IP Update, Q1 IP & Technology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP Update, Q1 IP & Technology"

Transkript

1 Den 8. maj 2014 Nyhedsbrev IP Update, Q1 IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 1. januar marts Du kan læse om nyheder inden for følgende områder: 1. Ophavsret, varemærkeret og designret 2. Markedsføringsret og E-handel 3. Persondataret 4. Domænenavne 1. Ophavsret, varemærkeret og designret Delvis krænkelse af Tivolis varemærkerettigheder Sø- og Handelsretten afsagde den 12. marts 2014 dom i sagen mellem Pressalit Group A/S (herefter Pressalit ) mod Tivoli A/S (herefter Tivoli ). Sagen drejede sig om, hvorvidt Pressalit havde overholdt parternes licensaftale indgået den 7. november Efter licensaftalen kunne Pressalit benytte det registrerede ordmærke TIVOLI i begrænset omfang i forbindelse med salg af toiletsæder. Sø- og Handelsretten fandt, at Pressalits anvendelse af ordet Tivoli sammen med ordet Pressalit udgjorde sammensatte varemærker og var derfor i strid med parternes aftale. Dog fandt et flertal af dommerne ikke, at brugen af ordene Soft, Soft D og Soft Universal, efterfulgt ordet Tivoli, var i strid med licensaftalen, idet betegnelserne blot udgjorde en beskrivelse af den pågældende type toiletsæde. Mindretallet mente derimod, at der var tale om sammensatte varemærker. Endvidere havde Pressalit ved sin prægning af TIVOLI 2 på deres toiletsæder handlet i strid med licensaftalen pga. udformningen af især 2-tallet og I et, og idet prægningen var forvekslelig med Tivolis meget kendte Grandjean logo. Pressalit havde således ved sin brug af ordmærket TIVOLI som betegnelse for toiletsæder delvist krænket Tivolis rettigheder, hvorfor Sø- og Handelsretten påbød Pressalit at fjerne/tilbagetage

2 Side 2 markedsføringsmateriale indeholdende de kendetegn, der var omfattet af forbuddet, dog kun i det omfang Pressalit fortsat kunne råde over dette materiale. Desuden fandt Sø- og Handelsretten, at Pressalit havde handlet i strid med licensaftalen i et sådan omfang, at Tivoli var berettiget til at ophæve licensaftalen med virkning fra den 21. september 2011, sådan som det var sket. Pressalit skulle derudover betale vederlag fra licensaftalens ophør den 21. september 2011 til ophøret af brugen af ordmærket den 31. december 2012, hvilket udgjorde kr. svarende til 5 % af Pressalits omsætning ved anvendelsen af ordmærket. Sø- og Handelsretten fandt ikke grundlag for at pålægge Pressalit bødestraf eller påbud om offentliggørelse af dommen. Sagen er anket til Højesteret (HR 58/14) den 26. marts Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her: Ophævelse af registrering af vareudstyrsmærke af en plasticflaske til mælkedrik sket med rette Den 3. april 2014 afsagde Højesteret dom i en sag vedrørende fortolkningen af ond tros-begrebet i varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3. Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. (herefter MDI ) indgav i 1995 en om ansøgning registrering af sin plastikflaske til mælkedrik som tredimensionalt varemærke til Patent- og Varemærkestyrelsen. I 2000 blev varemærket registreret, hvorefter konkurrenten Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (herefter Yakult ) gjorde indsigelser mod registreringen, idet man anførte, at Yakult havde og gjorde brug af et ældre identisk varemærke uden for Danmark, og at MDI ved indgivelsen af registreringsansøgningen havde eller burde have haft kendskab til Yakults ældre identiske varemærke, jf. varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3. I 2005 afslog Patent og Varemærkestyrelsen indsigelsen fra Yakult, men Yakult påklagede denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som i 2006 traf afgørelse om ophævelse af registreringen med den begrundelse, at MDI kendte Yakult s varemærke. MDI bestred imidlertid, at det var en korrekt fortolkning af varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3, og gjorde gældende, at kendte/burde kende -begrebet skulle fortolkes som et krav om decideret ond tro. Efter som parterne var konkurrenter og havde haft tvister med hinanden rundt om i verden igennem en lang årrække og indgået forligsaftaler med hinanden, var de naturligvis bekendte med hinandens varemærker. MDI indbragte derfor Ankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten, som i 2009 imidlertid stadfæstede Ankenævnets afgørelse. Herefter indbragte MDI i 2009 sagen for Højesteret, der besluttede sig for at forelægge en række præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen vedrørende fortolkningen af ond tros-begrebet i direktiv (EF) nr. 95/2008 af 22. oktober 2008 om varemærker (varemærkedirektivet), artikel 4, stk. 4, litra g som den danske varemærkelov 15, stk. 3, nr. 3 bygger på. Indledningsvist fandt EU-Domstolen, at artikel 4, stk. 4, litra g, skal fortolkes således, at begrebet ond tro udgør et selvstændigt EU-begreb, der skal fortolkes ensartet i Den Europæiske Union. Efterfølgende fandt EU-Domstolen, at der i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger

3 Side 3 ond tro, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i sagen, som foreligger på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, såsom bl.a. det forhold, at ansøgeren vidste eller burde vide, at en tredjemand brugte et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art. Det forhold, at ansøgeren vidste eller burde vide dette, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at denne ansøger var i ond tro. Der skal desuden tages hensyn til den nævnte ansøgers hensigt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, hvilket er et subjektivt element, der skal vurderes på baggrund af sagens konkrete, objektive omstændigheder, og hvortil domstolen henviste til dets præmisser (37 og 40-42) i sag C 529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli vedrørende fortolkningen af ond tro-begrebet i Varemærkeforordningen. EU-Domstolen gav således MDI medhold i, at betingelsen vidste/burde vide i varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3, skal forstås som et krav om decideret ond tro, og underkendte således Ankenævnet for Patenter og Varemærkers og Sø- og Handelsrettens fortolkning. Under sagen for Højesteret blev det indledningsvist fastslået, at Yakult opfyldte brugsbetingelsen i varemærkelovens 15, stk. 3, nr. 3, samt at mærkelighedsbetingelsen var opfyldt for så vidt angik sammenligningen mellem MDIs flaske og Yakults flaske. I relation til vurderingen af ond tro lagde Højesteret vægt på, at Yakultflasken havde et anerkendt og markant design, og flasken havde været i brug siden Højesteret fandt det usandsynligt, at MDIs flaske havde fået sin udformning, hvis ikke designeren bag flasken havde haft kenskab til Yakultflasken. Højesteret lagde også vægt på, at MDI først havde ansøgt om varemærkeregistrering i Danmark, efter Yakult allerede havde etableret sin fabrik i Holland og offentligt tilkendegivet, at man ønskede at sælge sine produkter i Europa. Endelig fandt Højesteret, at MDI ikke havde en legitim forretningsmæssig begrundelse for, hvorfor man havde valgt at registrere varemærket i Danmark. Det blev derimod lagt til grund, at MDI indgav ansøgningen om registrering af varemærket med en hensigt om at forhindre Yakult i at markedsføre og sælge sine flasker i Danmark og eventuelt at få registreret sin flaske som EFvaremærke. Ud fra en samlet vurdering fastslog Højesteret, at MDI var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeregistrering, således at ophævelsen af registreringen af vareudstyrsmærket var sket med rette. Højesteret stadfæstede herefter Sø- og Handelsrettens dom, dog med den ændrede begrundelse som følge af EU-Domstolens afgørelse. Læs Højesterets dom her: Programtrailer til Vild med Dans indebar ikke en krænkelse af ophavsretslovens 3 Højesteret afsagde den 18. marts 2014 dom i en sag mellem arvingerne efter komponisten Kai Normann Andersen og TV 2. Sagen omhandlede en tvist om, hvorvidt TV 2 havde krænket komponistens rettigheder efter lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2007 om ophavsret, 3, stk. 1, og 3, stk. 2. Sagens hovedspørgsmål var, om det var i strid med god skik, at TV 2 ikke havde nævnt komponistens navn i forbindelse med en programtrailer, hvori der blev spillet et uddrag på ca. 15

4 Side 4 sekunder af visen Glemmer du, samt om melodien Glemmer du blev brugt på en måde, der var krænkende for komponistens kunstneriske anseelse eller egenart. Efter ophavsretslovens 3, stk. 1, har ophavsmanden til et værk krav på at blive krediteret i overensstemmelse med, hvad god skik kræver. Det er antaget i forarbejderne til ophavsretsloven, at navnet på kunstneren skal anføres eller oplyses, når det efter almindelige opfattelse må anses for at stemme overens med en rimelig og hæderlig handlemåde. Ophavsmandens krav på kreditering udelukkes ikke af den omstændighed, at der på et givet område ikke eksisterer en sædvane om, at ophavsmandens navn sædvanligvis nævnes. Højesteret fandt, at der i den konkrete sag ikke var sket en krænkelse af komponistens rettigheder ved manglende kreditering, idet Højesteret lagde vægt på, at visen Glemmer du blev vist i et kort uddrag, som ikke var et fremtrædende element i traileren. Højesteret fandt endvidere efter en objektiv bedømmelse, at komponistens ære og anseelse ikke var blevet krænket på trods af den omstændighed, at programtraileren havde en vis lighed med tv-reklamer. Den manglende kreditering og anvendelsen af komponisten Kai Normann Andersens vise Glemmer du i programtrailerne udgjorde derfor ikke en krænkelse af ophavslovens 3. Læs Højesterets dom her: Anmodning om midlertidigt forbud mod salg af jakker uden oprindelig stregkode og mærkat blev ikke taget til følge. Sø- og Handelsretten afsagde den 20. januar 2014 kendelse om midlertidigt forbud mellem parterne Ape & Partners S.P.A. og Balling Brands ApS (herefter Ape og Balling ) overfor Streetman ApS (herefter Streetman ). Sagen angik Streetmans markedsføring og salg af jakker med varemærkerne PARAJUMPERS og P.J.S. THAT OTHERS MAY LIVE PARAJUMPERS, som Ape og Balling havde eneret til at gøre brug af. For det i sagen omhandlende parti jakker var stregkode-mærkateterne blevet fjernet, og på den ene side af de øvrige mærkater var der påført et hvidt klistermærke. Sø- og Handelsretten lagde til grund, at jakkerne, der var solgt hos Streetman, ikke var piratkopier, hvorfor der måtte være tale om parallelimport. Sø- og Handelsretten påpegede, at det hvide klistermærke på mærkaterne ikke udgjorde en forringelse af varens renommé i et sådant omfang, at dette i sig selv kunne begrunde et midlertidigt forbud mod salg af jakkerne. Vedrørende stregkoderne anførte Sø- og Handelsretten, at disse kunne benyttes til at identificere jakkerne og tilbagekalde defekte varer. Stregkoderne kunne dog også benyttes til at identificere den parallelimporterende distributør, således at Ape og Balling kunne lægge hindringer i vejen for Streetmans forsatte import og forhandling af jakkerne, hvilket ikke er usædvanlig adfærd over for distributører, som sælger varer til parallelimportører. På den baggrund fandt Sø- og Handelsretten efter en samlet vurdering, at Ape og Balling ikke havde godtgjort at have rimelig grund til at forbyde Streetmans markedsføring og salg af jakkerne, jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012 om varemærker, 6, stk. 2.

5 Side 5 Anmodningen om forbud mod sagsøgtes salg af jakker med ændrede mærkater blev derfor ikke taget til følge. Læs Sø- og Handelsrettens kendelse her: Eneforhandlers fortsatte brug af varemærket WISECON efter ophør af eneforhandleraftalen udgjorde en varemærkekrænkelse Sø- og Handelsretten afsagde den 17. januar 2014 dom i en varemærkesag mellem WiseCon A/S og WiseCon AB. Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt WiseCon AB efter ophøret af parternes eneforhandleraftale fortsat kunne gøre brug af WiseCon A/S varemærke WISECON, herunder fortsat drive sin virksomhed under selskabsnavnet WiseCon AB. Derudover angik sagen, hvorvidt WiseCon A/S havde handlet i strid med eneforhandleraftalen med WiseCon AB ved indgåelse af en koncernaftale med et andet selskab. Parterne havde i marts 2010 indgået en eneforhandleraftale. I oktober 2010 indgik WiseCon A/S imidlertid, uden samtykke fra WiseCon AB, en koncernaftale med et svensk selskab om køb af en række WiseCon-produkter. Eneforhandleraftalen blev herefter opsagt med virkning fra 31. december Ikke desto mindre fortsatte WiseCon AB med at benytte samme selskabsnavn, varemærket WISECON og domænenævnet På baggrund heraf anlagde WiseCon A/S sag mod WiseCon AB ved Sø- og Handelsretten med påstand om, at WiseCon AB skulle ophøre med at benytte selskabsnavnet WiseCon AB og varemærket WISECON. Sø- og Handelsretten fandt, at anvendelsen af selskabsnavnet og varemærket var aftaleretligt funderet, hvorfor WiseCon AB, efter samarbejdets ophør den 31. december 2012, ikke længere var berettiget til at gøre brug af navnet. Sø- og Handelsretten fandt omvendt, at WiseCon A/S havde krænket WiseCon AB s rettigheder som følge af eneforhandleraftalen ved, uden forudgående samtykke, at have indgået koncernaftalen med det svenske selskab. Læs Sø- og Handelsrettens dom her: https://jura.karnovgroup.dk/document/ /1?frt=wisecon&rank=1&versid= Præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkning af Toldforordningen Den 6. februar 2014 traf EU-Domstolen præjudiciel afgørelse i sag C-98/13 vedrørende fortolkning af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (Toldforordningen).

6 Side 6 Sagen omhandlede en dansk forbruger, der via en engelsksproget internetbutik i Kina, købte en kopi af et Rolex-ur. Ved ankomsten til Danmark kontrollerede de danske toldmyndigheder pakken og suspenderede frigivelsen af uret, da der var tale om en varemærkeforfalskning. Myndighederne bad forbrugeren om at give samtykke til destruktion af uret, hvilket forbrugeren modsatte sig. Rolex anlagde derfor sag mod forbrugeren ved Sø- og Handelsretten med påstand om anerkendelse af suspension af frigivelsen og den dermed forbundne destruktion af uret uden erstatning. Sø- og Handelsretten gav ved dom af 8. november 2011 Rolex medhold heri. Den danske forbruger indbragte herefter sagen for Højesteret, der stillede en række præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Hovedspørgsmålet i den præjudicielle forelæggelse var, om Rolex, som indehaver af ophavs- og varemærkerettigheder, kunne gøre disse rettigheder gældende over for en privatperson, der havde købt kopivaren via en internetbutik i et tredjeland. EU-Domstolen udtalte, at Toldforordningen skal fortolkes således, at indehaveren af en intellektuel ejendomsrettighed til en vare, der via en internetbutik i et tredjeland er solgt som en ulovlig kopi til en privatperson inden for EU, på det tidspunkt, hvor varen kommer ind på medlemsstatens område, er omfattet af Toldforordningens beskyttelse. Endvidere udtalte EU-Domstolen, at der ikke stilles krav om, at den pågældende vare er indgået i et salgsfremstød eller en reklame rettet mod forbrugerne i det pågældende medlemsland. Købet af varen i internetbutikken er i sig selv tilstrækkeligt til, at Toldforordningens beskyttelse finder anvendelse i det øjeblik varen indføres i det pågældende medlemsland. Med EU-Domstolens præjudicielle afgørelse kan toldmyndighederne, med hjemmel i Toldforordningen, således destruere ulovlige kopivarer købt af privatpersoner fra en internetbutik beliggende uden for EU. Højesteret skal nu træffe afgørelse i sagen med udgangspunkt i EU-Domstolens afgørelse. Læs EU-Domstolens afgørelse her: ng=da&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid= The Polo/Lauren Company L.P. var berettiget til erstatning og vederlag i forbindelse med Dansk Supermarked A/S salg af varemærkeforfalskede produkter Sø- og Handelsretten afsagde den 10. januar 2014 dom i varemærkesagen mellem The Polo/Lauren Company L.P. (Ralph Lauren) og Dansk Supermarked A/S (Dansk Supermarked). Sagen var anlagt som en justifikationssag den 26. juli Dansk Supermarked havde taget bekræftende til genmæle over for Ralph Laurens påstande om bevissikring, forbud og krænkelse af Ralph Laurens varemærkerettigheder, hvorfor sagen for Sø- og Handelsretten kun vedrørte spørgsmålet om fastsættelsen af sanktioner herfor. Ralph Lauren havde nedlagt påstand om betaling af kr. i vederlag og erstatning. Dansk Supermarked havde foretaget indkøb af de forfalskede varer hos firmaet Zeprotex via dets hjemmeside, hvis visuelle udtryk lå meget langt fra Ralph Lauren. Desuden var der tydelige, fysiske tegn på forfalskning ved de omhandlede varer. Dansk Supermarked fandtes derfor at have handlet ansvarspådragende. Ralph Lauren var herefter

7 Side 7 berettiget til kr. i vederlag og erstatning i medfør af 43, stk. 1, nr. 1 lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009 (varemærkeloven) og 20, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 58 af 20. januar 2012 (markedsføringsloven). Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her: Hyperlinks til allerede offentliggjorte avisartikler udgjorde ikke en overførsel til almenheden I sag C-466/12 afgav EU-Domstolen den 13. januar 2014 en præjudiciel afgørelse i forbindelse med en sag mellem parterne Nils Svensson m.fl. (Nils Svensson) og Retriever Sverige AB (Retriever). Det præjudicielle spørgsmål angik fortolkningen af artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (Direktivet). I sagen havde Retriever på sin hjemmeside placeret hyperlinks, som førte brugerne af hjemmesiden til avisartikler udarbejdet af Nils Svensson m.fl. i forbindelse med deres profession som journalister på bladet Göteborg-Posten. Artiklerne var offentligt tilgængelige på Göteborg-Postens hjemmeside. EU-Domstolen fastslog i sin afgørelse, at Direktivets artikel 3, stk. 1, skulle fortolkes således, at tilrådighedsstillelse på en internetside af hyperlinks til værker, der er frit tilgængelige på en anden internetside, ikke udgør en overførsel til almenheden, der er omfattet af denne bestemmelse. Konkret havde Retriever overført artikler via sine links, men EU-Domstolen fandt ikke, at denne overførsel skete til almenheden, da der ikke var tale om en overførsel til en ny almenhed. Begrundelsen herfor var, at artiklerne allerede var tilgængelige på Retrievers hjemmeside. Læs EU-Domstolens afgørelse her: Præjudiciel afgørelse om databeskyttelse og dedikerede metasøgemaskiner Den 19. december 2013 traf EU-Domstolen præjudiciel afgørelse i sag C-202/12 om fortolkning af direktiv 96/29/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (Direktivet). Tvisten vedrørte to hollandske virksomheder, Innoweb og Wegener. Innoweb drev via sin hjemmeside den dedikerede metasøgemaskine GasPedaal, som gjorde det muligt at foretage søgninger på tredjemands hjemmeside. En metasøgemaskine gennemsøger andre hjemmesiders søgemaskiner i stedet for at gennemsøge hjemmesider. En metasøgemaskine er dedikeret, hvis den er udformet til specifikke emner. På sin hjemmeside havde Wegener databasen AutoTrack, hvilket indeholdte en stor samling af bilsalgsannoncer. GasPedaal gav brugerne adgang til en række informationer fra AutoTrack-databasen direkte fra Innowebs hjemmeside. Wegener anlagde sag mod Innoweb ved de

8 Side 8 nationale domstole med anbringender om, at Innoweb overtrådte den såkaldte sui generis-ret i Direktivets artikel 7 om databasebeskyttelsens genstand. Wegener fik i det væsentligste medhold i første instans. Ved anden instans forelagde domstolen spørgsmålet til præjudiciel afgørelse ved EU- Domstolen. De præjudicielle spørgsmål vedrørte i det væsentligste, om operatøren af en dedikeret metasøgemaskine udøver en virksomhed, der falder ind under Direktivets artikel 7, stk. 1 eller 5, således at databasefremstilleren, som opfylder de i nævnte stk. 1 fastsatte kriterier, kan gøre indsigelse mod, at databasen uden vederlag indgår i den dedikerede metasøgemaskines tjeneste. Vurderingen drejede sig især om fortolkningen af begreberne genanvendelse af data og væsentlige dele af en database. EU-Domstolen kom frem til, at der foretages genanvendelse af hele eller en væsentlig del af indholdet af en database, som er beskyttet af Direktivets artikel 7, når den dedikerede søgemaskine: i) giver slutbrugeren en søgeformular, som i det væsentlige tilbyder de samme funktioner som databasens formular, ii) iii) oversætter slutbrugerens anmodninger i den søgemaskine, som databasen er udstyret med, i real time, således at alle data i denne database gennemsøges, og fremstiller de fundne resultater for slutbrugeren i webstedets visning udadtil, idet den samler gengangerne i en enkelt enhed, men i en rækkefølge, der er baseret på kriterier, som er sammenlignelige med dem, der anvendes af den pågældende databases søgemaskine til at fremvise resultaterne. Læs EU-Domstolens afgørelse her: eb884f70f50b77c.e34kaxilc3eqc40laxqmbn4oaneme0?text=&docid=145914&pageindex=0&do clang=da&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid= Spillekonsoller til brug for videospil udstyret med genkendelsesanordning var omfattet af begrebet effektive tekniske foranstaltninger I sag C-355/12 besvarede EU-Domstolen den 23. januar 2014 et præjudicielt spørgsmål i forbindelse med en sag i Italien. Afgørelsen vedrørte fortolkningen af begrebet effektive tekniske foranstaltninger i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 29/2001 af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. Sagen omhandlede parterne Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc. og Nintendo of Europe GmbH (samlet Nintendo ) og den konkurrerende spilforhandler PC Box Srl ( PC Box ), hvis spil distribueres via en hjemmeside hostet af 9Net Srl. PC Box havde i sagen udviklet teknisk udstyr, som kunne omgå Nintendos krypteringsprogram, således at software, der bestod af bestemte applikationer udviklet af uafhængige producenter, kunne benyttes på Nintendos konsoller.

9 Side 9 EU-Domstolen fastslog, at begrebet effektive tekniske foranstaltninger i Direktivets artikel 6 ikke kun omfattede de af Nintendo udviklede videospil, der var udstyret med en genkendelsesanordning, men også de konsoller, der skulle sikre adgangen til disse spil og anvendelsen heraf. EU-Domstolen tog imidlertid ikke konkret stilling til, om PC Box software udgjorde en omgåelse af de tekniske foranstaltninger, men overlod i stedet vurderingen heraf til den nationale domstol. EU-Domstolen opstillede imidlertid generelle kriterier til brug for den nationale domstols vurdering, herunder at den tekniske beskyttelsesforanstaltning skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, samt tredjemands faktiske brug af pågældende software set i sammenhæng med tilsidesættelse af ophavsretten, som den tekniske beskyttelsesforanstaltning skal beskytte. Læs EU-Domstolens afgørelse her: Internetudbyderen ansås for mellemmand i forbindelse med ulovlig udbredelse af ophavsretligt beskyttede cinematografiske værker. EU-Domstolen besvarede den 27. marts 2014 et præjudicielt spørgsmål i forbindelse med en østrigsk sag mellem UPC Telekabel Wien GmbH (herefter UPC Telekabel ) og modparterne Constantin Film Verleih GmbH (herefter Constantin Film ) og Wega Filmproduktionsgesellschaft mbh (herefter Wega ). Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrørte fortolkningen af artikel 5, stk. 1 og stk. 2, litra b), samt artikel 8, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (herefter Direktivet). Constantin Film og Wega havde produceret en række cinematografiske værker, der lå tilgængelige på tredjemands hjemmeside uden samtykke fra disse. Ved Handelsgericht Wien s kendelse den 13. maj 2011 havde Constantin Film og Wega fået UPC Telekabel påbudt at forhindre sine kunders adgang til den omtvistede hjemmeside ved at spærre domænenavnet. Den 27. oktober 2011 ændrede Oberlandesgericht Wien delvist førsteinstansens forbud, således at UPC Telekabel forsat skulle forhindre sine kunders adgang, men UPC Telekabel måtte selv vælge metoden til at opfylde det forbud. UPC Telekabel har herefter iværksat»revisionsanke«ved Oberster Gerichtshof (Østrig), idet UPC Telekabel anførte, at krænkelsen af ophavsrettighederne ikke foretages af UPC Telekabel, men af den pågældende hjemmesides udbydere som UPC Telekabel ikke har nogen forretningsmæssig forbindelse til. EU-Domstolen fastslog, at en internetudbyder, som giver adgang til et websted, der uden rettighedsindehaverens samtykke tilgængeliggør beskyttede værker, må opfattes som en mellemmand efter artikel 8, stk. 3, i Direktiv. EU-Domstolen udtalte endvidere, at de grundlæggende EUrettigheder ikke var til hinder for, at internetudbyderen i en sådan sag ved et retligt udstedt forbud forbydes at give sine brugere adgang til webstedet. Forbuddet måtte dog ikke præcisere, hvilke foranstaltninger internetudbyderen skal foretage for at efterkomme forbuddet. Endelig skal internet-

10 Side 10 udbyderen kunne undgå straf for overtrædelse af det ophavsretskrænkelsen ved at have foretaget rimelige foranstaltninger for at efterkomme forbuddet. Læs EU-domstolens afgørelse her: ng=da&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid= Geodatastyrelsens søkort var ophavsretligt beskyttet Højesteret afsagde den 6. februar 2014 dom i sagen 146/2012 mellem Geodatastyrelsen (herefter Styrelsen ) og Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft GmbH (herefter NV ). Sagen vedrørte, hvorvidt Styrelsens søkort var ophavsretligt beskyttet, samt hvorvidt NV s salg af egne søkort til lystsejlere krænkede styrelsens eventuelle ophavsret. Højesteret tiltrådte Landsrettens afgørelse om, at fremstillingsprocessen af søkortene var udtryk for en sådan selvstændigt skabende, intellektuel eller kreativ proces, at de udarbejdede søkort nød ophavsretlig beskyttelse efter 1 i lovbekendtgørelse nr. 587 af 20. juni (ophavsretsloven) og Plakat nr af 16. april Højesteret udtalte dog, at enkelte kartografiske elementer ikke sig selv nyder ophavsretlig beskyttelse, men at udvalget og kombinationen af flere af disse elementer efter omstændighederne kan være beskyttet. De omhandlede søkort skulle derfor udleveres til Styrelsen til destruktion, jf. ophavsretslovens 84, stk. 1, nr. 4. Modsat Landsretten fandt Højesteret ikke, at Styrelsen havde udvist passivitet i et sådant omfang, at Styrelsen havde tabt retten til vederlag og erstatning. Styrelsen blev derfor tilkendt vederlag på 1 mio. kr., jf. ophavsretslovens 83, stk. 1, nr. 1. Højesteret fandt derimod ikke, at Styrelsen havde godtgjort et afsætningstab. Læs Højesterets afgørelse her: Armaturer udgjorde ikke en krænkelse af ophavsretten Højesteret afsagde den 3. januar 2014 dom i sagen 88/2012, hvor Vola A/S (herefter Vola ) havde nedlagt påstand, om at Damixa ApS (herefter Damixa ) og Andersen & Nielsen A/S (herefter A&N ) havde krænket dennes ophavsretlige beskyttelse af amaturet Vola KV 1. Parterne i sagen var enige om, at Vola KV1 nød ophavsretlig beskyttelse som brugskunst. Højesteret anførte, at Vola KV1 i kraft af sit virke som funktionsbestemt genstand kun nød ophavsretlig beskyttelse i det omfang efterligningerne var meget nærgående. Højesteret lagde vægt på, at armaturerne produceret af Damixa og A&N adskilte sig både i relation til dimensioneringen, kompositionen og formen på de forskellige cylinderformede genstande, som er særegne for Vola KV1.

11 Side 11 Højesteret fandt derfor ikke, at armaturerne produceret af Damixa og A&N var meget nærgående efterligninger af Vola KV1, hvorfor disse armaturer ikke krænkede ophavsretten til Vola KV1. Højesteret stadfæstede derfor Sø- og Handelsrettens dom. Læs Højesterets afgørelse her: spx Varemærkeretlige rettigheder kunne fortabes i tilfælde, hvor det pågældende varemærke var blevet en almindelig betegnelse for et produkt. I sagen C besvarede EU-Domstolen den 6. marts 2014 et præjudicielt spørgsmål i forbindelse med en østrigsk sag mellem parterne Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (herefter Kornspitz Company ) og dennes konkurrent Pfahnl Backmittel GmbH (herefter Pfahln Backmittel ). Spørgsmålet angik fortolkningen af artikel 12, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Kornspitz Company producerede en bageblanding, som blev solgt til bagerier, hvorefter bageblandingen blev brugt til at bage små, aflange brød med spidse ender, som efterfølgende blev solgt til bageriernes kunder. Bageblandingen blev markedsført under det registrerede varemærke KORNSPITZ. Pfaln Backmittel gjorde gældende, at den varemærkeretlige beskyttelse af ordtegnet KORNSPITZ var fortabt, da de endelige brugere af slutproduktet ikke opfattede KORNSPITZ som et varemærke, men snarere som en almindelig betegnelse for denne type bagværk. EU-Domstolen fastslog, at rettighederne til et varemærke kan fortabes i forhold til en bestemt vare, når varemærket på grund af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse for denne vare hos de endelige brugere. Desuden fastslog EU-Domstolen, at fortabelse af rettighederne til et varemærke ikke forudsætter, at der findes andre betegnelser for den vare, som varemærket er blevet en almindelig betegnelse for. Læs EU-domstolens dom her: a8a939e735e0152ef.e34kaxilc3qmb40rch0saxumchf0?text=&docid=148746&pageindex=0&doc lang=da&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid= EU-Domstolen har truffet afgørelse om hjemvisning i de forenede sager C-337/12 og C-340/12 P

Fortsat brug af varemærker efter ophør af parternes samarbejde udgjorde en krænkelse

Fortsat brug af varemærker efter ophør af parternes samarbejde udgjorde en krænkelse Nyhedsbrev IP Update IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 22. januar 2015 1. maj 2015.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer,

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger Nyhedsbrev for kommuner Nr. 01 /2008 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Byrådsmedlemmerne i Farum frifundet Lidt om pligten til

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere