglærere og assistenter i sprogundervisningen modtog støtte til mobilitet; elever blev udvekslet inden for rammerne af sprogindlæringsprojekter.

8 8 Aktion 1 COMENIUS: SKOLEUDDANNELSE Målgrupper Comenius er rettet mod uddannelsens første stadium: fra børnehaveklasse til sekundærtrinnet (herunder teknisk og erhvervsfaglig uddannelse) og omfatter også grundskolen. Aktionen er relevant for alle, der arbejder i denne del af undervisningssektoren - lærere, andet undervisningspersonale, elever - og gerne organer uden for skolen: forældreforeninger, ikke-statslige virksomheder, lokale myndigheder, virksomheder, arbejdsmarkedets parter Programmets mål Comenius tager sigte på at forbedre undervisningens kvalitet, styrke dens europæiske dimension og fremme indlæringen af sprog. Der lægges endvidere vægt på visse overordnede idéer, herunder indlæring i et multikulturelt miljø, som er selve grundlaget for det europæiske borgerskab, støtte til ugunstigt stillede befolkningsgrupper, bekæmpelse af mislykkede uddannelsesforløb og social udelukkelse. Aktiviteter Comenius omfatter tre overordnede emneområder. 1) Skolepartnerskaber Derertaleomtretyperafpartnerskaber: Skoleprojekter gør det muligt for undervisningsinstitutioner (mindst tre skoler fra tre forskellige deltagerlande) at samarbejde om et emne af fælles interesse. Disse partnerskaber skal omfatte så mange klasser som muligt og på denne måde bidrage til et snævrere samarbejde mellem forskellige klasser og discipliner. Det er en prioritet at tilskynde til, at eleverne deltager aktivt, og et begrænset antal elever kan nu rejse til udlandet for sammen med lærerne at forberede og planlægge det europæiske projekt. Sprogprojekter skal omfatte to undervisningsinstitutioner fra to forskellige europæiske lande. Indlæringen af fremmedsprog skal stå i centrum for sådanne projekter. Der vil blive givet prioritet til mindre udbredte sprog, som der kun i begrænset omfang undervises i. Disse projekter skal almindeligvis føre til en udveksling af elever, som skal deltage i et ophold på partnerskabsskolen og til gengæld modtage besøg af elever derfra (eleverne skal være mindst 14 år gamle). Skoleudviklingsprojekter henvender sig til skolerne (mindst tre undervisningsinstitutioner fra tre forskellige deltagerlande) som institutioner. De deltagende skoler udveksler erfaringer, drøfter undervisningsmetoder og organisationsmodeller og forvaltning af emner af fælles interesse, som f. eks. forebyggelse af vold i skolen og integration af elever fra forskellige sociale eller kulturelle miljøer. Disse projekter er således relevante for undervisningsinstitutionerne som sådan. 2) Grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af undervisere på skoler Der kan ydes finansiel støtte til to typer af aktiviteter:

9 9 Multilaterale samarbejdsprojekter mellem forskellige typer af institutioner, herunder de institutioner og organer, der har ansvaret for undervisningspersonalets grunduddannelse eller efter- og videreuddannelse. Målet med disse projekter er at udarbejde programmer, kurser, strategier eller pædagogisk materiale til uddannelse af undervisningspersonale og til brug i klasserne. Foruden disse projekters bidrag til en styrkelse af uddannelsens kvalitet og dens europæiske dimension vil de også give et værdifuldt bidrag til skabelsen af forbindelser mellem kolleger, som arbejder på dette område i forskellige europæiske lande. Individuelle stipendier til fremtidigt undervisningspersonale (herunder undervisningsassistentstillinger til fremtidige sproglærere), til undervisere i aktiv tjeneste og andre kategorier, der formelt eller uformelt deltager i uddannelsesarbejdet (skoleledere, inspektører, konsulenter, rådgivere...). Disse stipendier er beregnet til at understøtte de nævnte personkategoriers mobilitet i forbindelse med praktikophold på skoler eller i virksomheder i udlandet, eller for at de kan deltage i europæiske kurser sammen med kolleger fra andre lande. 3) Etablering af Comenius-nettene Comenius-nettene tager først og fremmest sigte på at koordinere skolepartnerskaber og projekter vedrørende uddannelse af personalet, at forøge projekternes antal, men også at berige og supplere dem. Et Comenius-net etableres til samarbejde om et emne af fælles interesse. Det er i første række et grundlag for de personer og institutioner, der deltager i Comenius, for at styrke deres europæiske samarbejde og gøre det vedvarende. Det er ligeledes et forum for overvejelser og en fælles ramme om arbejdet med at fremme nyskabende praksis på det pågældende tematiske område. Støttebeløb 1) Skolepartnerskaber Europa-Kommissionens støtte består af to dele: et fast beløb pr. projekt og pr. år; et variabelt beløb til grænseoverskridende mobilitet. Dette beløb afhænger af antallet af lærere og elever, der deltager i den grænseoverskridende mobilitet. Dette beløb skal lægges til det faste beløb. Det faste beløb er for: Skoleprojekter: EUR til den koordinerende institution og EUR for de deltagende institutioner (pr. år). Sprogprojekter: EUR for den koordinerende institution og partnerskolen. Denne finansielle støtte gives normalt kun for ét år. Skoleudviklingsprojekter: EUR for den koordinerende institution og EUR for de enkelte partnere (pr. år). 2) Grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af undervisere på skoler Multilaterale samarbejdsprojekter: den finansielle støtte, som tildeles for en periode på højst tre år, varierer normalt mellem og EUR om året, idet beløbet varierer efter de pågældende projekttyper.

10 10 Individuelle stipendier: Støtten varierer efter mobilitetens varighed og art, og efter, hvilket land der besøges. 3) Comenius-nettene Der tildeles en finansiel støtte for højst tre år på mellem og EUR om året, idet beløbet afhænger af det pågældende projekts art. Der kan tildeles en støtte på normalt ikke over EUR pr. person til medlemmer af de støtteberettigede institutioners personale for at deltage i forberedende studiebesøg eller seminarer. 4) Forberedende studiebesøg For multilaterale samarbejdsprojekter vedrørende de tre områder under Comenius er det muligt at få støtte til forberedende studiebesøg af højst en uges varighed. Ansøgninger skal indsendes til projektkoordinatorens nationale kontor. Indgivelse af ansøgninger 1. Skolepartnerskaber: Det drejer sig om en decentraliseret aktion. Dette medfører, at udvælgelse af ansøgninger, kontrakter og betalinger forvaltes af hvert enkelt lands nationale kontor. Ansøgningerne skal ledsages af en "Comenius-plan". I dette dokument beskriver skolen kort sine europæiske aktiviteter og de resultater, skolepartnerskabet forventes at give for skolens fremtidige udvikling. Den samme procedure anvendes, hvis en skole ønsker at modtage en sproglig assistent under Comenius. 2. Grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af undervisere på skoler Multilaterale samarbejdsprojekter: det drejer sig om en centraliseret aktion. Ansøgninger stiles til Europa-Kommissionen, som træffer beslutning herom. Individuelle stipendier: der er tale om en decentraliseret aktion. Ansøgninger skal stiles til ansøgerens nationale kontor. 3. Comenius-nettene: Der er tale om en centraliseret aktion med en udvælgelsesprocedure i to etaper: indsendelse af et udkast til forslag og, i tilfælde af dets betingede udvælgelse, forelæggelse af et komplet forslag. Ansøgninger skal stiles til Europa-Kommissionen.

11 11 Aktion 2 ERASMUS: VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Programmets mål Erasmus tager sigte på at forbedre de videregående uddannelsers kvalitet og styrke deres europæiske dimension. For at nå dette mål tilskynder programmet til tværnationalt samarbejde mellem universiteterne, og det giver kraftige impulser til såvel studenters som læreres europæiske mobilitet og forbedrer gennemsigtigheden og den akademiske anerkendelse af studier og eksamensbeviser i hele Fællesskabet. Hvordan det fungerer De deltagende universiteter og Kommissionen indgår "institutionskontrakter", som omfatter samtlige godkendte Erasmus-aktiviteter. Hvem kan deltage? Erasmus henvender sig til universiteterne (næsten alle europæiske universiteter deltager), men også til alle andre typer af godkendte videregående uddannelser, og omfatter også studier efter en afsluttet universitetseksamen. Støtteberettigede De vigtigste målgrupper for støtte fra Erasmus er studenter og undervisningspersonale. Men Erasmus giver også universiteternes administrative personale mulighed for at deltage i det europæiske samarbejde. Forskellige typer af aktiviteter Studenters mobilitet Under Erasmus kan studenter studere i en periode på 3-12 måneder i et andet deltagerland. Der fastholdes det princip, at den institution, studenten kommer fra, fuldt skal anerkende de studier, der er gennemført i udlandet, bl.a. på grundlag af meritoverførselssystemet (ECTS), som letter den akademiske anerkendelse af studieperioder mellem de deltagende institutioner. En forudgående aftale mellem de berørte universiteter er således nødvendig for at rejse ud på dette grundlag. Undervisningspersonale Flere af aktiviteterne under Erasmus vedrører direkte undervisningspersonalet: Udveksling af undervisningspersonale. Erasmus giver støtte til professorer, der giver kurser, sædvanligvis af kort varighed, som integreres i læseplanen ved et partneruniversitet i et andet europæisk land. Denne form for erfaring har en positiv virkning for både professorer og studenter, herunder også for dem, der ikke har mulighed for at deltage i en udveksling. Fælles udarbejdelse af kurser. Mindst tre undervisningsinstitutioner (fra forskellige lande) deler deres ressourcer for at udvikle et studieprogram, et modul, en læseplan eller en mastergrad i fællesskab. Dette kan ske i alle akademiske discipliner, og ikke kun i forbindelse med et europæisk tema. Intensive programmer. Der kan tildeles fællesskabsstøtte til universiteter, der organiserer intensive kurser (f. eks. inden rammerne af sommeruniversiteter) når disse omfatter en europæisk dimension. Disse programmer af kort varighed er en

12 12 supplerende mulighed for undervisningspersonale og studenter for at omsætte forskningens resultater i undervisningsprogrammer ved de pågældende institutioner. Tematiske net. Vedrørende en given disciplin eller et givet emne kan institutter eller fakulteter på universiteter i samarbejde med forskningscentre, erhvervssammenslutninger, akademiske sammenslutninger eller lærer- og studenterforeninger danne et europæisk net, der fungerer som en bred platform for analyse og drøftelser. Europa-Kommissionen giver tilskud til tematiske net, hvis partnerskab på det europæiske plan er repræsentativt for den pågældende disciplin eller det pågældende tema. Støttebeløb Studenters mobilitet: De stipendier til mobilitet, studenter kan søge under Erasmus, forvaltes af de nationale kontorer. Stipendiebeløbene varierer efter den politik, de enkelte nationale kontorer fører, og især efter, hvor mange studenter, der indsender ansøgninger i de enkelte lande. Der er således stor forskel fra land til land. Erasmus-stipendierne skal ses som et supplement til de stipendier, universiteter, regioner eller stater i øvrigt giver studenterne. Erasmus-stipendierne er udformet som et bidrag til at dække de ekstraomkostninger, der følger med studier i udlandet. Det skal endvidere bemærkes, at Europa-Kommissionen kan finansiere en del af studenternes sproglige forberedelse, før de påbegynder deres studier i udlandet. Udveksling af professorer: Stipendierne er udformet som et bidrag til dækning af de merudgifter, der følger af, at man underviser i udlandet. Fælles udarbejdelse af kurser: Den finansielle støtte gives for en periode på højst tre år. Som reference kan nævnes, at den gennemsnitlige støtte til et projekt om udarbejdelse af et kursus i 1999/2000 beløb sig til EUR med en gennemsnitlig deltagelse på seks partnere pr. projekt. Intensive programmer: Den finansielle støtte gives til finansiering af intensive programmer for et, to eller tre på hinanden følgende år, idet det er en forudsætning, at gruppen af deltagere hvert år skal være forskellig og/eller de behandlede temaer skal være forskellige. Som reference kan det nævnes, at den gennemsnitlige fællesskabsstøtte til et intensivt program i 1999/2000 beløb sig til EUR for gennemsnitligt ni involverede institutioner. Tematiske net: Projekter om tematiske net kan finansieres i op til tre år. Finansieringens størrelse afhænger af projektets størrelse og rækkevidde. Indgivelse af ansøgninger Universiteterne stiler deres ansøgning om en institutionskontrakt direkte til Europa- Kommissionen.

13 13 De studenter og det lærerpersonale, der er interesseret i mobilitet, skal kontakte kontoret for internationale forbindelser på det universitet, de tilhører. Stipendierne tildeles gennem det nationale kontor for Erasmus, normalt gennem universitetet. Til intensive kurser, udvikling af kurser og tematiske net overføres finansieringen direkte fra Kommissionen.

14 14 Aktion 3 GRUNDTVIG: VOKSENUDDANNELSE OG ANDRE UDDANNELSESFORLØB Programmets mål Uddannelse er ikke begrænset til skolen, men er en proces, der foregår hele livet igennem, i enhver alder, overalt. Grundtvig tager sigte på voksenuddannelse og andre uddannelsesforløb. Denne aktion supplerer Comenius (skoleuddannelse) og Erasmus (videregående uddannelser) og udgør det tredje led i den samme uddannelseskæde. Voksenuddannelsessektoren er præget af forskelle i de europæiske lande og et stort antal forskellige situationer. Formålet med Grundtvig er at forbedre og lette adgangen til ny uddannelse for enhver, der, uanset den pågældendes alder, ønsker at lære noget nyt: for at vende tilbage til skolen eller universitetet for der at erhverve nye kvalifikationer og lettere finde nyt arbejde; for den pågældendes egen personlige tilfredsstillelse og de personlige og sociale fordele, der følger heraf; for i højere grad at blive en aktiv, europæisk borger. Hvem kan deltage? Grundtvig henvender sig til alle, der beskæftiger sig med voksenundervisning, både formelt (skoler, universiteter, voksenuddannelsesinstitutioner) og uformelt (sammenslutninger, biblioteker, museer, forældreorganisationer...). Støtteberettigede Grundtvig henvender sig til alle, der er ude over den obligatoriske skolegang. Programmet begunstiger især personer, der befinder sig i vanskelige sociale situationer, eller som kun har en beskeden grunduddannelse. Grundtvigs mål er ligeledes at give voksne (uanset i hvilken alder) en ny chance for, selv om de er udelukket fra skolesystemet, at skaffe sig en grunduddannelse, at give dem fornyet selvtillid ved at anerkende visse evner og kvalifikationer, der er erhvervet uden for skolen... Aktiviteter Med Grundtvig understøtter Europa-Kommissionen fire typer af aktiviteter. 1. Europæiske samarbejdsprojekter, som er relevante for institutioner eller organer, der beskæftiger sig med voksenuddannelse, og som ønsker at gennemføre et konkret projekt eller løse en fælles opgave gennem europæisk samarbejde. Eksempel: etablere ordninger til anerkendelse eller validering af kompetence, der er erhvervet under uformelle uddannelsesordninger, eller udvikle nye uddannelsesmoduler og nye metoder. 2.Uddannelsespartnerskaber, som henvender sig til mindre organisationer og giver mulighed for samarbejde i mindre målestok. Partnerskaberne understøtter generelt fælles kontakter og aktiviteter mellem partnere i forskellige lande og kan i givet fald senere munde ud i mere ambitiøse forehavender. Uddannelsespartnerskaberne tager bl.a. sigte på etablering af små fælles projekter omkring et præcist tema og andre

15 15 aktiviteter, der giver mulighed for udveksling af erfaringer, praksis og metoder, f. eks. konferencer, udstillinger, besøg Mobilitetsstipendier til uddannelse er beregnet for undervisere, der beslutter sig til at følge en uddannelse, sædvanligvis af 1-4 ugers varighed, i et andet land. Denne mobilitet står åben for alle kategorier af voksenuddannelsespersonale i bred betydning: lærere, studievejledere og administrativt personale, konsulenter, rådgivere og andre personer, der har en støttefunktion i denne sammenhæng. 4. Endelig giver Grundtvig-nettene de personer, der er involveret i voksenuddannelsen, et vedvarende diskussionsgrundlag, og de gør det muligt at gennemføre en meget bred formidling af nyskabende idéer og praksis på dette område. Der findes to typer af net: tematiske net, som er et debatforum om grundlæggende spørgsmål, og projektnet, som giver institutioner, der deltager i et partnerskab, mulighed for at følge arbejdets fremadskriden fra flere sider og samtidig giver dem mulighed for at lade deres resultater komme et større antal organer til gode. Støttebeløb Europæiske samarbejdsprojekter: projekterne finansieres i op til tre på hinanden følgende år. Støttens størrelse kan variere betydeligt fra et projekt til et andet. Uddannelsespartnerskaber: projekterne finansieres normalt for et eller to år. Støtten består normalt af et fast beløb plus et variabelt beløb til rejseomkostninger i udlandet. Mobilitet til uddannelse: projekterne finansieres i op til tre på hinanden følgende år. Den finansielle støtte varierer efter projektets karakter. Grundtvig-nettene: netprojekterne finansieres i en periode på op til tre år. Støtten varierer mellem og EUR om året. Indgivelse af ansøgninger De europæiske samarbejdsprojekter og Grundtvig-nettene finansieres direkte af Europa-Kommissionen. Støtten til uddannelsespartnerskaber og mobilitet til uddannelse for undervisere i voksenuddannelsen forvaltes decentralt af de nationale kontorer.

16 16 Aktion 4 LINGUA: SPROGINDLÆRING Programmets mål Fremme af sprogindlæring og sprogundervisning - de elleve fællesskabssprog, irsk og luxembourgsk og alle de nationale sprog i øvrige lande, der deltager i programmet - indgår i de forskellige aktioner under Socrates, herunder Comenius, Erasmus og Grundtvig. Lingua-aktionen er tværgående. Den er koncentreret omkring visse overordnede problemer og tilskynder til livslang sprogindlæring. Aktiviteter Europa-Kommissionen yder støtte til to kategorier af projekter. Fremme af sprogindlæring For at tilskynde til indlæring af et andet sprog er det nødvendigt at styrke motiveringen, udvikle informationen om de forskellige eksisterende muligheder og lette adgangen til de forskellige indlæringssteder og -metoder. På baggrund af denne erkendelse understøtter Kommissionen en vifte af tværnationale projekter, som dækker de etaper, der er nødvendige for at opnå kendskab til fremmedsprog. For det første er der tale om bevidstgørelse og motivering: der kan f. eks. etableres partnerskaber til at gennemføre mediekampagner. Hertil kommer information: hvor og hvordan finder man de indlæringsmuligheder, der passer til ens behov, hvilke er nyskabende, og hvad er god praksis på dette område? Endelig er der spørgsmålet om at lette adgangen til disse sproglige ressourcer. Udvikling af redskaber Denne anden del af Lingua tager sigte på at sørge for, at markedet rummer en tilstrækkelig mængde af redskaber for indlæring af sprog. De tværnationale projekter, der ønskes understøttet af Europa-Kommissionen, skal klart dække områder, der slet ikke eller kun dårligt dækkes af det eksisterende marked. De skal også fremme nyskabelse.detkanf.eks.væreennymetodetilindlæringaffinsk,etableringafen prøve, der fremsendes i internettet, hvor man på afstand kan måle sin kompetence i portugisisk, eller udarbejdelse af en video for studenter, der tager på studieophold i Grækenland Udvælgelseskriterier De projekter, der indsendes vedrørende et af disse formål med Lingua, skal: gennemføres i et partnerskab, der omfatter institutioner/organer fra mindst tre deltagerlande, indeholde en klar europæisk merværdi. Lingua-aktionen tager i øvrigt sigte på at begunstige indlæring af de mindre udbredte sprog, som der kun i begrænset omfang undervises i i Den Europæiske Union. Støttebeløb Lingua-projekter kan modtage fællesskabsstøtte i op til tre på hinanden følgende år. Finansieringens størrelse kan variere betydeligt fra det ene projekt til det andet alt efter projektets karakter.

17 17 Indgivelse af ansøgninger Lingua er en centraliseret aktion inden for rammerne af Socrates. Projekter skal derfor indsendes til Europa-Kommissionen, som forestår udvælgelsen.

18 18 Aktion 5 MINERVA: NYE TEKNOLOGIER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Programmets mål Uddannelsessystemerne er overalt i Europa nødt til at indstille sig på de nye udfordringer, der knytter sig til samfundsudviklingen. Informations- og kommunikationsteknologierne fremstår som et væsentligt redskab i omgangen med disse udfordringer og i forsøget på at forbedre uddannelsens kvalitet. Hen over det europæiske uddannelsesmiljø, som på en gang er meget righoldigt og meget opdelt, tager Minerva-aktionen sigte på at lette dialog og udveksling af erfaringer og praksis mellem alle de eksperter, der udvikler anvendelsen af nye teknologier i skolen, på de højere læreanstalter og i andre uddannelsessammenhænge. Minerva støtter ligeledes udviklingen af nye tjenesteydelser på dette område, hvor den menneskelige dimension er lige så vigtig som udstyret. Set i dette perspektiv er en sammenligning af nationale og regionale erfaringer og igangsætning af originale eksperimenter på det europæiske plan en væsentlig forudsætning for at forberede den fremtidige uddannelse. Aktiviteter Gennem Minerva støtter Europa-Kommissionen fire overordnede typer af aktiviteter: 1. Aktiviteter, der sigter mod bedre at forstå og understøtte fornyelsen. Det drejer sig f. eks. om at understøtte forskningsprojekter og aktioner, målrettede undersøgelser og sammenlignende analyser for at forbedre forståelsen af virkningerne af informationsog kommunikationsteknologierne og de forskellige modeller for åben uddannelse og fjernundervisning for undervisningens tilrettelæggelse og selve indlæringsprocesserne som sådan. 2. Aktiviteter, der tager sigte på at udarbejde nye pædagogiske metoder og ressourcer til udvikling af et nyskabende miljø på uddannelsesområdet. 3. Aktiviteter, der tager sigte på at formidle og få adgang til projektresultater for at styrke deres udbredelse og gennemføre den bedst mulige praksis overalt. 4. Projekter, der tager sigte på stille til rådighed og begunstige udvekslingen af idéer og erfaringer vedrørende brugen af informations- og kommunikationsteknologier på uddannelsesområdet i fjernundervisningen. Der tilskyndes til etablering af samarbejde mellem de personer, der udformer, bruger og er ansvarlige for uddannelses- og erhvervsuddannelsesordningerne. Udvælgelseskriterier Informations- og kommunikationsteknologierne indgår i programmets forskellige aktioner. I Minerva-aktionen er de imidlertid selve projekternes kerne. De aktiviteter, der støttes under Minerva, tager sigte på at nå en kritisk størrelse og har en større dimension end under de andre aktioner. De skal have en virkelig multiplikator- og katalysatorvirkning på det europæiske plan, og det skal kunne godtgøres, at de har potentiale til stor udbredelse. Minerva-aktionen lægger i øvrigt særlig vægt på tværgående projekter, der opbygges på grundlag af partnerskaber, som omfatter initiativtagere fra forskellige sektorer, herunder skoler og universiteter, multimedieindustrien og informations- og

19 19 kommunikationsindustrien, forlæggere, ministerier, sammenslutninger eller eksperter uden for skolen Støttebeløb Der vil generelt blive givet forrang til projekter, der varer et eller to år. I særlige tilfælde kan der ydes støtte for en periode på op til tre år. Finansieringens størrelse varierer meget efter projekternes art. Indgivelse af ansøgninger Minerva er en centraliseret aktion. Heraf følger, at projekterne skal indsendes til Europa-Kommissionen, som forestår udvælgelsen.

20 20 Aktion 6 OBSERVATION OG FORNYELSE Programmets mål På uddannelsesområdet rummer Europa en stor mangfoldighed af traditioner, praksis og systemer. For de europæiske lande, som naturligt er tilbøjelige til at koncentrere sig om deres egen virkelighed, består udfordringen i at interessere sig for, hvad der foregår andre steder. Når de studerer andre landes undervisningsordninger, er målet ikke, at de mekanisk skal kopiere dem. Målet er snarere at få et overblik over de mange forskellige måder at gribe tingene an på, hvilket kan give anledning til, at landene forsøger at gøre tingene på en ny måde. Forstået således bliver mangfoldigheden i Europa et frugtbart grundlag for fornyelse (innovation) og forbedring af uddannelsens kvalitet. Dette er målet med aktionen Observation og fornyelse: at etablere konkrete redskaber til at få den størst mulige nytte af denne mangfoldighed. Aktiviteter På baggrund af dette mål giver Europa-Kommissionen støtte til forskellige initiativer og operationer: indsamling af data og gennemførelse af sammenlignende kvantitative og kvalitative analyser af landenes uddannelsesordninger; sammenligning af uddannelsesordningerne og -politikkerne (bl.a. gennem Eurydice-informationsnet) ; studiebesøg, der giver grupper af beslutningstagere og eksperter på uddannelsesområdet fra forskellige lande mulighed for at få kendskab til reformer og nyskabende metoder vedrørende prioriterede emner i uddannelsesordningerne, der er fastsat af de nationale myndigheder og Den Europæiske Union (Arion); initiativer, der tager sigte på at forbedre den akademiske anerkendelse af eksamensbeviser opnået i et andet land, herunder gennem fællesskabsnettet af nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse (Naric); igangsætning af initiativer som f. eks. undersøgelser, seminarer, udveksling af eksperter eller pilotprojekter vedrørende særlig interessante emner for at sætte gang i debatten om uddannelsespolitikken, f. eks. uddannelse og beskæftigelse, kvalitetsindikatorer for undervisning, tværnational mobilitet i uddannelsen eller mere fremadrettede drøftelser om fremtidens uddannelse. Støttebeløb Disse projekter kan modtage fællesskabsstøtte for en periode på et eller flere år. Indgivelse af ansøgninger Projekterne skal indsendes til Europa-Kommissionen, undtagen når det drejer sig om Arion-studiebesøg, der indsendes til de nationale kontorer.

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Dit første EURES-job 2012-2013. Sådan det bliver lettere at flytte og arbejde at rekruttere unge i Europa. Vejledning

Dit første EURES-job 2012-2013. Sådan det bliver lettere at flytte og arbejde at rekruttere unge i Europa. Vejledning Dit første EURES-job Sådan det bliver lettere at flytte og arbejde at rekruttere unge i Europa 2012-2013 Vejledning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 4 3. OPBYGNING...5 4. GENNEMFØRELSE...

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

E N E T O S H. Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø

E N E T O S H. Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø E N E T O S H ACTIV NETWORKING PRODUCTer PARTNERE Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø European Network Education and Training in Occupational Safety and Health AKTIV NETWORKING

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org 225935 CP 1 2005 NO GRUNDTVIG G1 www.pipeline project.org 1. Nr. marts 2006 Introduktion Kære læser, Dette blad, du nu har I hånden eller læser på Internettet er det første nummer af det europæiske Pipeline

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

KULTUR 2000: INDKALDELSE AF FORSLAG FOR

KULTUR 2000: INDKALDELSE AF FORSLAG FOR C 195/20 Den Europæiske Unions Tidende 19.8.2003 III (Oplysninger) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INDKALDELSE AF FORSLAG FOR 2004 (2003/C 195/14) INDLEDNING Dette dokument indeholder oplysninger om gennemførelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere FUETS Konference den 17. november 2010 Birtha Theut, Euroguidance Tlf: 33 95 70 02, mail: bt@iu.dk Mandag d. 27.september: Flere men

Læs mere

Særforanstaltninger for SMV

Særforanstaltninger for SMV FEMTE RAMMEPROGRAM Samtlige EU s aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FTU) for perioden 1998-2002 indgår i Femte Rammeprogram. Fremme af innovation og tilskyndelse til

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere