Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget"

Transkript

1 Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder spænder fra den politiske og administrative organisation over brugere til borgere og eksterne parter, som f.eks. staten, ministerier, erhvervslivet m.fl. Økonomi- og Planudvalget er det tværgående udvalg, hvis væsentligste opgaver relaterer sig til kommunens økonomiske styring, personale- og planlægningsmæssige forhold, fælles servicefunktioner samt ansvaret for udgifter/indtægter vedrørende jordforsyning, faste ejendomme og ejendomssalg /byggemodning. Alle finansielle anliggender varetages af udvalget. Økonomi- og Planudvalget fastsætter rammerne for fagudvalgenes arbejde og er ansvarlig for administrationen på rådhuset samt kommunens generelle politikker, som f.eks. økonomiregulativ, personalepolitik, indkøbspolitik, udbudsstrategi, forsikringspolitik, finansieringsstrategi Økonomi- og Planudvalget har desuden det koordinerende ansvar for al planlægning. Arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder indsatsen for forsikrede og ikke forsikrede ledige samt hele aktiveringsindsatsen er uddelegeret til Vallensbæk Kommune i forbindelse med Kommunalreformen i 2007 og Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Målgruppen er alle personer som indgår i en eller anden form for beskæftigelsesordning. Dvs. ledige, herunder både forsikrede ledige på a-dagpenge og ikke-forsikrede ledige som oppebærer kontanthjælp og integrationsydelse. Der er tale om en målgruppe med et aldersspænd på år som enten er i aktivering, på ledighedsydelse eller i fleksjob, eller er i afklaring på sygedagpenge. Den nye bevillingsstruktur sigter mod at bevillingsområder skal afspejle praksis så meget som muligt. Derfor omfatter Økonomi- og Planudvalgets bevillingsområder (bortset fra Arbejdsmarkedsforanstaltninger) alle de tværgående indtægter og udgifter, som er nødvendige til at kunne drive en kommune. Jf. senere om finansiering. Udvalgets bevillingsområder: Bevillingsområder B10.10 Administration og Planlægning B10.20 Centralfunktioner og puljer B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger B10.80 Anlæg B10.90 Finansielle poster Økonomi- og Planudvalgets bevillingsområder i alt B Bevillingsområde Administration og planlægning: Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: områder B Politisk organisation B Fælles administration Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder: B Politisk organisation: Byrådet har nedsat fem politiske udvalg, som bl.a. forbereder sager til byrådet, og som træffer egentlige beslutninger inden for udvalgets område. området indeholder udgifter til Byrådets 19 medlemmer, borgmester og udvalg, herunder råd og nævn, møder, kursusvirksomhed, deltagelse i konferencer m.v. området indeholder endvidere kommunens repræsentationsudgifter samt udgifter til afholdelse af valg (der budgetteres med udgifter til kommunevalg i og til Folketingsvalg i alle år). B Fælles administration: Hovedopgaven indenfor Fælles administration er at varetage overordnet ledelse og rådgivning ved udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter i samspil med det politiske system og driftssteder. Herudover varetages myndighedsopgaver. Hensigten med den administrative centerstruktur er at styrke sammenhængskraften ved at sikre tværgående fokus, bedst mulig udnyttelse af ressourcerne og fagligt bæredygtige miljøer.

2 Ishøj Kommune Side 28 Af de samlede udgifter på 90,4 mio.kr. vedrører 86,1 mio.kr. lønninger m.v. til Rådhuspersonalet m.v. svarende til en gennemsnitlig bruttoudgift på godt 0,4 mio.kr. pr. ansat. De øvrige poster består af midler til uddannelse, konsulent- og advokatbistand, kontorartikler samt inventar til rådhus, befordring/tjenestekørsel, møder, kontingent /abonnementer, og personalerelaterede udgifter som lægeerklæringer, ekskursion, hjemmearbejdspladser, vaccination. Udviklingstendenser: Der skal i fortsat arbejdes med en stram styring af økonomien. Dels som følge af landets økonomiske situation; men også den demografiske udvikling i kommunen der medfører flere udgifter til ældreområdet samtidig med, at der er færre i den erhvervsaktive alder. Nytænkning og innovation i det hele taget prioriteres højt med henblik på den bedst mulige løsning af driftsopgaverne, og dermed i sidste ende sikring af bedst mulig betjening af borgerne. Et bredt flertal i Folketinget står bag en budgetlov, som fastlægger de fremtidige rammer for samarbejdet mellem staten og kommunerne. Med budgetloven vil Folketinget fra fastsætte fireårige lofter for de kommunale serviceudgifter. Det stiller øgede krav til organisationen. En sund økonomi med pålidelige og tidstro økonomidata er forudsætningen for at skabe kvalitet i opgaveløsningerne og sikre innovation. Digitaliseringsstrategi styres fra fælles administration. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (e), som i 2011 er vedtaget i KL-regi, indgår som kommunernes andel af en Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi. Iflg. KL s Handlingsplan søsættes fra løbende en række kommunale aktiviteter med det formål at udnytte digitale værktøjer, infrastruktur mv. på en sådan måde, at betjeningen af borgerne dels bliver stadigt mere effektiv, dels giver borgerne mere kvalitet i den givne service. I arbejdet indgår f.eks. en kontaktcenterløsning, som muliggør smidig betjening af borgerne, også udenfor normal åbningstid. Mål og resultatkrav for bevillingsområdet: Mål: Resultatkrav: Handling: Digitalisering Flytte borgernes personlige / telefoniske henvendelser over på selvbetjeningskanaler, med det formål at borgerne hurtigere kan finde svar på spørgsmål hele døgnet. Antallet af straksafklaring af borgernes personlige henvendelser i Borgerservice i øges med 10 % stigende til 33 % i. Antallet af personlige henvendelser i forventes at falde med 10 % men opvejes i af længere samtaletid pga., man skal indføre borgeren i de digitale muligheder. Antallet af telefoniske straksafklaringer øges fra 5 % i 2012 til 20 % i grundet ishøjkviksvar og ændret organisering i Borgerservice med oprettelse af callcenter internt i Ishøj. Implementering af ishøjkviksvar.dk Kontinuerlig forbedring og optimering af svar på spørgsmål borgerne stiller på selvbetjeningsløsningen ishøjkviksvar. Servicetræning af Borgerservicepersonale, der skal opkvalificeres til at være borgerguider samt at motivere borgerne for brugen af digitale løsninger én indgang til rådhuset herunder større kvalitet i 1. møde med borgeren personligt i døren eller i telefonen. Optimering i brugen af digital post både for medarbejderne og borgere. B10.20 Bevillingsområde Centralfunktioner og puljer: Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: områder B Redningsberedskab B Kommunikation B IT B Udlejning af ejendomme B Forsikringer B Driftssikring af boligbyggeri B Fysisk planlægning B Turisme og erhvervsservice B Kørselsafdelingen B Tryghed og kriminalitets forebyggelse B Puljer B Øvrige fællesudgifter og indtægter B Tjenestemandspension Bevillingsområdet i alt

3 Ishøj Kommune Side 29 Beskrivelse af budgetområder: B Redningsberedskab: Af beredskabsloven fremgår det, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at etablere redningsberedskabet (brandvæsenet). Kommunens beredskabskommission varetager den umiddelbare forvaltning heraf. Det er kommunens beredskabschef, der varetager de administrative daglige opgaver inden for beredskabsområdet. Brandvæsenet er pt. et entreprisebrandvæsen, som har til opgave at yde hjælp ved ulykker i det fælles slukningsområde i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Den nuværende 5 årig aftale med Falck udløber pr. 1. september. Opgaven sendes i udbud, men der vurderes ikke at det vil få den store betydning for budgettet. I aftalen er der taget højde for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet ligesom der i aftalegrundlaget er afsat midler til leje og drift af bygninger, særlige mandskabsomkostninger samt generelt administrationstillæg. Brandkøretøjerne og materiel ejes af kommunerne. Brandstationen ligger pt. i Høje-Taastrup Kommune på Øtoftegårdsvej. Brandvæsenets opgaver kan opdeles i tre typer opgaver: Brandslukning, Redning og Akut forureningsbekæmpelse. Endvidere er redningsberedskabets opgaver jf. Beredskabsloven at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Udover disse opgaver løses kommunens brandtekniske byggesagsbehandling, og der gennemføres brandsyn jvf. Beredskabsloven. området omfatter lønninger til beredskabschef og sekretær med 1,2 mio.kr. De øvrige udgifter er i det væsentligste kontraktbundne. B Kommunikation: Ishøj kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt relevant og rettidig information. De ansatte i Ishøj kommune skal have kendskab til kommunens aktiviteter og ydelser, så de kan vejlede borgere til rette center og driftssted. Ishøj kommune ønsker at profilere kommunen som by og arbejdsplads. Kerneopgaverne er formidling af informationer til borgere, samarbejdspartnere og andre interesserede målgrupper, og til kommunens medarbejdere. Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet og infoskærm-systemet, udarbejder pjecer, magasiner, plakater og anden grafisk materiale til borgere og medarbejdere. TV-Ishøj er tv fra Ishøj Kommune. TV-Ishøj sender via fællesantennen på en tv-kanal og en radiokanal og via Internettet på TV-Ishøjs Youtube-kanal. I forbindelse med branding projektet vil der bl.a. blive produceret informationsvideoer / reklamefilm til kommunens hjemmeside, TV-Ishøj, Youtube, facebook samt trykte materialer. B IT: It afdelingens budget dækker udgifter til systemer, udstyr, telefoni og løn. Systemer: It afdelingen anskaffer både systemer, som vi drifter internt, og systemer som eksterne leverandører drifter. Den største del af budgettet til systemer går til eksterndrift af KMD-systemer, CSC-systemer og diverse systemer leveret gennem KL og Kombit. Disse poster beløber sig til ca mio. kr. og udgør således ca. 64 % af det samlede budget. KMD licenserne koster alene knap 14 mio. kr. pr. år. Udstyr: It afdelingen anskaffer udstyr til afvikling af driften, det handler om servere, netværksudstyr, udskiftning af maskinpark mv. Denne post udgør ca.15 % af det samlede budget. Telefoni: Udgifterne til telefoni dækker abonnementer, udstyr, modernisering af telefonnettet og drift. Driftsudgifter dækker hovedsagelig over udgiften til telefonregningen hos TDC. Telefoni udgør ca. 3,5 % af det samlede budget. Hertil kommer de udgifter på ca. 2½ mio. kr. årligt, til dækning af de decentrale enheders telefonregninger, der endnu ikke er blevet budgetomlagt til IT. Løn: It afdelingen har selv budget til løn og drift af afdelingens medarbejdere. Lønsummen dækker også rådighedstillæg for døgnvagtordningen. Afdelingen har hele organisationen som kunder inkl. det politiske niveau. Medarbejderne er inddelt i tre grupper med hver deres kerneopgaver, som er hhv. support, drift og administration. Under administration ligger også brugeroprettelse, sikkerhedsovervågning og telefoni. tet til løn og drift af afdelingens medarbejdere udgør ca.17 % af det samlede budget. B Udlejning af ejendomme: Kommunen ejer og udlejer 100 plejeboliger på henholdsvis Ishøj Boulevard 2 og Køgevej 220 som sammenlagt giver en huslejeindtægt på 8.6 mio. kr., desuden udlejes 178 ældrevenligboliger fordelt på Ishøj Boulevard 4-6, Vejledalen 23-27, Vejlebrovej , Ishøj Bygade 117 og Køgevej 218, som sammenlagt giver en lejeindtægt på 12.9 mio. kr. Herudover er der 3 boinstitutioner med tilsammen 19 boliger, Løkkekrogen i Vallensbæk og Spindehuset som kommunen lejer af LEV og videreudlejer samt Frydekær. Kommunen råder over ca m2 landbrugsjord som bortforpagtes til kommunens landmænd som betaler i henhold til kapiteltakst som offentliggøres af Danmarks Statistik. 138 nyttehaver beliggende for enden af Vejlebrovej udlejes for kr. Kommunen ejer 6 ejerlejligheder og Svømmehallen i E/F Ishøj Bycenter hvortil der betales 1.8 mio. kr. i fællesudgifter. Kommunen lejer desuden Borgerservice, Læge- og Sundhedscentret samt Turistkontoret i Ishøj Bycenter for 1.9 mio. kr. Herudover betaler kommunen 1.9 mio. kr. i andel af rengøringsudgifterne i centret samt 1.8 mio. kr. i andel af vagtordningen. Kommunen lejer 3 børneinstitutioner for 1 mio. kr.

4 Ishøj Kommune Side 30 Herudover udlejer kommunen en række mindre ejendomme og lejemål som sammenlagt giver en lejeindtægt på 1.6 mio. kr. og kommunen lejer/betaler for en række mindre lejemål for 1.7 mio. kr. B Forsikringer / reservationer m.v.: Ishøj Kommune er selvforsikret for arbejdsskader. Dog er der tegnet en katastrofedækning for kr. Herudover betaler kommunen for skadesbehandling til henholdsvis Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsmægler. Dækningsomfanget er alle kommunens ansatte og det årlige antal skadeanmelder ligger på ca Såfremt kommunen skulle tegne en fuld dækkende arbejdsskadeforsikring vil dette beløbe sig til ca. 7,8 mio. kr. som også afsættes i budgettet inkl. ansvarsforsikring som er tegnet i Topdanmark. Ved det seneste forsikringsudbud fravalgte kommunen en række forsikringer og er således selvforsikret for bl.a. glasskader. Kommunen har tegnet følgende forsikringer: Børneulykkes-, all-risk-, entreprise-, kriminalitets- og ledelsesansvarsforsikring for i alt kr Pr. 1. juli 2012 er der tegnet ny bygnings- og løsøreforsikring omfattende alle kommunens ejendomme. Præmien andrager 7,5 mio.kr., med en selvrisiko på op til 8,0 mio.kr. årligt. mæssigt er der herudover afsat 4,9 mio.kr. til dækning af skader og risikostyring som er forebyggelse mod skader. B Driftssikring af boligbyggeri: Området omfatter bestemmelserne i lov om almene boliger, der regulerer det almene byggeris opførelse, finansiering, drift og kommunalt tilsyn samt boliganvisning. Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger (hvordan er livet i boligområdet, udlejningssituationen, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret. Kommunen har 100 % anvisningsret indtil videre frem til og med. Revideret samarbejdsaftale er fremsendt til de 4 boligorganisationer i kommunen med forlængelse frem til Der er p.t. en foreløbig accept fra 3 af boligorganisationerne. Vildtbanegård IV Stationsforpladsen med 97 boliger løber indtil Der indgås en tilsvarende samarbejdsaftale med Lejerbo for byggeriet Fasanparken med 62 boliger, som forventes klar til udlejning oktober. B Fysisk planlægning: Der tages i hver valgperiode stilling til om der skal ske en revision af kommuneplanen eller udarbejdes en helt ny plan. Planen afstikker overordnede retningslinjer for den fysiske udvikling af kommunen. Desuden udarbejdes inden udgangen af første halvdel af hver valgperiode en kommuneplanstrategi, der samtidig er kommunens Agenda21 og Klimaplan. Planerne afstikker sammen den overordnede langsigtede strategi for den fysiske udvikling af kommunen. Desuden opstilles konkrete målbare mål for hvilke aktiviteter der skal iværksættes, ligesom der i kommuneplanrammerne fastsættes bestemmelser for hvad arealerne i kommunen må anvendes til. Kommuneplanrammerne er udgangspunktet for de mere deltaljerede lokalplaner, som er udvalgets ansvar, men hvor udarbejdelsen er delegeret til Teknik og Bygningsudvalget. Dermed er det også Teknik og Bygningsudvalget, der råder over budgettet, som dækker planlægningsarbejde. Lønninger er indeholdt i administrationen. B Turisme og erhvervsservice: Ishøj turistbureau er et autoriseret grønt turistbureau, der fremmer Ishøj som turistdestination nationalt og internationalt. Alle autorisationskrav om formidling af Ishøj, brochureinformation, åbningstider, tilgængelighed og personalenormering er opfyldt. Bureauet er tovholder for turistinformationer i Hvidovre og Høje Tåstrup. Ishøj markedsføres i Visitdenmarks internetportal for attraktioner og overnatning. Ishøj turistbureau driver webportalerne Visitishoj samt Visitvestegnen, udgiver årligt en turistbrochure for Ishøj og omegn med tilhørende kort. Denne distribueres i hele Danmark samt det sydlige Sverige. Brochurer og hjemmesider opdateres på engelsk, tysk og dansk. Der varetages lokal erhvervsservice og opbygges dialog mellem erhvervslivet og Ishøj Kommune. Erhvervskontoret er sekretariat for Ishøjs virksomhedsforeninger og erhvervskontaktudvalget, sekretariat for Iværksætterkontaktpunkt og bistår Ishøjs borgere med vejledning om start af egen virksomhed. Erhvervskontoret er tovholder på erhvervsudviklingsstrategi og politik. Der samarbejdes med Vækstforum, Væksthus Hovedstadsregionen, Copenhagen Capacity og øvrige erhvervsfremmeaktører. Ud over lønnen, indgår også administration og koordinering af venskabsbysamarbejdet for hele Ishøj Kommune i budgetområdet. Dvs. kontakt med venskabsbyerne, fornyelse af samarbejdskontrakter, udarbejder besøgsprogrammer, samt varetager tilskudsudbetaling til foreninger og kommunens øvrige afdelinger. B Kørselsafdeling: Udover at området er underlagt Lov om buskørsel er driftsopgaven ikke lovbestemt. Ishøj kommune har søgt og fået tilladelse til at udføre buskørsel på lige vilkår som andre busvognmænd. I Ishøj har Byrådet valgt selv at stå for en stor del af kørslen med egne borgere, det er alt fra børnehavebørn til sprogtræning, skolebørn visiteret til andet skoledistrikt, svømmekørsel, borgere til genoptræning, læge og speciallæge samt ældre til aktivitetscenter. området indeholder (brutto)udgifter til 6,9 mio. kr. (bl.a. 4,1 mio. kr. til lønninger), som er budgetlagt under de andre områder, som serviceres af kørselsafdelingen. Kun Bycenterbussen budgetteres med både udgift og indtægt under Kørselsafdelingen. Post- samt biblioteksrute, kørsel i forbindelse med valg eller receptioner afregnes ikke specifikt, derfor balancerer budgettet ikke helt.

5 Ishøj Kommune Side 31 B Tryghed og kriminalitets forebyggelse: Fra 2010 har Ishøj Kommune arbejdet på at opbygge en funktionel struktur indenfor det tryghedsskabende- og kriminalitetsforebyggende område. Denne særlige indsats har været forankret hos Hotspotchefen. Indsatsen har hovedfokus på forebyggelse af kriminalitet samt på metodeudvikling indenfor det kriminalpræventive område og er sammensat af flere eksternt finansierede projekter. Formålet med indsatsen er at koordinere og lede det kriminalitetsforbyggende arbejde og derved forebygge kriminalitet og skabe tryghed i Ishøj Kommune. Målgruppen for indsatsen er børn og unge i alderen 6 ca. 30 år. Pr. 1. august 2012 er Stabsenheden for tryghed og kriminalitetsforebyggelse oprettet, og den indsats, der tidligere gik under betegnelsen Hotspot er placeret i denne enhed sammen med andre kommunale initiativer med fokus på forebyggelse af kriminalitet og fremme tryghed. Enheden er placeret under Økonomi- og Planudvalget, da den ledes på tværs af fagudvalg og centre. Det ledelsesmæssige ansvar for enheden er placeret hos direktøren for Børn og Kultur. Enhedens arbejde finansieres dels af kommunale midler og dels af tre eksterne puljer. Den kommunale finansiering dækker gadeplansindsatsen, Club Medina og SSP-samarbejdet. Det første eksternt finansierede projekt kommer fra Satspuljens midler til Styrket social og forebyggende indsats i udvalgte boligområder. Projektet løber fra 1/ til 30/6 med et samlet budget på kr. og dækker følgende tre initiativer: 1. Projektstyring: Den samlede indsats ledes af Hotspotchefen, der fremover kaldes chef for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse. Chefen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse koordinerer og målretter det samlede tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunen. 2. Projekt Annekset: Annekset er et autoværksted, der er placeret i forbindelse med Club Medina. Her kan unge opleve meningsfuld beskæftigelse og tilegne sig kompetencer, der fører frem til et OCN-bevis. tet ligger under Økonomi- og Planudvalget, og styres af centerchefen for Kultur og Fritid. Den daglige ledelse ligger hos lederen af Ishøj Ungdomsskole, mens den strategiske ledelse deles mellem centerchefen for Kultur og Fritid og chefen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse 3. Projekt Basen: Basen er et knallertværksted, der er placeret i ungdomsskolens klub Mødestedet. tet ligger under Økonomi- og Planudvalget, og styres af centerchefen for Kultur og Fritid. Den daglige ledelse ligger hos lederen af Ishøj Ungdomsskole, mens den strategiske ledelse deles mellem centerchefen for Kultur og Fritid og chefen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Det andet eksternt finansierede projekt kommer fra Satspuljens midler til Helhedsorienteret gadeplansindsats. Projektet løber fra 1/ til 30/4 og har et samlet budget på kr. Projektet dækker Virksomheder i Vejleåparken. Formålet med Virksomheden i Vejleåparken er, i samarbejde med det lokale erhvervsliv og boligforeninger, at etablere erhvervsmentorordninger i kombination med fritidsjob til kriminalitetstruede unge. Det tredje eksternt finansierede projekt kommer fra Initiativaftalen mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet. Projektet løber fra 1/ til 31/8 med et samlet budget på kr. og dækker følgende tre initiativer: 1. Exit-indsatsen: Exit-indsatsen har til opgave at hjælpe borgere ud af de organiserede kriminelle miljøer, herunder at koordinere et tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen, Politi og Socialvæsen. 2. Den røde tråd: Indsatsen Den røde tråd har til opgave at varetage alle opgaver omkring en udsat ung herunder familiekontakt, sagsbehandling og støttekontaktfunktion. 3. Implementeringskonsulenten: Implementeringskonsulenten har til opgave at afprøve og implementere kriminalitetsforebyggende redskaber i organisationen. B Puljer: området indeholder udgifter til lønpuljer, vederlag til tillidsrepræsentanter, puljer til dagpenge i passive perioder, løntilskud til forsikrede ledige, Lov- og cirkulæreprogram. Pulje på 1,3 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne (Økonomiaftale ) er også budgetlagt under dette budgetområde. B Øvrige fællesudgifter og indtægter: området samler fællesudgifter (39,8 mio. kr.) og indtægter (-36,9 mio. kr.) som ikke kan henføres under andre budgetområder. Som eksempler kan nævnes kontingenter til forskellige sammenslutninger, udgifter til systemer, som er nødvendige til at drive en kommunal virksomhed (NIS informationssystem, blanket og vielsessystem), udgifter til revision, diverse gebyrer (inkasso, byggesagsbehandling mv.), betaling til og fra Vallensbæk samt administrationsbidrag. Opgaven byggesagsbehandling hører under Teknik og bygningsudvalget, men Økonomi og planudvalget har ansvaret for økonomien (indtægten i dette tilfælde).

6 Ishøj Kommune Side 32 Udviklingstendenser: B Fysisk planlægning: Kommuneplan 2009 og plan- og klimastrategi 2012 indeholder følgende projekter i for den fysiske udvikling i kommunen: Helhedsplan for Ishøj By herunder fortætning af det stationsnære byområde, i overensstemmelse med Fingerplan Virksomhedsforeningen i det lille erhvervsområde og kommunen overvejer at igangsætte en undersøgelse, der skal analysere betingelserne for områdets fremtid. Vand om Arken er et projekt der styrker museets samspil med omgivelserne. Drømmen er at få Arken placeret som oprindelig planlagt på en ø i havneområdet i Ishøj Havn, så Arken bliver en del af det attraktive kystlandskab i Køge Bugt Strandpark. Udvikling af ejendommen Kirkebjerg Gård. Hvilket medfører udstykning til boliger og renovering af hovedhuset. I forbindelse hermed, følger projekterne Forskønnelse af området mellem Gadekæret og Kirkebjerggård samt Synliggørelse af gadekæret, der begge vil give et kvalitetsløft til Ishøj landsby. Udvikling af nye erhvervsområder der afskæres af den nye bane og eksisterende større veje i den grønne kile. Afventer Fingerplan Mål og resultatkrav for bevillingsområdet: Mål: Resultatkrav: Handling: Redningsberedskab: Tilsynsforpligtigelser opfyldes 100 % i fht. gældende lovgivning Alle lovpligtige brandsyn gennemføres svarende til ca. 80 stk. pr. år. Brandteknisk gennemgang i f m byggesagsbehandling skal i 90 % af sagerne kunne håndteres indenfor 14 dage. Afrapporteres til Beredskabsstyrelsen. Føres statistik Fysisk planlægning: Sikre en sammenhængende fysisk planlægning med et bredere perspektiv og tidshorisont Fysisk planlægning: Øge Arkens tiltrækningskraft som udflugtsmål til kultur- og naturmæssige oplevelser Fysisk planlægning: Bevaring af landsbykarakteren i Ishøj Landsby gennem en velovervejet udvikling af ejendommen Kirkebjerggård Fysisk planlægning: Fastholde en kort sagsbehandlingstid Helhedsplan for Ishøj By Registrering og analyse af Ishøj By Udarbejdelse af et samlet katalog over handlemuligheder Lokalplan Arken Lokalplan Vandhunden Lokalplan Tussenelda Lokalplan Ishøj Al-klub Lokalplan Kirkebjerggård 4 ugers sagsbehandlingstid LEAN processer med fortsat optimering og løbende udvikling Fysisk planlægning: Gøre byggesagsbehandlingen digital Implementering af Byg og Miljø Kvalitetssikring af vores digitale byggesagsarkiv Geokodning af bygninger i kommunen Opgradering af Hardware Kompetenceudvikling af medarbejdere B10.30 Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger: Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: Bevillingsområder B A-dagpenge B Revalidering B Fleksjob og ledighedsydelse B Arbejdsmarkedsforantaltninger Bevillingsområdet i alt

7 Ishøj Kommune Side 33 Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter: - Beskæftigelsesansvarsloven, som regulerer samspillet mellem Det regionale beskæftigelsesråd, Det lokale beskæftigelsesråd og jobcentret samt klageadgangen på området. - Beskæftigelsesindsatsloven regulerer lovgivningen inden for den generelle aktiveringsindsats for forsikrede og ikke forsikrede ledige. Her beskrives krav til målgrupper og sagsbehandlingsregler på området, herunder rettidighed for aktivering af ledige. - Integrationsloven og dele af Lov om aktiv socialpolitik for så vidt angår sagsbehandlingen på området ledighedsydelse og fleksjob. Omdrejningspunktet for beskæftigelsesindsatsen i Ishøj Kommune er den årlige beskæftigelsesplan med fastsatte måltal fra Ministeriet samt mål- og resultatkrav fra Beskæftigelsesregionen i Hovedstaden. Styrende politikker: Beskæftigelsesplan som vedtages hvert år Aktiveringsstrategi, der udarbejdes årligt af Vallensbæk Jobcenter, - og godkendes Herudover er der nedsat et ad hoc beskæftigelsesudvalget hvor der er 5 medlemmer Beskrivelse af budgetområder: Alle ydelserne er lovbundne og visiteres fra Jobcenter Vallensbæk. Ydelserne knytter sig til forskellige sociale begivenheder så som ledighed, sygdom og barsel. Tildelingskriterier, satser og varighed varierer mellem de forskellige ydelser og den enkeltes konkrete situation, f.eks. tidligere indtægt, alder og civilstatus. Selve udbetalingen af ydelser foretages fra Borger og Socialservice i Ishøj Kommune. Denne del er under Social- og Sundhedsudvalget. B A-dagpenge: A-dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til forsikrede ledige. Ydelsen udbetales, hvis den ledige er registreret som arbejdssøgende i et jobcenter og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet. For at blive godkendt som fuldtidssikret skal borgeren endvidere inden for de seneste 3 år fået indberettet mindst løntimer eller i en tilsvarende periode have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang. A-dagpenge er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Det vil sige, at kommunen bliver kompenseret for stigende udgifter til A-dagpenge. Der er ca. 760 borgere, der modtager A-dagpenge medio B Revalidering: Revalidering gives til borgere, hvis arbejdsevne er begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at en borger med begrænset arbejdsevne kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Der er ca. 20 borgere på revalidering medio B Fleksjob og ledighedsydelse: Fleksjob kan bevilges til borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. Et fleksjob betyder, at man modtager fuld løn, selv om der ikke udføres en fuld arbejdsindsats. Ledighedsydelsen gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, man eksempelvis er arbejdsløs efter et fleksjob eller har haft 9 måneders ansættelse i fleksjob inden for de seneste 18 måneder. B Drift ved tilskud til kurser m.v.: Driftsudgifterne ved tilskud til kurser m.v. er typisk udgifter til kurser og uddannelse for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse. Selve udbetalingen af ydelser foretages fra Borger og Socialservice i Ishøj Kommune. Denne del er under Social- og Sundhedsudvalget. Udviklingstendenser: Arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved at være et område, som er meget påvirkeligt af konjunkturerne på landsplan. Hvis der er lav konjunktur vil det hurtigt afspejles i antallet af personer på forsørgelse af enten a- dagpenge eller kontanthjælp. Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Udfordringen på området er at tilrettelægge en hurtig og effektiv aktiverings- og beskæftigelsesindsats, hvor målet er at den ledige borger får hurtigt fodfæste på arbejdsmarkedet sammenholdt med en stram økonomisk styring, således at beskæftigelsesmidler bruges optimalt.

8 Ishøj Kommune Side 34 Mål: Resultatkrav: Handling: Administrationen skal løbende effektiviseres og rationaliseres At antallet af ledige med mere end 3 mdr. offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. At tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger begrænses mest muligt. At antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. At antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. De eksisterende IT-baserede selvhjælpsløsninger skal udnyttes optimalt og de langsigtede perspektiver i nye selvhjælpsløsninger undersøges. At antallet af ledige med mere end 3 mdr. sammenhængende ledighed begrænses til 799 personer i december At tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger begrænses til et fald på 26 % fra december 2010 til december At unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til et samlet antal på 549 personer i december At antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 1194 personer (svarer til fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december Borger- og Socialservice har pr. januar 2011 ansat en ny leder til borgerservicedelen. En særskilt opgave for den ny leder bliver at gennemgå brugen af de eksisterende løsninger. Herefter bliver opgaven at indhente erfaringer fra andre kommuner med løsninger, der kan løse konkrete behov på borgerserviceområdet. Der igangsættes analyse af området med digitalt servicetjek i efteråret 2012 Øget indsats og kontakt med virksomhederne i lokalområdet Etablering af virksomhedscentre Øget brug af virksomhedspraktikker For unge under 30 år sker der en intensiv aktiveringsindsats med straksaktivering gennem Ungehuset samt et tæt samarbejde med lokale virksomheder om praktikforløb og uddannelse. Der er etableret en fremrykket indsats for unge med anden etnisk baggrund end dansk i projektet Fremskudt jobcenter i Vejleåparken. Etablering af projekt Opkvalificering af langtidsledige på Vestegnen, hvor Vallensbæk Jobcenter er tovholder på projektet. Her modtager forsikrede langtidsledige intensiv aktivering. Projektet løber indtil. Borgere som er i risiko for at falde ud af A- dagpengesystemet begrænses med optimering af indsats i i Vallensbæk Jobcenter. Etablering af projekt brug for alle. Udsatte borgere, match 3 begrænses mest muligt At kortlægge tilbudsviften på beskæftigelsesområdet med særligt fokus på ungegruppen / iværksættelse af nytteaktivering At antallet på nuværende borgere forventes andel på 75 % at overgå til anden forsørgelse i. At antallet på 219 personer på passiv hjælp, match 3 pr gennemgås, og der opstilles en indsatsplan senest At forebygge at flere unge fastholdes på passiv kontanthjælp Øget indsat fra Jobcenter Vallensbæk med ansættelse af 2 ekstra jobkonsulenter. Øget indsats med ansættelse af ekstratovholderfunktion for målgruppen ind til Der oprettes pladser til ervhervsafklaring/nytteaktivering for ungegruppen i Ishøj Kommune med pladser i. B10.80 Bevillingsområde Anlæg: Udvalgets bevillingsområde: Bevillingsområde B10.80 Anlæg

9 Ishøj Kommune Side 35 Specifikation af rådighedsbeløb: Rådighedsbeløb kr. Kirkegrunden, salgsindtægter Ny jernbane, erstatning Salg af ejendom til finansiering af ny inst Salg af Kirk.V. 12 og Tussenelda Omkostninger ved salget 300 Salg af Kirkebjerggård Omkostninger ved salget 300 Anlæg i alt Beskrivelse af anlægsområderne: Kirkegrunden, salgsindtægter: Grunden sælges, idet der skal opføres ældrevenlige boliger ved kirkegrunden. Domea står for opgaven og der skal bygges 46 seniorboliger og et fælleshus. Ny Jernbane, erstatning: I forbindelse med anlæg af København-Ringstedbanen forventes en ekspropriationserstatning for de arealer, der bliver berørt af den kommende baneføring. Salg af ejendom til finansiering af ny institution: Ved finansiering af ny institution kalkuleres med salg af eksisterende institution på Jægerbuen 37, som er i utidssvarende stand. Salg af Kirkebjerg Vænge 12 og Tussenelda + omkostninger ved salget: Som en del af finansieringen af til- og ombygningen af Ishøj Skole sælges ejendommen Kirkebjerg Vænge 12 som huser SFO. Endvidere sælges ejendommen Tussenelda, som tænkes udstykket i forbindelse med salget. I anlægsprojektet er indregnet omkostninger til byplanlæggere. Salg af Kirkebjerggård + omkostninger ved salget: Byrådet har den 19. juni 2012 tiltrådt et salg af Kirkebjerggård, som påtænkes udbudt til byggefirma/-entreprenør med en forventet overtagelsesdato den 1. august. Indtægten er beregnet ud fra at der kan opføres 30 rækkehuse samt hovedbygningen, der skal bevares. I anlægsprojektet er indregnet omkostninger til byplanlæggere. B10.90 Bevillingsområde Finansielle konti: Udvalgets politik for området: Finansiel politik Udvalgets bevillingsområde: Bevillingsområde B10.90 Finansielle konti Specifikation af bevillingen i budgetområder: område kr. B Renteindtægter B Renteudgifter B Afdrag på udlån B Optagne lån B Tilskud og udligning B Skatter B Likvide aktiver B Andre finansielle poster Bevillingsområdet i alt

10 Ishøj Kommune Side 36 Beskrivelse af budgetområder: Renteindtægter: Af renteindtægterne udgør 100 t.kr. renter af kassebeholdningen, 500 t.kr. renter af pantebreve, 748 t.kr. renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og t.kr. andre tilgodehavender Renteudgifter: Af renteudgifterne udgør 23,6 mio.kr. renter på lån vedrørende langfristet gæld. Resten ca. 0,2 mio.kr. udgør renter af kortfristet lån samt renter af udlæg vedrørende renovationsordningen. Afdrag på udlån: Afdrag på udlån vedrører i alle årene lån til betaling af ejendomsskatter. Netto udgør beløbet i alle årene 1,5 mio.kr. Dog skal det oplyses, at der hvert år optages nye lån til betaling af ejendomsskatter for 2,7 mio.kr, hvoraf der afdrages 1,2 mio.kr. årligt. I budget er der ektraordinært indskud i Landsbyggefonden på 9,8 mio.kr. Dette drejer sig delvis om grundkapitalindskud vedrørende seniorboliger på grunden ved Vejleå Kirke på 8,2 mio.kr. mens der til drifsstøttelån vedrørende Gadekæret i er afsat 1,6 mio.kr. Optagne lån: Der er budgetlagt med følgende lånoptagelse: kr. Strandgårdskolen, renovering Kvalitetsfondsanlæg Udlæg til henstand med betaling af ejendomsskat Låneoptagelse i alt Tilskud og udligning: De generelle tilskud og udligninger er opført på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets meddelelse af juli Ministeriet har beregnet indbyggertallet pr. 1. januar til Der var budgetlagt med et tilskud som vanskeligt stillet kommune i Hovedstadsområdet med 20,0 mio.kr. Efterfølgende har vi fået oplyst, at vi modtager 27,6 mio.kr. 7,6 mio.kr. mere end budgetlagt. Skatter: Udskrivningsprocenten for personskat er fastsat til 25,0 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i udgør kr. hvilket giver et provenu på kr. Grundskyldspromillen er fastsat til 25,0. Grundværdierne i udgør kr. hvilket giver et provenu på kr. Likvide aktiver: De likvide aktiver primo er skønnet til 21,7 mio. kr. Kommunerne får samlet et ekstraordinært tilskud til konsolidering af kassebeholdningen. For Ishøj Kommune svarer dette til kr. der tillægges kassen i. Indskud til etablering af Letbanen finansieres af kassebeholdningen i med kr. Andre finansielle poster: Andre finansielle poster er hovedsageligt afdrag på lån med 37,2 mio. kr. Herudover er der budgetlagt med indtægter af tilgodehavender vedrørende vand- og spildevandsselskaberne. Herudover indeholder posten tilgodehavender hos Region Hovedstaden i forbindelse med leje af Distriktspsykiatrisk Center på etage 7. Udviklingstendenser: Udvalgets mål og resultatkrav: Mål: Resultatkrav: Aktivitet: Der skal være en minimumskassebeholdning på et 2 cifret millionbeløb Kassebeholdning ultimo året skal være mindst 10 mio. kr. Udfærdigelse af likviditetsoversigt og tæt budgetopfølgning

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere