Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyr gæld belaster de fattiges økonomi"

Transkript

1 Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for andre personer. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 11. december 2009 Analysens hovedkonklusioner Mens over halvdelen af de fattige skylder flere penge væk end de har sparet op, så er det under 1/3 af de ikke-fattige, der har en nettogæld. De fattige har i mindre grad billig realkreditgæld, og i højere grad dyr gæld til pengeinstitutter, banker, finansieringsselskaber, kontokortordninger mv. end andre personer har. Renteudgifter er en væsentlig større byrde for fattige end for andre, og netto renteudgifterne udgør i gennemsnit 13 pct. af bruttoindkomsten for de fattige, mens den i gennemsnit udgør 3 pct. af bruttoindkomsten for andre. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Presseansvarlig Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Dyr gæld belaster de fattiges økonomi En større andel af de fattige har en gæld, der overstiger deres opsparing end blandt andre personer. Mens over halvdelen af de fattige har en negativ nettoformue, så er det under 1/3 af andre, der har en negativ nettoformue. Der er en meget stor spredning i formuefordelingen. Hvis man ser på gennemsnittet blandt de fattige, så har de en nettoformue på kr. per voksen. Ser man i stedet på nettoformuen for den fattige person, der er lige midt i formuefordelingen (medianen) så er den på -400 kr. Det svarer til, at halvdelen af de fattige har en nettoformue under -400 kr., mens den anden halvdel har en nettoformue over kr. For andre personer er den gennemsnitlige nettoformue på kr. per voksen, mens medianen er på kr. Dette er vist i tabel 1. Nettoformuen er fordelt ligeligt mellem voksne personer i familien, og studerende og unge under 18 år er ikke taget med i beregningerne. Tabel 1. Nettoformuer pr. voksen person Andel med negativ nettoformue Gns. nettoformue Median nettoformue Ikke fattige 29,4 382,3 121,6 Fattige 51,2 90,3-0,4 Anm: Fattige er opgjort som personer med under halvdelen af medianindkomsten. Formuen er fordelt ligeligt mellem voksne personer i husstanden. Den pct. med den højeste nettoformue og den pct. med den laveste nettoformue er ikke taget med i beregningen. Studerende og unge under 18 år er udeladt af analysen. Se også boks 1. Den store forskel i median og gennemsnit giver en indikation af den store spredning i formuefordelingen, selvom den procent af befolkningen med de største og mindste nettoformuer er udeladt af analysen. Uanset om man måler på gennemsnittet eller medianen har fattige dog en væsentlig lavere nettoformue end andre har. Ser man udelukkende på de personer, der har nettogæld, har de personer, der ikke er fattige en større nettogæld end fattige har i kr. og øre. Men i forhold til indkomsten, har de fattige en væsentlig større nettogæld end andre. Personer, der ikke er fattige og som har nettogæld, har i gennemsnit en nettogæld på kr. svarende til knap 60 pct. af deres bruttoindkomst. Fattige med nettogæld har i gennemsnit en nettogæld på knap kr. svarende til over 150 pct. af deres bruttoindkomst. Også når man måler på nettogælden for medianpersonen, har de fattige en væsentlig større relativ nettogæld end andre har. Således har halvdelen af de fattige med nettogæld, en nettogæld der er større end kr., svarende til 2/3 af deres bruttoindkomst. Dette er vist i tabel 2. Tabel 2. Personer med nettogæld Gns. nettogæld Median nettogæld Gns. nettogæld Median nettogæld kr. Pct. af bruttoindkomst Ej fattig 159,6 109,0 58,5 41,9 Fattig 127,9 59,2 155,6 66,6 Anm: Som tabel 1. 2

3 Sammensætning af gæld De fattig har en anden sammensætning af gældsposter end andre har. Mens de fattige har 55 pct. af deres gæld i realkreditgæld, så har andre personer over 70 pct. af deres gæld i realkreditgæld. Dette skyldes, at der er færre boligejere blandt de fattige end blandt andre. Den resterende gæld har de fattige i banker, pengeinstitutter, finansieringsselskaber, kontokortordninger mv. der typisk er dyrere end gæld til realkreditinstitutter. Sammensætning af gælden er illustreret i tabel 3. Tabel 3. Sammensætning af bruttogæld, gennemsnit Bruttogæld i alt Realkreditgæld Anden gæld kr. Pct. Pct. Ej fattig 516,9 71,3 28,7 Fattig 404,7 55,1 44,9 Anm: Fattige er opgjort som personer med under halvdelen af medianindkomsten. Bruttogælden er fordelt ligeligt mellem voksne personer i husstanden. Den pct. med den højeste nettoformue og den pct. med den laveste nettoformue er ikke taget med i beregningen. Studerende og unge under 18 år er udeladt af analysen. Se også boks 1. Kapitalindkomstens belastning for de fattiges økonomi Den store andel af fattige med nettogæld smitter også af på deres kapitalindkomst. Samlet har fattige personer en gennemsnitlig nettokapitalindkomst på kr. Dette svarer stort set til gennemsnittet for resten af befolkningen, som har en gennemsnitlig nettokapitalindkomst på kr. Men ser man på nettokapitalindkomsten i forhold til bruttoindkomsten, så udgør de en langt større post blandt fattige. Således udgør nettokapitalindkomsten godt 12 pct. af deres bruttoindkomst, mens kapitalindkomsten kun udgør godt tre pct. af bruttoindkomsten for andre. Dette er vist i tabel 4. Tabel 4. Kapitalindkomst for alle, gennemsnit Positiv kapital indkomst Negativ kapital indkomst I alt I pct. af bruttoindkomst kr. Pct. Ej fattig 9,1-18,0-8,9-3,1 Fattig 2,2-11,4-9,2-12,3 Anm: Fattige er opgjort som personer med under halvdelen af medianindkomsten. Kapitalindkomsten er fordelt ligeligt mellem voksne personer i husstanden. Den pct. med den højeste og laveste nettoformuer er ikke taget med i beregningen. Studerende og unge under 18 år er udeladt af analysen. Se også boks 1. Ser man udelukkende på den negative kapitalindkomst for personer med bruttogæld, så har de fattige i gennemsnit en negativ kapitalindkomst på kr. svarende til over 20 pct. af deres bruttoindkomst. Personer, der ikke er fattige har i gennemsnit negativ kapitalindkomst på kr. svarende til godt 7 pct. af deres bruttoindkomst. Renteudgifter mv. er altså i gennemsnit relativt større for de fattige end for dem der ikke er fattige. Dette er vist i tabel 5. 3

4 Tabel 5. Negativ kapitalindkomst for personer med bruttogæld, gennemsnit Negativ kapital indkomst I pct. af bruttoindkomst kr. Pct. Ej fattig 22,5 7,2 Fattig 17,0 21,3 Anm: Fattige er opgjort som personer med under halvdelen af medianindkomsten. Kapitalindkomsten er fordelt ligeligt mellem voksne personer i husstanden. Den pct. med den højeste bruttogæld er ikke taget med i beregningen. Studerende og unge under 18 år er udeladt af analysen. Se også boks 1. Høj beregnet rente af gæld for de fattige Ud fra opgørelsen af kapitalindkomsten kan man tilnærmelsesvis give et bud på hvilken rente man betaler på gælden. Der er dog visse forbehold over for denne metode, da opgørelsen af gældsposterne er en ultimo opgørelse, mens kapitalindkomsten er den samlede kapitalindkomst i løbet af året. Hvis gældsposterne ultimo året er væsentlig forskellig fra den gennemsnitlige gæld i løbet af året, vil denne opgørelse derfor ikke være korrekt. Dette vil være tilfældet, hvis man indfrier sin gæld i løbet af året (hvilket overvurderer renten) eller hvis man optager ny gæld i løbet af året (hvilket undervurderer renten). Herudover kan evt. gebyrer i forbindelse med lånet i mange tilfælde ikke trækkes fra i skat. De (forbrugs-)lån, hvor ikke fradragsberettigede gebyrer er en væsentlig del af den reelle omkostning ved lånene, vil derfor fremstå med en lav beregnet rente, selvom den reelle omkostning er høj. For personer der har gældsposter og samtidig har negativ kapitalindkomst er den gennemsnitlige beregnede rente på 7,4 pct. for de fattige og 6,4 pct. for andre personer. Der er en vis spredning på den beregnede rente. Dette er vist i tabel 6. Det fremgår af tabellen, at over 20 pct. af de fattige har en beregnet rente på over 10 pct. Det er næsten en dobbelt så stor andel som blandt ikke fattige. Der er dog samtidig også over 20 pct. af de fattige med en beregnet rente på gælden på mellem 0-2 pct. Dette er også en dobbelt så stor andel som blandt andre. Dette kan der være flere forklaringer på: For det første er de fattiges gæld ofte kortfristet gæld, hvor der er stor forskel på den gennemsnitlige gæld og gælden ultimo året. De personer der optager gæld i slutningen af året vil få en lav beregnet rente, og personer der indfrier gæld i løbet af året vil få en høj beregnet rente. For det andet kan det skyldes, at fattige i højere grad end andre optager forbrugslån med lav rente og høje gebyrer, der ofte ikke er fradragsberettigede. Dette giver her en lav beregnet rente selvom den reelle omkostning er høj. 4

5 Tabel 6. Beregnet rente på gæld Beregnet rente Ikke fattig Fattig Pct. Pct. Over 0 pct. og under 2 pct. 7,0 21,9 2-4 pct. 18,2 17,5 4-6 pct. 46,1 20,3 6-8 pct. 12,5 11, pct. 5,2 7,9 Over 10 pct. 11,0 20,9 Gennemsnitlig rente 6,4 7,4 Anm: Renten er udregnet ved samlet negativ kapital indkomst / samlet bruttogæld. Kun personer med bruttogæld og negativ kapitalindkomst er taget med. Den pct. med højest bruttogæld er udeladt af beregningerne. Studerende og unge under 18 år er udeladt af analysen. Se også boks 1. Boks 1. Sådan opgøres formuen og fattigdom i analysen Fattige er defineret som antallet af personer der har en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkomsten. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 procent der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten, og nøjagtig 50 procent der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Dette er det samme indkomstbegreb, som Finansministeriet benytter i forbindelse med indkomstanalyser. I 2009-priser er fattigdomsgrænsen på kr. for en familie bestående af én person. For en familie bestående af to personer er fattigdomsgrænsen på kr. pr. person, svarende til kr. for hele familien. Nettoformuen er opgjort som nettoværdien af frie midler i pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt værdien af boligen. Pensionsformuen er således ikke medregnet, ligesom evt. værdier af andelsbolig, bil, båd, kontanter mv. ikke er med. Den samlede nettoformue for husstanden er fordelt ligeligt på voksne medlemmer af husstanden. Den pct. af befolkningen med de største og mindste formuer er udeladt af analysen, da disse adskiller sig markant fra resten af befolkningen og har en uforholdsmæssig stor indflydelse på gennemsnitsberegningerne. Beregninger er foretaget på lovmodellens datagrundlag 2006, og formuer mv. er ikke fremskrevet. I analysen er studerende og unge under 18 år udeladt. 5

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Klassesamfund kan måske lyde gammeldags. Men Danmark er stadigvæk i dag et klassesamfund, og der er stor forskel på, hvad eksempelvis bankdirektøren, håndværkeren,

Læs mere

Insolvens blandt danske boligejere 2010

Insolvens blandt danske boligejere 2010 Syddansk Universitet Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Gintautas Bloze og Morten Skak 20. august 2012 Insolvens blandt danske boligejere 2010 I den følgende analyse er det valgt at se på ejerboliger

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 43 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere