Budget 2010 ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2010 (2011-2013)"

Transkript

1 Budget 2010 ( ) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 ( ) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen, afd. Bøgehøj bu x 1 ny x 2 Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Nordagerskolen bu x 1 ny x 6 Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Sundskolen bu x 1 ny x 8 Etablering af brandtrappe, Sundskolen bu x 1 ny x 16 Varslingsanlæg på Svanninge og Brahetrolleborg skoler bu x 1 ny x 17 Renovering af klasselokaler i gl. inspektørbolig (Carl Nielsen-skolen) bu x 1 ny x 19 Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen bu x 1 ny x 21 Anvendelse af IT i undervisningen bu x 1 B x 22 Etablering af ny daginstitution i Faaborg bu x 1 ny Delvis isolering af legehal - Carl Nielsen Børnehaven bu x 1 ny Etablering af familiehus (BUR) bu 1 ny x 28 Nyt Krybberum til større vuggestue (Børnecen. Vesterparken) bu x 1 ny x 30 Tagudskiftning Espe skole bu x 1 ny x 31 Tagudskiftning på Nr. Søby skole bu x --- ny x 33 Nyt gasfyr samt cirkulationsanlæg (Nordskolerne) bu x --- ny x 34 Renovering af idrætshaller i FMK kf x --- B x 35 Udvidelse af hestestald på Husmandsstedet kf 1 ny Anlægsmidler til indvendig renovering af kommunale klubhuse kf 1 ny x 38 Handicapelevator og -toilet ved Faaborg Museum for Fynsk Malerk. kf 1 ny x 39 Ringe Bio, fjernvarmetilslutning og udskiftning af varmeanlæg kf 2 ny x 40 Faaborg Kulturhistoriske Museum - svampeskade kf 1 ny promille af udgifter til anlægsprojekter til kunstnerisk udsmykning kf 1 ny Opgradering af maskinkapacitet mv. - Kostforplejning soc x --- B x 43 P-plads ved Plejecenter Åløkkeparken soc x --- B x x 1 ny x 44 Udvidelse af Palleshave soc x 1 ny Akutstuer på Toften soc 1 ny x 47 Plejecenter Ålykkeparken (aflastningspladser) soc x 1 ny x 48 PDA'er i hjemmeplejen soc x 1 ny x 49 Plejecenter Humlehaven (forundersøgelse vedr. nyt plejecenter) soc x 1 ny x 50 Plejecenter Lykkevalg (ombygning af bl.a. køkken og spiseafdeling) soc x 1 ny Omstrukturering af den Kommunale Tandpleje su 1 ny x 52 Opfølgning af trafiksikkerhedsplan tm 1 B Videreførsel af Ring Nord, Ringe tm 1 B Anlæggelse af nye cykelstier tm 1 B x 55 Renovering af klokketårnet i Faaborg tm 1 ny Tagudskiftning Montagen tm 1 ny Odensevej 46 - nyt tag tm 1 ny x 58 Udskiftning af tag, Svanninge Sognegård tm 1 ny Salg af materialegårde samt udbygning af plads på Kielbergvej tm 1 ny Asfaltering af landevej 602 Brobyværk - Ringe - Gislev tm 1 ny Ny vej Svendborgvej - Møllehøjvej, Sdr. Nærå tm 1 ny Dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge tm 2 ny Grønt anlægsbudget til styrkelse af naturgundlag, friluftsliv m.m. tm --- B Salg af kommunale ejendomme øk --- B Afledt drift 11 Afledt drift 12 Afledt drift 13 Faaborg-Midtfyn Kommune

2 Forslag til nye anlæg til Budget 2010 ( ) Budget 2010 ( ) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift Invendig renovering af administrationsbygninger øk --- ny Ledelsesinformation øk --- ny Ny færge - ruten Avernakø-Lyø øk --- ny x 77 Ramme til yderligere renovering samt it inden for kvalitetsfond x --- ny Alle projekter Afledt drift 11 Afledt drift 12 Afledt drift x 73 Maskinanskaffelser - Vejområdet tm --- B x 74 Anskaffelser - Vintertjeneste tm --- B x 75 Fornyelse af slidlag og belægninger på kommunale veje tm --- ny x x --- B Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger tm x --- B * Forslag nr indgår som udgangspunkt ikke i den samlede prioritering af nye anlæg, jf. budgetproceduren for Budget 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune

3 Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Ny indskolingsdel på Broskolen, afd. Bøgehøj Aftaleholder: Broskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Renovering/opførelse Kort projektbeskrivelse: for af ny indskolingsdel - herunder sammenhæng (undervisning og med skolefritidsordning) vision og indsatsområde på Broskolen, afd. Bøgehøj, med en samtidig ombygning af de nuværende indskolingsfaciliteter. Som en del af ombygningen vil der bl.a. blive etableret klasselokaler til tre spor på alle årgange i mellemtrin og udskoling. Dermed tilgodeser projektet de pladsmæssige udfordringer skolen forventes at stå over for de kommende år, som følge af en forventning om en øget tilgang af nye elever. Det kan i øvrigt oplyses, at der er bevilget kr. i indeværende år til brug for en konkret projektering. På den baggrund vil der foreligge et dispositionsforslag vedr. indskolingen i h.t. NIRAS's forslag og mellemtrin og udskoling jf. ovenstående i august Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Det samlede projekt med ny indskolingsdel er anslået til 43 mio. kr. Der er ved det økonomiske overslag taget udgangspunkt i Niras delprojekt vedr. ny indskolingsdel fra juli Der er efterfølgende nedsat en byggestyregruppe med repræsentanter fra Broskolen og afdelingen for Byggeri. Arbejdsgruppen har bl.a. til formål, at komme med et mere præcist estimat af den samlede byggesum, idet projektet er omdefineret til også at skulle tilgodese en række øvrige behov, jf. ovenstående. Der vil desuden foreligge et mere præcist overslag på fordelingen af anlægsudgifterne i 2010 og Der kan derfor ske ændringer af fordelingen på 2010 og 2011 til budgetseminaret. Byggestyregruppen er foreløbig af den opfattelse, at det omdefinerede projekt kan afholdes inden for den angivne ramme. Hvis ikke kan det blive nødvendigt at justere projektet. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til afledt drift. Dog vil udgifter til rengøring og vedligeholdelse stige ved en udvidelse af skolens samlede areal. Et estimat for afledt drift vil foreligge til august.

4 Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Delprojektet vil løse problemerne for indskolingen (undervisning og skolefritidsordning), men samtidig medføre afledte problemer for enkelte faglokaler. Det vil derfor - som en del af projektet - blive nødvendigt at flytte udvalgte faglokaler. Status d. 8. juni 2009: Den nedsatte byggestyregruppe/arbejdsgruppe har afholdt det første møde. Her var en god oplevelse af, at det er muligt inden for det afsatte estimat fra Niras (43 mio.kr.), at 1: renovere og nybygge indskoling i henhold til Niras' rapport. 2: flytte faglokaler og etabelere klasselokaler til tre spor til alle årgange i mellemtrin og udskoling inden for de bestående rammer. 3: flytte faglokalet til håndarbejde fra den gamle pedelbolig til den nye melletrins-gang. Huset kan så frigøres til andet formål for skolen og mulighederne for undervisning i faget øges væsentligt. Bemærkning til pkt. 2 og 3: Tilpasningen af mellemtrins- og udskolingsfløjene i projektet som beskrevet, vil ikke forøge lokalernes størrelse mv., sikre fuldt opdaterede rammer for undervisningen med grupperum, kantinefaciliteter mm., ligesom projektet ikke kompenserer fuldt ud for mangler på energiområdet, jf. renoveringsforslaget fra Niras i rapporten fra Tilsvarende vil skolen ikke kunne rumme elever fra Søllinge og Rolfsted og dermed tage højde for eventuelle fremtidige ændringer af skolestrukturen. Fokus på klasselokaler og faglokaler vil fjerne depoter og begrænse skolens fællesrum, med efterfølgende konsekvenser for de eksterne brugere. Ungdomsskolen, Musikskolen, Sundhedsområdet og Ungdommens Uddannelsesvejledning vil også få deres områder/lokaler omdefineret. Skolen vil fortsat skabe plads, men det kan blive under trangere kår og det kan betyde et fysisk fællesskab for brugerne. Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Teknisk afdeling - Fagsekretariatet for Undervisning - Økonomistaben Eksterne: Dispositionsforslaget udbydes efter gældende EU-regler hvorefter der vælges rådgivende arkitekt og ingeniør Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Ud fra den politisk besluttede økonomiske ramme nu og på sigt beskrives det projekt der bedst indfrier flest af de problemer nævnt i rapporten fra juli I samarbejde med interne og eksterne rådgivere udarbejdes projektering mv. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Interne og/eller eksterne fagpersoner står for tilsyn med at om- og nybygning foretages korrekt. Internt har skolen til opgave at få hverdagen til at fungere for elever og ansatte. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Udarbejdelse af udbudsmateriale samt gennemførelse af udbud igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Målet er at opstarte byggeriet omkring 1. april Yderligere om tidsplan følger med projekteringen.

5 Nr. 2 ANLÆG Projektnavn: Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Nordagerskolen Aftaleholder: Nordagerskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Nordagerskolen Kort projektbeskrivelse: for i Ringe har store - herunder pladsmæssige sammenhæng og vedligeholdelsesmæssige med vision og indsatsområde behov. Bl.a. i form af for få og for små klasselokaler. Der tages med nærværende projektforslag udgangspunkt i etape 1 (indskoling) fra Niras' rapport fra juli Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Den nye indskolingsdel foreslås projekteret i 2010, hvorfor der ansøges om kr. til projekteringsomkostninger. Beløbet svarer til projekteringsomkostningerne i fm. projektering af ny indskolingsdel på Broskolen. Den samlede indskolingsfløj er vurderet til at koste ca. 53 mio. kr. Overslaget er baseret på Niras rapport (vedr. etape 1) tilbage fra juli Byggeriet foreslås igangsat i 2011 med forventet afslutning i Dermed kan den samlede anlægsudgift fordeles over to år. På linie med udbygning af Broskolen forudsættes det, at den afsatte ramme vil kunne imødekomme de mest presserende behov, herunder behov for mellemtrin og overbygning. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en nærmere analyse og beskrivelse heraf. Der skal således udarbejdes en revideret projektbeskrivelse i Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Det fremsatte forslag til ny indskolingsdel er 1 ud af tre større udbygnings-/renoveringsprojekter på skoleområdet. Nordagerskolen er prioriteret i 2012, da der er pladsproblemer.

6 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

7 Nr. 6 ANLÆG Projektnavn: Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Sundskolen Aftaleholder: Sundskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Ny Kort indskolingsfløj projektbeskrivelse: for til undervisning/sfo - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Den nye indskolingsfløj skal ses som et delelement fra tidligere indsendt ansøgning vedr. total renovering af Faaborg Sundskole eller nybygning. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Den nye indskolingsfløj foreslås projekteret i 2012, hvorfor der ansøges om kr. til projekteringsomkostninger i Beløbet svarer til projekteringsomkostningerne i fm. projektering af ny indskolingsdel på Broskolen. Den samlede indskolingsfløj er vurderet til at koste ca. 40 mio. kr. Overslaget er baseret på Niras rapport tilbage fra juli Byggeriet foreslås igangsat i 2013 med forventet afslutning i Dermed kan den samlede anlægsudgift fordeles over to år. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Det fremsatte forslag til ny indskolingsdel er 1 ud af tre større udbygnings-/renoveringsprojekter på skoleområdet. Sundskolen er først prioriteret i 2013, da der ikke er pladsproblemer (som tilfældet Broskolen og Nordagerskolen). Om Sundskolens indskolingsdel gælder, at SFO-barakkerne er "midlertidige" barakker med over 30 år på bagen og har store vedligeholdelses- og arbejdsmiljømæssige mangler. Desuden er lokalerne i indskolingen for små og ufleksible til nutidige undervisning årgang er fordelt på flere forskellige bygninger, da ingen bygning kan rumme en samlet indskoling. Logistikken er forkert i forhold til elevtal, og da skolen iflg. prognose får dalende elevtal, vil dette faktum forværres, således der vil stå ubenyttede lokaler, der ikke naturligt kan kombineres i forhold til de enkelte elevgrupper.

8 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

9 Nr. 8 ANLÆG Projektnavn: Etablering af brandtrappe, Sundskolen Aftaleholder: Sundskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Påbud Kort projektbeskrivelse: fra brandmyndigheder for - mht. herunder etablering sammenhæng af brandtrappe med fra Grønnegadebygningenen, vision og indsatsområde der er fra Ovenstående skal ses som supplement til tidligere indsendt ansøgning vedr. total renovering af Faaborg Sundskole eller nybygning. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 100 Anlægsindtægter Anlæg i alt 100 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Overslag fra brandmyndighederne. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Lokaler på 1. sal anvendes til undervisning, hvorfor der er krav om flugtvej.

10 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

11 Nr. 16 ANLÆG Projektnavn: Varslingsanlæg Aftaleholder: Svanninge Skole og Brahetrolleborg Skole Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Etablering Kort projektbeskrivelse: af varslingsanlæg for - på herunder Svanninge sammenhæng Skole og Brahetrolleborg med vision Skole. og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 330 Anlægsindtægter Anlæg i alt 330 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er indhentet konkrete tilbud fra el-installatør med baggrund i notat fra beredskabet, hvor det fremgår hvilke specifikationer, der skal være gældende for et varslingsanlæg. Prisen for varslingsanlæg på Svanninge Skole er kr. og for Brahetrolleborg Skole kr. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Svanninge Skole og Brahetrolleborg Skole har p.t. ikke noget varslingssignal i forhold til brand eller evakuering. Af sikkerhedsmæssige årsager søges derfor om etablering af en varslingsmulighed, som lever op til standarderne på området. Der er opført en nybygning på Svanninge Skole, som ikke står i forbindelse med skolens almindelige frikvartersringning. Der er p.t. ikke nogen lyd, der kan nå hele skolen.

12 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Brand- og bygningssagkyndige i Faaborg-Midtfyn Kommune samt ekstern el-installatør. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Der er indhentet tilbud fra en konkret montør. Der kan evt. indhentes alternativt tilbud. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Montering gennem autoriseret installatør, som serviceres af skolerne. Teknisk rådgivning og vejledning gennem Brand- og bygningssagkyndige i Faaborg-Midtfyn Kommune. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: De to varslingsanlæg vil kunne sættes op i første kvartal 2010.

13 Nr. 17 ANLÆG Projektnavn: Renovering af klasselokaler i gammel inspektørbolig Aftaleholder: Carl Nielsen-skolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Indretning Kort projektbeskrivelse: af klasselokaler for i gammel - herunder inspektørbolig. sammenhæng Arbejdet med omfatter vision optagning og indsatsområde og bortskaffelse af gulve samt nedbrydning af let skillevæg. Herefter etablering af nyt gulv, niveaufrie adgangsveje, ny branddør, ny alu terrassedør, ny alu yderdør, ny belysning, ny ventilation, maling og honorarer. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 346 Anlægsindtægter Anlæg i alt 346 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter 4 Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt 4 Ekstern medfinansiering Indtægter 200 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Byggeafdelingens overslag over det nye anlæg. Overførsler fra 05/06 tænkes brugt som medfinansiering. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Efter to år med både børnehaveklasser og 1. klasser i Skolens SFO (Toppen) er erfaringerne, at vi har delt indskolingen i 2 dele, der har svært ved at få et naturligt samarbejde til at fungere. Det skyldes bl.a. afstanden mellem de to bygninger. Vi har så i årets løb overtaget inspektørboligen igen efter lokalhistorisk arkiv samt dagplejerne er flyttet til Nr. Søby gl. skole. Derfor er der åbnet sig en fantastisk mulighed for at få sammenhæng i både det fysiske som det pædagogiske indskolingsforløb. Vi ser dette projekt som basis for den pædagogiske udvikling i indskolingen og vil prioritere det højest i forbindelse med den tiltrængte renovering. Vi havde regnet med helt at kunne holde det inden for de midler vi selv har til rådighed gennem overførslerne fra 05/06 men er blevet overhalet af en ny lovgivning der trådte i kraft pr. 1/ Det er nu et krav at der skal være ventilation i alle lokaler til undervisning som et krav for at få bygge tilladelse. Det har betydet en øget udgift på ca kr.

14 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Vi håber at kunne få det klart i løbet af foråret 2010.

15 Nr. 19 ANLÆG Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Aftaleholder: Carl Nielsen-skolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Etablering Kort projektbeskrivelse: af handicaptoilet. for - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 160 Anlægsindtægter Anlæg i alt 160 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Ifølge byggesagkyndige er det et lovgivningskrav, at skolen har et hadicaptoilet for i det hele taget at kunne opnå en byggetilladelse. Skolen har ikke et sådant toilet, men har heller ikke pt. brug for det.

16 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

17 Nr. 21 ANLÆG Projektnavn: Anvendelse af IT i undervisningen Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Økonomiudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Der Kort tilstræbes projektbeskrivelse: til for stadighed at - have herunder en IT-installation, sammenhæng der lever med op vision til de nutidige og indsatsområde krav i henhold til folkeskoleloven samt giver mulighed for at understøtte den stadig stigende efterspørgsel efter IT-værktøjer i undervisningssektoren. Regeringens ordning med støtte til anskaffelse af computerudstyr er ophørt fra og med skoleåret 2006/07. Der er i dag ca computere på skolerne og med en levetid på max 4 år, vil det kræve en udskiftning på 325 om året. Hertil kommer, at der stadig er et "underskud" af tidssvarende computere, som benyttes på skolerne. Der blev ved Budget 2009 afsat 1,142 mio. kr. (2009-priser) i 2009 og overslagsår til formålet. I overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure genfremsættes anlægget således, at det indgår i den samlede prioritering. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er p.t. afsat en teknologisikring på ca kr., som er afsat til anskaffelse af pc'er og licenser. Udgift til anskaffelse af pc'er: 445 x = Udgift til anskaffelse af Microsoft licenser = Udgift til anskaffelse af antivirus = Udgift til anskaffelse af Novell = Ialt Heraf teknologisikring Netto Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

18 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

19 Nr. 22 ANLÆG Projektnavn: Etablering af ny daginstitution i Faaborg Aftaleholder: Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse I Kort forbindelse projektbeskrivelse: med for Budget herunder blev det besluttet, sammenhæng at der skal med opføres vision en ny og daginstitution indsatsområde i Faaborg normeret til ca. 100 børn i alderen 0-5 år. Institutionen skal stå klar i 2010 og skal erstatte Faaborg Børnehave og Vuggestue og Vester Mølle Børnehave, som vil blive nedlagt. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Opførelse af ny lavenergi-bygning på 820 m2 samt 280 m2 redskabsskure, shelter m.v. Anlæg af p-plads. Flytning af de to institutioners legeredskaber til etablering i ny samlet legeplads. Indkøb af inventar m.v. Beløbet er inkl. omkostninger til rådgivning, byggemodning m.v. Løbende driftsudgifter inkluderer el, vand, varme, ABAanlæg, ventilation, renovation, tyverialarm, vinduespolering samt rengøring.institutionen opvarmes primært ved sol- og jordvarme anlæg. Løbende driftsindtægter er udtryk for afsat budget til bygningsdrift af henholdsvis Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave (2009 budget) Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Nuværende Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave har begge til huse i gamle bygninger der er nedslidte og dermed dyre i drift. Bygningerne er desuden opført til andre formål end børnepasning. Jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning af 4. maj 2009 søges børnehaven placeret på et kommunalt areal ved Diernæsvej-Sundbrinken. Der foretages i øjeblikket jordbundsundersøgelser på arealet - og der er igangsat udarbejdelse af ny lokalplan for området. I byggefasen opføres en ny lavenergi-institution på 820 m2, med tilhørende udenomsarealer. I forbindelse med projektering af institutionen indtænkes muligheden for, ved faldende børnetal i området - at instiutionen kan rumme en specialpædagogisk gruppe og/eller yderligere vuggestuepladser med få anlægsudgifter til følge. Etablering af ny børnehave frigør plads i 2 kommunale ejendomme, som kommunen kan anvende til andre formål eller sælge.

20 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn, Byggekontoret, Plankontoret, Økonomistaben, Ledere af Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave, Fælles indkøb. Arkitekt samt håndværkere på opgaven. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Jordbundsundersøgelse - Byggekontoret Lokalplanlægning - Plankontoret Kontakt til arkitekt og rådgivere - Byggekontoret Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Nedsættelse af byggeudvalg - Fagsekretariatet Bygherre på opgaven - Byggekontoret Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Lokalplanlægning for området - færdig januar 2010 Nedsættelse af byggeudvalg til projektering af institutionen januar 2010 Byggefase - tidligst afsluttet ved udgangen af 2010 Flytning af de to institutioner efterfølgende.

21 Nr. 26 ANLÆG Projektnavn: Delvis isolering af legehal - Carl Nielsen børnehaven Aftaleholder: Carl Nielsen børnehaven Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Delvis Kort projektbeskrivelse: isolering for af legehal til forbedring - herunder af arbejdsmiljø sammenhæng og børnemiljø med vision i børnehaven. og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 193 Anlægsindtægter Anlæg i alt 193 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Tilbud på tømrer og el arbejde fra Tømrermester Erik Andersen Aps. v/ Lone Kaalund Døjbak Tilbud på gulvbelægning fra Garant- gulve og tæpper i Ringe V/ Bo Jeppesen Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Arbejds og børnemiljøet i børnehaven, ønskes forbedret for såvel børn som personale. Vi har et stort støjproblem som opstår fordi der især om vinteren opholder sig for mange mennesker på få kvm. Børnehaven er oprindelig tænkt til at skulle rumme 60 børn, men de bygningsmæssige rammer har altid kun været egnet til 40. Børnehaven har de senere år haft et stigende antal børn. I børn, børn, børn, børn og det forventes at blive i gennemsnit i I perioder af året er vi helt oppe på 62 børn. Børnehaven består af en hovedbygning på knap 300 kvm. med 2 grupperum, et fælles køkken, en fælles garderobe + en uopvarmet legehal på ca.100 kvm. Det er legehallen som for små midler kan indrages til at kunne bruges som aflastende værksteder så der er flere kvm. at fordele sig i. Samtidig ønskes der indrettet et frostfrit depot, da børnehaven idag kun råder over 3 kvm ialt til såvel materialer, kolonial og rengørings artikler. Der ønskes indrettet et frostfrit værksted på hemsen og frostfrit depot i det forhenværende rygerum, samt skiftet skydeporte ud med faste dørpartier for at mindske træk i det store rum i hallen. Der er indlagt el, vand og varme i bygningen.

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling 22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling Engstien 9, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

1.000 30.400 2.000 0 0 2.322 122 122. x 634 0 0 0 0 0 0 0. flere borgere frem. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.000 30.400 2.000 0 0 2.322 122 122. x 634 0 0 0 0 0 0 0. flere borgere frem. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nye anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 215 1 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Anlæg 216 Anlæg 217 Anlæg

Læs mere

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Borgerservice Faaborg Mellemgade 15, 5600 Faaborg 5798006900602 72531502 Borgerservice Ringe Tinghøj Alle 2, 5750

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet Børne- og Skoleforvaltningen Opfølgning Masterplan for skolevæsenet 14 Blære skole 1. Diverse almindelig vedligeholdelse 1.000.000 kr. 2. Ventilation med varmegenvinding i de 120.000 kr. lokaler, som ikke

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50

Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50 Ny drift Nummer 99 Projektnavn Biblioteket med styrket digital profil Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50 Aftaleenhed Bibliotek Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter

Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter Prærien Aulum Kristne Daginstitution blev etableret pr. 1. januar 2013, og fungere i dag i lejede pavilloner. Disse faciliteter

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere