Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012"

Transkript

1 Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012

2 Golden Retrievers Årsmøde 2012 DRKs lokaler på Fraugdegaards Allé 4, 5220 Odense SØ Den 22. januar 2012 kl Dagsorden iflg. Vedtægterne: Maria Lindegaard bød velkommen til de 33 tilstedeværende (29 stemmeberettigede) der var mødt frem. Maria bad efterfølgende forsamlingen om at rejse sig og holde et øjebliks stilhed for 3 trofaste medlemmer vi mistede i 2011 Viggo Berger, Amy Henriques og Jacob Lorenzen. a) Valg af dirigent. RL foreslår Kaj Klysner enstemmigt vedtaget. Kaj fastlagde at årsmødet var korrekt indkaldt/annonceret på side 43 i Retrieverens septembernummer. Punkt g valg af suppleanter, blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. b) Valg af referent Marlene Birkebæk c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten) Peter Schou Andersen Tina Seligmann d) Raceledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde. Maria Lindegaard fremlagde årsberetningen. (se vedhæftede) KK spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til årsberetningen. Raceledelsens årsberetning blev enstemmigt vedtaget. e) Raceledelsens udvalg aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde. Udstillingsudvalget Jane Jensen fremlagde udstillingsudvalgets årsberetning (se vedhæftede) KK spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til UUs årsberetningen. Lisbeth Bech spurgte til datoen for racens efterårsudstilling. Lisbeth Bech spurgte til deltager antallet på det jyske triple arrangement på skuedelen. Laila Ager roste 2011 arrangementerne. Birger Knudsen kunne oplyse at der var omkring 40 hunde på skuedelen og at hele arrangementet talte ca. 90 hunde. Tina Seligmann opfordrede til, at man på et skue var mere åben / positiv også på udstillingsdelen. Maria Lindegaard synes det var beklageligt at der var nogen der havde haft en dårlig oplevelse.

3 Lisbeth Bech opfordrede til at man lavede en Barn&Hund klasse, hvor man ikke nødvendigvis skal dømme 100% efter standarden. Tina Seligmann synes at arrangementerne skulle være for at få folk i gang med deres hund uanset deres udgangspunkt. Udstillingsudvalget årsberetning blev herefter enstemmigt vedtaget. Sundhedsudvalget Laila Ager fremlagde sundhedsudvalgets årsberetning. (se vedhæftede) KK spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til SU årsberetningen. Ichthyosis Jan Hansen spurgte ind til om SU opfordrede til at man testede/registrerede resultater for ichthyosis i DKK. Poul Rasmussen bekymrede sig om udgifterne i forbindelse med sundhedsundersøgelserne og opfordrede til at man gjorde registrering til et krav, hvis raceledelsen mener noget alvorligt med undersøgelserne. Conni Pallesen opfordrede til at raceledelsen laver en liste på hjemmesiden, hvor man af frivillighedens vej kan registrere testresultater. CP opfordrede SU til at kontakte DKK, hvis tallene i det vedhæftede holder. Bettina H. Christensen opfordrede til at man som opdrætter selv informerer og afdramatiserer skællidelsen inden handel. Randi Jensen synes at RL skal lægge test resultater og information om ichthyosis på hjemmesiden, så man på den måde afdramatiserer emnet. Laila Ager kunne informere forsamlingen om at hun arbejder på sagen og er i kontakt med Emma Hartmann, der er ved at skrive en afhandling om emnet og opfordrede samtidig til at man slog koldt vand i blodet, da vi set på de midlertidige testresultater, kommer til at arbejde på at avle os ud af dette, de næste mange år frem. Laila Ager opfordrede ligeledes til, at man naturligvis registrerer de sundhedsresultater man kan registrere i DKK. Marlene Birkebæk kunne informere om, at raceledelsen har vedtaget en Top10 for sundhed, der vil blive bragt i bladet samt på hjemmesiden, ligesom de andre Top 10 er. Marianne Klitgaard opfordrede til at SU undersøger hvordan lovgivningen fungerer, hvis man sælger hvalpen med notat om skæl og et passende afslag i prisen. Randi Jensen spurgte om man kan se kliniske tegn på en 8 ugers hvalp, hvilket flere kunne bekræfte. Poul Rasmussen berettede om hunde, der ikke viser kliniske tegn på ichthyosis. Poul Rasmussen ønskede information om DNA testen er sikker. Tina Seligmann spurgte til arvegangen. Marianne Klitgaard understregede at vi, så længe der ikke er flere testede hunde, ikke ved hvor vi står. Marianne Klitgaard fortalte at det er en mutation der formodentligt er opstået for flere generationer siden. Marlene Birkebæk spurgte forsamlingen om der var interesse for et medlemsmøde omkring emnet, inden raceledelsens møde med DKK. HD&AD Birger Knudsen kunne informere om at man nu, på hjemmesiden, kan sortere i hanhunde og opdrætterlisterne og disses resultater, ved at klikke på overskriften i den enkelte kolonne.

4 Randi Jensen ville vide om man selv skal følge op på resultaterne på de to lister, hvilket Marlene Birkebæk kunne bekræfte var tilfældet og at man altid kunne sende nye resultater/opdateringer. Lisbeth Bech opfordrede SU til at medbringe statistikken på det møde, hvor raceledelsen skal forhandle sundhedsrestriktioner. Gitte Sjælland spurgte om SU forventer nogen forandring i HD og AD resultaterne, når vi nu går over til LIFE KU som bedømmere på HD, AD og OCD resultater. Tina Seligmann spurgte om SU ikke kunne arbejde lidt med cancer. Laila Ager informerede om at SU i DKKs store undersøgelse i 2009 havde sagt cancer som det største problem i fremtiden, men DKK vente alligevel tilbage med information om at vi skulle koncentrere os om allergi/skællidelsen. Lisbeth Bech informerede om at man hos Agria kunne bestille et sundhedsprofil med diagram baseret på svenske hunde. Sundhedsudvalgets årsberetning blev herefter enstemmigt vedtaget. Trænings og markprøveudvalg Lene Sørensen fremlagde trænings og markprøveudvalgets årsberetning. (se vedhæftede) KK spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til årsberetningen. Lisbeth Bech ønskede sig at resultaterne fra DJUs racedyster blev offentliggjort på hjemmesiden. Birger Knudsen kunne ikke erindre at have modtaget resultaterne fra deltagerne. Peter Schou Andersen kunne oplyse at han havde sendt resultaterne til raceledelsen. Marlene Birkebæk beklagede den manglende kommunikation. Gitte Gehrt ønskede at datoerne for 2012 blev annonceret hurtigst muligt på hjemmesiden. Raceledelsen tog det ad notam. Tina Seligmann ville takke for de mange dejlige arrangementer i 2011, men savnede træningsweekenden. Hun opfordrede til at raceledelsen lavede en temadag fx omkring WT og tilbød samtidig at hun gerne ville tage nogle opgaver i en sådan forbindelse. Lene Sørensen mente ikke at der var mulighed for at triple arrangementerne blev afholdt samme dag på hver side af bæltet. Trænings og markprøveudvalgets årsberetning blev herefter enstemmigt vedtaget. f) Raceledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år. Birger Knudsen informerede forsamlingen om, at han på Kaj Falk Andreasens opfordring, havde overtaget kasserer jobbet i slutningen af december. Birger takkede Kaj for bogføring. Birger Knudsen gennemgik efterfølgende regnskabet. KK spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.

5 Tina Seligmann spurgte til det store beløb på raceledelsen, hvilket Birger Knudsen gennemgik. Gitte Gehrt forslog at man lagde udgifterne ud på de enkelte prøver, men Birger Knudsen synes det ville blive et uoverskueligt regnskab. Gitte Gehrt spurgte om de lave tilmeldingsgebyrer på NM havde nogen indvirkning på deltagerantallet. Birger Knudsen kunne fortælle at raceledelsen blot havde vedtaget at det var fremgangsmåden og at man ikke havde nogen fornemmelse af om det havde haft indflydelse på deltagerantallet. Conni opfordrede til at man bogførte dummyer mm separat i fremtiden. Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. Birger Knudsen fremlagde budgettet for 2012 Anne Mette Lindsaa synes ikke man skulle budgettere med et underskud. Maria Lindegaard fortalte at man ønskede at pengene kom medlemmerne til gode. Morten Rasmussen foreslog at man rettede udgifterne til raceledelsen, da der allerede nu kan beregnes et højere beløb end tilfældet for 2011 var. Birthe Winther spurgte til grundlaget for budgettet for Goldens i Danmark 2012 Lisbeth Bech mente raceledelsen kalkulerede med for høje indtægter på hvalpe og hanhundelisterne. Gitte Gehrt spurgte om der fulgte forpligtigelser i forbindelse med det sponsorat raceledelsen gav til det/de danske hold der blev sendt af sted. Morten Rasmussen spurgte til de udgifter sat på til NM 2012 Marlene Birkebæk kunne fortælle at da RL sendte et hold til Sverige, havde de forpligtet sig til at sende noget til Retrieveren og hjemmesiden. Marlene fortalte også om den finske model, hvor de ekvipager der blev sendt til Danmark i 2011, havde forpligtet sig til at afholde x antal træningsdage for de finske golden retrievere ejere i Tina Seligmann fortalte at holdet i 2010 slet ikke kunne lade være med at fortælle efterfølgende /være forpligtet. Bettina H. Christensen spurgte hvad sponsoratet gik til og størrelsen. Birger Knudsen fortalte at indlands gebyr lød på 500, og udenlands 800, i 2012 Lars Mertz kunne fortælle at nogen af de udgifter der var budgetteret med, var udgifter til den dommer det enkelte land sender afsted, da det er han/hendes klub der betaler rejseomkostninger. Tina Seligmann fortalte at de regler raceledelsen havde brugt var en kopi af DRKs sponsorater. De hold der var i Sverige havde også selv hentet sponsorater ind fra forskellige firmaer. Lars Mertz kunne fortælle at de danske hold i 2011, at tilskuddet dækkede prøvegebyrer og udgifter til fest + middag. Gitte Gehrt opfordrede til at man ikke var perfide omkring udgifterne til raceledelsens, da disse helst ikke skulle have nogen udgifter i forbindelse med deres tillidsposter. Raceledelsen tager ad notam at forsamlingen ønskede underskuddet skulle forhøjes. g) Valg af suppleanter (tilføjelse af punkt blev enstemmigt vedtaget ved punkt.) Raceledelsen foreslår; Laila Ager Lene Sørensen Jesper Møller

6 De opstillede fortalte kort om deres tilgang til racen og raceledelsesarbejdet. Stemmerne blev fordelt som følger; 1. suppleant Laila Ager suppleant Lene Sørensen 14 Jesper Møller 11 h) Valg af revisor samt revisorsuppleant. Revisor Jane Broberg Jensen genopstillede og blev valgt. Revisor suppleant Tina Seligmann accepterede valg. i) Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag. j) Eventuelt DKK s ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Maria informerede om Dansk Kennel Klubs ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Nyborg d. 7. januar De etiske retningslinjer blev ført tilbage til anbefalinger. Udstillingskravet blev slettet fra alle racer. DKK vil også gerne afskaffe unødvendige sundhedsrestriktioner, raceledelsen skal vurdere om vi skal beholde vores nuværende avlsrestriktioner. hofter, albuer og øjne som nu kendt status uden efterfølgende restriktioner avls på hunde uden kendt status Laila Ager foreslog, at hvis vi aboslut skulle give køb på nogen af de nuværende, kunne vi evt. kopiere labradors løsning med øjenlysning ved 1 og 5 års alderen. Bettina H. Christensen ønsker at vide om vi når at holde et medlemsmøde. Poul Rasmussen opfordrede til at vi fastholdt vores nuværende restriktioner, fordi vi netop ikke har ret mange restriktioner. Poul Rasmussen opfordrede ligeledes til at raceledelsen udarbejder 3 forslag til forhandling, som man kunne stemme om på medlemsmødet. Morten Rasmussen spurgte ind til viden om hvor længe man skal have en restriktion for at kunne se en signifikant ændring. Tina Seligmann var enig i at Dansk Kennel Klub skal være et kvalitets stempel, og ridsede de grelle eksempler op, hvor man bare avler uden at se på materialet. Lisbeth Bech ridsede op at DRKs motto er at vores hunde (uanset race) var undersøgt og at det dermed burde være et kvalitetsmærke. Golden forsamlingen har tidligere stemt om at man skulle have kendt status og det kan vi altid referere til, når raceledelsen skal til møde med Dansk Kennel Klub. Raceledelsen udtrykte deres utryghed ved, at de ikke kan få at vide, hverken fra DKK eller DRK, hvordan forhandlingerne skal foregå. Jan Hansen (medlem af Dansk Retriever Klubs bestyrelse) kunne informere om, at oplægget er, at vi (racerne) kommer med ind og forhandler med Dansk Kennel Klub og opfordrede til at vi (raceledelsen) får afholdt det medlemsmøde årsmødet efterlyser.

7 Gitte opfordrede til, at vi med et medlemsmøde kunne stå stærkere overfor Dansk Kennel Klub. Annitta Hansen spurgte om vi kan lave en afstemning i bladet, hvilket Marlene Birkebæk ikke mente der var økonomi i. Lars Mertz præsenterede hans velkendte statistik. Opfordring fra Lisbeth Bech der passer championlisterne på hjemmesiden til at man sender billeder af de champions i får i løbet af året. Raceledelsen opfordrer til at man udfylder bøgerne der følger med pokalerne ellers er der ingen grund til at hylder kenneler/ejere. Raceledelsen takkede herefter de mennesker der har løftet nogle store opgaver i 2011 Lisbeth Bech for hendes arbejde med hjemmeside og hvalpeliste Jane Jensen for hendes hverv som revisor Lars Mertz for hans statistikker samt de tre udvalgsformænd Jane Jensen Laila Ager Lene Sørensen Referatet er godkendt af; Dato Dato Kaj Klysner, Dirigent Marlene Birkebæk, Referent

8 Årsberetning for golden raceledelsen 2011 RL for golden retriever bestod ved årets start af 5 medlemmer og 1 suppleant og havde konstitueret sig som følgende: Formand: Maria Lindegaard Næstformand: Marlene Birkebæk Kasserer: Kaj Falk Sekretær: Gitte Sjælland Medlem: Birger Knudsen Suppleant: Morten Rasmussen Møder: RL har i 2011 afholdt 6 møder på Fraugdegård og 1 Skypemøde. Medlemstal: Ved årsskiftet 2011/2012 var der 4297 medlemmer i DRK i forhold til 4651 sidste år, en nedgang på 354 medlemmer. Ud af disse havde 1153 tilhørsforhold til golden en nedgang på 25 medlemmer fra 1178 sidste år. Stambogsføringer: I 2011 er der blevet stambogsført 995 i forhold til 1125 sidste år og af importer er der kommet 32 mod 31 sidste år. Arbejdet i 2011: Igen i år kom de forholdsvis nye annonceringsrestriktioner omkring de 10% procent fotograferet afkom til at fylde en del. I de henvendelser vi har fået fra forskellige medlemmer kan vi høre at en del opdrættere er glade for at få nogle brugbare redskaber i avlsarbejdet. Og at man også synes det er godt at få sat fokus på, at opdrætterne skal være ansvarlige og undersøge sundheden på det afkom de har lavet. Da vi i RL besluttede disse annonceringsrestriktioner, var det også det vi gerne ville opnå og fra DKK s hundeweb kan man se at en del opdrættere som ikke før var så opmærksomme på at få undersøgt hofter og albuer på deres afkom, nu har fået fotograferet enten nogle hvalpe i et kuld eller hele kuld. Vi har i RL i år også talt med nogle medlemmer som har været utilfredse med at vi i RL har indført flere avlsrestriktioner. Så derfor vil jeg også lige her ved denne lejlighed sætte en tyk streg under at vi IKKE har indført nogen avlsrestriktioner. Vi har indført annonceringsrestriktioner og der er en himmel til forskel på disse to ting! Vi har i RL ingen planer om at ønske eller medvirke til indførelse af flere avlsrestriktioner i vores race. Årets aktiviteter: I foråret afholdte RL 2 holdudtagelser til NM som skulle løbe af stablen i efteråret i forbindelse med vores B prøve og udstilling. RL havde valgt at prøverne skulle være åben for hunde i både begynder åben og vinderklasse. Begge prøver var velbesøgte og med mange gode præstationer og ikke mindst havde deltagerne to hyggelige dage. Derudover kom også en officiel golden WT på Fyn i maj.

9 I juni var det blevet tid til de årlige tripel arrangementer i Jylland og på Sjælland. Vejret var fantastisk og både nye og mere rutinerede golden ejere deltog og havde en god dag i godt selskab. Efterfølgende blev DJU s racedyster afholdt med deltagelse af golden på begge sider af Storebælt og begge disse hold placerede sig som nummer 3. Der har også været afholdt de to traditionelle forårs og efterårsarrangementer. Specielt efterårsarrangementet vil nok blive husket længe. Både pga. den vanvittige regn og tordenvejr vi havde om lørdagen og pga. at det var første gang vi i DK skulle afholde WT/NM for goldens. Prøven var en stor oplevelse med masser af flot hundearbejde og da pointene skulle gøres op blev vinderholdet det danske hold bestående af Dorte Mahler/Glenn Mhor`s Mia, Lars Mertz/ DKBRCH DKWTCH Ida Red My Melody Of Golden Spirit og Morten Rasmussen/DKBRCH Tanjin Gizmo. Og dagens individuelle vinder blev Dorte/Mia. RL vil gerne ønske stort tillykke med dette resultat som vi er meget stolte af. Efterårsudstillingen var tæt på at måtte aflyses da vejret var så ekstremt at det ikke kunne lade sig gøre at bedømme hundene, men et opslået telt på arealet gjorde det muligt om end det ikke var optimale forhold. Heldigvis klarede det op og vi kunne rykke udendørs igen. RL har i 2011 afholdt et enkelt trimmekursus og 4 mentalbeskrivelser med 17 beskrevne hunde. I slutningen af året blev det til en Åben A og en Vinder A prøve Nyt i 2011 Raceledelsen oprettede i juli en profil på Facebook administreret af Gitte Sjælland. Siden talte d. 8/1 200 medlemmer 2012: Goldens i Danmark udkom sidst i 2009 og i 2012 er det tid til at få lavet et nyt eksemplar af denne. RL opfordrer alle medlemmer til at sætte deres hunde i bogen. Bogen er for alle uanset type og meritter. Bogen skulle gerne være et billede af hvilke goldens vi har i DK i I 2012 vil RL afholde en strategidag hvor vi vil mødes med de nedsatte udvalg og sammen udarbejde en plan for hvad der skal ske fremad i racen. Dette var en opgave som egentlig skulle have været løst i 2011, men tiden var ikke til at det kunne lade sig gøre. I 2012 vil RL også gerne afholde et seminar for opdrættere/medlemmer med interesse for opdræt. Seminarets indhold er ikke helt fastlagt endnu. I 2012 vil RL som sædvanligt arrangere forårs og efterårsweekend og holdudtagelser til NM som i 2012 skal afvikles i Finland. I forbindelse med vores forårsweekend og vores tripelarrangement på Sjælland er RL i øjeblikket ved at arrangere at man på disse dage også kan komme og få DNA testet sin golden for GR1 PRA, prcd PRA og Ichthyosis (fiskeskæl). På den måde kan man få lavet både selve testen og analysen til en lavere pris end hvis man skulle have den lavet enkeltvis. Mentalbeskrivelser og tripelarrangementer bliver selvfølgelig også en del af årets begivenheder. Til sidst RL vil gerne have lov til at takke de medlemmer som har ydet et stykke arbejde i løbet af året. Rigtig mange frivillige har sørget for at prøver, udstillinger, mentalbeskrivelser, trimmekurser mange andre praktiske ting har kunnet lade sig gøre. Og selvom det er sagt mange gange før, så bliver det ikke mindre rigtigt af den grund. Uden alle disse mennesker ville vi ikke have nogle arrangementer at deltage i, så fra RL s side skal der yde en kæmpe tak til alle dem.

10 Faktisk er goldens de sidste par år blevet den retrieverrace med flest arrangementer, selvom vi ikke er den største race rent antalsmæssigt. Det synes jeg er rigtig flot og håber at vi kan holde det høje aktivitetsniveau fremover, til gavn for vores hunde og vores medlemmer. Formand for raceledelsen Maria Lindegaard Ny konstituering: Formand: Maria Lindegaard Næstformand: Marlene Birkebæk Kasserer: Birger Knudsen Sekretær: Gitte Sjælland Medlem: Kaj Falk 1. Suppleant: Laila Ager 2. Suppleant: Lene Sørensen

11 Sundhedsudvalgets årsberetning 2011 Opdrætter og hanhundelister ligger på Udvalget består af: Formand: Laila Ager, 6990 Ulfborg, Sek.:Marlene Birkebæk, 7323 Give Medlem: Marianne Klitgaard, 7900 Nykøbing Mors Medlem: Betina H. Christensen, 6971 Spjald Vi har i år afholdt 2 møder Årets opgaver: Kollektive prøvetagningsdage i forbindelse med Golden Arrangement (prcd_pra, GR_PRA 1, Icthyosis) Rabatter/tilbud indhentet Snakket med Lene Boysesen + DKK afhandling vedr. icthyosis, behandling, livskvalitet i forskellige aldre. Hvad kræves der/interesse?? Behandling af 3 dispensationssager sager vedr. brug af tæve med status C: Tæve 1: disp. godkendt Tæve 2: disp. godkendet 1/ Herudover er der vedlagt: Sundhedspokalen Årsopgørelse over HD/AA/OCD/ØJNE/DNA Icthyosis Clear: 16,4% Carrier: 48,6 % (!!!!!!) Affected: 31,8% PLANLAGT FOR 2012: Kollektive prøvetagningsdage for DNA tests Evt afhandling om ichthyosis Forslag? Formand for sundhedsudvalget Laila Ager

12 TMU årsberetning TMU bestod i 2011 af. Lene Sørensen (formand) Birger Knudsen (repræsentant for raceledelsen) André Lilja Anne Mette Linsae TMU har i 2011 været involveret i 11 arrangementer, alle med et stort antal deltagere. 4 WT prøver blev det til i 2011 Den første blev afholdt d i Kulsø Jylland i forrygende snevejr. Næste WT prøve blev afholdt i Hagested på Sjælland d Den tredje WT prøve blev afviklet i Vissenbjerg på Fyn Alle med deltagelse i Beg. Åben. og Vinderklasse. For vinderklassehundenes vedkommende var det samtidig udtagelse til Nordisk WT for hold. Den 4 WT prøve var racens store arrangement Nordisk WT Mesterskab for hold som fandt sted i Suserup på Sjælland d Dette kæmpe arrangement, blev der arbejdet på det meste af et år bl. a. fordi det blev arrangeret sammen med den årlige B prøve på Sjælland d , dels med de før nævnte WT prøver, men også med at arrangere træning for de hunde der havde kvalificeret sig til at deltage i Nordisk WT. Finde tærræng til prøven, prøveledere, hjælpere, dommere fra Danmark og de andre nordiske lande. Arrangerer festmiddag for alle racens medlemmer og alle vore udenlands gæster. Traditionen tro har vi haft to B prøver, begge med kvalifikationsprøve. Den første blev afviklet d i Bække i Jylland med ca. 48 hunde Og den anden blev, som før nævnt, afviklet d med ca. 75 hunde heraf en del udenlandske hunde. Stort tillykke til de hunde der blev præmieret og blev vinderpladseret. Resultaterne fra alle disse officielle prøver kan læses på Racens hjemmeside Dog skal det nævnes her at det danske hold 1. blev Nordisk mester for hold. Ligeledes skal det her nævnes at der i år 2011 er tre hunde der er blevet Dansk Champion. DKBRCH Tanjin Gismo ejer Morten Rasmussen DKSCH(V) Combine Lionheah ejer Annette Kiøboe DKBRCH DKWTCH Ida Red My Melodie of Golden Spirit ejer Lars Mertz A prøver! Dem har der været to af. En for åbenklasse og en for vinderklasse Åben A prøven blev afviklet på Hjortholm d Der deltog 8 golden og 2 flatter. Den meget traditionelle vinder A på Agerup d havde i år 10 deltager. Desværre indtraf der et uheld, ide en af deltagerne fik et hjerteanfald og måtte i hast bringes med ambulance til Nykøbing sygehus. Heldigvis med lykkelig udgang. Endelig var der planlagt en vinder A mere på Hjortholm, men af flere årsager måtte denne prøve aflyses. Triple arrangementer blev afholdt, i samarbejde med udstillingsudvalget, samme dag i både øst og vest d Begge steder med mange deltager på alle de poster der var mulighed for at deltage på. På apporteringsdysten blev der desuden udtaget de to hold der repræsenterede goldens på jagtforeningens årlige racedyst d

13 Med så højt aktivitetsniveau kræver det rigtig mange mennesker. TMU vil gerne benytte lejligheden her til at takke alle der har ydet en indsats for at få alle disse arrangementer til at lykkes. Ikke mindst weekenden d. 27/ stillede store krav til alle de personer der på en eller anden måde var involveret. Det være sig prøveledere, hjælpere og festarrangører. Tusind tak alle sammen. Ligeledes tak til alle sponsorer der har sponsoreret præmier til arrangementerne Tmu vil forsøge at fastholde det høje aktivitetsniveau. Der er pt. Planlagt 3 WT prøver 2 B prøver 2 3 A prøver Samt triplearr. I Øst og Vest i samarbejde med udstillingsudvalget.

14 Beretning for udstillingsudvalget 2011 Udstillingsudvalgets medlemmer: Maria Lindegaard, Gitte Sjælland, Conni Pallesen, Inge Nygaard og Jane Broberg Jensen. Der blev igen i 2011 afholdt 2 certifikatudstillinger. Forårsudstillingen blev afholdt den 30. april 2011 i Vonge Kollemorten Hallen i Vonge med 69 tilmeldte hunde, heraf 6 babyhvalpe, 8 hvalpe. Dommer Jenny Frankland Mace, kennel Purbarn. Årets efterårsudstilling blev afholdt den 27. august 2011 i Tolstrup ved Ringsted. Denne udstilling havde 62 tilmeldte, heraf 6 babyhvalpe og 6 hvalpe. Dommer Pat Tuck, Kennel Tamsbrook. Udstillingen i Tolstrup vil blive husket i fremtiden for en af de udstillinger hvor vejret ikke var med os, det værst tænkelige torden og regnvejr. Det var også udstillingen hvor vi alle efterfølgende havde mulighed for at deltage i Racens fællesspisning sammen med deltagere og dommere fra Nordisk Workingtest. Et flot arrangement og en rigtig god ide at samle deltagere fra de forskellige aktiviteter. Der har 2011 været afholdt et trimmekurs lørdag den 11. september 2011 i Region Midtsjællands Klubhus i Herfølge med 8 deltagere. Skuer som en del af triplearrangementer blev holdt både i både Øst og Vest søndag den 26. juni Jylland blev skuet dømt af aut. dommer Kaj Falk Andreasen, på Sjælland dømte uaut. dommer Anette Nielsen 30 hunde.. På skuedelen tilbød vi hvalpebedømmelse i flere klasser end normalt for at forsøge at gøre skuet attraktivt for hvalpeejerne, succesen var begrænset. Til lykke til årets nye champions DKCH Woodstar Loke, Steen Marbæk DKCH(U) Dewmist What About Spice, Laila Pedersen DKCH(U) Hot News Fiels s Fashion, Susanne Balle Jesen DKCH(U) Non Stop Jojo Mayer, Connie Pallesen DKCH(U) Golddream Gaby A Secret Girl, Hanne Kirkegaard og Lise Kirkegaard Sørensen DKCH(U) Gembæk s French Kiss, Marianne Skøtt Jespersen Klub champion Inassicas Desdemona, Susanne Balle Jensen Aktiviteter/opgaver I 2012 Certifikatudstilling i Vonge lørdag den 28. april 2012 dommer Barbera Mills Certifikatudstilling i Charlottenlund Skov, Lolland den 28. august 2012 dommer Val Tregaskis Skuer i forbindelse med trimple arrangementer. Trimmekurser Nyt pointsystem til årets opdrætterpokal Medlemsmøde for vores udstillingsinteresserede medlemmer hvor emnerne kunne blive foredrag, handlerkursus Skuedommerkursus Tak til udvalget medlemmer for samarbejdet i året der gik Velkommen til Gitte Sjælland og Inge Nygaard. Anette Dam valgt at stoppe vi siger dig rigtig meget tak for din indsat og for at du fortsat hjælper os. Tak til vores hjælpere, tak til Raceledelsen, Tak til alle vores sponsorer vores medlemmer er rigtig glade for jeres bidrag. Tak til Region Nordsjælland for lån af computer (klar til brug), telte m.v. i forbindelse med afholdelse af triple arrangement. Tak til Lisbeth Bech for at du fortsat vil klippe bånd, bestille rosetter og præmier til os.

15 Kennel Joe's Vandre præmie PROPROSITIONER: MEST VINDENDE DANSKEJEDE GOLDEN PÅ UDSTILLING I DET FORGANGNE ÅR. Opnået ud fra racens Top 10 liste over de mest vindende goldens på danske udstillinger i 2011 Placering Navn 2011 Point 1 DKCH(U) Non Stop Jojo Mayer 16 2 DKCH(U) Rintilla's Pinoccio 11 3 DKCH Inassicas Desdemona 8 4 MultiCH. Dream Max Amy Diamond 7 4 DKCH(U) Hot News Field s Fashion 7 5 DKCH(U) Golddream Gaby A Secret Girl 6 5 MultiCH. Majik Finders Keepers (Finland) 6 5 Skylock Strictly Business 6 4 point = BIR 3 point = BIM På top 10 listen er 3 ud af de 8 placerede dansk opdrættede På top 10 listen er 7 ud af de 8 placerede dansk ejede På top 10 listen er 3 tæver og 5 hanner repræsenteret På top 10 listen er der 8 placeret heraf er 7 champions der er 12 der deler 6 pladsen Navn DKCH 2011 Ejer Køn Opdræt nation Woodstar Loke Steen Marbæk han Danmark Navn DKCH(U) 2011 Ejer Køn Opdræt nation Dewmist What About Spice Laila Pedersen han Sverige Hot News Field s Fashion Susanne Balle Jensen han Danmark Non Stop Jojo Mayer Conni Pallesen han Ungarn Golden s Hill Side Imagine A Chap Filip Johnsson (S) han Danmark Golddream Gaby A Secret Girl Hanne Kirkegaard tæve Danmark Gembæk's French Kiss Marianne Skøtt Jespersen tæve Danmark Verdensvinder & Europavinder 2011 Dream Max Amy Diamond Lis & Svend Aage Nielsen tæve Sverige

16 Årets Markprøveopdrætter 2011 Pokalen er skænket af Raceledelsen Gleen Mhor's Mia Gleen Mhor's Ophelia Gleen Mhor's Jack The Ripper Gleen Mhor's Line Gleen Mhor's Mandy Gleenmhor`s Michel Gleen Mhor's Niko Gleen Mho r Merlin Gleen Mhor s Sally Eliteprøve Vinderklasse Åbenklasse Åbenklasse Åbenklasse Åbenklasse Åbenklasse Begynderklasse Begynderklasse Begynderklasse 2 stk 10 point Åbenklasse 5 stk 30 point Vinderklasse 1 stk 10 point Eliteprøven 1 stk 10 point I alt 8 hunde 60 point Sungold Habari Zako Sungold Joe & The Juice Sungold For Blynov & Co. Sungold Fancy Fenja Sungold Flying Falcon Sungold Flying Sheba Sungold Funny Nanna Sungold Hasina Vinderklasse Vinderklasse Åbenklasse Begynderklasse Begynderklasse Begynderklasse Begynderklasse Begynderklasse Begynderklasse 5 stk 25 point Åbenklasse 1 stk 5 point Vinderklasse 2 stk 20 point I alt 8 hunde 50 point Shootdog Golden Pocket Shootdog Golden Smilla Shootdog Golden Guinness Shootdog Golden Polle Shootdog Golden Balder Shootdog Golden Bianca (NO) Shootdog Golden Indy Vinderklasse Åbenklasse Åbenklasse Åbenklasse UHM Begynderklasse Begynderklasse Begynderklasse 2 stk 10 point Unghundemesterskab 1 stk 10 point Åbenklasse 3 stk 20 point Vinderklasse 1 stk 10 point I alt 7 hunde 50 point

17 Årets opdrætter Sundhed 2011 Pokalen er skænket af Kennel Skylock Placering Navn 2011 Point 1 FarmXena 211,7 2 Golden De Luxe 187,5 3 Skylock 162,5 4 Doolydog s 145,4 5 Jollygold (10) 131,2 6 Catithre (7) 131,2 7 Sungold Golden Nordic s Strawgold 88,4 10 Giddygold 41,7

18 Årets Opdrætter Udstilling 2011 Pokalen er skænket af Raceledelsen Titel og pokal tilfalder den opdrætter der er medlem af Dansk Retriever Klub og opnået flest point inden for et kalenderår og har det højeste antal afkom eksteriørbedømt på hhv. udstilling og kvalifikationsprøve TOP 3 Kennel Giddygold i alt 65 point Kennel Skylock i alt 50 point Kennel Gembæk i alt 35 point

19 Begynderklasse Top Pokalen er skænket af Kennel Sungold 1. Hilderyth Isabell 22 p. (8) 2. Hilderyth Ida 21 p. (9) 3. Shootdog Golden Balder 9 p. (3) Sungold Habari Zako 9 p. (3) 5. Kiebitz's Limbo Rock 9 p. (5) 6. Gold Force Champagne And Caviar 8 p. (3) 7. Gleen Mhor's Jack The Ripper 7 p. (3) 8. Falkirk's Fire Walk With Me 6 p. (2) Søbjerggaard's Odin 6 p. (2) Vanilje Sukker Av Vervik 6 p. (2) Vesterlyng's Token Of Luna 6 p. (2)

20 Åbenklasse Top Pokalen er skænket af Kennel Woodway 1. Gleen Mhor's Mandy 15 point (8) 2. Gleen Mhor's Niko 14 (6) 3. Crawfields Cougar 13 (5) 4. Shootdog Golden Pocket 11 (6) 5. Shootdog Golden Guinness 11 (4) 6. Gleen Mhor's Peder 11 (5) 7. Shootdog Golden Smilla 11 (6) 8. Gleen Mhor's Jack The Ripper 10 (5) 9. Calhoun Of Graceful Delight 8 (4) 10. Kiebitz's Fancy Freddie 7 (3)

Årsberetning for Golden Raceledelsen 2013

Årsberetning for Golden Raceledelsen 2013 Årsberetning for Golden Raceledelsen 2013 Raceledelsen(RL) for Golden Retriever bestod ved årets start af 5 medlemmer og 2 suppleanter, og havde konstitueret sig som følgende: Konstituering Formand: Laila

Læs mere

REFERAT FRA GOLDEN RETRIEVERS ÅRSMØDE 2013

REFERAT FRA GOLDEN RETRIEVERS ÅRSMØDE 2013 REFERAT FRA GOLDEN RETRIEVERS ÅRSMØDE 2013 KORSØR MEDBORGERHUS Maria Lindegaard bød forsamlingen velkommen! a) Valg af dirigent. RL foreslog K.K. Jensen (DKK) KK enstemmigt valgt KK gennemgik årsmødets

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

HVALPELISTE FOR GOLDEN RETRIEVER PR. 01-04-2012. www.goldenretriever.dk

HVALPELISTE FOR GOLDEN RETRIEVER PR. 01-04-2012. www.goldenretriever.dk HVALPELISTE FOR GOLDEN RETRIEVER PR. 01-04-2012 www.goldenretriever.dk Hvalpene står opført efter alder på hvalpeliste 1 & 2 - de ældste først. Hvalpelisten bliver opdateret d. 1. og d. 15. i måneden.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GOLDEN RETRIEVER HVALPELISTE

GOLDEN RETRIEVER HVALPELISTE GOLDEN RETRIEVER HVALPELISTE Udgivet d. 01.07.2015 Hvalpelisten bliver opdateret d. 1. og d. 15. i måneden. Hvalpelisten er for kuld hvor forældrene lever op til DKKs almindelige stambogsføringsregler.

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede

Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13 Der var 36 medlemmer tilstede 1) Valg af dirigent v. Mette Urup Regionsleder Mette Urup byder velkommen. Regionsledelsen foreslår Luise Rasmussen

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere: Bestyrelsen, Regions kontaktpersoner, repræsentant fra Udstillingsudvalget,

Læs mere

Referat af årsmøde i DRK Nordjylland Onsdag d. 27.01.10. Regionsleder Mette Urup bød velkommen til alle. Stemmeberettede medlemmer: 37

Referat af årsmøde i DRK Nordjylland Onsdag d. 27.01.10. Regionsleder Mette Urup bød velkommen til alle. Stemmeberettede medlemmer: 37 Referat af årsmøde i DRK Nordjylland Onsdag d. 27.01.10 Regionsleder Mette Urup bød velkommen til alle. Stemmeberettede medlemmer: 37 1. Valg af dirigent Lars Nørgaard blev valgt til dirigent. 2. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2013 Dato: 12-03-2013 Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

DANSK RETRIEVER KLUB RACELEDELSEN FOR GOLDEN RETRIEVER Afholder Markprøve B i Lange Løng v/sorø Søndag den 23.08.2015

DANSK RETRIEVER KLUB RACELEDELSEN FOR GOLDEN RETRIEVER Afholder Markprøve B i Lange Løng v/sorø Søndag den 23.08.2015 DANSK RETRIEVER KLUB RACELEDELSEN FOR GOLDEN RETRIEVER Afholder Markprøve B i Lange Løng v/sorø Søndag den 23.08.2015 Prøveleder: Per Holmgren Andersen Mail: jetteholmgren@gmail.com Tlf.:57803327 Mobil:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere