Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade Hvidovre. Telefon Fax nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15"

Transkript

1 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade Hvidovre Telefon Fax nr

2 Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel firelænget gård. Pensionen ligger udkanten af Hvidovre i den gamle Avedøre landsby tæt ved et gadekær. Der er en stor have med græsplæner, køkkenhave, drivhus, frugthave, hønsehus og en fodboldbane. Bus 22 kører fra Brøndbyøster Station og linie 65 E fra København. Pensionen har plads til 20 beboere M/K over 18 år. Alle bor i møblerede enkeltværelser med fælles toilet og bad. Beboerne kan opholde sig på Kastanienborg enten på fængselsvilkår eller på pensionsvilkår. De skal ud over vilkår for opholdet - overholde husordenen. Kastanienborg er et stille og roligt sted. Kommende beboere skal være indstillet på det. Her er tradition for, at nogle beboere er noget ældre end gennemsnittet for indsatte. Der er personale døgnet rundt. Personalet består af pædagogiske assistenter, socialrådgivere og en assistent. Målgruppe Pensionens målgruppe er: - indsatte, som udstationeres fra fængslerne - afsonere efter straffuldbyrdelseslovens 78 og - klienter, der er under tilsyn af en afdeling under kriminalforsorgen Nogle beboere har frigang til arbejde eller uddannelse eller går til behandling uden for pensionen. Andre beboere er beskæftiget på pensionen. Pensionen modtager bl.a. indsatte, der afsoner lange domme, og indsatte, som har haft det svært under afsoningen. Formål Formålet med et ophold på Pensionen Kastanienborg kan være: - udslusning gennem uddannelse eller arbejde - en forberedelse til at ruste sig bedre til livet efter afsoningen ved at deltage i pensionens aktiviteter - deltagelse i et ambulant behandlingsforløb uden for kriminalforsorgen 2

3 Husorden for Pensionen Kastanienborg Husordenen er alfabetisk emneopdelt. Nogle steder er der henvisning til andre punkter. Henvisningen er understreget. Aktiviteter Kastanienborg arrangerer med jævne mellemrum udflugter med beboerne. Det kan fx være en skovtur, en tur til stranden, besøg på et museum, en biograftur eller lignende. Beboerne opfordres til at komme med forslag til udflugter. En gang om ugen har vi motion på programmet. Motionen kan spænde fra en gå- eller cykeltur eller badminton i en nærliggende hal til et spil billard. Beboere, som er beskæftiget på pensionen, har som hovedregel pligt til at deltage. Kastanienborg er medejer af en sejlbåd og kan låne havkajakker. Vi har desuden cykler, som beboerne kan låne. Alkohol Beboerne må ikke indføre, besidde eller indtage nogen former for alkohol på pensionen. Hvis en beboer har behov for alkoholistbehandling, foregår det som ambulant behandling uden for pensionen. Pensionen kan udlevere Antabus. Hvis pensionen får mistanke om at en beboer drikker, kan vi kræve alkometertest. Overtrædelse kan medføre bortvisning/tilbageførsel. Det samme gælder nægtelse af at puste i alkometer. Beboermøde En gang om ugen er der beboermøde. Ved at være aktive deltagere kan beboerne være med til at træffe beslutninger om dagligdagen. De beboere, der er til stede på pensionen, skal deltage i mødet. De døgnmedarbejdere, der har vagt, deltager også i mødet. På mødet besluttes det, hvem der skal lave aftensmad hvornår. Beboerne kan komme med forslag til udflugter, indkøb mv. og give ros og ris. Referatet fra sidste møde læses op. En deltager tager referat fra mødet. Dagsorden og referat fra sidste møde bliver hængt op på en opslagstavle. 3

4 Efter straffuldbyrdelseslovens 34 har indsatte mulighed for at øve indflydelse på deres tilværelse i institutionen gennem valgte talsmænd. På pensionen gælder det for beboere, der har status som afsonere. Beskæftigelse Nogle beboere har arbejde eller er under uddannelse uden for Kastanienborg. Beboere (afsonere) med frigang til arbejde eller uddannelse, skal have en kontaktpersonaftale. Det betyder, at en medarbejder på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet skal skrive under på, at vedkommende kontakter Kastanienborg, hvis beboeren ikke møder på arbejde eller til undervisning. Kastanienborg skal til gengæld kontakte arbejdspladsen eller uddannelsesstedet, hvis beboeren pga. sygdom eller andet ikke kan møde som aftalt. Beboerne er ansvarlige for oprydning og rengøring af fælleslokaler (toilet, bad, køkken, dagligstuer og værelsesgang m.v.) Alle beboere skal rydde op efter sig selv, dvs. stille mad i køleskab og vaske op. Personalet beslutter, hvilke opgaver, beboerne skal tage sig af - ud fra en vurdering af, hvad den enkelte beboer magter. Beboere, som ikke er beskæftigede på fuld tid udenfor pensionen, skal deltage i pensionens aktiviteter på hverdage fra kl til kl Aktiviteterne er hovedsageligt rengøring, madlavning og vedligeholdelses- og havearbejde. En gang om ugen deltager alle hjemmegående i hovedrengøring af køkkenet. Desuden er der ture ud af huset mv., se under aktiviteter. Beboerne får ikke udbetalt dusør for deltagelse i beskæftigelsen, da Kastanienborg ikke har en egentlig arbejdsdrift. Medarbejderne forsøger at få beboerne i aktivering og arbejdstræning i samarbejde med kommunerne og beskæftigelsesprojekter. Beboerne kan få hjælp til bolig- eller arbejdssøgning, hvis det indgår i formålet med opholdet. Besøg Beboerne kan modtage max. 2 gæster på besøg på hverdage fra kl og på lørdage, søndage og helligdage fra kl Personalet kan afvise/ bortvise besøgende. Beboerne skal give besked til personalet, både når gæsterne kommer, og når de forlader huset igen. Den enkelte beboer er selv ansvarlig for, at besøg foregår efter husets regler. Beboere, der har gæster, som skal spise med til aftensmaden, skal være med til at lave maden. Gæster betaler 30 kr. for at spise med. Personalet godkender, at gæster spiser med. 4

5 Beboernes kærester eller ægtefæller kan få lov at overnatte i weekender (fredag-lørdag og lørdag-søndag), og på natten op til helligdage i forårsmånederne. Vedrørende overnatning af kærester/ægtefæller i forbindelse med jul og nytår kan personalet ansøges om tilladelse til dette. Ansøgningen vil blive behandlet ud fra en konkret vurdering. Disse besøgende skal legitimere sig og aflevere navn, adresse og personnummer, og den enkelte beboer skal bekræfte kærestens eller ægtefællens identitet. Disse gæster betaler ved ankomsten for kost under besøget efter gældende takster, for tiden (2010) 60,48 kr. pr. dag/ døgn. Gæsterne kan låne madras, sengetøj og betræk, som skal afleveres igen, når de tager af sted. Børn og unge under 18 år må ikke komme på besøg. Betaling for ophold Beboere, som har en arbejdsindtægt eller får en offentlig ydelse til underhold, skal betale for opholdet. (straffuldbyrdelseslovens 110, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 396 af 17. maj 2001 om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner, 1, stk. 2) Husleje og kostbeløb efter gældende takst skal betales forud inden den 5. i måneden. Beboere, der kommer fra et fængsel, betaler efter aftale med personalet, når de første gang får udbetalt løn, kontanthjælp eller andet underhold. Størrelsen af det beløb, der skal betales, fastsættes af pensionen leder efter godkendelse af direktoratet. Kostbeløbet dækker morgenmad, frokost og aftensmad. Beboerne betaler for tiden (2010) 90,48 kr. om dagen. Af beløbet dækker 30 kr. husleje, og 60,48 kr. kost. Alle beboere betaler for kost. Pensionen kan efter konkret vurdering nedsætte betalingen for opholdet. Bortvisning I cirkulære om anvendelse af kriminalforsorgens pensioner mv. (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=3) er fremgangsmåden ved bortvisning beskrevet. Beboeren skal, med mindre forholdene ikke tillader det, have lejlighed til at udtale sig før bortvisning. Der bliver udarbejdet notat om bortvisninger. Beboeren kan bede om at se pensionens notat med begrundelsen for bortvisning/tilbageførsel. Beboerne kan klage over afgørelser om bortvisning til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100 K, 1401 København K. Klagen skal indgives inden 2 måneder efter at pensionen har meddelt beboeren afgørelsen. (straffuldbyrdelseslovens 111) Bortvisningsgrunde 5

6 Overtrædelse af følgende kan medføre øjeblikkelig bortvisning/tilbageførsel: o overtrædelse af vilkår for opholdet o indførelse, besiddelse eller indtagelse af alkohol, narkotika, herunder hash, på pensionen o vold eller trusler om vold overfor andre beboere, gæster eller personale o nægtelse af at følge personalets anvisninger o grov eller gentagen overtrædelse af husorden o gentagen overtrædelse af rygeregler o nægtelse af at lade pensionen foretage undersøgelser af beboerens værelse og/eller person o nægtelse af at aflægge urinprøve Folkeregister Pensionens beboere forbliver normalt folkeregistertilmeldt i den kommune, de var registreret i før indflytning/afsoning. Fraflytning Beboerne skal tage alle deres ejendele med, når de flytter fra Kastanienborg, og værelset skal være gjort rent. Efterladte ting opbevares i 3 måneder. Hvis tingene ikke er hentet inden da, bliver de destrueret. Beboere, der forlader Kastanienborg i utide og uden aftale, får opbevaret deres ejendele i ét (1) år. Derefter bliver tingene afleveret til politiet. Fritid Pensionen har dagligstuer med radio, tv, pc ere, billard, bordtennis, bordfodbold, et mindre bibliotek og forskellige spil. Vi har en stor dejlig have, en mindre fodboldbane og et motionsrum med forskellige redskaber. Beboerne kan låne cykler, mens de bor på Kastanienborg. Som nævnt under aktiviteter er pensionen medejer af en sejlbåd, og vi kan låne havkajakker. Beboerne må ikke søge efter porno på pc erne. Fællesskab Vi forventer, at beboerne deltager positivt i det sociale fællesskab med pensionens øvrige beboere og med personalet. Beboere og personale både spiser sammen og taler med hinanden. Fængselsvilkår 6

7 Hvis opholdet sker på fængselsvilkår, er beboeren undergivet de samme regler, som gælder for udgang fra åbne fængsler. Det betyder, at beboeren har mulighed for at få udgang til arbejde, uddannelse eller behandling og kan få weekendudgang hver 3. uge. Beboere på fængselsvilkår kan foretage indkøb m.v. 1 ½ time dagligt efter kl Herudover skal de opholde sig på Kastanienborg. Ved sygdom skal beboeren blive på pensionen. På arbejdsfri dage eller skolefridage skal beboere, der arbejder uden for pensionen eller er under uddannelse, indgå i pensionens aktiviteter. Handleplan En af de første dage efter indflytningen gennemgår en medarbejder sammen med beboeren den handleplan, som fængslet, KiF afdelingen eller arresthuset har udarbejdet. Formålet er at følge op på handleplanen. En medarbejder udarbejder sammen med beboere, der ikke kommer fra fængsel eller arresthus, inden 4 uger efter ankomsten en handleplan for, hvad beboeren skal have ud af sit ophold på Kastanienborg. Vi forventer, at beboerne er positive og indstillet på at medvirke. Hensyn til andre På Kastanienborg tager vi hensyn til hinanden. Nogle af de beboere, der arbejder uden for huset, skal meget tidligt op om morgenen. Musik, tv og samtaler på værelserne skal derfor dæmpes om aftenen, så der er nattero. Hjemkomsttidspunkt Beboerne skal senest være hjemme kl Kastanienborgs yderdøre låses kl Beboerne skal ringe til pensionen, hvis de bliver forsinkede, fx på grund af trafikproblemer. Husdyr Beboere må ikke have andre husdyr end mindre fugle i bur og akvariefisk på værelset. Klageadgang 7

8 Beboere kan klage over de afgørelser, pensionen træffer. Klager skal indgives til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100 K, 1401 København K. inden 2 måneder efter, at afgørelsen er meddelt beboeren. Mad og madlavning Beboerne og personalet spiser alle måltider sammen. Vi forsøger at tilbyde sund mad. Der er morgenmad fra kl. 8 til 8.30, frokost ca. kl. 12 og aftensmad ca. kl. 18. Vi forventer, at beboere, der er hjemme, spiser med til spisetiderne. Nogle beboere sørger holdvis for morgenmad og andre for indkøb og frokost. På det ugentlige beboermøde beslutter beboerne, hvem der skal lave aftensmad mandag torsdag. Beboere, der opholder sig på Kastanienborg i weekender, beslutter, om de laver mad i fællesskab eller hver for sig. Alle beboere skal betale for kost under opholdet på Kastanienborg. Se: betaling for ophold. Medicin Receptpligtig medicin skal opbevares på kontoret og udleveres af personalet, efter lægens ordination. Beboerne kan få udleveret smertestillende paracetamol tabletter på kontoret. Codeinholdige håndkøbspræparater som fx Kodimagnyl må ikke indtages under opholdet på Kastanienborg, da det kan give udslag i urinprøver. Optagelse på Pensionen Kastanienborg Kriminalforsorgens tjenestesteder kan henvise til ophold på Pensionen Kastanienborg. Fængslet eller afdelingen ringer til pensionen og hører, om der er ledige pladser og fortæller kort om den indsatte/ klienten og formålet med opholdet. Kastanienborg vil gerne have tilsendt domsudskrift, personundersøgelse, evt. psykiatriske erklæringer og andre relevante papirer, som ikke kan hentes fra klientsystemet. Vi henter selv stamdata, handleplan og personjournal fra klientsystemet. Inden beslutning om optagelse inviteres den indsatte/ klienten og kontaktpersonen eller forsorgsmedarbejderen til forsamtale og rundvisning. 8

9 Pensionen træffer normalt beslutning om optagelse umiddelbart efter forsamtalen. Inden beboeren flytter ind på Kastanienborg, bedes handleplanen være opdateret. Sygesikring, folkeregister, økonomi, skatteforhold og NemKonto skal helst være på plads. Hvis den kommende beboer får medicin, skal det være aftalt, hvor beboeren fremover skal have sin medicin fra. Penge Under opholdet på Kastanienborg har beboerne deres almindelige indtægt fra enten arbejde eller offentlig forsørgelse, og de betaler for opholdet, se: betaling for ophold. Beboerne opfordres til at lade være med at låne penge af og til hinanden. Pensionsvilkår Beboere, der har pensionsvilkår, kan forlade Kastanienborg efter kl og skal være tilbage på pensionen senest kl på hverdage, medmindre andet er aftalt med personalet. Beboere på pensionsvilkår kan tage på udgang hver weekend fra fredag til søndag kl Beboerens eventuelle særvilkår skal naturligvis respekteres. På arbejdsfri dage eller skolefridage skal beboere, der har frigang til arbejde eller uddannelse, indgå i pensionens aktiviteter. Det gælder ikke helligdage. Under sygdom skal beboerne blive på pensionen, også efter kl Personale Der er personale til stede hele døgnet. Beboerne er altid velkomne til at kontakte personalet. Døgnmedarbejderne sover dog om natten, men kan vækkes, hvis en beboer får akutte problemer, som ikke kan vente til dagen efter. Personalets opgave er bl.a. at rådgive og vejlede beboerne. Målet er at gøre beboerne bedre rustet til at klare sig selv. Døgnmedarbejderne arbejder i teams/ grupper. Det betyder, at beboerne har nogle særlige kontaktpersoner blandt personalet. Beboerne kan til enhver tid kontakte de medarbejdere, der er på arbejde. Beboere i værelse 1-8 hører til gruppe 1, beboere i værelse 9-14 til gruppe 2 og beboere i værelse til gruppe 3. 9

10 Rusmidler og urinprøvekontrol Beboerne må ikke indføre, besidde eller indtage øl, vin og spiritus på Kastanienborg. Beboerne må ikke indføre, besidde eller indtage nogen former for stoffer, herunder hash, på pensionen. Det er ikke tilladt at møde på Kastanienborg i hverken beruset eller påvirket tilstand. Ved mistanke kan personalet kræve, at beboeren aflægger en urinprøve eller puster i alkometer. (straffuldbyrdelseslovens 60 a) Kastanienborg skal foretage stikprøvevis urinprøvekontrol fra beboerne. Nægtelse heraf vil som udgangspunkt medføre bortvisning/tilbageførsel. Rygepolitik Beboere må ryge på eget værelse. Beboere kan tillade, at andre ryger på deres eget værelse. Døren til værelset skal være lukket, når der ryges. En medarbejder kan pålægge beboere og gæster, at der ikke ryges, når medarbejderen opholder sig på en beboers værelse. Rygestopkursus kan tilbydes. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på Pensionen Kastanienborg. Dvs. i køkken, opholdsrum, tvstuer, gangarealer m.v. Det er heller ikke tilladt at ryge i Kastanienborgs biler. Overtrædelse af ovenstående vil medføre en advarsel, herunder skriftlig advarsel, og kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning fra pensionen. Sygdom og ferie Beboere, som er sygemeldt fra arbejde eller uddannelse, skal opholde sig på pensionen hele tiden. Beboere, som afholder tvungen ferie fra arbejde eller uddannelse, skal opholde sig på pensionen, hvor de skal indgå i de daglige aktiviteter. Sygesikring Beboere skal medbringe deres sygesikringsbevis og have det hos sig. Normalt skal de benytte deres sædvanlige læge og tandlæge. 10

11 Telefon Beboerne må gerne have mobiltelefon med på Kastanienborg. Oplys nummeret til personalet. Pensionen har to mønttelefoner, og telefonen på kontoret kan lånes ved behov. Tilsynsklienter Beboere, som er prøveløsladt eller betinget dømt og under tilsyn af kriminalforsorgen, kan normalt bo på pensionen på pensionsvilkår. Efter aftale med personalet kan disse beboere, som er her på pensionsvilkår, få tilladelse til at sove ude tre nætter om ugen. De to nætter skal være i weekenden. Urinprøvekontrol Se: rusmidler og urinprøvekontrol. Vaskemaskine Beboerne kan frit anvende vaskemaskine og tørretumbler. Der er sæbe og skyllemiddel. Vilkår for opholdet på pensionen Kastanienborg Ophold på Pensionen Kastanienborg kan ske på enten fængselsvilkår eller pensionsvilkår. Direktoratet eller fængslet beslutter, hvilke vilkår der skal gælde for opholdet. Vilkårene fremgår af den enkelte beboers udstationeringspas eller 78 bevis. Se: fængselsvilkår og pensionsvilkår Beboerne skal have deres udstationeringspas eller 78 bevis på sig. Visitation Pensionen kan undersøge, hvilke effekter en beboer har i sin besiddelse i sit opholdsrum eller på sin person, hvis en sådan undersøgelsen er nødvendig for at sikre, at ordensbestemmelser overholdes, eller sikkerhedshensyn iagttages. (straffuldbyrdelseslovens 60) Nægtelse af at lade pensionen foretage sådanne undersøgelser kan føre til bortvisning. Værelser 11

12 Beboerne bor på eneværelser. Værelset er møbleret med en seng, et skab, et bord, en lænestol mv. Beboerne kan låne dyne, hovedpude, betræk og håndklæder på pensionen. Ved indflytningen gennemgår en medarbejder og beboeren værelset, og beboeren skriver under på en inventarliste. Beboerne får en nøgle til værelset, når de flytter ind. Nøglen skal afleveres igen ved fraflytning. Beboerne har ansvar for at låse døren, når de forlader værelset. De har selv det fulde ansvar for deres ting. Kastanienborg yder ikke erstatning, hvis en beboer mister sine ejendele. Beboerne kan tage tv, dvd, pc, playstation og lignende med på pensionen. Beboerne skal holde eget værelse rent og ryddeligt. Revideret 7. januar

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Beskrivelse af PENSIONEN I SKEJBY, dens principper, mål, midler og opholdsbetingelser/husorden PENSIONEN I SKEJBY P.O. PEDERSENSVEJ 1 8200 ÅRHUS N

Beskrivelse af PENSIONEN I SKEJBY, dens principper, mål, midler og opholdsbetingelser/husorden PENSIONEN I SKEJBY P.O. PEDERSENSVEJ 1 8200 ÅRHUS N Beskrivelse af PENSIONEN I SKEJBY, dens principper, mål, midler og opholdsbetingelser/husorden PENSIONEN I SKEJBY P.O. PEDERSENSVEJ 1 8200 ÅRHUS N Telefon kontor: 7255 7860 Telefon beboere: 8678 4036 Telefon

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger.

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger. Husregler Forord: Denne mappe indeholder en masse praktiske oplysninger, som du vil få brug for under et ophold hos os. Husordenen skulle gerne være et brugbart redskab i dagligdagen således, at du hurtigt

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk Juni 2013 www.kglteater.dk DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Italien 2015 Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Information Afgang Fredag d. 26. Juni kl. 10.30 Mødetid kl. 10.00 Bagageindlevering Torsdag d. 25. juni kl. 15.00

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Maj 2013 Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Mønt Tlf: 57 84 53 04 Kontor Fax/Tlf: 57 80 69 11 Køkken Tlf: 57 84 53 05 Leder Tlf: 27 52 20 64 Med denne information, vil beboere og medarbejderne,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

CAMPUS ONE. Et BRAG af et skolehjem!

CAMPUS ONE. Et BRAG af et skolehjem! CAMPUS ONE Et BRAG af et skolehjem! Hvem er vi? CAMPUS ONE SKOLEHJEM Skolehjem hvad får du? Morgen-, middags- og aftensmad i kantinen. Møbleret værelse med lille køkken, bad og toilet. En værelseskammerat

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere