- et sjovt og sikkert natteliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et sjovt og sikkert natteliv"

Transkript

1 September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert natteliv Information til restaurationsbranchen om tilladelse til udskænkning af alkohol, åbningstider m.m. Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Målsætning 5 2. Næringsbrev 5 3. Bevillingsmyndigheden 6 4. Alkoholbevillinger 4.1 Lovgrundlaget Forhåndstilsagn Midlertidig alkoholbevilling Retningslinjer for bevillinger Behandling af bevillingsansøgninger a) Vandelkrav b) Forretningsmæssige kvalifikationer c) Økonomiske forhold d) Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden e) Restaurationens beliggenhed f) Områdets restaurationstæthed g) Ædruelighedsmæssige-, sociale og politimæssige forhold Alkoholbevillingers begrænsninger/ betingelser Afslag Fornyelser Ændring af driftsform og koncept Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling Bortfald af alkoholbevilling Udeservering Lejlighedstilladelse Åbningstider Den almindelige åbningstid Udvidet åbningstid Enkeltstående tilladelser til udvidet åbningstid Generelt kortere åbningstid Midlertidig kortere åbningstid 20

3 5.6 Inddragelse af tilladelse til udvidet åbningstid Spilleautomater Ikke-gevinstgivende spilleautomater Gevinstgivende spilleautomater Tilladelse og betingelser Bortfald af tilladelsen Tilbagekaldelse af tilladelsen Spillehaller Regler i øvrigt Sanktionsmuligheder Straf Frakendelse af alkoholbevilling ved dom Administrativ tilbagekaldelse af alkoholbevilling Frakendelse af næringsbrev ved dom Relevante regler i øvrigt Tilladelse til optræden Forbud mod offentlig dans, musik, spil o. lign Personalets alder Ophold i virksomheden efter lukketid Udskænkningsforbud Forbud mod ophold på restaurationer Forstyrrelse af den offentlige orden Forbud mod støjende adfærd Hygiejnekrav Brandværnsforanstaltninger Byggelovskrav Rygeforbud Forebyggende arbejde Ansøgningsblanketter Ikrafttræden 29 Side 3 Bilagsoversigt Bilag 1 Standardvilkår til alkoholbevillinger

4 Et sjovt og sikkert natteliv Side 4 Restauranter, caféer, diskoteker, værtshuse og musiksteder er for mange en naturlig del af deres sociale liv, og i vores område er der heldigvis mange muligheder for de, der kan lide natteliv og underholdning. I de midt- og vestjyske kommuner skal der selvfølgelig være plads til, at folk går ud og har det sjovt. Men nattelivets slagside kan være problemer med støj, trafik, brandfare og en adfærd, der kan være med til at ødelægge trygheden ved at færdes i byerne. Derfor har Bevillingsnævnene lavet denne restaurationsplan, der er godkendt af byrådene i området. Restaurationsplanen orienterer om de bevillingsregler, der er for restaurationsbranchen. Desuden giver restaurationsplanen nogle vejledende retningslinjer for, hvordan Bevillingsmyndigheden tildeler alkoholbevillinger og udvidede åbningstider m.v. Vi håber, at restaurationsplanen kan være med til at skabe kendskab til - og forståelse for de regler, der er for restaurationsområdet. Lars Krarup Arne Lægaard Carsten Kissmeyer Erik Flyvholm Egon Pleidrup Poulsen Torben Nørregaard Jens Erik Jørgensen Flemming Eskildsen Martin Merrild Erik Hove Olesen Johannes Stensgaard

5 1. Målsætning. Side 5 Det er formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan, at den i overensstemmelse med lokalplaner, miljø- byggelovs- og brandforskrifter skal: Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for kommunernes borgere og gæster Fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem spiserestauranter, spillesteder, bodegaer, cafeer og diskoteker m.v. Mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder Søge at medvirke til, at restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen, så der ikke opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer Sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold, herunder: fælles flugtveje/redningsveje i det fri, for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker kan samles Sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske og tekniske forhold. 2. Næringsbrev. Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, skal i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder 1 have fødevarenæringsbrev, det vil sige registreres i Næringsbasen. Virksomheden registreres på eller ved at indsende blanket til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Det er den geografiske adresse for forretningsstedet, der skal registreres. Hvis en virksomhed har flere adskilte fysiske aktiviteter på samme forretningssted kan den vælge at få næringsbrev til hver aktivitet (forretningsenhed) ved at optage dem i Næringbasen. Der skal betales gebyr for hvert næringsbrev. Virksomheden

6 må ikke påbegyndes, før registrering er sket i Næringsbasen og før lokalerne er godkendt af myndighederne. Side 6 Retten til at drive næring kan efter lovens 7 under visse omstændigheder bortfalde. Dette er f. eks. tilfældet, hvis det årlige gebyr for at være registreret i Næringsbasen ikke betales, og for selskabers vedkommende såfremt der ikke længere er en person i selskabets ledelse, som har bestået næringsprøven. Det skal fremhæves, at det er en konsekvens af manglende registrering i Næringsbasen at alkoholbevillingen tillige bortfalder, jfr. lovens 18. Næringsbasen er et offentligt register og kan ses på 3. Bevillingsmyndigheden. Byrådene i det Midt- og Vestjyske område har i henhold til restaurationslovens 10, stk. 3 nedsat bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling. Det er endvidere bevillingsnævnene, der træffer afgørelse om tilladelse til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnene består af politidirektøren og op til seks andre medlemmer, valgt af Byrådene. Medlemmerne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen. Der kan endvidere efter behov deltage personer med særlig, relevant fagkundskab. Der er derfor mulighed for at knytte en repræsentant for henholdsvis arbejdsgivere og -tagere indenfor restaurationsbranchen til nævnene. Oplysning om sammensætningen af den enkelte kommunes bevillingsnævn kan fås ved henvendelse til kommunen eller på kommunens hjemmeside. Nævnenes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Ansøgninger om alkoholbevilling m.v. skal stiles til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro, som kan give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskema og vedlæggelse af dokumentation.

7 Ansøgningsskemaerne med bilag og vejledninger kan endvidere findes på politiets Side 7 hjemmeside Det er vigtigt for behandlingen af ansøgningen om alkoholbevilling m.v., at ansøgningsskemaet og bilag, herunder regnskabsbilag hertil, er udfyldt omhyggeligt, og at den nødvendige dokumentation er vedlagt. I forbindelse med ansøgningen skal restaurationens driftsform og driftskoncept jf. pkt. 4.9, herunder hvilket kundegrundlag restaurationen henvender sig til, anføres. Når en ansøgning foreligger, undersøger bevillingskontoret, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldte, ligesom der indhentes oplysninger fra skattemyndighederne om, hvorvidt ansøgeren skylder skat og moms. Fødevareregionen underrettes, når der ansøges om alkoholbevilling fra nyt forretningssted. Sagen fremsendes herefter til det stedlige Bevillingsnævns sekretariat, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige. Antallet af møder varierer fra 4-10 gange om året i den enkelte kommune. Bevillingsnævnet kan i helt særlige tilfælde indkalde ansøgeren til en drøftelse med nævnet eller nævnets formand. Når bevillingsnævnet har truffet afgørelse i sagen, underrettes ansøgeren herom. 4. Alkoholbevillinger. 4.1 Lovgrundlaget. Efter restaurationslovens 12 skal der ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan

8 gives, tages hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige Side 8 og dermed sammenhængende forhold. Alkoholbevilling kan efter restaurationslovens 10, stk. 2 og 3 gives og fornys af Bevillingsnævnene. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum på maksimalt otte år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges. Udbuddet af drikkevarer kan efter en konkret vurdering begrænses, ligesom der kan stilles krav om gode lokalemæssige forhold, hvor der er mulighed for spisning eller underholdning. 4.2 Forhåndstilsagn. Såfremt der ansøges herom, kan Bevillingsnævnene give tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til et restaurationsprojekt. Det er en forudsætning, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget, hvori restaurationens koncept for den fremtidige virksomhed skal anføres, ligesom det forudsættes, at oplysningerne om ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af bevillingen. Et forhåndstilsagn vil i givet fald blive tidsbegrænset til kun at være gældende for 6 måneder, således at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Ansøgning om forhåndstilsagn skal som minimum indeholde oplysning om gæstearealets størrelse, restaurantens indretning, driftsform og åbningstid. Ansøgning indgives til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Det vil være relevant at indhente et forhåndstilsagn inden en ansøger påbegynder indretning af en restaurationsvirksomhed. 4.3 Midlertidig alkoholbevilling. Politiet kan efter restaurationslovens 17, stk. 2 give en midlertidig alkoholbevilling, indtil Bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Politiet vil kun give midlertidig alkoholbevilling, hvis det skønnes åbenbart, at Bevillingsnævnet senere vil give en alkoholbevilling. 4.4 Retningslinjer for bevillinger.

9 Bevillingsnævnene kan give og forny alkoholbevillinger efter følgende Side 9 retningslinjer: Butikscentre, handelscentre o.l. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Sportshaller: Haller med særskilte selskabslokaler: Ingen specielle begrænsninger. Til haller uden selskabslokaler kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl, bordvine og lignende for medlemmer, gæster og tilskuere under afviklingen af sportsarrangementer. Restaurationer med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Restaurationer, der ligger tæt på beboelsesejendomme: Der kan kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik og parkeringsforhold. Det er en forudsætning for samtlige restaurationer, at bestemmelserne vedrørende regulering af de miljømæssige forhold, herunder bl.a. støj, overholdes. Ved bygnings- eller driftsmæssige ændringer skal der søges om tilladelse hos den stedlige kommunes tekniske forvaltning. 4.5 Behandling af bevillingsansøgninger. Bevillingsnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal gives en alkoholbevilling og om bevillingens varighed. Efter restaurationslovens 10, stk. 2 kan alkoholbevillinger gives for et tidsrum på 8 år. Det er dog således, at en række hensyn ofte fører til, at bevillingen alene gives for en periode på 1-2 år første gang. Dette vil også være tilfældet ved fornyelser i tilfælde, hvor virksomhedens karakter i sig selv indebærer, at driften med korte mellemrum må gøres til genstand for en vurdering som f. eks. diskoteker m.v. Ved afgørelsen af, om alkoholbevilling skal gives samt udstrækningen

10 heraf, kan Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens 12 navnlig Side 10 lægge vægt på: a) Vandelskrav - om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. Forhold som tyveri eller hæleri af ikke ubetydeligt omfang, vold, brug af euforiserende stoffer, overtrædelse af våbenloven, spirituskørsel, kan efter en konkret vurdering - særligt når forholdet er sket indenfor de sidste 5 år - give grundlag for et afslag eller begrænsning af tilladelsen. b) Forretningsmæssige kvalifikationer - bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde. Selvom der ikke kan stilles krav om uddannelse eller tidligere beskæftigelse indenfor restaurationsbranchen, vil en sådan uddannelse/beskæftigelse betragtes som en kvalifikation. Er der tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder restaurationslovens forudsætninger, kan bevillingen (højst) forventes givet for et kort åremål (1 eller 2 år). c) Økonomiske forhold - bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. Det må dokumenteres, at ansøgeren råder over tilstrækkelig kapital til sikring af en betryggende drift. Kravet til størrelsen af den nødvendige kapital kan variere efter arten af den pågældende restauration.

11 Ved en nøje gennemgang af finansieringsplanen samt drifts- og Side 11 likviditetsbudget vurderes, om ansøgeren er tilstrækkelig økonomisk stærk - såvel til at starte virksomheden som under den kommende drift. I vurderingen vil indgå eventuelle restancer til det offentlige, herunder om afviklingsaftaler overholdes eller misligholdes. Det kan således forventes, at bevillingen (højst) gives for et kort åremål (1 eller 2 år), såfremt finansieringen overvejende er baseret på lån, den forventede omsætning skønnes optimistisk, eller der er offentlige restancer. d) Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden. Til serveringslokaler, der er mindre end m2, kan alene forventes givet alkoholbevilling på betingelse af, at stærke drikke kun kan udskænkes sammen med anden servering/-salg, og evt. også med en begrænsning af sortimentet (f.eks. alene til udskænkning af øl og vin). Virksomhedens karakter kan i sig selv indebære, at driften med korte mellemrum må gøres til genstand for en vurdering, hvilket således kan være tilfældet ved bevillinger til diskoteker og til restaurationer med tilladelse til striptease. Alkoholbevillingen for et diskotek med technomusik eller anden støjende musik kan indeholde en begrænsning af antallet af gæster i sommerperioden. e) Restaurationens beliggenhed. Bestemmelsen har alene betydning i forbindelse med nyetablerede restaurationsvirksomheder, hvor der kan anlægges byplanmæssige betragtninger. Der kan således vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. f) Områdets restaurationstæthed. Mellem restaurationer med alkoholbevilling kan der opstå den fristelse, at der f.eks. kan ske udskænkning af alkohol til personer under 18 år og for berusere eller udskænkning til priser, der medfører et

12 urimeligt stort alkoholforbrug, f.eks. i form af dobbelt op eller lignende ordninger. Sådanne ordninger kan medføre, at alkoholbevilling kan nægtes typisk i forbindelse med fornyelse af bevillingen. Side 12 g) Ædruelighedsmæssige, sociale og politimæssige forhold. Heri indgår vurderingen af restaurationens hidtidige drift samt områdets relevante problemer. Hensynene bag bestemmelsen vil kunne motivere nægtelse af alkoholbevilling til nye restaurationer, hvor unge mennesker holder til. Der kan også ske en begrænsning af adgangen for unge ved at fastsætte et alderskrav på f. eks. mindst 21 år. 4.6 Alkoholbevillingers begrænsninger/betingelser. Der kan til alkoholbevillinger knyttes betingelser, der har baggrund i de hensyn, som restaurationsloven skal varetage. Se bilag 1. Der kan ud fra bestemmelsen således ske en begrænsning af alkoholbevillinger til klubhuse og idrætshaller til f.eks. udskænkning af øl og vin, eller til begrænsning af den personkreds, der benytter lokalerne som medlemmer eller fra "gæsteklubber". Bevillingshaveren skal altid være til stede i hovedparten af åbningstiden. Ellers skal der udpeges en eller flere bestyrere, som skal godkendes af bevillingsnævnet. I særlige tilfælde kan det stilles som betingelse, at bevillingshaver eller bestyrer altid skal være til stede i åbningstiden eller i den del af åbningstiden, hvor publikumssøgningen er størst. Hvis der f. eks. er mistanke om salg af euforiserende stoffer eller anden kriminalitet på stedet, kan man betinge, at hele eller dele af personalet skal godkendes af politiet. Såfremt der er begrænsninger med hensyn til hvilke gæster, der må komme i restauranten, kan det betinges, at der er dørmænd til at forestå adgangskontrollen. Disse skal i restaurationer med alkoholbevilling altid være autoriserede af politiet.

13 Er der problemer med kriminalitet i restaurationerne, f.eks. vold, kan det Side 13 betinges, at der opsættes videoovervågning efter politiets anvisning, og at videobånd sikres og opbevares i en kortere tid, f. eks. 14 dage, og på forlangende udleveres til politiet. Bevillingsnævnene forudsætter, at en bevillingshaver ikke fører en sådan prispolitik, publikumspolitik, påklædningspolitik eller reklamepolitik, at der herved opstår særlige ædruelighedsmæssige, sociale eller politimæssige problemer. En sådan drift vil efter omstændighederne kunne medføre tilbagekaldelse af alkoholbevilling efter de i pkt nævnte regler. Der kan ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gives alkoholbevilling til selskaber m.v., som fremstiller eller forhandler drikkevarer, eller selskaber, hvor nogle af medlemmerne af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller forhandler drikkevarer. Er bevillingshaveren et selskab m.v. skal dette fremgå af selskabets vedtægter. Til en alkoholbevilling kan der således f.eks. knyttes følgende betingelser, jf. det ovenfor under a - g anførte: Bevillingens fortsatte gyldighed er betinget af, at ændringer i sammensætning af direktionen, bestyrelsen samt kapitalbesiddelsen kan godkendes af Bevillingsnævnet. Ændringer af denne art skal i øvrigt senest inden 4 uger meddeles til politiet. Meddelelsen sendes til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Alt personale eller dele af personalet skal være godkendt af politiet. Restauranten skal drives som en spiserestaurant. At bevillingshaveren sikrer, at almindelig orden opretholdes og navnlig, at der ikke bringes flasker og glas ud fra restaurationen. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling altid skal være autoriserede af politiet, medmindre der er tale om personer, som er autoriseret til at drive vagtvirksomhed eller en vagtvirksomheds godkendte personale. 4.7 Afslag.

14 Ansøgning om alkoholbevilling kan afslås eller gives for et kortere tidsrum end Side 14 otte år. Som tidligere nævnt er en bevillingsperiode på 2 år - eventuelt 1 år -ofte udgangspunktet. Bevillingsnævnets afslag kan ankes til det stedlige Byråd. Anken skal være modtaget hos Byrådet senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. 4.8 Fornyelser. Ved behandlingen af en ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling, vil Bevillingsnævnet i almindelighed lægge vægt på, hvorledes den tidligere periode er forløbet. Såfremt der ved den tidligere bevilling var stillet begrænsninger, f.eks. af økonomiske årsager kun givet bevilling i en kortere periode, vil Bevillingsnævnet nærmere vurdere, hvordan udviklingen på dette punkt er forløbet. Bevillingsnævnet vil i det hele taget vurdere den hidtidige drifts forløb, når der skal tages stilling til en ansøgning om fornyelse af bevilling. Der kan således stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. Eventuelt kan forlængelse nægtes, eller gives for en kortere periode, hvis tidligere stillede krav ikke er blevet opfyldt. Efter den praksis, der har udviklet sig, vil diskoteker og lign. ofte kun få en fornyelse for 2 år ad gangen. Hoteller og lign. vil derimod som udgangspunkt få en bevilling på 8 år i forbindelse med en fornyelse. Der er dog altid tale om en konkret vurdering. 4.9 Ændring af driftsform og koncept. En restaurant må ikke ændre driftsform eller koncept for driften, f.eks. fra bodega til diskotek, fra spiserestaurant til diskotek eller således at restaurationen - eller diskoteket - ændrer karakter uden Bevillingsnævnets godkendelse. I denne forbindelse vil følgende begreber blive anvendt: Spiserestaurant, cafe, brasserie: Ved spiserestaurant m.v. forstås en restaurant, der tilbyder madservering, herunder middags- og/eller frokostservering. Restauranten skal i sin indretning afgørende bære præg af at være et spisested. Bar, bodega: Herved forstås restauranter med ingen eller kun yderst begrænset madservering, idet hovedformålet er udskænkning.

15 Danserestaurant/diskotek: Herved forstås en større restaurant med et gæsteareal og et permanent etableret frit dansegulv. Side 15 Kulturelle institutioner: I denne sammenhæng forstås teatre, biografer, museer o.l. Det forudsættes, at udskænkning sker enten i en foyer eller i et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. Klubber/foreninger: Foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde- /samlings-lokaler, der drives af foreninger på almennyttigt grundlag, og hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan eventuelt være bortforpagtet. Adgang til og udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. Bevillingen vil endvidere kunne være begrænset til servering af øl, bordvine og lignende Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling. Udvidelse af en bestående restaurant med alkoholbevilling må ikke finde sted uden Bevillingsnævnets godkendelse. Ansøgning herom indgives til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Det er endvidere vigtigt at rette henvendelse til vedkommende kommunes tekniske forvaltning Bortfald af alkoholbevilling. En alkoholbevilling bortfalder efter restaurationslovens 18, Når bevillingshaveren dør (afdødes ægtefælle og dødsboet kan under nærmere betingelser overtage bevillingen) Når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at bevillingen fornyes Når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen Når bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev, (f. eks. hvis dette er bortfaldet som følge af manglende betaling af det årlige gebyr for optagelse i næringsbasen)

16 Når en betingelse, der er stillet for bevillingen, ikke længere er opfyldt - Side 16 herunder overtrædelse af de beredskabsmæssige krav i henhold til Beredskabslovens bestemmelser eller byggelovsmæssige krav i henhold til byggeloven Udeservering. De enkelte kommuner kan give tilladelse til restauranter, caféer m.v. til udeservering på offentlige og private arealer i direkte tilknytning til forretningen. Dog kan andre arealer, der er egnede til udeservering, i begrænset omfang tillades anvendt, selv om de ikke er i direkte tilknytning til forretningen. Det skal sikres, at udeserveringen foretages uden gene for den almindelige færdsel, og at inventar ikke spærrer for adgang til opgange, porte, forretninger m.v. Kommunen kan i øvrigt stille vilkår vedrørende indretning, inventar, renholdelse m.v. Det vil sædvanligvis fremgå af tilladelsen, hvor længe den er gældende. En eventuel tilladelse til udvidet åbningstid for restauranten er ikke gældende for udeserveringen. En tilladelse kan til enhver tid begrænses eller inddrages, såfremt vilkår i tilladelsen overtrædes eller den giver anledning til væsentlig ulempe for de omkringboende. Det er en forudsætning for kommunens behandling af ansøgningen om tilladelse til Udeservering, at alle nødvendige tilladelser foreligger, så som tilladelse fra kommunen eller den private grundejer til benyttelse af henholdsvis offentligt eller privat areal, eventuel godkendelse af serveringsstedet fra Fødevarestyrelsen og samtykke fra bygnings- og beredskabsmyndigheden, såfremt det benyttede areal omfatter eller berører flugt- og redningsveje til og fra omkringliggende bebyggelser og grundarealer Lejlighedstilladelser. Ved offentlige, enkeltstående arrangementer ved særlige lejligheder (lejlighedsarrangementer), hvor der er tale om serveringsvirksomhed, følges restaurationslovens regler om næringsbrev og alkoholbevilling ikke. Det drejer sig f. eks. om basarer, generalforsamlinger, teaterforestillinger, dilettantforestillinger,

17 foredrag, koncerter, jubilæer, indvielser og lignende arrangementer med adgang Side 17 for en større kreds. De særlige regler, der efter restaurationslovens 22 gælder i disse tilfælde, gengives i hovedtræk i det følgende. I visse tilfælde kræves ingen tilladelser overhovedet. Det drejer sig om arrangementer med enkel servering ( f. eks. salg af brød, kager, pølser, smørrebrød og lign. ) og uden salg af øl, vin og andre stærke drikke, blot den, der står for arrangementet, er over 18 år. Sælges der ved arrangementet øl og bordvin, er tilladelse heller ikke nødvendig, såfremt arrangøren er over 25 år og arrangementet holdes indendørs for højest 150 personer. Selv om tilladelse ikke er nødvendig til de omtalte arrangementer, kan politiet dog fastsætte vilkår herfor ( f. eks. om godkendelse af andre myndigheder, anvendelse af dørmænd m.v.) eller helt forbyde arrangementet f. eks. af ordensmæssige grunde. I andre tilfælde kræves en tilladelse (lejlighedstilladelse) til disse lejlighedsarrangementer Det er tilfældet ved større indendørs arrangementer med over 150 deltagere og ved udendørs arrangementer uanset deltagerantal, når der ud over den enkle servering sælges øl og bordvin. Det kræves, at arrangøren er fyldt 25 år. Ved øvrige lejlighedsarrangementer kræves ud over lejlighedstilladelsen at tilladelsen gives til en person, der har alkoholbevilling - enten alene eller sammen med en person, der er fyldt 25 år, og uden at arrangementet afholdes det sted, hvor restauratøren har alkoholbevilling. Der kan gøres undtagelse fra kravet om medvirken af en person med alkoholbevilling, når der er tale om arrangementer med et velgørende formål, eller hvor det ikke er muligt, at få en restauratør til at medvirke. Disse lejlighedstilladelser søges ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro.

18 Selv om restaurationslovens regler om næringsbrev og alkoholbevilling ikke Side 18 gælder ved de omtalte lejlighedsarrangementer, gælder lovens øvrige regler, d.v.s. om lukketid, forbud mod servering for mindreårige eller berusede personer og om serveringspersonalets alder m.v. 5. Åbningstider. 5.1 Den almindelige åbningstid. Efter restaurationslovens 28, stk. 1 skal restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang, være lukket i tiden fra kl til kl Den stedlige kommunalbestyrelse kan dog beslutte, at den almindelige åbningstid kan være længere, idet der kan være åbent fra kl til kl Er der truffet en sådan bestemmelse, betyder det, at alle restaurationsvirksomheder som udgangspunkt uden særlig tilladelse kan holde åbent fra kl Dette gælder således morgenværtshuse, vinstuer, bodegaer, barer, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, pølseboder, fastfood steder, spisesteder m.v. Det er i denne sammenhæng vigtigt særligt for de virksomheder, der navnlig beskæftiger ung arbejdskraft som f. eks. pølsevogne og lignende, at være opmærksom på de særlige reger om beskæftigelse af unge. Der henvises i denne forbindelse til afsnit Udvidet åbningstid. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid det vil sige i perioden kl eller , hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt. Bevillingsmyndigheden kan således tillade, at natrestauranter og diskoteker med natklubpræg holder åbent til f. eks. kl Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af: at der er adgangskontrol, at bevillingshaveren sikrer, at almindelig orden opretholdes og navnlig, at der ikke bringes flasker og glas ud fra restaurationen

19 at der udelukkende ansættes autoriserede dørmænd, (i restauranter med Side 19 alkoholbevilling skal dørmænd altid være autoriseret af politiet) at der udelukkende ansættes personale, der er godkendt af politiet, at natrestauranter har en vis størrelse og indretning, at miljø- og støjkrav nøje overholdes, at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer, at de byggelovs- og beredskabsmæssige krav nøje overholdes, at personer under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen efter kl Bevillingsmyndigheden kan endvidere tillade, at pølseboder og fastfoodrestauranter uden alkoholbevilling, som ligger i områder med stærk koncentration af restauranter, holdes åbent til senest kl Det er i denne sammenhæng vigtigt særligt for de virksomheder, der navnlig beskæftiger ung arbejdskraft som for. eks. pølsevogne og lignende, at være opmærksom på de særlige reger om beskæftigelse af unge. Der henvises i denne forbindelse til afsnit 8.3. Tilladelserne til den forlængede åbningstid gælder indtil videre, medmindre andet er bestemt heri. Det er sædvanligt, at tilladelsen er gjort tidsbegrænset - enten svarende til alkoholbevillingens gyldighedstid eller kortere. 5.3 Enkeltstående tilladelser til udvidet åbningstid. Politiet kan efter restaurationslovens 28, stk. 2 tillade længere åbningstid ved særlige lejligheder, som f. eks. større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat, ligesom Bevillingsmyndigheden efter restaurationslovens 28, stk. 3 med politiets samtykke kan tillade længere åbningstid, når virksomheden drives på jernbanestationer og rutebilstationer. 5.4 Generel kortere åbningstid. Før en virksomhed åbner, kan Bevillingsmyndigheden træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl / kl , hvis det findes påkrævet af miljømæssige hensyn.

20 Bevillingsmyndigheden kan også efter indstilling fra politiet træffe afgørelse Side 20 om, at bestemte restaurationer og andre serveringssteder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl / kl , hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. 5.5 Midlertidig kortere åbningstid. Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage, dog længst indtil Bevillingsmyndigheden har truffet afgørelse om åbningstiden, såfremt det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. 5.6 Inddragelse af tilladelse til udvidet åbningstid. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan Bevillingsmyndigheden efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid. 6. Spilleautomater. 6.1 Ikke-gevinstgivende spilleautomater. Det kræver ikke tilladelse at opstille ikke-gevinstgivende spilleautomater. Er der opstillet mere end to automater, kan det stedlige Byråd imidlertid bestemme, at der skal betales en afgift til kommunen. Det kan i øvrigt med hjemmel i restaurationslovens 10 fastsættes som et vilkår til en alkoholbevilling, at der ikke må opstilles spilleautomater i den pågældende virksomhed. 6.2 Gevinstgivende spilleautomater Tilladelse og betingelser. Opstilling af gevinstgivende spilleautomater kræver tilladelse fra Spillemyndigheden samt anmeldelse af virksomheden til SKAT. Spillemyndigheden er en myndighed under SKAT, der på dette område samarbejder med de lokale skattecentre. Spillemyndighedens adresse er postboks 197, Helgehøjs Allé 9, 2630 Taastrup, eller Der skal endvidere stilles sikkerhed for betaling af afgift. Opstilling i virksomheder omfattet af restaurationsloven kan kun ske, hvis virksomheden har alkoholbevilling.

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Restaurations- plan 1

Restaurations- plan 1 Restaurationsplan 1 Forord... 3 A. Målsætning................................................................. 4 B. Bevillingsnævnet.... 5 C. Behandling af bevillingsansøgninger.... 6 1. Myndighederne...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Rygepolitik 2007 RYGEPOLITIK Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Der må ikke ryges indendørs på danske arbejdspladser 3 Arbejdslokale for en person 3 Rygerum og rygekabiner 4 Rygepolitik

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog.

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog. AO 1 Ved udløbet af ansøgningsfristen vedrørende stillingen som kommunaldirektør (kommunens øverste forvaltningschef) i Lilleby Kommune var der fremkommet ansøgninger fra Lise Stille, økonomidirektør i

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke.

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Kapitel 1 Lovens område, produktion og import Kapitel 2 Import af berusende drikke Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere