Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Borgmester Uffe Thorndahl (C), i hvis fravær mødet blev ledet af viceborgmester Kjeld Holm (V). Bemærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Kjeld Holm (V) bød velkommen til Peter Nørlyng (A), som i en periode på 2 måneder skal være stedfortræder for Hanne Lommer (A). Kjeld Holm (V) bød den nye sekretariatschef Trine Kristiansen velkommen. Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen orienterede kort om en personalesag. Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen pointerede, med henvisning til dagsordenspunkt ØU-13/07-B samt SSU-04/07-O, at det er Økonomiudvalget, der er det løn- og personalepolitiske fagudvalg. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-13/07-B Bonusordning for Breeltegårdens medarbejdere I forsøg på at fastholde medarbejdere og ledere i Breeltegården, for derigennem at sikre en kontrolleret nedlukning af hensyn til børn og forældre, foreslår administrationen bl.a. på baggrund af politiske tilkendegivelser en bonusordning. Beslutning: Godkendt, idet det blev præciseret, at der er tale om en helt særegen og ekstraordinær situation, der ikke danner grundlag for præcedens. Side 8 ØU-14/07-B Afdeling Frennegård Park Frennegård Park, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om principgodkendelse af lånoptagelse samt af lejeforhøjelse som følge af lånoptagelse til fremtidige gennemgribende modernisering. Herudover ansøges om godkendelse af allerede pålagte lejeforhøjelser på grundlag af tidligere foretagne moderniseringer. Beslutning: Godkendt. Side 9 Økonomiudvalget Side 3

4 ØU-15/07-O Evt. forsøg med salg af almene familieboliger - Frennegård Park Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. maj 2006, at udsætte behandlingen af ansøgningen om salg af almene familieboliger med henblik på at afvente tilkendegivelse fra beboerne fra Frennegård Park. Beslutning: Tilkendegivelsen blev taget til efterretning. Side 11 TMU-01/07-B Rungstedvej/Frihedsvej - ny boligbebyggelse Genoptagelse af sag fra udvalgets møde den , idet udvalget ønskede et revideret projekt forelagt, hvor de to nordlige blokke højst må opføres i 2 etager. Beslutning: Forslaget blev sendt videre til Kommunalbestyrelsen med stemmerne 5-3. Kjeld Holm (V), Anne Ehrenreich (V), Anne-Grethe Nissen (T), Peter Nørlyng (A) og Jens Frederiksen (O) (5 stemmer), kunne ikke gå ind for projektforslag 2, mens Isabella Meyer (C), Morten Slotved (C) og Henrik Klitgaard (B) (3 stemmer) stemte for projektforslag 2. Side 13 TMU-05/07-B Rundkørsel Frederiksborgvej/ Ravnsnæsvej - Beplantning Den nye rundkørsel ved Frederiksborgvej/Ravnsnæsvej foreslås beplantet med bøg som rundkørslen ved Frederiksborgvej/Mariehøj Allé. Beslutning: Godkendt. Side 16 Økonomiudvalget Side 4

5 BSU-03/07-B Forslag til en revision af forretningsordenen for SSP Den gældende forretningsorden for SSP samarbejdet er vedtaget den 3. november 1993 og er ikke længere i overensstemmelse med den nuværende organisation og samarbejdspraksis. Beslutning: Godkendt. Side 19 BSU-06/07-B Administrationen forelægger forslag til visiteringer for specialundervisning på specialskoler udenfor egen kommune for skoleåret 2007/2008 Der visiteres 1 gang årligt til specialskoler, der tidligere lå i amtsregi men nu drives enten af den stedlige kommune eller region. For skoleåret 2007/2008 er der på nuværende tidspunkt ikke tale om en bindende visitering men om anbefalinger. Kommunernes anbefalinger koordineres efterfølgende af KFS i januar. Beslutning: Godkendt. Side 21 KFU-101/06-D Hørsholm Kommune som eliteidrætskommune Foranlediget af ansøgning fra Kongelig Dansk Yachtklub drøftes det, om Hørsholm Kommune skal arbejde for at blive en Team Danmark eliteidrætskommune. Beslutning: Godkendt. Side 23 Økonomiudvalget Side 5

6 KFU-112/06-B Ansøgning om tillægsbevilling til Hørsholm Idrætspark til dækning af rådgivningsomkostninger i forbindelse med anlæg af kunstgræsbane Kommunalbestyrelsen havde i budgettet for 2006 afsat 3 mio.kr. til anlæg af en kunstgræsbane i Hørsholm Idrætspark. Ved licitationen var det laveste bud på 3,3 mio.kr.. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 24. april 2006, at de 0,3 mio.kr. skulle finansieres af de samlede afsatte anlægsbevillinger til Hørsholm Idrætspark. I ansøgningen om anlægsbevillingen blev der orienteret om, at der ikke var indregnet omkostninger til rådgiver, Orbicon A/S. Hørsholm Idrætspark søger derfor om en tillægsbevilling på kr. til dækning af rådgivningsomkostningerne. Beslutning: Godkendt. Side 26 KFU-01/07-B Omlægning af lån - Hørsholm Squash Klub Hørsholm Squash Klub anmoder om et kommunalt lån med det formål, at opnå en tilstand hvor Klubben har mulighed for fremover at kunne finansiere løbende vedligeholdelse og forbedringer indenfor eget budget således, at det ikke er nødvendigt at søge om ekstraordinære tilskud, og således at hallens tilstand hurtigt kan bringes op på et rimeligt niveau. Beslutning: Godkendt. Side 29 SSU-04/07-O Valg af model til bedre aflønning af sundhedsmedarbejdere Ud fra valgte indsatsområder på ekstraordinært udvalgsmøde i Socialog Sundhedsudvalget d. 14. dec. lægger administrationen op til drøftelse af 4 modeller til eventuel fordeling af midler til bedre aflønning af kommunens sundhedsmedarbejdere. Beslutning: Godkendt, idet det dog forventes, at der ses bredt på Økonomiudvalget Side 6

7 ansættelsesfremmende tiltag. Bonusordningen er således alene et af flere initiativer, der skal sikre, at Hørsholm Kommune vedbliver med at være en attraktiv arbejdsplads. Side 32 Økonomiudvalget Side 7

8 Økonomiudvalget Fra: Skole og institution Punkt: ØU-13/07-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: ØU - Lukket sag GoPro Sagsnummer: B Bonusordning for Breeltegårdens medarbejdere Resume I forsøg på at fastholde medarbejdere og ledere i Breeltegården, for derigennem at sikre en kontrolleret nedlukning af hensyn til børn og forældre, foreslår administrationen bl.a. på baggrund af politiske tilkendegivelser en bonusordning. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Godkendt, idet det blev præciseret, at der er tale om en helt særegen og ekstraordinær situation, der ikke danner grundlag for præcedens. Økonomiudvalget Side 8

9 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-14/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Afdeling Frennegård Park Resume Frennegård Park, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om principgodkendelse af lånoptagelse samt af lejeforhøjelse som følge af lånoptagelse til fremtidige gennemgribende modernisering. Herudover ansøges om godkendelse af allerede pålagte lejeforhøjelser på grundlag af tidligere foretagne moderniseringer. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgningen imødekommes. Bilag 1. Brev af 15. november 2006 fra DAB. 2. Notat dateret den 15. november Seneste godkendte budget og regnskab. Sagsfremstilling Udgangspunket for dette dagsordenspunkt er, at Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser som følge af moderniseringsarbejder mm. forinden arbejdet igangsættes. Iht. DAB har beboerne i Frennegård Park behandlet og vedtaget modernisering af det lejede, dog således at kun de lejere som ønsker det, får det udført. Siden 1997 og til i dag er 20 lejemål blevet moderniseret. Moderniseringen omfatter typisk følgende genopretnings- og forbedringsarbejder: Udskiftning af gamle stofledninger, isolering af gulve, gulvvarme i badeværelse, opsætning af nyt køkken mm., jf. nærmere bilag 1. De moderniserede lejemål er blevet pålignet et lejetillæg enten i form af øget basisleje eller som et decideret lejetillæg. Påligningen er sket for tid og evighed, jf. nærmere bilag 2. Frennegård Park har ikke for de 20 omtalte moderniseringer anmodet Kommunalbestyrelsen om godkendelse af lejeforhøjelsen forinden igangsættelse, og ansøger på denne baggrund om godkendelse heraf med tilbagevirkende kraft. Økonomiudvalget Side 9

10 DAB søger endvidere om Kommunalbestyrelsens principgodkendelse af lånoptagelse samt af lejeforhøjelse som følge af lånoptagelse til fremtidige gennemgribende modernisering. Moderniseringsarbejderne, der vil omfatte samme genopretnings- og forbedringsarbejder som hidtidig, forventes i overensstemmelse med tidligere at kunne holdes inden for ca. kr pr. lejemål. Udgifterne foreslås fordelt således, at 50% defineres som opretningsarbejder, hvorfor denne del af finansieringen sker via selskabets trækningsret i Landsbyggefonden, mens de øvrige 50% defineres som forbedringsarbejder og bliver finansieret af et 20 årigt annuitetslån, og opkræves som et individuelt lejetillæg hos den enkelte beboer. Det forventes at de fremtidige lejetillæg vil være kr pr. mdr. svarende til ydelsen på de optagne annuitetslån. Det individuelle lejetillæg vil have en løbetid på 20 år. Når kommunalbestyrelsens godkendelse foreligger vil de hidtidige moderniserede lejemål så vidt muligt blive stillet på samme betingelser som de nye, hvorfor lejetillægenes status som evige ændres til tidsbegrænset. Den oprindelige udgift til forbedringen vil blive bredt ud over en 20 årig periode. Den fremtidige udgifts fordeling mellem opretningsarbejder og forbedringsarbejder fraviger den tidligere anvendte, jf. nærmere bilag 1. Det begrundes med at forbedringsværdien er steget betragteligt set ift. de lejemål, der fortsat ser ud, som de gjorde ved opførelsen. Lovgrundlag I henhold til bkg. Nr. 641 om drift af almene boliger 77, stk. 5 samt 116 stk. 1, nr. 4 og 10 skal Kommunalbestyrelsen godkende lejeforhøjelser som overstiger 1 pct. af den gældende leje. Endvidere skal udstedelse af pantebreve og hermed lånoptagelse godkendes af Kommunalbestyrelsen, jf. lov om almene boliger m.m. nr , stk. 1. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-15/07-O Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Evt. forsøg med salg af almene familieboliger - Frennegård Park Resume Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. maj 2006, at udsætte behandlingen af ansøgningen om salg af almene familieboliger med henblik på at afvente tilkendegivelse fra beboerne fra Frennegård Park. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager beboernes tilkendegivelse til efterretning. Bilag 1. Brev dateret den 29. november Sagsfremstilling På baggrund af en henvendelse fra 3 beboere fra Frennegård Park, som ønsker at blive ejere af deres lejede boliger, udarbejdede administrationen et notat vedr. forsøg med salg af almene boliger, som Kommunalbestyrelsen drøftede på mødet den 29. maj Salg af almene familieboliger er en forsøgsordning, der løber fra den 1. januar 2005 til udgangen af Formålet med forsøgsordningen er, udover at give lejerne muligheden for at blive ejere, at fastholde ressourcestærke beboere i afdelingerne. Lejere som ikke ønsker at købe, bevare deres status som lejere. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at deltage i forsøget og indsende ansøgning herom til Socialministeriets godkendelse. Såfremt Socialministeriets godkendelse af forsøget foreligger, er det dog op til den enkelte afdeling, at træffe den endelige beslutning om hvorvidt lejerne i afdelingen skal have mulighed for at overtage deres bolig. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. maj 2006, at udsætte behandlingen af ansøgningen om salg af almene familieboliger med henblik på at afvente tilkendegivelse fra beboerne. Økonomiudvalget Side 11

12 På denne baggrund nedsatte Frennegård Park en arbejdsgruppe, hvis kommissorium var at skitsere fordele og ulemper ved evt. salg af boligerne. Arbejdsgruppens arbejde resulterede i et afdelingsmøde den 30. oktober 2006 hvor 76 ud af 117 hustande mødte op. Emnet blev sat til afstemning, og resultatet blev, at 116 stemte imod mens 34 stemte for. Nogle af de synspunkter der lå til grund for nej-sigerens stemmeafgivelse var: vigtigheden i at holde fast i lighedsprincippet om, at alle skulle have samme rettigheder og pligter i afdelingen, hvilket man ikke fandt, var muligt ved et evt. salg. At bevare og opretholde muligheden for, at ikke velstillede borgere også i fremtiden havde mulighed for at bo i Hørsholm. At det ville være urimeligt at tilsidesætte den lange venteliste. Da beboerne i Frennegård Park således ikke ønsker, at der sker salg af de almene boliger, skal dette tages til efterretning, hvorfor den videre behandling af sagen indstilles i overensstemmelse hermed. Sagens tidligere behandling ØU-57/06-D Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. LBK nr 857 af 08/08/2006 Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger - BEK nr 1436 af 14/12/2005 Sagens principielle betydning Adgangen til evt. salg af de almene boliger beliggende i Frennegård Park som ejerlejligheder til nuværende lejere. Beslutning Tilkendegivelsen blev taget til efterretning. Økonomiudvalget Side 12

13 Økonomiudvalget Fra: Plan og byg Punkt: TMU-01/07-B Sagsbehandler: Jeppe Erikstrup Nielsen Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rungstedvej/Frihedsvej - ny boligbebyggelse Resume Genoptagelse af sag fra udvalgets møde den , idet udvalget ønskede et revideret projekt forelagt, hvor de to nordlige blokke højst må opføres i 2 etager. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget drøfter om man ønsker at igangsætte et lokalplanarbejde med udgangspunkt i ét af de to modtagne forslag til bebyggelse. Teknik- og Miljøudvalget : Ved behandlingen indgik breve fra beboerne i området dateret henholdsvis januar 2007, og Med stemmerne 3-2 (Peter Skat Nielsen (T), Ove Petersen (V)) besluttede udvalget, at projektforslag 2 skal danne grundlag for udarbejdelse for et lokalplanforslag. Peter Skat Nielsen ønskede sagen forelagt Kommunalbestyrelsen. Ingen. Bilag 1. Principansøgning af 4. juli 2006 (blev udsendt ved TMU møde den ) 2. Projektmappe af juni 2006 (blev udsendt ved TMU møde den ) 3. Supplementmateriale af 26. oktober 2006 (blev udsendt ved TMU møde den ) 4. Notat vedr. besigtigelse af d. 26. oktober 2006 (blev udsendt ved TMU møde den ) 5. Revideret projektmateriale af d. 5. januar Reviderede arealberegninger af d. 4. januar Illustrationsplaner af 15. januar 2007 Økonomiudvalget Side 13

14 Sagsfremstilling Sagen er tidligere behandlet: TMU, den 27. sept TMU, den 29. nov Udvalget besluttede på udvalgsmødet d. 29. november 2006, at der skulle udarbejdes et revideret projekt, hvor de to nordlige blokke højst må være i 2 etager. Der er modtaget revideret materiale fra TNT arkitekter a/s, hvor der præsenteres to alternativer til projektet, hvor det ene imødekommer udvalgets beslutning. Projektforslag 1 viser den reviderede udgave, som besluttet på udvalgsmødet d. 29. november 2006, idet de to nordlige bygninger er 2-etages ejendomme, og den sydlige bygning mod Rungstedvej er en 4-etages ejendom. I projektforslag 1 vil det samlede etageareal for de to nordlige bygninger være m 2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på ca. 51, inden for byplan 6 området. Etagearealet for den sydlige bygning vil være m 2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på ca. 138, inden for byplan 7 området. Projektforslag 2 viser en alternativ løsning, hvor der over 2. etage på de nordlige bygninger er placeret et enkelt penthouse på hver ejendom, mens der på den sydlige bygning er placeret 3 penthouse-lejligheder over 3. etage. I projektforslag 2 vil det samlede etageareal for de to nordlige bygninger være m 2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på ca. 58, inden for byplan 6 området. Etagearealet for den sydlige bygning vil være m 2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på ca. 126, inden for byplan 7 området. For bebyggelsen under ét er bebyggelsesprocenten uændret, dvs. 78. Generelt for de projektforslag gælder: - at adgangen til de to bygninger langs Frihedsvej er flyttet, således at indgange er placeret i bygningernes gavle, - at bygningerne langs Frihedsvej er rykket ind på grunden, således at der er 3-3,5 m til vejskel, - at rampen til parkeringskælder er flyttet fra gavlen i bygningen mod Rungstedvej til gavlen i den nordvest-placerede bygning. - at det overordnede parkpræg er fremhævet, idet al parkering, undtaget 6 p-pladser, foreslås placeret i kælder. Administrationens sagsfremstilling fremgår af dagsordenspunkt til sagens behandling den 27. september Økonomiudvalget Side 14

15 Beslutning Forslaget blev sendt videre til Kommunalbestyrelsen med stemmerne 5-3. Kjeld Holm (V), Anne Ehrenreich (V), Anne-Grethe Nissen (T), Peter Nørlyng (A) og Jens Frederiksen (O) (5 stemmer), kunne ikke gå ind for projektforslag 2, mens Isabella Meyer (C), Morten Slotved (C) og Henrik Klitgaard (B) (3 stemmer) stemte for projektforslag 2. Økonomiudvalget Side 15

16 Økonomiudvalget Fra: Vej og park Punkt: TMU-05/07-B Sagsbehandler: Anne Winstrup Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rundkørsel Frederiksborgvej/ Ravnsnæsvej - Beplantning Resume Den nye rundkørsel ved Frederiksborgvej/Ravnsnæsvej foreslås beplantet med bøg som rundkørslen ved Frederiksborgvej/Mariehøj Allé. Forslag Administrationen foreslår, atteknik- og Miljøudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at en sådan tilplantning udføres, og at udgifterne hertil afholdes af det afsatte beløb, der i budgettet er afsat til de resterende arbejder til rundkørslen. Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Ingen. Bilag 1. Kort med placering af de to rundkørsler. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet af Teknik- og Miljøudvalget. Sagens fakta Den nye rundkørsel er projekteret af amtet og er p.t. under færdiggørelse. I amtets projekt skal rundkørslen afsluttes som en græsklædt høj. I forbindelse med udførelsen af rundkørslen ved Frederiksborgvej/Mariehøj Allé blev aftalt med amtet, at rundkørslen blev udført i mindre højde og rundkørslen derefter blev Økonomiudvalget Side 16

17 beplantet med bøg, der skulle holdes i en højde på ca. 1-1,2 m. Hørsholm Kommune betalte for tilplantningen af rundkørslen. Administrationen kan foreslå samme løsning her. For at opnå en ensartethed og som forskønnelse af området foreslås rundkørslen ved Frederiksborgvej/Ravnsnæsvej tilplantet med bøgeplanter. Rundkørslen har en diameter på ca. 40 m, og tilplantning af den vil beløbe sig til ca kr. Til de afsluttende arbejder på rundkørslen er i budgettet afsat kr. Rådighedsbeløbet blev lagt ind som en teknisk korrektion som følge af kommunalreformen. Af dette beløb vil sandsynligvis kun ca kr. skulle bruges til belægnings- og skiltearbejder, da amtet har afholdt flere udgifter end tidligere beregnet. Frigivelse af beløbet til de resterende arbejder vil blive søgt senere. Til rest er således ca kr. En del af dette beløb kan foreslås anvendt til beplantning af rundkørslen, hvorefter det overskydende beløb kan lægges i kommunens kasse, når projektet er helt afsluttet. Såfremt, der plantes i rundkørslen, skal der i første vintersæson indregnes udgift til opsætning af genanvendelig afskærmning til beskyttelse mod saltskader kr. Drifts- og vedligeholdelsesudgifter for den nye beplantning bliver kr. pr. år. Udgiften skal afholdes første gang i Beløbet foreslås indarbejdet i driftsbudgettet for politikområde 11 som en teknisk korrektion til budget Forslaget forudsætter følgende bevilling: Tillægsbevilling Politikområde: Beløb Drift/anlæg m.v Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 11 anlæg Politikområde: 11 I alt Økonomiudvalget Side 17

18 Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 18

19 Økonomiudvalget Fra: Børn og unge Punkt: BSU-03/07-B Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Forslag til en revision af forretningsordenen for SSP Resume Den gældende forretningsorden for SSP samarbejdet er vedtaget den 3. november 1993 og er ikke længere i overensstemmelse med den nuværende organisation og samarbejdspraksis. Forslag Administrationen foreslår at, Forslag til forretningsorden godkendes. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale forslag til ændret forretningsorden godkendt. Ingen. Bilag 1. Forretningsorden for samarbejdet mellem Social- & Sundhedsforvaltningen, Skole- og Fritidsforvaltningen og Politiet i Hørsholm Kommune. (1993) 2. Forretningsorden for SSP-samarbejdet mellem Børn og Kultur og politiet i Nordsjælland. (2007) 3. Justitsministeriets vejledning nr. 163 af 17. august 1990 om udveksling af oplysninger i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende arbejde mellem politi og kommunerne mv. Sagsfremstilling SSP samarbejdet er i dag et samarbejde mellem skoler med SFO, ungdomsklubber, det øvrige område i Børn og Kultur og politi. Samarbejdet skal overordnet set forebygge eller hindre yderligere kriminalitet blandt børn og unge i Hørsholm. Målgruppen for SSPsamarbejdet er primært børn og unge under 18 år. Målgruppen kan efter omstændighederne udvides til at omfatte unge mellem år. (SSP +) Økonomiudvalget Side 19

20 Opgaverne for SSP samarbejdet er at; Sikre en løbende og let udveksling af informationer mellem myndighederne om forebyggende arbejde og om enkeltsager. Koordinere myndighedernes forebyggende arbejde mod kriminalitet. Iværksætte fælles undersøgelser, informationskampagner og konkrete initiativer. Forebygge og afhjælpe kriminalitets og misbrugsproblemer. Der er afsat kr. til SSP arbejdet i 2007 og overslagsårene, hvilket alene dækker omkostning til SSP konsulenten og dennes kørselsudgifter. Der er sket ændringer i organisationen i Hørsholm kommune samt i politiet, ligesom praksis har ændret sig over tid. Der er derfor behov for en justering af forretningsordenen. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 20

21 Økonomiudvalget Fra: Børn og unge Punkt: BSU-06/07-B Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Administrationen forelægger forslag til visiteringer for specialundervisning på specialskoler udenfor egen kommune for skoleåret 2007/2008 Resume Der visiteres 1 gang årligt til specialskoler, der tidligere lå i amtsregi men nu drives enten af den stedlige kommune eller region. For skoleåret 2007/2008 er der på nuværende tidspunkt ikke tale om en bindende visitering men om anbefalinger. Kommunernes anbefalinger koordineres efterfølgende af KFS i januar. Forslag Administrationen foreslår at: Forslag til visiteringer tages til efterretning. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale forslag til visitation. Anders Borgen (C). Bilag 1. Oversigt over forslag til visiteringer til specialskoler udenfor Hørsholm kommune med en økonomisk beregning 2. Oversigt over børn på døgntilbud med en skolegang som betragtes som specialundervisning. Sagsfremstilling Økonomiudvalget i Hørsholm kommune tiltrådte den en hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. I hensigtserklæringen erklærer kommunerne, at man også i 2007 og 2008 vil fortsætte det nuværende forbrugsmønster af de eksisterende tilbud. Økonomiudvalget Side 21

22 Der er nuværende 30 børn, der vurderes at have behov for et tilbud udenfor Hørsholm Kommune i skoleåret 2007/2008 på specialskolerne. Til sammenligning kan det oplyses, at der i skoleåret 2006/2007 blev visiteret 33 børn til specialskoler ved skoleårets start og i januar 2007 er der 34 børn i sådanne tilbud. Det har været en forudsætning ved visiteringen, at ingen børn hjemtages til kommunale tilbud medmindre forældrene ønsker det. Der pågår imidlertid interne drøftelser af tilbuddet på Hillerødholmsskolen, hvor kommunen har 6 børn indskrevet, idet flere af børnene ikke trives socialt på Hillerødholmsskolen. Priserne på specialskolerne og de tilknyttede fritidstilbud er steget markant i forbindelse med kommunalreformen. Udgiften vil udgøre kr. for skoleåret 2007/2008 med de nuværende 30 børn på specialskoler samt det anslåede forbrug på kommunikationscentret. Til sammenligning udgjorde prisen kr. i skoleåret 2006/2007 for et større antal børn. Nettoudgiften for skoleåret 2007/08 er medtaget i budgetrevision 1. Der forventes derudover 5 børn i døgntilbud i det kommende skoleår, hvor skolegangen betragtes som specialundervisning. Udgiften hertil udgør kr. for skoleåret 2007/2008. I dette skoleåret var der 4 døgnanbragte børn i 1. halvår og 5 døgnanbragte i 2. halvår med specialundervisning. Udgiften er kr.. Det har ikke været muligt at visitere støttetimer til børn integreret i de lokale skoletilbud på dette tidlige tidspunkt af Der forventes at være et overblik over behovet for støttetimer i februar måned. Der forventes ikke et mindre forbrug på støttetimer til de enkeltintegrerede børn i skoleåret 2007/2008 sammenlignet med skoleåret 2006/2007. I år udgør udgiften kr.. Kommunen kompenseres med kr. i bloktilskud på specialundervisning til børn og unge. Samlet set må det forudses at det bliver endog meget vanskeligt at overholde budgettet til specialundervisningen. Kommunen indgår som led i kommunalreformen i netværk 1 med Fredensborg og Helsingør kommuner på specialundervisningsområdet. Netværk 1 er netop nu i gang med drøftelser om sammenhængen mellem udbud af pladser i netværket og efterspørgslen med henblik på justeringer. Det er endnu ikke fastlagt, hvilke opgaver Hørsholm kommune skal påtage sig at løse indenfor specialundervisningen i fremtiden. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 22

23 Økonomiudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-101/06-D Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Kommune som eliteidrætskommune Resume Foranlediget af ansøgning fra Kongelig Dansk Yachtklub drøftes det, om Hørsholm Kommune skal arbejde for at blive en Team Danmark eliteidrætskommune. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af bilag 1 og udvalgets visioner på eliteidrætsområdet tager stilling til, om administrationen skal undersøge Hørsholm Kommunes muligheder for at blive en Team Danmark eliteidrætskommune. Administrationen anbefaler, at såfremt der er stemning for, at administrationen skal arbejde videre med Hørsholm Kommunes muligheder for at blive en Team Danmark eliteidrætskommune, så skal udvalget drøfte og beslutte, hvilke 5-6 idrætsgrene, Hørsholm Kommune vil inddrage processen. Kultur- og Fritidsudvalget : Udsat til næste møde. Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget : Kultur- og Fritidsudvalget er positivt interesseret i at gøre Hørsholm til en eliteidrætskommune, men savner mere detaljeret viden om indhold og betingelser. Punktet genoptages på næste møde, hvor Team Danmark inviteres. Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget : Kultur- og Fritidsudvalget havde inviteret konsulent i Team Danmark Knud Skadborg til at give en orientering. Økonomiudvalget Side 23

24 KFU kan med baggrund i orienteringen og de økonomiske og rammemæssige forventninger til en aftale med Team Danmark anbefale, at Hørsholm Kommune går i nærmere dialog med Team Danmark med henblik på at blive eliteidrætskommune. Sagen videresendes til behandling i ØU og KB, da Team Danmark som udgangspunkt for en nærmere dialog prioriterer en bred politisk interesse for projektet. Sagen vedlægges referat af Team Danmarks orientering. Ingen. Bilag 1. Randers som elitekommune Et eksempel på hvad det kan forventes, at der skal til for at opnå status som eliteidrætskommune. 2. Team Danmarks strategi for samarbejdet med eliteidrætskommuner 3. Referat af eam-dk konsulent Knud Skadborgs indlæg på KFU-mødet den 24. januar Sagsfremstilling Med eliteidrætslovens ikrafttræden den 1. juni 2004 blev det muligt for Kommuner at støtte eliteidræt. På denne baggrund har Team Danmark udarbejdet en strategi for arbejdet med eliteidrætskommuner. Det overordnede mål er, at forøge antallet af internationale talenter i dansk eliteidræt og sikre udviklingen af hele mennesker. Midlet er en langsigtet strategi for udvidelsen af samarbejdet med kommunerne se bilag 2. Målsætningen er endvidere, at der årligt indgås samarbejdsaftaler med 3-5 kommuner, således at der i 2010 er etableret et landsdækkende netværk af eliteidrætskommuner. Hørsholm Kommune er et godt stykke på vej i forhold til at opnå status som eliteidrætskommune, idet Hørsholm Kommune allerede på nuværende tidspunkt jf. bilag 3 har Idrætsordningen og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Hørsholm Kommune har imidlertid ikke en fyldestgørende målsætning om organiseringsudvikling i forhold til at kunne leve op til Team Danmarks målsætninger til samarbejdet om udviklingen af eliteidrætten i kommunerne, hvilket Kultur- og Fritidsudvalget derfor kan vælge at tage op i forbindelse med udarbejdelsen af Idrætspolitikken. Det samme gælder målsætningen om, at der i en eliteidrætskommune skal være en idrætsskole. Dette er netop blevet diskuteret i forbindelse planerne om Idrætsparkens udbygning og bør også overvejes i forhold til formuleringen af idrætspolitikken. Med en evt. status som eliteidrætskommune får Hørsholm Kommune chancen for at profilere sig udover det sædvanlige, og på den måde vil det blive attraktivt for eliteidrætsudøvere at bo i Hørsholm Kommune. Derudover vil de resultater, som talenterne skaber, være med til at skabe en identitet omkring det at bo i Hørsholm. Det er imidlertid ikke omkostningsfrit at være eliteidrætskommune. Derfor må beslutningen bero på i hvor høj grad Kommunalbestyrelsen i den generelle satsning på idrætten ønsker Økonomiudvalget Side 24

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere