Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Ingen Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid Bogbus - Frigivelse af anlægsbevilling Takster for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for Forslag til takster i Musik & Billedskolen Helle Ridecenter - ændring af rente- og afdragsfrit lån Skulpturudstilling i Ølgod Planlægning af dialogmøde med rådene Kanten - Oplæg til rammeaftale - driftstilskud fra Sager til kommende udvalgsmøder Formandens orientering til Tistrup News Bilagsliste Underskriftsblad Side 501

3 236. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5723 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Godkendt Side 502

4 237. Gensidig orientering Dok.nr.: 7150 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Velkommen til ny Bibliotekschef Status Regionale Kulturaftale Orientering ved forvaltningen Kulturpuljen Samarbejde om foreningskonsulent Arkitektkonkurrence Studietur til Amsterdamturen Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 2004/15 2 Åben Program for studietur til Amsterdam - Udvalget for Kultur og Fritid.pdf 34357/15 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Mads orienterede fra kulturpolitisk topmøde med Bent Peter. Erhardt spurgte til status på den mobile skaterbane. Side 503

5 238. Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 7589 Sagsid.: 15/231 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Regnskab 2014 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor økonomiudvalget. Det regnskabsmæssige resultat kr. Oprindeligt budget Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år Øvrige tillægsbevillinger i 2014 inkl. refusioner fra barsels- og langtidsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v. Korrigeret budget inkl. overførsler Regnskab Mindre/forbrug i forhold til bevilling Mindreforbruget på 5,8 mio. kr. overføres fra 2014 til Mindreforbruget er fordelt på aftaleholderne er således: Biblioteket Musik & Billedskolen Kultur og Fritid Plan og Byg vedr. ejendomme Lederløn inden for Direktionens ramme kr kr kr kr kr. Forslag til udvalgsbemærkninger Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning. Forslag til specielle bemærkninger Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold. Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december Retsgrundlag Økonomiregulativet Økonomi Ingen Høring Ingen Side 504

6 Bilag: 1 Åben Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 27975/15 2 Åben Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid 27936/15 3 Åben Generelle bemærkninger - Udv for Kultur og Fritid 12758/15 4 Åben Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid 3490/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at opgjort mindreforbrug på 5,8 mio. kr. godkendes, at udvalgsbemærkningerne godkendes, at specielle bemærkninger godkendes, at afsluttede anlægsregnskaber for 2014 godkendes, og at redegørelsen vedrørende igangværende anlæg godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 505

7 239. Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 7678 Sagsid.: 15/231 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Muligheden for at overføre mindre- og merforbrug til senere budgetår fremgår af retningslinjerne for aftalestyringen i Varde Kommune. Driftsbudget På udvalgets område er der følgende mindreforbrug i forhold til budgettet for 2014: Korrigeret Forbrug Mindreforbrug Afrundet til mio. kr. budget Inden for rammen 77,8 72,1 5,7 Lederlønninger 1,4 1,3 0,1 I alt 79,3 73,4 5,8 Budgettet er fordelt på aftaleholderne Kultur og Fritid, Musik & Billedskolen samt Biblioteket. Inden for rammen gælder, at aftaleholdernes mindre- eller merforbrug kan overføres til efterfølgende budgetår uden bemærkninger, hvis det ligger inden for 5 % af det korrigerede budget. Kultur og Fritids mindreforbrug overstiger 5 %, og der er givet forklaringer til overførsler i de specielle bemærkninger. I de specielle bemærkninger til regnskabet har aftaleholderne givet forklaring på budgetafvigelserne, og det fremgår, i hvilket omfang mer- og mindreforbrug overføres til Lederlønninger indgår i Direktionens ramme, og de er ikke omfattet af aftalestyring. Anlægsbudget Af bilag fremgår oversigt over anlægsprojekter, der er afsluttet i 2014 samt anlægsprojekter, der videreføres i Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der af aftaleholdernes samlede mindreforbrug inden for rammen kan overføres kr., i overensstemmelse med redegørelser i de specielle bemærkninger. Mindreforbruget på lederlønninger på i alt kr. vurderes at kunne overføres til Anlægsbudgettet på kr. vedrørende ikke afsluttede projekter vurderes at kunne overføres til 2015 til gennemførelse af disse. Retsgrundlag Aftalstyringskonceptet Økonomiregulativet Side 506

8 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 27978/15 2 Åben Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid 27936/15 3 Åben Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid 27943/15 4 Åben Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid 3490/15 5 Åben Forklaringer på mindreforbrug budget /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at der overføres mindreforbrug inden for rammen på kr., at der overføres mindreforbrug på lederløn med kr., og at der overføres anlægsbudget med kr. til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 507

9 240. Bogbus - Frigivelse af anlægsbevilling Dok.nr.: 7466 Sagsid.: 13/10201 Initialer: kale Åben sag Sagsfremstilling Byrådet har bevilget i alt 2.9 mio. kr. til en ny bogbus. Bevillingen er fordelt med kr. i hvert af årene 2015 og Biblioteket ønsker at starte processen omkring anskaffelse af en ny bogbus i foråret 2015, og bevillingen for 2015 ønskes derfor frigivet til formålet. Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Økonomi Bevillingen er i budget 2015 fremskrevet til kr. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at anlægsbevilling på kr. til anskaffelse af ny bogbus i 2015 frigives til formålet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 508

10 241. Takster for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for 2015 Dok.nr.: 7469 Sagsid.: 15/1658 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Alle godkendte og tilskudsberettigede foreninger i henhold til folkeoplysningsloven, kan via Varde Kommunes tilskudsregler søge om medlemstilskud og tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Der er i 2014 givet et medlemstilskud til foreningerne på 125 kr. pr. medlem under 25 år. Derudover gives der tilskud til lederuddannelse med 75 % af foreningens udgifter til kurser. Der kan maksimalt gives tilskud til en udgift på kr. pr. kursus. Derudover kan foreningerne maksimalt modtage et samlet tilskud til kurser på 200 kr. pr. medlem under 25 år. Budgettet for 2015 udgør kr. For budgetåret 2014 var der afsat kr. til medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse. Forbruget ser således ud: Budget for 2014 Forbrug medlemstilskud Forbrug tilskud til lederuddannelse Ikke forbrugte midler kr kr kr kr. Det samlede budget for 2015 er på kr. Udvalget skal tage stilling til, om reglerne for 2014 skal videreføres i 2015, og/eller der skal ske justeringer i medlemstilskuddet. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer på baggrund af budgettet og forbruget i 2014 at medlemstilskuddet kan forhøjes til 150 kr. pr. medlem under 25 år ud fra nedenstående beregning. Budget for 2015 Forventet forbrug til Lederuddannelse Rest til fordeling af medlemstilskud kr kr kr medlemmer x 150 kr. = kr. Tilskud til lederuddannelse er en usikker faktor, så Kultur og Fritids bedste bud er et forventet samlet tilskud på kr. Det samlede medlemstal for børn og unge under 25 år for 2014 er faldet med 390 medlemmer. Forhøjelse af medlemstilskuddet fra 125 kr. til 150 kr. er alene baseret på antallet af medlemmer under 25 år, som for 2014 var Forhøjelsen af medlemstilskuddet fra 125 kr. til 150 kr. vil i beregningen betyde et merforbrug på kontoen på ca kr. Der er dog to usikre faktorer, som gør, at Side 509

11 det eventuelt ikke ender med et merforbrug; størrelsen på tilskud til lederuddannelse samt det faldende medlemstal. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Varde Kommunes gældende regler for tilskud til foreningsområdet. Økonomi Det samlede budget for 2015 er på kr. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at reglerne for 2014 fortsætter uændret i 2015, at medlemstilskuddet for 2015 forhøjes til 150 kr. pr. medlem under 25 år, og at Varde Kommunes regelsæt på området tilsvarende justeres. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 510

12 242. Forslag til takster i Musik & Billedskolen Dok.nr.: 7605 Sagsid.: 13/246 Initialer: hagr Åben sag Sagsfremstilling Musik & Billedskolen fremskriver hvert år elevtaksterne i forhold til den fremskrivning, som afspejler lønudviklingen. For sæsonen 2015/16 er taksterne i gennemsnit fremskrevet med 1,9 procent, som dækker den almindelige prisfremskrivning. Fællesaktiviteter som kor, orkester, sammenspil og billedkunst er gratis for Musik & Billedskolens instrumentalelever. Taksterne er anbefalet af Musik & Billedskolens bestyrelse den 3. december Forvaltningens vurdering Brugerbetalingen er en væsentlig del af Musik & Billedskolens økonomiske grundlag, der sammen med det kommunale tilskud og statsrefusionen skal dække lønudgifter og øvrig drift. Med en stigning på gennemsnitligt 1,9 % vurderer vi, at det nuværende aktivitetsniveau er sikret. Ifølge Kunstrådet må elevbetalingen ikke overstige 33 % af de samlede udgifter. I Musik & Billedskolen ligger elevbetalingen på ca. 27 %. Retsgrundlag Lov om musik Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Forslag til takster /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til takster godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Side 511

13 Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 512

14 243. Helle Ridecenter - ændring af rente- og afdragsfrit lån Dok.nr.: 7646 Sagsid.: 15/2649 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Helle Ridecenter har 24. februar 2015 søgt om ændring af vilkår for rente- og afdragsfrit lån på kr. til deres ridecenter. Lånet blev givet i 2005 af daværende Helle Kommune. Det blev anvendt til delvis finansiering af byggeri af stald og køb af jord. Lånet forfalder til fuld indfrielse 1. maj 2015, jf. gældsbrev. Helle Ridecenter har i dag et banklån Siden banklånet blev optaget har lånet haft en stigende variabel rente, som har gjort det umuligt for Helle Ridecenter at opspare midler. Det betyder, at Helle Ridecenter ikke kan afvikle det rente- og afdragsfrie lån til Varde Kommune som oprindeligt aftalt i det underskrevne gældsbrev. Helle Ridecenter har desuden et kreditforeningslån, som er tilbagebetalt i Helle Ridecenter ønsker derfor en udsættelse af tilbagebetalingen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at en udsættelse af tilbagebetaling af det rente- og afdragsfrie lån vil bidrage til, at Helle Ridecenter får mulighed for at afvikle de nuværende lån. En fuld indfrielse af lånet pr. 1. maj 2015 kan ikke finde sted, og vil bringe centret i en situation, hvor de i stedet må lukke. Forvaltningen foreslår derfor, at Helle Ridecenter tidligst påbegynder en afvikling af lånet i 2021, hvor kreditforeningslånet er afviklet. I stedet for at lånet skal forfalde til fuld indfrielse i 2021, foreslår Kultur og Fritid samtidig, at der udarbejdes et nyt gældsbrev med en afviklingsperiode på maksimalt 20 år. Kultur og Fritid laver en konkret aftale med foreningen over længden på afdragsperioden, hvis de ønsker en kortere tilbagebetalingsperiode. Betingelsen for vilkårsændringer på lånet er, at foreningen ikke må lave større anlægsinvesteringer, som kan påvirke tilbagebetalingen til Varde Kommune. Derudover skal det være en betingelse, at foreningen først får en godkendelse fra Varde Kommune inden et evt. nyt større anlægsprojekt sættes i værk. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Hvis Helle Ridecenters rente- og afdragsfrie lån udsættes til afvikling i 2021, vil det betyde et fortsat udlæg af kommunens likviditet, indtil lånet er tilbagebetalt. Hvis lånet ikke kan tilbagebetales, vil det betyde et tab for kommunen. Lånet kan afvikles over maksimalt 20 år. Side 513

15 Høring Kultur og Fritid har telefonisk drøftet sagen med Helle Ridecenter, og de er enige i de betingelser, der opsættes for et nyt gældsbrev. Samtidig oplyser de også, at en fuld indfrielse af gælden pr. 1. maj 2015 ikke kan lade sig gøre og vil betyde en lukning af Helle Ridecenter. Bilag: 1 Åben Helle Ridecenter Ansøgning om ændring af vilkår for rente og 26699/15 afdragsfrit lån til Helle Ridecenter 2 Åben Nuværende gældsbrev for Helle Ridecenter 26840/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at det godkendes at vilkårene for tilbagebetaling af det rente- og afdragsfrie lån ændres til et rentefrit lån med afvikling fra 2021, at der udfærdiges et nyt gældsbrev lydende på kr. til Helle Ridecenter, at Helle Ridecenter afvikler lånet over 20 år med kr. årligt, og at et vilkår for lånet er, at Helle Ridecenter ikke uden Varde Kommunes tilladelse må påbegynde større anlægsinvesteringer før lånet er afviklet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 514

16 244. Skulpturudstilling i Ølgod 2015 Dok.nr.: 7644 Sagsid.: 15/201 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Skulptur i Ølgod v/kulturdage-foreningen søger om kommunal støtte på kr. til skulpturudstillingen Hvorfor, der afholdes i Ølgod i perioden 23. maj til ultimo oktober Skulpturudstillingen afholdes hvert andet år og nu for 7. gang. Det er et samarbejde mellem Dansk Billedhuggersamfund, Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening og Kulturdagene i Ølgod. De inviterede billedhuggere er fra Danmark og de øvrige nordiske lande samt fra Estland, Frankrig, Holland, Belgien og Tyskland. 150 skulpturer placeres rundt i byen, hvor mennesker færdes samt i byens Kulturhus og pengeinstitutter. Der arrangeres guidede rundvisninger ved den kunstneriske ansvarlige og billedhuggeren Henrik Voldmester, ligesom der arrangeres særudstillinger for foreninger, personaleforeninger, virksomheder og andre institutioner. I 2013 deltog personer i de omtalte rundvisninger. Dertil kommer personer, som på egen hånd med kataloget i hånden ser udstillingen, samt de borgere der på anden vis får en indsigt i udstillingen. Der udarbejdes et katalog med billeder af værkerne fotograferet i Ølgod til brug for gæster og øvrige interesserede. Nyt tiltag i 2015 Foreningen vil forsøge at etablere et pilotprojekt i samarbejde med kommunens 10. klasser som supplement til Varde Kommunes kulturelle Rygsæk. Henrik Voldmester har udarbejdet et 2-dages oplæg med gennemgang af værkerne, hvor eleverne laver deres egen bronzeskulptur. Samtidig har foreningen et ønske om at tilbyde lignende forløb til billedkunstklasserne i de omkringliggende gymnasier (Varde, Grindsted og Tarm ). Det er aftalt med Janusbygningen i Tistrup, at der i år etableres et samarbejde omkring markedsføring med tilbud om arrangementer, hvor besøg begge steder kombineres som en samlet oplevelse og med håb om at nå bredere ud i turistområderne. Der arbejdes endvidere på et samarbejde med hotellet i Ølgod med tilbud om en kunstpakke med rundvisning, overnatning og bespisning. Der er fremsendt budget på kr. Der er p.t. ikke givet endeligt tilsagn om støtte fra andre. I 2013 var der indtægter for kr. i form af provision af salg, annonceindtægter, støtte m.m. heraf var de kr. et ekstraordinært tilskud fra Kulturloppen i Ølgod. Varde Kommune har tidligere støttet skulpturudstillingen, som også bakkes op af lokale virksomheder, fonde og pengeinstitutter. Foreningen oplever problemer med at få tilsagn fra større nationale fonde ud over et par enkelte trofaste. De vælger derfor denne gang tidligt at søge Varde Kommune om tilskud i håb om, at en tidlig accept kan påvise lokal kommunal opbakning og dermed øge muligheden for at få eksterne tilskud. De forventer endvidere, at ændringen i konceptet øger deres muligheder. Side 515

17 Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at udstillingerne er af høj kunstnerisk kvalitet, og at det styrker borgernes interesse for kunst i det offentlige rum. Samtidig har udstillingerne tiltrukket kunstinteresserede fra øvrige dele af landet og udlandet. Det bekræftes af, at ud over lokale virksomheder og foreninger, har også udlændinge og danskere udenfor lokalområdet indkøbt af de udstillede værker. Det vurderes, at interessen er stadigt stigende. Oplægget omkring pilotprojektet er tidligere forelagt arbejdsgruppen for den kulturelle rygsæk, som vurderer, at initiativet er spændende og understøtter den kulturelle dannelse for de unge. Skoleområdet har udtrykt interesse for projektet men har meget begrænset mulighed for egenbetaling. Forvaltningen anbefaler, at udstillingen støttes med en udbetaling på kr., som er samme niveau som i 2013 samt yderligere en underskudsgaranti på kr. til at understøtte de nye initiativer i forhold til formidling til skoleområdet. Konsekvens i forhold til visionen En stor andel af skulpturerne står i naturen på fortove, torvepladser og på grønne områder. Ud over de værker der er med i den aktuelle udstilling, er der hen over årene indkøbt udvalgte værker fra udstillingerne. Disse står fast opstillet i byen. De lokale borgere giver udtryk for, at værkerne nu udgør en helt naturlig og selvfølgelig del af bybilledet i Ølgod og giver derfor en kunstoplevelse til alle. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Tilskuddet kan finansieres af kontoen for Andre kulturelle arrangementer. Forvaltningen foreslår en kombination af tilskud og underskudsgaranti, da der ikke pt. er mulighed for endeligt overblik over finansieringen. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budget - skulptur udstilling Ølgod /15 2 Åben Projektbeskrivelse Skulptur Ølgod /15 3 Åben Ansøgning Skulptur Ølgod - Ansøgning Varde Kommune 15.doc 26515/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der bevilges et tilskud på kr. finansieret af kontoen for Andre kulturelle arrangementer, og at der bevilges en underskudsgaranti på kr. til pilotprojektet finansieret af kontoen for Andre kulturelle arrangementer. Side 516

18 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt under forudsætning af, at det oprindelige budget for udstilling kr fastholdes. Side 517

19 245. Planlægning af dialogmøde med rådene Dok.nr.: 7736 Sagsid.: 14/10611 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid afholder 2 årlige dialogmøder med de 4 råd. Forårets dialogmøde er planlagt til den 23. april 2015 kl Rådene er inviteret til mødet. Rådene blev etableret i august 2014, og Udvalget afholdt det første dialogmøde med dem i efteråret. Vedlagt er opsamling med de særlige fokusområder, som de enkelte råd fremhævede i dialogen. Forvaltningen har løbende dialog med rådene, bl.a. om deres fokusområder samt om andre emner, som har rådenes interesse, eller som er afledt af politisk prioriterede indsatser. I januar 2015 holdt forvaltningen en fælles temadag for rådene til at understøtte dem i deres etablering og fastlæggelse af internt fokus. At etablere nogle nye samarbejds- og dialogorganer er en fortløbende proces, som også indeholder en del rolleafklaring og forventningsafstemning. Det er fortsat en opgave at synliggøre rådene overfor det øvrige foreningsliv og borgerne. Forvaltningens vurdering Det er Kultur og Fritids opfattelse, at alle 4 råd er godt på vej i etableringen, og at der er potentiale i videre udbygning i forhold til de foreninger, som ikke er engageret i rådene. Det er også forvaltningens vurdering, at samarbejdet med rådene allerede nu er med til at styrke arbejdet og det tværgående samarbejde på kultur- og fritidsområdet. Kultur og Fritid foreslår, at Udvalget drøfter hvilke emner, der bl.a. skal drøftes med rådene. Rådene vil også blive opfordret til at indsende deres emner til dagsordenen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Fremtidigt fokus for de 4 råd /14 2 Åben Samlet dokument med emner fra rådene til dialogmøde den /14 oktober Åben Program for dialogmøder 23. april /15 Side 518

20 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter og kommer med forslag til emner, der skal drøftes på dialogmøde med rådene. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Emner til drøftelse: Integration og foreninger Faldende medlemstal. Kan Kasernerne tænkes ind i foreningsregi. Hvordan arbejder rådene med at blive synlige i forhold til borgere/foreningslivet? Hvordan kan vi evt. understøtte. Varde Kommunes vision - Vi i naturen Side 519

21 Kanten - Oplæg til rammeaftale - driftstilskud fra 2015 Dok.nr.: 7534 Sagsid.: 15/1936 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid besluttede 9. december 2014, at forvaltningen sammen med 7-kanten udarbejder et oplæg til rammeaftale gældende fra Oplægget til rammeaftalen indeholder et forslag til på en enklere måde at give tilskud til 7-Kanten, så der ikke skal søges om tilskud eller garantier på større opsætninger som Varde Sommerspil, vinterspillet med de unge i Esbjerg Musikhus, samt medlems- og lokaletilskud. Forslag til rammeaftalens størrelse er kr. i I 2014 modtog 7-Kanten fra Kultur og Fritid i alt kr. samt garantier på kr., i alt ca kr. Det skal dog bemærkes, at garantierne til sommerspillet og vinterspillet ikke er kommet til udbetaling. I de kr. indgår kr. i tilskud til en medlemsfest, som tidligere er givet fra Borgmesterkontorets budget. Kultur og Fritid har drøftet rammeaftalens indhold og beløb med 7-kanten, som har foreslået et noget højere beløb. Det højere beløb begrunder de i det høje aktivitetsniveau, 7-kantens seriøse visioner samt foreningens store bidrag til kultur, turisme og handelslivet i Varde Kommune. Der er for nyligt indgået en sponsoraftale med 7-Kanten på kr., hvis formål er at markedsføre Varde Kommune udadtil. Dette gøres blandt andet ved reklame på solgte billetter. Bevillingen er givet af Økonomiudvalget og vedrører ikke denne rammeaftale. 7-Kanten har tidligere sendt ansøgning om underskudsgaranti til forestillingen Cabaret i februar 2015, den indgår i oplægget til rammeaftalen. Da forvaltningen har lavet forslag til rammeaftale, er denne ansøgning ikke blevet forelagt Udvalget til behandling. Hvis oplægget ikke godkendes, vil ansøgningen komme til behandling på Udvalgets næste møde. 7-Kanten indkaldes hvert år til dialogmøde med udvalget på samme vilkår som andre kulturinstitutioner, jf. rammeaftalen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen anbefaler, at 7-Kanten fremover modtager et fast tilskud i lighed med andre institutioner. Størrelsen på rammeaftalen foreslås til kr. i 2015, da det svarer til de tilskud og garantier, som er givet til 7-Kanten i Garantier til Varde Sommerspil og vinterspillet er sjældent blevet udbetalt. Derfor modtager 7-Kanten reelt et ekstra tilskud årligt på ca kr. til aktiviteter, jf. tilskudsordningen efter folkeoplysningsloven. Side 520

22 Fremadrettet kan 7-Kanten ikke fremsende ansøgninger om tilskud/garantier til forestillinger. Rammeaftalen vil være en administrativ forenkling for både forening og forvaltning. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Rammebeløbet på kr. søges finansieret indenfor Kultur og Fritid budgetområdet ved omplaceringer mellem konti for lokaletilskud, medlemstilskud og Andre Kulturelle Arrangementer, samt borgmesterens konto for tilskud til foreninger (medlemsfest). Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning om rammeaftale + tidsperspektiv - 4. Rammeaftale for 22750/ docx 2 Åben Rammeaftale mellem 7-kanten og varde Kommune /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Amatørscenen 7-Kanten fra 2015 modtager et årligt driftstilskud på kr. at der fremover ikke kan søges om tilskud og garantier til enkelte forestillinger, og at rammeaftalen for 2015 godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Udvalget besluttede, at Amatørscenen 7-Kanten fra 2015 modtager et årligt driftstilskud på kr., at der fremover ikke kan søges om tilskud og garantier til enkelte forestillinger, at rammeaftalen for 2015 godkendes, at der afholdes dialogmøde med foreningen i november i lighed med aftaleenhederne, hvor aftalen evalueres, og at dialogen skal indeholde status på arbejdet med, og plan for det videre arbejde med: 1. Folkeskolereformen 2. Musicalskolen 3. Samarbejde med de øvrige teaterforeninger. Side 521

23 247. Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 7163 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling April Dialogmøde med rådene aftalt til den 23. april Prisuddeling til frivillige Eliteidræt Udendørsanlæg og fodboldklubber Brugsaftalen med Smedeværkstedet forlængelse af brugskontrakt Fest- og kulturuge orientering Strategi for synliggørelse og markedsføring Tilskudsregler for aftenskoleområdet forenkling af reglerne Afregning med lokaletilskud med DGI Kommunikationsstrategi Maj Opfølgning på FOFs tilskud fra udviklingspuljen Budgetønsker Budget/regnskabsopfølgning Status på kontoen for lokaletilskud inkl. evt. ændringer i evt. medlemstal i foreningerne Visions- og måldialog 18. maj 2015 Juni Budgetønsker Analyse af idrætsfaciliteter August Status lokaletilskud Uddannelse af hal-ledere: Fra faciliteter til facilitator September Budget/regnskabsopfølgning Oktober Status lokaletilskud November Evaluering af bemyndigelsesordningen Dialogmøder med foreninger og aftaleholdere December Evaluering af udviklingspuljen og prioritering for 2016 Godkendelse af aftaler Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Side 522

24 Anbefalingen blev godkendt Side 523

25 248. Formandens orientering til Tistrup News Dok.nr.: 7551 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen 7-kanten Medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse. Side 524

26 Bilagsliste 237. Gensidig orientering 1. Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen (2004/15) 2. Program for studietur til Amsterdam - Udvalget for Kultur og Fritid.pdf (34357/15) 238. Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 1. Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid (27975/15) 2. Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid (27936/15) 3. Generelle bemærkninger - Udv for Kultur og Fritid (12758/15) 4. Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid (3490/15) 239. Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid 1. Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid (27978/15) 2. Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid (27936/15) 3. Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid (27943/15) 4. Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid (3490/15) 5. Forklaringer på mindreforbrug budget 2014 (30856/15) 242. Forslag til takster i Musik & Billedskolen Forslag til takster (28800/15) 243. Helle Ridecenter - ændring af rente- og afdragsfrit lån 1. Helle Ridecenter Ansøgning om ændring af vilkår for rente og afdragsfrit lån til Helle Ridecenter (26699/15) 2. Nuværende gældsbrev for Helle Ridecenter (26840/15) 244. Skulpturudstilling i Ølgod Budget - skulptur udstilling Ølgod 2015 (27174/15) 2. Projektbeskrivelse Skulptur Ølgod 2015 (26517/15) 3. Ansøgning Skulptur Ølgod - Ansøgning Varde Kommune 15.doc (26515/15) 245. Planlægning af dialogmøde med rådene 1. Fremtidigt fokus for de 4 råd (147560/14) 2. Samlet dokument med emner fra rådene til dialogmøde den 21. oktober 2014 (135484/14) 3. Program for dialogmøder 23. april 2015 (22561/15) Kanten - Oplæg til rammeaftale - driftstilskud fra Ansøgning om rammeaftale + tidsperspektiv - 4. Rammeaftale for docx (22750/15) 2. Rammeaftale mellem 7-kanten og varde Kommune 2015 (34710/15) Side 525

27 Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Mads Sørensen Ingvard Ladefoged Per Rask Jensen Preben Olesen Holger Grumme Nielsen Erhardt Jull Side 526

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 21. august 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Dato 9. marts 2015 Dok.nr. 16375/15 Sagsnr. 14/13483 Ref. 37164 Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Tilstede: Bent Peter Larsen, Pia Koch

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Referat. til. Økonomiudvalget

Referat. til. Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT den 12.01.2010 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Kultur & Fritidsudvalgets møder i 2010... 4 3 Valg af næstformand for Kultur

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Dronningeværelset, Det gamle rådhus, Torvet i Varde

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Dronningeværelset, Det gamle rådhus, Torvet i Varde Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, Det gamle rådhus, Torvet i Varde

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere