Skatteberegning 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteberegning 2012/2013"

Transkript

1 Skatteberegning 2012/2013 Få styr på satserne Skatteberegning 2012/ 2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og Pjecen indeholder desuden en oversigt over vigtige datoer i 2013.

2 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PwC, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PwC. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. M&C Skatteberegning 2012/2013

3 Indhold Indledning 5 Skatteberegning 6 Vigtige datoer Afgifter og ydelser 17 Godtgørelse af energiafgifter og CO ² -afgift/energispare- 19 afgift for 2012 og 2013 Selvangivelsesposter 28 Personalegoder 34 Diverse oplysninger 36 Låneomlægning for personer 38 Låneomlægning for selskaber 40 Godtgørelse ved skattesager 43 Diskontoen 44 Nationalbankens udlånsrente /2013 Skatteberegning 3

4 4 Skatteberegning 2012/2013

5 Indledning Skatteberegning 2012/2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og Pjecen indeholder desuden en oversigt over vigtige datoer i Redaktionen er afsluttet den 5. februar Vær opmærksom på, at Skatteberegning 2012/2013 alene er ment som en oversigt over de forskellige skattesatser mv. Den giver således ikke svar på alle skattemæssige spørgsmål. De er derfor altid velkommen til at kontakte os på et af skatteafdelingens kontorer. København Strandvejen Hellerup Telefon: Kontaktperson: Søren Bech Telefon: Aarhus Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Telefon: Kontaktperson: Jørgen Rønning Pedersen Telefon: /2013 Skatteberegning 5

6 Skatteberegning Personer Skatteprocenter og bundfradrag Skat af skattepligtig indkomst: Kommune- og kirkeskat (gennemsnit) 25,65 % 25,63 % Sundhedsbidrag 7 % 6 % Bundskat til staten 4,64 % 5,83 % Beregnes af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst Topskatteprocent 15 % 15 % Beregnes af personlig indkomst + kapitalpension + positiv nettokapitalindkomst over samlet grundbeløb ud over bundfradrag Grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst fritaget for topskat (enlige) Grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst fritaget for topskat (ægtefæller) Udligningsskat 1 6 % 6 % Beregnes af skattepligtige pensionsudbetalinger ud over udligningsskattegrænsen Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat Skatteberegning 2012/2013

7 Personer Arbejdsmarkedsbidrag 8 % 8 % Kommuneskat og kirkeskat Betales til den kommune, hvor den skattepligtige havde bopæl den 5/9 i året forud for indkomståret. Personfradrag Almindeligt for alle over 18 år Børn/unge under 18 år Skatteloft Skatteloft (personlig indkomst), ekskl. kirkeskat 51,5 % 51,7 % Skatteloft (kapitalindkomst), ekskl. kirkeskat 45,5 % 43,5 % 2012/2013 Skatteberegning 7

8 Personer Aktieindkomst Progressionsgrænse for aktieindkomst For ægtefæller maks Skat af aktieindkomst under progressionsgrænsen 27 % 27 % Skat af aktieindkomst over progressionsgrænsen 42 % 42 % Midlertidigt arbejde i Danmark Visse personer, der skal arbejde i Danmark, kan vælge følgende beskatningsmuligheder: Ved arbejde i Danmark i indtil 60 måneder 2 26 % 26 % Månedsløn min. (før AM-bidrag, men efter fradrag af ATP) Begrænset skattepligtige Kommuneskat 24 % 24 % Statsskat 4 Personfradrag i visse A-indkomster 5 1) Der indførtes fra 2011 en midlertidig udligningsskat på 6 %. Udligningsskatten skal betales af de samlede skattepligtige pensionsudbetalinger over et bundfradrag på kr. Udnytter den ene ægtefælles ikke sit bundfradrag, kan der overføres op til kr. med fradrag af personlig indkomst til den anden ægtefælles bundfradrag. I skattepligtige pensionsudbetalinger medregnes udbetalinger fra privat pensionsopsparing, ATP, tjenestemandspensioner samt folkepension, dog højst et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb. Udbetalinger fra kapitalpensioner, invalidepensioner, førtidspension og efterløn medregnes ikke i udligningsskattegrundlaget. 2) Den 1. januar 2011 blev den særlige bruttoskatteordning ændret. Fremadrettet kan vælges en ordning, hvor A-indkomst bruttobeskattes med 26 % i op til 60 mdr. Bruttoskatteordningen og overgangsregler omtales ikke nærmere. 3) Fra 2011 opgøres minimumslønnen under bruttoskatteordningen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. 4) Som fuldt skattepligtige. 5) Personfradrag hvis begrænset skattepligt til Danmark i hele indkomståret. Hvis kun begrænset skattepligt til Danmark en del af året, kan personfradrag vælges imod helårsomregning. I begge tilfælde skal krav til indkomstart opfyldes. 8 Skatteberegning 2012/2013

9 Personer Restskat/overskydende skat Indregningsgrænsen for restskat Restskat på indtil indregningsgrænsen indregnes i forskudsskatten med et tillæg på 5,4 % 4,7 % For restskat ud over indregningsgrænsen betales et tillæg på 5,4 % 4,7 % Overskydende skat tilbagebetales med et tillæg på 0,5 % 0,5 % Dag-til-dag-rente ved frivillig indbetaling af restskat 3,4 % 2,7 % Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Acontoskat af opsparet overskud/ 25 % 25 % konjunkturudligningshenlæggelse 25 % 25 % Kapitalafkastsats 1 % Ej off. gjort Maks. kapitalafkast, der kan vælges overført til personlig indkomst Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse (kapitalafkastordningen) 75 % 75 % Dødsbobeskatning Skatteprocent 50 % 50 % Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned Bofradrag, fradrag i skat pr. måned Bofradrag ved skifte af uskiftet bo Beløbsgrænser for skattefrihed, boets aktiver og nettoformue Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing Grænse for opkrævning af restskat Grænse for udbetaling af overskydende skat /2013 Skatteberegning 9

10 Selskaber Selskabsskat A/S, ApS, brugsforeninger, akkumulerende investeringsforeninger, fonde, foreninger, institutter mv. 25 % 25 % Andelsforeninger SEL 1, stk. 1, nr. 3 14,3 % 14,3 % Restskat/overskydende skat Restskat opkræves med tillæg af 4,3 % 3,9 % Godtgørelse, overskydende skat 0,8 % 0,4 % Godtgørelse, frivillig indbetaling 20/3 0,2 % 0,1 % Dekort, frivillig indbetaling 20/11 0,2 % 0,1 % For sambeskattede selskaber beregnes den samlede indkomstskat, restskat eller overskydende skat hos administrationsselskabet. Rentefradragsbeskæring 2 Grundbeløb for beskæring af nettofinansieringsudgifter ) Værdien af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 8 samt stuehusdelen af en blandet benyttet ejendom, jf. 9, stk. 1, indgår ikke ved opgørelsen af boets aktiver. 2) Selskabers rentefradrag kan begrænses i henhold til reglerne om tynd kapitalisering. Der kan således ske fradragsbegrænsning vedr. kontrolleret gæld, når den samlede gæld set i forhold til egenkapitalen overstiger forholdet 4:1. 3) Herudover gælder der regler for beskæring af fradrag for nettofinansieringsudgifter. Fradragsbeskæring kan kun ske, hvis nettofinansieringsudgifterne overstiger et grundbeløb. 10 Skatteberegning 2012/2013

11 Vigtige datoer 2013 Januar januar Betaling af lønsumsafgift 1 (okt. kvt. og dec. 2012) Betaling af punktafgifter 2 (dec. 2012) Betaling af spildevandsafgift (okt. kvt. 2012) Betaling af affaldsafgift (okt. kvt. 2012) Betaling af råstofafgift (okt. kvt. 2012) 16. januar Told mod sikkerhedsstillelse 17. januar Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (dec. 2012) 21. januar Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. januar Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (dec. 2012) 31. januar Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (jan.) Februar februar Betaling af ATP (okt. kvt. 2012) 11. februar Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (jan.) Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (okt. kvt. 2012) 15. februar Betaling af lønsumsafgift 1 (jan.) Betaling af punktafgifter 2 (jan.) 18. februar Told mod sikkerhedsstillelse 20. februar Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. februar Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (jan.) 28. februar Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (feb.) 2012/2013 Skatteberegning 11

12 Marts marts Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (2. halvår 2012) 11. marts Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (feb.) 15. marts Betaling af lønsumsafgift 1 (feb.) Betaling punktafgifter 2 (feb.) 18. marts Told mod sikkerhedsstillelse 20. marts Betaling af acontoskat for selskaber Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. marts Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (feb.) 27. marts Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (marts) April april Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (marts) 15. april Betaling af lønsumsafgift 1 (jan. kvt. og marts) Betaling af punktafgifter 2 (marts) Betaling af spildevandsafgift (jan. kvt.) samt årsopgørelse for 2012 Betaling af affaldsafgift (jan. kvt.) Betaling af råstofafgift (jan. kvt.) 16. april Told mod sikkerhedsstillelse 22. april Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. april Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (marts) 30. april Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (april) 12 Skatteberegning 2012/2013

13 Maj maj Selvangivelsesfrist for lønmodtagere (meddelelse af ændringer til årsopgørelse) 7. maj Betaling af ATP (jan. kvt.) 10. maj Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (april) Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (jan. kvt.) 15. maj Betaling af lønsumsafgift 1 (april) Betaling af punktafgifter 2 (april) 16. maj Told mod sikkerhedsstillelse 21. maj Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 27. maj Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (april) 31. maj Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (maj) Juni juni Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (maj) 17. juni Betaling af lønsumsafgift 1 (maj) Betaling af punktafgifter 2 (maj) Told mod sikkerhedsstillelse 25. juni Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (maj) 28. juni Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (juni) 30. juni Selvangivelse for selskaber (hvor indkomstår = kalenderår) 2012/2013 Skatteberegning 13

14 Juli juli Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat med rentetillæg for personer for 2012 Selvangivelsesfrist for selvstændige erhvervsdrivende mv. 10. juli Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (juni) 15. juli Betaling af lønsumsafgift 1 (april kvt. og juni) Betaling af punktafgifter 2 (juni) Betaling af spildevandsafgift (april kvt.) Betaling af affaldsafgift (april kvt.) Betaling af råstofafgift (april kvt.) 16. juli Told mod sikkerhedsstillelse 22. juli Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 31. juli Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (juli) August august Betaling af ATP (april kvt.) 12. august Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (juli) 15. august Betaling af lønsumsafgift 1 (juli) Betaling af punktafgifter 2 (juli) Lønsumsafgiftsopgørelse for visse selvstændige 16. august Told mod sikkerhedsstillelse 19. august Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (april kvt. og juni) 20. august Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 26. august Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (juli) 30. august Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (aug.) 14 Skatteberegning 2012/2013

15 September september Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (1. halvår 2013) 10. september Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (aug.) 16. september Betaling af lønsumsafgift 1 (aug.) Betaling af punktafgifter 2 (aug.) Told mod sikkerhedsstillelse 20. september Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for september Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (aug.) 30. september Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (sep.) Oktober oktober Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (sep.) 15. oktober Betaling af lønsumsafgift 1 (juli kvt. og sep.) Betaling af punktafgifter 2 (sep.) Betaling af spildevandsafgift (juli kvt.) Betaling af affaldsafgift (juli kvt.) Betaling af råstofafgift (juli kvt.) 16. oktober Told mod sikkerhedsstillelse 21. oktober Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for oktober Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (sep.) 31. oktober Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (okt.) 2012/2013 Skatteberegning 15

16 November november Betaling af ATP (juli kvt.) 11. november Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (okt.) Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (juli kvt.) 15. november Betaling af lønsumsafgift 1 (okt.) Betaling af punktafgifter 2 (okt.) 18. november Told mod sikkerhedsstillelse 20. november Betaling af acontoskat for selskaber for 2013 Betaling af restskat for selskaber for 2012 Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for november Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (okt.) 29. november Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (nov.) December december Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (nov.) 16. december Betaling af lønsumsafgift 1 (nov.) Betaling af punktafgifter 2 (nov.) Told mod sikkerhedsstillelse 27. december Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (nov.) 30. december Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (dec.) Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat for personer for 2013 uden rentetillæg 1) Lønsumsafgift. For de fleste virksomheder er opgørelsesperioden kvartalet, og disse skal angive og betale senest 15 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder inden for den finansielle sektor skal afregne lønsumsafgift månedligt og skal angive og betale senest den 15. i den efterfølgende måned. Dato for årsopgørelse er afhængig af indkomståret, og om virksomheden er personligt drevet eller ej. 2) Punktafgifter. For langt de fleste punktafgifter er afregningsperioden måneden. For alle afgifter gælder, at de skal angives og betales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. 3) Moms. Virksomheder med en årlig omsætning på under 1 mio. kr. skal afregne moms halvårligt og skal angive og betale momsen senest den 1. i den 3. måned efter halvårets udløb. Virksomheder med en omsætning mellem 1 mio. kr. og 15 mio. kr. skal afregne moms kvartalsvist og skal angive og betale momsen senest 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb, for april kvartal dog senest 1 måned og 17 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder med en årlig omsætning over 15 mio. kr. skal afregne moms månedligt og skal angive og betale momsen senest den 25. i den efterfølgende måned, for juni måned dog senest 1 måned og 17 dage efter momsperiodens udløb. 4) Store selskaber. Selskaber, der i en forudgående 12-måneders periode (perioden regnes fra 2. oktober til 30. september i det følgende år) i alt har trukket over kr. i AM-bidrag, eller som i perioden har trukket over 1 mio. kr. i A-skat. 16 Skatteberegning 2012/2013

17 Afgifter og ydelser Afgifter Afgifter af dødsboer og gaver Bundfradrag ved boafgift Bundfradrag ved gaveafgift Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn Boafgiftsprocent 1, stk % 15 % Tillægsboafgiftsprocent, 1, stk % 25 % Gaveafgiftsprocent, 23, stk % 15 % Gaveafgiftsprocent, 23, stk. 2 36,25 % 36,25 % Klageafgift/gebyr Gebyr for bindende svar Gebyr for omgørelse Klageafgift Landsskatteretten Tinglysningsafgift Tinglysning af ejerskiftedokument 0,6 % ,6 % Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder 1,5 % ,5 % Tinglysning af ejendomsforbehold 1,5 % ,5 % Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og panterettigheder /2013 Skatteberegning 17

18 Ydelser Børnefamilieydelser 1 Babyydelse 0-2 årige Småbørnsydelse 3-6 årige Børneydelse 7-14 årige Ungeydelse årige ) Regulering af børne- og ungeydelser. Børneydelser bliver indtægtsbestemte med virkning fra 1. januar Skatteberegning 2012/2013

19 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift/energispareafgift for 2012 og 2013 Virksomheden kan som hovedregel få godtgjort energiafgifter i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Godtgørelsen af energiafgifter afhænger af, hvad energien anvendes til. Der skelnes mellem energi anvendt til: rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling, procesenergi, opdelt i let proces, tung proces samt særlige processer. 2012/2013 Skatteberegning 19

20 Satser for godtgørelse af energi- og CO ² -afgift/energispareafgift for 2012/2013 Procesformål Rumvarme/opvarmning af vand/komfortkøling CO ² -afgift/ Energi- Energi- energi- Energi- CO ² - produkt afgift spareafgift afgift afgift El Den aktuelle afgifts- 0 % 2012: 0 % sats reduceret med 11,8 øre nedsættelsen af pr. kwh 2 godtgørelsen af 2013: elafgift 1 41,3 øre pr. kwh 2 Olie, kul og Den aktuelle afgifts- 0 % 8 0 % 0 % naturgas sats reduceret med nedsættelsen af godtgørelsen af energiafgift på brændsler 3 Særlige 100 % 5 57,3 % 6 processer el 4 Særlige 100 % Mulighed for processer bundfradrag 8 brændsler 7 Tung proces Den aktuelle afgifts- 57,3 % 6 el, som ikke sats reduceret med er omfattet af nedsættelsen af regler for sær- godtgørelsen af lige processer elafgift 1 Tung proces Den aktuelle Mulighed brændsler, afgiftssats for bundsom ikke er reduceret med fradrag 8 omfattet af nedsættelsen af reglerne for godtgørelsen særlige af energiafgift processer på brændsler 3 20 Skatteberegning 2012/2013

21 Noter 1) Nedsættelsen af godtgørelsen af elafgift udgør: 2012: 3,0 øre pr. kwh. Fra 1. januar januar 2013: 3,5 ør epr. kwh. Fra 1. februar december 2013: 2,1 øre pr. kwh. Endvidere kan man kun få godtgjort 75 % af eldistributionsbidraget på 4 øre pr. kwh op til 15 mio. kwh. 2) Fra 1. januar 2012 er det muligt at få godtgjort en andel af elafgiften af elforbrug til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. Den andel, man kan få godtgjort, udgør: 2012: 11,8 øre pr. kwh. 2013: 41,3 øre pr. kwh 3) Nedsættelsen af godtgørelsen af energiafgift på brændsler udgør: 2012: 13,1%. Fra 1. januar januar 2013: 14,8 % og i perioden 1. februar december 2013: 12,7 %. 4) Elektricitet anvendt til kemisk reduktion og elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer. Endvidere gælder der særlige regler for aktiviteter vedrørende gartneri og landbrug mv. 5) Man kan kun få godtgjort 75 % af eldistributionsbidraget på 4 øre pr. kwh op til 15 mio. kwh. 6) Endvidere er der tilskudsmuligheder fra Energistyrelsen. 7) Brændsler anvendt til kemisk reduktion og elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer. Endvidere gælder der særlige regler for aktiviteter vedrørende gartneri og landbrug mv., hvor afgiften ikke godtgøres fuldt ud. 8) Dette gælder kun ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Dog 100 % ved kvoteomfattede anlæg. 2012/2013 Skatteberegning 21

22 Liberale erhverv specielle regler Virksomheder, der betegnes som liberale erhverv (advokater, arkitekter, revisorer, bureauer dog ikke rejsebureauer turistkontorer og ejendomsadministration, forlystelser (herunder teater- og biograf-forstillinger), landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører) kan ikke få godtgjort elafgift vedrørende dette elforbrug. Fra 1. januar 2012 kan liberale erhverv dog få godtgjort en del af afgiften af den elektricitet, der anvendes til rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling. Den andel af elafgiften, som virksomhederne kan få godtgjort fremgår af skemaet på forrige side samt note 2 hertil. Virksomheder, der betegnes som liberale erhverv kan derudover få godtgjort vandafgift i samme omfang, som de har fradragsret for moms. Se afsnittet vedrørende vandafgift nedenfor. Vandafgift Afgift af ledningsført vand var i ,23 kr. pr. m³. Afgiftssatsen er pr. 1. januar 2013 ændret til 5,46 kr. pr. m³. Derudover udgør drikkevandsbeskyttelsesafgiften 0,67 kr. pr. m³ i både 2012 og Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort både vandafgiften og drikkevandsbeskyttelsesafgiften i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Satser for energiafgifter og CO ² -afgift/energispareafgift (1. jan.-31. jan.) 2013 (1. feb.-31. dec.) Energi- Energi- CO ² - Energi- CO ² - Energi- CO ² - produkt afgift afgift afgift afgift afgift afgift El Elektricitet ¹ øre pr. kwh 68,10 6,40 69,30 6,50 69,30 6,50 Tillægsafgift øre pr. kwh 6,10-6,20-6,20 El til opvarmning øre pr. kwh 56,30 6,40 27,90 6,50 27,90 6,50 af helårsboliger (elvarmeafgift) ¹ Tillægsafgift øre pr. kwh 6,10-6,20-6,20 - Brændsler Gas og dieselolie, der bruges som motorbrændstof øre pr. l 284,00 ² 42,80 289,10 43,50 289,10 43,50 Anden gas og dieselolie øre pr. l 213,10 42,80 216,90 43,50 253,10 43,50 22 Skatteberegning 2012/2013

23 Satser for energiafgifter og CO ² -afgift/energispareafgift (1. jan.-31. jan.) 2013 (1. feb.-31. dec.) Energi- Energi- CO ² - Energi- CO ² - Energi- CO ² - produkt afgift afgift afgift afgift afgift afgift Let dieselolie øre pr. l 273,10 ² 42,80 278,00 43,50 278,00 43,50 (max 0,05 % svovl) Svovlfattig dieselolie øre pr. l 253,40 ² 42,80 257,90 43,50 257,90 43,50 (max 0,005 % svovl) Svovlfri diesel (svovl- øre pr. l 253,40 ² 42,80 257,90 43,50 257,90 43,50 indhold max 0,001% svovl) Svovlfri diesel med øre pr. l 252,10 ² 39,90 256,50 40,50 256,50 40,50 6,8 % biobrændstoffer (svovlindhold max 0,001 %) Fuelolie øre pr. kg 241,50 51,10 245,80 52,00 286,90 52,00 Fyringstjære øre pr. kg 217,30 46,00 221,30 46,80 258,20 46,80 Petroleum, der bruges øre pr. l 284,00 ² 42,80 289,10 43,50 289,10 43,50 som motorbrændstof Anden petroleum øre pr. l 213,10 42,80 216,90 43,50 253,10 43,50 Autogas (LPG) øre pr. l 171,90 ² 26,00 174,90 26,50 174,90 26,50 Flaskegas (LPG), øre pr. kg 316,10 ² 48,20 322,00 49,00 322,00 49,00 der bruges som motorbrændstof Anden flaskegas (LPG) øre pr. kg 273,30 48,20 278,20 49,00 324,70 49,00 Raffinaderigas øre pr. kg 273,30 47,70 278,20 48,60 324,70 48,60 Smøreolie og lign. øre pr. l 213,10 42,80 216,90 43,50 253,10 43,50 Kulprodukter efter brændværdi, eller kr. pr. GJ 59,40-60,50-70,60 - stenkul, koks, cinders og koksgrus kr. pr. ton 1.663,00 428, ,00 436, ,00 436,20 jordoliekoks kr. pr. ton 1.960,00 489, ,00 497, ,00 497,90 brunkulsbriketter og brunkul kr. pr. ton 1.129,00 290, ,00 296, ,00 296,00 talolie, trætjære mv. kr. pr. ton 2.287, , ,00 - Naturgas og bygas med øre pr. Nm³ 235,30 36,40 239,50 37,00 279,50 37,00 en nedre brændværdi på 39,6 MJ 2012/2013 Skatteberegning 23

24 Satser for energiafgifter og CO ² -afgift/energispareafgift (1. jan.-31. jan.) 2013 (1. feb.-31. dec.) Energi- Energi- CO ² - Energi- CO ² - Energi- CO ² - produkt afgift afgift afgift afgift afgift afgift Bygas i særlige øre pr. Nm³ 235,30 36,40 239,50 37,00 279,50 37,00 bygasnet Naturgas, der bruges øre pr. Nm³ 282,10 ² 36,40 287,20 37,00 287,20 37,00 som motorbrændstof med en nedre brændværdi på 39,6 MJ Afgift af overskudsvarme Fra tung proces kr. pr. GJ 51,60-51,50-61,60 - Fra let proces kr. pr. GJ 51,60-51,50-61,60 - Fra særlige processer beskrevet i loven ³ kr. pr. GJ 59,40-60,50-70,60 - Afgift af overskudsvarme fra eget industrielt kraftvarmeværk Fra tung proces kr. pr. GJ 43,00-42,90-51,30 - Fra let proces kr. pr. GJ 43,00-42,90-51,30 - Fra særlige processer beskrevet i loven ³ kr. pr. GJ 49,50-50,40-58,80 - Overskudsvarme fra kr. pr. GJ biobrændselsanlæg Salg af overskudsvarme % af kr. 32,50-32,50-38,00 - (%-andel af vederlag) Svovlafgift Opgjort efter svovlindholdet i afgiftspligtige brændsler kr. pr. kg 21,80-22,20-22,20 - Opgjort efter udledt kr. pr. kg 10,90-11,10-11,10 - svovldioxid til luften Træpiller med svovl- kr. pr. ton 43,70-44,50-44,50 - holdigt bindemiddel Halm kr. pr. ton 25,10-25,60-25,60 - Affald kr. pr. ton 9,80-10,00-10,00 - Opgjort for nyttiggjort øre pr. GJ 77,00-78,00-78,00 - varme eller elproduktion forbrug af eget træaffald mv. 24 Skatteberegning 2012/2013

25 Satser for energiafgifter og CO ² -afgift/energispareafgift (1. jan.-31. jan.) 2013 (1. feb.-31. dec.) Energi- Energi- CO ² - Energi- CO ² - Energi- CO ² - produkt afgift afgift afgift afgift afgift afgift Affald Affaldsafgift ved kr. pr. ton 475,00-475,00-475,00 - deponering Affaldsafgift ved depo- kr. pr. ton 160,00-160,00-160,00 - nering af farligt affald Affaldsvarmeafgift 4 kr. pr. GJ 23,00-23,90-32,30 - Tillægsafgift 5 kr. pr. GJ 26,50-26,50-26,50 - CO ² -afgift pr. ton kr. pr. ton - 161,10-164,00-164,00 udledt CO ² ved afbrænding af affald 6 1) Inklusive elsparebidrag/energieffektiviseringsbidrag (0,6 øre pr. kwh) og eldistributionsbidrag (4 øre pr. kwh). 2) Afgiftssatsen pr. 1. juli ) Overskudsvarme fra bl.a. kemisk reduktion og elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer. 4) Er beregnet som affaldsvarmeafgiften med fradrag af tillægsafgiften divideret med 1,20. 5) Tillægsafgiften pålægges først farligt affald fra ) Gælder dog ikke affald, der er bionedbrydeligt. Pålægges først farligt affald fra For virksomheder, som ikke har tilladelse til udledning af CO ², anvendes en standardemmissionsfaktor på 28,34 kg CO ² pr. GJ for affaldet. 2012/2013 Skatteberegning 25

26 Satser for NO x -afgift Afgift pr. kg. NO ² -ækvivalenter kr. pr. kg 25, ,50 udledt til luften 1 Satser ved dagstemperatur Gas og dieselolie, der bruges øre pr. l 4,50 2 4,60 som motorbrændstof Anden gas- og dieselolie øre pr. l 4,50 2 4,60 Svovlfri dieselolie øre pr. l 4,50 2 4,60 Fuelolie øre pr. kg 14, ,50 Fyringstjære øre pr. kg 12, ,00 Petroleum, der bruges som motorbrændstof øre pr. l 4,50 2 4,60 Anden petroleum øre pr. l 4,50 2 4,60 Autogas øre pr. l 8,70 2 8,90 Anden flaskegas og gas, der fremkommer øre pr. kg 16, ,40 ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof Anden flaskegas og gas, der frem- øre pr. kg 4,60 2 4,70 kommer ved raffinering af mineralsk olie Naturgas dog ikke til motorer øre pr. Nm 3 4,00 2 4,00 Naturgas til motorer øre pr. Nm 3 13, ,10 (inklusive stationære) Kul, koks, brunkul, orimulsion kr. pr. GJ 2,50 2 2,50 og petroleumskoks Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) øre pr. l 4,10 2 4,20 Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) øre pr. l 4,10 2 4,20 Kul, koks, brunkul, orimulsion kr. pr. ton 80, ,40 og petroleumskoks 26 Skatteberegning 2012/2013

27 Satser for NO x -afgift Biogas og andet flydende VE til motor kr. pr. GJ 5,00 2 5,10 i store anlæg med en indfyret effekt på over kw Biogas og andet flydende VE til andet kr. pr. GJ 1,30 2 1,30 end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over kw Halm og anden fast biomasse kr. pr. ton 33, ,40 bortset fra træflis, i store anlæg med en eller indfyret effekt på over kw eller kr. pr. GJ 2,30 2 2,30 Træflis i store anlæg med en kr. pr. GJ 2,30 2 2,30 indfyret effekt på over kw 1 ) Hvis der ikke foretages måling af den udledte mængde, betales der en afgift på baggrund af det anvendte brændsel. 2) Afgiftssatsen pr. 1. juli /2013 Skatteberegning 27

28 Selvangivelsesposter Selvangivelsesposter Afskrivninger Driftsmidler og skibe, maks. 25 % 25 % Driftsmidler afskrevet på særskilt konto 1 19 % 19 % Infrastrukturanlæg 2 7 % 7 % Bygninger, maks. 4 % 4 % Småaktiver (fradragsgrænse) Goodwill, maks. (goodwill erhvervet før 31/ afskrives med maks. 10 % årligt) 1/7 1/7 Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget For anskaffelser af driftsmidler fra og med 30. maj 2012 til og med 31. december 2013 kan afskrivningsgrundlaget forhøjes med 15 % for nye driftsmidler, ekskl. personbiler og skibe. Ved nye driftsmidler forstås driftsmidler, der anskaffes af den skattepligtige som fabriksnye. Reduktion af afskrivningssatser for vindmøller Vindmøller med en kapacitet over 1 MW anskaffet den 1. januar 2013 eller senere kan højst afskrives med 15 % om året. Forskudsafskrivninger Kontraktsum for skibe Afskrivning årligt, maks. 15 % 15 % Afskrivning i alt, maks. 30 % 30 % (Gælder dog ikke skibe med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods) 28 Skatteberegning 2012/2013

29 Selvangivelsesposter Beskæftigelsesfradrag af erhvervsindkomsten, 4,40 % 6,95 % dog maks Befordringsfradrag hjem/arbejde Normalfradrag: 0-24 km pr. dag km pr. dag 2,10 2,13 Ud over 120 km pr. dag 1,05 1,07 Over 120 km i visse udkantskommuner 2,10 2,13 Fradrag ved passage over Storebælt i egen bil, pr. passage Fradrag ved passage over Storebælt ved benyttelse af kollektive transportmidler Fradrag ved passage over Øresund i egen bil, pr. passage Fradrag ved passage over Øresund ved benyttelse af kollektive transportmidler 8 8 1) Følgende driftsmidler afskrives på særskilt konto: Skibe med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods, og som ikke er omfattet af AL 5 B. Luftfartøjer og rullende jernbanemateriel. Borerigge, produktionsplatforme og andre anlæg til forundersøgelse, efterforskning, indvinding og raffinering af olie og gas. Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW (ekskl. vindmøller anskaffet senest 31. december 2012) og anlæg til indvinding af vand i almene vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens 3, stk. 3. Spildevandsanlæg. 2) Følgende infrastrukturanlæg afskrives på en særskilt saldo: Anlæg til transport, lagring og distribution mv. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand. Anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation. Fast jernbanemateriel. 2012/2013 Skatteberegning 29

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 pwc.dk Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 Skatteberegning 2011/2012 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2011 og 2012. Pjecen indeholder desuden en oversigt over

Læs mere

Skatteberegning 2008/2009

Skatteberegning 2008/2009 Skatteberegning 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C (0931-08) Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer. 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013 Side 1 af 6 13012011 Tilbage Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Skat 2013. Skatten 2012/2013.

Skat 2013. Skatten 2012/2013. Skat 2013 Skatten 2012/2013. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold.

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold. 2007/2008 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\568096\Dokumenter\568096.fm 27-03-08 17:25 k03 KFR Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Lov om afgift af kvælstofoxider

Lov om afgift af kvælstofoxider Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse Kapitel 2 Registrerede virksomheder Kapitel 3 Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde Kapitel 4

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014

Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014 Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Afskrivningsloven Aktieavancebeskatningsloven Arbejdsmarkedsbidragsloven Boafgiftsloven Gaveafgift Boafgift Passivposter ved arv med

Læs mere

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag.

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag. 24.02.2009 Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en skattereform. Udspillet er ikke uddybet, så de egentlige konsekvenser for især erhvervslivet kendes derfor først, når lovforslagene fremsættes.

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2010/2011 tatsautoriserede revisorer Jan Grevelund og eif Åhl Petersen vendborgvej 83 5260 dense lf. +45 66 12 11 12 ax +45 65 91 26 45 www.rogr.dk atser og beløbsgrænser 2010/2011,

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Vores kunder er selskaber, personligt ejede små og mellemstore virksomheder (SMV er), kommuner, regioner og andre offentlige institutioner.

Vores kunder er selskaber, personligt ejede små og mellemstore virksomheder (SMV er), kommuner, regioner og andre offentlige institutioner. FORORD I arbejdet med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser samt skatte- og momsregler for personalegoder. Vi kender sikkert svaret. I denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere