Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til Aalborg d. 6 marts 1898.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898."

Transkript

1 Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt jeg disse sparsomme oplysninger fra nogle gamle protokoller. Det blev til disse korte og lange uddrag. Man fornemmer ud af teksterne, lidt om hvorledes udviklingen har været. De to dejlige sange, taler for sig selv. Arkivalierne beretter ikke meget om Frydendal Vandværk som sådan, ej heller om hvornår vandværket er opført. Beliggenheden har sandsynligvis altid været, det samme sted, for enden af Vagtelvej. Gården Frydendal blev som bekendt nedbrudt i årene omkring Det første vandværk kan således godt have tilhørt gården og efterfølgende overtaget af de kommende beboere. Værket har i begyndelsen været drevet ved hjælp af en vindmotor, som det fremgår af de gamle protokoller. Udskrifterne af forhandlingsprotokollerne fortæller bl.a. om hvorledes udviklingen var omkring driften af vandværket, og har sikker ikke været uden problemer, ikke mindst med fordelingen af de økonomiske omkostninger. I teksten er nogle af de gamle tale og skrivemåder bibeholdt og manglende ord var ikke læselige. Det bemærkes også at møderne holdes på adressen Gugvej nr. 4, der efterfølgende bliver til Kjellerupsgade nr. 4, og deraf kan udlades at vejen fra begyndelsen havde navnet Gugvej helt inde fra Østerbro. Senere blev møderne afholdt i Blegkilde. Vandværket benævnes også både som aktieselskab og interessentselskab! I referat d.6.maj Afsnit 2, står der datoen Er gården Frydendal så bygget i dette år under navnet Johannestorp, som nævnes i folketællingen i 1801, men ikke senere, eller er det først i 1837 ved Niels Christoffersen Møller? Gården Frydendal blev i 1898 købt af Th. Nielsen og sagfører Carl Berg Nielsen. Sidstnævnte blev i 1903 eneejer af Frydendal, og man regner med, at det var ham der i 1904 lod gården nedbryde og arealerne udparcellere i byggegrunde. Th. Nielsen er en gennemgående person i alle referaterne, (første gang nævnt 5 juli-1904) og som skrevet i referat af 8. august 1918 ejer af matr. nr. 13 d.( med flere, hvilke disse mon være?). I referat af 6 juni 1919 vælges han til formand. Senere er han ikke nævnt. Avlsbruger på gården Frydendal Jens Peter Larsen står i referat af 8. aug nævnt, som ejer af matr.nr. 15 d. og 15c. Denne J.P. Larsen kunne godt tænkes at være samme ejer af Fasanvej nr. 7 (Opført 1880 ifølge teknisk forvaltning?). På Rundvejen nr. 3 boede også en hr. Larsen, som skulle tilhøre samme familie (1938). Her slutter den første protokol og de næste to starter først i år 193o. De efterfølgende udpluk af foreningsprotokollerne fortæller lidt om udviklingen og historien omkring vandværket. Frydendal sangen stammer sandsynligvis fra grundejerforeningens stiftelsesfest og giver et godt indtryk af nybygger ånden iblandt beboerne, så der er i dag stadig noget at leve op til! Forhandlingsprotokol 1898 til Aalborg d. 6 marts

2 Interessentselskabet Frydendal Vandværk, afholdt møde d.6 marts kl.10,30. Mødet afholdtes på hr. Edmund Kriels kontor Gugvejen 4. Mødte vare Mater Paulsen, bort---- enke, murer Petersen og Edmund Kriel (A. Haagensen udeblev fra mødet). Til formand valgtes enstemmig Edmund Kriel, at regne fra dato til 20. januar Det pålagtes formanden, at drage omsorg for, at vandværket istandsættes. Endvidere vedtages: 1. At alle udgifter ved vandværkets drift for eks. Reparationer, maling tilsyn o.s.v. betales fra dato af samtlige interessenter. 2. Skulle nogen af interessenterne stå til rest med betalingen, eller noget at betale sin andre i udgifterne med vandværket, skal formanden være berigtiget til ved sagfører, at lade beløbet indkassere, og alle udgifter ved søgsmålet, skal betales af den interessant, som står til restance med betaling, deri indbefattet salær til den af formanden antagne sagfører, uden hensyn til fr 6. august Formanden er berettiget til, at lukke for vandet til den parcel, hvis ejer ikke har betalt, efter at formanden 2 gange har affordret ham beløbet. 4. Ejeren af Frydendal (for tiden A. Haagensen) og senere ejere kan ikke uden formandens tilladelse, forandre ved den over Frydendals mark liggende rørledning. Aalborg den 6 marts Edmund Kriel Søren Paulsen (V. Cortsen) Amalia Cortsen H.C.V. Petersen. Den 5. juli afholdes møde af Aktionærerne i Frydendals Vandværk, for at tage bestemmelse angående reparation af nævnte vandværk. Mødte var bagermester R. Schneider, hr. smedemester Vind og købmand Edmund Kriel, hvorimod Chr. Th. Nielsen og Mejlenberg Ladegård ikke var mødt skønt tilsagn i nb. brev, af hvilken grund et nyt møde blev bestemt til afholdes den 11. dns. Kl på undertegnede Edmund Kriels kontor Gugvejen nr. 4 Aalborg. Aalborg d. 5. juli Rud. Schneider. Edmund Kriel. Joh. Reiner. Den 11. juli afholdtes møde af aktionærerne Frydendal Vandværk. Alle aktionærerne var mødte og blev det besluttet, at bemyndige formanden hr. Edmund Kriel, til at foranstalte det fornødne med hensyn til reparation af vandværket, samt drage omsorg for, at arbejdet påbegyndes snarest muligt. Tillige blev det overdraget hr. smedemester Wind at udføre arbejdet for et beløb af 300 kroner, skriver tre hundrede kroner. Og forpligter ovennævnte hr. Johan Wind sig til uafhængig, at påbegynde arbejdet, samt til i alle måder, at udføre arbejdet solid og godt. Aalborg den. 11. juli Th. Nielsen. Rud. Schneider. Edmund Kriel. Joh. Reiner. Den 16. januar 1905 afholdtes aktionær generalforsamling på Kriels kontor Gugvej nr.4. kl. 2, hvor regnskabet forelagtes af formanden, og blev af samtlige aktionærer godkendt. Aalborg 16. januar Th.Nielsen. Joh. Reiner. Rud. Schneider. Edmund Kriel. Mandag den 21. januar, der afholdtes møde af aktionærerne i Frydendal Vandværk. Alle aktionærer var mødte. Regnskab for 1906 fremlagdes og godkendtes. Aalborg d.21. januar Edmund Kriel.(formand). Den 30. okt afholdtes ekstra Generalforsamling på hr. Edm. Kriels kontor, Kjellerupsgade 4, i anledning af stormskade. Der var indkommen 2 tilbud på reparationer. Olsen kr. 187,oo. Smed Nielsen kr. 150,00.. Alle interessenter var mødte, og vi blev enige om at overdrage arbejdet 2

3 til smed Nielsen. Samt at hver af de fire interessenter skal udrede en fjerdedel af nævnte beløbet kr. 150,00. Skriver ethundrede og femti kroner. Aalborg den 30. okt Rud. Schneider. And.J Bech. Th. Nielsen. Edm. Kriel. Tirsdag den 2. marts kl.4. eft. Var interessenterne i Frydendal Vandværk indvarslet til møde ved en ordinær generalforsamling, hvor regnskabet blev oplæst og befundet rigtig. Schneider og And.J. Bech var ikke mødt. I alt 3 Aktier. Hvorimod mødte Hr. Th. Nielsen 7 aktier og undertegnede Edmund Kriel 1 aktie, som altså er beslutningsdygtig. Aalborg den 2.marts Th. Nielsen. Edmund Kriel. Onsdag den 16. marts kl.4. efterm. afholdtes den ordinære generalforsamling, hvor regnskabet fremlagtes og godkjentes. Lovene fremlagtes og vedtages enstemmig. NB, Alle Aktionærer har mødt. Aalborg den 16.marts Th. Nielsen. Rud. Schneider. And. J. Bech. E. Kriel. Den 11.april.1912 afholdes den ordinære generalforsamling, hvor regnskabet fremlagtes og godkendes for A. Bech gen valgt som formand for Edmund Kriel var ikke mødt. Pt. Grand Hotel Aalborg den 11.april And. J. Bech. Dags dato afholdt interessenterne i Frydendal Vandværk, ekstraordinær generalforsamling angående istandsættelse af vandværksmotoren og pumpen. Hvor det med samtlige interessenters samtykke, blev vedtaget at overdrage fabrikant S. Olsen Gl. Gasværk arbejdet mod en betaling af 500 kr. for komplet istandsættelse af motoren ext. ext. Intet undtaget og med garanti for motoren i et tidsrum af 2 år. Aalborg d.? August Rud. Schneider. And. J. Bech. Dags dato afholdt interessantselskabet Frydendal Vandværk extraordinær generalforsamling, angående istandsættelse af vandværkets motor og pumpen.. Mødte var And. Bech. R. Schneider samt Edmund Kriel, Hr. Th. Nielsen var ikke mødt, skønt han var tilsagt til mødet i anbefalet brev. De mødte medlemmer Bech, Schneider og Kriel repræsenterer 4 stemmer, og mødet var altså beslutningsdygtig. Det vedtages at overdrage hr. maskinfabrikant S. Olsen istandsættelse af motor og øvrige til vandværket hørende dele, intet undtaget, mod en betaling af 500kr., således at hr. S. Olsen afleverer vandværket i complet stand i løbet af 14 dage, til bekræftelse heraf har hr. S. Olsen egenhåndet underskrevet herværende protokol. De oven anviste 14 dage regnes fra den dag stålværket leverer hr. S.Olsen, som samtidig forpligter sig, at holde forbrugerne af vandværket ved lige med tilstrækkelig vand, indtil værkets afleveres i complet stand. Aalborg 1. september E. Kriel. Rud. Schneider. And.J.Bech. S. Olsen Gl. gasværk. Dags dato afholdt interessentselskabet Frydendal Vandværk ordinær generalforsamling på Hr. E. Kriels kontor, Kjellerupsgade 4. Mødte var hr. R. Schneider, Ands. Bech og Edm. Kriel. Fraværende var hr. Th. Nielsen, skjøndt han var tilsagt i nb. Brev. Da forhandlingerne særlig var spørgsmålet om vandafgiften for villabeboerne samt af haverne, blev de mødte herre enige om, grundet hr. Nielsens fravær, at indkalde til en extraordinær generalforsamling, som afholdes onsdagen den 18. feb. Kl.5 efterm. på Edm. Kriels kontor. Aalborg d. 11.feb Edm. Kriel. R. Schneider. And. J. Bech. Dags dato afholdt Interessentselskabet Frydendal Vandværk ordinær generalforsamling, hvor formanden hr. Andr. J. Bech fremlagde regnskabet for 1913, som viste en underbalance på 3

4 kr.484,53, som fremkommer ved en hovedreparation af vandværket, der godkendes. Men da beløbet ikke var indgået, blev en extr. Ordinær generalforsamling forlagt, som skal finde sted otte dage efter at beløbet er indgået, og reparationen er betalt rette vedkommende. Aalborg d.18. April Rud. Schneider. Th. Nielsen. Edmund Kriel. Andr. J. Bech. Aar 1918 den 8. Aug. Efterm. kl. 4 afholdtes interessentselskabsmøde i Interessentselskabet Frydendal Vandværk. Tilstede var partikulær Thomas Nielsen af Hasseris, der som ejer af den i interessentskabskontrakten af 12. dec tinglæst 18 s. A. Haagensen tidligere tilhørende ejendom m. nr. 13d. m.fl. er medejere af vandværket for 9/13. Mødt var endvidere avlsbruger Jens Peter Larsen af Frydendal, der foreviste skøde, tinglæst 8 Juni 1918, hvorefter han nu er ejer af den i den fornævnte interessentskabskontrakt tidligere Cortesens enke tilhørende ejendom m. nr. 15 c. af Sohngårdsholm, samt den murer Herman Chr. Vald. Petersen tidligere hørende ejendom m. nr. 15d. og således legitimerede sig som medejer af vandværket for 2/13. Endelig var mødt bagermester Rud. Schneider af Aalborg, der foreviste skøde tinglæst 2/2 1901, i henhold hvortil han er ejer af den malermester Søren Poulsen tidligere tilhørende ejendom m. nr. 14b. og 15 b. af Sohngårdsholm, samt skøde tinglæst 12 jan Bl.a. udvisende at han ligeledes er ejer af den købmand Edmund Kriel tidligere hørende m. nr. 14 c. og 14 d. ibd, og i henhold hvortil han således legitimerede som medejer af vandværket for 2/13. Samtlige interessenter var således mødt. Det vedtages enstemmig, at den i interessantselskabets kontrakten optagne bestemmelse, hvorefter med ejendomsretten alene skal tilhøre interessenterne i deres egenskab af ejere af de i kontrakten nævnte ejendomme, hvilket den vedblivende efter kontrakten skal følge, ophæves således at medejendomsretten herefter fremtidig overgår udelukkende at være en personlig ret, med hensyn til hvilken forandring i kontrakten tinglæsning kan finde sted. Det vedtages ligeledes enstemmigt, at den i kontrakten post 3 optagne bestemmelse, hvorefter prisen på vand ikke må overstige 4.? pr tønde ophæves, således at interessentselskabet er frit stillet med hensyn til fastsættelse af prisen. Endvidere vedtages det enstemmigt, at andre bestemmelser i kontraktens post 3, 2 stk. derhen, at vandafgiften erlægges halv årlig i hvis januar og juli måned i stedet for helårligt ved udgangen af hvert kalenderår. De mødte interessenter konstituerede sig der hos i henhold til kontraktens post 4. som bestyrelse, og valgte enstemmigt partikulær Thomas Nielsen af Hasseris som formand, idet denne samtidig bemyndiges til for interessentselskabets regning at antage lønnet medhjælp til at føre tilsyn med vandværket og til regnskabsførelsen. De af den tidligere formand Edmund Kriel sendte såkaldte vedtægter for salg af vand fra A/S Frydendal Vandværk ved Aalborg, dat. 1. juli 1914 har ingensinde haft bestyrelsens godkendelse og der vil derfor ikke være, at tage noget hensyn til disse såkaldte vedtægter, hvorimod formanden snarest muligt vil have, at forelægge til bestyrelsens godkendelse, et reglement for forbrugerne af vand fra værket. Det vedtages enstemmig at sige selve vandværket m. nr.1am af Sohngårdsholm med derpå værende maskiner og beholdere, samt interessentselskabets tilhørende udlagte rørledninger bortsolgt for en pris af 500 kr. pr. andel. Der fremlagdes regnskab, der udviste et underskud på 486kr og 88 øre, hvilket underskud fordeles på interessenterne i forhold deres andele, og indbetales i interessentselskabets kasse. Hvis værket måtte være bortsolgt inden 1 okt. d.å. vil der inden den 15 s.m. være at afholde bestyrelsesmøde til fastsættelse af vandafgiftens størrelse for året 1919 for hver forbruger for sig. Rud. Schneider. Th. Nielsen. Jens Peter Larsen. Dags dato afholdt interessenterne i vandværket generalforsamling hos bagermester Rud. Schneider, Nørregade 17, hvor regnskabet fremlagdes og godkendes. Regnskabet viste et 4

5 overskud på 68,19 kr. Hr. partikulær Th. Nielsen valgtes til formand. Det vedtages at Rud. Schneider skulde føre regnskabet. Aalborg den 6.juni Th. Nielsen. Rud. Schneider. Jens Peter Larsen. Forhandlingsprotokol Søndag d. 16 marts 1930 afholdes i Blegkilde kl.10 generalforsamling, der blev valgt tre personer til forhandling med tandlæge G. Jakobsen og Th. Berthelsen (Athemt nu Mariendal Gl.Gugvej 51) angående ejendomsforholdene vedrørende Frydendal Vandværk. Følgende blev valgt: S.C. Sørensen (Rødsten). Hr. ingeniør Nielsen (Frydenhøj), samt skomager Larsen (Rosenhøj). Man ser i øvrigt hen til, at forvaltningen af vandværket blev mere efter forbrugernes ønsker. I 1935 kniber det med at forsyne kvarteret tilstrækkelig med vand og man overvejere tilslutning til Aalborg Kommune Vandforsyning. På en eks. Ordinær generalforsamling 20/ besluttes at udvide vandværket og der indhentes tilbud fra entreprenører. I 1936 blev der på en eks. ordinær generalforsamling vedtaget etablering af et nyt eldrevet vandværk. Tilbud blev indhentet og arbejdet iværksat samme år. I 1936 igangsættes fra Nr. Tranders kommunes side et væsentligt vej og kloakarbejder, dog uden at fortovet bliver flisebelagt, dette sker først ca. 20 år senere. Den 13. jan fremviser forhandlingsprotokollen følgende opgørelse over hvad det nye anlæg havde kostet. Hus og pumpestation (Fa. Seet Aarhus)..5885,oo kr. Elektriske installationer.. 738,00 kr. Uforudsete udgifter. Brøndboring og deraf følgende retsag.489,00 kr. Omkostninger vedr. optagelse af lån kr Over 10 års afdrag. 5 % ,00 kr. I alt: kr. Salg af gl. vandværk: Vindmotor..275,00 kr. Afbrændt elmotor.. 60,00 kr. Gl. pumpehus. 50,00 kr. I alt:...385,00 kr. 2. marts 1940: Bestyrelsesmøde Afstemning om ekstra opkrævning for optøning af vandledninger af vandværket, mod garanti mod sprængning feb. 1941: Generalforsamling Forslag om opstilling af enkelte vandstandere i gaden, hvor folk kunne hente vand i særlige frostperioder blev vedtaget! Under aktuelt drøftes at genoprette Borger og Grundejerforeningen. Dette blev vedtaget. 13. marts 1945: Bestyrelsesmøde. Punkt 2. I anledning af rationering af elektricitet havde formanden forhørt sig hos ingeniøren for teknisk udvalg i Vejgård. Beboerne blev anmodet om at spare på vandet, ellers vil der blive lukket periodevis maj 1945: Bestyrelsesmøde. Kassereren havde forsøgt, at indkassere vandregning hos den tyske værnemagt, da det nu kunne se ud til, at de ville til at rømme barakkerne på Rundvejen. Det lykkedes ikke juni 1945: Bestyrelsesmøde. 5

6 Der er nu i samme barakker indflyttet allierede flygtninge. Kassereren har nu sin opmærksomhed rettet på deres vandforbrug marts Bestyrelsesmøde. Man enedes om i samarbejde med grundejerforeningen, at opsætte 2 stk. opslagstavler, henholdsvis på Thons ejendom, Frydendalsvej nr.1. og ved Købmand Frejlev, på Fasanvej august 1945: Generalforsamling. Her var ophævelse af interessentselskabets kontrakt af 12. Dec på dagsordenen og blev vedtaget ophævet, med 19 stemmer for og ingen imod. 26/9 1950: Uddrag af referat fra generalforsamlingen formanden oplæste betingelserne for Aalborg Kommunes overtagelse af Frydendals Vandværk. Disse blev enstemmig tiltrådt med visse ændringer i henhold til skrivelse nr. 7 af Punkt 5 på dagsordenen: Forslag fra bestyrelsen Det vedtages at der afholdes en fest for interesserede med deltagelse af et par for hver interesseret. Generalforsamlingen bevilgede 1200,00 kr. til afholdelse af festen. Generalforsamlingen afsluttet. Hilda Søttrup, fungerende sekretær M. Andersen, J.A. Sørensen, Chr. Madsen. 22/ : Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde. Afholdt hos Marius Andersen, Ternevej angående festen, som tænkes afholdt d.3/11 dette år, har formanden indhentet en del oplysninger. Man regner med ca. 60 par maksimum. Hvert par tilskyder selv 6 kr. Man enedes om, at invitere tidligere interessantere, Frederik Larsen (Fasanvej nr.7) og Niels Christensen (Frydendalsvej nr.10), som hædersgæster med damer, samt Jens Jørgensen. Alle har ydet foreningen forskellige honorarløse tjenester. Prisen regnes med kr. 9 pr kuvert, inklusiv drikkepenge. Drikkevarer er ikke inkluderet. Festen holdes på Odd Fellov. Man henvender sig til Nordjysk Koncertbureau angående musik. 3 stemmer, som også skal medvirke under spisningen, som tænkes påbegyndt kl.19 og fortsætte til kl.1. Man overlader så vidt muligt underholdningen til den Mørkeblonde. Mødet hævet. Morten Madsen, Chr. Madsen, Jens A Sørensen, M. Madsen. 2/ Bestyrelsesmøde afholdes hos formanden. Formanden bød velkommen. Bestyrelsen var fuldtallig. Tilstede var vandværkskasserer Marius Larsen og vandværksbestyrer fra Aalborg kommune Hr. Jørgensen. Man overlod forskellige dokumenter vedrørende vandværket til hr. Jørgensen. Regnskab og kassebeholdning kan først afleveres efter generalforsamlingsgodkendelse / Uddrag af generalforsamling. Afholdt i Blegkilde. Dagsordenens eneste punkt: Aalborg Kommunes overtagelse af Frydendal Vandværk. Formanden meddelte at Aalborg Kommune d.3/4 dette år, officielt har overtaget værket. Derefter blev betingelserne gennemgået for denne overtagelse Kassereren oplæste det afsluttende reviderede regnskab. Kassebeholdning var 651,33 kr. minus forskellige udlæg fra formanden kr. 54,oo. Udgifter var i alt 3619,11kr. Balancen var 4274,47kr. Restancer 357,50kr kr. underskud fra festen blev godkendt. Ejnar Nielsen Rundvejen kritiserede, at han ikke havde fået kendskab til festens afholdelse. Formanden redegjorde, for måden man havde publiceret festens afholdelse på. Det vedtoges enstemmig, at byde på en genstand for de fremmødte medlemmer. Formanden foreslog, at man indkøbte sprøjtemateriel for 250 kr. og evt. Rensebånd til kloakkerne. Dette godkendes enstemmigt. Mødet hævet M. Andersen, Martin Madsen, Jens A. Sørensen, Chr. M. Pedersen, Chr. Madsen. Erik Nielsen. 6

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Nr. 132 34. årgang Februar 2011

Nr. 132 34. årgang Februar 2011 Nr. 132 34. årgang Februar 2011 Holmboen er et kvartalsblad for Holm Sogneforening af 1. maj 1978. Foreningen er upolitisk, og har til formål at styrke og udvikle landsbyfællesskabet, såvel kulturelt som

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere