Budget 2010 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2010 (2011-2013)"

Transkript

1 Budget 2010 ( ) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 ( ) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen, afd. Bøgehøj bu x 1 ny x 2 Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Nordagerskolen bu x 1 ny x 6 Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Sundskolen bu x 1 ny x 8 Etablering af brandtrappe, Sundskolen bu x 1 ny x 16 Varslingsanlæg på Svanninge og Brahetrolleborg skoler bu x 1 ny x 17 Renovering af klasselokaler i gl. inspektørbolig (Carl Nielsen-skolen) bu x 1 ny x 19 Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen bu x 1 ny x 21 Anvendelse af IT i undervisningen bu x 1 B x 22 Etablering af ny daginstitution i Faaborg bu x 1 ny Delvis isolering af legehal - Carl Nielsen Børnehaven bu x 1 ny Etablering af familiehus (BUR) bu 1 ny x 28 Nyt Krybberum til større vuggestue (Børnecen. Vesterparken) bu x 1 ny x 30 Tagudskiftning Espe skole bu x 1 ny x 31 Tagudskiftning på Nr. Søby skole bu x --- ny x 33 Nyt gasfyr samt cirkulationsanlæg (Nordskolerne) bu x --- ny x 34 Renovering af idrætshaller i FMK kf x --- B x 35 Udvidelse af hestestald på Husmandsstedet kf 1 ny Anlægsmidler til indvendig renovering af kommunale klubhuse kf 1 ny x 38 Handicapelevator og -toilet ved Faaborg Museum for Fynsk Malerk. kf 1 ny x 39 Ringe Bio, fjernvarmetilslutning og udskiftning af varmeanlæg kf 2 ny x 40 Faaborg Kulturhistoriske Museum - svampeskade kf 1 ny promille af udgifter til anlægsprojekter til kunstnerisk udsmykning kf 1 ny Opgradering af maskinkapacitet mv. - Kostforplejning soc x --- B x 43 P-plads ved Plejecenter Åløkkeparken soc x --- B x x 1 ny x 44 Udvidelse af Palleshave soc x 1 ny Akutstuer på Toften soc 1 ny x 47 Plejecenter Ålykkeparken (aflastningspladser) soc x 1 ny x 48 PDA'er i hjemmeplejen soc x 1 ny x 49 Plejecenter Humlehaven (forundersøgelse vedr. nyt plejecenter) soc x 1 ny x 50 Plejecenter Lykkevalg (ombygning af bl.a. køkken og spiseafdeling) soc x 1 ny Omstrukturering af den Kommunale Tandpleje su 1 ny x 52 Opfølgning af trafiksikkerhedsplan tm 1 B Videreførsel af Ring Nord, Ringe tm 1 B Anlæggelse af nye cykelstier tm 1 B x 55 Renovering af klokketårnet i Faaborg tm 1 ny Tagudskiftning Montagen tm 1 ny Odensevej 46 - nyt tag tm 1 ny x 58 Udskiftning af tag, Svanninge Sognegård tm 1 ny Salg af materialegårde samt udbygning af plads på Kielbergvej tm 1 ny Asfaltering af landevej 602 Brobyværk - Ringe - Gislev tm 1 ny Ny vej Svendborgvej - Møllehøjvej, Sdr. Nærå tm 1 ny Dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge tm 2 ny Grønt anlægsbudget til styrkelse af naturgundlag, friluftsliv m.m. tm --- B Salg af kommunale ejendomme øk --- B Afledt drift 11 Afledt drift 12 Afledt drift 13 Faaborg-Midtfyn Kommune

2 Forslag til nye anlæg til Budget 2010 ( ) Budget 2010 ( ) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift Invendig renovering af administrationsbygninger øk --- ny Ledelsesinformation øk --- ny Ny færge - ruten Avernakø-Lyø øk --- ny x 77 Ramme til yderligere renovering samt it inden for kvalitetsfond x --- ny Alle projekter Afledt drift 11 Afledt drift 12 Afledt drift x 73 Maskinanskaffelser - Vejområdet tm --- B x 74 Anskaffelser - Vintertjeneste tm --- B x 75 Fornyelse af slidlag og belægninger på kommunale veje tm --- ny x x --- B Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger tm x --- B * Forslag nr indgår som udgangspunkt ikke i den samlede prioritering af nye anlæg, jf. budgetproceduren for Budget 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune

3 Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Ny indskolingsdel på Broskolen, afd. Bøgehøj Aftaleholder: Broskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Renovering/opførelse Kort projektbeskrivelse: for af ny indskolingsdel - herunder sammenhæng (undervisning og med skolefritidsordning) vision og indsatsområde på Broskolen, afd. Bøgehøj, med en samtidig ombygning af de nuværende indskolingsfaciliteter. Som en del af ombygningen vil der bl.a. blive etableret klasselokaler til tre spor på alle årgange i mellemtrin og udskoling. Dermed tilgodeser projektet de pladsmæssige udfordringer skolen forventes at stå over for de kommende år, som følge af en forventning om en øget tilgang af nye elever. Det kan i øvrigt oplyses, at der er bevilget kr. i indeværende år til brug for en konkret projektering. På den baggrund vil der foreligge et dispositionsforslag vedr. indskolingen i h.t. NIRAS's forslag og mellemtrin og udskoling jf. ovenstående i august Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Det samlede projekt med ny indskolingsdel er anslået til 43 mio. kr. Der er ved det økonomiske overslag taget udgangspunkt i Niras delprojekt vedr. ny indskolingsdel fra juli Der er efterfølgende nedsat en byggestyregruppe med repræsentanter fra Broskolen og afdelingen for Byggeri. Arbejdsgruppen har bl.a. til formål, at komme med et mere præcist estimat af den samlede byggesum, idet projektet er omdefineret til også at skulle tilgodese en række øvrige behov, jf. ovenstående. Der vil desuden foreligge et mere præcist overslag på fordelingen af anlægsudgifterne i 2010 og Der kan derfor ske ændringer af fordelingen på 2010 og 2011 til budgetseminaret. Byggestyregruppen er foreløbig af den opfattelse, at det omdefinerede projekt kan afholdes inden for den angivne ramme. Hvis ikke kan det blive nødvendigt at justere projektet. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til afledt drift. Dog vil udgifter til rengøring og vedligeholdelse stige ved en udvidelse af skolens samlede areal. Et estimat for afledt drift vil foreligge til august.

4 Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Delprojektet vil løse problemerne for indskolingen (undervisning og skolefritidsordning), men samtidig medføre afledte problemer for enkelte faglokaler. Det vil derfor - som en del af projektet - blive nødvendigt at flytte udvalgte faglokaler. Status d. 8. juni 2009: Den nedsatte byggestyregruppe/arbejdsgruppe har afholdt det første møde. Her var en god oplevelse af, at det er muligt inden for det afsatte estimat fra Niras (43 mio.kr.), at 1: renovere og nybygge indskoling i henhold til Niras' rapport. 2: flytte faglokaler og etabelere klasselokaler til tre spor til alle årgange i mellemtrin og udskoling inden for de bestående rammer. 3: flytte faglokalet til håndarbejde fra den gamle pedelbolig til den nye melletrins-gang. Huset kan så frigøres til andet formål for skolen og mulighederne for undervisning i faget øges væsentligt. Bemærkning til pkt. 2 og 3: Tilpasningen af mellemtrins- og udskolingsfløjene i projektet som beskrevet, vil ikke forøge lokalernes størrelse mv., sikre fuldt opdaterede rammer for undervisningen med grupperum, kantinefaciliteter mm., ligesom projektet ikke kompenserer fuldt ud for mangler på energiområdet, jf. renoveringsforslaget fra Niras i rapporten fra Tilsvarende vil skolen ikke kunne rumme elever fra Søllinge og Rolfsted og dermed tage højde for eventuelle fremtidige ændringer af skolestrukturen. Fokus på klasselokaler og faglokaler vil fjerne depoter og begrænse skolens fællesrum, med efterfølgende konsekvenser for de eksterne brugere. Ungdomsskolen, Musikskolen, Sundhedsområdet og Ungdommens Uddannelsesvejledning vil også få deres områder/lokaler omdefineret. Skolen vil fortsat skabe plads, men det kan blive under trangere kår og det kan betyde et fysisk fællesskab for brugerne. Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Teknisk afdeling - Fagsekretariatet for Undervisning - Økonomistaben Eksterne: Dispositionsforslaget udbydes efter gældende EU-regler hvorefter der vælges rådgivende arkitekt og ingeniør Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Ud fra den politisk besluttede økonomiske ramme nu og på sigt beskrives det projekt der bedst indfrier flest af de problemer nævnt i rapporten fra juli I samarbejde med interne og eksterne rådgivere udarbejdes projektering mv. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Interne og/eller eksterne fagpersoner står for tilsyn med at om- og nybygning foretages korrekt. Internt har skolen til opgave at få hverdagen til at fungere for elever og ansatte. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Udarbejdelse af udbudsmateriale samt gennemførelse af udbud igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Målet er at opstarte byggeriet omkring 1. april Yderligere om tidsplan følger med projekteringen.

5 Nr. 2 ANLÆG Projektnavn: Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Nordagerskolen Aftaleholder: Nordagerskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Nordagerskolen Kort projektbeskrivelse: for i Ringe har store - herunder pladsmæssige sammenhæng og vedligeholdelsesmæssige med vision og indsatsområde behov. Bl.a. i form af for få og for små klasselokaler. Der tages med nærværende projektforslag udgangspunkt i etape 1 (indskoling) fra Niras' rapport fra juli Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Den nye indskolingsdel foreslås projekteret i 2010, hvorfor der ansøges om kr. til projekteringsomkostninger. Beløbet svarer til projekteringsomkostningerne i fm. projektering af ny indskolingsdel på Broskolen. Den samlede indskolingsfløj er vurderet til at koste ca. 53 mio. kr. Overslaget er baseret på Niras rapport (vedr. etape 1) tilbage fra juli Byggeriet foreslås igangsat i 2011 med forventet afslutning i Dermed kan den samlede anlægsudgift fordeles over to år. På linie med udbygning af Broskolen forudsættes det, at den afsatte ramme vil kunne imødekomme de mest presserende behov, herunder behov for mellemtrin og overbygning. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en nærmere analyse og beskrivelse heraf. Der skal således udarbejdes en revideret projektbeskrivelse i Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Det fremsatte forslag til ny indskolingsdel er 1 ud af tre større udbygnings-/renoveringsprojekter på skoleområdet. Nordagerskolen er prioriteret i 2012, da der er pladsproblemer.

6 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

7 Nr. 6 ANLÆG Projektnavn: Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Sundskolen Aftaleholder: Sundskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Ny Kort indskolingsfløj projektbeskrivelse: for til undervisning/sfo - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Den nye indskolingsfløj skal ses som et delelement fra tidligere indsendt ansøgning vedr. total renovering af Faaborg Sundskole eller nybygning. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Den nye indskolingsfløj foreslås projekteret i 2012, hvorfor der ansøges om kr. til projekteringsomkostninger i Beløbet svarer til projekteringsomkostningerne i fm. projektering af ny indskolingsdel på Broskolen. Den samlede indskolingsfløj er vurderet til at koste ca. 40 mio. kr. Overslaget er baseret på Niras rapport tilbage fra juli Byggeriet foreslås igangsat i 2013 med forventet afslutning i Dermed kan den samlede anlægsudgift fordeles over to år. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Det fremsatte forslag til ny indskolingsdel er 1 ud af tre større udbygnings-/renoveringsprojekter på skoleområdet. Sundskolen er først prioriteret i 2013, da der ikke er pladsproblemer (som tilfældet Broskolen og Nordagerskolen). Om Sundskolens indskolingsdel gælder, at SFO-barakkerne er "midlertidige" barakker med over 30 år på bagen og har store vedligeholdelses- og arbejdsmiljømæssige mangler. Desuden er lokalerne i indskolingen for små og ufleksible til nutidige undervisning årgang er fordelt på flere forskellige bygninger, da ingen bygning kan rumme en samlet indskoling. Logistikken er forkert i forhold til elevtal, og da skolen iflg. prognose får dalende elevtal, vil dette faktum forværres, således der vil stå ubenyttede lokaler, der ikke naturligt kan kombineres i forhold til de enkelte elevgrupper.

8 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

9 Nr. 8 ANLÆG Projektnavn: Etablering af brandtrappe, Sundskolen Aftaleholder: Sundskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Påbud Kort projektbeskrivelse: fra brandmyndigheder for - mht. herunder etablering sammenhæng af brandtrappe med fra Grønnegadebygningenen, vision og indsatsområde der er fra Ovenstående skal ses som supplement til tidligere indsendt ansøgning vedr. total renovering af Faaborg Sundskole eller nybygning. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 100 Anlægsindtægter Anlæg i alt 100 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Overslag fra brandmyndighederne. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Lokaler på 1. sal anvendes til undervisning, hvorfor der er krav om flugtvej.

10 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

11 Nr. 16 ANLÆG Projektnavn: Varslingsanlæg Aftaleholder: Svanninge Skole og Brahetrolleborg Skole Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Etablering Kort projektbeskrivelse: af varslingsanlæg for - på herunder Svanninge sammenhæng Skole og Brahetrolleborg med vision Skole. og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 330 Anlægsindtægter Anlæg i alt 330 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er indhentet konkrete tilbud fra el-installatør med baggrund i notat fra beredskabet, hvor det fremgår hvilke specifikationer, der skal være gældende for et varslingsanlæg. Prisen for varslingsanlæg på Svanninge Skole er kr. og for Brahetrolleborg Skole kr. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Svanninge Skole og Brahetrolleborg Skole har p.t. ikke noget varslingssignal i forhold til brand eller evakuering. Af sikkerhedsmæssige årsager søges derfor om etablering af en varslingsmulighed, som lever op til standarderne på området. Der er opført en nybygning på Svanninge Skole, som ikke står i forbindelse med skolens almindelige frikvartersringning. Der er p.t. ikke nogen lyd, der kan nå hele skolen.

12 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Brand- og bygningssagkyndige i Faaborg-Midtfyn Kommune samt ekstern el-installatør. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Der er indhentet tilbud fra en konkret montør. Der kan evt. indhentes alternativt tilbud. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Montering gennem autoriseret installatør, som serviceres af skolerne. Teknisk rådgivning og vejledning gennem Brand- og bygningssagkyndige i Faaborg-Midtfyn Kommune. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: De to varslingsanlæg vil kunne sættes op i første kvartal 2010.

13 Nr. 17 ANLÆG Projektnavn: Renovering af klasselokaler i gammel inspektørbolig Aftaleholder: Carl Nielsen-skolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Indretning Kort projektbeskrivelse: af klasselokaler for i gammel - herunder inspektørbolig. sammenhæng Arbejdet med omfatter vision optagning og indsatsområde og bortskaffelse af gulve samt nedbrydning af let skillevæg. Herefter etablering af nyt gulv, niveaufrie adgangsveje, ny branddør, ny alu terrassedør, ny alu yderdør, ny belysning, ny ventilation, maling og honorarer. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 346 Anlægsindtægter Anlæg i alt 346 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter 4 Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt 4 Ekstern medfinansiering Indtægter 200 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Byggeafdelingens overslag over det nye anlæg. Overførsler fra 05/06 tænkes brugt som medfinansiering. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Efter to år med både børnehaveklasser og 1. klasser i Skolens SFO (Toppen) er erfaringerne, at vi har delt indskolingen i 2 dele, der har svært ved at få et naturligt samarbejde til at fungere. Det skyldes bl.a. afstanden mellem de to bygninger. Vi har så i årets løb overtaget inspektørboligen igen efter lokalhistorisk arkiv samt dagplejerne er flyttet til Nr. Søby gl. skole. Derfor er der åbnet sig en fantastisk mulighed for at få sammenhæng i både det fysiske som det pædagogiske indskolingsforløb. Vi ser dette projekt som basis for den pædagogiske udvikling i indskolingen og vil prioritere det højest i forbindelse med den tiltrængte renovering. Vi havde regnet med helt at kunne holde det inden for de midler vi selv har til rådighed gennem overførslerne fra 05/06 men er blevet overhalet af en ny lovgivning der trådte i kraft pr. 1/ Det er nu et krav at der skal være ventilation i alle lokaler til undervisning som et krav for at få bygge tilladelse. Det har betydet en øget udgift på ca kr.

14 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Vi håber at kunne få det klart i løbet af foråret 2010.

15 Nr. 19 ANLÆG Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Aftaleholder: Carl Nielsen-skolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Etablering Kort projektbeskrivelse: af handicaptoilet. for - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 160 Anlægsindtægter Anlæg i alt 160 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Ifølge byggesagkyndige er det et lovgivningskrav, at skolen har et hadicaptoilet for i det hele taget at kunne opnå en byggetilladelse. Skolen har ikke et sådant toilet, men har heller ikke pt. brug for det.

16 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

17 Nr. 21 ANLÆG Projektnavn: Anvendelse af IT i undervisningen Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Økonomiudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Der Kort tilstræbes projektbeskrivelse: til for stadighed at - have herunder en IT-installation, sammenhæng der lever med op vision til de nutidige og indsatsområde krav i henhold til folkeskoleloven samt giver mulighed for at understøtte den stadig stigende efterspørgsel efter IT-værktøjer i undervisningssektoren. Regeringens ordning med støtte til anskaffelse af computerudstyr er ophørt fra og med skoleåret 2006/07. Der er i dag ca computere på skolerne og med en levetid på max 4 år, vil det kræve en udskiftning på 325 om året. Hertil kommer, at der stadig er et "underskud" af tidssvarende computere, som benyttes på skolerne. Der blev ved Budget 2009 afsat 1,142 mio. kr. (2009-priser) i 2009 og overslagsår til formålet. I overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure genfremsættes anlægget således, at det indgår i den samlede prioritering. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er p.t. afsat en teknologisikring på ca kr., som er afsat til anskaffelse af pc'er og licenser. Udgift til anskaffelse af pc'er: 445 x = Udgift til anskaffelse af Microsoft licenser = Udgift til anskaffelse af antivirus = Udgift til anskaffelse af Novell = Ialt Heraf teknologisikring Netto Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

18 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

19 Nr. 22 ANLÆG Projektnavn: Etablering af ny daginstitution i Faaborg Aftaleholder: Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse I Kort forbindelse projektbeskrivelse: med for Budget herunder blev det besluttet, sammenhæng at der skal med opføres vision en ny og daginstitution indsatsområde i Faaborg normeret til ca. 100 børn i alderen 0-5 år. Institutionen skal stå klar i 2010 og skal erstatte Faaborg Børnehave og Vuggestue og Vester Mølle Børnehave, som vil blive nedlagt. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Opførelse af ny lavenergi-bygning på 820 m2 samt 280 m2 redskabsskure, shelter m.v. Anlæg af p-plads. Flytning af de to institutioners legeredskaber til etablering i ny samlet legeplads. Indkøb af inventar m.v. Beløbet er inkl. omkostninger til rådgivning, byggemodning m.v. Løbende driftsudgifter inkluderer el, vand, varme, ABAanlæg, ventilation, renovation, tyverialarm, vinduespolering samt rengøring.institutionen opvarmes primært ved sol- og jordvarme anlæg. Løbende driftsindtægter er udtryk for afsat budget til bygningsdrift af henholdsvis Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave (2009 budget) Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Nuværende Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave har begge til huse i gamle bygninger der er nedslidte og dermed dyre i drift. Bygningerne er desuden opført til andre formål end børnepasning. Jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning af 4. maj 2009 søges børnehaven placeret på et kommunalt areal ved Diernæsvej-Sundbrinken. Der foretages i øjeblikket jordbundsundersøgelser på arealet - og der er igangsat udarbejdelse af ny lokalplan for området. I byggefasen opføres en ny lavenergi-institution på 820 m2, med tilhørende udenomsarealer. I forbindelse med projektering af institutionen indtænkes muligheden for, ved faldende børnetal i området - at instiutionen kan rumme en specialpædagogisk gruppe og/eller yderligere vuggestuepladser med få anlægsudgifter til følge. Etablering af ny børnehave frigør plads i 2 kommunale ejendomme, som kommunen kan anvende til andre formål eller sælge.

20 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn, Byggekontoret, Plankontoret, Økonomistaben, Ledere af Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave, Fælles indkøb. Arkitekt samt håndværkere på opgaven. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Jordbundsundersøgelse - Byggekontoret Lokalplanlægning - Plankontoret Kontakt til arkitekt og rådgivere - Byggekontoret Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Nedsættelse af byggeudvalg - Fagsekretariatet Bygherre på opgaven - Byggekontoret Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Lokalplanlægning for området - færdig januar 2010 Nedsættelse af byggeudvalg til projektering af institutionen januar 2010 Byggefase - tidligst afsluttet ved udgangen af 2010 Flytning af de to institutioner efterfølgende.

21 Nr. 26 ANLÆG Projektnavn: Delvis isolering af legehal - Carl Nielsen børnehaven Aftaleholder: Carl Nielsen børnehaven Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Delvis Kort projektbeskrivelse: isolering for af legehal til forbedring - herunder af arbejdsmiljø sammenhæng og børnemiljø med vision i børnehaven. og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 193 Anlægsindtægter Anlæg i alt 193 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Tilbud på tømrer og el arbejde fra Tømrermester Erik Andersen Aps. v/ Lone Kaalund Døjbak Tilbud på gulvbelægning fra Garant- gulve og tæpper i Ringe V/ Bo Jeppesen Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Arbejds og børnemiljøet i børnehaven, ønskes forbedret for såvel børn som personale. Vi har et stort støjproblem som opstår fordi der især om vinteren opholder sig for mange mennesker på få kvm. Børnehaven er oprindelig tænkt til at skulle rumme 60 børn, men de bygningsmæssige rammer har altid kun været egnet til 40. Børnehaven har de senere år haft et stigende antal børn. I børn, børn, børn, børn og det forventes at blive i gennemsnit i I perioder af året er vi helt oppe på 62 børn. Børnehaven består af en hovedbygning på knap 300 kvm. med 2 grupperum, et fælles køkken, en fælles garderobe + en uopvarmet legehal på ca.100 kvm. Det er legehallen som for små midler kan indrages til at kunne bruges som aflastende værksteder så der er flere kvm. at fordele sig i. Samtidig ønskes der indrettet et frostfrit depot, da børnehaven idag kun råder over 3 kvm ialt til såvel materialer, kolonial og rengørings artikler. Der ønskes indrettet et frostfrit værksted på hemsen og frostfrit depot i det forhenværende rygerum, samt skiftet skydeporte ud med faste dørpartier for at mindske træk i det store rum i hallen. Der er indlagt el, vand og varme i bygningen.

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i med og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper" herunder. En forudsætning

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn. 2011 2012 2013 2014 Anlægsudgifter 1.636 Anlægsindtægter Anlæg i alt 1.

Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn. 2011 2012 2013 2014 Anlægsudgifter 1.636 Anlægsindtægter Anlæg i alt 1. Nr. ANLÆG Projektnavn: Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet ved Regnbuen Aftaleholder: Børnehuset Regnbuen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 05.25.14 Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt 1.

Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt 1. Nr. ANLÆG Projektnavn: Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet ved Regnbuen Aftaleholder: Børnehuset Regnbuen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 05.25.14 Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen.

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen. Anlæg Nummer 107 Projektnavn Køb af biler til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet v/ Regnbuen Børnehuset Regnbuen Børn, unge og uddannelse Børn- og undervisning

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering. Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af kommunale klubhuse Christian Tønnesen Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne R. Hougårds Vej Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Programoplæg (overordnede rammer for projektet)

Programoplæg (overordnede rammer for projektet) Udbygning af Kongehøjskolen Aabenraa Kommune 17. januar 2012 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Projektet... 3 1.2 Programoplæg... 3 1.3

Læs mere

NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER

NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER 6. maj 2008 rev. 25. juni 2008 rev. 9. januar 2009 Ad prioriteringer foretaget af T&M og familieledelsen: =

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00 Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

2. Etablering af gæstedagpleje: Gæstedagplejeordningen omtales i særskilt bilag Forsøg med gæstedagpleje i Nr. Søby Dagplejen-Nord.

2. Etablering af gæstedagpleje: Gæstedagplejeordningen omtales i særskilt bilag Forsøg med gæstedagpleje i Nr. Søby Dagplejen-Nord. Bilag til ombygningsprojekter i tidligere Nr. Søby Skoles bygninger 19. februar 2008 Uagtet at Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn er bevidst om, at bygningsadministration ikke henhører under fagsekretariatet,

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

Renovering af lokaler med asbestlofter. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Renovering af lokaler med asbestlofter. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af lokaler med asbestlofter Brobyskolen Andet Børn, unge og uddannelse Børn- og undervisning Funktion:

Læs mere

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Petersbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding.

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Nr. 9 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Strategien har et langsigtet perspektiv - 4-6 år - der er tale om et sejt træk, men vi er i gang fra år ét!

Strategien har et langsigtet perspektiv - 4-6 år - der er tale om et sejt træk, men vi er i gang fra år ét! Nr. UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Børn og unge Projektnavn: Fyns bedste skolestart! Aftaleholder: Tonni Leicht Jørgensen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Økonomiudvalgs prioritering: Målsætning

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012 Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Totalrådgiver / Arkitekt Ingeniør Christensen & Rottbøll A/S Lindgaard A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere