- et sjovt og sikkert natteliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et sjovt og sikkert natteliv"

Transkript

1 September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert natteliv Information til restaurationsbranchen om tilladelse til udskænkning af alkohol, åbningstider m.m. Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Målsætning 5 2. Næringsbrev 5 3. Bevillingsmyndigheden 6 4. Alkoholbevillinger 4.1 Lovgrundlaget Forhåndstilsagn Midlertidig alkoholbevilling Retningslinjer for bevillinger Behandling af bevillingsansøgninger a) Vandelkrav b) Forretningsmæssige kvalifikationer c) Økonomiske forhold d) Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden e) Restaurationens beliggenhed f) Områdets restaurationstæthed g) Ædruelighedsmæssige-, sociale og politimæssige forhold Alkoholbevillingers begrænsninger/ betingelser Afslag Fornyelser Ændring af driftsform og koncept Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling Bortfald af alkoholbevilling Udeservering Lejlighedstilladelse Åbningstider Den almindelige åbningstid Udvidet åbningstid Enkeltstående tilladelser til udvidet åbningstid Generelt kortere åbningstid Midlertidig kortere åbningstid 20

3 5.6 Inddragelse af tilladelse til udvidet åbningstid Spilleautomater Ikke-gevinstgivende spilleautomater Gevinstgivende spilleautomater Tilladelse og betingelser Bortfald af tilladelsen Tilbagekaldelse af tilladelsen Spillehaller Regler i øvrigt Sanktionsmuligheder Straf Frakendelse af alkoholbevilling ved dom Administrativ tilbagekaldelse af alkoholbevilling Frakendelse af næringsbrev ved dom Relevante regler i øvrigt Tilladelse til optræden Forbud mod offentlig dans, musik, spil o. lign Personalets alder Ophold i virksomheden efter lukketid Udskænkningsforbud Forbud mod ophold på restaurationer Forstyrrelse af den offentlige orden Forbud mod støjende adfærd Hygiejnekrav Brandværnsforanstaltninger Byggelovskrav Rygeforbud Forebyggende arbejde Ansøgningsblanketter Ikrafttræden 29 Side 3 Bilagsoversigt Bilag 1 Standardvilkår til alkoholbevillinger

4 Et sjovt og sikkert natteliv Side 4 Restauranter, caféer, diskoteker, værtshuse og musiksteder er for mange en naturlig del af deres sociale liv, og i vores område er der heldigvis mange muligheder for de, der kan lide natteliv og underholdning. I de midt- og vestjyske kommuner skal der selvfølgelig være plads til, at folk går ud og har det sjovt. Men nattelivets slagside kan være problemer med støj, trafik, brandfare og en adfærd, der kan være med til at ødelægge trygheden ved at færdes i byerne. Derfor har Bevillingsnævnene lavet denne restaurationsplan, der er godkendt af byrådene i området. Restaurationsplanen orienterer om de bevillingsregler, der er for restaurationsbranchen. Desuden giver restaurationsplanen nogle vejledende retningslinjer for, hvordan Bevillingsmyndigheden tildeler alkoholbevillinger og udvidede åbningstider m.v. Vi håber, at restaurationsplanen kan være med til at skabe kendskab til - og forståelse for de regler, der er for restaurationsområdet. Lars Krarup Arne Lægaard Carsten Kissmeyer Erik Flyvholm Egon Pleidrup Poulsen Torben Nørregaard Jens Erik Jørgensen Flemming Eskildsen Martin Merrild Erik Hove Olesen Johannes Stensgaard

5 1. Målsætning. Side 5 Det er formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan, at den i overensstemmelse med lokalplaner, miljø- byggelovs- og brandforskrifter skal: Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for kommunernes borgere og gæster Fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem spiserestauranter, spillesteder, bodegaer, cafeer og diskoteker m.v. Mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder Søge at medvirke til, at restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen, så der ikke opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer Sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold, herunder: fælles flugtveje/redningsveje i det fri, for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker kan samles Sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske og tekniske forhold. 2. Næringsbrev. Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, skal i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder 1 have fødevarenæringsbrev, det vil sige registreres i Næringsbasen. Virksomheden registreres på eller ved at indsende blanket til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Det er den geografiske adresse for forretningsstedet, der skal registreres. Hvis en virksomhed har flere adskilte fysiske aktiviteter på samme forretningssted kan den vælge at få næringsbrev til hver aktivitet (forretningsenhed) ved at optage dem i Næringbasen. Der skal betales gebyr for hvert næringsbrev. Virksomheden

6 må ikke påbegyndes, før registrering er sket i Næringsbasen og før lokalerne er godkendt af myndighederne. Side 6 Retten til at drive næring kan efter lovens 7 under visse omstændigheder bortfalde. Dette er f. eks. tilfældet, hvis det årlige gebyr for at være registreret i Næringsbasen ikke betales, og for selskabers vedkommende såfremt der ikke længere er en person i selskabets ledelse, som har bestået næringsprøven. Det skal fremhæves, at det er en konsekvens af manglende registrering i Næringsbasen at alkoholbevillingen tillige bortfalder, jfr. lovens 18. Næringsbasen er et offentligt register og kan ses på 3. Bevillingsmyndigheden. Byrådene i det Midt- og Vestjyske område har i henhold til restaurationslovens 10, stk. 3 nedsat bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling. Det er endvidere bevillingsnævnene, der træffer afgørelse om tilladelse til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnene består af politidirektøren og op til seks andre medlemmer, valgt af Byrådene. Medlemmerne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen. Der kan endvidere efter behov deltage personer med særlig, relevant fagkundskab. Der er derfor mulighed for at knytte en repræsentant for henholdsvis arbejdsgivere og -tagere indenfor restaurationsbranchen til nævnene. Oplysning om sammensætningen af den enkelte kommunes bevillingsnævn kan fås ved henvendelse til kommunen eller på kommunens hjemmeside. Nævnenes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Ansøgninger om alkoholbevilling m.v. skal stiles til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro, som kan give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskema og vedlæggelse af dokumentation.

7 Ansøgningsskemaerne med bilag og vejledninger kan endvidere findes på politiets Side 7 hjemmeside Det er vigtigt for behandlingen af ansøgningen om alkoholbevilling m.v., at ansøgningsskemaet og bilag, herunder regnskabsbilag hertil, er udfyldt omhyggeligt, og at den nødvendige dokumentation er vedlagt. I forbindelse med ansøgningen skal restaurationens driftsform og driftskoncept jf. pkt. 4.9, herunder hvilket kundegrundlag restaurationen henvender sig til, anføres. Når en ansøgning foreligger, undersøger bevillingskontoret, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldte, ligesom der indhentes oplysninger fra skattemyndighederne om, hvorvidt ansøgeren skylder skat og moms. Fødevareregionen underrettes, når der ansøges om alkoholbevilling fra nyt forretningssted. Sagen fremsendes herefter til det stedlige Bevillingsnævns sekretariat, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige. Antallet af møder varierer fra 4-10 gange om året i den enkelte kommune. Bevillingsnævnet kan i helt særlige tilfælde indkalde ansøgeren til en drøftelse med nævnet eller nævnets formand. Når bevillingsnævnet har truffet afgørelse i sagen, underrettes ansøgeren herom. 4. Alkoholbevillinger. 4.1 Lovgrundlaget. Efter restaurationslovens 12 skal der ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan

8 gives, tages hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige Side 8 og dermed sammenhængende forhold. Alkoholbevilling kan efter restaurationslovens 10, stk. 2 og 3 gives og fornys af Bevillingsnævnene. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum på maksimalt otte år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges. Udbuddet af drikkevarer kan efter en konkret vurdering begrænses, ligesom der kan stilles krav om gode lokalemæssige forhold, hvor der er mulighed for spisning eller underholdning. 4.2 Forhåndstilsagn. Såfremt der ansøges herom, kan Bevillingsnævnene give tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til et restaurationsprojekt. Det er en forudsætning, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget, hvori restaurationens koncept for den fremtidige virksomhed skal anføres, ligesom det forudsættes, at oplysningerne om ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af bevillingen. Et forhåndstilsagn vil i givet fald blive tidsbegrænset til kun at være gældende for 6 måneder, således at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Ansøgning om forhåndstilsagn skal som minimum indeholde oplysning om gæstearealets størrelse, restaurantens indretning, driftsform og åbningstid. Ansøgning indgives til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Det vil være relevant at indhente et forhåndstilsagn inden en ansøger påbegynder indretning af en restaurationsvirksomhed. 4.3 Midlertidig alkoholbevilling. Politiet kan efter restaurationslovens 17, stk. 2 give en midlertidig alkoholbevilling, indtil Bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Politiet vil kun give midlertidig alkoholbevilling, hvis det skønnes åbenbart, at Bevillingsnævnet senere vil give en alkoholbevilling. 4.4 Retningslinjer for bevillinger.

9 Bevillingsnævnene kan give og forny alkoholbevillinger efter følgende Side 9 retningslinjer: Butikscentre, handelscentre o.l. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Sportshaller: Haller med særskilte selskabslokaler: Ingen specielle begrænsninger. Til haller uden selskabslokaler kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl, bordvine og lignende for medlemmer, gæster og tilskuere under afviklingen af sportsarrangementer. Restaurationer med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Restaurationer, der ligger tæt på beboelsesejendomme: Der kan kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik og parkeringsforhold. Det er en forudsætning for samtlige restaurationer, at bestemmelserne vedrørende regulering af de miljømæssige forhold, herunder bl.a. støj, overholdes. Ved bygnings- eller driftsmæssige ændringer skal der søges om tilladelse hos den stedlige kommunes tekniske forvaltning. 4.5 Behandling af bevillingsansøgninger. Bevillingsnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal gives en alkoholbevilling og om bevillingens varighed. Efter restaurationslovens 10, stk. 2 kan alkoholbevillinger gives for et tidsrum på 8 år. Det er dog således, at en række hensyn ofte fører til, at bevillingen alene gives for en periode på 1-2 år første gang. Dette vil også være tilfældet ved fornyelser i tilfælde, hvor virksomhedens karakter i sig selv indebærer, at driften med korte mellemrum må gøres til genstand for en vurdering som f. eks. diskoteker m.v. Ved afgørelsen af, om alkoholbevilling skal gives samt udstrækningen

10 heraf, kan Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens 12 navnlig Side 10 lægge vægt på: a) Vandelskrav - om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. Forhold som tyveri eller hæleri af ikke ubetydeligt omfang, vold, brug af euforiserende stoffer, overtrædelse af våbenloven, spirituskørsel, kan efter en konkret vurdering - særligt når forholdet er sket indenfor de sidste 5 år - give grundlag for et afslag eller begrænsning af tilladelsen. b) Forretningsmæssige kvalifikationer - bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde. Selvom der ikke kan stilles krav om uddannelse eller tidligere beskæftigelse indenfor restaurationsbranchen, vil en sådan uddannelse/beskæftigelse betragtes som en kvalifikation. Er der tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder restaurationslovens forudsætninger, kan bevillingen (højst) forventes givet for et kort åremål (1 eller 2 år). c) Økonomiske forhold - bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. Det må dokumenteres, at ansøgeren råder over tilstrækkelig kapital til sikring af en betryggende drift. Kravet til størrelsen af den nødvendige kapital kan variere efter arten af den pågældende restauration.

11 Ved en nøje gennemgang af finansieringsplanen samt drifts- og Side 11 likviditetsbudget vurderes, om ansøgeren er tilstrækkelig økonomisk stærk - såvel til at starte virksomheden som under den kommende drift. I vurderingen vil indgå eventuelle restancer til det offentlige, herunder om afviklingsaftaler overholdes eller misligholdes. Det kan således forventes, at bevillingen (højst) gives for et kort åremål (1 eller 2 år), såfremt finansieringen overvejende er baseret på lån, den forventede omsætning skønnes optimistisk, eller der er offentlige restancer. d) Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden. Til serveringslokaler, der er mindre end m2, kan alene forventes givet alkoholbevilling på betingelse af, at stærke drikke kun kan udskænkes sammen med anden servering/-salg, og evt. også med en begrænsning af sortimentet (f.eks. alene til udskænkning af øl og vin). Virksomhedens karakter kan i sig selv indebære, at driften med korte mellemrum må gøres til genstand for en vurdering, hvilket således kan være tilfældet ved bevillinger til diskoteker og til restaurationer med tilladelse til striptease. Alkoholbevillingen for et diskotek med technomusik eller anden støjende musik kan indeholde en begrænsning af antallet af gæster i sommerperioden. e) Restaurationens beliggenhed. Bestemmelsen har alene betydning i forbindelse med nyetablerede restaurationsvirksomheder, hvor der kan anlægges byplanmæssige betragtninger. Der kan således vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. f) Områdets restaurationstæthed. Mellem restaurationer med alkoholbevilling kan der opstå den fristelse, at der f.eks. kan ske udskænkning af alkohol til personer under 18 år og for berusere eller udskænkning til priser, der medfører et

12 urimeligt stort alkoholforbrug, f.eks. i form af dobbelt op eller lignende ordninger. Sådanne ordninger kan medføre, at alkoholbevilling kan nægtes typisk i forbindelse med fornyelse af bevillingen. Side 12 g) Ædruelighedsmæssige, sociale og politimæssige forhold. Heri indgår vurderingen af restaurationens hidtidige drift samt områdets relevante problemer. Hensynene bag bestemmelsen vil kunne motivere nægtelse af alkoholbevilling til nye restaurationer, hvor unge mennesker holder til. Der kan også ske en begrænsning af adgangen for unge ved at fastsætte et alderskrav på f. eks. mindst 21 år. 4.6 Alkoholbevillingers begrænsninger/betingelser. Der kan til alkoholbevillinger knyttes betingelser, der har baggrund i de hensyn, som restaurationsloven skal varetage. Se bilag 1. Der kan ud fra bestemmelsen således ske en begrænsning af alkoholbevillinger til klubhuse og idrætshaller til f.eks. udskænkning af øl og vin, eller til begrænsning af den personkreds, der benytter lokalerne som medlemmer eller fra "gæsteklubber". Bevillingshaveren skal altid være til stede i hovedparten af åbningstiden. Ellers skal der udpeges en eller flere bestyrere, som skal godkendes af bevillingsnævnet. I særlige tilfælde kan det stilles som betingelse, at bevillingshaver eller bestyrer altid skal være til stede i åbningstiden eller i den del af åbningstiden, hvor publikumssøgningen er størst. Hvis der f. eks. er mistanke om salg af euforiserende stoffer eller anden kriminalitet på stedet, kan man betinge, at hele eller dele af personalet skal godkendes af politiet. Såfremt der er begrænsninger med hensyn til hvilke gæster, der må komme i restauranten, kan det betinges, at der er dørmænd til at forestå adgangskontrollen. Disse skal i restaurationer med alkoholbevilling altid være autoriserede af politiet.

13 Er der problemer med kriminalitet i restaurationerne, f.eks. vold, kan det Side 13 betinges, at der opsættes videoovervågning efter politiets anvisning, og at videobånd sikres og opbevares i en kortere tid, f. eks. 14 dage, og på forlangende udleveres til politiet. Bevillingsnævnene forudsætter, at en bevillingshaver ikke fører en sådan prispolitik, publikumspolitik, påklædningspolitik eller reklamepolitik, at der herved opstår særlige ædruelighedsmæssige, sociale eller politimæssige problemer. En sådan drift vil efter omstændighederne kunne medføre tilbagekaldelse af alkoholbevilling efter de i pkt nævnte regler. Der kan ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gives alkoholbevilling til selskaber m.v., som fremstiller eller forhandler drikkevarer, eller selskaber, hvor nogle af medlemmerne af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller forhandler drikkevarer. Er bevillingshaveren et selskab m.v. skal dette fremgå af selskabets vedtægter. Til en alkoholbevilling kan der således f.eks. knyttes følgende betingelser, jf. det ovenfor under a - g anførte: Bevillingens fortsatte gyldighed er betinget af, at ændringer i sammensætning af direktionen, bestyrelsen samt kapitalbesiddelsen kan godkendes af Bevillingsnævnet. Ændringer af denne art skal i øvrigt senest inden 4 uger meddeles til politiet. Meddelelsen sendes til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Alt personale eller dele af personalet skal være godkendt af politiet. Restauranten skal drives som en spiserestaurant. At bevillingshaveren sikrer, at almindelig orden opretholdes og navnlig, at der ikke bringes flasker og glas ud fra restaurationen. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling altid skal være autoriserede af politiet, medmindre der er tale om personer, som er autoriseret til at drive vagtvirksomhed eller en vagtvirksomheds godkendte personale. 4.7 Afslag.

14 Ansøgning om alkoholbevilling kan afslås eller gives for et kortere tidsrum end Side 14 otte år. Som tidligere nævnt er en bevillingsperiode på 2 år - eventuelt 1 år -ofte udgangspunktet. Bevillingsnævnets afslag kan ankes til det stedlige Byråd. Anken skal være modtaget hos Byrådet senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. 4.8 Fornyelser. Ved behandlingen af en ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling, vil Bevillingsnævnet i almindelighed lægge vægt på, hvorledes den tidligere periode er forløbet. Såfremt der ved den tidligere bevilling var stillet begrænsninger, f.eks. af økonomiske årsager kun givet bevilling i en kortere periode, vil Bevillingsnævnet nærmere vurdere, hvordan udviklingen på dette punkt er forløbet. Bevillingsnævnet vil i det hele taget vurdere den hidtidige drifts forløb, når der skal tages stilling til en ansøgning om fornyelse af bevilling. Der kan således stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. Eventuelt kan forlængelse nægtes, eller gives for en kortere periode, hvis tidligere stillede krav ikke er blevet opfyldt. Efter den praksis, der har udviklet sig, vil diskoteker og lign. ofte kun få en fornyelse for 2 år ad gangen. Hoteller og lign. vil derimod som udgangspunkt få en bevilling på 8 år i forbindelse med en fornyelse. Der er dog altid tale om en konkret vurdering. 4.9 Ændring af driftsform og koncept. En restaurant må ikke ændre driftsform eller koncept for driften, f.eks. fra bodega til diskotek, fra spiserestaurant til diskotek eller således at restaurationen - eller diskoteket - ændrer karakter uden Bevillingsnævnets godkendelse. I denne forbindelse vil følgende begreber blive anvendt: Spiserestaurant, cafe, brasserie: Ved spiserestaurant m.v. forstås en restaurant, der tilbyder madservering, herunder middags- og/eller frokostservering. Restauranten skal i sin indretning afgørende bære præg af at være et spisested. Bar, bodega: Herved forstås restauranter med ingen eller kun yderst begrænset madservering, idet hovedformålet er udskænkning.

15 Danserestaurant/diskotek: Herved forstås en større restaurant med et gæsteareal og et permanent etableret frit dansegulv. Side 15 Kulturelle institutioner: I denne sammenhæng forstås teatre, biografer, museer o.l. Det forudsættes, at udskænkning sker enten i en foyer eller i et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. Klubber/foreninger: Foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde- /samlings-lokaler, der drives af foreninger på almennyttigt grundlag, og hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan eventuelt være bortforpagtet. Adgang til og udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. Bevillingen vil endvidere kunne være begrænset til servering af øl, bordvine og lignende Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling. Udvidelse af en bestående restaurant med alkoholbevilling må ikke finde sted uden Bevillingsnævnets godkendelse. Ansøgning herom indgives til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Det er endvidere vigtigt at rette henvendelse til vedkommende kommunes tekniske forvaltning Bortfald af alkoholbevilling. En alkoholbevilling bortfalder efter restaurationslovens 18, Når bevillingshaveren dør (afdødes ægtefælle og dødsboet kan under nærmere betingelser overtage bevillingen) Når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at bevillingen fornyes Når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen Når bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev, (f. eks. hvis dette er bortfaldet som følge af manglende betaling af det årlige gebyr for optagelse i næringsbasen)

16 Når en betingelse, der er stillet for bevillingen, ikke længere er opfyldt - Side 16 herunder overtrædelse af de beredskabsmæssige krav i henhold til Beredskabslovens bestemmelser eller byggelovsmæssige krav i henhold til byggeloven Udeservering. De enkelte kommuner kan give tilladelse til restauranter, caféer m.v. til udeservering på offentlige og private arealer i direkte tilknytning til forretningen. Dog kan andre arealer, der er egnede til udeservering, i begrænset omfang tillades anvendt, selv om de ikke er i direkte tilknytning til forretningen. Det skal sikres, at udeserveringen foretages uden gene for den almindelige færdsel, og at inventar ikke spærrer for adgang til opgange, porte, forretninger m.v. Kommunen kan i øvrigt stille vilkår vedrørende indretning, inventar, renholdelse m.v. Det vil sædvanligvis fremgå af tilladelsen, hvor længe den er gældende. En eventuel tilladelse til udvidet åbningstid for restauranten er ikke gældende for udeserveringen. En tilladelse kan til enhver tid begrænses eller inddrages, såfremt vilkår i tilladelsen overtrædes eller den giver anledning til væsentlig ulempe for de omkringboende. Det er en forudsætning for kommunens behandling af ansøgningen om tilladelse til Udeservering, at alle nødvendige tilladelser foreligger, så som tilladelse fra kommunen eller den private grundejer til benyttelse af henholdsvis offentligt eller privat areal, eventuel godkendelse af serveringsstedet fra Fødevarestyrelsen og samtykke fra bygnings- og beredskabsmyndigheden, såfremt det benyttede areal omfatter eller berører flugt- og redningsveje til og fra omkringliggende bebyggelser og grundarealer Lejlighedstilladelser. Ved offentlige, enkeltstående arrangementer ved særlige lejligheder (lejlighedsarrangementer), hvor der er tale om serveringsvirksomhed, følges restaurationslovens regler om næringsbrev og alkoholbevilling ikke. Det drejer sig f. eks. om basarer, generalforsamlinger, teaterforestillinger, dilettantforestillinger,

17 foredrag, koncerter, jubilæer, indvielser og lignende arrangementer med adgang Side 17 for en større kreds. De særlige regler, der efter restaurationslovens 22 gælder i disse tilfælde, gengives i hovedtræk i det følgende. I visse tilfælde kræves ingen tilladelser overhovedet. Det drejer sig om arrangementer med enkel servering ( f. eks. salg af brød, kager, pølser, smørrebrød og lign. ) og uden salg af øl, vin og andre stærke drikke, blot den, der står for arrangementet, er over 18 år. Sælges der ved arrangementet øl og bordvin, er tilladelse heller ikke nødvendig, såfremt arrangøren er over 25 år og arrangementet holdes indendørs for højest 150 personer. Selv om tilladelse ikke er nødvendig til de omtalte arrangementer, kan politiet dog fastsætte vilkår herfor ( f. eks. om godkendelse af andre myndigheder, anvendelse af dørmænd m.v.) eller helt forbyde arrangementet f. eks. af ordensmæssige grunde. I andre tilfælde kræves en tilladelse (lejlighedstilladelse) til disse lejlighedsarrangementer Det er tilfældet ved større indendørs arrangementer med over 150 deltagere og ved udendørs arrangementer uanset deltagerantal, når der ud over den enkle servering sælges øl og bordvin. Det kræves, at arrangøren er fyldt 25 år. Ved øvrige lejlighedsarrangementer kræves ud over lejlighedstilladelsen at tilladelsen gives til en person, der har alkoholbevilling - enten alene eller sammen med en person, der er fyldt 25 år, og uden at arrangementet afholdes det sted, hvor restauratøren har alkoholbevilling. Der kan gøres undtagelse fra kravet om medvirken af en person med alkoholbevilling, når der er tale om arrangementer med et velgørende formål, eller hvor det ikke er muligt, at få en restauratør til at medvirke. Disse lejlighedstilladelser søges ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro.

18 Selv om restaurationslovens regler om næringsbrev og alkoholbevilling ikke Side 18 gælder ved de omtalte lejlighedsarrangementer, gælder lovens øvrige regler, d.v.s. om lukketid, forbud mod servering for mindreårige eller berusede personer og om serveringspersonalets alder m.v. 5. Åbningstider. 5.1 Den almindelige åbningstid. Efter restaurationslovens 28, stk. 1 skal restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang, være lukket i tiden fra kl til kl Den stedlige kommunalbestyrelse kan dog beslutte, at den almindelige åbningstid kan være længere, idet der kan være åbent fra kl til kl Er der truffet en sådan bestemmelse, betyder det, at alle restaurationsvirksomheder som udgangspunkt uden særlig tilladelse kan holde åbent fra kl Dette gælder således morgenværtshuse, vinstuer, bodegaer, barer, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, pølseboder, fastfood steder, spisesteder m.v. Det er i denne sammenhæng vigtigt særligt for de virksomheder, der navnlig beskæftiger ung arbejdskraft som f. eks. pølsevogne og lignende, at være opmærksom på de særlige reger om beskæftigelse af unge. Der henvises i denne forbindelse til afsnit Udvidet åbningstid. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid det vil sige i perioden kl eller , hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt. Bevillingsmyndigheden kan således tillade, at natrestauranter og diskoteker med natklubpræg holder åbent til f. eks. kl Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af: at der er adgangskontrol, at bevillingshaveren sikrer, at almindelig orden opretholdes og navnlig, at der ikke bringes flasker og glas ud fra restaurationen

19 at der udelukkende ansættes autoriserede dørmænd, (i restauranter med Side 19 alkoholbevilling skal dørmænd altid være autoriseret af politiet) at der udelukkende ansættes personale, der er godkendt af politiet, at natrestauranter har en vis størrelse og indretning, at miljø- og støjkrav nøje overholdes, at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer, at de byggelovs- og beredskabsmæssige krav nøje overholdes, at personer under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen efter kl Bevillingsmyndigheden kan endvidere tillade, at pølseboder og fastfoodrestauranter uden alkoholbevilling, som ligger i områder med stærk koncentration af restauranter, holdes åbent til senest kl Det er i denne sammenhæng vigtigt særligt for de virksomheder, der navnlig beskæftiger ung arbejdskraft som for. eks. pølsevogne og lignende, at være opmærksom på de særlige reger om beskæftigelse af unge. Der henvises i denne forbindelse til afsnit 8.3. Tilladelserne til den forlængede åbningstid gælder indtil videre, medmindre andet er bestemt heri. Det er sædvanligt, at tilladelsen er gjort tidsbegrænset - enten svarende til alkoholbevillingens gyldighedstid eller kortere. 5.3 Enkeltstående tilladelser til udvidet åbningstid. Politiet kan efter restaurationslovens 28, stk. 2 tillade længere åbningstid ved særlige lejligheder, som f. eks. større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat, ligesom Bevillingsmyndigheden efter restaurationslovens 28, stk. 3 med politiets samtykke kan tillade længere åbningstid, når virksomheden drives på jernbanestationer og rutebilstationer. 5.4 Generel kortere åbningstid. Før en virksomhed åbner, kan Bevillingsmyndigheden træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl / kl , hvis det findes påkrævet af miljømæssige hensyn.

20 Bevillingsmyndigheden kan også efter indstilling fra politiet træffe afgørelse Side 20 om, at bestemte restaurationer og andre serveringssteder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl / kl , hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. 5.5 Midlertidig kortere åbningstid. Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage, dog længst indtil Bevillingsmyndigheden har truffet afgørelse om åbningstiden, såfremt det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. 5.6 Inddragelse af tilladelse til udvidet åbningstid. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan Bevillingsmyndigheden efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid. 6. Spilleautomater. 6.1 Ikke-gevinstgivende spilleautomater. Det kræver ikke tilladelse at opstille ikke-gevinstgivende spilleautomater. Er der opstillet mere end to automater, kan det stedlige Byråd imidlertid bestemme, at der skal betales en afgift til kommunen. Det kan i øvrigt med hjemmel i restaurationslovens 10 fastsættes som et vilkår til en alkoholbevilling, at der ikke må opstilles spilleautomater i den pågældende virksomhed. 6.2 Gevinstgivende spilleautomater Tilladelse og betingelser. Opstilling af gevinstgivende spilleautomater kræver tilladelse fra Spillemyndigheden samt anmeldelse af virksomheden til SKAT. Spillemyndigheden er en myndighed under SKAT, der på dette område samarbejder med de lokale skattecentre. Spillemyndighedens adresse er postboks 197, Helgehøjs Allé 9, 2630 Taastrup, eller Der skal endvidere stilles sikkerhed for betaling af afgift. Opstilling i virksomheder omfattet af restaurationsloven kan kun ske, hvis virksomheden har alkoholbevilling.

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Revision af restaurationsloven - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Betænkning nr. 1206 Industriministeriet, juni 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere