Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til Aalborg d. 6 marts 1898.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898."

Transkript

1 Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt jeg disse sparsomme oplysninger fra nogle gamle protokoller. Det blev til disse korte og lange uddrag. Man fornemmer ud af teksterne, lidt om hvorledes udviklingen har været. De to dejlige sange, taler for sig selv. Arkivalierne beretter ikke meget om Frydendal Vandværk som sådan, ej heller om hvornår vandværket er opført. Beliggenheden har sandsynligvis altid været, det samme sted, for enden af Vagtelvej. Gården Frydendal blev som bekendt nedbrudt i årene omkring Det første vandværk kan således godt have tilhørt gården og efterfølgende overtaget af de kommende beboere. Værket har i begyndelsen været drevet ved hjælp af en vindmotor, som det fremgår af de gamle protokoller. Udskrifterne af forhandlingsprotokollerne fortæller bl.a. om hvorledes udviklingen var omkring driften af vandværket, og har sikker ikke været uden problemer, ikke mindst med fordelingen af de økonomiske omkostninger. I teksten er nogle af de gamle tale og skrivemåder bibeholdt og manglende ord var ikke læselige. Det bemærkes også at møderne holdes på adressen Gugvej nr. 4, der efterfølgende bliver til Kjellerupsgade nr. 4, og deraf kan udlades at vejen fra begyndelsen havde navnet Gugvej helt inde fra Østerbro. Senere blev møderne afholdt i Blegkilde. Vandværket benævnes også både som aktieselskab og interessentselskab! I referat d.6.maj Afsnit 2, står der datoen Er gården Frydendal så bygget i dette år under navnet Johannestorp, som nævnes i folketællingen i 1801, men ikke senere, eller er det først i 1837 ved Niels Christoffersen Møller? Gården Frydendal blev i 1898 købt af Th. Nielsen og sagfører Carl Berg Nielsen. Sidstnævnte blev i 1903 eneejer af Frydendal, og man regner med, at det var ham der i 1904 lod gården nedbryde og arealerne udparcellere i byggegrunde. Th. Nielsen er en gennemgående person i alle referaterne, (første gang nævnt 5 juli-1904) og som skrevet i referat af 8. august 1918 ejer af matr. nr. 13 d.( med flere, hvilke disse mon være?). I referat af 6 juni 1919 vælges han til formand. Senere er han ikke nævnt. Avlsbruger på gården Frydendal Jens Peter Larsen står i referat af 8. aug nævnt, som ejer af matr.nr. 15 d. og 15c. Denne J.P. Larsen kunne godt tænkes at være samme ejer af Fasanvej nr. 7 (Opført 1880 ifølge teknisk forvaltning?). På Rundvejen nr. 3 boede også en hr. Larsen, som skulle tilhøre samme familie (1938). Her slutter den første protokol og de næste to starter først i år 193o. De efterfølgende udpluk af foreningsprotokollerne fortæller lidt om udviklingen og historien omkring vandværket. Frydendal sangen stammer sandsynligvis fra grundejerforeningens stiftelsesfest og giver et godt indtryk af nybygger ånden iblandt beboerne, så der er i dag stadig noget at leve op til! Forhandlingsprotokol 1898 til Aalborg d. 6 marts

2 Interessentselskabet Frydendal Vandværk, afholdt møde d.6 marts kl.10,30. Mødet afholdtes på hr. Edmund Kriels kontor Gugvejen 4. Mødte vare Mater Paulsen, bort---- enke, murer Petersen og Edmund Kriel (A. Haagensen udeblev fra mødet). Til formand valgtes enstemmig Edmund Kriel, at regne fra dato til 20. januar Det pålagtes formanden, at drage omsorg for, at vandværket istandsættes. Endvidere vedtages: 1. At alle udgifter ved vandværkets drift for eks. Reparationer, maling tilsyn o.s.v. betales fra dato af samtlige interessenter. 2. Skulle nogen af interessenterne stå til rest med betalingen, eller noget at betale sin andre i udgifterne med vandværket, skal formanden være berigtiget til ved sagfører, at lade beløbet indkassere, og alle udgifter ved søgsmålet, skal betales af den interessant, som står til restance med betaling, deri indbefattet salær til den af formanden antagne sagfører, uden hensyn til fr 6. august Formanden er berettiget til, at lukke for vandet til den parcel, hvis ejer ikke har betalt, efter at formanden 2 gange har affordret ham beløbet. 4. Ejeren af Frydendal (for tiden A. Haagensen) og senere ejere kan ikke uden formandens tilladelse, forandre ved den over Frydendals mark liggende rørledning. Aalborg den 6 marts Edmund Kriel Søren Paulsen (V. Cortsen) Amalia Cortsen H.C.V. Petersen. Den 5. juli afholdes møde af Aktionærerne i Frydendals Vandværk, for at tage bestemmelse angående reparation af nævnte vandværk. Mødte var bagermester R. Schneider, hr. smedemester Vind og købmand Edmund Kriel, hvorimod Chr. Th. Nielsen og Mejlenberg Ladegård ikke var mødt skønt tilsagn i nb. brev, af hvilken grund et nyt møde blev bestemt til afholdes den 11. dns. Kl på undertegnede Edmund Kriels kontor Gugvejen nr. 4 Aalborg. Aalborg d. 5. juli Rud. Schneider. Edmund Kriel. Joh. Reiner. Den 11. juli afholdtes møde af aktionærerne Frydendal Vandværk. Alle aktionærerne var mødte og blev det besluttet, at bemyndige formanden hr. Edmund Kriel, til at foranstalte det fornødne med hensyn til reparation af vandværket, samt drage omsorg for, at arbejdet påbegyndes snarest muligt. Tillige blev det overdraget hr. smedemester Wind at udføre arbejdet for et beløb af 300 kroner, skriver tre hundrede kroner. Og forpligter ovennævnte hr. Johan Wind sig til uafhængig, at påbegynde arbejdet, samt til i alle måder, at udføre arbejdet solid og godt. Aalborg den. 11. juli Th. Nielsen. Rud. Schneider. Edmund Kriel. Joh. Reiner. Den 16. januar 1905 afholdtes aktionær generalforsamling på Kriels kontor Gugvej nr.4. kl. 2, hvor regnskabet forelagtes af formanden, og blev af samtlige aktionærer godkendt. Aalborg 16. januar Th.Nielsen. Joh. Reiner. Rud. Schneider. Edmund Kriel. Mandag den 21. januar, der afholdtes møde af aktionærerne i Frydendal Vandværk. Alle aktionærer var mødte. Regnskab for 1906 fremlagdes og godkendtes. Aalborg d.21. januar Edmund Kriel.(formand). Den 30. okt afholdtes ekstra Generalforsamling på hr. Edm. Kriels kontor, Kjellerupsgade 4, i anledning af stormskade. Der var indkommen 2 tilbud på reparationer. Olsen kr. 187,oo. Smed Nielsen kr. 150,00.. Alle interessenter var mødte, og vi blev enige om at overdrage arbejdet 2

3 til smed Nielsen. Samt at hver af de fire interessenter skal udrede en fjerdedel af nævnte beløbet kr. 150,00. Skriver ethundrede og femti kroner. Aalborg den 30. okt Rud. Schneider. And.J Bech. Th. Nielsen. Edm. Kriel. Tirsdag den 2. marts kl.4. eft. Var interessenterne i Frydendal Vandværk indvarslet til møde ved en ordinær generalforsamling, hvor regnskabet blev oplæst og befundet rigtig. Schneider og And.J. Bech var ikke mødt. I alt 3 Aktier. Hvorimod mødte Hr. Th. Nielsen 7 aktier og undertegnede Edmund Kriel 1 aktie, som altså er beslutningsdygtig. Aalborg den 2.marts Th. Nielsen. Edmund Kriel. Onsdag den 16. marts kl.4. efterm. afholdtes den ordinære generalforsamling, hvor regnskabet fremlagtes og godkjentes. Lovene fremlagtes og vedtages enstemmig. NB, Alle Aktionærer har mødt. Aalborg den 16.marts Th. Nielsen. Rud. Schneider. And. J. Bech. E. Kriel. Den 11.april.1912 afholdes den ordinære generalforsamling, hvor regnskabet fremlagtes og godkendes for A. Bech gen valgt som formand for Edmund Kriel var ikke mødt. Pt. Grand Hotel Aalborg den 11.april And. J. Bech. Dags dato afholdt interessenterne i Frydendal Vandværk, ekstraordinær generalforsamling angående istandsættelse af vandværksmotoren og pumpen. Hvor det med samtlige interessenters samtykke, blev vedtaget at overdrage fabrikant S. Olsen Gl. Gasværk arbejdet mod en betaling af 500 kr. for komplet istandsættelse af motoren ext. ext. Intet undtaget og med garanti for motoren i et tidsrum af 2 år. Aalborg d.? August Rud. Schneider. And. J. Bech. Dags dato afholdt interessantselskabet Frydendal Vandværk extraordinær generalforsamling, angående istandsættelse af vandværkets motor og pumpen.. Mødte var And. Bech. R. Schneider samt Edmund Kriel, Hr. Th. Nielsen var ikke mødt, skønt han var tilsagt til mødet i anbefalet brev. De mødte medlemmer Bech, Schneider og Kriel repræsenterer 4 stemmer, og mødet var altså beslutningsdygtig. Det vedtages at overdrage hr. maskinfabrikant S. Olsen istandsættelse af motor og øvrige til vandværket hørende dele, intet undtaget, mod en betaling af 500kr., således at hr. S. Olsen afleverer vandværket i complet stand i løbet af 14 dage, til bekræftelse heraf har hr. S. Olsen egenhåndet underskrevet herværende protokol. De oven anviste 14 dage regnes fra den dag stålværket leverer hr. S.Olsen, som samtidig forpligter sig, at holde forbrugerne af vandværket ved lige med tilstrækkelig vand, indtil værkets afleveres i complet stand. Aalborg 1. september E. Kriel. Rud. Schneider. And.J.Bech. S. Olsen Gl. gasværk. Dags dato afholdt interessentselskabet Frydendal Vandværk ordinær generalforsamling på Hr. E. Kriels kontor, Kjellerupsgade 4. Mødte var hr. R. Schneider, Ands. Bech og Edm. Kriel. Fraværende var hr. Th. Nielsen, skjøndt han var tilsagt i nb. Brev. Da forhandlingerne særlig var spørgsmålet om vandafgiften for villabeboerne samt af haverne, blev de mødte herre enige om, grundet hr. Nielsens fravær, at indkalde til en extraordinær generalforsamling, som afholdes onsdagen den 18. feb. Kl.5 efterm. på Edm. Kriels kontor. Aalborg d. 11.feb Edm. Kriel. R. Schneider. And. J. Bech. Dags dato afholdt Interessentselskabet Frydendal Vandværk ordinær generalforsamling, hvor formanden hr. Andr. J. Bech fremlagde regnskabet for 1913, som viste en underbalance på 3

4 kr.484,53, som fremkommer ved en hovedreparation af vandværket, der godkendes. Men da beløbet ikke var indgået, blev en extr. Ordinær generalforsamling forlagt, som skal finde sted otte dage efter at beløbet er indgået, og reparationen er betalt rette vedkommende. Aalborg d.18. April Rud. Schneider. Th. Nielsen. Edmund Kriel. Andr. J. Bech. Aar 1918 den 8. Aug. Efterm. kl. 4 afholdtes interessentselskabsmøde i Interessentselskabet Frydendal Vandværk. Tilstede var partikulær Thomas Nielsen af Hasseris, der som ejer af den i interessentskabskontrakten af 12. dec tinglæst 18 s. A. Haagensen tidligere tilhørende ejendom m. nr. 13d. m.fl. er medejere af vandværket for 9/13. Mødt var endvidere avlsbruger Jens Peter Larsen af Frydendal, der foreviste skøde, tinglæst 8 Juni 1918, hvorefter han nu er ejer af den i den fornævnte interessentskabskontrakt tidligere Cortesens enke tilhørende ejendom m. nr. 15 c. af Sohngårdsholm, samt den murer Herman Chr. Vald. Petersen tidligere hørende ejendom m. nr. 15d. og således legitimerede sig som medejer af vandværket for 2/13. Endelig var mødt bagermester Rud. Schneider af Aalborg, der foreviste skøde tinglæst 2/2 1901, i henhold hvortil han er ejer af den malermester Søren Poulsen tidligere tilhørende ejendom m. nr. 14b. og 15 b. af Sohngårdsholm, samt skøde tinglæst 12 jan Bl.a. udvisende at han ligeledes er ejer af den købmand Edmund Kriel tidligere hørende m. nr. 14 c. og 14 d. ibd, og i henhold hvortil han således legitimerede som medejer af vandværket for 2/13. Samtlige interessenter var således mødt. Det vedtages enstemmig, at den i interessantselskabets kontrakten optagne bestemmelse, hvorefter med ejendomsretten alene skal tilhøre interessenterne i deres egenskab af ejere af de i kontrakten nævnte ejendomme, hvilket den vedblivende efter kontrakten skal følge, ophæves således at medejendomsretten herefter fremtidig overgår udelukkende at være en personlig ret, med hensyn til hvilken forandring i kontrakten tinglæsning kan finde sted. Det vedtages ligeledes enstemmigt, at den i kontrakten post 3 optagne bestemmelse, hvorefter prisen på vand ikke må overstige 4.? pr tønde ophæves, således at interessentselskabet er frit stillet med hensyn til fastsættelse af prisen. Endvidere vedtages det enstemmigt, at andre bestemmelser i kontraktens post 3, 2 stk. derhen, at vandafgiften erlægges halv årlig i hvis januar og juli måned i stedet for helårligt ved udgangen af hvert kalenderår. De mødte interessenter konstituerede sig der hos i henhold til kontraktens post 4. som bestyrelse, og valgte enstemmigt partikulær Thomas Nielsen af Hasseris som formand, idet denne samtidig bemyndiges til for interessentselskabets regning at antage lønnet medhjælp til at føre tilsyn med vandværket og til regnskabsførelsen. De af den tidligere formand Edmund Kriel sendte såkaldte vedtægter for salg af vand fra A/S Frydendal Vandværk ved Aalborg, dat. 1. juli 1914 har ingensinde haft bestyrelsens godkendelse og der vil derfor ikke være, at tage noget hensyn til disse såkaldte vedtægter, hvorimod formanden snarest muligt vil have, at forelægge til bestyrelsens godkendelse, et reglement for forbrugerne af vand fra værket. Det vedtages enstemmig at sige selve vandværket m. nr.1am af Sohngårdsholm med derpå værende maskiner og beholdere, samt interessentselskabets tilhørende udlagte rørledninger bortsolgt for en pris af 500 kr. pr. andel. Der fremlagdes regnskab, der udviste et underskud på 486kr og 88 øre, hvilket underskud fordeles på interessenterne i forhold deres andele, og indbetales i interessentselskabets kasse. Hvis værket måtte være bortsolgt inden 1 okt. d.å. vil der inden den 15 s.m. være at afholde bestyrelsesmøde til fastsættelse af vandafgiftens størrelse for året 1919 for hver forbruger for sig. Rud. Schneider. Th. Nielsen. Jens Peter Larsen. Dags dato afholdt interessenterne i vandværket generalforsamling hos bagermester Rud. Schneider, Nørregade 17, hvor regnskabet fremlagdes og godkendes. Regnskabet viste et 4

5 overskud på 68,19 kr. Hr. partikulær Th. Nielsen valgtes til formand. Det vedtages at Rud. Schneider skulde føre regnskabet. Aalborg den 6.juni Th. Nielsen. Rud. Schneider. Jens Peter Larsen. Forhandlingsprotokol Søndag d. 16 marts 1930 afholdes i Blegkilde kl.10 generalforsamling, der blev valgt tre personer til forhandling med tandlæge G. Jakobsen og Th. Berthelsen (Athemt nu Mariendal Gl.Gugvej 51) angående ejendomsforholdene vedrørende Frydendal Vandværk. Følgende blev valgt: S.C. Sørensen (Rødsten). Hr. ingeniør Nielsen (Frydenhøj), samt skomager Larsen (Rosenhøj). Man ser i øvrigt hen til, at forvaltningen af vandværket blev mere efter forbrugernes ønsker. I 1935 kniber det med at forsyne kvarteret tilstrækkelig med vand og man overvejere tilslutning til Aalborg Kommune Vandforsyning. På en eks. Ordinær generalforsamling 20/ besluttes at udvide vandværket og der indhentes tilbud fra entreprenører. I 1936 blev der på en eks. ordinær generalforsamling vedtaget etablering af et nyt eldrevet vandværk. Tilbud blev indhentet og arbejdet iværksat samme år. I 1936 igangsættes fra Nr. Tranders kommunes side et væsentligt vej og kloakarbejder, dog uden at fortovet bliver flisebelagt, dette sker først ca. 20 år senere. Den 13. jan fremviser forhandlingsprotokollen følgende opgørelse over hvad det nye anlæg havde kostet. Hus og pumpestation (Fa. Seet Aarhus)..5885,oo kr. Elektriske installationer.. 738,00 kr. Uforudsete udgifter. Brøndboring og deraf følgende retsag.489,00 kr. Omkostninger vedr. optagelse af lån kr Over 10 års afdrag. 5 % ,00 kr. I alt: kr. Salg af gl. vandværk: Vindmotor..275,00 kr. Afbrændt elmotor.. 60,00 kr. Gl. pumpehus. 50,00 kr. I alt:...385,00 kr. 2. marts 1940: Bestyrelsesmøde Afstemning om ekstra opkrævning for optøning af vandledninger af vandværket, mod garanti mod sprængning feb. 1941: Generalforsamling Forslag om opstilling af enkelte vandstandere i gaden, hvor folk kunne hente vand i særlige frostperioder blev vedtaget! Under aktuelt drøftes at genoprette Borger og Grundejerforeningen. Dette blev vedtaget. 13. marts 1945: Bestyrelsesmøde. Punkt 2. I anledning af rationering af elektricitet havde formanden forhørt sig hos ingeniøren for teknisk udvalg i Vejgård. Beboerne blev anmodet om at spare på vandet, ellers vil der blive lukket periodevis maj 1945: Bestyrelsesmøde. Kassereren havde forsøgt, at indkassere vandregning hos den tyske værnemagt, da det nu kunne se ud til, at de ville til at rømme barakkerne på Rundvejen. Det lykkedes ikke juni 1945: Bestyrelsesmøde. 5

6 Der er nu i samme barakker indflyttet allierede flygtninge. Kassereren har nu sin opmærksomhed rettet på deres vandforbrug marts Bestyrelsesmøde. Man enedes om i samarbejde med grundejerforeningen, at opsætte 2 stk. opslagstavler, henholdsvis på Thons ejendom, Frydendalsvej nr.1. og ved Købmand Frejlev, på Fasanvej august 1945: Generalforsamling. Her var ophævelse af interessentselskabets kontrakt af 12. Dec på dagsordenen og blev vedtaget ophævet, med 19 stemmer for og ingen imod. 26/9 1950: Uddrag af referat fra generalforsamlingen formanden oplæste betingelserne for Aalborg Kommunes overtagelse af Frydendals Vandværk. Disse blev enstemmig tiltrådt med visse ændringer i henhold til skrivelse nr. 7 af Punkt 5 på dagsordenen: Forslag fra bestyrelsen Det vedtages at der afholdes en fest for interesserede med deltagelse af et par for hver interesseret. Generalforsamlingen bevilgede 1200,00 kr. til afholdelse af festen. Generalforsamlingen afsluttet. Hilda Søttrup, fungerende sekretær M. Andersen, J.A. Sørensen, Chr. Madsen. 22/ : Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde. Afholdt hos Marius Andersen, Ternevej angående festen, som tænkes afholdt d.3/11 dette år, har formanden indhentet en del oplysninger. Man regner med ca. 60 par maksimum. Hvert par tilskyder selv 6 kr. Man enedes om, at invitere tidligere interessantere, Frederik Larsen (Fasanvej nr.7) og Niels Christensen (Frydendalsvej nr.10), som hædersgæster med damer, samt Jens Jørgensen. Alle har ydet foreningen forskellige honorarløse tjenester. Prisen regnes med kr. 9 pr kuvert, inklusiv drikkepenge. Drikkevarer er ikke inkluderet. Festen holdes på Odd Fellov. Man henvender sig til Nordjysk Koncertbureau angående musik. 3 stemmer, som også skal medvirke under spisningen, som tænkes påbegyndt kl.19 og fortsætte til kl.1. Man overlader så vidt muligt underholdningen til den Mørkeblonde. Mødet hævet. Morten Madsen, Chr. Madsen, Jens A Sørensen, M. Madsen. 2/ Bestyrelsesmøde afholdes hos formanden. Formanden bød velkommen. Bestyrelsen var fuldtallig. Tilstede var vandværkskasserer Marius Larsen og vandværksbestyrer fra Aalborg kommune Hr. Jørgensen. Man overlod forskellige dokumenter vedrørende vandværket til hr. Jørgensen. Regnskab og kassebeholdning kan først afleveres efter generalforsamlingsgodkendelse / Uddrag af generalforsamling. Afholdt i Blegkilde. Dagsordenens eneste punkt: Aalborg Kommunes overtagelse af Frydendal Vandværk. Formanden meddelte at Aalborg Kommune d.3/4 dette år, officielt har overtaget værket. Derefter blev betingelserne gennemgået for denne overtagelse Kassereren oplæste det afsluttende reviderede regnskab. Kassebeholdning var 651,33 kr. minus forskellige udlæg fra formanden kr. 54,oo. Udgifter var i alt 3619,11kr. Balancen var 4274,47kr. Restancer 357,50kr kr. underskud fra festen blev godkendt. Ejnar Nielsen Rundvejen kritiserede, at han ikke havde fået kendskab til festens afholdelse. Formanden redegjorde, for måden man havde publiceret festens afholdelse på. Det vedtoges enstemmig, at byde på en genstand for de fremmødte medlemmer. Formanden foreslog, at man indkøbte sprøjtemateriel for 250 kr. og evt. Rensebånd til kloakkerne. Dette godkendes enstemmigt. Mødet hævet M. Andersen, Martin Madsen, Jens A. Sørensen, Chr. M. Pedersen, Chr. Madsen. Erik Nielsen. 6

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM LOVE for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM Revideret marts 2006 I. Almindelige bestemmelser: 1. Foreningens navn er Villabyen Hindholm, og den hjemsted er Tårnby Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996 Nr. Rind Vandværk Historie op til sammenslutning med Vejlebakkens Vandværk Fra 1902 til 1934 og igen fra 1934 til 1978 og 1978 til 1996 gennemgået af Peter Lund Nr. Rind Vandværk fra 1902-1934. Der findes

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere