DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008"

Transkript

1 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Kategori: Udredning Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISNN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

3 Dødsårsagsregisteret 2008 Fald i den generelle dødelighed Hermed foreligger dødsårsagsstatistik for 2008, opgjort på baggrund af Dødsårsagsregisteret. Statistikken er baseret på de dødsattester der er indberettet til Sundhedsstyrelsen. Fald i den samlede dødelighed Den samlede absolutte dødelighed er faldet fra 2007 til I aldersstandardiserede rater pr er faldet fra 976 til 946, hvad der svarer til 3,1%. For mænd er faldet 2,2%, for kvinder 3,6% Dødsfald samlet og for udvalgte grupper, aldersstandardiserede rater pr indbyggere Samlet Kræft Hjertesygdomme Andre kredsløbssygdomme Ulykker Selvmord og selvmordsforsøg Hjertedødelighed falder fortsat Fig. 1 Aldersstandardiserede rater pr for de forskellige grupper af hjerte- og kredsløbssygdomme Dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen (apopleksi) og andre kredsløbssygdomme falder fortsat (fig. 1). Dette fald er set over mange år, og gælder både de samlede tal og for begge køn. Det kan ses som udtryk både for ændringer i livsstil og for forbedret behandling Iskæmiske hjertesygdomme Andre hjertesygdomme Karsygdomme i hjerne Blodtryksforhøjelse Lungeemboli Andre kredsløbssygdomme Kræft Dødeligheden for kræft ligger på samme niveau som de foregående år. Det gælder både samlet og for begge køn. I lyset af den fortsat faldende dødelighed for hjertesygdomme er dette positivt. De aldersgrupper, som tidligere i højere grad døde af hjertesygdomme, kunne forventes at have Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

4 Aldersstandardiserede rater pr for dødsfald af kræft i hjer- hjernehinder og an- nen, dre dele af centralnerve- systemet stor risiko for i stedet at dø af kræft. Derfor ville et fald i dødeligheden af hjertesygdomme, hvis andre forhold ellers var uændrede, føre til en stig- i kræftdødsfald. Men vi ser ikke en sådan stigning. Derfor kan en ning stagnering af kræftdødeligheden betragtes som et positivt tegn. Det er generelt et åbent spørgsmål i hvilken grad den øgede indsats for at stille kræftdiagnoser tidligt og den gradvist forbedrede diagnostik påvir- statistikken. Det er en kendsgerning, at der er en stigning i antallet af ker registrerede kræfttilfælde. Da der således findes flere tilfælde, er der også flere dødsfald, hvor diagnosen anføres på dødsattesten. Dette fører til at flere dødsfald registreres med kræft som dødsårsag, som måske tidligere ville være registreret med ukendt eller anden årsag. Også i dette lys er det positivt at den registrerede dødelighed for kræft er uændret. Stigning i dødsfald af kræft i bugspytkirtlen Mindre fald i dødelighed af brystkræft Stigning for kræft i hjernen hos kvinder Der er en tendens mod øget dødelighed af kræft i bugspytkirtlen hos kvinder. Dette kan være relateret til alkoholforbrug og -misbrug. Kvindernes niveau ligger fortsat lidt under mænds, men forskellen er næsten udlignet. Der er fortsat et mindre fald i dødelighed af brystkræft hos kvinder. Dette ses på trods af stigning i antal nye tilfælde over en lang årrække. Dette skyldes dels, at kræfttilfældene findes i et tidligere stadium og formentlig til dels også, at behandlingen er forbedret. Der ses en klar stigning (ca. 19%) i den registrerede dødelighed af kræft i hjernen hos kvinder. Vi har ikke fundet nogen umiddelbar forklaring. Der ses ingen tilsvarende stigning for mænd, men der var en uforklaret kraftig stigning hos mændene mellem 2005 og 2006, som det ses i fig. 2. Siden da har niveauet været konstant, og det er godt 30 pct. højere i forhold til kvindernes. Fig Mænd Kvinder Demens Der er stigninger på ca. 10% i dødeligheden af demens. Dette ses for begge køn. Denne tendens har været set efterhånden i en del år. I hvor høj grad stigningen er udtryk for en reel udvikling er vanskeligt at sige. I dag bliver demens set og diagnosticeret, i langt højere grad end tidligere. Derfor optræder diagnosen også langt oftere i statistikken. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

5 Fald i medfødte misdannelser og kromosomanomalier samt i dødsfald ved perinatale sygdomme Der er markante fald over de senere år i medfødte misdannelser og kromosomanomalier samt i dødsfald som følge af perinatal sygdom (fig. 3). Faldene er overvejende begrundet i den over en årrække udvidede præna- screening ved ultralydsundersøgelser i graviditeten samt andre for- tale mer for fosterdiagnostik under svangerskabet. Fig. 3 Aldersstandardiserede rater pr for dødsfald af medfødte misdannelser og kromosomanmalier og dødsfald af perinatale sygdomme Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden, i alt Medfødte misdannelser og kromosomanomalier, i alt Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden, mænd Medfødte misdannelser og kromosomanomalier, mænd Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden, kvinder Medfødte misdannelser og kromosomanomalier, kvinder Selvmord Dødsårsagsregisteret fuldt opdateret For selvmord ses en svag stigning i forhold til 2007, men niveauet er fort- det samme som de umiddelbart foregående sat år. Med offentliggørelsen af data for 2008 er dødsårsagsregisteret nu fuldt opdateret. Hermed er den forsinkelse, der gennem en årrække har været på registeret, endeligt afviklet. Elektronisk indberetning 2008-data repræsenterer også et skridt fremad i elektronisk indberetning af dødsårsager. Således er 75% af de attester, der er modtaget for årgang 2008, indberettet elektronisk. Dette er enestående på internationalt plan. Vi forventer at nå fuld elektronisk indberetning over de nærmeste år. Tal for 2008 Data for 2008 er færdigvalideret. Imidlertid er årgangen ikke fuldstændig komplet. De foreliggende tabeller for dødsårsager er baseret på de dødsattester, der var indkommet til Sundhedsstyrelsen pr. 25. november På dette tidspunkt var dødsattester indberettet for Det reelle dødstal, baseret på cpr-data, var Der manglede således dødsattester. Erfaringsmæssigt har der de seneste år udestået attester ved en årgangs afslutning. For at kunne sammenligne niveauerne i årgangen med de seneste år, er tallene opskrevet til en total på , dvs. en situation hvor 600 attester udestår. I praksis betyder dette, at de her foreliggende tal er forhøjet med ca. 4,5% i forhold til hvad der fandtes i data. Da der manglede en højere andel af attester for mænd end for kvinder er faktorerne uens for kønnene. Forhøjelsen er 4.5% for samlede tal for begge køn, 4,6% for mænd og 4,4% for kvinder. Tabellerne 1a-1c er dog baseret på cpr-data og er ikke tilnærmede. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

6 Tal for 2007 Tal for 2007 er som for 2008 opskrevet for at kunne sammenlignes med tidligere år. Forhøjelsen er 2,9% for samlede tal for begge k øn, 3,0% for mænd og 2, 7% for kvinder. I forhold til de tidligere offentliggjorte foreløbige tal for 2007 er der fore- taget en validering af gruppen Andre svulster (anden neoplasi). Ved offentliggørelsen af forelø bige tal for 2007 konstaterede man en overre- tation i gruppe n Kræft. Denne validering er derfor gennemført for at præsentation i denne gruppe, og en modsvarende mindre underrepræsen- sikre en korrekt tidsserie disse to grupper. Henvendelse: Jesper Marcussen, tlf , Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

7 Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år 0 år år år år år år år år år år år Total Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd f ordelt på aldersgrupper og år år år år år år år år år år år år Total Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år 0 år år år år år år år år år år år Total Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

8 Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

9 Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

10 Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,0 0,7 1,3 1,4 1,6 1,4 A-02 Kræft 25,0 27,1 28,0 28,3 27,8 28,7 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme 1,6 3,3 3,6 3,5 3,5 3,3 samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,5 2,8 4,6 4,9 5,3 5,8 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,6 2,7 3,0 3,1 A-08 Hjertesygdomme 27,1 23,7 20,3 19,2 19,1 18,6 A-09 Andre kredsløbssygdomme 12,6 12,2 12,0 11,6 10,5 9,8 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 9,0 9,1 9,5 9,5 10,4 10,6 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,9 5,2 5,3 4,9 5,2 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,4 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,1 1,2 1,6 1,8 1,7 1,5 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 7,5 4,5 2,9 3,2 4,2 4,1 A-19 Ulykker 3,9 4,1 3,1 3,3 3,1 3,2 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,0 0,3 1,0 1,3 1,1 1,1 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

11 Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

12 Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

13 Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,2 0,6 1,3 1,4 1,5 1,2 A-02 Kræft 25,6 28,1 29,2 29,9 28,8 29,6 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme 1,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,4 2,6 4,4 4,5 4,9 5,2 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,5 2,0 2,3 2,5 2,9 2,8 A-08 Hjertesygdomme 27,8 24,4 21,0 19,7 19,3 19,0 A-09 Andre kredsløbssygdomme 10,9 10,7 10,9 10,4 10,0 9,0 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 9,0 8,7 9,2 8,8 9,6 10,2 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 5,2 5,2 5,5 5,0 5,4 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,2 1,2 1, 8 1,9 1,6 1,5 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 6,8 3,7 2,3 2,5 3,9 3,6 A-19 Ulykker 4,2 4,3 3,6 3,7 3,7 3,8 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 2,0 1,9 1,7 1,7 1,5 1,6 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0, 4 0, 5 0, 5 0,4 0,5 0,3 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,0 0,3 0,9 1,3 1,1 1,1 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

14 Tabel 4a: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) - - A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

15 Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

16 Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 0,8 0,7 1,4 1,5 1,7 1,5 A-02 Kræft 24,4 26,0 26,8 26,8 26,9 27,7 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0, 9 0, 8 0,6 0,7 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme 0, 2 0, 4 0, 5 0, 4 0,5 0,6 1, 8 3,2 3,7 3,5 3,4 3,2 A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrel- 1, 6 2,9 4,9 5,3 5,6 6,3 ser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1, 4 2,0 2,8 2,9 3,1 3,3 A-08 Hjertesygdomme 26,5 22,9 19,6 18,7 18,9 18,2 A-09 Andre kredsløbssygdomme 14,2 13,7 13,0 12,6 11,0 10,5 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 9, 5 9, 9 10,2 11,3 11,0 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4, 5 4,6 5,3 5,1 4,8 5,0 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0, 1 0, 1 0, 2 0, 2 0,1 0,2 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0, 5 0,8 0,9 0,9 0,7 0,9 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,0 1,1 1,5 1,8 1,7 1,4 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0, 0 0, 0 0, 0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0, 2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 8, 1 5,2 3,6 3,8 4,6 4,6 A-19 Ulykker 3, 6 4,0 2,7 2,9 2,6 2,6 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 A-21 Drab, overfald 0, 1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0, 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) 0,0 0, 0 0, 0 0, 0 0,0 0,0 A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,0 0,3 1,0 1,3 1,0 1,1 Total 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

17 Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende. A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme B-001 Tuberkulose B-002 Infektion med meningokokker B-003 AIDS (HIV-sygdom) B-004 Viral leverbetændelse B-005 Andre infektionssygdomme A-02 Kræft B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg B-007 Kræft i spiserør B-008 Kræft i mavesæk B-009 Kræft i tyktarm B-010 Kræft i endetarm B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje B-013 Kræft i bugspytkirtel B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler B-015 Kræft i strubehoved B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge B-017 Kræft i lungehinder B-018 Kræft i knogler og ledbrusk B-019 Ondartet modermærkekræft i hud B-020 Kræft i bryst B-021 Kræft i livmoderhals B-022 Kræft i andre dele af livmoderen B-023 Kræft i æggestok og nærliggende strukturer B-024 Kræft i blærehalskirtel B-025 Kræft i testikel B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) B-027 Kræft i urinblære B-028 Kræft i andre dele af urinveje B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen B-031 Kræft i lymfatisk væv B-032 Leukæmi B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv B-034 Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation A-03 Andre svulster (anden neoplasi) B-035 Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-036 Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet A-04/ B-037 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

18 B-038 For lavt stofskifte B-039 Sukkersyge B-040 Underernæring og fejlernæring B-041 Cystisk fibrose B-042 Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser B-043 Demens (excl. Alzheimers demenssygdom) B-044 Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug B-045 Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani B-046 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser B-047 Affektive sindslidelser B-048 Spiseforstyrrelser B-049 Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne B-050 Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker) B-051 Parkinsons sygdom (paralysis agitans) B-052 Alzheimers demenssygdom B-053 Multipel (dissemineret) sklerose B-054 Epilepsi B-055 Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebralis infantilis) B-056 Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme B-057 Iskæmiske hjertesygdomme B-058 Blodtryksforhøjelse B-059 Andre hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme B-060 Lungeemboli B-061 Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebralis) B-062 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer B-063 Influenza B-064 Lungebetændelse B-065 Astma B-066 Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) B-067 Andre sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer B-068 Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår B-069 Kronisk leversygdom B-070 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer A-12/ B-071 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv B-072 Leddegigt B-073 Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer B-074 Sygdomme i nyre og ureter Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

19 B-075 Andre sygdomme i urinveje B-076 Sygdomme i mandlige kønsorganer B-077 Sygdomme i brystkirtel B-078 Sygdomme i kvindelige kønsorganer A-15/ B-079 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden B-080 Immaturitet og præmaturitet B-081 Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier B-082 Medfødte misdannelser i nervesystem B-083 Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer B-084 Kromosomanomalier B-085 Andre medfødte misdannelser A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager B-086 Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation)) B-087 Pludselig uventet spædbarnsdød B-088 Ukendt og uspecificeret årsag til død B-089 Andre symptomer og abnorme fund A-19 Ulykker B-090 Faldulykker B-091 Transportulykker på land B-092 Transportulykker på vand B-093 Drukneulykker B-094 Forgiftningsulykker med lægemidler B-095 Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer B-096 Andre forgiftningsulykker B-097 Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling * 29* B-098 Andre ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg B-099 Selvforgiftning B-100 Selvmord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning B-101 Selvmord og selvmordsforsøg ved drukning B-102 Andre former for selvmord og selvmordsforsøg A-21/ B-103 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed B-104 Forgiftning med uvis omstændighed B-105 Drukning med uvis omstændighed B-106 Andre hændelser med uvis omstændighed A-23/ B-107 A-24/ B-108 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) Dødsfald uden medicinske oplysninger Total * Kodningen af dødsfald i denne gruppe er ændret fra 2007, og tallene for 2007 og 2008 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

20 Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-li sten A-grupper indeholder de nedenunder ståe nde B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende. A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 12,3 7,0 13,0 14,3 15,7 13,0 B-001 Tuberkulose 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 0,3 B-002 Infektion med meningokokker 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 B-003 AIDS (HIV-sygdom) 4,9 0,5 0,7 0,5 0,6 0,4 B-004 Viral leverbetændelse 0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 B-005 Andre infektionssygdomme 6,0 5,2 11,4 12,9 14,2 11,7 A-02 Kræft 303,4 290,0 274,2 276,6 269,9 268,8 B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg 4,9 5,8 5,7 5,3 5,7 5,6 B-007 Kræft i spiserør 6,6 7,7 7,1 7,0 6,9 6,2 B-008 Kræft i mavesæk 9,3 6,9 7,3 6,7 6,8 7,8 B-009 Kræft i tyktarm 28,4 27,7 26,7 26,6 23,7 25,4 B-010 Kræft i endetarm 11,2 10,6 9,3 10,0 8,7 9,6 B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje 5,7 4,8 5,8 5,5 4,6 5,1 B-013 Kræft i bugspytkirtel 13,6 14,9 14,3 14,8 15,2 15,7 B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler 0,4 0,5 0,4 0,2 0,5 0,4 B-015 Kræft i strubehoved 2,5 2,4 1,9 1,8 2,0 1,7 B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge 67,7 64,3 64,4 66,7 60,8 64,9 B-017 Kræft i lungehinder 1,2 1,0 0,6 1,0 1,1 1,2 B-018 Kræft i knogler og ledbrusk 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 B-019 Ondartet modermærkekræft i hud 4,2 4,0 4,2 4,1 4,1 4,5 B-020 Kræft i bryst 29,0 25,1 22,8 22,2 22,1 20,9 B-021 Kræft i livmoderhals 3,4 2,7 2,5 1,9 2,4 2,0 B-022 Kræft i andre dele af livmoderen 4,3 3,4 3,1 3,3 3,1 2,8 B-023 Kræft i æggestok og nærliggende strukturer 8,7 8,7 7,2 7,5 6,5 7,1 B-024 Kræft i blærehalskirtel 20,0 20,3 20,1 21,1 19,6 19,5 B-025 Kræft i testikel 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) 6,5 6,9 6,2 5,6 5,1 4,8 B-027 Kræft i urinblære 11,9 11,3 9,8 9,8 8,7 8,5 B-028 Kræft i andre dele af urinveje 0,7 0,8 0,7 0,6 0,9 1,2 B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet 6,2 6,6 6,2 7,3 7,1 7,7 B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 B-031 Kræft i lymfatisk væv 13,0 11,5 10,5 10,9 10,9 10,0 B-032 Leukæmi 9,6 8,5 8,4 7,7 9,2 8,2 B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 og bloddannende væv B-034 Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation 32,0 31,6 27,1 27,0 32,6 26,0 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 8,5 9,1 8,2 7,2 6,1 6,6 B-035 Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-036 Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet A-04/ B-037 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem 2,1 1,6 1,7 1,7 1,1 1,1 6,4 7,5 6,5 5,5 5,0 5,5 2,3 3,7 3,9 3,3 4,4 4,8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13 Nr. 6, december

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

ETNISKE MINORITETER - SYGDOM OG BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET. Et registerstudie

ETNISKE MINORITETER - SYGDOM OG BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET. Et registerstudie ETNISKE MINORITETER - SYGDOM OG BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET 2006 Et registerstudie Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsvæsenet Et registerstudie Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsvæsenet

Læs mere

Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske sygdomme

Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske sygdomme REGIO NR 4 / ÅRGANG 2 / JUNI 2014 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske me Psykiatriske patienter har flere kontakter med sundhedsvæsenet for fysiske

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

Forskelle mellem mænd og kvinder

Forskelle mellem mænd og kvinder Forskelle mellem mænd og kvinder 32 n har færre sygdomme og helbredsproblemer end kvinder. n har færre funktionsindskrænkninger. n vurderer eget helbred mere positivt end kvinder. n Alligevel har mænd

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede?

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 mindre syge end uforsikrede? Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2008 1491 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere