Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs."

Transkript

1 Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/ Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Sagen om Randersegnens Boligforening fra 20. februar 2012 til nu. Randersegnens Boligforening blev den 8. december 2011 erklæret konkurs. Behandlingen af konkursboet Randersegnens Boligforening under konkurs varetages af kuratorerne Poul Resen Steenstrup og Christian Jul Madsen. Der er tale om et atypisk konkursbo, da Randersegnens Boligforening er en selvstændig enhed, der er økonomisk adskilt fra afdelingerne under Randersegnens Boligforening. Afdelingerne er således ikke erklæret konkurs. Kuratorerne varetager - udover behandlingen af konkursboet - arbejdet med administration af afdelingerne og udredning af afdelingernes økonomi. Kuratorerne har indgået aftale med Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB) om bistand til udførelsen af dette arbejde. DAB havde tidligere på året forventet, at der var skabt overblik over økonomien i maj måned og overblik over ejendommenes vedligeholdelsesstand i august måned. Det har dog vist sig, at arbejdet med afdelingernes regnskaber er mere omfattende og at ejendommenes vedligeholdelsesstand er dårligere end forventet, hvorfor der endnu ikke er fuldt overblik. Seneste vurdering er, at gennemgang af alle afdelingernes ejendomme vil være færdige ved udgangen af 2012, således at budgetterne for afdelingerne for 2013 vil være færdige ved udgangen af året. En gennemgang af ejendommenes tilstand er også nødvendigt i det videre arbejde, hvor der skal arbejdes på at opnå driftstøtte fra Landsbyggefonden. Herefter udestår arbejdet med helhedsplaner, som først kan forventes tilendebragt til efteråret Sagen om Randersegnens Boligforening startede, da Randers Kommune blev bekendt med, at Randersegnens Boligforening ulovligt havde købt ejendomme uden at søge Randers Kommune om godkendelse. Kuratorerne har sørget for, at de ejendomme, hvor købesummen ikke var betalt, er blevet leveret tilbage til entreprenøren. De ejendomme, hvor købesummen var blevet betalt, har det været nødvendigt, at udskille i særskilte afdelinger. Kuratorerne har varslet, at der muligvis bliver fremsat erstatningskrav overfor de advokater, der medvirkede til købet af de ustøttede ejendomme, bestyrelsesmedlemmerne i Randersegnens Boligforening, forretningsføreren, Østjydsk Bank, kreditforeninger, revisionsfirmaet KPMG og Randers Kommune.

2 Konkursen af Randersegnens Boligforening skabte naturligt utryghed blandt lejerne i både de ustøttede ejendomme og afdelingerne i Randersegnens Boligforening. For at skabe tryghed hos lejerne tog Randers Kommune initiativ til afholdelse af beboermøder med deltagelse af kommunens advokat og repræsentanter fra DAB. Der er afholdt beboermøder i de kommuner, hvor Randersegnens Boligforening havde afdelinger og et særligt møde for beboerne i de ustøttede ejendomme. På beboermøderne fik lejerne orientering om sagens forløb, fremtiden for afdelingerne, samt lejernes retsstilling efter konkursen. Status på økonomien Afdelingernes økonomi Økonomien i en almen boligorganisation og i en afdeling skal være helt adskilt. I Randersegnens Boligforening har der ikke været vandtætte skotter mellem afdelingernes økonomi og boligforeningens. Det er dog lovligt, at have såkaldt fælles forvaltning i en boligforening, men dette forudsætter, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at afdelingernes midler ikke sammenblandes. Forvaltningen af afdelingernes økonomi er ikke varetaget på tilfredsstillende vis, og derfor er der opstået en del mellemregninger mellem Randersegnens Boligforening og afdelingerne, som DAB er ved at udrede. Arbejdet med mellemregningerne er langvarigt, og der mangler stadig afklaring i forhold til bl.a. Randers Sportscollege. DAB s undersøgelser af økonomien har vist, at 4 ud af 6 afdelinger har positive mellemregninger i forhold til Boligforeningen. Disse 4 afdelinger har altså krav mod konkursboet. Afdeling 1 og afdeling 6 har derimod negative mellemregninger. Landsbyggefonden har gennem den lovbestemte garantiordning betalt de 4 afdelinger i alt 7,8 mio. kroner, svarende til afdelingernes samlede tilgodehavende i konkursboet, og samtidigt har Landsbyggefonden gjort kravet gældende i konkursboet. For at undgå, at kreditorerne indgiver konkursbegæring mod afdelingerne, fordi terminerne ikke bliver betalt, har kuratorerne indgået aftaler med kreditorerne om henstand med terminsbetalingerne. Den sidst betalte termin er decemberterminen for 2011, som blev betalt i juli Kommunerne har givet kommunegaranti for lånene og derfor skal kommunerne give accept af henstand med betalingerne. Giver kommunerne ikke accept af henstanden, er der risiko for, at kommunegarantierne udløses. DAB har i løbet af sommeren udarbejdet budgetter og regnskaber for afdelingerne. Revisionsfirmaet Deloitte er i gang med at revidere regnskaberne. Arbejdet med regnskaberne forventes færdigt i uge 38. Budgetterne forventes færdige i oktober. DAB har konstateret, at der mangler midler til vedligeholdelse og henlæggelser. For tiden er byggetekniske medarbejdere fra Randers Bolig ved at gennemgå alle bygningerne for at skabe overblik over behovet for renoveringer i afdelingerne. Herefter skal der udarbejdes vedligeholdelsesplaner. Renoveringer og vedligeholdelse begrænser sig i øjeblikket til det absolut nødvendige, og der foretages pt. ikke større renoveringer. Antenneanlægget Randersegnens Boligforening har etableret et stort antenneanlæg som kuratorerne har afhændet til YouSee. Kuratorerne retter henvendelse til alle brugere af anlægget, også de private ejendomsejere uden for de almene boligafdelinger, som har været tilkoblet antenneanlægget. Etableringen af antenneanlægget uden for afdelingernes boliger var ulovlig. I forbindelse med salget af antenneanlægget pågår der undersøgelser om ejerskabet til antenneanlægget og dermed retten til købesummen fra YouSee. Drøftelserne vedrører, hvorvidt betalingen skal tilfalde afdelingerne eller konkursboet. DAB har derfor arbejdet med at skabe klarhed over, hvor udgifterne til etableringen af anlægget er opkrævet/betalt, og vil på baggrund heraf foreslå en fordelingsnøgle. Der er endnu ikke enighed om ejerskabet, men det forventes, at der snarest kommer en afklaring. Afdelingssammenlægninger I januar 2010 blev en række afdelinger i Randersegnens Boligforening beliggende i Randers kommune lagt sammen til 1 stor afdeling. Efter dagældende regler skulle afdelingssammenlægningerne godkendes af kommunen, hvilket i Randers Kommunes skete den 5. januar 2011 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2010.

3 Det viste sig imidlertid, at godkendelsen af sammenlægningerne blev givet på urigtigt grundlag. Derfor tilbagekaldte Randers Kommune godkendelsen den 18. juni Begrundelsen var, at der ikke forelå dokumentation for at afdelingssammenlægningerne var behandlet på korrekt vis på afdelingsmøderne, ligesom lejerne i Randersegnens Boligforening ikke var blevet korrekt informeret om de økonomiske konsekvenser af afdelingssammenlægningerne. Lejerne var bl.a. ikke informeret om, at sammenlægningen af afdelingerne betød at de ville hæfte for hinandens gæld. Lejerne blev alene oplyst, at sammenlægningerne ville gøre det administrative arbejde i afdelingerne nemmere og billigere. Konsekvensen af tilbagekaldelsen er, at afdelingerne ikke længere er samlet i én stor afdeling, men nu består af de oprindelige 6 afdelinger 1, 2, 7, 37, 51 og 89. Det gør det nemmere at udrede økonomien i de enkelte afdelinger og dermed kan afdelingerne overføres hurtigere til andre boligforeninger. Østjydsk Bank A/S har efter sammenlægningen tinglyst ejerpantebreve i flere ejendomme i den tidligere sammenlagte afdeling01,randers. Østjydsk Bank A/S har meddelt kommunens advokat, at banken ikke anerkender tilbagekaldelsen af afdelingssammenlægningerne. Sportscollege Randers Sportscollege er opført som almennyttigt støttet byggeri af Randersegnens Boligforening. Byggeriet er opført som ungdomsboliger. Beboerne på Sportscollege er unge under uddannelse med tilknytning til primært Randers HK og Randers FC. I slutningen af 2007 blev der udarbejdet en lokalplan for Randers Sportscollege med tilladelse til at opføre en 9 etagers bygning med en erhvervsdel (3 etager) og boligdel (6 etager). Med byrådets godkendelse af skema A den 25. marts 2008 godkendtes alene opførelsen af 48 ungdomsboliger med tilhørende fællesarealer. Der blev givet byggetilladelse den 13. november 2008 til et kollegium med 48 værelser. Der er således uoverensstemmelse mellem, hvad der er givet støtte til og hvad der er givet byggetilladelse til. Kommunens advokat vil fremlægge en vurdering til Randers Kommune, der beskriver ansvars- og rollefordelingen i kommunen i forbindelse med denne uoverensstemmelse. Randersegnens Boligforening har stået for opførelsen af erhvervsdelen. En sådan fremgangmåde er ikke i overensstemmelse med gældende regler, da der er tale om en ulovlig sideaktivitet. Der er taget skridt til at få udskilt erhvervsdelen i en selvstændig ejerlejlighed i henhold til reglerne her om. Erhvervsdelen er finansieret af Randersegnens Boligforening og bliver derfor behandlet i konkursboet. Det må derfor forventes, at erhvervsdelen bliver afhændet til en privat køber. Byggeriet blev taget i brug 1. august Der er fortsat udestående vedrørende brandforanstaltninger og der er derfor ikke givet endelig ibrugtagningstilladelse for byggeriet, men en dispensation indtil december Der udestår arbejde for anslået kroner. Ved kommunens godkendelse af projektet er der bevilget støtte til byggeri for en samlet anlægssum på ca. 32 mio. kr. Der kan imidlertid konstateres en overskridelse af anlægsbeløbet på ca. 5-7 mio. kroner antages at vedrører opførelsen af boligerne. Overskridelsen af anlægssummen er finansieret via træk på Randersegnens Boligforenings kassekreditter i forskellige banker. Der er endnu ikke udarbejdet skema C og byggeregnskab. Byggeriet er siden opførelsen opdelt i en erhvervsdel (ustøttet) og en boligdel (støttet). Erhvervsdelen udlejes til fitness og liberalt erhverv, mens boligdelen udgør boliger til Sportscollege. I erhvervsdelen er der i stueetagen etableret fitnesscenter, mens 2. sal er udlejet til liberale erhverv. 1. sal er fællesarealer. Boligdelen består af værelser, der deler køkken og toilet/bad. To værelser deler 1 køkken og 1 toilet/bad. 1. sal er fællesrum, som anvendes af beboerne og Randers Idrætshaller. Sportsklubberne bruger værelserne på en etage. De øvrige værelser er udlejet til de unge, dog er 2 værelser anvendt

4 af en voksen, der holder opsyn med de unge. Der er stor udskiftning blandt de unge elitesportsudøvere, hvilket resulterer i et lejetab. Med de nuværende driftsudgifter, huslejeniveau og udlejningsprocent er der udsigt til driftsunderskud i 2012 og fremadrettet. DAB har gennemgået regnskabet og opstillet revideret budget for Såfremt der skal opnås balance i driftsregnskabet vil huslejen pr. bolig skulle hæves fra de nuværende kr. til kr. under forudsætning af, at sportsklubberne betaler leje for en etage og der sker fuld udlejning af de resterende boliger. Da det næppe er muligt at udleje boligerne med en 100% belægning, anslår DAB et årligt huslejetab på 20-25% svarende til kr. Landsbyggefonden har meddelt, at fonden ikke har hjemmel til at yde støtte til afdelingen, idet en forudsætning herfor bl.a. er, at afdelingen skal have været i drift i 5-10 år. Forvaltningen arbejder sammen med kommunens advokat på at finde en løsning på videreførelse af Randers Sportscollege. Der er mulighed for at omdanne Randers Sportscollege til en selvejende almen ungdomsboliginstitution. En videreførelse som selvejende almen ungdomsboliginstitution kræver, at Randers Kommune i en årrække yder en underskudsgaranti. Randers Kommune er p.t. i dialog med sportsklubberne i Randers om, hvordan sportsklubberne kan medvirke til en løsning. Helhedsplaner for afdelingerne Landsbyggefonden kan yde særlig driftsstøtte til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at afdelingen vanskeligt kan drives videre. Støtten gives på afdelingsniveau og boligorganisationer kan således ikke opnå støtte. For at opnå støtten er det et krav, at der udarbejdes en helhedsplan for afdelingen. En helhedsplan er en samlet plan for afdelingen med henblik på at opnå en samlet, langsigtet og helhedsorienteret løsning af afdelingens sociale, økonomiske og bygningsmæssige problemer. Tilvejebringelsen af helhedsplanen sker efter drøftelser med flere parter, bl.a. kommunen. Her skal det klarlægges, hvilke udfordringer den enkelte afdeling har - det kan være sociale, driftsøkonomiske og vedligeholdelsesmæssige udfordringer. For afdelingerne i Randersegnens Boligforening er det primært driftsøkonomiske og vedligeholdelsesmæssige problemer, som helhedsplanerne skal omhandle. Udarbejdelsen af helhedsplanerne afventer derfor DAB s arbejde med at udarbejde vedligeholdelsesplaner og budgetter for ejendommene/afdelingerne. Landsbyggefondens økonomiske støtte er betinget af, at kommunen står for 1/5 af kapitaltilførslen i form af et lån, ligesom boligorganisationen skal bidrage med 1/5 af kapitalen og realkreditinstitutterne skal bidrage med 1/5 af kapitalen som et lån. Hvis boligorganisationen ikke er i stand til at bidrage, overgår pligten til administrationsorganisationen, hvis en sådan eksisterer. Hvis hverken boligorganisationen eller administrationsorganisationen er i stand til at bidrage med en 1/5, overgår pligten til de øvrige parter. I den situation vil kommunens andel af kapitaltilførslen udgøre ¼. I sagen om Randersegnens Boligforening skal kommunen bidrage med ¼, da hverken boligorganisationen og formentlig ej heller administrationsorganisationen RandersBolig vil være i stand til at bidrage. Kommunen fastsætter selv vilkårene for betaling af lånet som typisk vil være rente- og afdragsfrit. Landsbyggefonden har endnu ikke tal på størrelsen af kommunens bidrag. Der forventes først at være overblik herover i 2. halvår af Retssager Der er af Østjydsk Bank A/S anlagt retssager mod nogle af afdelingerne om de ustøttede byggerier, som Østjydsk Bank A/S har ydet lån til. Østjydsk Bank A/S har den 4. juni 2012 udtaget stævning mod Randersegnens Boligforening afdeling 72 Rønde. Sagen drejer sig om det ustøttede projekt Ternevej 47, Mørke. Påstanden lyder på betaling af kroner.

5 Østjydsk Bank A/S har tillige udtaget stævning mod den tidl. sammenlagte afdeling 01 Randers i Randersegnens Boligforening. Denne sag drejer sig om de to ustøttede projekter Kristrupvej 39 og Langdalen 67. I sagen er der nedlagt påstand om betaling af kroner. Afdelingerne var i retssagerne oprindeligt repræsenteret ved advokat Poul Resen Steenstrup. Efter ønske fra Landsbyggefonden har Poul Resen Steenstrup overgivet sagerne til advokat Asger Larsen, der er Landsbyggefondens advokat i sagen om Randersegnens Boligforening. Asger Larsen har indgivet svarskrift i begge sager i slutningen af august. Østjydsk Bank A/S har anmodet om, at sagerne behandles af Landsretten. Foruden de ovennævnte sager har Sander ejendomme i juli 2012 anlagt sag mod afdeling 83 i Randersegnens Boligforening med påstand om betaling af kroner. Denne sag drejer sig om de ustøttede byggerier Akacievej etape 1 og 2 i Auning. Desuden har Tinglysningsretten været involveret i en tvist om tinglysning af adkomst til ejendomme uden kommunal godkendelse. Tinglysningsretten har afvist, at der er sket en fejl. Sagen er afsluttet da kærefristen for tinglysningerne var sprunget. Kuratorernes rolle og opgaver Til at varetage behandlingen af konkursboet er advokaterne Poul Resen Steenstrup og Christian Jul Madsen indsat som kuratorer. Randers Kommune er fortsat tilsynsmyndighed. Kuratorerne er derfor samtidigt af Randers Kommune blevet bedt om at varetage funktionen som midlertidig forretningsfører i Randersegnens Boligforening. Arbejdet udføres i samarbejde med DAB. Som tilsynsførende myndighed afholder Randers Kommune jævnligt møde med kuratorerne. I en periode har møderne har været afholdt hver uge, men da omfanget af arbejdet med afdelingerne er faldende, har frekvensen af møderne den seneste tid været dalende. Randers Kommune har tilkendegivet overfor kuratorerne at overdragelsen af afdelingerne bør ske successivt i takt med at afdelingernes økonomi udredes. Der er afdelinger som inden for en nærmere fremtid forventes klar til at blive udskilt og overført til en anden boligorganisation. Kuratorernes salær for deres arbejde med konkursboet, dækkes af konkursboet, dvs. i sidste ende trækkes salæret fra kreditorernes tilgodehavende i boet. Salæret for arbejdet som midlertidig forretningsfører vil for en del blive betalt af Landsbyggefonden. Det kan dog ikke udelukkes, at en del af udgiften bliver taget med i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner for afdelingerne, som del af driftsstøtten, hvilket indeværer, at Randers Kommune ligeledes via ¼-ordningen vil komme til at betale en del af udgiften. Omkostningerne er endnu ikke endeligt opgjort. Kuratorerne vil bede Skifteretten om at tage stilling til salæret for både behandlingen af konkursboet og for arbejdet med afdelingerne. Forvaltningen har bedt kuratorerne om en opdateret redegørelse for deres tidsforbrug. Den endelige opgørelse af salær vil formentlig først foreligge i slutningen af Randers Kommunes ansvar og økonomiske tab Statsforvaltningens udtalelse af 5. juli 2012 Statsforvaltningen Midtjylland har afgivet udtalelse om Randers Kommunes tilsyn med Randersegnens Boligforening. Statsforvaltningen udtaler, at Statsforvaltningen ikke finder grundlag for at antage, at Randers Kommunalbestyrelse ikke har ført det tilsyn med Randersegnens Boligforening den er forpligtet til i medfør af almenboligloven. Statsforvaltningen vil derfor ikke gøre mere i sagen. Randers Kommunes økonomiske tab På nuværende tidspunkt udgøres kommunens økonomiske udgifter i sagen primært af advokatsalærer. Forvaltningen har desuden brugt store mængder tid på sagen. Kommunens advokat har udført et omfattende og meget nødvendigt arbejde med sagen om Randersegnens Boligforening, herunder Randers Sportscollege. I 2012 er der forbrugt kroner på salær til Henrik Qwist. Forvaltningen forventer, at udgiften til advokatsalær vil beløbe sig til yderligere 1,0 mio. kr. i 2012.

6 Kommunen har et antal garantiforpligtelser overfor afdelingerne i Randersegnens Boligforening. Garantierne kan blive udløst, hvis afdelingerne går konkurs. Der arbejdes med at få flyttet afdelingerne til andre boligorganisationer og sikre, at afdelingerne ikke går konkurs. Kommunen forventer, at dette arbejde lykkes og derfor vil kommunens garantiforpligtelser formentlig ikke blive udløst. Kuratorerne har tilkendegivet, at de overvejer at anlægge retssag mod flere aktører, herunder Randers Kommune. Efter Statsforvaltningens udtalelse om kommunens tilsyn med Randersegnens Boligforening forventer Randers Kommune dog ikke, at kuratorerne rent faktisk anlægger sag mod kommunen som tilsynsmyndighed. Østjydsk Bank A/S har ligeledes taget forbehold for at anlægge sag mod Randers Kommune. Banken har dog ikke foretaget sig noget konkret.

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000679 HQ/CBD 7. maj 2014 DAGSORDEN INDSTILLING TIL RANDERS BYRÅD - OMDANNELSE AF RANDERS SPORTS COLLEGE TIL EN SELVEJENDE ALMEN UNGDOMSBOLIGINSTITUTION - INDLEDNING Siden Randersegnens Boligforenings

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS Oprettelse af en ny almen boligorganisation og overførelse af afdeli n- gerne 1, 6, 7, 37, 51, 89 samt Søndervangen og Thorsbakke til selvstændige afdelinger i

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST. Boligselskabet af 2014. A D V O K A T A K T I E S E L S K A B

SYDDJURS KOMMUNE SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST. Boligselskabet af 2014. A D V O K A T A K T I E S E L S K A B SYDDJURS KOMMUNE RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS Overførelse af afdelingen 72 under Randersegnens Boligforening under konkurs til afdeling 50-06 i den nyoprettede almene boligorganisation - Boligselskabet

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST OVERFØRSEL AF AFDELINGER TIL BOLIGSELSKA BET AF 2014

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST OVERFØRSEL AF AFDELINGER TIL BOLIGSELSKA BET AF 2014 REDEGØRELSE VED TINGLYSNINGSMÆSSIGE EKSPEDITIONER FOR OVERFØRSEL AF AFDELINGER TIL BOLIGSELSKA BET AF 2014 Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135088 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr.

Læs mere

Notatet redegłr for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegłr for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: Miljł & Teknik 12/002290-44 Afsender: Marianne Słlgaard Vedrłrende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegłr for status

Læs mere

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0707 15 Randers Kommune (advokat Henrik Qwist, København)

Læs mere

RANDERS SPORTS COLLEGE

RANDERS SPORTS COLLEGE RANDERS SPORTS COLLEGE DEN SELVEJENDE ALMENE UNGDOMSBOLIGINSTITUTION RANDERS SPORTS COLLEGE SALG, KONKURS & ALTERNATIVE ANVENDELSESMULIGHEDER AF EJENDOMMEN J.nr. 10003 26. januar 2017 Henrik Qwist advokat

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST TVANGSADMINISTATION AF AFDELINGERNE A F S Æ T T E L S E A F K U R A T O R E R N E Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135088-000155 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til lån til

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 10, december 2011

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 10, december 2011 I dette nyhedsbrev: Konsekvenserne af skandalen med de ustøttede almene boliger i Randersegnens Boligforening har nu resulteret i, at foreningen er begæret konkurs! Det er frygteligt men helt forståeligt,

Læs mere

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2011-63833 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST BOLIGRØN Vurdering af årsregnskab 2014 (1. januar 30. september 2014) med tilhørende revisionsprotokollat. Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk København den 22. oktober 2015 J.nr. 135088-dokument1 SVEJGAARD

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Den 18. juli 2005 Århus Kommune

Den 18. juli 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 18. juli 2005 Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Magistratens 2. Afdeling Indsættelse af midlertidig administrator for Brabrand

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST SAMMENLÆGNING AF ALLE AFDELINGER I RANDE RS ARBEJDERS BYGG E- FORENING AF 1874 København, den 6. december 2013 Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135088-000540 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem J. NR.: 104395 SAMARBEJDSAFTALE Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion ( Samarbejdsaftalen ) Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi & Ejendomme Sct. Anna Gade 5a 3000 Helsingør CVR-nr. 64502018 (herefter

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

WDGÅET 1 4 Ml 2013. .Rebild Kommune

WDGÅET 1 4 Ml 2013. .Rebild Kommune Rebild kommune Fællessekretariatet Hobrovej 88 9530 Støvring WDGÅET 1 4 Ml 2013.Rebild Kommune Lejerbo, Skørping - opfølgning på økonomisk situation og handleplan Vedlagt er brev af 25. marts, hvor Lejerbo

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN ØKON OMISK S I T U A T I O N H E N S T I L L I N G / P Å BU D O M I K K E A T U D T R Æ D E A F R A N D E R S B O L I G Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135088-000423 SVEJGAARD

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

1. De Vanføres Boligselskab Boligkontoret har primo november 2011 fremsendt brev til kommunen angående udpegelse af likvidator af DVB Hovedselskabet.

1. De Vanføres Boligselskab Boligkontoret har primo november 2011 fremsendt brev til kommunen angående udpegelse af likvidator af DVB Hovedselskabet. 1 Deltagere De Vanføres Boligselskab for København v/ Boligkontoret Danmark Bent Gail Kalashnyk (Boligkontoret Danmark) Helle Hjorting (Boligkontoret Danmark) Dennis Larsen (Boligkontoret Danmark) Københavns

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne. Indhold. LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2016

Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne. Indhold. LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2016 LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2016 Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne Indhold Regnskabsudarbejdelse... 2 Administrationsbidrag... 2 Dispensation fra

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Analyse af byggeregnskaber Overskridelser og finansiering i

Analyse af byggeregnskaber Overskridelser og finansiering i Analyse af byggeregnskaber Overskridelser og finansiering i 2009-2015 BB af 1938 afd. 2 og 5 Boligforeningen AB afd. 2, 4 og 8 Hjørring -Boligselskab afd. 16 Udarbejdet af: Kit Jensen & Morten Fogh Jacobsen

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060. Punkt 17. Sundby-Hvorup Boligselskab Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2012-47060. Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24.

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24. 1 Deltagere Bestyrelsen for De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune: Formand Susanne Henriksen Boligkontoret Danmark: Forvaltningsdirektør Lars Lehmann Økonomidirektør Bent Gail-Kalashnyk Forrentningsfører

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud.

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. Punkt 8. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. 2014-10452. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning om driftstilskud (kapitaltilførsel) på

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Årsrapport 2014-2015 Side 2 Bestyrelsens beretning 1. Foreningens start OW Bunker gik konkurs den 7. november 2014 efter at have været introduceret på børsen 28. marts 2014. Kort tid derefter samlede Dansk

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012 Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. maj 2012 Notat om ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2012 Støttet Byggeri

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Referat fra møde vedr. styringsdialog 2013 Lejerbo

Referat fra møde vedr. styringsdialog 2013 Lejerbo 1 Referat fra møde vedr. styringsdialog 2013 Lejerbo Torsdag, den 11. april 2013 kl. 11.15 13.30 på rådhuset i Støvring, mødelokale C, Ovenpå, Hobrovej 90, 9530 Støvring Deltagere: Fra Lejerbo: Pia Hesselvig

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Åben dagsorden Der indgås en supplerende aftale med Z-Huset A/S med henblik på at videreføre et. 1. Resume Z-Huset

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere