Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til Aalborg d. 6 marts 1898.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898."

Transkript

1 Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt jeg disse sparsomme oplysninger fra nogle gamle protokoller. Det blev til disse korte og lange uddrag. Man fornemmer ud af teksterne, lidt om hvorledes udviklingen har været. De to dejlige sange, taler for sig selv. Arkivalierne beretter ikke meget om Frydendal Vandværk som sådan, ej heller om hvornår vandværket er opført. Beliggenheden har sandsynligvis altid været, det samme sted, for enden af Vagtelvej. Gården Frydendal blev som bekendt nedbrudt i årene omkring Det første vandværk kan således godt have tilhørt gården og efterfølgende overtaget af de kommende beboere. Værket har i begyndelsen været drevet ved hjælp af en vindmotor, som det fremgår af de gamle protokoller. Udskrifterne af forhandlingsprotokollerne fortæller bl.a. om hvorledes udviklingen var omkring driften af vandværket, og har sikker ikke været uden problemer, ikke mindst med fordelingen af de økonomiske omkostninger. I teksten er nogle af de gamle tale og skrivemåder bibeholdt og manglende ord var ikke læselige. Det bemærkes også at møderne holdes på adressen Gugvej nr. 4, der efterfølgende bliver til Kjellerupsgade nr. 4, og deraf kan udlades at vejen fra begyndelsen havde navnet Gugvej helt inde fra Østerbro. Senere blev møderne afholdt i Blegkilde. Vandværket benævnes også både som aktieselskab og interessentselskab! I referat d.6.maj Afsnit 2, står der datoen Er gården Frydendal så bygget i dette år under navnet Johannestorp, som nævnes i folketællingen i 1801, men ikke senere, eller er det først i 1837 ved Niels Christoffersen Møller? Gården Frydendal blev i 1898 købt af Th. Nielsen og sagfører Carl Berg Nielsen. Sidstnævnte blev i 1903 eneejer af Frydendal, og man regner med, at det var ham der i 1904 lod gården nedbryde og arealerne udparcellere i byggegrunde. Th. Nielsen er en gennemgående person i alle referaterne, (første gang nævnt 5 juli-1904) og som skrevet i referat af 8. august 1918 ejer af matr. nr. 13 d.( med flere, hvilke disse mon være?). I referat af 6 juni 1919 vælges han til formand. Senere er han ikke nævnt. Avlsbruger på gården Frydendal Jens Peter Larsen står i referat af 8. aug nævnt, som ejer af matr.nr. 15 d. og 15c. Denne J.P. Larsen kunne godt tænkes at være samme ejer af Fasanvej nr. 7 (Opført 1880 ifølge teknisk forvaltning?). På Rundvejen nr. 3 boede også en hr. Larsen, som skulle tilhøre samme familie (1938). Her slutter den første protokol og de næste to starter først i år 193o. De efterfølgende udpluk af foreningsprotokollerne fortæller lidt om udviklingen og historien omkring vandværket. Frydendal sangen stammer sandsynligvis fra grundejerforeningens stiftelsesfest og giver et godt indtryk af nybygger ånden iblandt beboerne, så der er i dag stadig noget at leve op til! Forhandlingsprotokol 1898 til Aalborg d. 6 marts

2 Interessentselskabet Frydendal Vandværk, afholdt møde d.6 marts kl.10,30. Mødet afholdtes på hr. Edmund Kriels kontor Gugvejen 4. Mødte vare Mater Paulsen, bort---- enke, murer Petersen og Edmund Kriel (A. Haagensen udeblev fra mødet). Til formand valgtes enstemmig Edmund Kriel, at regne fra dato til 20. januar Det pålagtes formanden, at drage omsorg for, at vandværket istandsættes. Endvidere vedtages: 1. At alle udgifter ved vandværkets drift for eks. Reparationer, maling tilsyn o.s.v. betales fra dato af samtlige interessenter. 2. Skulle nogen af interessenterne stå til rest med betalingen, eller noget at betale sin andre i udgifterne med vandværket, skal formanden være berigtiget til ved sagfører, at lade beløbet indkassere, og alle udgifter ved søgsmålet, skal betales af den interessant, som står til restance med betaling, deri indbefattet salær til den af formanden antagne sagfører, uden hensyn til fr 6. august Formanden er berettiget til, at lukke for vandet til den parcel, hvis ejer ikke har betalt, efter at formanden 2 gange har affordret ham beløbet. 4. Ejeren af Frydendal (for tiden A. Haagensen) og senere ejere kan ikke uden formandens tilladelse, forandre ved den over Frydendals mark liggende rørledning. Aalborg den 6 marts Edmund Kriel Søren Paulsen (V. Cortsen) Amalia Cortsen H.C.V. Petersen. Den 5. juli afholdes møde af Aktionærerne i Frydendals Vandværk, for at tage bestemmelse angående reparation af nævnte vandværk. Mødte var bagermester R. Schneider, hr. smedemester Vind og købmand Edmund Kriel, hvorimod Chr. Th. Nielsen og Mejlenberg Ladegård ikke var mødt skønt tilsagn i nb. brev, af hvilken grund et nyt møde blev bestemt til afholdes den 11. dns. Kl på undertegnede Edmund Kriels kontor Gugvejen nr. 4 Aalborg. Aalborg d. 5. juli Rud. Schneider. Edmund Kriel. Joh. Reiner. Den 11. juli afholdtes møde af aktionærerne Frydendal Vandværk. Alle aktionærerne var mødte og blev det besluttet, at bemyndige formanden hr. Edmund Kriel, til at foranstalte det fornødne med hensyn til reparation af vandværket, samt drage omsorg for, at arbejdet påbegyndes snarest muligt. Tillige blev det overdraget hr. smedemester Wind at udføre arbejdet for et beløb af 300 kroner, skriver tre hundrede kroner. Og forpligter ovennævnte hr. Johan Wind sig til uafhængig, at påbegynde arbejdet, samt til i alle måder, at udføre arbejdet solid og godt. Aalborg den. 11. juli Th. Nielsen. Rud. Schneider. Edmund Kriel. Joh. Reiner. Den 16. januar 1905 afholdtes aktionær generalforsamling på Kriels kontor Gugvej nr.4. kl. 2, hvor regnskabet forelagtes af formanden, og blev af samtlige aktionærer godkendt. Aalborg 16. januar Th.Nielsen. Joh. Reiner. Rud. Schneider. Edmund Kriel. Mandag den 21. januar, der afholdtes møde af aktionærerne i Frydendal Vandværk. Alle aktionærer var mødte. Regnskab for 1906 fremlagdes og godkendtes. Aalborg d.21. januar Edmund Kriel.(formand). Den 30. okt afholdtes ekstra Generalforsamling på hr. Edm. Kriels kontor, Kjellerupsgade 4, i anledning af stormskade. Der var indkommen 2 tilbud på reparationer. Olsen kr. 187,oo. Smed Nielsen kr. 150,00.. Alle interessenter var mødte, og vi blev enige om at overdrage arbejdet 2

3 til smed Nielsen. Samt at hver af de fire interessenter skal udrede en fjerdedel af nævnte beløbet kr. 150,00. Skriver ethundrede og femti kroner. Aalborg den 30. okt Rud. Schneider. And.J Bech. Th. Nielsen. Edm. Kriel. Tirsdag den 2. marts kl.4. eft. Var interessenterne i Frydendal Vandværk indvarslet til møde ved en ordinær generalforsamling, hvor regnskabet blev oplæst og befundet rigtig. Schneider og And.J. Bech var ikke mødt. I alt 3 Aktier. Hvorimod mødte Hr. Th. Nielsen 7 aktier og undertegnede Edmund Kriel 1 aktie, som altså er beslutningsdygtig. Aalborg den 2.marts Th. Nielsen. Edmund Kriel. Onsdag den 16. marts kl.4. efterm. afholdtes den ordinære generalforsamling, hvor regnskabet fremlagtes og godkjentes. Lovene fremlagtes og vedtages enstemmig. NB, Alle Aktionærer har mødt. Aalborg den 16.marts Th. Nielsen. Rud. Schneider. And. J. Bech. E. Kriel. Den 11.april.1912 afholdes den ordinære generalforsamling, hvor regnskabet fremlagtes og godkendes for A. Bech gen valgt som formand for Edmund Kriel var ikke mødt. Pt. Grand Hotel Aalborg den 11.april And. J. Bech. Dags dato afholdt interessenterne i Frydendal Vandværk, ekstraordinær generalforsamling angående istandsættelse af vandværksmotoren og pumpen. Hvor det med samtlige interessenters samtykke, blev vedtaget at overdrage fabrikant S. Olsen Gl. Gasværk arbejdet mod en betaling af 500 kr. for komplet istandsættelse af motoren ext. ext. Intet undtaget og med garanti for motoren i et tidsrum af 2 år. Aalborg d.? August Rud. Schneider. And. J. Bech. Dags dato afholdt interessantselskabet Frydendal Vandværk extraordinær generalforsamling, angående istandsættelse af vandværkets motor og pumpen.. Mødte var And. Bech. R. Schneider samt Edmund Kriel, Hr. Th. Nielsen var ikke mødt, skønt han var tilsagt til mødet i anbefalet brev. De mødte medlemmer Bech, Schneider og Kriel repræsenterer 4 stemmer, og mødet var altså beslutningsdygtig. Det vedtages at overdrage hr. maskinfabrikant S. Olsen istandsættelse af motor og øvrige til vandværket hørende dele, intet undtaget, mod en betaling af 500kr., således at hr. S. Olsen afleverer vandværket i complet stand i løbet af 14 dage, til bekræftelse heraf har hr. S. Olsen egenhåndet underskrevet herværende protokol. De oven anviste 14 dage regnes fra den dag stålværket leverer hr. S.Olsen, som samtidig forpligter sig, at holde forbrugerne af vandværket ved lige med tilstrækkelig vand, indtil værkets afleveres i complet stand. Aalborg 1. september E. Kriel. Rud. Schneider. And.J.Bech. S. Olsen Gl. gasværk. Dags dato afholdt interessentselskabet Frydendal Vandværk ordinær generalforsamling på Hr. E. Kriels kontor, Kjellerupsgade 4. Mødte var hr. R. Schneider, Ands. Bech og Edm. Kriel. Fraværende var hr. Th. Nielsen, skjøndt han var tilsagt i nb. Brev. Da forhandlingerne særlig var spørgsmålet om vandafgiften for villabeboerne samt af haverne, blev de mødte herre enige om, grundet hr. Nielsens fravær, at indkalde til en extraordinær generalforsamling, som afholdes onsdagen den 18. feb. Kl.5 efterm. på Edm. Kriels kontor. Aalborg d. 11.feb Edm. Kriel. R. Schneider. And. J. Bech. Dags dato afholdt Interessentselskabet Frydendal Vandværk ordinær generalforsamling, hvor formanden hr. Andr. J. Bech fremlagde regnskabet for 1913, som viste en underbalance på 3

4 kr.484,53, som fremkommer ved en hovedreparation af vandværket, der godkendes. Men da beløbet ikke var indgået, blev en extr. Ordinær generalforsamling forlagt, som skal finde sted otte dage efter at beløbet er indgået, og reparationen er betalt rette vedkommende. Aalborg d.18. April Rud. Schneider. Th. Nielsen. Edmund Kriel. Andr. J. Bech. Aar 1918 den 8. Aug. Efterm. kl. 4 afholdtes interessentselskabsmøde i Interessentselskabet Frydendal Vandværk. Tilstede var partikulær Thomas Nielsen af Hasseris, der som ejer af den i interessentskabskontrakten af 12. dec tinglæst 18 s. A. Haagensen tidligere tilhørende ejendom m. nr. 13d. m.fl. er medejere af vandværket for 9/13. Mødt var endvidere avlsbruger Jens Peter Larsen af Frydendal, der foreviste skøde, tinglæst 8 Juni 1918, hvorefter han nu er ejer af den i den fornævnte interessentskabskontrakt tidligere Cortesens enke tilhørende ejendom m. nr. 15 c. af Sohngårdsholm, samt den murer Herman Chr. Vald. Petersen tidligere hørende ejendom m. nr. 15d. og således legitimerede sig som medejer af vandværket for 2/13. Endelig var mødt bagermester Rud. Schneider af Aalborg, der foreviste skøde tinglæst 2/2 1901, i henhold hvortil han er ejer af den malermester Søren Poulsen tidligere tilhørende ejendom m. nr. 14b. og 15 b. af Sohngårdsholm, samt skøde tinglæst 12 jan Bl.a. udvisende at han ligeledes er ejer af den købmand Edmund Kriel tidligere hørende m. nr. 14 c. og 14 d. ibd, og i henhold hvortil han således legitimerede som medejer af vandværket for 2/13. Samtlige interessenter var således mødt. Det vedtages enstemmig, at den i interessantselskabets kontrakten optagne bestemmelse, hvorefter med ejendomsretten alene skal tilhøre interessenterne i deres egenskab af ejere af de i kontrakten nævnte ejendomme, hvilket den vedblivende efter kontrakten skal følge, ophæves således at medejendomsretten herefter fremtidig overgår udelukkende at være en personlig ret, med hensyn til hvilken forandring i kontrakten tinglæsning kan finde sted. Det vedtages ligeledes enstemmigt, at den i kontrakten post 3 optagne bestemmelse, hvorefter prisen på vand ikke må overstige 4.? pr tønde ophæves, således at interessentselskabet er frit stillet med hensyn til fastsættelse af prisen. Endvidere vedtages det enstemmigt, at andre bestemmelser i kontraktens post 3, 2 stk. derhen, at vandafgiften erlægges halv årlig i hvis januar og juli måned i stedet for helårligt ved udgangen af hvert kalenderår. De mødte interessenter konstituerede sig der hos i henhold til kontraktens post 4. som bestyrelse, og valgte enstemmigt partikulær Thomas Nielsen af Hasseris som formand, idet denne samtidig bemyndiges til for interessentselskabets regning at antage lønnet medhjælp til at føre tilsyn med vandværket og til regnskabsførelsen. De af den tidligere formand Edmund Kriel sendte såkaldte vedtægter for salg af vand fra A/S Frydendal Vandværk ved Aalborg, dat. 1. juli 1914 har ingensinde haft bestyrelsens godkendelse og der vil derfor ikke være, at tage noget hensyn til disse såkaldte vedtægter, hvorimod formanden snarest muligt vil have, at forelægge til bestyrelsens godkendelse, et reglement for forbrugerne af vand fra værket. Det vedtages enstemmig at sige selve vandværket m. nr.1am af Sohngårdsholm med derpå værende maskiner og beholdere, samt interessentselskabets tilhørende udlagte rørledninger bortsolgt for en pris af 500 kr. pr. andel. Der fremlagdes regnskab, der udviste et underskud på 486kr og 88 øre, hvilket underskud fordeles på interessenterne i forhold deres andele, og indbetales i interessentselskabets kasse. Hvis værket måtte være bortsolgt inden 1 okt. d.å. vil der inden den 15 s.m. være at afholde bestyrelsesmøde til fastsættelse af vandafgiftens størrelse for året 1919 for hver forbruger for sig. Rud. Schneider. Th. Nielsen. Jens Peter Larsen. Dags dato afholdt interessenterne i vandværket generalforsamling hos bagermester Rud. Schneider, Nørregade 17, hvor regnskabet fremlagdes og godkendes. Regnskabet viste et 4

5 overskud på 68,19 kr. Hr. partikulær Th. Nielsen valgtes til formand. Det vedtages at Rud. Schneider skulde føre regnskabet. Aalborg den 6.juni Th. Nielsen. Rud. Schneider. Jens Peter Larsen. Forhandlingsprotokol Søndag d. 16 marts 1930 afholdes i Blegkilde kl.10 generalforsamling, der blev valgt tre personer til forhandling med tandlæge G. Jakobsen og Th. Berthelsen (Athemt nu Mariendal Gl.Gugvej 51) angående ejendomsforholdene vedrørende Frydendal Vandværk. Følgende blev valgt: S.C. Sørensen (Rødsten). Hr. ingeniør Nielsen (Frydenhøj), samt skomager Larsen (Rosenhøj). Man ser i øvrigt hen til, at forvaltningen af vandværket blev mere efter forbrugernes ønsker. I 1935 kniber det med at forsyne kvarteret tilstrækkelig med vand og man overvejere tilslutning til Aalborg Kommune Vandforsyning. På en eks. Ordinær generalforsamling 20/ besluttes at udvide vandværket og der indhentes tilbud fra entreprenører. I 1936 blev der på en eks. ordinær generalforsamling vedtaget etablering af et nyt eldrevet vandværk. Tilbud blev indhentet og arbejdet iværksat samme år. I 1936 igangsættes fra Nr. Tranders kommunes side et væsentligt vej og kloakarbejder, dog uden at fortovet bliver flisebelagt, dette sker først ca. 20 år senere. Den 13. jan fremviser forhandlingsprotokollen følgende opgørelse over hvad det nye anlæg havde kostet. Hus og pumpestation (Fa. Seet Aarhus)..5885,oo kr. Elektriske installationer.. 738,00 kr. Uforudsete udgifter. Brøndboring og deraf følgende retsag.489,00 kr. Omkostninger vedr. optagelse af lån kr Over 10 års afdrag. 5 % ,00 kr. I alt: kr. Salg af gl. vandværk: Vindmotor..275,00 kr. Afbrændt elmotor.. 60,00 kr. Gl. pumpehus. 50,00 kr. I alt:...385,00 kr. 2. marts 1940: Bestyrelsesmøde Afstemning om ekstra opkrævning for optøning af vandledninger af vandværket, mod garanti mod sprængning feb. 1941: Generalforsamling Forslag om opstilling af enkelte vandstandere i gaden, hvor folk kunne hente vand i særlige frostperioder blev vedtaget! Under aktuelt drøftes at genoprette Borger og Grundejerforeningen. Dette blev vedtaget. 13. marts 1945: Bestyrelsesmøde. Punkt 2. I anledning af rationering af elektricitet havde formanden forhørt sig hos ingeniøren for teknisk udvalg i Vejgård. Beboerne blev anmodet om at spare på vandet, ellers vil der blive lukket periodevis maj 1945: Bestyrelsesmøde. Kassereren havde forsøgt, at indkassere vandregning hos den tyske værnemagt, da det nu kunne se ud til, at de ville til at rømme barakkerne på Rundvejen. Det lykkedes ikke juni 1945: Bestyrelsesmøde. 5

6 Der er nu i samme barakker indflyttet allierede flygtninge. Kassereren har nu sin opmærksomhed rettet på deres vandforbrug marts Bestyrelsesmøde. Man enedes om i samarbejde med grundejerforeningen, at opsætte 2 stk. opslagstavler, henholdsvis på Thons ejendom, Frydendalsvej nr.1. og ved Købmand Frejlev, på Fasanvej august 1945: Generalforsamling. Her var ophævelse af interessentselskabets kontrakt af 12. Dec på dagsordenen og blev vedtaget ophævet, med 19 stemmer for og ingen imod. 26/9 1950: Uddrag af referat fra generalforsamlingen formanden oplæste betingelserne for Aalborg Kommunes overtagelse af Frydendals Vandværk. Disse blev enstemmig tiltrådt med visse ændringer i henhold til skrivelse nr. 7 af Punkt 5 på dagsordenen: Forslag fra bestyrelsen Det vedtages at der afholdes en fest for interesserede med deltagelse af et par for hver interesseret. Generalforsamlingen bevilgede 1200,00 kr. til afholdelse af festen. Generalforsamlingen afsluttet. Hilda Søttrup, fungerende sekretær M. Andersen, J.A. Sørensen, Chr. Madsen. 22/ : Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde. Afholdt hos Marius Andersen, Ternevej angående festen, som tænkes afholdt d.3/11 dette år, har formanden indhentet en del oplysninger. Man regner med ca. 60 par maksimum. Hvert par tilskyder selv 6 kr. Man enedes om, at invitere tidligere interessantere, Frederik Larsen (Fasanvej nr.7) og Niels Christensen (Frydendalsvej nr.10), som hædersgæster med damer, samt Jens Jørgensen. Alle har ydet foreningen forskellige honorarløse tjenester. Prisen regnes med kr. 9 pr kuvert, inklusiv drikkepenge. Drikkevarer er ikke inkluderet. Festen holdes på Odd Fellov. Man henvender sig til Nordjysk Koncertbureau angående musik. 3 stemmer, som også skal medvirke under spisningen, som tænkes påbegyndt kl.19 og fortsætte til kl.1. Man overlader så vidt muligt underholdningen til den Mørkeblonde. Mødet hævet. Morten Madsen, Chr. Madsen, Jens A Sørensen, M. Madsen. 2/ Bestyrelsesmøde afholdes hos formanden. Formanden bød velkommen. Bestyrelsen var fuldtallig. Tilstede var vandværkskasserer Marius Larsen og vandværksbestyrer fra Aalborg kommune Hr. Jørgensen. Man overlod forskellige dokumenter vedrørende vandværket til hr. Jørgensen. Regnskab og kassebeholdning kan først afleveres efter generalforsamlingsgodkendelse / Uddrag af generalforsamling. Afholdt i Blegkilde. Dagsordenens eneste punkt: Aalborg Kommunes overtagelse af Frydendal Vandværk. Formanden meddelte at Aalborg Kommune d.3/4 dette år, officielt har overtaget værket. Derefter blev betingelserne gennemgået for denne overtagelse Kassereren oplæste det afsluttende reviderede regnskab. Kassebeholdning var 651,33 kr. minus forskellige udlæg fra formanden kr. 54,oo. Udgifter var i alt 3619,11kr. Balancen var 4274,47kr. Restancer 357,50kr kr. underskud fra festen blev godkendt. Ejnar Nielsen Rundvejen kritiserede, at han ikke havde fået kendskab til festens afholdelse. Formanden redegjorde, for måden man havde publiceret festens afholdelse på. Det vedtoges enstemmig, at byde på en genstand for de fremmødte medlemmer. Formanden foreslog, at man indkøbte sprøjtemateriel for 250 kr. og evt. Rensebånd til kloakkerne. Dette godkendes enstemmigt. Mødet hævet M. Andersen, Martin Madsen, Jens A. Sørensen, Chr. M. Pedersen, Chr. Madsen. Erik Nielsen. 6

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender. Vedtægter for Grundejerforeningen Nørhede Øst Revision November 2015. 1. Foreningens navn er: Nørhede Øst Grundejerforening. Alle ejere af parcellerne nummer 1 til 265, beliggende Gråstensborgvej, Kaprifolievej,

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen

Vedtægt for Grundejerforeningen Vedtægt for Grundejerforeningen Varbjerg Strand September 1984 Maj 2010 Vedtægterne tilhører parcellen VEDTÆGT FOR GRUNDEJER- OG LEJERFORENINGEN VARBJERG STRAND 1 Foreningens navn er Grundejer- og lejerforeningen

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted Vedtægter for Toftegaardens grundejerforening 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er: Toftegårdens Grundejerforening. Dens hjemsted er Mørkhøj by, Mørkhøj Sogn, Gladsaxe politikreds, og dens stiftelsesdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Vedtægter for Taulov Antenneforening

Vedtægter for Taulov Antenneforening Vedtægter for Taulov Antenneforening Foreningens navn er Taulov Antenneforening (Antenneforening Taulov Syd - af 23/9 1970). 1 2 Foreningens hjemsted er Taulov i Fredericia kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN.

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 20-10-99 Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 1. Foreningens navn Foreningens navn er : GRUNDEJERFORENINGEN LYSTGÅRDSPARKEN. 2. Foreningens lokalområde Foreningen består af området Lystgårdsparken

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Ajourført frem til 25. februar 2010 1 Navn og Omfang Foreningens navn er Grundejerforeningen Søgården, dens område er den syd for Kirke Værløsevej beliggende

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB 2012 1. Klubbens navn er Handelsstandens Boldklub, og har hjemsted i Københavns Kommune. Den har til formål at samle mænd og kvinder til udøvelse af boldspil. Dog

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Vedtægter Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Generelle bestemmelser 1. Navnet er Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Grundejerforeningen og vandværket

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Bjergby Mark Vandværk

Vedtægter for Bjergby Mark Vandværk Vedtægter for Bjergby Mark Vandværk 1 VEDTÆGTER FOR BJERGBY MARK VANDVÆRK Bjergby Mark Vandværk er et Andelsselskab beliggende på Enagervej 101, 4200 Slagelse. Selskabets formål er i overensstemmelse med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere