Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid"

Transkript

1 Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid

2 Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger på Bornholm. Regelsættet tager udgangspunkt i Folkeoplysningsloven, som den er gældende pr. 22. december 2006 med tilhørende bekendtgørelse af 19. december 2006 samt efterfølgende ny lov af 11. juli Målet med kommunens tilskudsregler, er at samtlige foreninger stilles lige set ud fra den enkelte aktivitet, der tilbydes. Marts 2015 Side 2

3 Center for Skole, Kultur og Fritid Adresse Center for Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Hjemmeside: Åbningstider mandag - torsdag fredag eller efter aftale Medarbejdere på fritidsområdet Vivian Højegaard, fuldmægtig Rebekka Kjempff, idræts- og fritidskonsulent Louise Krogsriis, kulturkonsulent Kirsten Sonne Conventus Support Carsten Clemmesen, Idrætsområderne/Conventus ansvarlig

4 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Center for Skole, Kultur og Fritid... 2 Indholdsfortegnelse... 4 Hvad er en folkeoplysende forening?... 5 Folkeoplysende voksenundervisning... 7 Ansøgning om tilskud... 7 Tildeling af tilskud... 7 Beregning af tilskud... 7 Undervisningens omfang... 8 Begrænsning... 9 Holdstørrelser... 9 Udbetaling af tilskud Lønudbetaling Fleksible tilrettelæggelsesformer Debatskabende aktiviteter Afregning af tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år (medlemstilskud) Tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse Rejsetilskud Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Anvisningsprocedure Anvisning af lokaler i forbindelse med overnatning Tilskud til private lokaler mv Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Distriktsforeninger Tilskud til handicappedes idrætsaktiviteter Regnskab, revision og tilbagebetaling Regnskab Revision Tilbagebetaling Erklæring om indhentelse af børneattester Lovgivning Procedure Folkeoplysningsudvalgets opgaver og kompetencer Tidsfrister Folkeoplysningsudvalget Mødedage Side 4

5 Hvad er en folkeoplysende forening? En forening, der ifølge egen vedtægt tilbyder folkeoplysende aktiviteter/undervisning og som bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende forening er 1. en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv., jf. Folkeoplysningslovens kapitel 4, eller 2. en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, jf. Folkeoplysningslovens kapitel 5. En forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv., skal 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven, 3. have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen, 4. give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen, 5. have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle, 6. være hjemmehørende i tilskudskommunen og 7. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven, 3. have en bestyrelse, 4. være demokratisk opbygget, 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, 6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål,

6 7. være hjemmehørende i tilskudskommunen og 8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Vedtægten skal indeholde følgende oplysninger 1. Foreningens formål. 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer. 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. 4. Foreningens hjemsted (Bornholms Regionskommune) 5. Betingelser for medlemskab. 6. Tegningsret for foreningen. 7. Procedure for vedtægtsændringer. 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. Ønsker en forening at blive godkendt i Bornholms Regionskommune, kan Center for Skole, Kultur og Fritid kontaktes. Ansøgningsskema og vejledning findes på Ansøgning indsendes sammen med foreningens vedtægt til Folkeoplysningsudvalgets godkendelse. Vedtægtsændringer skal indsendes til Center for Skole, Kultur og Fritid. En folkeoplysende forening kan ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, idet overskud skal tilfalde almennyttigt formål. Bestyrelsesmedlemmer, der udlejer eller ejer lokaler der anvendes til foreningens virksomhed, kan ikke indgå i bestyrelseshvervet, medmindre virksomheden er almennyttig og hovedformålet er udlejning af lokaler til aktiviteter for børn og unge. Der kan ikke ydes tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning. Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til én gang om året at afgive en erklæring om, at foreningen indhenter børneattester. Side 6

7 Folkeoplysende voksenundervisning Jf. Folkeoplysningslovens kap. 4. ydes der tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. (Aftenskole). Ansøgning om tilskud Ansøgning om tilskud til undervisning indsendes til Center for Skole, Kultur og Fritid pr. 1. marts. Ansøgningen baseres på aftenskolens lønsum det seneste regnskabsår. Væsentlige ændringer begrundes i ansøgningen. Tildeling af tilskud Budgetrammen til undervisning fordeles med ma. 60% til særlig tilrettelagt undervisning. Beregning af tilskud Tilskuddet beregnes på baggrund af foreningens lønsum, samt tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer i det seneste regnskabsår. Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede aftenskolevirksomhed i tilskudsåret. Tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag kan maksimalt udgøre 1/3 af lønudgiften. Ved foredrag kan lønudgiften maksimalt udgøre 6 lærerlønsudgiften + lederhonorar. Ved særlig tilrettelagt undervisning kan tilskuddet maksimalt udgøre 1/2 af lønudgiften. Undervisning for deltagere med handicap i forhold til det konkrete emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren, og der undervises få på holdet, ydes ovenstående supplerende tilskud. (Se Note side 11). Ved blandede hold (med deltagere i alm. undervisning og særlig tilrettelagt undervisning) fordeles tilskuddet forholdsmæssigt mellem undervisning til 1/3 tilskud og særlig tilrettelagt undervisning til 1/2 tilskud. På hold hvor der undervises i ét musikinstrument, og hvor undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få deltagere ydes supplerende tilskud således at tilskuddet udgør maksimalt 1/2 af lønudgiften.

8 Tilskud til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer kan maksimalt udgøre 1/3 af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Personer uden CPR.nr. kan deltage i undervisning og indgå i tilskudsberegning. Herboende udlændige kan deltage på lige fod med lokale borgere. Der ydes ikke forhøjet tilskud til små hold på grund af tyndt befolkede områder. Det samlede tilskud kan ikke overstige det samlede bevilgede beløb til undervisning. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget. Undervisningens omfang Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling. Undervisning kan udbydes som: 1) Almindelig undervisning, hvor deltagerne skal kunne tilegne sig teoretisk viden og tilhørende praktiske færdigheder. 2) Særlig tilrettelagt undervisning, hvor deltagerne har krav på individuel undervisning/instruktion, hvor der tages hensyn til den enkelte deltagers funktionsnedsættelse. Undervisningen skal stå åben for alle. Det skal af aftenskolens program/annoncering fremgå: hvilken undervisning der tilbydes (beskrivelse af indhold), hvilken målgruppe kurset er tilrettelagt for, hvilke hensyn der tages ved særlig tilrettelagt undervisning, i forhold til den enkeltes funktionsnedsættelse. Undervisningen tilrettelægges således, at der foregår en læringsproces. Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes efter den af ministeriet fastsatte lønbekendtgørelse. Aftenskolen udsteder ansættelsesbrev ved tiltrædelsen. Undervisningsområdet omfatter endvidere debatskabende aktiviteter, og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. Aftenskolerne har frit emnevalg, frit lærervalg og frit valg mellem tilrettelæggelsesformer. Side 8

9 Foreningen skal oplyse navn, adresse og fødselsdata til kommunen på de personer, der indgår i tilskudsberegningen. Deltagere i undervisning (ikke foredragsrækker og debatskabende aktiviteter) fra andre kommuner skal oplyse CPR.nr. - Opgørelse indsendes kommunevis umiddelbart efter afslutning af undervisningen. Start- og slutdato skal fremgå. Erklæring for deltagelse i særlig tilrettelagt undervisning skal foreligge. Begrænsning Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Der kan ikke ydes tilskud til agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Der kan ikke ydes tilskud til formelt kompetencegivende undervisning. Der ydes ikke tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning. Hvor særlige forhold gør sig gældende, f.eks. på plejehjem, institutioner og virksomheder, kan undervisning evt. gennemføres for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Godkendelse hertil skal søges - evt. for nogle få år ad gangen. Undervisning på plejehjem og institutioner mv. skal som anden voksenundervisning gennemføres af en godkendt folkeoplysende forening. Undervisningen må ikke gennemføres i institutionens økonomiske interesse, og må ikke være et led i institutionens arbejde eller behandling (må ikke være inkluderet i selve opholdet på den pågældende institution mv.) De enkelte deltagere skal - i lighed med øvrige borgere - tilmelde sig kursus og betale kursusafgift. Holdstørrelser Initiativtageren fastsætter selv holdets størrelse. Ved tilskud til særlig tilrettelagt undervisning kan der maksimalt deltage 7 personer. Ved blandede hold kan der maksimalt deltage 10 personer, hvor maksimalt 5 modtager særlig tilrettelagt undervisning i relation til emnet.

10 Ved tilskud til instrumentalundervisning kan der maksimalt deltage 7. Et hold, der er udbudt som særlig tilrettelagt undervisning, kan ikke ændres til alm. undervisning pga. øget deltagerantal. Udbetaling af tilskud Tilskuddet udmeldes som tilskudstilsagn, heraf afsættes 10 % til debatskabende aktiviteter. Op til 40 % af restbeløbet kan afsættes til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales med 50 % pr. 15. januar og 50 % pr. 15. september i tilskudsåret. Tilskud til foreninger, hvor regionskommunen forestår lønudbetalingen, indsættes på en konto oprettet med foreningens navn. Foreningens egen andel indbetales løbende på kontoen. Uforbrugte midler tilbagebetales. Midlerne fordeles i maj/juni det efterfølgende år efter ansøgning. Lønudbetaling Lønudbetalingen vil finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen. Lønudbetaling foretages af kommunen for de foreninger, der ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der gennem Oplysningsforbundenes Fællesråd modtager tilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Den enkelte forening er ansvarlig for lønudbetalingen. Fleksible tilrettelæggelsesformer Den enkelte forening kan af det bevilgede tilskud til undervisning, minus 10 % tilskud til debatskabende aktiviteter, anvende op til 40% til fleksible tilrettelæggelsesformer dog højst 376,60 kr. i gennemsnit pr. lektion i Timesatsen reguleres for 2015 og fremover med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til regionskommunen. Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. omfatte workshops, åbne studiecirkler, fjernundervisning mv., altså undervisningsformer, der adskiller sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrettelæggelsesformer. Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Side 10

11 Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer kan anvendes til Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i undervisningsministeriets lønbekendtgørelse). Lederhonorar, dog højst 20 % af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning. Udgifter til undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi. Udgifter til annoncering. Lokaleudgifter. Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen, typisk via deltagerbetalingen. Debatskabende aktiviteter Puljen til debatskabende aktiviteter kan anvendes til andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Aktiviteterne kan gennemføres ved afholdelse af debatmøder mv., der henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen, hvor lokale, globale, musiske, politiske, håndværksmæssige eller religiøse emner debatteres. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagne, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Aktiviteterne skal annonceres offentligt og arrangementerne skal være åbne for alle. Det skal fremgå af annoncen, at der er tale om et debatskabende arrangement. Der er ikke krav om deltagerbetaling. Hvis der er deltagerbetaling skal størrelsen fremgå ved annoncering. Aktiviteterne kan afvikles i samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner mv. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab for de udgifter, der er forbundet med et fællesarrangement. Alle udgifter skal dokumenteres. Dog undtaget udgifter til lederhonorar og administration, hvor det er besluttet, at ma. 15 % af udgifterne til arrangementet kan anvendes til lederhonorar.

12 ma. 10 % af udgifterne til arrangementet kan anvendes til administration. Puljen kan ikke anvendes til 1. Befordring af deltagere 2. Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere 3. Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi 4. Entréudgifter for deltagere. Foreningen skal redegøre for hvilke arrangementer, der har været afholdt og oplyse om cirka antal deltagere. Ubrugte midler skal tilbagebetales til Folkeoplysningsudvalget med mulighed for omfordeling til undervisning. Afregning af tilskud Afregning af tilskud indsendes pr. 1. marts. Note vedrørende Beregning af tilskud - 5. punkt Hvem kan deltage i særlig tilrettelagt undervisning - et eksempel: En person kan have en funktionsnedsættelse, som gør, at deltagelse i almindelig tilrettelagt undervisning ikke er mulig. Omvendt er der personer, som efter dagligt arbejde føler behov for at gå til afspænding/bevægelse på grund af f.eks. vedvarende belastningsskader (og lægen anbefaler måske deltagelse på et aftenskolehold), men her er der ikke tale om, at personen har en funktionsnedsættelse, der berettiger til særlig tilrettelagt undervisning, men deltagelse på alment hold vil være udmærket. Det er således en konkret vurdering af personens funktionsnedsættelse i forhold til et konkret fag, der er afgørende for om personen er berettiget til særlig tilrettelagt undervisning - herunder også en vurdering af om personen ville kunne deltage på et alment hold uden forringet udbytte af undervisningen. Side 12

13 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Jf. Folkeoplysningslovens kap. 5, 14 ydes der tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling. Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år (medlemstilskud) Ansøgning med oplysning om antal tilskudsberettigede aktivitetsmedlemmer indsendes til Center for Skole, Kultur og Fritid senest 1. april i tilskudsåret. Tilskuddets størrelse fastsættes en gang årligt og udbetales på baggrund af det samlede antal aktivitetsmedlemmer pr. 31. december året forud. Tilskudsberettiget er personer, der ikke er fyldt 25 år på opgørelsesdatoen. Et aktivitetsmedlem er en person, der i løbet af året, har betalt kontingent og deltaget i en aktivitet, der er udbudt i mindst 20 timer i mindst 2 måneder. Et barn betragtes som selvstændigt medlem fra det år, det fylder 5 år. Et barn betragtes som et selvstændigt medlem, når det kan deltage alene i en aktivitet, som foreningen tilbyder med foreningens instruktør/leder. Et barn med ledsager, der deltager i en aktivitet, hvor ledsageren er formidler for instruktør, betragtes begge som aktive. Deltagerbetalingen/kontingentbetalingen, herunder bidrag som foreningens medlemmer skaber ved egen arbejdsindsats, danner grundlag for tilskud. Tilskud kan maks. udgøre 50% af deltagerbetalingen/bidrag. Dokumentation for deltagerbetaling skal forefindes. Foreninger, der ikke indsender ansøgning med oplysninger om antal aktivitetsmedlemmer og kontingentmasse til tiden modtager ikke tilskud.

14 Tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse Tilskud ydes med maks. 400 kr. til kursusgebyr pr. deltager ved kursusvirksomhed etableret på Bornholm Ved kurser udenfor Bornholm ydes tilskud på maks. 800 kr. til kurser øst for Storebælt og kr. vest for Storebælt pr. deltager. Tilskud ydes til kursusgebyr og rejseudgifter. Der ydes tilskud til foreningens udgifter til relevante kurser og uddannelser for instruktører og ledere. Kursusbeskrivelse skal vedlægges ansøgning. Oplysning om evt. tilskud fra anden side og dokumentation for udgifterne skal foreligge. Revisor skal underskrive samlet ansøgning. En samlet ansøgning indsendes senest 15. januar efterfølgende år. Udbetaling sker én gang årligt. Rejsetilskud Idrætsrejser Bornholms Idrætsråd og Bornholmstrafikken har indgået en særaftale for idrætsforeningers rejser med Bornholmstrafikken. Information kan fås ved Færgen på telefon Rejsetilskud til øvrige foreninger (ikke-idræt) Tilskud ydes til rejseudgifter for medlemmer under 25 år til stævne-, turnerings- og lejrvirksomhed. (ikke uddannelse). Tilskud fra anden side skal modregnes i rejseudgifterne Tilskud kan ma. udgøre 50 % af foreningens omkostninger, dog ma. kr /deltager Udgift til rejseleder for børn og unge kan indgå ved særskilt begrundelse Dokumentation i form af indbydelse, hvor målgruppen og rejsemål er beskrevet, og kopi af billetter vedlægges ansøgning En samlet ansøgning indsendes en gang årligt senest den 15. januar efterfølgende år. Udbetaling sker én gang årligt. Side 14

15 Idrættens Rejsefond Idrættens Rejsefond sikres et årligt beløb i tilskud. Idrættens Rejsefond udlodder årligt midler til idrætsrejser. Nærmere oplysninger fås ved kontakt til: Formand: Peter Møller Nielsen, telefon , eller Kasserer: Tommy Jensen, telefon Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Jf. Folkeoplysningslovens kap. 6 anvises egnede offentlige lokaler og udendørsanlæg, der er beliggende i Regionskommunen til folkeoplysende virksomhed. Der henvises til særskilte regler for fordeling af faciliteter. Folkeoplysende foreninger, der er hjemmehørende på Bornholm kan få anvist offentlige lokaler og udendørsanlæg til folkeoplysende virksomhed. Prioriteringsrækkefølgen for anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg er efter det primære brug følgende: 1. Den kommunale ungdomsskole 2. Aktiviteter for børn og unge 3. Talentudvikling, eliteudøvere og handicappede. 4. Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolevirksomhed), herunder aktiviteter i tilknytning hertil 5. Aktiviteter for voksne Hvis lokalet er særlig egnet til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal lokalet anvises til sådan virksomhed før anden anvisning. Lokaler og anlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr, heri indgår ikke forbrugsmaterialer (ekskl. papir og undervisningsmateriale). Lokaler og anlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Alle idrætshaller på Bornholm stilles vederlagsfrit til rådighed i forbindelse med foreningsvirksomhed. Der opkræves gebyr ved benyttelse af idrætshaller, svømmehaller, og Søndermarksskolens gymnastiksal. Gebyret indgår i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område.

16 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, når særlige forhold taler derfor, at samle anvisningen geografisk og i kortere samlede åbningsintervaller. Folkeoplysningsudvalget kan inddrage tilladelse til at benytte lokaler, hvis lokalerne ikke udnyttes i rimeligt omfang eller hvis de kommunale anvisningsregler overtrædes. Ansøgningsprocedure Ansøgninger - sæsonudlån Ansøgningsfristen for gymnastiksale og andre lokaler er 1. maj. Ansøgningsfristen for idrætshaller er 15. marts. Center for Ejendomme og Drift annoncerer hvert år i god tid vedr. fordeling af gymnastiksale, haller og andre lokaler til folkeoplysende virksomhed for kommende sæson. Ansøgninger enkeltstående udlån Ansøgning om lokaler til enkeltstående arrangementer på skoler/institutioner/haller, der indgår i foreningens årsplanlægning, indsendes så vidt muligt 1 måned før arrangementsdato af hensyn til tekniske servicelederes planlægning. Alle lokaler inkl. Faglokaler søges via Oversigt over lokaler findes via Såfremt et tidligere anvist lokale ikke fremgår af oversigten, så kontakt Center for Ejendomme og Drift. Læs mere om fordelingsregler, Foreningsportal og Conventus på Udendørsanlæg Ansøgning Fordeler Anviser/godkender Rønne Nord og Syd: Sendes til halinspektør via Conventus Øvrige anlæg (som hidtil) Idrætsinspektør fordeler i samarbejde med de hjemmehørende foreninger De hjemmehørende foreninger Idrætsinspektør De hjemmehørende foreninger Side 16

17 Anvisning af lokaler i forbindelse med overnatning I forbindelse med stævner, turneringer, kurser m.v. stilles kommunale haller og folkeskoler vederlagsfrit til rådighed til overnatning, hvor bornholmske folkeoplysende foreninger er arrangør eller medarrangør sammen med en regions- eller landsforening. Ved planlægning af nye eller større stævner med overnatning skal Center for Ejendomme og Drift kontaktes i planlægningsfasen. Kommunale faciliteter anvises ved mindst 20 personer. Procedure: Kommunale haller og folkeskoler: Ansøgning om benyttelse af lokaler til overnatning i forbindelse med stævner og arrangementer sendes til den ønskede skole / hal. Indbydelse til stævnet/arrangementet vedlægges ansøgningen. Overnatningsstedet godkender ansøgningen. Evt. afslag sendes i kopi til Center for Ejendomme og Drift. Selvejende haller, private skoler, fritids- og medborgerhuse: Fra 1. januar 2014 ydes der ikke tilskud til ovenstående. Fælles bestemmelser: Lokalerne afleveres i samme stand, som de er modtaget.

18 Fortegnelse over skoler mv. Skole Gade By Tlf. Gymnastiksal Hans Rømer Skolen: Aaker Hans Rømersvej Aak Mosaik Stavsdalvej Gud Vestermarie Vestermarievej Røn Paradisbakkeskolen: Neø Kong Gustafsvej 10 A 3730 Ne Svaneke Søndergade Sva Rønneskolen: Søndermark Smedeløkken Røn Østre Pingels Allé Røn Åvang Byledsgade Røn Skole Nord: Kongeskær Strandvejen All Svartingedal Kirkegade Has Almegårds Kaserne: BRK-kontakt Bornholms Gymnasium: Bornholms Heldagsskole: Nyker gym.-sal: NIF kontakt BRK-kontakt Almegårdsvej Carsten Clemmesen 3700 Røn Søborgstræde Røn Almindingensvej Øst Møllevej 10 Janni Jacobsen Irene Dunker 3700 Røn Kildebakken: Kildesgårdsvej 19, Tejn 3770 All Komm.centret: Sveasvej Røn Side 18

19 Fortegnelse over idræts- og svømmehaller DGI-Hallen (selvejende) Torneværksvej 1D 3700 Rønne Tlf Hasle Hallen Byvangen Hasle Tlf Klemensker Hallen Stadionvej Klemensker Tlf Neø Hallen (selvejende) Stadionvej Neø Tlf Nordlandshallen (selvejende) Strandvejen Allinge Tlf Nyvest Centeret (selvejende) Kirkevej 6, Nylars 3720 Aakirkeby Tlf Gudhjem Svømmehal (selvejende) Sportsvænget Gudhjem Tlf Poulsker Hallen (selvejende) Poulskervej Neø Rønne Idrætshal Torneværksvej Rønne Tlf Svaneke Hallen Sydskovvej Svaneke Tlf Søndermarkshallen Åkirkebyvej Rønne Tlf Østermarie Hallen (selvejende) Idrætsvej Østermarie Tlf Aakirkeby Hallerne (selvejende) Grønningen Aakirkeby Tlf Rønne Svømmehal (selvejende) Højvangen Rønne Tlf Udendørsanlæg: Leder af idrætsområderne Carsten Clemmensen, Torneværksvej 1, 3700 Rønne, Tlf , mail:

20 Tilskud til private lokaler mv. Jf. Folkeoplysningslovens kap. 7 ydes der tilskud til egne eller lejede lokaler. Flg. driftsudgifter til egne lokaler er tilskudsberettigede: Renter af lån som er brugt til at finansiere anlægsudgifter til lokalet. Skatter og afgifter og forsikringer vedr. ejendommen (ikke løsøre). Almindelig vedligeholdelse af bygningen, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn. Flg. udgifter til lejede lokaler er tilskudsberettigede: Lejeudgiften Almindelig vedligeholdelse iflg. lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn. Evt. leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud. Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifter til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til voksenundervisning, såfremt der ikke kan anvises egnede offentlige lokaler. Dog maks. 75% af 126,61 kr. pr. time i Timesatsen reguleres for 2016 og fremover med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til regionskommunen. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om tilskud til andre lokaler, herunder faglokaler, der ejes eller lejes af foreninger til voksenundervisning. Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Der ydes tilskud til driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes tilskud med 65% af driftsudgifterne, dog maks. 65% af 126,61 kr. pr. time i Timesatsen reguleres for 2016 og fremover med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til regionskommunen. Ridehaller betragtes som almindelige lokaler. Side 20

21 Tilskuddet reduceres procentvis i forhold til andelen af foreningens aktivitetsmedlemmer over 25 år. De første 25 procent aktivitetsmedlemmer over 25 år modregnes ikke i tilskuddet. Ved afregning af lokaletilskud tilpasses modregningsprocenten i forhold til budgetrammen. Ledere og instruktører indgår i beregningen af medlemsprocenten over 25 år. En aktivitetstime udløses ved mindst 5 personer i lokalet. Antal aktivitetstimer i ridehaller kan ma. være 25 timer antal medlemmer. Ved taktikmøder og socialt samvær i forbindelse med en aktivitet, kan der beregnes ma. 20 min. pr. gang til taktikmøde og 20 min. pr. gang til socialt samvær. Tiden skal fremgå af aktivitetsplan. Aktivitetstimer i de ejede eller lejede lokaler skal opgøres, og skal kunne dokumenteres. (Se Note side 22). Ansøgning (budget) indsendes inden 1. april. Tilskudstilsagn meddeles medio november. A conto udbetales med 70% pr. 15/1 og 30% pr. 1/10 på baggrund af de indsendte budgetter. Der udbetales ikke a conto, hvis tilskuddet er beregnet til mindre end kr. Afregning af lokaletilskud for tilskudsåret indsendes pr. 1. april. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud til nye lokaleudgifter, såfremt et egnet offentligt lokale kan anvises. Kommunalbestyrelsen kan, efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget, træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til, nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlag, eller nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedr. lokaler og lejrpladser der medfører væsentlige merudgifter for Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget nedsætte tilskud, hvis driftsudgifter ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet tilsvarende lokale på Bornholm, eller

22 hvis driftsudgifter ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt. Driftsbesparende foranstaltninger Udgifter til driftsbesparende foranstaltninger i foreningsejede huse indgår i tilskudsgrundlaget. Såfremt udgifterne ikke kan holdes inden for aktivitetstimetallet, kan Folkeoplysningsudvalget søges om forhåndsgodkendelse af et højere aktivitetstimetal. Ved større driftsbesparelser nedsættes det kommende årsbudget. Note vedrørende Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - 7. punkt Hvilke aktiviteter kan tælles med, ved opgørelse af antallet af aktivitetstimer i lokaler: Eksempler Ja Nej Gymnastik, bordtennis, skak, spejder, div. hobbyaktiviteter mv. Bestyrelsesmøder/afdelingsmøder Taktikmøder (ma. 20 min. pr. gang i forbindelse med aktivitet) Planlagt socialt samvær (ma. 20 min. pr. gang i forbindelse med aktivitet) Planlagte sociale medlemsarrangementer (fester o.lign) - herunder forberedelse Socialt samvær i øvrigt Medlemmers lån/leje af lokale til f.eks. fest Bad/omklædning Indtægtsgivende virksomhed Agiterende religiøse aktiviteter (kristendomsoplæring, forkyndelse, andagt mv.) Agiterende politiske aktiviteter Banko, loppemarked mv. (indtægtsgivende) Forberedelse af banko, loppemarked mv. Forberedelse af forårsopvisning Istandsættelse / renovering af egne lokaler Planlagte arbejdsdage Træning - udendørs (fodbold, atletik mv.) Side 22

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Center for Skole, Kultur og Fritid har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed...

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud FORSLAG GÆLDENDE REGLER: ÆNDRINGSFORSLAG: Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Børn, Unge og Fritid Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2011 Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Kontakt: Økonomisk konsulent Anette Slot, slo@gentofte.dk,

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning... 5 2.3 Foreninger, der tilbyder

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Vedtaget i Byrådet 2011 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27.

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. Side: 1.0 Dato: 1.3.2010 Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. december 2009 Teknisk sammenskrivning af lov

Læs mere