Budget 2010 ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2010 (2011-2013)"

Transkript

1 Budget 2010 ( ) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 ( ) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen, afd. Bøgehøj bu x 1 ny x 2 Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Nordagerskolen bu x 1 ny x 6 Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Sundskolen bu x 1 ny x 8 Etablering af brandtrappe, Sundskolen bu x 1 ny x 16 Varslingsanlæg på Svanninge og Brahetrolleborg skoler bu x 1 ny x 17 Renovering af klasselokaler i gl. inspektørbolig (Carl Nielsen-skolen) bu x 1 ny x 19 Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen bu x 1 ny x 21 Anvendelse af IT i undervisningen bu x 1 B x 22 Etablering af ny daginstitution i Faaborg bu x 1 ny Delvis isolering af legehal - Carl Nielsen Børnehaven bu x 1 ny Etablering af familiehus (BUR) bu 1 ny x 28 Nyt Krybberum til større vuggestue (Børnecen. Vesterparken) bu x 1 ny x 30 Tagudskiftning Espe skole bu x 1 ny x 31 Tagudskiftning på Nr. Søby skole bu x --- ny x 33 Nyt gasfyr samt cirkulationsanlæg (Nordskolerne) bu x --- ny x 34 Renovering af idrætshaller i FMK kf x --- B x 35 Udvidelse af hestestald på Husmandsstedet kf 1 ny Anlægsmidler til indvendig renovering af kommunale klubhuse kf 1 ny x 38 Handicapelevator og -toilet ved Faaborg Museum for Fynsk Malerk. kf 1 ny x 39 Ringe Bio, fjernvarmetilslutning og udskiftning af varmeanlæg kf 2 ny x 40 Faaborg Kulturhistoriske Museum - svampeskade kf 1 ny promille af udgifter til anlægsprojekter til kunstnerisk udsmykning kf 1 ny Opgradering af maskinkapacitet mv. - Kostforplejning soc x --- B x 43 P-plads ved Plejecenter Åløkkeparken soc x --- B x x 1 ny x 44 Udvidelse af Palleshave soc x 1 ny Akutstuer på Toften soc 1 ny x 47 Plejecenter Ålykkeparken (aflastningspladser) soc x 1 ny x 48 PDA'er i hjemmeplejen soc x 1 ny x 49 Plejecenter Humlehaven (forundersøgelse vedr. nyt plejecenter) soc x 1 ny x 50 Plejecenter Lykkevalg (ombygning af bl.a. køkken og spiseafdeling) soc x 1 ny Omstrukturering af den Kommunale Tandpleje su 1 ny x 52 Opfølgning af trafiksikkerhedsplan tm 1 B Videreførsel af Ring Nord, Ringe tm 1 B Anlæggelse af nye cykelstier tm 1 B x 55 Renovering af klokketårnet i Faaborg tm 1 ny Tagudskiftning Montagen tm 1 ny Odensevej 46 - nyt tag tm 1 ny x 58 Udskiftning af tag, Svanninge Sognegård tm 1 ny Salg af materialegårde samt udbygning af plads på Kielbergvej tm 1 ny Asfaltering af landevej 602 Brobyværk - Ringe - Gislev tm 1 ny Ny vej Svendborgvej - Møllehøjvej, Sdr. Nærå tm 1 ny Dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge tm 2 ny Grønt anlægsbudget til styrkelse af naturgundlag, friluftsliv m.m. tm --- B Salg af kommunale ejendomme øk --- B Afledt drift 11 Afledt drift 12 Afledt drift 13 Faaborg-Midtfyn Kommune

2 Forslag til nye anlæg til Budget 2010 ( ) Budget 2010 ( ) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift Invendig renovering af administrationsbygninger øk --- ny Ledelsesinformation øk --- ny Ny færge - ruten Avernakø-Lyø øk --- ny x 77 Ramme til yderligere renovering samt it inden for kvalitetsfond x --- ny Alle projekter Afledt drift 11 Afledt drift 12 Afledt drift x 73 Maskinanskaffelser - Vejområdet tm --- B x 74 Anskaffelser - Vintertjeneste tm --- B x 75 Fornyelse af slidlag og belægninger på kommunale veje tm --- ny x x --- B Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger tm x --- B * Forslag nr indgår som udgangspunkt ikke i den samlede prioritering af nye anlæg, jf. budgetproceduren for Budget 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune

3 Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Ny indskolingsdel på Broskolen, afd. Bøgehøj Aftaleholder: Broskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Renovering/opførelse Kort projektbeskrivelse: for af ny indskolingsdel - herunder sammenhæng (undervisning og med skolefritidsordning) vision og indsatsområde på Broskolen, afd. Bøgehøj, med en samtidig ombygning af de nuværende indskolingsfaciliteter. Som en del af ombygningen vil der bl.a. blive etableret klasselokaler til tre spor på alle årgange i mellemtrin og udskoling. Dermed tilgodeser projektet de pladsmæssige udfordringer skolen forventes at stå over for de kommende år, som følge af en forventning om en øget tilgang af nye elever. Det kan i øvrigt oplyses, at der er bevilget kr. i indeværende år til brug for en konkret projektering. På den baggrund vil der foreligge et dispositionsforslag vedr. indskolingen i h.t. NIRAS's forslag og mellemtrin og udskoling jf. ovenstående i august Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Det samlede projekt med ny indskolingsdel er anslået til 43 mio. kr. Der er ved det økonomiske overslag taget udgangspunkt i Niras delprojekt vedr. ny indskolingsdel fra juli Der er efterfølgende nedsat en byggestyregruppe med repræsentanter fra Broskolen og afdelingen for Byggeri. Arbejdsgruppen har bl.a. til formål, at komme med et mere præcist estimat af den samlede byggesum, idet projektet er omdefineret til også at skulle tilgodese en række øvrige behov, jf. ovenstående. Der vil desuden foreligge et mere præcist overslag på fordelingen af anlægsudgifterne i 2010 og Der kan derfor ske ændringer af fordelingen på 2010 og 2011 til budgetseminaret. Byggestyregruppen er foreløbig af den opfattelse, at det omdefinerede projekt kan afholdes inden for den angivne ramme. Hvis ikke kan det blive nødvendigt at justere projektet. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til afledt drift. Dog vil udgifter til rengøring og vedligeholdelse stige ved en udvidelse af skolens samlede areal. Et estimat for afledt drift vil foreligge til august.

4 Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Delprojektet vil løse problemerne for indskolingen (undervisning og skolefritidsordning), men samtidig medføre afledte problemer for enkelte faglokaler. Det vil derfor - som en del af projektet - blive nødvendigt at flytte udvalgte faglokaler. Status d. 8. juni 2009: Den nedsatte byggestyregruppe/arbejdsgruppe har afholdt det første møde. Her var en god oplevelse af, at det er muligt inden for det afsatte estimat fra Niras (43 mio.kr.), at 1: renovere og nybygge indskoling i henhold til Niras' rapport. 2: flytte faglokaler og etabelere klasselokaler til tre spor til alle årgange i mellemtrin og udskoling inden for de bestående rammer. 3: flytte faglokalet til håndarbejde fra den gamle pedelbolig til den nye melletrins-gang. Huset kan så frigøres til andet formål for skolen og mulighederne for undervisning i faget øges væsentligt. Bemærkning til pkt. 2 og 3: Tilpasningen af mellemtrins- og udskolingsfløjene i projektet som beskrevet, vil ikke forøge lokalernes størrelse mv., sikre fuldt opdaterede rammer for undervisningen med grupperum, kantinefaciliteter mm., ligesom projektet ikke kompenserer fuldt ud for mangler på energiområdet, jf. renoveringsforslaget fra Niras i rapporten fra Tilsvarende vil skolen ikke kunne rumme elever fra Søllinge og Rolfsted og dermed tage højde for eventuelle fremtidige ændringer af skolestrukturen. Fokus på klasselokaler og faglokaler vil fjerne depoter og begrænse skolens fællesrum, med efterfølgende konsekvenser for de eksterne brugere. Ungdomsskolen, Musikskolen, Sundhedsområdet og Ungdommens Uddannelsesvejledning vil også få deres områder/lokaler omdefineret. Skolen vil fortsat skabe plads, men det kan blive under trangere kår og det kan betyde et fysisk fællesskab for brugerne. Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Teknisk afdeling - Fagsekretariatet for Undervisning - Økonomistaben Eksterne: Dispositionsforslaget udbydes efter gældende EU-regler hvorefter der vælges rådgivende arkitekt og ingeniør Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Ud fra den politisk besluttede økonomiske ramme nu og på sigt beskrives det projekt der bedst indfrier flest af de problemer nævnt i rapporten fra juli I samarbejde med interne og eksterne rådgivere udarbejdes projektering mv. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Interne og/eller eksterne fagpersoner står for tilsyn med at om- og nybygning foretages korrekt. Internt har skolen til opgave at få hverdagen til at fungere for elever og ansatte. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Udarbejdelse af udbudsmateriale samt gennemførelse af udbud igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Målet er at opstarte byggeriet omkring 1. april Yderligere om tidsplan følger med projekteringen.

5 Nr. 2 ANLÆG Projektnavn: Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Nordagerskolen Aftaleholder: Nordagerskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Nordagerskolen Kort projektbeskrivelse: for i Ringe har store - herunder pladsmæssige sammenhæng og vedligeholdelsesmæssige med vision og indsatsområde behov. Bl.a. i form af for få og for små klasselokaler. Der tages med nærværende projektforslag udgangspunkt i etape 1 (indskoling) fra Niras' rapport fra juli Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Den nye indskolingsdel foreslås projekteret i 2010, hvorfor der ansøges om kr. til projekteringsomkostninger. Beløbet svarer til projekteringsomkostningerne i fm. projektering af ny indskolingsdel på Broskolen. Den samlede indskolingsfløj er vurderet til at koste ca. 53 mio. kr. Overslaget er baseret på Niras rapport (vedr. etape 1) tilbage fra juli Byggeriet foreslås igangsat i 2011 med forventet afslutning i Dermed kan den samlede anlægsudgift fordeles over to år. På linie med udbygning af Broskolen forudsættes det, at den afsatte ramme vil kunne imødekomme de mest presserende behov, herunder behov for mellemtrin og overbygning. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en nærmere analyse og beskrivelse heraf. Der skal således udarbejdes en revideret projektbeskrivelse i Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Det fremsatte forslag til ny indskolingsdel er 1 ud af tre større udbygnings-/renoveringsprojekter på skoleområdet. Nordagerskolen er prioriteret i 2012, da der er pladsproblemer.

6 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

7 Nr. 6 ANLÆG Projektnavn: Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Sundskolen Aftaleholder: Sundskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Ny Kort indskolingsfløj projektbeskrivelse: for til undervisning/sfo - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Den nye indskolingsfløj skal ses som et delelement fra tidligere indsendt ansøgning vedr. total renovering af Faaborg Sundskole eller nybygning. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Den nye indskolingsfløj foreslås projekteret i 2012, hvorfor der ansøges om kr. til projekteringsomkostninger i Beløbet svarer til projekteringsomkostningerne i fm. projektering af ny indskolingsdel på Broskolen. Den samlede indskolingsfløj er vurderet til at koste ca. 40 mio. kr. Overslaget er baseret på Niras rapport tilbage fra juli Byggeriet foreslås igangsat i 2013 med forventet afslutning i Dermed kan den samlede anlægsudgift fordeles over to år. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Det fremsatte forslag til ny indskolingsdel er 1 ud af tre større udbygnings-/renoveringsprojekter på skoleområdet. Sundskolen er først prioriteret i 2013, da der ikke er pladsproblemer (som tilfældet Broskolen og Nordagerskolen). Om Sundskolens indskolingsdel gælder, at SFO-barakkerne er "midlertidige" barakker med over 30 år på bagen og har store vedligeholdelses- og arbejdsmiljømæssige mangler. Desuden er lokalerne i indskolingen for små og ufleksible til nutidige undervisning årgang er fordelt på flere forskellige bygninger, da ingen bygning kan rumme en samlet indskoling. Logistikken er forkert i forhold til elevtal, og da skolen iflg. prognose får dalende elevtal, vil dette faktum forværres, således der vil stå ubenyttede lokaler, der ikke naturligt kan kombineres i forhold til de enkelte elevgrupper.

8 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

9 Nr. 8 ANLÆG Projektnavn: Etablering af brandtrappe, Sundskolen Aftaleholder: Sundskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Påbud Kort projektbeskrivelse: fra brandmyndigheder for - mht. herunder etablering sammenhæng af brandtrappe med fra Grønnegadebygningenen, vision og indsatsområde der er fra Ovenstående skal ses som supplement til tidligere indsendt ansøgning vedr. total renovering af Faaborg Sundskole eller nybygning. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 100 Anlægsindtægter Anlæg i alt 100 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Overslag fra brandmyndighederne. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Lokaler på 1. sal anvendes til undervisning, hvorfor der er krav om flugtvej.

10 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

11 Nr. 16 ANLÆG Projektnavn: Varslingsanlæg Aftaleholder: Svanninge Skole og Brahetrolleborg Skole Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Etablering Kort projektbeskrivelse: af varslingsanlæg for - på herunder Svanninge sammenhæng Skole og Brahetrolleborg med vision Skole. og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 330 Anlægsindtægter Anlæg i alt 330 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er indhentet konkrete tilbud fra el-installatør med baggrund i notat fra beredskabet, hvor det fremgår hvilke specifikationer, der skal være gældende for et varslingsanlæg. Prisen for varslingsanlæg på Svanninge Skole er kr. og for Brahetrolleborg Skole kr. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Svanninge Skole og Brahetrolleborg Skole har p.t. ikke noget varslingssignal i forhold til brand eller evakuering. Af sikkerhedsmæssige årsager søges derfor om etablering af en varslingsmulighed, som lever op til standarderne på området. Der er opført en nybygning på Svanninge Skole, som ikke står i forbindelse med skolens almindelige frikvartersringning. Der er p.t. ikke nogen lyd, der kan nå hele skolen.

12 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Brand- og bygningssagkyndige i Faaborg-Midtfyn Kommune samt ekstern el-installatør. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Der er indhentet tilbud fra en konkret montør. Der kan evt. indhentes alternativt tilbud. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Montering gennem autoriseret installatør, som serviceres af skolerne. Teknisk rådgivning og vejledning gennem Brand- og bygningssagkyndige i Faaborg-Midtfyn Kommune. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: De to varslingsanlæg vil kunne sættes op i første kvartal 2010.

13 Nr. 17 ANLÆG Projektnavn: Renovering af klasselokaler i gammel inspektørbolig Aftaleholder: Carl Nielsen-skolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Indretning Kort projektbeskrivelse: af klasselokaler for i gammel - herunder inspektørbolig. sammenhæng Arbejdet med omfatter vision optagning og indsatsområde og bortskaffelse af gulve samt nedbrydning af let skillevæg. Herefter etablering af nyt gulv, niveaufrie adgangsveje, ny branddør, ny alu terrassedør, ny alu yderdør, ny belysning, ny ventilation, maling og honorarer. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 346 Anlægsindtægter Anlæg i alt 346 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter 4 Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt 4 Ekstern medfinansiering Indtægter 200 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Byggeafdelingens overslag over det nye anlæg. Overførsler fra 05/06 tænkes brugt som medfinansiering. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Efter to år med både børnehaveklasser og 1. klasser i Skolens SFO (Toppen) er erfaringerne, at vi har delt indskolingen i 2 dele, der har svært ved at få et naturligt samarbejde til at fungere. Det skyldes bl.a. afstanden mellem de to bygninger. Vi har så i årets løb overtaget inspektørboligen igen efter lokalhistorisk arkiv samt dagplejerne er flyttet til Nr. Søby gl. skole. Derfor er der åbnet sig en fantastisk mulighed for at få sammenhæng i både det fysiske som det pædagogiske indskolingsforløb. Vi ser dette projekt som basis for den pædagogiske udvikling i indskolingen og vil prioritere det højest i forbindelse med den tiltrængte renovering. Vi havde regnet med helt at kunne holde det inden for de midler vi selv har til rådighed gennem overførslerne fra 05/06 men er blevet overhalet af en ny lovgivning der trådte i kraft pr. 1/ Det er nu et krav at der skal være ventilation i alle lokaler til undervisning som et krav for at få bygge tilladelse. Det har betydet en øget udgift på ca kr.

14 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Vi håber at kunne få det klart i løbet af foråret 2010.

15 Nr. 19 ANLÆG Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Aftaleholder: Carl Nielsen-skolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Etablering Kort projektbeskrivelse: af handicaptoilet. for - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 160 Anlægsindtægter Anlæg i alt 160 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Ifølge byggesagkyndige er det et lovgivningskrav, at skolen har et hadicaptoilet for i det hele taget at kunne opnå en byggetilladelse. Skolen har ikke et sådant toilet, men har heller ikke pt. brug for det.

16 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

17 Nr. 21 ANLÆG Projektnavn: Anvendelse af IT i undervisningen Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Økonomiudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Der Kort tilstræbes projektbeskrivelse: til for stadighed at - have herunder en IT-installation, sammenhæng der lever med op vision til de nutidige og indsatsområde krav i henhold til folkeskoleloven samt giver mulighed for at understøtte den stadig stigende efterspørgsel efter IT-værktøjer i undervisningssektoren. Regeringens ordning med støtte til anskaffelse af computerudstyr er ophørt fra og med skoleåret 2006/07. Der er i dag ca computere på skolerne og med en levetid på max 4 år, vil det kræve en udskiftning på 325 om året. Hertil kommer, at der stadig er et "underskud" af tidssvarende computere, som benyttes på skolerne. Der blev ved Budget 2009 afsat 1,142 mio. kr. (2009-priser) i 2009 og overslagsår til formålet. I overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure genfremsættes anlægget således, at det indgår i den samlede prioritering. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er p.t. afsat en teknologisikring på ca kr., som er afsat til anskaffelse af pc'er og licenser. Udgift til anskaffelse af pc'er: 445 x = Udgift til anskaffelse af Microsoft licenser = Udgift til anskaffelse af antivirus = Udgift til anskaffelse af Novell = Ialt Heraf teknologisikring Netto Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

18 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

19 Nr. 22 ANLÆG Projektnavn: Etablering af ny daginstitution i Faaborg Aftaleholder: Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse I Kort forbindelse projektbeskrivelse: med for Budget herunder blev det besluttet, sammenhæng at der skal med opføres vision en ny og daginstitution indsatsområde i Faaborg normeret til ca. 100 børn i alderen 0-5 år. Institutionen skal stå klar i 2010 og skal erstatte Faaborg Børnehave og Vuggestue og Vester Mølle Børnehave, som vil blive nedlagt. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Opførelse af ny lavenergi-bygning på 820 m2 samt 280 m2 redskabsskure, shelter m.v. Anlæg af p-plads. Flytning af de to institutioners legeredskaber til etablering i ny samlet legeplads. Indkøb af inventar m.v. Beløbet er inkl. omkostninger til rådgivning, byggemodning m.v. Løbende driftsudgifter inkluderer el, vand, varme, ABAanlæg, ventilation, renovation, tyverialarm, vinduespolering samt rengøring.institutionen opvarmes primært ved sol- og jordvarme anlæg. Løbende driftsindtægter er udtryk for afsat budget til bygningsdrift af henholdsvis Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave (2009 budget) Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Nuværende Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave har begge til huse i gamle bygninger der er nedslidte og dermed dyre i drift. Bygningerne er desuden opført til andre formål end børnepasning. Jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning af 4. maj 2009 søges børnehaven placeret på et kommunalt areal ved Diernæsvej-Sundbrinken. Der foretages i øjeblikket jordbundsundersøgelser på arealet - og der er igangsat udarbejdelse af ny lokalplan for området. I byggefasen opføres en ny lavenergi-institution på 820 m2, med tilhørende udenomsarealer. I forbindelse med projektering af institutionen indtænkes muligheden for, ved faldende børnetal i området - at instiutionen kan rumme en specialpædagogisk gruppe og/eller yderligere vuggestuepladser med få anlægsudgifter til følge. Etablering af ny børnehave frigør plads i 2 kommunale ejendomme, som kommunen kan anvende til andre formål eller sælge.

20 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn, Byggekontoret, Plankontoret, Økonomistaben, Ledere af Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave, Fælles indkøb. Arkitekt samt håndværkere på opgaven. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Jordbundsundersøgelse - Byggekontoret Lokalplanlægning - Plankontoret Kontakt til arkitekt og rådgivere - Byggekontoret Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Nedsættelse af byggeudvalg - Fagsekretariatet Bygherre på opgaven - Byggekontoret Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Lokalplanlægning for området - færdig januar 2010 Nedsættelse af byggeudvalg til projektering af institutionen januar 2010 Byggefase - tidligst afsluttet ved udgangen af 2010 Flytning af de to institutioner efterfølgende.

21 Nr. 26 ANLÆG Projektnavn: Delvis isolering af legehal - Carl Nielsen børnehaven Aftaleholder: Carl Nielsen børnehaven Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Delvis Kort projektbeskrivelse: isolering for af legehal til forbedring - herunder af arbejdsmiljø sammenhæng og børnemiljø med vision i børnehaven. og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 193 Anlægsindtægter Anlæg i alt 193 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Tilbud på tømrer og el arbejde fra Tømrermester Erik Andersen Aps. v/ Lone Kaalund Døjbak Tilbud på gulvbelægning fra Garant- gulve og tæpper i Ringe V/ Bo Jeppesen Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Arbejds og børnemiljøet i børnehaven, ønskes forbedret for såvel børn som personale. Vi har et stort støjproblem som opstår fordi der især om vinteren opholder sig for mange mennesker på få kvm. Børnehaven er oprindelig tænkt til at skulle rumme 60 børn, men de bygningsmæssige rammer har altid kun været egnet til 40. Børnehaven har de senere år haft et stigende antal børn. I børn, børn, børn, børn og det forventes at blive i gennemsnit i I perioder af året er vi helt oppe på 62 børn. Børnehaven består af en hovedbygning på knap 300 kvm. med 2 grupperum, et fælles køkken, en fælles garderobe + en uopvarmet legehal på ca.100 kvm. Det er legehallen som for små midler kan indrages til at kunne bruges som aflastende værksteder så der er flere kvm. at fordele sig i. Samtidig ønskes der indrettet et frostfrit depot, da børnehaven idag kun råder over 3 kvm ialt til såvel materialer, kolonial og rengørings artikler. Der ønskes indrettet et frostfrit værksted på hemsen og frostfrit depot i det forhenværende rygerum, samt skiftet skydeporte ud med faste dørpartier for at mindske træk i det store rum i hallen. Der er indlagt el, vand og varme i bygningen.

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere