REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S"

Transkript

1 REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret heraf 23 ved fuldmagt. Administration Danmark var repræsenteret ved Lars Sørensen og Kenneth Larsen. Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af revisor Valg af administrator Eventuelt... 5 Formand Frederik Homann bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Lars Sørensen fra Administration Danmark blev valgt som dirigent uden modkandidater. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Kenneth Larsen fra Administration Danmark blev valgt som referent uden modkandidater. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og der var ingen uddybende bemærkninger til den. Der var følgende spørgsmål/kommentarer til beretningen: Der blev spurgt til status på tagsagen. Der har været afholdt møder om et muligt forlig i sagen, således at manglerne kan blive udbedret. Der er endnu ikke kommet svar fra de involverede parter. Nedrensningen af svampevæksten og efterbehandling (dækker over advokatudgifter og prøver til undersøgelse). Forslaget til forliget er, at udgiften til udbedringerne deles mellem de tre involverede parter, men en maksimal udgift på kr af AB Gunløg. Bestyrelsen mener i samråd med foreningens rådgiver(e), at et forlig er en bedre løsning end en syn- og skønsag. En syn- og skønssag er en lang proces, og der er for store økonomiske risici forbundet med en syn- og skønssag fra foreningens side. Teknologisk Institut har lavet flere rapporter. Der er stadig udvikling i svampevæksten. Foreningen har ingen forsikringsmæssig dækning på denne skade, idet det kan vurderes til at være en udviklingsskade.

2 Der er i budgettet for 2015 indlagt penge til udbedring af skaderne. Hvad siger ABF? ABF er ikke involveret i sagen. Sagen omhandler entrepriseret, hvilket er et område for en specialiseret jurist. Hvorfor bestyrelsen har rådført sig med en sådan under forløbet frem til nu. Som bygherre kan der godt blive tale om et bygherreansvar, hvis sagen i en syn- og skønssag skulle ende med afgørelsen udviklingsfejl - der anses for at være en fejl, som ingen involverede kunne forudse på det angivne tidspunkt. Forliget får ikke foreningen til at stå dårligere i sagen. Foreningen anerkender ikke ansvaret ved at indgå et forlig i sagen. Skaderne er partielle over hele taget og ikke på specifikke steder. Alle loftsrum skal tømmes i forbindelse med udbedringerne. Der vil komme flere informationer, når der er fastlagt en dato for udbedringerne. Det er estimeret, at udbedringerne vil tage ca. 1 måned. Sagen forældes i februar/marts Sagen har foreløbig kostet foreningen kr , hertil kommer kr fra et eventuelt forlig. Prisen for udeblivelse fra gårddagen er blevet sat op til kr Det er en kraftig stigning i forhold til de kr. 200, det kostede sidste år. Bestyrelsen bedes tage til efterretning, om prisen ikke er for høj i forhold til pensionister og syge, som ikke har overskud til at deltage i gårddagene. Bestyrelsen mener, at alle ung som gammel kan deltage i gårddagene. At man kommer forbi til en kop kaffe og lidt socialt samvær, accepteres som værende fremmødt på gårddagene. Det er muligt at sende en mail eller lægge besked til bestyrelsen i postkassen i porten og bede om fritagelse og herved også gebyret, hvis man ikke kan deltage pga. varige problemer med helbredet. Bestyrelsen vil dog forbeholde sig retten til at afvise årsagen til fritagelsen. Renovering af hovedtrapperne. 50% af trappeopgangene er renoveret. Den sidste del vil blive renoveret indenfor de næste par år. Renoveringerne bliver prioriteret indenfor de ressourcer, bestyrelsen har. Kloakkerne. Alle kloakkerne er blevet videoundersøgt, og kritiske brud skal udbedres. Ubrugte afløb lukkes af for at forebygge mod større vandskader som ved eksempelvis skybrud. Dørene til lejlighederne er meget skæve. Vil der blive gjort noget ved dørene? Bestyrelsen tog punktet til efterretning. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten Revisor Lars Hjortkjær Petersen fra BHA Statsautoriseret Revision gennemgik regnskabet for 2014, der forelå med blank påtegning (uden anmærkninger), og som er opstillet efter almindelige principper. Der var følgende uddybende kommentarer til regnskabet: Flot regnskab på trods af underskud på kr. 1,7 mio. Budgettet var et underskud på kr Underskuddet skyldes primært et kurstab på kr. 2,8 mio i forbindelse med omprioritering af lån. Kurstabet påvirker ikke andelskronen. En lejlighed bruges som hotellejlighed, og det har givet en indtægt, jf. note 1. Ejendommen står aktiveret til den offentlige ejendomsværdi på kr. 292 mio. Tilgodehavende fra istandsættelse af erhvervslejemålet kr nedbringes hver måned med indbetaling i henhold til indgået kontrakt.

3 Obligationsbeholdningen udgør kr. 2,2 mio. Egenkapitalen på kr. 180 mio. er steget i forhold til året før som følge af ekstraordinært afdrag på kr. 5 mio. ved omprioriteringen. Prioritetsgæld på kr. 123 mio. består af tre lån, jf. note 12, hvoraf de to første er afdragsfrie lån, hvor afdragsfriheden udløber i henholdsvis 2015 og Det sidste lån med afdrag er pr. 31. marts 2014 blevet omlagt til et nyt fastforrentet lån med afdrag over 20 år. Bestyrelsen har stor fokus på de to første lån, men på grund af store kurstab ved indfrielse før tid må man vente med at omlægge dem, til afdragsfriheden udløber. Lånet med udløb af afdragsfrihed skal evt. omlægges i december Lovpligtige nøgleoplysninger fremgår af note 19, og de gør det nemmere at sammenholde foreningens økonomi med andre andelsboligforeninger. Andelskronen foreslås ændret til kr pr. m2 og ikke som anført i regnskabet til kr Værdi af alle andelslejligheder er anført med adresse i regnskabet fra side 21 - eventuelle manglende adresser kan henføres til sammenlagte lejligheder. Værdien i regnskabet skal tillægges kr. 50 pr. m2 grundet den ændrede andelskrone. Der var følgende spørgsmål/kommentarer til regnskabet: Kurstabet på kr. 2,8 mio. er en engangsomkostning for omlægning af lånet. Fremadrettet vil det omlagte lån blive billigere. Lånet er omlagt fra 4% lån til et 2,5% lån. De afdragsfrie lån er under forhandling hos realkredit institutterne, og der er forventninger til gode renter. Telefonen er anført to gange under note 8. Det er internet og telefon til viceværten, hotellejlighed og varmecentral. Hvad sker der med hensættelserne til forskønnelse af gården? Der er idéer på tegnebrættet, men endnu ikke noget konkret. Realiseret tab på leje er tomgangsleje, som opstår ved fraflytninger fra tidligere udlejede lejligheder. Ventelistegebyret er blevet droppet. Der er p.t. 463 på ventelisten. Tidligere udlejede lejligheder udbydes på foreningens hjemmeside. Regnskabet for 2014 med en andelskrone på pr. m2 blev herefter enstemmigt godkendt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften Formand Frederik Homann gennemgik budgettet for Der var følgende uddybende bemærkninger, spørgsmål og kommentarer: Uændret boligafgift på kr. 635 pr. m2 pr. år. Den tidligere vedtagne ensretning af boligafgiften til kr. 635 pr. m2 pr. år vil være gennemført pr. 30. juni Udligningsbidraget forsvinder helt pr. 1. juli Hotellejligheden indgår med en forsigtig indtægt. Lejeindtægt fra erhverv skulle have været kr i budgettet. Udgift til vedligeholdelse budgetteres til kr. 2,5 mio. og vedrører blandt andet hele omkostningen for udbedring af tagsagen og udbedring af kloakkerne.

4 Vedligeholdelsesbudgettet er en ramme, som bestyrelsen har, men som ikke nødvendigvis skal bruges. Renholdelse og vicevært budgetteres med kr i I foreningsomkostningerne er der afsat kr til advokat og rådgivning til blandt andet afslutning af tagsagen. Afdraget på realkreditten stiger som følge af omlægningen til en lavere rente. Indtægten fra salg af tidligere udlejet lejlighed er realiseret pr. 1. februar Budget for 2015 blev enstemmigt godkendt. 5. Indkomne forslag Forslag 1 etablering af vandmålere. Forslagsstiller Jane Engelund fremlagde forslaget om opsætning af individuelle vandmålere i alle lejlighederne. Der var følgende debat/kommentarer til forslaget: Der skal 4-5 målere op i hver lejlighed. Det er dyrt i etablering. Man kan ikke holde kontrol med, hvor mange der bor i de enkelte lejligheder. Foreningen fik penge tilbage i a conto betalt vand. Bestyrelsen har undersøgt en overslagspris på ca. kr pr. opsat måler. Hertil kommer eventuelle følgeudgifter. Bestyrelsen vil gerne undersøge omkostningen på opsætning af målere. Det er sandsynligt, at der kommer et lovkrav ad åre. Det kan også være en mulighed at installere en måler pr. opgang og bimålere i lejlighederne. Drift af målerne, vedligeholdelse og aflæsning bliver også en udgift. Generalforsamlingen tilkendegav positivt, at bestyrelsen kan undersøge det økonomiske grundlag, udfordringerne, konsekvenserne og ulemperne ved opsætning af individuelle vandmålere i alle lejlighederne. Resultatet vil blive drøftet ved en kommende generalforsamling. Forslaget kom ikke til afstemning. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Formand Frederik Homann var på valg for en 2-årig periode og modtog ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem Marie Juul Baumann, Edgar Jørgensen og Ea Fleischer var alle på valg for en 2-årig periode og blev alle genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsesmedlem Simon Refn var ikke på valg, men udtrådte af bestyrelsen. Der skulle vælges nyt bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode og nyt bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. Malene Lindgren opstillede for en 1-årig periode og blev valgt uden modkandidater. Nikolaj Schwartz opstillede for en 2-årig periode og blev valgt uden modkandidater.

5 Bestyrelsen er herefter sammensat således: Bestyrelsesmedlem Marie Juul Baumann (på valg 2017) Bestyrelsesmedlem Edgar Jørgensen (på valg 2017) Bestyrelsesmedlem Ea Fleischer (på valg 2017) Bestyrelsesmedlem Nikolaj Schwartz (på valg 2017) Bestyrelsesmedlem Kristoffer Friis Sørensen (på valg 2016) Bestyrelsesmedlem Malene Lindgren Hansen (på valg 2016) Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand mv. ved næstkommende bestyrelsesmøde. Der skulle herefter vælges suppleanter til bestyrelsen og følgende stillede op og blev valgt uden modkandidater: 1. suppleant Frederik Homann (på valg 2016) 2. suppleant Bettina Faurby (på valg 2016) 7. Valg af revisor BHA Statsautoriseret Revision blev genvalgt. 8. Valg af administrator Administration Danmark blev genvalgt. 9. Eventuelt Følgende punkter blev drøftet under eventuelt: Gebyret på kr. 350 for udeblivelse fra gårddagene har bestyrelsen taget til efterretning. Altanerne er finansieret ved, at foreningen har pant i de resterende 9 lejligheder, som ikke har afregnet beløbet for altanen. De 9 altaner vil blive afregnet, når lejlighederne sættes til salg. Vedligeholdelse af altanerne er beboernes ansvar. Opsætning af altaner vil starte snarest muligt. Vasketøj i gården. Kan der findes et areal til de store ladcykler, således at vasketøjet ikke kommer i kontakt med ladcyklerne? Bestyrelsen vil se på den bedst mulige disponering af gårdarealet. Vinduer i trappeopgangene og på bagtrappen. Vinduerne på bagtrappen har sikkerhedsbjælker foran. Det er muligt at åbne vinduerne på bagtrappen ved frigørelse af bjælkerne. Der er en lille tap, som frigør bjælkerne. Genbrugskasserne. Der er bestilt nye byttereoler til genbrugskasserne. Send en mail til bestyrelsen, hvis du har gode idéer til indretning af gården. Bestyrelsen opfordrede alle med gode idéer til at melde sig til gårdlavet. Det handler ikke kun om grønne fingre, men også beslutninger om, hvordan vores gård skal se ud og disponeres. Gårddagen er planlagt til 19. maj Tilmeld dig på de omdelte sedler eller digitalt, således at dagen og opgaverne kan planlægges. Ønske om flere tørrestativer i gården. Adendum. Foreningens beboere får rabat hos Adendum. Sig' du bor i foreningen, og du får rabat. Stor tak og ros til bestyrelsen for det omfattende arbejde.

6 Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet kl København, den 23. marts 2015 Dirigent : Lars Sørensen Bestyrelsen: Marie Juul Baumann Edgar Jørgensen Ea Fleischer Nikolaj Schwartz Kristoffer Friis Sørensen Malene Lindgren Hansen

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere