Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade Hvidovre. Telefon Fax nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15"

Transkript

1 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade Hvidovre Telefon Fax nr

2 Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel firelænget gård. Pensionen ligger udkanten af Hvidovre i den gamle Avedøre landsby tæt ved et gadekær. Der er en stor have med græsplæner, køkkenhave, drivhus, frugthave, hønsehus og en fodboldbane. Bus 22 kører fra Brøndbyøster Station og linie 65 E fra København. Pensionen har plads til 20 beboere M/K over 18 år. Alle bor i møblerede enkeltværelser med fælles toilet og bad. Beboerne kan opholde sig på Kastanienborg enten på fængselsvilkår eller på pensionsvilkår. De skal ud over vilkår for opholdet - overholde husordenen. Kastanienborg er et stille og roligt sted. Kommende beboere skal være indstillet på det. Her er tradition for, at nogle beboere er noget ældre end gennemsnittet for indsatte. Der er personale døgnet rundt. Personalet består af pædagogiske assistenter, socialrådgivere og en assistent. Målgruppe Pensionens målgruppe er: - indsatte, som udstationeres fra fængslerne - afsonere efter straffuldbyrdelseslovens 78 og - klienter, der er under tilsyn af en afdeling under kriminalforsorgen Nogle beboere har frigang til arbejde eller uddannelse eller går til behandling uden for pensionen. Andre beboere er beskæftiget på pensionen. Pensionen modtager bl.a. indsatte, der afsoner lange domme, og indsatte, som har haft det svært under afsoningen. Formål Formålet med et ophold på Pensionen Kastanienborg kan være: - udslusning gennem uddannelse eller arbejde - en forberedelse til at ruste sig bedre til livet efter afsoningen ved at deltage i pensionens aktiviteter - deltagelse i et ambulant behandlingsforløb uden for kriminalforsorgen 2

3 Husorden for Pensionen Kastanienborg Husordenen er alfabetisk emneopdelt. Nogle steder er der henvisning til andre punkter. Henvisningen er understreget. Aktiviteter Kastanienborg arrangerer med jævne mellemrum udflugter med beboerne. Det kan fx være en skovtur, en tur til stranden, besøg på et museum, en biograftur eller lignende. Beboerne opfordres til at komme med forslag til udflugter. En gang om ugen har vi motion på programmet. Motionen kan spænde fra en gå- eller cykeltur eller badminton i en nærliggende hal til et spil billard. Beboere, som er beskæftiget på pensionen, har som hovedregel pligt til at deltage. Kastanienborg er medejer af en sejlbåd og kan låne havkajakker. Vi har desuden cykler, som beboerne kan låne. Alkohol Beboerne må ikke indføre, besidde eller indtage nogen former for alkohol på pensionen. Hvis en beboer har behov for alkoholistbehandling, foregår det som ambulant behandling uden for pensionen. Pensionen kan udlevere Antabus. Hvis pensionen får mistanke om at en beboer drikker, kan vi kræve alkometertest. Overtrædelse kan medføre bortvisning/tilbageførsel. Det samme gælder nægtelse af at puste i alkometer. Beboermøde En gang om ugen er der beboermøde. Ved at være aktive deltagere kan beboerne være med til at træffe beslutninger om dagligdagen. De beboere, der er til stede på pensionen, skal deltage i mødet. De døgnmedarbejdere, der har vagt, deltager også i mødet. På mødet besluttes det, hvem der skal lave aftensmad hvornår. Beboerne kan komme med forslag til udflugter, indkøb mv. og give ros og ris. Referatet fra sidste møde læses op. En deltager tager referat fra mødet. Dagsorden og referat fra sidste møde bliver hængt op på en opslagstavle. 3

4 Efter straffuldbyrdelseslovens 34 har indsatte mulighed for at øve indflydelse på deres tilværelse i institutionen gennem valgte talsmænd. På pensionen gælder det for beboere, der har status som afsonere. Beskæftigelse Nogle beboere har arbejde eller er under uddannelse uden for Kastanienborg. Beboere (afsonere) med frigang til arbejde eller uddannelse, skal have en kontaktpersonaftale. Det betyder, at en medarbejder på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet skal skrive under på, at vedkommende kontakter Kastanienborg, hvis beboeren ikke møder på arbejde eller til undervisning. Kastanienborg skal til gengæld kontakte arbejdspladsen eller uddannelsesstedet, hvis beboeren pga. sygdom eller andet ikke kan møde som aftalt. Beboerne er ansvarlige for oprydning og rengøring af fælleslokaler (toilet, bad, køkken, dagligstuer og værelsesgang m.v.) Alle beboere skal rydde op efter sig selv, dvs. stille mad i køleskab og vaske op. Personalet beslutter, hvilke opgaver, beboerne skal tage sig af - ud fra en vurdering af, hvad den enkelte beboer magter. Beboere, som ikke er beskæftigede på fuld tid udenfor pensionen, skal deltage i pensionens aktiviteter på hverdage fra kl til kl Aktiviteterne er hovedsageligt rengøring, madlavning og vedligeholdelses- og havearbejde. En gang om ugen deltager alle hjemmegående i hovedrengøring af køkkenet. Desuden er der ture ud af huset mv., se under aktiviteter. Beboerne får ikke udbetalt dusør for deltagelse i beskæftigelsen, da Kastanienborg ikke har en egentlig arbejdsdrift. Medarbejderne forsøger at få beboerne i aktivering og arbejdstræning i samarbejde med kommunerne og beskæftigelsesprojekter. Beboerne kan få hjælp til bolig- eller arbejdssøgning, hvis det indgår i formålet med opholdet. Besøg Beboerne kan modtage max. 2 gæster på besøg på hverdage fra kl og på lørdage, søndage og helligdage fra kl Personalet kan afvise/ bortvise besøgende. Beboerne skal give besked til personalet, både når gæsterne kommer, og når de forlader huset igen. Den enkelte beboer er selv ansvarlig for, at besøg foregår efter husets regler. Beboere, der har gæster, som skal spise med til aftensmaden, skal være med til at lave maden. Gæster betaler 30 kr. for at spise med. Personalet godkender, at gæster spiser med. 4

5 Beboernes kærester eller ægtefæller kan få lov at overnatte i weekender (fredag-lørdag og lørdag-søndag), og på natten op til helligdage i forårsmånederne. Vedrørende overnatning af kærester/ægtefæller i forbindelse med jul og nytår kan personalet ansøges om tilladelse til dette. Ansøgningen vil blive behandlet ud fra en konkret vurdering. Disse besøgende skal legitimere sig og aflevere navn, adresse og personnummer, og den enkelte beboer skal bekræfte kærestens eller ægtefællens identitet. Disse gæster betaler ved ankomsten for kost under besøget efter gældende takster, for tiden (2010) 60,48 kr. pr. dag/ døgn. Gæsterne kan låne madras, sengetøj og betræk, som skal afleveres igen, når de tager af sted. Børn og unge under 18 år må ikke komme på besøg. Betaling for ophold Beboere, som har en arbejdsindtægt eller får en offentlig ydelse til underhold, skal betale for opholdet. (straffuldbyrdelseslovens 110, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 396 af 17. maj 2001 om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner, 1, stk. 2) Husleje og kostbeløb efter gældende takst skal betales forud inden den 5. i måneden. Beboere, der kommer fra et fængsel, betaler efter aftale med personalet, når de første gang får udbetalt løn, kontanthjælp eller andet underhold. Størrelsen af det beløb, der skal betales, fastsættes af pensionen leder efter godkendelse af direktoratet. Kostbeløbet dækker morgenmad, frokost og aftensmad. Beboerne betaler for tiden (2010) 90,48 kr. om dagen. Af beløbet dækker 30 kr. husleje, og 60,48 kr. kost. Alle beboere betaler for kost. Pensionen kan efter konkret vurdering nedsætte betalingen for opholdet. Bortvisning I cirkulære om anvendelse af kriminalforsorgens pensioner mv. (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=3) er fremgangsmåden ved bortvisning beskrevet. Beboeren skal, med mindre forholdene ikke tillader det, have lejlighed til at udtale sig før bortvisning. Der bliver udarbejdet notat om bortvisninger. Beboeren kan bede om at se pensionens notat med begrundelsen for bortvisning/tilbageførsel. Beboerne kan klage over afgørelser om bortvisning til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100 K, 1401 København K. Klagen skal indgives inden 2 måneder efter at pensionen har meddelt beboeren afgørelsen. (straffuldbyrdelseslovens 111) Bortvisningsgrunde 5

6 Overtrædelse af følgende kan medføre øjeblikkelig bortvisning/tilbageførsel: o overtrædelse af vilkår for opholdet o indførelse, besiddelse eller indtagelse af alkohol, narkotika, herunder hash, på pensionen o vold eller trusler om vold overfor andre beboere, gæster eller personale o nægtelse af at følge personalets anvisninger o grov eller gentagen overtrædelse af husorden o gentagen overtrædelse af rygeregler o nægtelse af at lade pensionen foretage undersøgelser af beboerens værelse og/eller person o nægtelse af at aflægge urinprøve Folkeregister Pensionens beboere forbliver normalt folkeregistertilmeldt i den kommune, de var registreret i før indflytning/afsoning. Fraflytning Beboerne skal tage alle deres ejendele med, når de flytter fra Kastanienborg, og værelset skal være gjort rent. Efterladte ting opbevares i 3 måneder. Hvis tingene ikke er hentet inden da, bliver de destrueret. Beboere, der forlader Kastanienborg i utide og uden aftale, får opbevaret deres ejendele i ét (1) år. Derefter bliver tingene afleveret til politiet. Fritid Pensionen har dagligstuer med radio, tv, pc ere, billard, bordtennis, bordfodbold, et mindre bibliotek og forskellige spil. Vi har en stor dejlig have, en mindre fodboldbane og et motionsrum med forskellige redskaber. Beboerne kan låne cykler, mens de bor på Kastanienborg. Som nævnt under aktiviteter er pensionen medejer af en sejlbåd, og vi kan låne havkajakker. Beboerne må ikke søge efter porno på pc erne. Fællesskab Vi forventer, at beboerne deltager positivt i det sociale fællesskab med pensionens øvrige beboere og med personalet. Beboere og personale både spiser sammen og taler med hinanden. Fængselsvilkår 6

7 Hvis opholdet sker på fængselsvilkår, er beboeren undergivet de samme regler, som gælder for udgang fra åbne fængsler. Det betyder, at beboeren har mulighed for at få udgang til arbejde, uddannelse eller behandling og kan få weekendudgang hver 3. uge. Beboere på fængselsvilkår kan foretage indkøb m.v. 1 ½ time dagligt efter kl Herudover skal de opholde sig på Kastanienborg. Ved sygdom skal beboeren blive på pensionen. På arbejdsfri dage eller skolefridage skal beboere, der arbejder uden for pensionen eller er under uddannelse, indgå i pensionens aktiviteter. Handleplan En af de første dage efter indflytningen gennemgår en medarbejder sammen med beboeren den handleplan, som fængslet, KiF afdelingen eller arresthuset har udarbejdet. Formålet er at følge op på handleplanen. En medarbejder udarbejder sammen med beboere, der ikke kommer fra fængsel eller arresthus, inden 4 uger efter ankomsten en handleplan for, hvad beboeren skal have ud af sit ophold på Kastanienborg. Vi forventer, at beboerne er positive og indstillet på at medvirke. Hensyn til andre På Kastanienborg tager vi hensyn til hinanden. Nogle af de beboere, der arbejder uden for huset, skal meget tidligt op om morgenen. Musik, tv og samtaler på værelserne skal derfor dæmpes om aftenen, så der er nattero. Hjemkomsttidspunkt Beboerne skal senest være hjemme kl Kastanienborgs yderdøre låses kl Beboerne skal ringe til pensionen, hvis de bliver forsinkede, fx på grund af trafikproblemer. Husdyr Beboere må ikke have andre husdyr end mindre fugle i bur og akvariefisk på værelset. Klageadgang 7

8 Beboere kan klage over de afgørelser, pensionen træffer. Klager skal indgives til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100 K, 1401 København K. inden 2 måneder efter, at afgørelsen er meddelt beboeren. Mad og madlavning Beboerne og personalet spiser alle måltider sammen. Vi forsøger at tilbyde sund mad. Der er morgenmad fra kl. 8 til 8.30, frokost ca. kl. 12 og aftensmad ca. kl. 18. Vi forventer, at beboere, der er hjemme, spiser med til spisetiderne. Nogle beboere sørger holdvis for morgenmad og andre for indkøb og frokost. På det ugentlige beboermøde beslutter beboerne, hvem der skal lave aftensmad mandag torsdag. Beboere, der opholder sig på Kastanienborg i weekender, beslutter, om de laver mad i fællesskab eller hver for sig. Alle beboere skal betale for kost under opholdet på Kastanienborg. Se: betaling for ophold. Medicin Receptpligtig medicin skal opbevares på kontoret og udleveres af personalet, efter lægens ordination. Beboerne kan få udleveret smertestillende paracetamol tabletter på kontoret. Codeinholdige håndkøbspræparater som fx Kodimagnyl må ikke indtages under opholdet på Kastanienborg, da det kan give udslag i urinprøver. Optagelse på Pensionen Kastanienborg Kriminalforsorgens tjenestesteder kan henvise til ophold på Pensionen Kastanienborg. Fængslet eller afdelingen ringer til pensionen og hører, om der er ledige pladser og fortæller kort om den indsatte/ klienten og formålet med opholdet. Kastanienborg vil gerne have tilsendt domsudskrift, personundersøgelse, evt. psykiatriske erklæringer og andre relevante papirer, som ikke kan hentes fra klientsystemet. Vi henter selv stamdata, handleplan og personjournal fra klientsystemet. Inden beslutning om optagelse inviteres den indsatte/ klienten og kontaktpersonen eller forsorgsmedarbejderen til forsamtale og rundvisning. 8

9 Pensionen træffer normalt beslutning om optagelse umiddelbart efter forsamtalen. Inden beboeren flytter ind på Kastanienborg, bedes handleplanen være opdateret. Sygesikring, folkeregister, økonomi, skatteforhold og NemKonto skal helst være på plads. Hvis den kommende beboer får medicin, skal det være aftalt, hvor beboeren fremover skal have sin medicin fra. Penge Under opholdet på Kastanienborg har beboerne deres almindelige indtægt fra enten arbejde eller offentlig forsørgelse, og de betaler for opholdet, se: betaling for ophold. Beboerne opfordres til at lade være med at låne penge af og til hinanden. Pensionsvilkår Beboere, der har pensionsvilkår, kan forlade Kastanienborg efter kl og skal være tilbage på pensionen senest kl på hverdage, medmindre andet er aftalt med personalet. Beboere på pensionsvilkår kan tage på udgang hver weekend fra fredag til søndag kl Beboerens eventuelle særvilkår skal naturligvis respekteres. På arbejdsfri dage eller skolefridage skal beboere, der har frigang til arbejde eller uddannelse, indgå i pensionens aktiviteter. Det gælder ikke helligdage. Under sygdom skal beboerne blive på pensionen, også efter kl Personale Der er personale til stede hele døgnet. Beboerne er altid velkomne til at kontakte personalet. Døgnmedarbejderne sover dog om natten, men kan vækkes, hvis en beboer får akutte problemer, som ikke kan vente til dagen efter. Personalets opgave er bl.a. at rådgive og vejlede beboerne. Målet er at gøre beboerne bedre rustet til at klare sig selv. Døgnmedarbejderne arbejder i teams/ grupper. Det betyder, at beboerne har nogle særlige kontaktpersoner blandt personalet. Beboerne kan til enhver tid kontakte de medarbejdere, der er på arbejde. Beboere i værelse 1-8 hører til gruppe 1, beboere i værelse 9-14 til gruppe 2 og beboere i værelse til gruppe 3. 9

10 Rusmidler og urinprøvekontrol Beboerne må ikke indføre, besidde eller indtage øl, vin og spiritus på Kastanienborg. Beboerne må ikke indføre, besidde eller indtage nogen former for stoffer, herunder hash, på pensionen. Det er ikke tilladt at møde på Kastanienborg i hverken beruset eller påvirket tilstand. Ved mistanke kan personalet kræve, at beboeren aflægger en urinprøve eller puster i alkometer. (straffuldbyrdelseslovens 60 a) Kastanienborg skal foretage stikprøvevis urinprøvekontrol fra beboerne. Nægtelse heraf vil som udgangspunkt medføre bortvisning/tilbageførsel. Rygepolitik Beboere må ryge på eget værelse. Beboere kan tillade, at andre ryger på deres eget værelse. Døren til værelset skal være lukket, når der ryges. En medarbejder kan pålægge beboere og gæster, at der ikke ryges, når medarbejderen opholder sig på en beboers værelse. Rygestopkursus kan tilbydes. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på Pensionen Kastanienborg. Dvs. i køkken, opholdsrum, tvstuer, gangarealer m.v. Det er heller ikke tilladt at ryge i Kastanienborgs biler. Overtrædelse af ovenstående vil medføre en advarsel, herunder skriftlig advarsel, og kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning fra pensionen. Sygdom og ferie Beboere, som er sygemeldt fra arbejde eller uddannelse, skal opholde sig på pensionen hele tiden. Beboere, som afholder tvungen ferie fra arbejde eller uddannelse, skal opholde sig på pensionen, hvor de skal indgå i de daglige aktiviteter. Sygesikring Beboere skal medbringe deres sygesikringsbevis og have det hos sig. Normalt skal de benytte deres sædvanlige læge og tandlæge. 10

11 Telefon Beboerne må gerne have mobiltelefon med på Kastanienborg. Oplys nummeret til personalet. Pensionen har to mønttelefoner, og telefonen på kontoret kan lånes ved behov. Tilsynsklienter Beboere, som er prøveløsladt eller betinget dømt og under tilsyn af kriminalforsorgen, kan normalt bo på pensionen på pensionsvilkår. Efter aftale med personalet kan disse beboere, som er her på pensionsvilkår, få tilladelse til at sove ude tre nætter om ugen. De to nætter skal være i weekenden. Urinprøvekontrol Se: rusmidler og urinprøvekontrol. Vaskemaskine Beboerne kan frit anvende vaskemaskine og tørretumbler. Der er sæbe og skyllemiddel. Vilkår for opholdet på pensionen Kastanienborg Ophold på Pensionen Kastanienborg kan ske på enten fængselsvilkår eller pensionsvilkår. Direktoratet eller fængslet beslutter, hvilke vilkår der skal gælde for opholdet. Vilkårene fremgår af den enkelte beboers udstationeringspas eller 78 bevis. Se: fængselsvilkår og pensionsvilkår Beboerne skal have deres udstationeringspas eller 78 bevis på sig. Visitation Pensionen kan undersøge, hvilke effekter en beboer har i sin besiddelse i sit opholdsrum eller på sin person, hvis en sådan undersøgelsen er nødvendig for at sikre, at ordensbestemmelser overholdes, eller sikkerhedshensyn iagttages. (straffuldbyrdelseslovens 60) Nægtelse af at lade pensionen foretage sådanne undersøgelser kan føre til bortvisning. Værelser 11

12 Beboerne bor på eneværelser. Værelset er møbleret med en seng, et skab, et bord, en lænestol mv. Beboerne kan låne dyne, hovedpude, betræk og håndklæder på pensionen. Ved indflytningen gennemgår en medarbejder og beboeren værelset, og beboeren skriver under på en inventarliste. Beboerne får en nøgle til værelset, når de flytter ind. Nøglen skal afleveres igen ved fraflytning. Beboerne har ansvar for at låse døren, når de forlader værelset. De har selv det fulde ansvar for deres ting. Kastanienborg yder ikke erstatning, hvis en beboer mister sine ejendele. Beboerne kan tage tv, dvd, pc, playstation og lignende med på pensionen. Beboerne skal holde eget værelse rent og ryddeligt. Revideret 7. januar

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere