Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Ingen Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid Bogbus - Frigivelse af anlægsbevilling Takster for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for Forslag til takster i Musik & Billedskolen Helle Ridecenter - ændring af rente- og afdragsfrit lån Skulpturudstilling i Ølgod Planlægning af dialogmøde med rådene Kanten - Oplæg til rammeaftale - driftstilskud fra Sager til kommende udvalgsmøder Formandens orientering til Tistrup News Bilagsliste Underskriftsblad Side 501

3 236. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5723 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Godkendt Side 502

4 237. Gensidig orientering Dok.nr.: 7150 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Velkommen til ny Bibliotekschef Status Regionale Kulturaftale Orientering ved forvaltningen Kulturpuljen Samarbejde om foreningskonsulent Arkitektkonkurrence Studietur til Amsterdamturen Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 2004/15 2 Åben Program for studietur til Amsterdam - Udvalget for Kultur og Fritid.pdf 34357/15 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Mads orienterede fra kulturpolitisk topmøde med Bent Peter. Erhardt spurgte til status på den mobile skaterbane. Side 503

5 238. Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 7589 Sagsid.: 15/231 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Regnskab 2014 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor økonomiudvalget. Det regnskabsmæssige resultat kr. Oprindeligt budget Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år Øvrige tillægsbevillinger i 2014 inkl. refusioner fra barsels- og langtidsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v. Korrigeret budget inkl. overførsler Regnskab Mindre/forbrug i forhold til bevilling Mindreforbruget på 5,8 mio. kr. overføres fra 2014 til Mindreforbruget er fordelt på aftaleholderne er således: Biblioteket Musik & Billedskolen Kultur og Fritid Plan og Byg vedr. ejendomme Lederløn inden for Direktionens ramme kr kr kr kr kr. Forslag til udvalgsbemærkninger Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning. Forslag til specielle bemærkninger Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold. Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december Retsgrundlag Økonomiregulativet Økonomi Ingen Høring Ingen Side 504

6 Bilag: 1 Åben Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 27975/15 2 Åben Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid 27936/15 3 Åben Generelle bemærkninger - Udv for Kultur og Fritid 12758/15 4 Åben Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid 3490/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at opgjort mindreforbrug på 5,8 mio. kr. godkendes, at udvalgsbemærkningerne godkendes, at specielle bemærkninger godkendes, at afsluttede anlægsregnskaber for 2014 godkendes, og at redegørelsen vedrørende igangværende anlæg godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 505

7 239. Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 7678 Sagsid.: 15/231 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Muligheden for at overføre mindre- og merforbrug til senere budgetår fremgår af retningslinjerne for aftalestyringen i Varde Kommune. Driftsbudget På udvalgets område er der følgende mindreforbrug i forhold til budgettet for 2014: Korrigeret Forbrug Mindreforbrug Afrundet til mio. kr. budget Inden for rammen 77,8 72,1 5,7 Lederlønninger 1,4 1,3 0,1 I alt 79,3 73,4 5,8 Budgettet er fordelt på aftaleholderne Kultur og Fritid, Musik & Billedskolen samt Biblioteket. Inden for rammen gælder, at aftaleholdernes mindre- eller merforbrug kan overføres til efterfølgende budgetår uden bemærkninger, hvis det ligger inden for 5 % af det korrigerede budget. Kultur og Fritids mindreforbrug overstiger 5 %, og der er givet forklaringer til overførsler i de specielle bemærkninger. I de specielle bemærkninger til regnskabet har aftaleholderne givet forklaring på budgetafvigelserne, og det fremgår, i hvilket omfang mer- og mindreforbrug overføres til Lederlønninger indgår i Direktionens ramme, og de er ikke omfattet af aftalestyring. Anlægsbudget Af bilag fremgår oversigt over anlægsprojekter, der er afsluttet i 2014 samt anlægsprojekter, der videreføres i Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der af aftaleholdernes samlede mindreforbrug inden for rammen kan overføres kr., i overensstemmelse med redegørelser i de specielle bemærkninger. Mindreforbruget på lederlønninger på i alt kr. vurderes at kunne overføres til Anlægsbudgettet på kr. vedrørende ikke afsluttede projekter vurderes at kunne overføres til 2015 til gennemførelse af disse. Retsgrundlag Aftalstyringskonceptet Økonomiregulativet Side 506

8 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 27978/15 2 Åben Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid 27936/15 3 Åben Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid 27943/15 4 Åben Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid 3490/15 5 Åben Forklaringer på mindreforbrug budget /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at der overføres mindreforbrug inden for rammen på kr., at der overføres mindreforbrug på lederløn med kr., og at der overføres anlægsbudget med kr. til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 507

9 240. Bogbus - Frigivelse af anlægsbevilling Dok.nr.: 7466 Sagsid.: 13/10201 Initialer: kale Åben sag Sagsfremstilling Byrådet har bevilget i alt 2.9 mio. kr. til en ny bogbus. Bevillingen er fordelt med kr. i hvert af årene 2015 og Biblioteket ønsker at starte processen omkring anskaffelse af en ny bogbus i foråret 2015, og bevillingen for 2015 ønskes derfor frigivet til formålet. Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Økonomi Bevillingen er i budget 2015 fremskrevet til kr. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at anlægsbevilling på kr. til anskaffelse af ny bogbus i 2015 frigives til formålet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 508

10 241. Takster for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for 2015 Dok.nr.: 7469 Sagsid.: 15/1658 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Alle godkendte og tilskudsberettigede foreninger i henhold til folkeoplysningsloven, kan via Varde Kommunes tilskudsregler søge om medlemstilskud og tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Der er i 2014 givet et medlemstilskud til foreningerne på 125 kr. pr. medlem under 25 år. Derudover gives der tilskud til lederuddannelse med 75 % af foreningens udgifter til kurser. Der kan maksimalt gives tilskud til en udgift på kr. pr. kursus. Derudover kan foreningerne maksimalt modtage et samlet tilskud til kurser på 200 kr. pr. medlem under 25 år. Budgettet for 2015 udgør kr. For budgetåret 2014 var der afsat kr. til medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse. Forbruget ser således ud: Budget for 2014 Forbrug medlemstilskud Forbrug tilskud til lederuddannelse Ikke forbrugte midler kr kr kr kr. Det samlede budget for 2015 er på kr. Udvalget skal tage stilling til, om reglerne for 2014 skal videreføres i 2015, og/eller der skal ske justeringer i medlemstilskuddet. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer på baggrund af budgettet og forbruget i 2014 at medlemstilskuddet kan forhøjes til 150 kr. pr. medlem under 25 år ud fra nedenstående beregning. Budget for 2015 Forventet forbrug til Lederuddannelse Rest til fordeling af medlemstilskud kr kr kr medlemmer x 150 kr. = kr. Tilskud til lederuddannelse er en usikker faktor, så Kultur og Fritids bedste bud er et forventet samlet tilskud på kr. Det samlede medlemstal for børn og unge under 25 år for 2014 er faldet med 390 medlemmer. Forhøjelse af medlemstilskuddet fra 125 kr. til 150 kr. er alene baseret på antallet af medlemmer under 25 år, som for 2014 var Forhøjelsen af medlemstilskuddet fra 125 kr. til 150 kr. vil i beregningen betyde et merforbrug på kontoen på ca kr. Der er dog to usikre faktorer, som gør, at Side 509

11 det eventuelt ikke ender med et merforbrug; størrelsen på tilskud til lederuddannelse samt det faldende medlemstal. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Varde Kommunes gældende regler for tilskud til foreningsområdet. Økonomi Det samlede budget for 2015 er på kr. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at reglerne for 2014 fortsætter uændret i 2015, at medlemstilskuddet for 2015 forhøjes til 150 kr. pr. medlem under 25 år, og at Varde Kommunes regelsæt på området tilsvarende justeres. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 510

12 242. Forslag til takster i Musik & Billedskolen Dok.nr.: 7605 Sagsid.: 13/246 Initialer: hagr Åben sag Sagsfremstilling Musik & Billedskolen fremskriver hvert år elevtaksterne i forhold til den fremskrivning, som afspejler lønudviklingen. For sæsonen 2015/16 er taksterne i gennemsnit fremskrevet med 1,9 procent, som dækker den almindelige prisfremskrivning. Fællesaktiviteter som kor, orkester, sammenspil og billedkunst er gratis for Musik & Billedskolens instrumentalelever. Taksterne er anbefalet af Musik & Billedskolens bestyrelse den 3. december Forvaltningens vurdering Brugerbetalingen er en væsentlig del af Musik & Billedskolens økonomiske grundlag, der sammen med det kommunale tilskud og statsrefusionen skal dække lønudgifter og øvrig drift. Med en stigning på gennemsnitligt 1,9 % vurderer vi, at det nuværende aktivitetsniveau er sikret. Ifølge Kunstrådet må elevbetalingen ikke overstige 33 % af de samlede udgifter. I Musik & Billedskolen ligger elevbetalingen på ca. 27 %. Retsgrundlag Lov om musik Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Forslag til takster /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til takster godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Side 511

13 Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 512

14 243. Helle Ridecenter - ændring af rente- og afdragsfrit lån Dok.nr.: 7646 Sagsid.: 15/2649 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Helle Ridecenter har 24. februar 2015 søgt om ændring af vilkår for rente- og afdragsfrit lån på kr. til deres ridecenter. Lånet blev givet i 2005 af daværende Helle Kommune. Det blev anvendt til delvis finansiering af byggeri af stald og køb af jord. Lånet forfalder til fuld indfrielse 1. maj 2015, jf. gældsbrev. Helle Ridecenter har i dag et banklån Siden banklånet blev optaget har lånet haft en stigende variabel rente, som har gjort det umuligt for Helle Ridecenter at opspare midler. Det betyder, at Helle Ridecenter ikke kan afvikle det rente- og afdragsfrie lån til Varde Kommune som oprindeligt aftalt i det underskrevne gældsbrev. Helle Ridecenter har desuden et kreditforeningslån, som er tilbagebetalt i Helle Ridecenter ønsker derfor en udsættelse af tilbagebetalingen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at en udsættelse af tilbagebetaling af det rente- og afdragsfrie lån vil bidrage til, at Helle Ridecenter får mulighed for at afvikle de nuværende lån. En fuld indfrielse af lånet pr. 1. maj 2015 kan ikke finde sted, og vil bringe centret i en situation, hvor de i stedet må lukke. Forvaltningen foreslår derfor, at Helle Ridecenter tidligst påbegynder en afvikling af lånet i 2021, hvor kreditforeningslånet er afviklet. I stedet for at lånet skal forfalde til fuld indfrielse i 2021, foreslår Kultur og Fritid samtidig, at der udarbejdes et nyt gældsbrev med en afviklingsperiode på maksimalt 20 år. Kultur og Fritid laver en konkret aftale med foreningen over længden på afdragsperioden, hvis de ønsker en kortere tilbagebetalingsperiode. Betingelsen for vilkårsændringer på lånet er, at foreningen ikke må lave større anlægsinvesteringer, som kan påvirke tilbagebetalingen til Varde Kommune. Derudover skal det være en betingelse, at foreningen først får en godkendelse fra Varde Kommune inden et evt. nyt større anlægsprojekt sættes i værk. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Hvis Helle Ridecenters rente- og afdragsfrie lån udsættes til afvikling i 2021, vil det betyde et fortsat udlæg af kommunens likviditet, indtil lånet er tilbagebetalt. Hvis lånet ikke kan tilbagebetales, vil det betyde et tab for kommunen. Lånet kan afvikles over maksimalt 20 år. Side 513

15 Høring Kultur og Fritid har telefonisk drøftet sagen med Helle Ridecenter, og de er enige i de betingelser, der opsættes for et nyt gældsbrev. Samtidig oplyser de også, at en fuld indfrielse af gælden pr. 1. maj 2015 ikke kan lade sig gøre og vil betyde en lukning af Helle Ridecenter. Bilag: 1 Åben Helle Ridecenter Ansøgning om ændring af vilkår for rente og 26699/15 afdragsfrit lån til Helle Ridecenter 2 Åben Nuværende gældsbrev for Helle Ridecenter 26840/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at det godkendes at vilkårene for tilbagebetaling af det rente- og afdragsfrie lån ændres til et rentefrit lån med afvikling fra 2021, at der udfærdiges et nyt gældsbrev lydende på kr. til Helle Ridecenter, at Helle Ridecenter afvikler lånet over 20 år med kr. årligt, og at et vilkår for lånet er, at Helle Ridecenter ikke uden Varde Kommunes tilladelse må påbegynde større anlægsinvesteringer før lånet er afviklet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 514

16 244. Skulpturudstilling i Ølgod 2015 Dok.nr.: 7644 Sagsid.: 15/201 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Skulptur i Ølgod v/kulturdage-foreningen søger om kommunal støtte på kr. til skulpturudstillingen Hvorfor, der afholdes i Ølgod i perioden 23. maj til ultimo oktober Skulpturudstillingen afholdes hvert andet år og nu for 7. gang. Det er et samarbejde mellem Dansk Billedhuggersamfund, Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening og Kulturdagene i Ølgod. De inviterede billedhuggere er fra Danmark og de øvrige nordiske lande samt fra Estland, Frankrig, Holland, Belgien og Tyskland. 150 skulpturer placeres rundt i byen, hvor mennesker færdes samt i byens Kulturhus og pengeinstitutter. Der arrangeres guidede rundvisninger ved den kunstneriske ansvarlige og billedhuggeren Henrik Voldmester, ligesom der arrangeres særudstillinger for foreninger, personaleforeninger, virksomheder og andre institutioner. I 2013 deltog personer i de omtalte rundvisninger. Dertil kommer personer, som på egen hånd med kataloget i hånden ser udstillingen, samt de borgere der på anden vis får en indsigt i udstillingen. Der udarbejdes et katalog med billeder af værkerne fotograferet i Ølgod til brug for gæster og øvrige interesserede. Nyt tiltag i 2015 Foreningen vil forsøge at etablere et pilotprojekt i samarbejde med kommunens 10. klasser som supplement til Varde Kommunes kulturelle Rygsæk. Henrik Voldmester har udarbejdet et 2-dages oplæg med gennemgang af værkerne, hvor eleverne laver deres egen bronzeskulptur. Samtidig har foreningen et ønske om at tilbyde lignende forløb til billedkunstklasserne i de omkringliggende gymnasier (Varde, Grindsted og Tarm ). Det er aftalt med Janusbygningen i Tistrup, at der i år etableres et samarbejde omkring markedsføring med tilbud om arrangementer, hvor besøg begge steder kombineres som en samlet oplevelse og med håb om at nå bredere ud i turistområderne. Der arbejdes endvidere på et samarbejde med hotellet i Ølgod med tilbud om en kunstpakke med rundvisning, overnatning og bespisning. Der er fremsendt budget på kr. Der er p.t. ikke givet endeligt tilsagn om støtte fra andre. I 2013 var der indtægter for kr. i form af provision af salg, annonceindtægter, støtte m.m. heraf var de kr. et ekstraordinært tilskud fra Kulturloppen i Ølgod. Varde Kommune har tidligere støttet skulpturudstillingen, som også bakkes op af lokale virksomheder, fonde og pengeinstitutter. Foreningen oplever problemer med at få tilsagn fra større nationale fonde ud over et par enkelte trofaste. De vælger derfor denne gang tidligt at søge Varde Kommune om tilskud i håb om, at en tidlig accept kan påvise lokal kommunal opbakning og dermed øge muligheden for at få eksterne tilskud. De forventer endvidere, at ændringen i konceptet øger deres muligheder. Side 515

17 Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at udstillingerne er af høj kunstnerisk kvalitet, og at det styrker borgernes interesse for kunst i det offentlige rum. Samtidig har udstillingerne tiltrukket kunstinteresserede fra øvrige dele af landet og udlandet. Det bekræftes af, at ud over lokale virksomheder og foreninger, har også udlændinge og danskere udenfor lokalområdet indkøbt af de udstillede værker. Det vurderes, at interessen er stadigt stigende. Oplægget omkring pilotprojektet er tidligere forelagt arbejdsgruppen for den kulturelle rygsæk, som vurderer, at initiativet er spændende og understøtter den kulturelle dannelse for de unge. Skoleområdet har udtrykt interesse for projektet men har meget begrænset mulighed for egenbetaling. Forvaltningen anbefaler, at udstillingen støttes med en udbetaling på kr., som er samme niveau som i 2013 samt yderligere en underskudsgaranti på kr. til at understøtte de nye initiativer i forhold til formidling til skoleområdet. Konsekvens i forhold til visionen En stor andel af skulpturerne står i naturen på fortove, torvepladser og på grønne områder. Ud over de værker der er med i den aktuelle udstilling, er der hen over årene indkøbt udvalgte værker fra udstillingerne. Disse står fast opstillet i byen. De lokale borgere giver udtryk for, at værkerne nu udgør en helt naturlig og selvfølgelig del af bybilledet i Ølgod og giver derfor en kunstoplevelse til alle. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Tilskuddet kan finansieres af kontoen for Andre kulturelle arrangementer. Forvaltningen foreslår en kombination af tilskud og underskudsgaranti, da der ikke pt. er mulighed for endeligt overblik over finansieringen. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budget - skulptur udstilling Ølgod /15 2 Åben Projektbeskrivelse Skulptur Ølgod /15 3 Åben Ansøgning Skulptur Ølgod - Ansøgning Varde Kommune 15.doc 26515/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der bevilges et tilskud på kr. finansieret af kontoen for Andre kulturelle arrangementer, og at der bevilges en underskudsgaranti på kr. til pilotprojektet finansieret af kontoen for Andre kulturelle arrangementer. Side 516

18 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt under forudsætning af, at det oprindelige budget for udstilling kr fastholdes. Side 517

19 245. Planlægning af dialogmøde med rådene Dok.nr.: 7736 Sagsid.: 14/10611 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid afholder 2 årlige dialogmøder med de 4 råd. Forårets dialogmøde er planlagt til den 23. april 2015 kl Rådene er inviteret til mødet. Rådene blev etableret i august 2014, og Udvalget afholdt det første dialogmøde med dem i efteråret. Vedlagt er opsamling med de særlige fokusområder, som de enkelte råd fremhævede i dialogen. Forvaltningen har løbende dialog med rådene, bl.a. om deres fokusområder samt om andre emner, som har rådenes interesse, eller som er afledt af politisk prioriterede indsatser. I januar 2015 holdt forvaltningen en fælles temadag for rådene til at understøtte dem i deres etablering og fastlæggelse af internt fokus. At etablere nogle nye samarbejds- og dialogorganer er en fortløbende proces, som også indeholder en del rolleafklaring og forventningsafstemning. Det er fortsat en opgave at synliggøre rådene overfor det øvrige foreningsliv og borgerne. Forvaltningens vurdering Det er Kultur og Fritids opfattelse, at alle 4 råd er godt på vej i etableringen, og at der er potentiale i videre udbygning i forhold til de foreninger, som ikke er engageret i rådene. Det er også forvaltningens vurdering, at samarbejdet med rådene allerede nu er med til at styrke arbejdet og det tværgående samarbejde på kultur- og fritidsområdet. Kultur og Fritid foreslår, at Udvalget drøfter hvilke emner, der bl.a. skal drøftes med rådene. Rådene vil også blive opfordret til at indsende deres emner til dagsordenen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Fremtidigt fokus for de 4 råd /14 2 Åben Samlet dokument med emner fra rådene til dialogmøde den /14 oktober Åben Program for dialogmøder 23. april /15 Side 518

20 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter og kommer med forslag til emner, der skal drøftes på dialogmøde med rådene. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Emner til drøftelse: Integration og foreninger Faldende medlemstal. Kan Kasernerne tænkes ind i foreningsregi. Hvordan arbejder rådene med at blive synlige i forhold til borgere/foreningslivet? Hvordan kan vi evt. understøtte. Varde Kommunes vision - Vi i naturen Side 519

21 Kanten - Oplæg til rammeaftale - driftstilskud fra 2015 Dok.nr.: 7534 Sagsid.: 15/1936 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid besluttede 9. december 2014, at forvaltningen sammen med 7-kanten udarbejder et oplæg til rammeaftale gældende fra Oplægget til rammeaftalen indeholder et forslag til på en enklere måde at give tilskud til 7-Kanten, så der ikke skal søges om tilskud eller garantier på større opsætninger som Varde Sommerspil, vinterspillet med de unge i Esbjerg Musikhus, samt medlems- og lokaletilskud. Forslag til rammeaftalens størrelse er kr. i I 2014 modtog 7-Kanten fra Kultur og Fritid i alt kr. samt garantier på kr., i alt ca kr. Det skal dog bemærkes, at garantierne til sommerspillet og vinterspillet ikke er kommet til udbetaling. I de kr. indgår kr. i tilskud til en medlemsfest, som tidligere er givet fra Borgmesterkontorets budget. Kultur og Fritid har drøftet rammeaftalens indhold og beløb med 7-kanten, som har foreslået et noget højere beløb. Det højere beløb begrunder de i det høje aktivitetsniveau, 7-kantens seriøse visioner samt foreningens store bidrag til kultur, turisme og handelslivet i Varde Kommune. Der er for nyligt indgået en sponsoraftale med 7-Kanten på kr., hvis formål er at markedsføre Varde Kommune udadtil. Dette gøres blandt andet ved reklame på solgte billetter. Bevillingen er givet af Økonomiudvalget og vedrører ikke denne rammeaftale. 7-Kanten har tidligere sendt ansøgning om underskudsgaranti til forestillingen Cabaret i februar 2015, den indgår i oplægget til rammeaftalen. Da forvaltningen har lavet forslag til rammeaftale, er denne ansøgning ikke blevet forelagt Udvalget til behandling. Hvis oplægget ikke godkendes, vil ansøgningen komme til behandling på Udvalgets næste møde. 7-Kanten indkaldes hvert år til dialogmøde med udvalget på samme vilkår som andre kulturinstitutioner, jf. rammeaftalen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen anbefaler, at 7-Kanten fremover modtager et fast tilskud i lighed med andre institutioner. Størrelsen på rammeaftalen foreslås til kr. i 2015, da det svarer til de tilskud og garantier, som er givet til 7-Kanten i Garantier til Varde Sommerspil og vinterspillet er sjældent blevet udbetalt. Derfor modtager 7-Kanten reelt et ekstra tilskud årligt på ca kr. til aktiviteter, jf. tilskudsordningen efter folkeoplysningsloven. Side 520

22 Fremadrettet kan 7-Kanten ikke fremsende ansøgninger om tilskud/garantier til forestillinger. Rammeaftalen vil være en administrativ forenkling for både forening og forvaltning. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Rammebeløbet på kr. søges finansieret indenfor Kultur og Fritid budgetområdet ved omplaceringer mellem konti for lokaletilskud, medlemstilskud og Andre Kulturelle Arrangementer, samt borgmesterens konto for tilskud til foreninger (medlemsfest). Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning om rammeaftale + tidsperspektiv - 4. Rammeaftale for 22750/ docx 2 Åben Rammeaftale mellem 7-kanten og varde Kommune /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Amatørscenen 7-Kanten fra 2015 modtager et årligt driftstilskud på kr. at der fremover ikke kan søges om tilskud og garantier til enkelte forestillinger, og at rammeaftalen for 2015 godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Udvalget besluttede, at Amatørscenen 7-Kanten fra 2015 modtager et årligt driftstilskud på kr., at der fremover ikke kan søges om tilskud og garantier til enkelte forestillinger, at rammeaftalen for 2015 godkendes, at der afholdes dialogmøde med foreningen i november i lighed med aftaleenhederne, hvor aftalen evalueres, og at dialogen skal indeholde status på arbejdet med, og plan for det videre arbejde med: 1. Folkeskolereformen 2. Musicalskolen 3. Samarbejde med de øvrige teaterforeninger. Side 521

23 247. Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 7163 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling April Dialogmøde med rådene aftalt til den 23. april Prisuddeling til frivillige Eliteidræt Udendørsanlæg og fodboldklubber Brugsaftalen med Smedeværkstedet forlængelse af brugskontrakt Fest- og kulturuge orientering Strategi for synliggørelse og markedsføring Tilskudsregler for aftenskoleområdet forenkling af reglerne Afregning med lokaletilskud med DGI Kommunikationsstrategi Maj Opfølgning på FOFs tilskud fra udviklingspuljen Budgetønsker Budget/regnskabsopfølgning Status på kontoen for lokaletilskud inkl. evt. ændringer i evt. medlemstal i foreningerne Visions- og måldialog 18. maj 2015 Juni Budgetønsker Analyse af idrætsfaciliteter August Status lokaletilskud Uddannelse af hal-ledere: Fra faciliteter til facilitator September Budget/regnskabsopfølgning Oktober Status lokaletilskud November Evaluering af bemyndigelsesordningen Dialogmøder med foreninger og aftaleholdere December Evaluering af udviklingspuljen og prioritering for 2016 Godkendelse af aftaler Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Side 522

24 Anbefalingen blev godkendt Side 523

25 248. Formandens orientering til Tistrup News Dok.nr.: 7551 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen 7-kanten Medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse. Side 524

26 Bilagsliste 237. Gensidig orientering 1. Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen (2004/15) 2. Program for studietur til Amsterdam - Udvalget for Kultur og Fritid.pdf (34357/15) 238. Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 1. Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid (27975/15) 2. Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid (27936/15) 3. Generelle bemærkninger - Udv for Kultur og Fritid (12758/15) 4. Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid (3490/15) 239. Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid 1. Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid (27978/15) 2. Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid (27936/15) 3. Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid (27943/15) 4. Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid (3490/15) 5. Forklaringer på mindreforbrug budget 2014 (30856/15) 242. Forslag til takster i Musik & Billedskolen Forslag til takster (28800/15) 243. Helle Ridecenter - ændring af rente- og afdragsfrit lån 1. Helle Ridecenter Ansøgning om ændring af vilkår for rente og afdragsfrit lån til Helle Ridecenter (26699/15) 2. Nuværende gældsbrev for Helle Ridecenter (26840/15) 244. Skulpturudstilling i Ølgod Budget - skulptur udstilling Ølgod 2015 (27174/15) 2. Projektbeskrivelse Skulptur Ølgod 2015 (26517/15) 3. Ansøgning Skulptur Ølgod - Ansøgning Varde Kommune 15.doc (26515/15) 245. Planlægning af dialogmøde med rådene 1. Fremtidigt fokus for de 4 råd (147560/14) 2. Samlet dokument med emner fra rådene til dialogmøde den 21. oktober 2014 (135484/14) 3. Program for dialogmøder 23. april 2015 (22561/15) Kanten - Oplæg til rammeaftale - driftstilskud fra Ansøgning om rammeaftale + tidsperspektiv - 4. Rammeaftale for docx (22750/15) 2. Rammeaftale mellem 7-kanten og varde Kommune 2015 (34710/15) Side 525

27 Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Mads Sørensen Ingvard Ladefoged Per Rask Jensen Preben Olesen Holger Grumme Nielsen Erhardt Jull Side 526

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere