Skatteberegning 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteberegning 2012/2013"

Transkript

1 Skatteberegning 2012/2013 Få styr på satserne Skatteberegning 2012/ 2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og Pjecen indeholder desuden en oversigt over vigtige datoer i 2013.

2 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PwC, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PwC. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. M&C Skatteberegning 2012/2013

3 Indhold Indledning 5 Skatteberegning 6 Vigtige datoer Afgifter og ydelser 17 Godtgørelse af energiafgifter og CO ² -afgift/energispare- 19 afgift for 2012 og 2013 Selvangivelsesposter 28 Personalegoder 34 Diverse oplysninger 36 Låneomlægning for personer 38 Låneomlægning for selskaber 40 Godtgørelse ved skattesager 43 Diskontoen 44 Nationalbankens udlånsrente /2013 Skatteberegning 3

4 4 Skatteberegning 2012/2013

5 Indledning Skatteberegning 2012/2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og Pjecen indeholder desuden en oversigt over vigtige datoer i Redaktionen er afsluttet den 5. februar Vær opmærksom på, at Skatteberegning 2012/2013 alene er ment som en oversigt over de forskellige skattesatser mv. Den giver således ikke svar på alle skattemæssige spørgsmål. De er derfor altid velkommen til at kontakte os på et af skatteafdelingens kontorer. København Strandvejen Hellerup Telefon: Kontaktperson: Søren Bech Telefon: Aarhus Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Telefon: Kontaktperson: Jørgen Rønning Pedersen Telefon: /2013 Skatteberegning 5

6 Skatteberegning Personer Skatteprocenter og bundfradrag Skat af skattepligtig indkomst: Kommune- og kirkeskat (gennemsnit) 25,65 % 25,63 % Sundhedsbidrag 7 % 6 % Bundskat til staten 4,64 % 5,83 % Beregnes af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst Topskatteprocent 15 % 15 % Beregnes af personlig indkomst + kapitalpension + positiv nettokapitalindkomst over samlet grundbeløb ud over bundfradrag Grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst fritaget for topskat (enlige) Grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst fritaget for topskat (ægtefæller) Udligningsskat 1 6 % 6 % Beregnes af skattepligtige pensionsudbetalinger ud over udligningsskattegrænsen Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat Skatteberegning 2012/2013

7 Personer Arbejdsmarkedsbidrag 8 % 8 % Kommuneskat og kirkeskat Betales til den kommune, hvor den skattepligtige havde bopæl den 5/9 i året forud for indkomståret. Personfradrag Almindeligt for alle over 18 år Børn/unge under 18 år Skatteloft Skatteloft (personlig indkomst), ekskl. kirkeskat 51,5 % 51,7 % Skatteloft (kapitalindkomst), ekskl. kirkeskat 45,5 % 43,5 % 2012/2013 Skatteberegning 7

8 Personer Aktieindkomst Progressionsgrænse for aktieindkomst For ægtefæller maks Skat af aktieindkomst under progressionsgrænsen 27 % 27 % Skat af aktieindkomst over progressionsgrænsen 42 % 42 % Midlertidigt arbejde i Danmark Visse personer, der skal arbejde i Danmark, kan vælge følgende beskatningsmuligheder: Ved arbejde i Danmark i indtil 60 måneder 2 26 % 26 % Månedsløn min. (før AM-bidrag, men efter fradrag af ATP) Begrænset skattepligtige Kommuneskat 24 % 24 % Statsskat 4 Personfradrag i visse A-indkomster 5 1) Der indførtes fra 2011 en midlertidig udligningsskat på 6 %. Udligningsskatten skal betales af de samlede skattepligtige pensionsudbetalinger over et bundfradrag på kr. Udnytter den ene ægtefælles ikke sit bundfradrag, kan der overføres op til kr. med fradrag af personlig indkomst til den anden ægtefælles bundfradrag. I skattepligtige pensionsudbetalinger medregnes udbetalinger fra privat pensionsopsparing, ATP, tjenestemandspensioner samt folkepension, dog højst et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb. Udbetalinger fra kapitalpensioner, invalidepensioner, førtidspension og efterløn medregnes ikke i udligningsskattegrundlaget. 2) Den 1. januar 2011 blev den særlige bruttoskatteordning ændret. Fremadrettet kan vælges en ordning, hvor A-indkomst bruttobeskattes med 26 % i op til 60 mdr. Bruttoskatteordningen og overgangsregler omtales ikke nærmere. 3) Fra 2011 opgøres minimumslønnen under bruttoskatteordningen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. 4) Som fuldt skattepligtige. 5) Personfradrag hvis begrænset skattepligt til Danmark i hele indkomståret. Hvis kun begrænset skattepligt til Danmark en del af året, kan personfradrag vælges imod helårsomregning. I begge tilfælde skal krav til indkomstart opfyldes. 8 Skatteberegning 2012/2013

9 Personer Restskat/overskydende skat Indregningsgrænsen for restskat Restskat på indtil indregningsgrænsen indregnes i forskudsskatten med et tillæg på 5,4 % 4,7 % For restskat ud over indregningsgrænsen betales et tillæg på 5,4 % 4,7 % Overskydende skat tilbagebetales med et tillæg på 0,5 % 0,5 % Dag-til-dag-rente ved frivillig indbetaling af restskat 3,4 % 2,7 % Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Acontoskat af opsparet overskud/ 25 % 25 % konjunkturudligningshenlæggelse 25 % 25 % Kapitalafkastsats 1 % Ej off. gjort Maks. kapitalafkast, der kan vælges overført til personlig indkomst Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse (kapitalafkastordningen) 75 % 75 % Dødsbobeskatning Skatteprocent 50 % 50 % Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned Bofradrag, fradrag i skat pr. måned Bofradrag ved skifte af uskiftet bo Beløbsgrænser for skattefrihed, boets aktiver og nettoformue Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing Grænse for opkrævning af restskat Grænse for udbetaling af overskydende skat /2013 Skatteberegning 9

10 Selskaber Selskabsskat A/S, ApS, brugsforeninger, akkumulerende investeringsforeninger, fonde, foreninger, institutter mv. 25 % 25 % Andelsforeninger SEL 1, stk. 1, nr. 3 14,3 % 14,3 % Restskat/overskydende skat Restskat opkræves med tillæg af 4,3 % 3,9 % Godtgørelse, overskydende skat 0,8 % 0,4 % Godtgørelse, frivillig indbetaling 20/3 0,2 % 0,1 % Dekort, frivillig indbetaling 20/11 0,2 % 0,1 % For sambeskattede selskaber beregnes den samlede indkomstskat, restskat eller overskydende skat hos administrationsselskabet. Rentefradragsbeskæring 2 Grundbeløb for beskæring af nettofinansieringsudgifter ) Værdien af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 8 samt stuehusdelen af en blandet benyttet ejendom, jf. 9, stk. 1, indgår ikke ved opgørelsen af boets aktiver. 2) Selskabers rentefradrag kan begrænses i henhold til reglerne om tynd kapitalisering. Der kan således ske fradragsbegrænsning vedr. kontrolleret gæld, når den samlede gæld set i forhold til egenkapitalen overstiger forholdet 4:1. 3) Herudover gælder der regler for beskæring af fradrag for nettofinansieringsudgifter. Fradragsbeskæring kan kun ske, hvis nettofinansieringsudgifterne overstiger et grundbeløb. 10 Skatteberegning 2012/2013

11 Vigtige datoer 2013 Januar januar Betaling af lønsumsafgift 1 (okt. kvt. og dec. 2012) Betaling af punktafgifter 2 (dec. 2012) Betaling af spildevandsafgift (okt. kvt. 2012) Betaling af affaldsafgift (okt. kvt. 2012) Betaling af råstofafgift (okt. kvt. 2012) 16. januar Told mod sikkerhedsstillelse 17. januar Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (dec. 2012) 21. januar Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. januar Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (dec. 2012) 31. januar Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (jan.) Februar februar Betaling af ATP (okt. kvt. 2012) 11. februar Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (jan.) Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (okt. kvt. 2012) 15. februar Betaling af lønsumsafgift 1 (jan.) Betaling af punktafgifter 2 (jan.) 18. februar Told mod sikkerhedsstillelse 20. februar Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. februar Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (jan.) 28. februar Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (feb.) 2012/2013 Skatteberegning 11

12 Marts marts Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (2. halvår 2012) 11. marts Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (feb.) 15. marts Betaling af lønsumsafgift 1 (feb.) Betaling punktafgifter 2 (feb.) 18. marts Told mod sikkerhedsstillelse 20. marts Betaling af acontoskat for selskaber Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. marts Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (feb.) 27. marts Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (marts) April april Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (marts) 15. april Betaling af lønsumsafgift 1 (jan. kvt. og marts) Betaling af punktafgifter 2 (marts) Betaling af spildevandsafgift (jan. kvt.) samt årsopgørelse for 2012 Betaling af affaldsafgift (jan. kvt.) Betaling af råstofafgift (jan. kvt.) 16. april Told mod sikkerhedsstillelse 22. april Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. april Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (marts) 30. april Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (april) 12 Skatteberegning 2012/2013

13 Maj maj Selvangivelsesfrist for lønmodtagere (meddelelse af ændringer til årsopgørelse) 7. maj Betaling af ATP (jan. kvt.) 10. maj Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (april) Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (jan. kvt.) 15. maj Betaling af lønsumsafgift 1 (april) Betaling af punktafgifter 2 (april) 16. maj Told mod sikkerhedsstillelse 21. maj Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 27. maj Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (april) 31. maj Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (maj) Juni juni Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (maj) 17. juni Betaling af lønsumsafgift 1 (maj) Betaling af punktafgifter 2 (maj) Told mod sikkerhedsstillelse 25. juni Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (maj) 28. juni Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (juni) 30. juni Selvangivelse for selskaber (hvor indkomstår = kalenderår) 2012/2013 Skatteberegning 13

14 Juli juli Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat med rentetillæg for personer for 2012 Selvangivelsesfrist for selvstændige erhvervsdrivende mv. 10. juli Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (juni) 15. juli Betaling af lønsumsafgift 1 (april kvt. og juni) Betaling af punktafgifter 2 (juni) Betaling af spildevandsafgift (april kvt.) Betaling af affaldsafgift (april kvt.) Betaling af råstofafgift (april kvt.) 16. juli Told mod sikkerhedsstillelse 22. juli Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 31. juli Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (juli) August august Betaling af ATP (april kvt.) 12. august Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (juli) 15. august Betaling af lønsumsafgift 1 (juli) Betaling af punktafgifter 2 (juli) Lønsumsafgiftsopgørelse for visse selvstændige 16. august Told mod sikkerhedsstillelse 19. august Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (april kvt. og juni) 20. august Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 26. august Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (juli) 30. august Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (aug.) 14 Skatteberegning 2012/2013

15 September september Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (1. halvår 2013) 10. september Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (aug.) 16. september Betaling af lønsumsafgift 1 (aug.) Betaling af punktafgifter 2 (aug.) Told mod sikkerhedsstillelse 20. september Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for september Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (aug.) 30. september Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (sep.) Oktober oktober Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (sep.) 15. oktober Betaling af lønsumsafgift 1 (juli kvt. og sep.) Betaling af punktafgifter 2 (sep.) Betaling af spildevandsafgift (juli kvt.) Betaling af affaldsafgift (juli kvt.) Betaling af råstofafgift (juli kvt.) 16. oktober Told mod sikkerhedsstillelse 21. oktober Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for oktober Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (sep.) 31. oktober Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (okt.) 2012/2013 Skatteberegning 15

16 November november Betaling af ATP (juli kvt.) 11. november Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (okt.) Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (juli kvt.) 15. november Betaling af lønsumsafgift 1 (okt.) Betaling af punktafgifter 2 (okt.) 18. november Told mod sikkerhedsstillelse 20. november Betaling af acontoskat for selskaber for 2013 Betaling af restskat for selskaber for 2012 Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for november Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (okt.) 29. november Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (nov.) December december Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (nov.) 16. december Betaling af lønsumsafgift 1 (nov.) Betaling af punktafgifter 2 (nov.) Told mod sikkerhedsstillelse 27. december Momsafregning 3 samt godtgørelse af energiafgifter (nov.) 30. december Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (dec.) Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat for personer for 2013 uden rentetillæg 1) Lønsumsafgift. For de fleste virksomheder er opgørelsesperioden kvartalet, og disse skal angive og betale senest 15 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder inden for den finansielle sektor skal afregne lønsumsafgift månedligt og skal angive og betale senest den 15. i den efterfølgende måned. Dato for årsopgørelse er afhængig af indkomståret, og om virksomheden er personligt drevet eller ej. 2) Punktafgifter. For langt de fleste punktafgifter er afregningsperioden måneden. For alle afgifter gælder, at de skal angives og betales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. 3) Moms. Virksomheder med en årlig omsætning på under 1 mio. kr. skal afregne moms halvårligt og skal angive og betale momsen senest den 1. i den 3. måned efter halvårets udløb. Virksomheder med en omsætning mellem 1 mio. kr. og 15 mio. kr. skal afregne moms kvartalsvist og skal angive og betale momsen senest 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb, for april kvartal dog senest 1 måned og 17 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder med en årlig omsætning over 15 mio. kr. skal afregne moms månedligt og skal angive og betale momsen senest den 25. i den efterfølgende måned, for juni måned dog senest 1 måned og 17 dage efter momsperiodens udløb. 4) Store selskaber. Selskaber, der i en forudgående 12-måneders periode (perioden regnes fra 2. oktober til 30. september i det følgende år) i alt har trukket over kr. i AM-bidrag, eller som i perioden har trukket over 1 mio. kr. i A-skat. 16 Skatteberegning 2012/2013

17 Afgifter og ydelser Afgifter Afgifter af dødsboer og gaver Bundfradrag ved boafgift Bundfradrag ved gaveafgift Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn Boafgiftsprocent 1, stk % 15 % Tillægsboafgiftsprocent, 1, stk % 25 % Gaveafgiftsprocent, 23, stk % 15 % Gaveafgiftsprocent, 23, stk. 2 36,25 % 36,25 % Klageafgift/gebyr Gebyr for bindende svar Gebyr for omgørelse Klageafgift Landsskatteretten Tinglysningsafgift Tinglysning af ejerskiftedokument 0,6 % ,6 % Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder 1,5 % ,5 % Tinglysning af ejendomsforbehold 1,5 % ,5 % Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og panterettigheder /2013 Skatteberegning 17

18 Ydelser Børnefamilieydelser 1 Babyydelse 0-2 årige Småbørnsydelse 3-6 årige Børneydelse 7-14 årige Ungeydelse årige ) Regulering af børne- og ungeydelser. Børneydelser bliver indtægtsbestemte med virkning fra 1. januar Skatteberegning 2012/2013

19 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift/energispareafgift for 2012 og 2013 Virksomheden kan som hovedregel få godtgjort energiafgifter i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Godtgørelsen af energiafgifter afhænger af, hvad energien anvendes til. Der skelnes mellem energi anvendt til: rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling, procesenergi, opdelt i let proces, tung proces samt særlige processer. 2012/2013 Skatteberegning 19

20 Satser for godtgørelse af energi- og CO ² -afgift/energispareafgift for 2012/2013 Procesformål Rumvarme/opvarmning af vand/komfortkøling CO ² -afgift/ Energi- Energi- energi- Energi- CO ² - produkt afgift spareafgift afgift afgift El Den aktuelle afgifts- 0 % 2012: 0 % sats reduceret med 11,8 øre nedsættelsen af pr. kwh 2 godtgørelsen af 2013: elafgift 1 41,3 øre pr. kwh 2 Olie, kul og Den aktuelle afgifts- 0 % 8 0 % 0 % naturgas sats reduceret med nedsættelsen af godtgørelsen af energiafgift på brændsler 3 Særlige 100 % 5 57,3 % 6 processer el 4 Særlige 100 % Mulighed for processer bundfradrag 8 brændsler 7 Tung proces Den aktuelle afgifts- 57,3 % 6 el, som ikke sats reduceret med er omfattet af nedsættelsen af regler for sær- godtgørelsen af lige processer elafgift 1 Tung proces Den aktuelle Mulighed brændsler, afgiftssats for bundsom ikke er reduceret med fradrag 8 omfattet af nedsættelsen af reglerne for godtgørelsen særlige af energiafgift processer på brændsler 3 20 Skatteberegning 2012/2013

21 Noter 1) Nedsættelsen af godtgørelsen af elafgift udgør: 2012: 3,0 øre pr. kwh. Fra 1. januar januar 2013: 3,5 ør epr. kwh. Fra 1. februar december 2013: 2,1 øre pr. kwh. Endvidere kan man kun få godtgjort 75 % af eldistributionsbidraget på 4 øre pr. kwh op til 15 mio. kwh. 2) Fra 1. januar 2012 er det muligt at få godtgjort en andel af elafgiften af elforbrug til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. Den andel, man kan få godtgjort, udgør: 2012: 11,8 øre pr. kwh. 2013: 41,3 øre pr. kwh 3) Nedsættelsen af godtgørelsen af energiafgift på brændsler udgør: 2012: 13,1%. Fra 1. januar januar 2013: 14,8 % og i perioden 1. februar december 2013: 12,7 %. 4) Elektricitet anvendt til kemisk reduktion og elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer. Endvidere gælder der særlige regler for aktiviteter vedrørende gartneri og landbrug mv. 5) Man kan kun få godtgjort 75 % af eldistributionsbidraget på 4 øre pr. kwh op til 15 mio. kwh. 6) Endvidere er der tilskudsmuligheder fra Energistyrelsen. 7) Brændsler anvendt til kemisk reduktion og elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer. Endvidere gælder der særlige regler for aktiviteter vedrørende gartneri og landbrug mv., hvor afgiften ikke godtgøres fuldt ud. 8) Dette gælder kun ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Dog 100 % ved kvoteomfattede anlæg. 2012/2013 Skatteberegning 21

22 Liberale erhverv specielle regler Virksomheder, der betegnes som liberale erhverv (advokater, arkitekter, revisorer, bureauer dog ikke rejsebureauer turistkontorer og ejendomsadministration, forlystelser (herunder teater- og biograf-forstillinger), landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører) kan ikke få godtgjort elafgift vedrørende dette elforbrug. Fra 1. januar 2012 kan liberale erhverv dog få godtgjort en del af afgiften af den elektricitet, der anvendes til rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling. Den andel af elafgiften, som virksomhederne kan få godtgjort fremgår af skemaet på forrige side samt note 2 hertil. Virksomheder, der betegnes som liberale erhverv kan derudover få godtgjort vandafgift i samme omfang, som de har fradragsret for moms. Se afsnittet vedrørende vandafgift nedenfor. Vandafgift Afgift af ledningsført vand var i ,23 kr. pr. m³. Afgiftssatsen er pr. 1. januar 2013 ændret til 5,46 kr. pr. m³. Derudover udgør drikkevandsbeskyttelsesafgiften 0,67 kr. pr. m³ i både 2012 og Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort både vandafgiften og drikkevandsbeskyttelsesafgiften i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Satser for energiafgifter og CO ² -afgift/energispareafgift (1. jan.-31. jan.) 2013 (1. feb.-31. dec.) Energi- Energi- CO ² - Energi- CO ² - Energi- CO ² - produkt afgift afgift afgift afgift afgift afgift El Elektricitet ¹ øre pr. kwh 68,10 6,40 69,30 6,50 69,30 6,50 Tillægsafgift øre pr. kwh 6,10-6,20-6,20 El til opvarmning øre pr. kwh 56,30 6,40 27,90 6,50 27,90 6,50 af helårsboliger (elvarmeafgift) ¹ Tillægsafgift øre pr. kwh 6,10-6,20-6,20 - Brændsler Gas og dieselolie, der bruges som motorbrændstof øre pr. l 284,00 ² 42,80 289,10 43,50 289,10 43,50 Anden gas og dieselolie øre pr. l 213,10 42,80 216,90 43,50 253,10 43,50 22 Skatteberegning 2012/2013

23 Satser for energiafgifter og CO ² -afgift/energispareafgift (1. jan.-31. jan.) 2013 (1. feb.-31. dec.) Energi- Energi- CO ² - Energi- CO ² - Energi- CO ² - produkt afgift afgift afgift afgift afgift afgift Let dieselolie øre pr. l 273,10 ² 42,80 278,00 43,50 278,00 43,50 (max 0,05 % svovl) Svovlfattig dieselolie øre pr. l 253,40 ² 42,80 257,90 43,50 257,90 43,50 (max 0,005 % svovl) Svovlfri diesel (svovl- øre pr. l 253,40 ² 42,80 257,90 43,50 257,90 43,50 indhold max 0,001% svovl) Svovlfri diesel med øre pr. l 252,10 ² 39,90 256,50 40,50 256,50 40,50 6,8 % biobrændstoffer (svovlindhold max 0,001 %) Fuelolie øre pr. kg 241,50 51,10 245,80 52,00 286,90 52,00 Fyringstjære øre pr. kg 217,30 46,00 221,30 46,80 258,20 46,80 Petroleum, der bruges øre pr. l 284,00 ² 42,80 289,10 43,50 289,10 43,50 som motorbrændstof Anden petroleum øre pr. l 213,10 42,80 216,90 43,50 253,10 43,50 Autogas (LPG) øre pr. l 171,90 ² 26,00 174,90 26,50 174,90 26,50 Flaskegas (LPG), øre pr. kg 316,10 ² 48,20 322,00 49,00 322,00 49,00 der bruges som motorbrændstof Anden flaskegas (LPG) øre pr. kg 273,30 48,20 278,20 49,00 324,70 49,00 Raffinaderigas øre pr. kg 273,30 47,70 278,20 48,60 324,70 48,60 Smøreolie og lign. øre pr. l 213,10 42,80 216,90 43,50 253,10 43,50 Kulprodukter efter brændværdi, eller kr. pr. GJ 59,40-60,50-70,60 - stenkul, koks, cinders og koksgrus kr. pr. ton 1.663,00 428, ,00 436, ,00 436,20 jordoliekoks kr. pr. ton 1.960,00 489, ,00 497, ,00 497,90 brunkulsbriketter og brunkul kr. pr. ton 1.129,00 290, ,00 296, ,00 296,00 talolie, trætjære mv. kr. pr. ton 2.287, , ,00 - Naturgas og bygas med øre pr. Nm³ 235,30 36,40 239,50 37,00 279,50 37,00 en nedre brændværdi på 39,6 MJ 2012/2013 Skatteberegning 23

24 Satser for energiafgifter og CO ² -afgift/energispareafgift (1. jan.-31. jan.) 2013 (1. feb.-31. dec.) Energi- Energi- CO ² - Energi- CO ² - Energi- CO ² - produkt afgift afgift afgift afgift afgift afgift Bygas i særlige øre pr. Nm³ 235,30 36,40 239,50 37,00 279,50 37,00 bygasnet Naturgas, der bruges øre pr. Nm³ 282,10 ² 36,40 287,20 37,00 287,20 37,00 som motorbrændstof med en nedre brændværdi på 39,6 MJ Afgift af overskudsvarme Fra tung proces kr. pr. GJ 51,60-51,50-61,60 - Fra let proces kr. pr. GJ 51,60-51,50-61,60 - Fra særlige processer beskrevet i loven ³ kr. pr. GJ 59,40-60,50-70,60 - Afgift af overskudsvarme fra eget industrielt kraftvarmeværk Fra tung proces kr. pr. GJ 43,00-42,90-51,30 - Fra let proces kr. pr. GJ 43,00-42,90-51,30 - Fra særlige processer beskrevet i loven ³ kr. pr. GJ 49,50-50,40-58,80 - Overskudsvarme fra kr. pr. GJ biobrændselsanlæg Salg af overskudsvarme % af kr. 32,50-32,50-38,00 - (%-andel af vederlag) Svovlafgift Opgjort efter svovlindholdet i afgiftspligtige brændsler kr. pr. kg 21,80-22,20-22,20 - Opgjort efter udledt kr. pr. kg 10,90-11,10-11,10 - svovldioxid til luften Træpiller med svovl- kr. pr. ton 43,70-44,50-44,50 - holdigt bindemiddel Halm kr. pr. ton 25,10-25,60-25,60 - Affald kr. pr. ton 9,80-10,00-10,00 - Opgjort for nyttiggjort øre pr. GJ 77,00-78,00-78,00 - varme eller elproduktion forbrug af eget træaffald mv. 24 Skatteberegning 2012/2013

25 Satser for energiafgifter og CO ² -afgift/energispareafgift (1. jan.-31. jan.) 2013 (1. feb.-31. dec.) Energi- Energi- CO ² - Energi- CO ² - Energi- CO ² - produkt afgift afgift afgift afgift afgift afgift Affald Affaldsafgift ved kr. pr. ton 475,00-475,00-475,00 - deponering Affaldsafgift ved depo- kr. pr. ton 160,00-160,00-160,00 - nering af farligt affald Affaldsvarmeafgift 4 kr. pr. GJ 23,00-23,90-32,30 - Tillægsafgift 5 kr. pr. GJ 26,50-26,50-26,50 - CO ² -afgift pr. ton kr. pr. ton - 161,10-164,00-164,00 udledt CO ² ved afbrænding af affald 6 1) Inklusive elsparebidrag/energieffektiviseringsbidrag (0,6 øre pr. kwh) og eldistributionsbidrag (4 øre pr. kwh). 2) Afgiftssatsen pr. 1. juli ) Overskudsvarme fra bl.a. kemisk reduktion og elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer. 4) Er beregnet som affaldsvarmeafgiften med fradrag af tillægsafgiften divideret med 1,20. 5) Tillægsafgiften pålægges først farligt affald fra ) Gælder dog ikke affald, der er bionedbrydeligt. Pålægges først farligt affald fra For virksomheder, som ikke har tilladelse til udledning af CO ², anvendes en standardemmissionsfaktor på 28,34 kg CO ² pr. GJ for affaldet. 2012/2013 Skatteberegning 25

26 Satser for NO x -afgift Afgift pr. kg. NO ² -ækvivalenter kr. pr. kg 25, ,50 udledt til luften 1 Satser ved dagstemperatur Gas og dieselolie, der bruges øre pr. l 4,50 2 4,60 som motorbrændstof Anden gas- og dieselolie øre pr. l 4,50 2 4,60 Svovlfri dieselolie øre pr. l 4,50 2 4,60 Fuelolie øre pr. kg 14, ,50 Fyringstjære øre pr. kg 12, ,00 Petroleum, der bruges som motorbrændstof øre pr. l 4,50 2 4,60 Anden petroleum øre pr. l 4,50 2 4,60 Autogas øre pr. l 8,70 2 8,90 Anden flaskegas og gas, der fremkommer øre pr. kg 16, ,40 ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof Anden flaskegas og gas, der frem- øre pr. kg 4,60 2 4,70 kommer ved raffinering af mineralsk olie Naturgas dog ikke til motorer øre pr. Nm 3 4,00 2 4,00 Naturgas til motorer øre pr. Nm 3 13, ,10 (inklusive stationære) Kul, koks, brunkul, orimulsion kr. pr. GJ 2,50 2 2,50 og petroleumskoks Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) øre pr. l 4,10 2 4,20 Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) øre pr. l 4,10 2 4,20 Kul, koks, brunkul, orimulsion kr. pr. ton 80, ,40 og petroleumskoks 26 Skatteberegning 2012/2013

27 Satser for NO x -afgift Biogas og andet flydende VE til motor kr. pr. GJ 5,00 2 5,10 i store anlæg med en indfyret effekt på over kw Biogas og andet flydende VE til andet kr. pr. GJ 1,30 2 1,30 end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over kw Halm og anden fast biomasse kr. pr. ton 33, ,40 bortset fra træflis, i store anlæg med en eller indfyret effekt på over kw eller kr. pr. GJ 2,30 2 2,30 Træflis i store anlæg med en kr. pr. GJ 2,30 2 2,30 indfyret effekt på over kw 1 ) Hvis der ikke foretages måling af den udledte mængde, betales der en afgift på baggrund af det anvendte brændsel. 2) Afgiftssatsen pr. 1. juli /2013 Skatteberegning 27

28 Selvangivelsesposter Selvangivelsesposter Afskrivninger Driftsmidler og skibe, maks. 25 % 25 % Driftsmidler afskrevet på særskilt konto 1 19 % 19 % Infrastrukturanlæg 2 7 % 7 % Bygninger, maks. 4 % 4 % Småaktiver (fradragsgrænse) Goodwill, maks. (goodwill erhvervet før 31/ afskrives med maks. 10 % årligt) 1/7 1/7 Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget For anskaffelser af driftsmidler fra og med 30. maj 2012 til og med 31. december 2013 kan afskrivningsgrundlaget forhøjes med 15 % for nye driftsmidler, ekskl. personbiler og skibe. Ved nye driftsmidler forstås driftsmidler, der anskaffes af den skattepligtige som fabriksnye. Reduktion af afskrivningssatser for vindmøller Vindmøller med en kapacitet over 1 MW anskaffet den 1. januar 2013 eller senere kan højst afskrives med 15 % om året. Forskudsafskrivninger Kontraktsum for skibe Afskrivning årligt, maks. 15 % 15 % Afskrivning i alt, maks. 30 % 30 % (Gælder dog ikke skibe med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods) 28 Skatteberegning 2012/2013

29 Selvangivelsesposter Beskæftigelsesfradrag af erhvervsindkomsten, 4,40 % 6,95 % dog maks Befordringsfradrag hjem/arbejde Normalfradrag: 0-24 km pr. dag km pr. dag 2,10 2,13 Ud over 120 km pr. dag 1,05 1,07 Over 120 km i visse udkantskommuner 2,10 2,13 Fradrag ved passage over Storebælt i egen bil, pr. passage Fradrag ved passage over Storebælt ved benyttelse af kollektive transportmidler Fradrag ved passage over Øresund i egen bil, pr. passage Fradrag ved passage over Øresund ved benyttelse af kollektive transportmidler 8 8 1) Følgende driftsmidler afskrives på særskilt konto: Skibe med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods, og som ikke er omfattet af AL 5 B. Luftfartøjer og rullende jernbanemateriel. Borerigge, produktionsplatforme og andre anlæg til forundersøgelse, efterforskning, indvinding og raffinering af olie og gas. Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW (ekskl. vindmøller anskaffet senest 31. december 2012) og anlæg til indvinding af vand i almene vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens 3, stk. 3. Spildevandsanlæg. 2) Følgende infrastrukturanlæg afskrives på en særskilt saldo: Anlæg til transport, lagring og distribution mv. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand. Anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation. Fast jernbanemateriel. 2012/2013 Skatteberegning 29

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet: NYT FRA ND REVISION NR. 1 2005 Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2010

statsautoriserede revisorer 1-2010 statsautoriserede revisorer 1-2010 Nye regler for pension i 2010 2 Øget mulighed for at finansiere vækst og eksport 3 Digital tinglysning en verdensnyhed i Danmark 4 Ledelsesmodeller i selskaber nye muligheder

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere