!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *.""

Transkript

1

2 !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10 %"1*0 %"1#"( %"1/#""( %"%&&"61*"#." *"&2#%"""4(5 ##"4.##"5 ' ) ( $ ' ) 1&"2",#%"""# %#!#0 #0 1*"%""#."( &!"&""( &%".!/#" &,2"# &,&3#*""4&&5 &,"%#" *." #""45 #"$ 2#*"&*#./&"#$ + 2#*"&**.%'

3 7897 :8;; 8; &<78 = &79: >7 7? >=7; 9774(5 :>< ;.9 >7; > :77;7 ()? 8 > 7? 8 7 >A >=7= #8 B.AB >7>;A 77; >=7;>> 77 :;> >% &&?7 9 & ; : ;< =77?797 89A 7 %;>>7 7 9 ; >A &;87 <7; 9777; 7:9 >A 7.7=> &C877 7 :;;97=7; 7 <8899A6:879A97 897; 88<;8;; A;: 87987;8867 ;7 A<>6? 9>? ; 7897;.97; 98

4 :778 1?;>> :;('? :; ;7 7 Henvendelse 778 :('?8?:?86 77;78?? C+(6+(.96 $$''+((>E>D A> )'6+(.9 $$'')0(6>E AD GGG $ :;>>% :;>>%7;7:6 97< >C878C @; ;87 Visitation @7; %.97978:8;% :%?797 7 :%?797 :;>>%67 9+6$$0$$)'$ >E;D 98 GGG 98

5 ' :77;7()?. 7;7.9 Indhold 877;7<7>< :><786> Indskrivning :8>777;7>A ? ;6E $$'''$$'''>E8D 98 ) :8;;8; :8;;8;89< : <787:8; ;7 Tilbudets indhold :8;;8; 77978>?.9. ;C77< :8;;8; Juniorposten :8;;8;87= >?/;7> I97:7.9 99: 9787:8;;8; C+(6E$$'' >?E'0$(>E G9D GGG $ $

6 + :;< :;78;:6?C7 877?; ;78; 97?? 77C:7: 98787; :6 9< 8%: <8;>? :9 4 :A 9<KC :>:99; >A86:6 77C;:708;87; :6 799; ; <7 979;:;97: 980 Henvendelse 8; >A8>?86 9 :;7: ;87;: mulighed 76.9 C(6 E$$')(>E;D 98 GGG 98-77;.A > : 77;.A6;:877 < @<7987 <:7?7.A =9 : >;78 7 :A7>8; 7;76979< &>879:<=7>7679 <>777 :.A>78E$$''00- :;;976E$$'''( ' '

7 0 >7 :79>7>A 986> 8>A ;77>A ;>87<8 >98<: >A <>A7;;>> @;7>?;6 Indskrivning 87989>7>A >?.9? ;E $$'''$$'''>E8D 98 >A 9'6+(.9 $$''-$>E>AD 98 Formålet: : ;9777; ; <>C8 17$$'')(( 9EB97<7>AB ) )

8 @: J; ;8:.7=>&C87777CE 977AA7< 7 7>.7=>> :7;97=9 J>=777;7 >=7;977 Visitation 9>7 7=>7 :6 89;7.7=>9777.7=> ;7>=7: 877.7=>&C877 : 7 =>?79: 7=>8;<>?? ;>?$$')()(>E 7=>D 98.;;7; ; ;D

9 ;7;7.9 @9<7778; ;7.989<;77<76 C79< 7769<6 < ; A9<788 68> 9777; A<>6 97 ; ;89<879C >7868;>?:;6 98 A<> Indmeldelse ? ;E$$'''$$''' $ 7? 8 Indhold #8797?;:6 9A :A9<7 98??>9 Henvendelse 7?77;7867< 9< :; 7?6;9A0)6 >87D 98 E >E J 9;797 GGG

10 :9 : >7(9677>7;>> ; : >:9<> <7&A;7> @ ><78A8;>?9; : 7; er 72 6E$$'+(').A>78E$$'')' :;;976E$$'''( ) #8 @:687? @7:A C#8 *77E 1 0I$ #:0I$ 1 0:8> Visitation )'E$$'')0(>ED 978 GGG 98GGG

11 9 7;:;7+-?6 : %?7977; : ; ; ><78:7 9 @:A ; 9<>?7 9" 777;7 Visitation (.9 E$$0$))6LE$$0$))) >E7 9D 98 - &79:>7 &79:>7 ;?68>>7 89<;>77 >7977;76?>7<8 @>>7 7 <7;778;78;:79 ; 9?<?+'M878 ;7778;6 :A:697-'M 7777;7>78;7(() :A ;79>79:>797-$ ? ; >A 9'6+(.9 $$''-$>E>AD 98 GGG 98 ( (

12 0 &;87 :A8 >: ;A68 79<; 8-7AE 8:8 : A<>8;; %8> 9 :?8688;76>;768;; 8C;> E>'$(8>; > Optagelse 9777>;87 %9A7 ;>J.9&;87 :A86#;;>9A)6+'( ;>6$$+++0+$$+++-( >E7D >88 ( &< &< B,#B >>;E;>>;?78>7777; < &<7826C8806+(.96 E$$'')))LE$$-$' >E 98

13 &<78&C878?7974&&5. >9777>7>A677;76>?8 7=7; 97. &&?9>C86 :8;6>< 6C7>;>=7;9778; 8?>=7>< 787&&8:6 9<98 7= >< 78>C8789;7&&?>=7;9777 8&&7 Henvendelse/henvisning :<89 977&&?? 797%: >A677;788 &<78&C878?7976C>79A6+(.9E$$'')'(6>E>>D 98 : GGG.98 &<788; ><788;6 9 ; =><78C C7C:777;7?>< >< :6>;>>:><7 8>C:><>=7 ;>>7 Tilbudets indhold ::;9787>A8 <C? 1 9< :;;97=7 ; 97 8A <7>78; 77>878>><; ;9777;9 ><788;<7>?.9? ;.9 C0(6E$$''''$$'''+I$$' ''(

14 23. Rådighedsvagten Rådighedsvagten skal hjælpe med akutte opgaver, hvor der er lovkrav om, at en kommunal repræsentant skal være til stede. Rådighedsvagten er etableret uden for den almindelige kontortid. Vagten er for eksempel til stede ved politiafhøring og fremstilling af børn og unge i retten og kan medvirke ved løsning af helt akutte sociale problemer. Det gælder for eksempel, hvis børn ikke hentes i daginstitutionerne. Henvendelse Rådighedsvagten i Herlev Kommune varetages af medarbejdere fra Gladsaxe Kommune. med rådighedsvagten sker via Gladsaxe Politi på tlf Akut hjælp 24.Skolefritidsordninger (SFO) SFO er et tilbud om leg og beskæftigelse udenfor skoletiden, som er placeret på eller i nærheden af folkeskolerne. SFO er til børn i klasse også fra private skoler. I børnehaveklassen indgår SFO ernes pædagoger i arbejdet med børnene. Pædagogerne deltager desuden i et samordnet undervisningsforløb i indskolingen, hvor skolen og SFO en har ansvar for at etablere et nært samarbejde omkring det enkelte barn. SFO en er et pædagogisk fritidstilbud, der i nært samarbejde med børn, pædagoger og forældre skaber et miljø, hvor der både bliver taget hensyn til fritidslivet og udvikling af pædagogiske målsætninger. I perioder arbejdes der intenst med forskellige fokusområder. SFO en tager afsæt i det enkelte barn og børnegruppen, og arbejder med dette udgangspunkt blandt andet med sociale kompetencer. Der er et tæt samarbejde ved overflytningen af børn fra 0-6 års institutioner til SFO og skole. Pasningsgaranti Der er garanti for et tilbud om en plads i en SFO på den skole, hvor barnet går. Indskrivning Ønsker man SFO plads til sit barn, skal man kontakte Indskrivningen, Herlev Rådhus. Tlf: eller : a - 13 b

15 ' Indhold %9777>8 @;7 < 9 7 &?.A>786>=7><78;9787=6 7C; <7 C: Indskrivning 97879>?8= ? :A8 9A $$'')() 8 89A $$'')).A>78 ;9A$)( C88 $$'')((.A>78 7 9$( $$''''( #7 :A8 7(' $$''''' GGG 98 ) =7?79>?.A>78 : %?797>?.9? ; ;8 9? 9?A? A<> @ >?? 97: A<>7 76G8 77 A<>: 97>?? ;.A>786;9A$)(6 7/6$$'')'+6 7 6$$'')'-6 1 >E A=D 98 $ $

16 + =7?79>?? ; A<>7 76<J> 76 >7?7988>7 ; 7 77;7.A<>79778<9<==>?7< 8 :%;9;7 ; 97: 9778; ;9787 Henvendelse og henvisning :%?797>?.9? ;$$' 98 : - 8: )?<7:7>7;9787 ;977987;8<8 77C779 :A.?: :7; :979 ::>;9787 7<7:; :788;9787 6; >A8><788; Indskrivning :6788?777;7687>;>>7 ;;;6?C?88 ; >A8><>;>> <6< ;7888><788;7 :;;97>;>>#7 :A ? ;E$$'''$$''' 8D 98 ' '

17 0 >=7= 7788>=7=7C96 ; <7 C:6>=7;977 >=7><787 >=7;97776?7 89 >=7;9778;>;879 <79>?8 #<>9799<7 9 <7797><78>C878 &<78&C878?7979; 9 977>= : GGG 98 ( >=7;>>7:777;7 97 7>=77>;>> ;;888C;><7;>> 7;>> 97:6>?;< B7 9B B1<89AB >=7;>>>7$-:6 787;9787 >=7;>>>7$-:6 787;9787 Visitation 777?97.7=> => &C :;;976 >?;77777;76&&6 :;;976E$$'''+>E 8D 98.7=>&C87776E $$')()(>E 7=>D 98 ) )

18 & :><777;7 7:; Tilbudenes indhold 08 :7 ;B;98;>?C B 7 <8877;768697>77 &;7;>>=6 94:6; &87: 7= 1 6.:A'6+(.9E$$''-( >E;D 98 ()?77;7><789A7 > :><C>< :7 :;> >:><8;9><789A 9 :;;976E$$'''+ >E8D

19 ; >A ; 77C) 7: 9;::977 C;977: @<9 9:6C8 & ; >A8 >< Træffetid ; >A8<77; 7 >?$$'+(((8(I(4;75 ; >A88<>?E$$')(0 $ >A 77C7C >A Indhold 9 <6 ; 8:<9;:7< 9?;977;6 C7A &77'87)879;:A 97C97;7 C-?697;; :9; 7:7 >C77979>79< 77C;C ;7 Tilmelding >A86.9 C(66E$$')(( >E;D 98 er GGG

20 ' >A67 977;7>? 98 9<6><6>C8 6; :6 A< @6E @A? Indhold ;?77>7 78;778;A :6 9?776: 7;:6>9I976 >:7>?7977?797 8 >7 =7; Henvendelse 879<7; 77;786&&>C86; > A8=7?79>?? ; ) $$7:8797C>?79 :7 ; 1 ;89 Henvendelse og kontakt 97>E8;SD 986>?E$$'''(0>? 6+(.9 er GGG 986GGG GGG8;S8 0 0

21 >96 7 9<9:; (8 - 7; 9977C9A7 C;: Tilbudenes indhold =7; A<>6>:9;97 >?GGG Indskrivning og visitation >? @? : : 9E$$''-( >E;D 98 GGG ( ( %6 < ;8<76?7; 7 A<>? :;8<7 Henvendelse ;87 @>?GGG;8

22 0 9 <77<7?5; C6 <. 9 < 7;8<7 79;697 C:C 9:;8 9<> ; <68??>7?7 $( 7?>=7;9774(5 : 7=>68;9777;;7<887 6 ; Visitation:.7=> =>&C8777 :;; >C84&&5 : &&6C>79A6E$$'')'(.7=>&C87776$$')()( :;;976E$$'''0 Visitation :%?797=7?799777; E $$0$))LE$$0$)))>E 7;D A8 GGG 98

23 $ > 87;7749.A >785 : < <6:7?7I : 8;>;87>7 6 ;= ;7797; 7;7;77 :.A>78E$$''00- :;;976E$$'''0

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Tag a-kassen med til samtalen

Tag a-kassen med til samtalen F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Sygemeldte ledige Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret er udgivet

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere