- et sjovt og sikkert natteliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et sjovt og sikkert natteliv"

Transkript

1 September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert natteliv Information til restaurationsbranchen om tilladelse til udskænkning af alkohol, åbningstider m.m. Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Målsætning 5 2. Næringsbrev 5 3. Bevillingsmyndigheden 6 4. Alkoholbevillinger 4.1 Lovgrundlaget Forhåndstilsagn Midlertidig alkoholbevilling Retningslinjer for bevillinger Behandling af bevillingsansøgninger a) Vandelkrav b) Forretningsmæssige kvalifikationer c) Økonomiske forhold d) Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden e) Restaurationens beliggenhed f) Områdets restaurationstæthed g) Ædruelighedsmæssige-, sociale og politimæssige forhold Alkoholbevillingers begrænsninger/ betingelser Afslag Fornyelser Ændring af driftsform og koncept Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling Bortfald af alkoholbevilling Udeservering Lejlighedstilladelse Åbningstider Den almindelige åbningstid Udvidet åbningstid Enkeltstående tilladelser til udvidet åbningstid Generelt kortere åbningstid Midlertidig kortere åbningstid 20

3 5.6 Inddragelse af tilladelse til udvidet åbningstid Spilleautomater Ikke-gevinstgivende spilleautomater Gevinstgivende spilleautomater Tilladelse og betingelser Bortfald af tilladelsen Tilbagekaldelse af tilladelsen Spillehaller Regler i øvrigt Sanktionsmuligheder Straf Frakendelse af alkoholbevilling ved dom Administrativ tilbagekaldelse af alkoholbevilling Frakendelse af næringsbrev ved dom Relevante regler i øvrigt Tilladelse til optræden Forbud mod offentlig dans, musik, spil o. lign Personalets alder Ophold i virksomheden efter lukketid Udskænkningsforbud Forbud mod ophold på restaurationer Forstyrrelse af den offentlige orden Forbud mod støjende adfærd Hygiejnekrav Brandværnsforanstaltninger Byggelovskrav Rygeforbud Forebyggende arbejde Ansøgningsblanketter Ikrafttræden 29 Side 3 Bilagsoversigt Bilag 1 Standardvilkår til alkoholbevillinger

4 Et sjovt og sikkert natteliv Side 4 Restauranter, caféer, diskoteker, værtshuse og musiksteder er for mange en naturlig del af deres sociale liv, og i vores område er der heldigvis mange muligheder for de, der kan lide natteliv og underholdning. I de midt- og vestjyske kommuner skal der selvfølgelig være plads til, at folk går ud og har det sjovt. Men nattelivets slagside kan være problemer med støj, trafik, brandfare og en adfærd, der kan være med til at ødelægge trygheden ved at færdes i byerne. Derfor har Bevillingsnævnene lavet denne restaurationsplan, der er godkendt af byrådene i området. Restaurationsplanen orienterer om de bevillingsregler, der er for restaurationsbranchen. Desuden giver restaurationsplanen nogle vejledende retningslinjer for, hvordan Bevillingsmyndigheden tildeler alkoholbevillinger og udvidede åbningstider m.v. Vi håber, at restaurationsplanen kan være med til at skabe kendskab til - og forståelse for de regler, der er for restaurationsområdet. Lars Krarup Arne Lægaard Carsten Kissmeyer Erik Flyvholm Egon Pleidrup Poulsen Torben Nørregaard Jens Erik Jørgensen Flemming Eskildsen Martin Merrild Erik Hove Olesen Johannes Stensgaard

5 1. Målsætning. Side 5 Det er formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan, at den i overensstemmelse med lokalplaner, miljø- byggelovs- og brandforskrifter skal: Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for kommunernes borgere og gæster Fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem spiserestauranter, spillesteder, bodegaer, cafeer og diskoteker m.v. Mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder Søge at medvirke til, at restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen, så der ikke opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer Sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold, herunder: fælles flugtveje/redningsveje i det fri, for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker kan samles Sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske og tekniske forhold. 2. Næringsbrev. Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, skal i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder 1 have fødevarenæringsbrev, det vil sige registreres i Næringsbasen. Virksomheden registreres på eller ved at indsende blanket til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Det er den geografiske adresse for forretningsstedet, der skal registreres. Hvis en virksomhed har flere adskilte fysiske aktiviteter på samme forretningssted kan den vælge at få næringsbrev til hver aktivitet (forretningsenhed) ved at optage dem i Næringbasen. Der skal betales gebyr for hvert næringsbrev. Virksomheden

6 må ikke påbegyndes, før registrering er sket i Næringsbasen og før lokalerne er godkendt af myndighederne. Side 6 Retten til at drive næring kan efter lovens 7 under visse omstændigheder bortfalde. Dette er f. eks. tilfældet, hvis det årlige gebyr for at være registreret i Næringsbasen ikke betales, og for selskabers vedkommende såfremt der ikke længere er en person i selskabets ledelse, som har bestået næringsprøven. Det skal fremhæves, at det er en konsekvens af manglende registrering i Næringsbasen at alkoholbevillingen tillige bortfalder, jfr. lovens 18. Næringsbasen er et offentligt register og kan ses på 3. Bevillingsmyndigheden. Byrådene i det Midt- og Vestjyske område har i henhold til restaurationslovens 10, stk. 3 nedsat bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling. Det er endvidere bevillingsnævnene, der træffer afgørelse om tilladelse til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnene består af politidirektøren og op til seks andre medlemmer, valgt af Byrådene. Medlemmerne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen. Der kan endvidere efter behov deltage personer med særlig, relevant fagkundskab. Der er derfor mulighed for at knytte en repræsentant for henholdsvis arbejdsgivere og -tagere indenfor restaurationsbranchen til nævnene. Oplysning om sammensætningen af den enkelte kommunes bevillingsnævn kan fås ved henvendelse til kommunen eller på kommunens hjemmeside. Nævnenes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Ansøgninger om alkoholbevilling m.v. skal stiles til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro, som kan give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskema og vedlæggelse af dokumentation.

7 Ansøgningsskemaerne med bilag og vejledninger kan endvidere findes på politiets Side 7 hjemmeside Det er vigtigt for behandlingen af ansøgningen om alkoholbevilling m.v., at ansøgningsskemaet og bilag, herunder regnskabsbilag hertil, er udfyldt omhyggeligt, og at den nødvendige dokumentation er vedlagt. I forbindelse med ansøgningen skal restaurationens driftsform og driftskoncept jf. pkt. 4.9, herunder hvilket kundegrundlag restaurationen henvender sig til, anføres. Når en ansøgning foreligger, undersøger bevillingskontoret, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldte, ligesom der indhentes oplysninger fra skattemyndighederne om, hvorvidt ansøgeren skylder skat og moms. Fødevareregionen underrettes, når der ansøges om alkoholbevilling fra nyt forretningssted. Sagen fremsendes herefter til det stedlige Bevillingsnævns sekretariat, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige. Antallet af møder varierer fra 4-10 gange om året i den enkelte kommune. Bevillingsnævnet kan i helt særlige tilfælde indkalde ansøgeren til en drøftelse med nævnet eller nævnets formand. Når bevillingsnævnet har truffet afgørelse i sagen, underrettes ansøgeren herom. 4. Alkoholbevillinger. 4.1 Lovgrundlaget. Efter restaurationslovens 12 skal der ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan

8 gives, tages hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige Side 8 og dermed sammenhængende forhold. Alkoholbevilling kan efter restaurationslovens 10, stk. 2 og 3 gives og fornys af Bevillingsnævnene. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum på maksimalt otte år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges. Udbuddet af drikkevarer kan efter en konkret vurdering begrænses, ligesom der kan stilles krav om gode lokalemæssige forhold, hvor der er mulighed for spisning eller underholdning. 4.2 Forhåndstilsagn. Såfremt der ansøges herom, kan Bevillingsnævnene give tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til et restaurationsprojekt. Det er en forudsætning, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget, hvori restaurationens koncept for den fremtidige virksomhed skal anføres, ligesom det forudsættes, at oplysningerne om ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af bevillingen. Et forhåndstilsagn vil i givet fald blive tidsbegrænset til kun at være gældende for 6 måneder, således at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Ansøgning om forhåndstilsagn skal som minimum indeholde oplysning om gæstearealets størrelse, restaurantens indretning, driftsform og åbningstid. Ansøgning indgives til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Det vil være relevant at indhente et forhåndstilsagn inden en ansøger påbegynder indretning af en restaurationsvirksomhed. 4.3 Midlertidig alkoholbevilling. Politiet kan efter restaurationslovens 17, stk. 2 give en midlertidig alkoholbevilling, indtil Bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Politiet vil kun give midlertidig alkoholbevilling, hvis det skønnes åbenbart, at Bevillingsnævnet senere vil give en alkoholbevilling. 4.4 Retningslinjer for bevillinger.

9 Bevillingsnævnene kan give og forny alkoholbevillinger efter følgende Side 9 retningslinjer: Butikscentre, handelscentre o.l. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Sportshaller: Haller med særskilte selskabslokaler: Ingen specielle begrænsninger. Til haller uden selskabslokaler kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl, bordvine og lignende for medlemmer, gæster og tilskuere under afviklingen af sportsarrangementer. Restaurationer med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Restaurationer, der ligger tæt på beboelsesejendomme: Der kan kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik og parkeringsforhold. Det er en forudsætning for samtlige restaurationer, at bestemmelserne vedrørende regulering af de miljømæssige forhold, herunder bl.a. støj, overholdes. Ved bygnings- eller driftsmæssige ændringer skal der søges om tilladelse hos den stedlige kommunes tekniske forvaltning. 4.5 Behandling af bevillingsansøgninger. Bevillingsnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal gives en alkoholbevilling og om bevillingens varighed. Efter restaurationslovens 10, stk. 2 kan alkoholbevillinger gives for et tidsrum på 8 år. Det er dog således, at en række hensyn ofte fører til, at bevillingen alene gives for en periode på 1-2 år første gang. Dette vil også være tilfældet ved fornyelser i tilfælde, hvor virksomhedens karakter i sig selv indebærer, at driften med korte mellemrum må gøres til genstand for en vurdering som f. eks. diskoteker m.v. Ved afgørelsen af, om alkoholbevilling skal gives samt udstrækningen

10 heraf, kan Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens 12 navnlig Side 10 lægge vægt på: a) Vandelskrav - om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. Forhold som tyveri eller hæleri af ikke ubetydeligt omfang, vold, brug af euforiserende stoffer, overtrædelse af våbenloven, spirituskørsel, kan efter en konkret vurdering - særligt når forholdet er sket indenfor de sidste 5 år - give grundlag for et afslag eller begrænsning af tilladelsen. b) Forretningsmæssige kvalifikationer - bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde. Selvom der ikke kan stilles krav om uddannelse eller tidligere beskæftigelse indenfor restaurationsbranchen, vil en sådan uddannelse/beskæftigelse betragtes som en kvalifikation. Er der tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder restaurationslovens forudsætninger, kan bevillingen (højst) forventes givet for et kort åremål (1 eller 2 år). c) Økonomiske forhold - bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. Det må dokumenteres, at ansøgeren råder over tilstrækkelig kapital til sikring af en betryggende drift. Kravet til størrelsen af den nødvendige kapital kan variere efter arten af den pågældende restauration.

11 Ved en nøje gennemgang af finansieringsplanen samt drifts- og Side 11 likviditetsbudget vurderes, om ansøgeren er tilstrækkelig økonomisk stærk - såvel til at starte virksomheden som under den kommende drift. I vurderingen vil indgå eventuelle restancer til det offentlige, herunder om afviklingsaftaler overholdes eller misligholdes. Det kan således forventes, at bevillingen (højst) gives for et kort åremål (1 eller 2 år), såfremt finansieringen overvejende er baseret på lån, den forventede omsætning skønnes optimistisk, eller der er offentlige restancer. d) Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden. Til serveringslokaler, der er mindre end m2, kan alene forventes givet alkoholbevilling på betingelse af, at stærke drikke kun kan udskænkes sammen med anden servering/-salg, og evt. også med en begrænsning af sortimentet (f.eks. alene til udskænkning af øl og vin). Virksomhedens karakter kan i sig selv indebære, at driften med korte mellemrum må gøres til genstand for en vurdering, hvilket således kan være tilfældet ved bevillinger til diskoteker og til restaurationer med tilladelse til striptease. Alkoholbevillingen for et diskotek med technomusik eller anden støjende musik kan indeholde en begrænsning af antallet af gæster i sommerperioden. e) Restaurationens beliggenhed. Bestemmelsen har alene betydning i forbindelse med nyetablerede restaurationsvirksomheder, hvor der kan anlægges byplanmæssige betragtninger. Der kan således vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. f) Områdets restaurationstæthed. Mellem restaurationer med alkoholbevilling kan der opstå den fristelse, at der f.eks. kan ske udskænkning af alkohol til personer under 18 år og for berusere eller udskænkning til priser, der medfører et

12 urimeligt stort alkoholforbrug, f.eks. i form af dobbelt op eller lignende ordninger. Sådanne ordninger kan medføre, at alkoholbevilling kan nægtes typisk i forbindelse med fornyelse af bevillingen. Side 12 g) Ædruelighedsmæssige, sociale og politimæssige forhold. Heri indgår vurderingen af restaurationens hidtidige drift samt områdets relevante problemer. Hensynene bag bestemmelsen vil kunne motivere nægtelse af alkoholbevilling til nye restaurationer, hvor unge mennesker holder til. Der kan også ske en begrænsning af adgangen for unge ved at fastsætte et alderskrav på f. eks. mindst 21 år. 4.6 Alkoholbevillingers begrænsninger/betingelser. Der kan til alkoholbevillinger knyttes betingelser, der har baggrund i de hensyn, som restaurationsloven skal varetage. Se bilag 1. Der kan ud fra bestemmelsen således ske en begrænsning af alkoholbevillinger til klubhuse og idrætshaller til f.eks. udskænkning af øl og vin, eller til begrænsning af den personkreds, der benytter lokalerne som medlemmer eller fra "gæsteklubber". Bevillingshaveren skal altid være til stede i hovedparten af åbningstiden. Ellers skal der udpeges en eller flere bestyrere, som skal godkendes af bevillingsnævnet. I særlige tilfælde kan det stilles som betingelse, at bevillingshaver eller bestyrer altid skal være til stede i åbningstiden eller i den del af åbningstiden, hvor publikumssøgningen er størst. Hvis der f. eks. er mistanke om salg af euforiserende stoffer eller anden kriminalitet på stedet, kan man betinge, at hele eller dele af personalet skal godkendes af politiet. Såfremt der er begrænsninger med hensyn til hvilke gæster, der må komme i restauranten, kan det betinges, at der er dørmænd til at forestå adgangskontrollen. Disse skal i restaurationer med alkoholbevilling altid være autoriserede af politiet.

13 Er der problemer med kriminalitet i restaurationerne, f.eks. vold, kan det Side 13 betinges, at der opsættes videoovervågning efter politiets anvisning, og at videobånd sikres og opbevares i en kortere tid, f. eks. 14 dage, og på forlangende udleveres til politiet. Bevillingsnævnene forudsætter, at en bevillingshaver ikke fører en sådan prispolitik, publikumspolitik, påklædningspolitik eller reklamepolitik, at der herved opstår særlige ædruelighedsmæssige, sociale eller politimæssige problemer. En sådan drift vil efter omstændighederne kunne medføre tilbagekaldelse af alkoholbevilling efter de i pkt nævnte regler. Der kan ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gives alkoholbevilling til selskaber m.v., som fremstiller eller forhandler drikkevarer, eller selskaber, hvor nogle af medlemmerne af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller forhandler drikkevarer. Er bevillingshaveren et selskab m.v. skal dette fremgå af selskabets vedtægter. Til en alkoholbevilling kan der således f.eks. knyttes følgende betingelser, jf. det ovenfor under a - g anførte: Bevillingens fortsatte gyldighed er betinget af, at ændringer i sammensætning af direktionen, bestyrelsen samt kapitalbesiddelsen kan godkendes af Bevillingsnævnet. Ændringer af denne art skal i øvrigt senest inden 4 uger meddeles til politiet. Meddelelsen sendes til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Alt personale eller dele af personalet skal være godkendt af politiet. Restauranten skal drives som en spiserestaurant. At bevillingshaveren sikrer, at almindelig orden opretholdes og navnlig, at der ikke bringes flasker og glas ud fra restaurationen. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling altid skal være autoriserede af politiet, medmindre der er tale om personer, som er autoriseret til at drive vagtvirksomhed eller en vagtvirksomheds godkendte personale. 4.7 Afslag.

14 Ansøgning om alkoholbevilling kan afslås eller gives for et kortere tidsrum end Side 14 otte år. Som tidligere nævnt er en bevillingsperiode på 2 år - eventuelt 1 år -ofte udgangspunktet. Bevillingsnævnets afslag kan ankes til det stedlige Byråd. Anken skal være modtaget hos Byrådet senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. 4.8 Fornyelser. Ved behandlingen af en ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling, vil Bevillingsnævnet i almindelighed lægge vægt på, hvorledes den tidligere periode er forløbet. Såfremt der ved den tidligere bevilling var stillet begrænsninger, f.eks. af økonomiske årsager kun givet bevilling i en kortere periode, vil Bevillingsnævnet nærmere vurdere, hvordan udviklingen på dette punkt er forløbet. Bevillingsnævnet vil i det hele taget vurdere den hidtidige drifts forløb, når der skal tages stilling til en ansøgning om fornyelse af bevilling. Der kan således stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. Eventuelt kan forlængelse nægtes, eller gives for en kortere periode, hvis tidligere stillede krav ikke er blevet opfyldt. Efter den praksis, der har udviklet sig, vil diskoteker og lign. ofte kun få en fornyelse for 2 år ad gangen. Hoteller og lign. vil derimod som udgangspunkt få en bevilling på 8 år i forbindelse med en fornyelse. Der er dog altid tale om en konkret vurdering. 4.9 Ændring af driftsform og koncept. En restaurant må ikke ændre driftsform eller koncept for driften, f.eks. fra bodega til diskotek, fra spiserestaurant til diskotek eller således at restaurationen - eller diskoteket - ændrer karakter uden Bevillingsnævnets godkendelse. I denne forbindelse vil følgende begreber blive anvendt: Spiserestaurant, cafe, brasserie: Ved spiserestaurant m.v. forstås en restaurant, der tilbyder madservering, herunder middags- og/eller frokostservering. Restauranten skal i sin indretning afgørende bære præg af at være et spisested. Bar, bodega: Herved forstås restauranter med ingen eller kun yderst begrænset madservering, idet hovedformålet er udskænkning.

15 Danserestaurant/diskotek: Herved forstås en større restaurant med et gæsteareal og et permanent etableret frit dansegulv. Side 15 Kulturelle institutioner: I denne sammenhæng forstås teatre, biografer, museer o.l. Det forudsættes, at udskænkning sker enten i en foyer eller i et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. Klubber/foreninger: Foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde- /samlings-lokaler, der drives af foreninger på almennyttigt grundlag, og hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan eventuelt være bortforpagtet. Adgang til og udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. Bevillingen vil endvidere kunne være begrænset til servering af øl, bordvine og lignende Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling. Udvidelse af en bestående restaurant med alkoholbevilling må ikke finde sted uden Bevillingsnævnets godkendelse. Ansøgning herom indgives til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Det er endvidere vigtigt at rette henvendelse til vedkommende kommunes tekniske forvaltning Bortfald af alkoholbevilling. En alkoholbevilling bortfalder efter restaurationslovens 18, Når bevillingshaveren dør (afdødes ægtefælle og dødsboet kan under nærmere betingelser overtage bevillingen) Når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at bevillingen fornyes Når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen Når bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev, (f. eks. hvis dette er bortfaldet som følge af manglende betaling af det årlige gebyr for optagelse i næringsbasen)

16 Når en betingelse, der er stillet for bevillingen, ikke længere er opfyldt - Side 16 herunder overtrædelse af de beredskabsmæssige krav i henhold til Beredskabslovens bestemmelser eller byggelovsmæssige krav i henhold til byggeloven Udeservering. De enkelte kommuner kan give tilladelse til restauranter, caféer m.v. til udeservering på offentlige og private arealer i direkte tilknytning til forretningen. Dog kan andre arealer, der er egnede til udeservering, i begrænset omfang tillades anvendt, selv om de ikke er i direkte tilknytning til forretningen. Det skal sikres, at udeserveringen foretages uden gene for den almindelige færdsel, og at inventar ikke spærrer for adgang til opgange, porte, forretninger m.v. Kommunen kan i øvrigt stille vilkår vedrørende indretning, inventar, renholdelse m.v. Det vil sædvanligvis fremgå af tilladelsen, hvor længe den er gældende. En eventuel tilladelse til udvidet åbningstid for restauranten er ikke gældende for udeserveringen. En tilladelse kan til enhver tid begrænses eller inddrages, såfremt vilkår i tilladelsen overtrædes eller den giver anledning til væsentlig ulempe for de omkringboende. Det er en forudsætning for kommunens behandling af ansøgningen om tilladelse til Udeservering, at alle nødvendige tilladelser foreligger, så som tilladelse fra kommunen eller den private grundejer til benyttelse af henholdsvis offentligt eller privat areal, eventuel godkendelse af serveringsstedet fra Fødevarestyrelsen og samtykke fra bygnings- og beredskabsmyndigheden, såfremt det benyttede areal omfatter eller berører flugt- og redningsveje til og fra omkringliggende bebyggelser og grundarealer Lejlighedstilladelser. Ved offentlige, enkeltstående arrangementer ved særlige lejligheder (lejlighedsarrangementer), hvor der er tale om serveringsvirksomhed, følges restaurationslovens regler om næringsbrev og alkoholbevilling ikke. Det drejer sig f. eks. om basarer, generalforsamlinger, teaterforestillinger, dilettantforestillinger,

17 foredrag, koncerter, jubilæer, indvielser og lignende arrangementer med adgang Side 17 for en større kreds. De særlige regler, der efter restaurationslovens 22 gælder i disse tilfælde, gengives i hovedtræk i det følgende. I visse tilfælde kræves ingen tilladelser overhovedet. Det drejer sig om arrangementer med enkel servering ( f. eks. salg af brød, kager, pølser, smørrebrød og lign. ) og uden salg af øl, vin og andre stærke drikke, blot den, der står for arrangementet, er over 18 år. Sælges der ved arrangementet øl og bordvin, er tilladelse heller ikke nødvendig, såfremt arrangøren er over 25 år og arrangementet holdes indendørs for højest 150 personer. Selv om tilladelse ikke er nødvendig til de omtalte arrangementer, kan politiet dog fastsætte vilkår herfor ( f. eks. om godkendelse af andre myndigheder, anvendelse af dørmænd m.v.) eller helt forbyde arrangementet f. eks. af ordensmæssige grunde. I andre tilfælde kræves en tilladelse (lejlighedstilladelse) til disse lejlighedsarrangementer Det er tilfældet ved større indendørs arrangementer med over 150 deltagere og ved udendørs arrangementer uanset deltagerantal, når der ud over den enkle servering sælges øl og bordvin. Det kræves, at arrangøren er fyldt 25 år. Ved øvrige lejlighedsarrangementer kræves ud over lejlighedstilladelsen at tilladelsen gives til en person, der har alkoholbevilling - enten alene eller sammen med en person, der er fyldt 25 år, og uden at arrangementet afholdes det sted, hvor restauratøren har alkoholbevilling. Der kan gøres undtagelse fra kravet om medvirken af en person med alkoholbevilling, når der er tale om arrangementer med et velgørende formål, eller hvor det ikke er muligt, at få en restauratør til at medvirke. Disse lejlighedstilladelser søges ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro.

18 Selv om restaurationslovens regler om næringsbrev og alkoholbevilling ikke Side 18 gælder ved de omtalte lejlighedsarrangementer, gælder lovens øvrige regler, d.v.s. om lukketid, forbud mod servering for mindreårige eller berusede personer og om serveringspersonalets alder m.v. 5. Åbningstider. 5.1 Den almindelige åbningstid. Efter restaurationslovens 28, stk. 1 skal restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang, være lukket i tiden fra kl til kl Den stedlige kommunalbestyrelse kan dog beslutte, at den almindelige åbningstid kan være længere, idet der kan være åbent fra kl til kl Er der truffet en sådan bestemmelse, betyder det, at alle restaurationsvirksomheder som udgangspunkt uden særlig tilladelse kan holde åbent fra kl Dette gælder således morgenværtshuse, vinstuer, bodegaer, barer, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, pølseboder, fastfood steder, spisesteder m.v. Det er i denne sammenhæng vigtigt særligt for de virksomheder, der navnlig beskæftiger ung arbejdskraft som f. eks. pølsevogne og lignende, at være opmærksom på de særlige reger om beskæftigelse af unge. Der henvises i denne forbindelse til afsnit Udvidet åbningstid. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid det vil sige i perioden kl eller , hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt. Bevillingsmyndigheden kan således tillade, at natrestauranter og diskoteker med natklubpræg holder åbent til f. eks. kl Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af: at der er adgangskontrol, at bevillingshaveren sikrer, at almindelig orden opretholdes og navnlig, at der ikke bringes flasker og glas ud fra restaurationen

19 at der udelukkende ansættes autoriserede dørmænd, (i restauranter med Side 19 alkoholbevilling skal dørmænd altid være autoriseret af politiet) at der udelukkende ansættes personale, der er godkendt af politiet, at natrestauranter har en vis størrelse og indretning, at miljø- og støjkrav nøje overholdes, at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer, at de byggelovs- og beredskabsmæssige krav nøje overholdes, at personer under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen efter kl Bevillingsmyndigheden kan endvidere tillade, at pølseboder og fastfoodrestauranter uden alkoholbevilling, som ligger i områder med stærk koncentration af restauranter, holdes åbent til senest kl Det er i denne sammenhæng vigtigt særligt for de virksomheder, der navnlig beskæftiger ung arbejdskraft som for. eks. pølsevogne og lignende, at være opmærksom på de særlige reger om beskæftigelse af unge. Der henvises i denne forbindelse til afsnit 8.3. Tilladelserne til den forlængede åbningstid gælder indtil videre, medmindre andet er bestemt heri. Det er sædvanligt, at tilladelsen er gjort tidsbegrænset - enten svarende til alkoholbevillingens gyldighedstid eller kortere. 5.3 Enkeltstående tilladelser til udvidet åbningstid. Politiet kan efter restaurationslovens 28, stk. 2 tillade længere åbningstid ved særlige lejligheder, som f. eks. større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat, ligesom Bevillingsmyndigheden efter restaurationslovens 28, stk. 3 med politiets samtykke kan tillade længere åbningstid, når virksomheden drives på jernbanestationer og rutebilstationer. 5.4 Generel kortere åbningstid. Før en virksomhed åbner, kan Bevillingsmyndigheden træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl / kl , hvis det findes påkrævet af miljømæssige hensyn.

20 Bevillingsmyndigheden kan også efter indstilling fra politiet træffe afgørelse Side 20 om, at bestemte restaurationer og andre serveringssteder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl / kl , hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. 5.5 Midlertidig kortere åbningstid. Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage, dog længst indtil Bevillingsmyndigheden har truffet afgørelse om åbningstiden, såfremt det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. 5.6 Inddragelse af tilladelse til udvidet åbningstid. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan Bevillingsmyndigheden efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid. 6. Spilleautomater. 6.1 Ikke-gevinstgivende spilleautomater. Det kræver ikke tilladelse at opstille ikke-gevinstgivende spilleautomater. Er der opstillet mere end to automater, kan det stedlige Byråd imidlertid bestemme, at der skal betales en afgift til kommunen. Det kan i øvrigt med hjemmel i restaurationslovens 10 fastsættes som et vilkår til en alkoholbevilling, at der ikke må opstilles spilleautomater i den pågældende virksomhed. 6.2 Gevinstgivende spilleautomater Tilladelse og betingelser. Opstilling af gevinstgivende spilleautomater kræver tilladelse fra Spillemyndigheden samt anmeldelse af virksomheden til SKAT. Spillemyndigheden er en myndighed under SKAT, der på dette område samarbejder med de lokale skattecentre. Spillemyndighedens adresse er postboks 197, Helgehøjs Allé 9, 2630 Taastrup, eller Der skal endvidere stilles sikkerhed for betaling af afgift. Opstilling i virksomheder omfattet af restaurationsloven kan kun ske, hvis virksomheden har alkoholbevilling.

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1495 Evaluering

Læs mere

forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer

forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer Forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer Sundhedsstyrelsen 2005 1. udgave, 1. oplag ISBN 87-7676-229-7

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere