IP Update, Q1 IP & Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP Update, Q1 IP & Technology"

Transkript

1 Den 8. maj 2014 Nyhedsbrev IP Update, Q1 IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 1. januar marts Du kan læse om nyheder inden for følgende områder: 1. Ophavsret, varemærkeret og designret 2. Markedsføringsret og E-handel 3. Persondataret 4. Domænenavne 1. Ophavsret, varemærkeret og designret Delvis krænkelse af Tivolis varemærkerettigheder Sø- og Handelsretten afsagde den 12. marts 2014 dom i sagen mellem Pressalit Group A/S (herefter Pressalit ) mod Tivoli A/S (herefter Tivoli ). Sagen drejede sig om, hvorvidt Pressalit havde overholdt parternes licensaftale indgået den 7. november Efter licensaftalen kunne Pressalit benytte det registrerede ordmærke TIVOLI i begrænset omfang i forbindelse med salg af toiletsæder. Sø- og Handelsretten fandt, at Pressalits anvendelse af ordet Tivoli sammen med ordet Pressalit udgjorde sammensatte varemærker og var derfor i strid med parternes aftale. Dog fandt et flertal af dommerne ikke, at brugen af ordene Soft, Soft D og Soft Universal, efterfulgt ordet Tivoli, var i strid med licensaftalen, idet betegnelserne blot udgjorde en beskrivelse af den pågældende type toiletsæde. Mindretallet mente derimod, at der var tale om sammensatte varemærker. Endvidere havde Pressalit ved sin prægning af TIVOLI 2 på deres toiletsæder handlet i strid med licensaftalen pga. udformningen af især 2-tallet og I et, og idet prægningen var forvekslelig med Tivolis meget kendte Grandjean logo. Pressalit havde således ved sin brug af ordmærket TIVOLI som betegnelse for toiletsæder delvist krænket Tivolis rettigheder, hvorfor Sø- og Handelsretten påbød Pressalit at fjerne/tilbagetage

2 Side 2 markedsføringsmateriale indeholdende de kendetegn, der var omfattet af forbuddet, dog kun i det omfang Pressalit fortsat kunne råde over dette materiale. Desuden fandt Sø- og Handelsretten, at Pressalit havde handlet i strid med licensaftalen i et sådan omfang, at Tivoli var berettiget til at ophæve licensaftalen med virkning fra den 21. september 2011, sådan som det var sket. Pressalit skulle derudover betale vederlag fra licensaftalens ophør den 21. september 2011 til ophøret af brugen af ordmærket den 31. december 2012, hvilket udgjorde kr. svarende til 5 % af Pressalits omsætning ved anvendelsen af ordmærket. Sø- og Handelsretten fandt ikke grundlag for at pålægge Pressalit bødestraf eller påbud om offentliggørelse af dommen. Sagen er anket til Højesteret (HR 58/14) den 26. marts Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her: Ophævelse af registrering af vareudstyrsmærke af en plasticflaske til mælkedrik sket med rette Den 3. april 2014 afsagde Højesteret dom i en sag vedrørende fortolkningen af ond tros-begrebet i varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3. Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. (herefter MDI ) indgav i 1995 en om ansøgning registrering af sin plastikflaske til mælkedrik som tredimensionalt varemærke til Patent- og Varemærkestyrelsen. I 2000 blev varemærket registreret, hvorefter konkurrenten Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (herefter Yakult ) gjorde indsigelser mod registreringen, idet man anførte, at Yakult havde og gjorde brug af et ældre identisk varemærke uden for Danmark, og at MDI ved indgivelsen af registreringsansøgningen havde eller burde have haft kendskab til Yakults ældre identiske varemærke, jf. varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3. I 2005 afslog Patent og Varemærkestyrelsen indsigelsen fra Yakult, men Yakult påklagede denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som i 2006 traf afgørelse om ophævelse af registreringen med den begrundelse, at MDI kendte Yakult s varemærke. MDI bestred imidlertid, at det var en korrekt fortolkning af varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3, og gjorde gældende, at kendte/burde kende -begrebet skulle fortolkes som et krav om decideret ond tro. Efter som parterne var konkurrenter og havde haft tvister med hinanden rundt om i verden igennem en lang årrække og indgået forligsaftaler med hinanden, var de naturligvis bekendte med hinandens varemærker. MDI indbragte derfor Ankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten, som i 2009 imidlertid stadfæstede Ankenævnets afgørelse. Herefter indbragte MDI i 2009 sagen for Højesteret, der besluttede sig for at forelægge en række præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen vedrørende fortolkningen af ond tros-begrebet i direktiv (EF) nr. 95/2008 af 22. oktober 2008 om varemærker (varemærkedirektivet), artikel 4, stk. 4, litra g som den danske varemærkelov 15, stk. 3, nr. 3 bygger på. Indledningsvist fandt EU-Domstolen, at artikel 4, stk. 4, litra g, skal fortolkes således, at begrebet ond tro udgør et selvstændigt EU-begreb, der skal fortolkes ensartet i Den Europæiske Union. Efterfølgende fandt EU-Domstolen, at der i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger

3 Side 3 ond tro, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i sagen, som foreligger på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, såsom bl.a. det forhold, at ansøgeren vidste eller burde vide, at en tredjemand brugte et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art. Det forhold, at ansøgeren vidste eller burde vide dette, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at denne ansøger var i ond tro. Der skal desuden tages hensyn til den nævnte ansøgers hensigt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, hvilket er et subjektivt element, der skal vurderes på baggrund af sagens konkrete, objektive omstændigheder, og hvortil domstolen henviste til dets præmisser (37 og 40-42) i sag C 529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli vedrørende fortolkningen af ond tro-begrebet i Varemærkeforordningen. EU-Domstolen gav således MDI medhold i, at betingelsen vidste/burde vide i varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3, skal forstås som et krav om decideret ond tro, og underkendte således Ankenævnet for Patenter og Varemærkers og Sø- og Handelsrettens fortolkning. Under sagen for Højesteret blev det indledningsvist fastslået, at Yakult opfyldte brugsbetingelsen i varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3, samt at mærkelighedsbetingelsen var opfyldt for så vidt angik sammenligningen mellem MDIs flaske og Yakults flaske. I relation til vurderingen af ond tro lagde Højesteret vægt på, at Yakultflasken havde et anerkendt og markant design, og flasken havde været i brug siden Højesteret fandt det usandsynligt, at MDIs flaske havde fået sin udformning, hvis ikke designeren bag flasken havde haft kenskab til Yakultflasken. Højesteret lagde også vægt på, at MDI først havde ansøgt om varemærkeregistrering i Danmark, efter Yakult allerede havde etableret sin fabrik i Holland og offentligt tilkendegivet, at man ønskede at sælge sine produkter i Europa. Endelig fandt Højesteret, at MDI ikke havde en legitim forretningsmæssig begrundelse for, hvorfor man havde valgt at registrere varemærket i Danmark. Det blev derimod lagt til grund, at MDI indgav ansøgningen om registrering af varemærket med en hensigt om at forhindre Yakult i at markedsføre og sælge sine flasker i Danmark og eventuelt at få registreret sin flaske som EFvaremærke. Ud fra en samlet vurdering fastslog Højesteret, at MDI var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeregistrering, således at ophævelsen af registreringen af vareudstyrsmærket var sket med rette. Højesteret stadfæstede herefter Sø- og Handelsrettens dom, dog med den ændrede begrundelse som følge af EU-Domstolens afgørelse. Læs Højesterets dom her: Programtrailer til Vild med Dans indebar ikke en krænkelse af ophavsretslovens 3 Højesteret afsagde den 18. marts 2014 dom i en sag mellem arvingerne efter komponisten Kai Normann Andersen og TV 2. Sagen omhandlede en tvist om, hvorvidt TV 2 havde krænket komponistens rettigheder efter lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2007 om ophavsret, 3, stk. 1, og 3, stk. 2. Sagens hovedspørgsmål var, om det var i strid med god skik, at TV 2 ikke havde nævnt komponistens navn i forbindelse med en programtrailer, hvori der blev spillet et uddrag på ca. 15

4 Side 4 sekunder af visen Glemmer du, samt om melodien Glemmer du blev brugt på en måde, der var krænkende for komponistens kunstneriske anseelse eller egenart. Efter ophavsretslovens 3, stk. 1, har ophavsmanden til et værk krav på at blive krediteret i overensstemmelse med, hvad god skik kræver. Det er antaget i forarbejderne til ophavsretsloven, at navnet på kunstneren skal anføres eller oplyses, når det efter almindelige opfattelse må anses for at stemme overens med en rimelig og hæderlig handlemåde. Ophavsmandens krav på kreditering udelukkes ikke af den omstændighed, at der på et givet område ikke eksisterer en sædvane om, at ophavsmandens navn sædvanligvis nævnes. Højesteret fandt, at der i den konkrete sag ikke var sket en krænkelse af komponistens rettigheder ved manglende kreditering, idet Højesteret lagde vægt på, at visen Glemmer du blev vist i et kort uddrag, som ikke var et fremtrædende element i traileren. Højesteret fandt endvidere efter en objektiv bedømmelse, at komponistens ære og anseelse ikke var blevet krænket på trods af den omstændighed, at programtraileren havde en vis lighed med tv-reklamer. Den manglende kreditering og anvendelsen af komponisten Kai Normann Andersens vise Glemmer du i programtrailerne udgjorde derfor ikke en krænkelse af ophavslovens 3. Læs Højesterets dom her: Anmodning om midlertidigt forbud mod salg af jakker uden oprindelig stregkode og mærkat blev ikke taget til følge. Sø- og Handelsretten afsagde den 20. januar 2014 kendelse om midlertidigt forbud mellem parterne Ape & Partners S.P.A. og Balling Brands ApS (herefter Ape og Balling ) overfor Streetman ApS (herefter Streetman ). Sagen angik Streetmans markedsføring og salg af jakker med varemærkerne PARAJUMPERS og P.J.S. THAT OTHERS MAY LIVE PARAJUMPERS, som Ape og Balling havde eneret til at gøre brug af. For det i sagen omhandlende parti jakker var stregkode-mærkateterne blevet fjernet, og på den ene side af de øvrige mærkater var der påført et hvidt klistermærke. Sø- og Handelsretten lagde til grund, at jakkerne, der var solgt hos Streetman, ikke var piratkopier, hvorfor der måtte være tale om parallelimport. Sø- og Handelsretten påpegede, at det hvide klistermærke på mærkaterne ikke udgjorde en forringelse af varens renommé i et sådant omfang, at dette i sig selv kunne begrunde et midlertidigt forbud mod salg af jakkerne. Vedrørende stregkoderne anførte Sø- og Handelsretten, at disse kunne benyttes til at identificere jakkerne og tilbagekalde defekte varer. Stregkoderne kunne dog også benyttes til at identificere den parallelimporterende distributør, således at Ape og Balling kunne lægge hindringer i vejen for Streetmans forsatte import og forhandling af jakkerne, hvilket ikke er usædvanlig adfærd over for distributører, som sælger varer til parallelimportører. På den baggrund fandt Sø- og Handelsretten efter en samlet vurdering, at Ape og Balling ikke havde godtgjort at have rimelig grund til at forbyde Streetmans markedsføring og salg af jakkerne, jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012 om varemærker, 6, stk. 2.

5 Side 5 Anmodningen om forbud mod sagsøgtes salg af jakker med ændrede mærkater blev derfor ikke taget til følge. Læs Sø- og Handelsrettens kendelse her: Eneforhandlers fortsatte brug af varemærket WISECON efter ophør af eneforhandleraftalen udgjorde en varemærkekrænkelse Sø- og Handelsretten afsagde den 17. januar 2014 dom i en varemærkesag mellem WiseCon A/S og WiseCon AB. Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt WiseCon AB efter ophøret af parternes eneforhandleraftale fortsat kunne gøre brug af WiseCon A/S varemærke WISECON, herunder fortsat drive sin virksomhed under selskabsnavnet WiseCon AB. Derudover angik sagen, hvorvidt WiseCon A/S havde handlet i strid med eneforhandleraftalen med WiseCon AB ved indgåelse af en koncernaftale med et andet selskab. Parterne havde i marts 2010 indgået en eneforhandleraftale. I oktober 2010 indgik WiseCon A/S imidlertid, uden samtykke fra WiseCon AB, en koncernaftale med et svensk selskab om køb af en række WiseCon-produkter. Eneforhandleraftalen blev herefter opsagt med virkning fra 31. december Ikke desto mindre fortsatte WiseCon AB med at benytte samme selskabsnavn, varemærket WISECON og domænenævnet På baggrund heraf anlagde WiseCon A/S sag mod WiseCon AB ved Sø- og Handelsretten med påstand om, at WiseCon AB skulle ophøre med at benytte selskabsnavnet WiseCon AB og varemærket WISECON. Sø- og Handelsretten fandt, at anvendelsen af selskabsnavnet og varemærket var aftaleretligt funderet, hvorfor WiseCon AB, efter samarbejdets ophør den 31. december 2012, ikke længere var berettiget til at gøre brug af navnet. Sø- og Handelsretten fandt omvendt, at WiseCon A/S havde krænket WiseCon AB s rettigheder som følge af eneforhandleraftalen ved, uden forudgående samtykke, at have indgået koncernaftalen med det svenske selskab. Læs Sø- og Handelsrettens dom her: https://jura.karnovgroup.dk/document/ /1?frt=wisecon&rank=1&versid= Præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkning af Toldforordningen Den 6. februar 2014 traf EU-Domstolen præjudiciel afgørelse i sag C-98/13 vedrørende fortolkning af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (Toldforordningen).

6 Side 6 Sagen omhandlede en dansk forbruger, der via en engelsksproget internetbutik i Kina, købte en kopi af et Rolex-ur. Ved ankomsten til Danmark kontrollerede de danske toldmyndigheder pakken og suspenderede frigivelsen af uret, da der var tale om en varemærkeforfalskning. Myndighederne bad forbrugeren om at give samtykke til destruktion af uret, hvilket forbrugeren modsatte sig. Rolex anlagde derfor sag mod forbrugeren ved Sø- og Handelsretten med påstand om anerkendelse af suspension af frigivelsen og den dermed forbundne destruktion af uret uden erstatning. Sø- og Handelsretten gav ved dom af 8. november 2011 Rolex medhold heri. Den danske forbruger indbragte herefter sagen for Højesteret, der stillede en række præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Hovedspørgsmålet i den præjudicielle forelæggelse var, om Rolex, som indehaver af ophavs- og varemærkerettigheder, kunne gøre disse rettigheder gældende over for en privatperson, der havde købt kopivaren via en internetbutik i et tredjeland. EU-Domstolen udtalte, at Toldforordningen skal fortolkes således, at indehaveren af en intellektuel ejendomsrettighed til en vare, der via en internetbutik i et tredjeland er solgt som en ulovlig kopi til en privatperson inden for EU, på det tidspunkt, hvor varen kommer ind på medlemsstatens område, er omfattet af Toldforordningens beskyttelse. Endvidere udtalte EU-Domstolen, at der ikke stilles krav om, at den pågældende vare er indgået i et salgsfremstød eller en reklame rettet mod forbrugerne i det pågældende medlemsland. Købet af varen i internetbutikken er i sig selv tilstrækkeligt til, at Toldforordningens beskyttelse finder anvendelse i det øjeblik varen indføres i det pågældende medlemsland. Med EU-Domstolens præjudicielle afgørelse kan toldmyndighederne, med hjemmel i Toldforordningen, således destruere ulovlige kopivarer købt af privatpersoner fra en internetbutik beliggende uden for EU. Højesteret skal nu træffe afgørelse i sagen med udgangspunkt i EU-Domstolens afgørelse. Læs EU-Domstolens afgørelse her: ng=da&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid= The Polo/Lauren Company L.P. var berettiget til erstatning og vederlag i forbindelse med Dansk Supermarked A/S salg af varemærkeforfalskede produkter Sø- og Handelsretten afsagde den 10. januar 2014 dom i varemærkesagen mellem The Polo/Lauren Company L.P. (Ralph Lauren) og Dansk Supermarked A/S (Dansk Supermarked). Sagen var anlagt som en justifikationssag den 26. juli Dansk Supermarked havde taget bekræftende til genmæle over for Ralph Laurens påstande om bevissikring, forbud og krænkelse af Ralph Laurens varemærkerettigheder, hvorfor sagen for Sø- og Handelsretten kun vedrørte spørgsmålet om fastsættelsen af sanktioner herfor. Ralph Lauren havde nedlagt påstand om betaling af kr. i vederlag og erstatning. Dansk Supermarked havde foretaget indkøb af de forfalskede varer hos firmaet Zeprotex via dets hjemmeside, hvis visuelle udtryk lå meget langt fra Ralph Lauren. Desuden var der tydelige, fysiske tegn på forfalskning ved de omhandlede varer. Dansk Supermarked fandtes derfor at have handlet ansvarspådragende. Ralph Lauren var herefter

7 Side 7 berettiget til kr. i vederlag og erstatning i medfør af 43, stk. 1, nr. 1 lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009 (varemærkeloven) og 20, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 58 af 20. januar 2012 (markedsføringsloven). Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her: Hyperlinks til allerede offentliggjorte avisartikler udgjorde ikke en overførsel til almenheden I sag C-466/12 afgav EU-Domstolen den 13. januar 2014 en præjudiciel afgørelse i forbindelse med en sag mellem parterne Nils Svensson m.fl. (Nils Svensson) og Retriever Sverige AB (Retriever). Det præjudicielle spørgsmål angik fortolkningen af artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (Direktivet). I sagen havde Retriever på sin hjemmeside placeret hyperlinks, som førte brugerne af hjemmesiden til avisartikler udarbejdet af Nils Svensson m.fl. i forbindelse med deres profession som journalister på bladet Göteborg-Posten. Artiklerne var offentligt tilgængelige på Göteborg-Postens hjemmeside. EU-Domstolen fastslog i sin afgørelse, at Direktivets artikel 3, stk. 1, skulle fortolkes således, at tilrådighedsstillelse på en internetside af hyperlinks til værker, der er frit tilgængelige på en anden internetside, ikke udgør en overførsel til almenheden, der er omfattet af denne bestemmelse. Konkret havde Retriever overført artikler via sine links, men EU-Domstolen fandt ikke, at denne overførsel skete til almenheden, da der ikke var tale om en overførsel til en ny almenhed. Begrundelsen herfor var, at artiklerne allerede var tilgængelige på Retrievers hjemmeside. Læs EU-Domstolens afgørelse her: Præjudiciel afgørelse om databeskyttelse og dedikerede metasøgemaskiner Den 19. december 2013 traf EU-Domstolen præjudiciel afgørelse i sag C-202/12 om fortolkning af direktiv 96/29/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (Direktivet). Tvisten vedrørte to hollandske virksomheder, Innoweb og Wegener. Innoweb drev via sin hjemmeside den dedikerede metasøgemaskine GasPedaal, som gjorde det muligt at foretage søgninger på tredjemands hjemmeside. En metasøgemaskine gennemsøger andre hjemmesiders søgemaskiner i stedet for at gennemsøge hjemmesider. En metasøgemaskine er dedikeret, hvis den er udformet til specifikke emner. På sin hjemmeside havde Wegener databasen AutoTrack, hvilket indeholdte en stor samling af bilsalgsannoncer. GasPedaal gav brugerne adgang til en række informationer fra AutoTrack-databasen direkte fra Innowebs hjemmeside. Wegener anlagde sag mod Innoweb ved de

8 Side 8 nationale domstole med anbringender om, at Innoweb overtrådte den såkaldte sui generis-ret i Direktivets artikel 7 om databasebeskyttelsens genstand. Wegener fik i det væsentligste medhold i første instans. Ved anden instans forelagde domstolen spørgsmålet til præjudiciel afgørelse ved EU- Domstolen. De præjudicielle spørgsmål vedrørte i det væsentligste, om operatøren af en dedikeret metasøgemaskine udøver en virksomhed, der falder ind under Direktivets artikel 7, stk. 1 eller 5, således at databasefremstilleren, som opfylder de i nævnte stk. 1 fastsatte kriterier, kan gøre indsigelse mod, at databasen uden vederlag indgår i den dedikerede metasøgemaskines tjeneste. Vurderingen drejede sig især om fortolkningen af begreberne genanvendelse af data og væsentlige dele af en database. EU-Domstolen kom frem til, at der foretages genanvendelse af hele eller en væsentlig del af indholdet af en database, som er beskyttet af Direktivets artikel 7, når den dedikerede søgemaskine: i) giver slutbrugeren en søgeformular, som i det væsentlige tilbyder de samme funktioner som databasens formular, ii) iii) oversætter slutbrugerens anmodninger i den søgemaskine, som databasen er udstyret med, i real time, således at alle data i denne database gennemsøges, og fremstiller de fundne resultater for slutbrugeren i webstedets visning udadtil, idet den samler gengangerne i en enkelt enhed, men i en rækkefølge, der er baseret på kriterier, som er sammenlignelige med dem, der anvendes af den pågældende databases søgemaskine til at fremvise resultaterne. Læs EU-Domstolens afgørelse her: eb884f70f50b77c.e34kaxilc3eqc40laxqmbn4oaneme0?text=&docid=145914&pageindex=0&do clang=da&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid= Spillekonsoller til brug for videospil udstyret med genkendelsesanordning var omfattet af begrebet effektive tekniske foranstaltninger I sag C-355/12 besvarede EU-Domstolen den 23. januar 2014 et præjudicielt spørgsmål i forbindelse med en sag i Italien. Afgørelsen vedrørte fortolkningen af begrebet effektive tekniske foranstaltninger i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 29/2001 af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. Sagen omhandlede parterne Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc. og Nintendo of Europe GmbH (samlet Nintendo ) og den konkurrerende spilforhandler PC Box Srl ( PC Box ), hvis spil distribueres via en hjemmeside hostet af 9Net Srl. PC Box havde i sagen udviklet teknisk udstyr, som kunne omgå Nintendos krypteringsprogram, således at software, der bestod af bestemte applikationer udviklet af uafhængige producenter, kunne benyttes på Nintendos konsoller.

9 Side 9 EU-Domstolen fastslog, at begrebet effektive tekniske foranstaltninger i Direktivets artikel 6 ikke kun omfattede de af Nintendo udviklede videospil, der var udstyret med en genkendelsesanordning, men også de konsoller, der skulle sikre adgangen til disse spil og anvendelsen heraf. EU-Domstolen tog imidlertid ikke konkret stilling til, om PC Box software udgjorde en omgåelse af de tekniske foranstaltninger, men overlod i stedet vurderingen heraf til den nationale domstol. EU-Domstolen opstillede imidlertid generelle kriterier til brug for den nationale domstols vurdering, herunder at den tekniske beskyttelsesforanstaltning skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, samt tredjemands faktiske brug af pågældende software set i sammenhæng med tilsidesættelse af ophavsretten, som den tekniske beskyttelsesforanstaltning skal beskytte. Læs EU-Domstolens afgørelse her: Internetudbyderen ansås for mellemmand i forbindelse med ulovlig udbredelse af ophavsretligt beskyttede cinematografiske værker. EU-Domstolen besvarede den 27. marts 2014 et præjudicielt spørgsmål i forbindelse med en østrigsk sag mellem UPC Telekabel Wien GmbH (herefter UPC Telekabel ) og modparterne Constantin Film Verleih GmbH (herefter Constantin Film ) og Wega Filmproduktionsgesellschaft mbh (herefter Wega ). Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrørte fortolkningen af artikel 5, stk. 1 og stk. 2, litra b), samt artikel 8, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (herefter Direktivet). Constantin Film og Wega havde produceret en række cinematografiske værker, der lå tilgængelige på tredjemands hjemmeside uden samtykke fra disse. Ved Handelsgericht Wien s kendelse den 13. maj 2011 havde Constantin Film og Wega fået UPC Telekabel påbudt at forhindre sine kunders adgang til den omtvistede hjemmeside ved at spærre domænenavnet. Den 27. oktober 2011 ændrede Oberlandesgericht Wien delvist førsteinstansens forbud, således at UPC Telekabel forsat skulle forhindre sine kunders adgang, men UPC Telekabel måtte selv vælge metoden til at opfylde det forbud. UPC Telekabel har herefter iværksat»revisionsanke«ved Oberster Gerichtshof (Østrig), idet UPC Telekabel anførte, at krænkelsen af ophavsrettighederne ikke foretages af UPC Telekabel, men af den pågældende hjemmesides udbydere som UPC Telekabel ikke har nogen forretningsmæssig forbindelse til. EU-Domstolen fastslog, at en internetudbyder, som giver adgang til et websted, der uden rettighedsindehaverens samtykke tilgængeliggør beskyttede værker, må opfattes som en mellemmand efter artikel 8, stk. 3, i Direktiv. EU-Domstolen udtalte endvidere, at de grundlæggende EUrettigheder ikke var til hinder for, at internetudbyderen i en sådan sag ved et retligt udstedt forbud forbydes at give sine brugere adgang til webstedet. Forbuddet måtte dog ikke præcisere, hvilke foranstaltninger internetudbyderen skal foretage for at efterkomme forbuddet. Endelig skal internet-

10 Side 10 udbyderen kunne undgå straf for overtrædelse af det ophavsretskrænkelsen ved at have foretaget rimelige foranstaltninger for at efterkomme forbuddet. Læs EU-domstolens afgørelse her: ng=da&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid= Geodatastyrelsens søkort var ophavsretligt beskyttet Højesteret afsagde den 6. februar 2014 dom i sagen 146/2012 mellem Geodatastyrelsen (herefter Styrelsen ) og Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft GmbH (herefter NV ). Sagen vedrørte, hvorvidt Styrelsens søkort var ophavsretligt beskyttet, samt hvorvidt NV s salg af egne søkort til lystsejlere krænkede styrelsens eventuelle ophavsret. Højesteret tiltrådte Landsrettens afgørelse om, at fremstillingsprocessen af søkortene var udtryk for en sådan selvstændigt skabende, intellektuel eller kreativ proces, at de udarbejdede søkort nød ophavsretlig beskyttelse efter 1 i lovbekendtgørelse nr. 587 af 20. juni (ophavsretsloven) og Plakat nr af 16. april Højesteret udtalte dog, at enkelte kartografiske elementer ikke sig selv nyder ophavsretlig beskyttelse, men at udvalget og kombinationen af flere af disse elementer efter omstændighederne kan være beskyttet. De omhandlede søkort skulle derfor udleveres til Styrelsen til destruktion, jf. ophavsretslovens 84, stk. 1, nr. 4. Modsat Landsretten fandt Højesteret ikke, at Styrelsen havde udvist passivitet i et sådant omfang, at Styrelsen havde tabt retten til vederlag og erstatning. Styrelsen blev derfor tilkendt vederlag på 1 mio. kr., jf. ophavsretslovens 83, stk. 1, nr. 1. Højesteret fandt derimod ikke, at Styrelsen havde godtgjort et afsætningstab. Læs Højesterets afgørelse her: Armaturer udgjorde ikke en krænkelse af ophavsretten Højesteret afsagde den 3. januar 2014 dom i sagen 88/2012, hvor Vola A/S (herefter Vola ) havde nedlagt påstand, om at Damixa ApS (herefter Damixa ) og Andersen & Nielsen A/S (herefter A&N ) havde krænket dennes ophavsretlige beskyttelse af amaturet Vola KV 1. Parterne i sagen var enige om, at Vola KV1 nød ophavsretlig beskyttelse som brugskunst. Højesteret anførte, at Vola KV1 i kraft af sit virke som funktionsbestemt genstand kun nød ophavsretlig beskyttelse i det omfang efterligningerne var meget nærgående. Højesteret lagde vægt på, at armaturerne produceret af Damixa og A&N adskilte sig både i relation til dimensioneringen, kompositionen og formen på de forskellige cylinderformede genstande, som er særegne for Vola KV1.

11 Side 11 Højesteret fandt derfor ikke, at armaturerne produceret af Damixa og A&N var meget nærgående efterligninger af Vola KV1, hvorfor disse armaturer ikke krænkede ophavsretten til Vola KV1. Højesteret stadfæstede derfor Sø- og Handelsrettens dom. Læs Højesterets afgørelse her: spx Varemærkeretlige rettigheder kunne fortabes i tilfælde, hvor det pågældende varemærke var blevet en almindelig betegnelse for et produkt. I sagen C besvarede EU-Domstolen den 6. marts 2014 et præjudicielt spørgsmål i forbindelse med en østrigsk sag mellem parterne Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (herefter Kornspitz Company ) og dennes konkurrent Pfahnl Backmittel GmbH (herefter Pfahln Backmittel ). Spørgsmålet angik fortolkningen af artikel 12, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Kornspitz Company producerede en bageblanding, som blev solgt til bagerier, hvorefter bageblandingen blev brugt til at bage små, aflange brød med spidse ender, som efterfølgende blev solgt til bageriernes kunder. Bageblandingen blev markedsført under det registrerede varemærke KORNSPITZ. Pfaln Backmittel gjorde gældende, at den varemærkeretlige beskyttelse af ordtegnet KORNSPITZ var fortabt, da de endelige brugere af slutproduktet ikke opfattede KORNSPITZ som et varemærke, men snarere som en almindelig betegnelse for denne type bagværk. EU-Domstolen fastslog, at rettighederne til et varemærke kan fortabes i forhold til en bestemt vare, når varemærket på grund af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse for denne vare hos de endelige brugere. Desuden fastslog EU-Domstolen, at fortabelse af rettighederne til et varemærke ikke forudsætter, at der findes andre betegnelser for den vare, som varemærket er blevet en almindelig betegnelse for. Læs EU-domstolens dom her: a8a939e735e0152ef.e34kaxilc3qmb40rch0saxumchf0?text=&docid=148746&pageindex=0&doc lang=da&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid= EU-Domstolen har truffet afgørelse om hjemvisning i de forenede sager C-337/12 og C-340/12 P

12 Side 12 EU-Domstolen afsagde den 6. marts 2014 dom i de forenede sager C-337/12 og C-340/12 P. Afgørelsen omhandler varemærkeretlig beskyttelse af knivskafter produceret af Yoshida Metal Industry Co. Ltd (herefter Yoshida ). I sagen havde Yoshida i 1999 opnået registrering af EU-varemærker i form af figurmærker. Registreringen var foretaget ud fra todimensionelle tegninger efter artikel 7(1)(e)(ii) i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker. Pi-Design AG, Bodum Logistics A/S og Bodum France SA anførte, at Yoshida s EU-varemærke skulle erklæres ugyldigt, da rettigheden efter deres opfattelse ikke blot omfattede et visuelt design, men også en teknisk nødvendighed, som derved afskar andre producenter fra at producere knive med tilsvarende tekniske formåen. EU-Domstolen tog i den forbindelse stilling til, hvorvidt der kunne inddrages andre momenter end blot en analyse af figurens visuelle udtryk ved vurderingen af, hvorvidt et produkt var varemærkeretligt beskyttet. Domstolen fastslog, at også andre momenter såsom brugerundersøgelser, ekspertudtalelser og andet data relateret til varemærkerettigheden kunne indgå i vurderingen. EU- Domstolen fandt således, at der under vurdering om tildeling af EU-varemærke burde have været taget hensyn til momenter såsom Yoshida s tidligere patenter samt markedsføringen af knivene. EU-Domstolen erklærede herefter registreringen for ugyldig og hjemviste sagen til Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked. Læs EU-domstolens dom her: ng=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16877 Nyt direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder Den 26. februar 2014 vedtog Rådet for Den Europæiske Union direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (herefter Direktivet ). Direktivet har til formål at harmonisere den kollektive forvaltning af ophavsret og forbedre mulighederne for at udbyde grænseoverskridende licenser for onlinemusik. Direktivet fastsætter også en række henstillinger til kollektive forvaltningsorganer med henblik på at sikre en høj standard for forvaltning, økonomisk forvaltning, gennemsigtighed og rapportering. De kollektive forvaltningsorganisationer vil arbejde på tværs af EU-medlemsstaternes grænser, og forvalte ophavsretslicenser til onlineforhandlere og musikstreamingstjenester i stedet for, at aktørerne skal have en licens i hver enkelt EU-medlemsstat. De kollektive forvaltningsorganisationer skal ikke have en bestemt retlig form. I praksis fungerer disse organisationer i forskellige retlige former, såsom sammenslutninger, kooperativer og selskaber med begrænset ansvar, som kontrolleres eller ejes af indehaverne af ophavsretten og dertil knyttede rettigheder, eller af enheder, der repræsenterer sådanne rettighedshavere.

13 Side 13 Direktivet skal give forbrugerne et bredere valg af musik, som de kan downloade eller streame online, alt imens det sikres, at kunstnernes rettigheder beskyttes bedre, og at deres royalties betales hurtigere. Medlemsstaterne har to år til at implementere direktivet i deres nationale lovgivning fra ikrafttrædelsesdatoen 20. marts Læs hele direktivet her: L0026 Find FAQ fra Kommissionen her: 2. Markedsføringsret og E-handel In vitro forsøg udgjorde tilstrækkelig dokumentation for markedsføringsudsagn fremsat i forbindelse med markedsføring af tandpasta. Sø- og Handelsretten afsagde den 30. januar 2014 dom i sagen V Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt Unilever Danmark A/S (tidl. a/s Blumøller) ved en række in vitro forsøg havde fornøden dokumentation for de markedsføringsudsagn, der anvendtes ved markedsføringen af et tandpastaprodukt, jf. 3, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 58 af 20. januar 2012 (markedsføringsloven). Sø- og Handelsretten fandt, at Unilever Danmark A/S dokumentation var tilstrækkelig dokumentation for markedsføringsudsagnene. Sø- og Handelsretten lagde vægt på styrken af de fremsatte markedsføringsudsagn samt det forhold, at det ville være forbundet med etiske og praktiske problemer at foretage in vivo undersøgelser i det pågældende tilfælde. Skønsmændene havde i deres skønserklæring og i afhjemlingen forklaret, at de foretagne in vitro forsøg ikke medførte, at markedsføringsudsagnene var videnskabeligt bevist, men at studierne indikerede, at tandpastaen kunne have den påståede virkning. Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her: Nye retningslinjer for markedsføring af kortfristede lån Forbrugerombudsmanden har netop udstedt nye retningslinjer for kortfristede lån indgået ved fjernsalg, såkaldte kviklån. Retningslinjerne trådte i kraft den 1. april 2014 og gælder for alle lån, der skal betales tilbage inden for tre måneder, og som er indgået via fjernsalg, f.eks. lån indgået via SMS-beskeder eller ved benyttelse af låneformular på internettet.

14 Side 14 Baggrunden for udarbejdelsen af de nye retningslinjer skyldes bl.a., at kreditaftaleloven er blevet ændret i perioden fra udstedelse de tidligere retningslinjer for kortfristede lån, bl.a. er lovens tidligere bagatelgrænse på kr. blevet ophævet, således at også mindre lån nu er omfattet lovreguleringen. Forbrugerombudsmanden har også konstateret, at udbuddet af kortfristede lån er steget i perioden. Samtidig ses en tendens til, at lånebeløbene og antallet af misligholdte lån er stigende, samt at det oftere er yngre forbrugere, der optager kviklån. Retningslinjerne har i vidt omfang karakter af en orientering om centrale forbrugerbeskyttelse regler på området for kreditgivning via fjernsalg samt regler om god markedsføringsskik, dels som en hjælp til låneudbyderne i forhold til at overholde vigtige forbrugerbeskyttende regler, og dels for at have bedre mulighed for at gribe ind, hvis reglerne overtrædes af låneudbyderne. De nye retningslinjer dækker alle låneaftaler indgået via fjernsalg, som har en løbetid på højst tre måneder, uanset omkostningerne forbundet med lånet. Derudover indeholder de nye retningslinjer ændringer til afsnittet om kreditvurdering, som skal medvirke til at sikre, at långivning sker på et forsvarligt og informeret grundlag. Endelig omtaler retningslinjerne, hvilke betingelser, der skal være til stede for, at særligt byrdefulde vilkår kan anses for vedtaget, ligesom der sker særlig omtale af fortrydelsesreglerne i lovbekendtgørelse nr. 347 af 2. april 2014 om kreditaftaler 29 samt oplysningskravene i lovbekendtgørelse nr af 25. september 2013 om markedsføring 12 a og 14 a. Udover disse ændringer videreføres de hidtil gældende retningslinjer fra 2009 i det væsentligste. Læs de nye retningslinjer her: gslinjer/retningslinjer%20for%20kortfristede%20ln%20indget%20som%20fjernsalgsaftaler%20april % pdf Konkurrence afholdt af Cult A/S var i strid med god markedsføringsskik Forbrugerombudsmanden udtalte ved pressemeddelelse af 21. februar 2014, at energidrikproducenten Cult A/S med sin Neversleep -konkurrence overtrådte reglerne om god markedsføringsskik i Lovbekendtgørelse nr af 25. september 2013 om markedsføring. Konkurrencen gik ud på, at den deltager, der kunne holde sig vågen i længst tid, vandt en rejse til New York. Konkurrencen fandt sted som et led i markedsføringen af en ny energidrik. Forbrugerombudsmanden indledte sin behandling af sagen på baggrund af to klager. Forbrugerombudsmanden vurderede på baggrund af blandt andet udtalelser fra Sundhedsstyrelsen, at konkurrencen var i strid med god markedsføringsskik, da deltagelse i konkurrencen potentielt var sundhedsfarligt. I sin vurdering lagde forbrugerombudsmanden blandt andet vægt på, at der ikke var opsyn med deltagerne, og at der i finalen ikke var fastsat nogen øvre grænse for, hvor længe deltagerne skulle holde sig vågne. Det udgjorde en skærpende omstændighed, at konkurrencen var led i markedsføringen af en energidrik, samt at konkurrencen appellerede til unge under 18 år. Forbrugerombudsmanden

15 Side 15 udtalte på den baggrund kritik af Cult A/S, og han tog endvidere forbehold for retslige skridt, såfremt den samme konkurrence eller lignende konkurrencer afholdes i fremtiden. Læs forbrugerombudsmandens udtalelse her: Selskaber bag Pragture politianmeldt Forbrugerombudsmanden politianmeldte i februar 2014 to selskaber bag rejser for unge til Prag. Begge selskaber havde benyttet alkohol i deres markedsføring rettet mod unge. Lovbekendtgørelse nr af 25. september 2013 om markedsføring, 8, stk. 3, opstiller et forbud mod, at markedsføring rettet mod børn eller unge under 18 år, indeholder omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol. Den 6. februar 2014 udtalte forbrugerombudsmanden, at selskabet GO Rejser havde anvendt alkohol i sin markedsføring af rejser til Prag rettet mod unge under 18 år. Selskabet havde blandt andet brugt udsagnene Happy hour på Prags bedste diskoteker! og Prags eneste pub-crawl med fri bar. 1,5 times fri bar i ALT ved markedsføring af rejserne på Facebook. Unge på 16 år og derover kunne deltage i rejserne. Der var endvidere intet filter, der sikrede, at unge under 18 år ikke havde adgang til hjemmesiderne med reklamerne. Den 19. februar 2014 fandt forbrugerombudsmanden ligeledes grundlag for at politianmelde endnu et selskab bag Pragrejser for unge. Selskabet RM Travel havde på Facebook reklameret med Pubcrawl, Beer Factory samt andre udsagn og billeder med indhold, der ledte tankerne hen på alkohol. Heller ikke RM Travel havde benyttet sig af et aldersfilter ved tilgang til reklamen. Læs forbrugerombudsmandens udtalelser her: FO/Pressemeddelelser/Forbrugerombudsmanden-politianmelder-selskab-bag- Pragture?tc=D74929A5CD4D4F CBFC7C9FE1 FO/Pressemeddelelser/Forbrugerombudsmanden-politianmelder-endnu-et-selskab-bag- Pragture?tc=D74929A5CD4D4F CBFC7C9FE1 Forbrugerombudsmandens indsatsområder for 2014 Den 14. marts 2014 udsendte forbrugerombudsmanden en pressemeddelelse med sine otte prioriterede indsatsområder for Meddelelsen udstikker retningslinjer for forbrugerombudsmandens arbejde det kommende år og identificerer en række problemer, som forbrugerombudsmanden me-

16 Side 16 ner, at forbrugerne støder på. Det primære indsatsområde handler om at sikre forbrugerbeskyttelsen på internettet. Forbrugerombudsmanden vil have særligt fokus på sager, hvor der har været uklarhed omkring aftaleindgåelsen og dennes indhold. Endvidere vil forbrugerombudsmanden sætte fokus på de såkaldte abonnementsfælder, hvor det ikke har været klart for forbrugerne, at de som følge af dispositioner på internettet, er blevet bundet til et abonnement. Forbrugerombudsmanden har også fastlagt en række yderligere indsatsområder for 2014, herunder dealsites, uanmodede henvendelser og klarere retningslinjer for, hvornår og hvordan netbutikker må hæve penge fra forbrugerens konto ved handel på internettet. Antallet af sager inden for disse indsatsområder viser da også, at forbrugerombudsmanden har intensiveret behandlingen af disse typer sager. Som eksempel herpå har forbrugerombudsmanden politianmeldt virksomhederne Dan-Aktiv A/S for uanmodede reklamer i forbindelse med lånetilbud, L EASY for mangelfulde pris- og kreditoplysninger i forbindelse med reklamer på internettet og Serviceklub.dk for vildledende markedsføring angående et løbende abonnement på internettet. I sin pressemeddelelse om Serviceklub.dk-sagen udtalte forbrugerombudsmanden: Jeg ser desværre et stigende antal sager, hvor selskaber lokker forbrugerne i abonnementsfælder på nettet. Vildledning på nettet er et af mine særlige indsatsområder i år. Læs forbrugerombudsmandens pressemeddelelser her: FO/Pressemeddelelser/Forbrugerombudsmanden-har-fokus-paa-internettet-i- 2014?tc=D74929A5CD4D4F CBFC7C9FE1 FO/Pressemeddelelser/Forbrugerombudsmanden-politianmelder- LEASY?tc=D74929A5CD4D4F CBFC7C9FE1 Forbrugerombudsmanden går ind i sag om internetforhandlers ansvar ved flyselskabs konkurs Forbrugerombudsmanden indtræder som mandatar i en retssag om, hvem der bærer ansvaret, når en forbruger har købt flybilletter gennem et selskab på internettet, og flyselskabet efterfølgende går konkurs. I første omgang skal forbrugerombudsmanden have tilladelse til at anke sagen, som forbrugeren tabte ved Retten i Roskilde den 2. januar 2014 (sag BS 2A-1449/2012), hvorefter han vil få mandat til at føre sagen videre på forbrugerens vegne.

17 Side 17 Sagen omhandlede en forbruger, der i 2012 købte flybilletter til Nice på Goleif.dk. På hjemrejsen skulle forbrugeren flyve med Cimber Sterling, som i mellemtiden var gået konkurs. I byretten fik forbrugeren ikke medhold i, at GoLeif, som blot var formidler, fremtrådte som aftaleparten. Efter forbrugerombudsmandens vurdering havde forbrugeren god grund til at tro, at selskabet bag GoLeif var aftaleparten set ud fra en helhedsvurdering af hjemmesiden og bestillingsforløbet. Derfor burde GoLeif erstatte udgifterne til hjemrejsen. Forbrugerombudsmanden mener, at det i mange tilfælde er uklart, hvem forbrugeren handler med på internettet, og at dette område derfor skal afklares. Sagen kan få principiel betydning, hvorfor forbrugerankenævnet har sat 812 lignende sager om flyselskabers konkurs i bero indtil afgørelsen foreligger. Læs forbrugerombudsmandens udtalelse her: FO/Pressemeddelelser/Forbrugerombudsmanden-gaar-ind-i-sag-om-ansvar-vedflykonkurs?tc=D74929A5CD4D4F CBFC7C9FE1 Brug af betegnelserne eftermonterede og senere ben ved salg af designerstole med uoriginale ben var vildledende markedsføring Forbrugerombudsmanden udtalte i en pressemeddelelse af 28. marts 2014, at onlineauktionshuset Lauritz.com, ved benyttelse af udsagn som eftermonterede og senere ben om uoriginale ben ved salg af designerstole, havde handlet i strid med 3, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr af 25. september 2013 om markedsføring. Forbrugerombudsmanden udtalte, at det for en gennemsnitskøber af en designerstol, måtte anses som en væsentlig oplysning, om benene på stolen var uoriginale. Forbrugerombudsmanden udtalte endvidere, at det ikke fremstod klart for de fleste forbrugere, at de benyttede betegnelser betød, at stolebenene var uoriginale og produceret af en anden end rettighedshaveren. På denne baggrund fandt forbrugerombudsmanden, at betegnelserne eftermonterede og senere ben var egnet til mærkbart at forvride forbrugernes økonomiske adfærd på markedet, hvorfor markedsføringen var vildledende og i strid med 3, stk. 1 i markedsføringsloven. Læs forbrugerombudsmandens udtalelse her:

18 Side Persondataret EU-Domstolen har underkendt omdiskuterede logningsregler Den 8. april 2014 traf EU-Domstolen præjudiciel afgørelse i de forenede sager C-293/12 og C- 594/12 om fortolkning af direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF (Direktivet). Sagerne var anlagt i Irland og Østrig med henblik på at fastslå, hvorvidt de nationale foranstaltninger var lovlige. I Østrig var der anlagt adskillige søgsmål angående underkendelse af nationale bestemmelser, der implementerede direktivet. Henholdsvis Irlands øverste domstol og Østrigs forfatningsdomstol forelagde præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen om direktivets gyldighed set i lyset af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. EU-Domstolen fandt, at direktivet i særligt alvorlig grad gør indgreb i den grundlæggende ret til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger. EU-Domstolen henviste til, at de data, der lagres, bl.a. gør det muligt at få oplysninger om med hvem og med hvilket middel en abonnent eller registreret bruger har kommunikeret, kommunikationens varighed, stedet hvorfra kommunikationen foregik samt frekvensen af kommunikationen i en given periode. EU-Domstolen fastslog, at disse oplysninger samlet set kan give meget præcise oplysninger om personers privatliv. EU-Domstolen fandt, at sådant indgreb ikke er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. EU-Domstolen lagde vægt på, at Direktivet ikke indeholder en sondring, begrænsning eller undtagelse til formålet om bekæmpelse af grov kriminalitet, objektive kriterier for myndighedernes adgang til de pågældende data i forbindelse med kriminalitet eller varigheden af lagringen. EU-Domstolen erklærede Direktivet ugyldigt, idet EU s lovgivende institutioner havde overtrådt grænserne for charteret om grundlæggende rettigheder i forbindelse med vedtagelsen af Direktivet. Danmark implementerede logningsdirektivet ved bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelse), og indførte i den forbindelse mere indgribende regler end EU s regler. Det må derfor forventes, at de danske regler vil blive ændret i lyset af EU-Domstolens afgørelse. Læs EU-Domstolens afgørelse her: ng=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid= Artikel 29-gruppen og APEC går sammen om at kortlægge kravene til BCR og CBPR Den 27. februar 2014 offentliggjorde artikel 29-gruppen i samarbejde med Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) en udtalelse, der kortlægger kravene til Binding Corporate Rules (BCR) og Cross-Border Privacy Rules (CBPR). Der er formålet med udtalelsen at give et praktisk redskab til

19 Side 19 multinationale virksomheder, der både opererer i EU og i Stillehavsregionen, ved at identificere forskelle og ligheder mellem de krav, som opstilles i hver af de to regioner. BCR har til formål, at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i relation til internationale dataoverførsler af persondata, der overføres internt i virksomheden mellem EU og tredjelande. CBPRsystemet, som blev introduceret af APEC-landene i 2012, har ligeledes til formål at sikre, at virksomheders interne privatlivspolitikker lever op til anerkendte standarder for beskyttelse af persondata. Begge systemer bygger på en forudsætning om, at virksomhedens interne regler for persondataoverførsel skal godkendes af databeskyttelsesmyndighederne i de respektive lande. Med kortlægningen af kravene til hvert af de to systemer er det hensigten, at multinationale virksomheder, der både ansøger om CBR og CBPR godkendelse, får nemmere ved at identificere de samlede krav, som deres interne regler skal leve op til for at blive godkendt i henhold til begge systemer. Læs artikel 29-gruppens udtalelse her: EDPS har offentliggjort nye retningslinjer for behandling af personoplysninger Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) offentliggjorde den 24. februar 2014, som en del af dets strategi for 2013/2014, Guidelines on the Rights of Individuals with regard to the Processing of Personal Data (Herefter Retningslinjerne). Retningslinjerne er rettet mod alle dele af EU-administrationen, der behandler personoplysninger, men Retningslinjerne kan også tjene som generel vejledning for andre offentlige organer. Formålet med Retningslinjerne, er at fremme databeskyttelse blandt EU-institutioner og -organer samt at bidrage til at opbygge en bevidsthed om databeskyttelse som en grundlæggende rettighed. Retningslinjerne beskriver EDPS holdning og anbefalinger til relevante principper i forordning nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. I Retningslinjerne behandles også balancen mellem den enkeltes rettigheder, hvis personlige oplysninger bliver behandlet, og andres rettigheder og friheder, f.eks. en whistleblower eller informanter, som også har behov for at blive beskyttet. Læs EDPS retningslinjer her: https://secure.edps.europa.eu/edpsweb/webdav/site/mysite/shared/documents/supervision/ Guidelines/ _GL_DS_rights_EN.pdf

20 Side Domænenavne Ny lov om internetdomæner vedtaget Den 1. marts 2014 trådte lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner i kraft. Loven erstatter den tidligere domænelov og indeholder en række ændringer. Der indføres nye regler for administration af topdomæner, der særligt tildeles, eller på anden vis er tilknyttet, Danmark. Loven indeholder også ændringer i forhold til reglen om god domænenavnsskik. Reglen om god domænenavnsskik findes nu i lovens 25, stk. 1, som er en delvis videreførelse af den tidligere domænelovs 12, stk. 1. Ved indførelsen af 25, stk. 1, er det hensigten, at reglen om god domænenavnsskik skal fungere som en egentlig generalklausul, hvis indhold og anvendelse i højere grad end i dag skal udfyldes af klagenævn og domstole. Indholdet og anvendelsen af god domænenavnsskik kan således ikke længere afgrænses af administrators retningslinjer, forretningsbetingelser eller andre vilkår. Det følger endvidere af den nye domænelov, at administrationen af topdomænet.dk, som i dag varetages DK-hostmaster, nu kan sendes i udbud af erhvervs- og vækstministeren. I den forbindelse igangsatte Erhvervsstyrelsen en høringsperiode vedrørende udbud eller forlængelse af administrationen af topdomænet.dk, der udløb den 16. april Den nye domænelov indfører også skærpede krav til administrator i forbindelse med registranters oplysninger i databasen over domænenavne (WHOIS-databasen). Der stilles således krav til administrator om at sikre korrektheden af registranternes oplysninger i WHOIS-databasen gennem hele registreringsperioden. Desuden skal administrator sikre hemmeligholdelse af registranters oplysninger om navn, adresse og telefonnummer i WHOIS-databasen, såfremt oplysningerne er undtaget som følge af anden lovgivning, f.eks. lovbekendtgørelse nr. 5. af 9. januar 2013 om Det Centrale Personregister (CPR-loven). Efter ikrafttrædelsen af den nye lov skal administrator af egen drift sikre hemmeligholdelse af de pågældende oplysninger, hvor det førhen skete efter anmodning af registranten. Denne del af loven træder først i kraft den 1. marts Læs hele loven her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161869

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 Sag 361/2011 (1. afdeling) Martin Blomqvist (advokat Johnny Petersen, beskikket) mod Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. (advokat Karen Dyekjær

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 25. februar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 25. februar 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 25. februar 2013 Sag 361/2011 (1. afdeling) Martin Blomqvist (advokat Johnny Petersen, beskikket) mod Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. (advokat Karen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

IP/TMT Update. Natklub idømt bøde på 50.000 kr. for spam

IP/TMT Update. Natklub idømt bøde på 50.000 kr. for spam Natklub idømt bøde på 50.000 kr. for spam... 2 Højesteret ophæver registrering af et 3-D varemærke efter præjudiciel afgørelse fra EU- Domstolen vedr. fortolkningen af begrebet "ond tro"... 2 Journalister

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Date de réception : 09/09/2015

Date de réception : 09/09/2015 Date de réception : 09/09/2015 Oversættelse C-434/15-1 Sag C-434/15 Anmodning om præjudiciel afgørelse Dato for indlevering: 7. august 2015 Forelæggende ret: Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Spanien)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Danmarks Optikerforening Baunegårdsvej 73 Kongevejs-Centret 2 2900 Hellerup 2970 Hørsholm København den 18. juni 2004 Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Det juridiske grundlag

Det juridiske grundlag 22. november 2011 TV-RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SPORTSBEGIVEN- HEDER Der er den 4. oktober 2011 afsagt dom ved EU-domstolen i en sag vedrørende salget af rettigheder til transmission af engelske fodboldkampe.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser

Nyhedsbrev. Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser Nyhedsbrev Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser EU-PARLAMENTET MENER IKKE, AT EU-US PRIVACY SHIELD- AFTALEN ER KLAR TIL ENDELIG VEDTAGELSE 1.6.2016 EU-Parlamentet har lige anbefalet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Byg broer med din viden

Byg broer med din viden Byg broer med din viden Danmark skal overleve på kreativitet, viden og udvikling Den 31. maj, 2012 Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager, hes@dkpto.dk, 22783516 Program Patent-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12.

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Nyhedsopdatering januar 2014 august 2014. Dias 1

Nyhedsopdatering januar 2014 august 2014. Dias 1 Nyhedsopdatering januar 2014 august 2014 Dias 1 Cloud Service Level Agreement Standardisation Guidelines (EU Kommissionen) Guidelines udarbejdet af en arbejdsgruppe under Kommissionens European Cloud Strategy

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere