Bilag til takstprincipper Vejledning til regneark til takstberegning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning"

Transkript

1 Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni

2 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske indberetningssystem. Regnearkene skal derfor udelukkende ses som hjælpeskemaer til beregning af de takster, der skal indberettes. Formularen til indtastning i indberetningssystemet vil være klar til brug omkring 1. september Taksterne skal være indberettet senest 1. november Opbygningen af indtastningsformularen i indberetningssystemet og fanen Indberetning tilbud med (1) afd. i de to regneark, som gennemgås nedenfor, vil være næsten identiske, så det er relativt enkelt at overføre oplysningerne til indberetningssystemets ydelsesformular. Denne vejledning er en vejledning til udfyldelse af hjælpeskemaerne. Vejledningen fortæller, hvordan regnearkene er opbygget og hvilke forhold, der skal tages hensyn til. Der er 2 regneark til takstberegning. Det ene regneark vedrører tilbud med 1 ydelse. Det andet regneark benyttes til tilbud med flere ydelser. Regnearkene er opdelt i 5 faner: Indberetning tilbud med afd. Beregningsskema tilbud med afd. Afskrivninger Takstsammenligning 1 Efterregulering For alle faner gælder, at der kun indtastes beløb/oplysninger i de felter, der er farvet grå. Antallet af dage sættes til 365 i Spørgsmål til vejledningen samt til hjælpeskemaerne kan rettes til: Torben Krone, Camilla Fyhn Milland, I regnearket med flere afdelinger er der en 4. fane til takstsammenligning. Denne fane er beregnet som en hjælpefane og det er frivilligt om man vil bruge den, da den ikke skal bruges til indberetningen. 2 På specialundervisningstilbud, hvor eleverne som hovedregel indskrives for et år af gangen, og hvor eleverne bor på skolen, beregnes taksten for henholdsvis undervisningstilbuddet og døgntilbuddet på grundlag af 11 måneder (334 dage). Skoleåret starter den 1. august og slutter den 30. juni. Juli er betalingsfri. 1

3 Objektiv finansiering af særlige tilbud Den angivne takst er taksten efter, den objektive finansiering er fratrukket. Den objektive finansiering skal være fratrukket inden der foretages indberetning i regnearket. Er tilbuddet fuldt ud finansieret ved objektiv finansiering, vil taksten således være 0. Sådan skal fanebladene udfyldes: Fanebladet Indberetning tilbud med afd henter stort set alle data fra de øvrige faneblade. Der skal dog indtastes nogle få oplysninger: For hvert tilbud Navn, og telefon nr. på den sagsbehandler, der beregner taksterne, skal noteres. For hver ydelse Bemærkninger til belægningsprocenten, såfremt den afviger fra gennemsnittet af de 2 sidste år. Eventuelle bemærkninger såfremt taksten for 2014 afviger fra taksten i 2013, når taksten for 2013 er fremskrevet med den af KL endeligt udmeldte PL procent inkl. efterreguleringer. Generelle bemærkninger til ydelsen/takstområdet. Fanebladet Beregningsskema tilbud med afd. indeholder først en tabel med forudsætninger. Her indtastes udbyderens procent for udgifter til overhead, tilsyn, takst måneder 3, rentesats til forrentning samt p/l-procent såfremt budgettet lægges ind i et andet prisniveau end Det bemærkes, at det generelle overhead maximalt kan være på 4,5 %. Normerede pladser, belægningsprocent, tilbudstype og sammenhængen mellem ydelser i 2013 og 2014 mv. I tabellen Beregningsforudsætninger på afdelingsniveau skal en række generelle oplysninger udfyldes. Det drejer sig om: Kolonne B række 21: Nr. på tilbudet. (Nummeret skal ikke indtastes i indberetningssystemet, men kan anvendes som støtte til dannelse af ydelsesnummeret) 3 Taksterne beregnes, som udgangspunkt for 12 måneder eller 365 dage, men på specialundervisningstilbud, hvor eleverne som hovedregel indskrives for et år af gangen, og hvor eleverne bor på skolen, beregnes taksten for henholdsvis undervisningstilbuddet og døgntilbuddet på grundlag af 11 måneder (334 dage). Skoleåret starter den 1. august og slutter den 30. juni. Juli er betalingsfri. 2

4 Kolonne B række 22: Navn på tilbudet. Kolonne A: Nr. på ydelsen tilbudsnummer + løbenummer Kolonne B: Navn på ydelsen Kolonne C: Antallet af normerede pladser/ antal ydelser. (Man skal angive antallet af ydelser, hvad enten der er tale om normerede (fysiske) pladser, eller ydelser i form af tillægstakster, særforanstaltninger el.lign., som ikke i sig selv er fysiske pladser, men er ydelser, som er en del af de pladser, som er angivet på en af de andre linjer.) Kolonne D: Belægningsprocent i (Belægningsprocenten tages som et gennemsnit af de sidste to års belægningsprocenter suppleret med en konkret vurdering.) Kolonne E: Lovgrundlag (se bilag 2). (I indberetningssystemet vælges lovgrundlaget fra en liste på skærmen. Angivelsen i regnearket har derfor kun vejledende betydning for indtastningen) Kolonne F: Målgruppe (se bilag 1). (I indberetningssystemet vælges målgruppen fra en liste på skærmen. Angivelsen i regnearket har derfor kun vejledende betydning for indtastningen) Kolonne G: Ydelsestype. (I indberetningssystemet vælges ydelsestypen fra en liste på skærmen. Angivelsen i regnearket har derfor kun vejledende betydning for indtastningen. De mulige ydelsestyper er angivet i overskriften til kolonnen.) Kolonne H: Tillægstakst ja/nej. (Hvis der er tale om ydelser/takster, som ikke er fysiske pladser, men tillægstakster, særforanstaltninger el.lign., som kun er en del af en samlet takst, jf. punktet ovenfor om antal pladser, så skal der skrives Ja og ellers Nej. I indberetningssystemet foregår det ved afkrydsning i en Ja/Nej boks.) Kolonne I: Hvis tillægstakst, hvad er taksten den skal kombineres med. (Hvis der er svaret Ja i kolonne H, så skal den takst, som tillægget knytter sig til, angives.) Kolonne J: Hvis ydelsen findes i 2013 Tilbudsnavn Ydelsesnavn2013. (For at kunne lave de takstsammenligninger, som Socialdirektør forummet ønsker, er det nødvendigt at vide hvilke ydelser fra 2013, der matcher ydelserne i De to ydelser matcher hinanden, hvis der er tale om en videreførelse med samme indhold. Det spiller ingen rolle, om normering / antal ydelser er ændret. Da der kan være lavet om på organisationen ved sammenlægning / opsplitning af tilbud mv., er det nødvendigt, at kende såvel tilbudet som 2013-ydelsen. I indberetningssystemet vælges 2013-tilbud ydelse fra en liste på skærmen. Angivelsen i regnearket vil derfor kun have vejledende betydning for indtastningen.) 3

5 Kolonne K: Hvis ydelsen findes i 2013: Takst i (For at kunne lave de takstsammenligninger, som Socialdirektørforummet ønsker, er det nødvendigt at kende taksten for den matchende ydelse i 2013, hvis en sådan findes. De to ydelser matcher hinanden, hvis der er tale om en videreførelse med samme indhold. Det spiller ingen rolle, om normering / antal ydelser er ændret.) Kolonne M: Tjenestemandslønsum Kolonne N: Øvrigt anvendelse til indberetning af skyldige feriepenge (regionen) I omkostningstabellerne skal følgende oplysninger indtastes: Lønudgifter fagligt og teknisk personale Her placeres lønomkostninger til faglig og teknisk personale inkl. vikarudgifter samt barsel. Lønudgifter til tjenestemænd, husassistenter samt pedel placeres også her. Placering af husassistenter samt pedel sker efter udbyders skøn. Administration - løn Her er tale om lønomkostninger til ledelsen på tilbudet samt løn til kontorpersonale. Administration - drift Omkostninger til kontorhold, IT osv. medregnes ligeledes under Administration. Tilbudets andel af omkostninger til centrale IT-systemer, software m.v. skal IKKE med her, da det dækkes af den fælles overhead på maximalt 4,5 %. Udvikling uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv. Her er tale om to principielt forskellige slags omkostninger. For det første driftsomkostninger til kurser, efteruddannelse og kompetenceudvikling mv. samt udvikling af faglige profiler for personale ansat på tilbudene. For det andet udviklingsomkostninger ud over almindelige kurser mv., fx midler til at frikøbe arbejdskraft på tilbudet til gennemførelse af udviklingsprojekter. I henhold til rammeaftalen udgør den særlige udvikling 0,5 % af tilbudets: Lønudgifter fagligt og teknisk personale, Administration løn Administration - drift Indtægter beboerbetaling, salg af ydelser 4

6 Øvrige driftsudgifter Ejendomsudgifter fast ejendom Husleje kun ved lejemål Puljer Forrentning af kapitalapparat Afskrivning af kapitalapparat Opsparet tjenestemandspension Indtægter beboerbetaling, salg af ydelser Beboerbetalinger samt udgifter, der er relateret til beboerbetalingerne, trækkes ud af budgettet forud for takstberegningen. Indtægter fra værksteder m.v. skal ligeledes trækkes ud forud for takstberegningen. Hovedprincippet er, at det i beregningen skal sikres, at udgifter kun finansieres én gang, enten via takstindtægter eller andre indtægter. Såfremt en institution tilbyder konsulentydelser eller fx leverer ydelser til VISO, skal indtægter og udgifter forbundet hermed også trækkes ud af budgettet før taksterne beregnes. Indtægter skal i regnearket opgives som negative tal. Øvrige driftsudgifter Her placeres fx udgifter til indkøb af materialer til værksteder og andre driftsudgifter, der ikke kan fordeles på de andre kategorier. Ejendomsudgifter fast ejendom Det ikke er muligt at gennemføre helt ensartede principper for dette område. Det er imidlertid afgørende, at den enkelte udbyder sikrer, at der ikke sker dobbeltindregning af udgifterne. Her placeres omkostninger til normal vedligehold samt omkostninger til opvarmning, el, ejendomsskat, vand og forsikringer, der ikke betales af beboerne. Derudover skal alle udgifter til bygningsvedligeholdelse over en årrække indregnes i taksterne. Dette kalkuleres efter driftsherrens regler. I tilfælde af huslejetab i almene boliger indgår dette på lige fod med andre udgifter i tilbudets regnskab. Husleje - kun ved eksterne lejemål 5

7 Såfremt tilbudet er beliggende i lejede faciliteter indskrives i dette felt huslejeudgifter inkl. forbrugsudgifter i relation til lejemålet. Reguleringer i forhold til tidligere år Reguleringerne følger udbyderens overførselsregler. Overførte over-/underskud må dog maksimalt udgøre +/- 5 % af årets omkostningsbaserede budget. Ikke overførte over-/underskud skal indregnes i taksterne 2 år efter det år, som over/underskuddet vedrører 4. Der må ikke flyttes over- / underskud mellem tilbud medmindre der, jf. 2 i Bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud, er tale om sammenlignelige tilbud, hvor der er beregnet en fælles takst. I tilfælde af huslejetab i almene boliger indgår dette på lige fod med andre udgifter i tilbuddets regnskab. Hvis en person er indskrevet i et midlertidigt botilbud og bevarer sin egen bolig under opholdet, skal huslejebetaling, herunder lys og varme, betales af betalingskommunen, jf. bekendtgørelse nr af 12. december Der er udarbejdet et vejledende fortolkningsbidrag for principperne for indregning af efterreguleringer fra tidligere år - herunder indregning af over/underskud i efterfølgende års takster. Se Styringsaftalen 2014, bilag 5. 5 Puljer. I dette felt indskrives udgifter til centrale puljer, som ikke er indeholdt i andre poster. Puljemidler, som entydigt kan henføres til en af de tidligere nævnte udgiftskategorier, medregnes i den pågældende kategori. Fx medregnes vikarpuljer under lønudgifter. Andel af central administration /overhead Her medregnes omkostningerne til direkte og indirekte overhead. Denne post skal dække løn til administrativt personale i Regionshuset og på rådhuse, kommunalpolitikere og regionspolitikere samt kontorfaciliteter og kurser osv. til denne personale- 4 Der er udarbejdet et vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Efterregulering af over- eller underskud i taksterne, se Styringsaftale 2014, bilag 5. I notatet gives en række konkrete eksempler på håndtering af sådanne tilfælde, ligesom der er beskrevet principper for regnskabsaflæggelse. Styringsaftale 2014 er først endeligt godkendt 15. oktober Styringsaftalen 2014 er først endeligt godkendt den 15. oktober

8 gruppe. Denne post indregnes i Styringsaftale 2014 med et maximalt overheadtillæg på 4,5 %. Overhead beregnes ud fra samme omkostningsgrundlag som udvikling, jf. ovenfor. Andel af tilsyn De faktiske omkostninger til tilsyn indregnes. Hensættelse til tjenestemandspension i 2014 I dette felt beregner regnearket omkostningerne til tjenestemandspensioner for ikke forsikrede tjenestemænd. Omkostningerne til ikke forsikrede tjenestemandspensioner i 2014 fastsættes til 20,3 % af den pensionsgivende løn til den enkelte tjenestemand. Forsikringspræmien til forsikrede tjenestemænd skal lægges til manuelt. Der skal korrigeres for de beløb, som allerede er indregnet med delingsaftalerne ved kommunalreformen. Pensionsforpligtigelsen skal aktuarmæssigt opgøres mindst hvert 5. år. Hensættelserne på balancen skal herefter op- eller nedskrives, så den bogførte værdi svarer til den aktuarmæssige værdi. Op- og nedskrivningerne modposteres på balancen og føres derfor ikke tilbage til taksten. I fanebladet Afskrivninger indtastes aktiver, der skal afskrives. Det sker efter følgende regler: Afskrivning og forrentning af kapitalapparat Der er tale om følgende omkostninger: I. Afskrivninger: Omkostninger til afskrivning af bygninger, inventar, busser osv. II. Andre kapitalomkostninger: Forrentning af faste aktiver og andre mellemværender. Indregningen af afskrivningerne sker konkret ud fra de budgetterede afskrivninger i det omkostningsbaserede budget. Ejendomsværdien for det enkelte tilbud i 2004, lægges til grund for afskrivningen. Dette betyder, at taksten for år 2014 skal indeholde afskrivninger af aktiver, der: 7

9 Fremgår af delingsaftalen Er anskaffet siden opgørelsestidspunktet i delingsaftalen Forventes anskaffet inden udgangen af år For bygninger opført før 1. januar 1999 lægges ejendomsværdien for 2004 til grund for afskrivningen. For bygninger opført eller erhvervet efter 1. januar 1999 tages udgangspunkt i købsprisen. Derudover foretages regulering i tilfælde af nyinvesteringer. Et aktivs aktuelle værdi beregnes ved at trække den aktuelle værdi af afskrivningerne fra den oprindelig aktiverede værdi. Konkret anvendes følgende kriterier: I. Renten til beregning af forrentningen i 2014 fastlægges af den enkelte udbyder, men kan dog maximalt være renten på et 20-årig fastforrentet inkonvertibelt lån i KommuneKredit pr. 2. april Renten på dette lån er 2,37 % p.a. II. Beregningsgrundlag for forrentningen er aktivets eller andre mellemværenders værdi i budgetåret, hvilket for 2014, vil sige værdien pr Hertil kan endvidere tillægges værdien af nyanskaffelser i budgetåret, hvor forrentningen så beregnes fra ibrugtagningstidspunktet. Hvis dette ikke gøres indgår nyanskaffelser i beregningsgrundlaget for forrentningen i de efterfølgende år. III. Bygninger afskrives over 30 år. For bygninger ibrugtaget før 1/1 2004, starter afskrivningsperioden den 1/ For bygninger ibrugtaget efter 1/ starter afskrivningsperioden fra ibrugtagningstidspunktet. IV. Grunde skal ikke afskrives, men skal forrentes med samme rente som ovenfor. V. Andre aktiver med en anskaffelsessum over kr., og en levetid på mere end et år afskrives efter driftsherres regler på området og forrentes med samme rente som ovenfor. Ønskes afskrivning påbegyndt i en bestemt måned, skrives månedens nummer i feltet O6 for Andre afskrivninger 1. Påbegyndes afskrivningen ved årets begyndelse skrives 1 for januar. Det skal sikres, at udgifter kun finansieres én gang således, at anskaffelser ikke både kan indregnes i driftsregnskabet og samtidig indregnes med forrentning og afskrivning i taksten. VI. Byggeprojekter aktiveres efter driftsherres regler på området VII. For almennyttige boliger skal servicearealernes afskrivning og forrentning indgå i taksten. Afskrivning og forrentning af boligdelen finansieres via huslejebetalingen og skal derfor ikke indgå i taksten. 8

10 Håndtering af underskud ved lukning af tilbud Der henvises til Styringsaftalen Fanebladet Efterregulering Beregningen af efterreguleringen følger den model, der er beskrevet i Model for indregning af overskud- eller underskud i taksterne. Modellen trækker i det omfang det er muligt tal over fra takstberegningen. Den første tabel i regnearket svarer til tabel 1 i notatet: Tilbudet navn Indhold kroner Bemærkninger A1: Samlet faktisk provenu A2:Faktisk afregningsgrundlag A3: Mindreforbrug/merforbrug, som er overført til driftsbudgettet fra 2012 A4=A2+A3: Det faktiske korrigerede regnskab Mindreforbrug = minus merforbrug = plus A5: Samlet regulering A6: Overførsel til næste budgetår: 2014 A7: Skal indregnes i taksten i 2016 Mindreforbrug = plus merforbrug = minus Minus = taksten opskrives plus = taksten nedskrives I denne tabel hentes alle tallene fra øvrige tabeller bort set fra mindre- merforbrug overført fra tidligere år A3 felt B7, som skal indføres her. Det samlede provenue A1 beregnes i den næste tabel og der skal indtastet såvel afregningsdage (B20-29) som takster (C20-29). Det er vigtigt, at taksten ikke hentes fra de øvrige faneblade, da ændringer i disse, vil påvirke taksten og give en forkert beregning af provenu. De samlede afregningsdage er alle dage, som der er afregnet for. Dette er inklusiv afregning ved ophør af løbende måned plus en måned ved botilbud og løbende måned ved dagtilbud. Såfremt der afregnes efter disse regler ved ophør, gælder det både for egne og andre kommuners borgere. A2 - det faktiske afregningsgrundlag opgøres i den næste tabel, hvor der ikke skal indtastes tal, da de hentes andre steder: Driftsudgifterne hentes fra nedenstående tabel, hvor de skal indtastes i B44. Der kan korrigeres for andre driftsudgifter, som bogføres andre steder. Dette 6 Styringsaftalen 2014 er først endeligt godkendt den 15. oktober

11 kan gøres i B45 og B47. Anskaffelser, der aktiveres skal trækkes ud, skal indberettes i B46. Reguleringer fra tidligere år hentes i fanen Beregningsskema tilbud med afd., så hvis der er rettelse, skal det ske i denne fane. Udvikling og overhead beregnes på baggrund af de faktiske regnskabstal. Forrentning og afskrivning hentes fra fanen Afskrivninger, så hvis der er rettelse, skal det ske i denne fane. Tjenestemandspensioner hentes fra fanen Beregningsskema tilbud med afd., så hvis der er rettelse, skal det ske i denne fane. Overførsel til næste år - A6 - beregnes i den sidste tabel på fanen. Her indtastes budget og regnskab, samt hvad der faktisk overføres til tilbudet i det næste budgetår. 10

12 Bilag 1: Målgrupper/områder Målgrupper/områder (YSEnum, Y3) Ikke oplyst Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Handicappede børn og unge Udviklingshæmmede Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Voksne fysisk handicappede Senhjerneskadede Sindslidende Hjemløse og personer med sociale problemer Voldsramte kvinder Personer med misbrug Hjælpemiddelområdet Andet på det sociale område Specialpædagogisk bistand til børn, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen, på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner samt øvrige regionsdrevne specialundervisningstilbud Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner samt øvrige regionsdrevne specialundervisningstilbud Voksne med fysiske eller psykiske handicap, der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2 Personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder, der modtager undervisning i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 3 Personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder, der modtager undervisning i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 3 Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier Børn med behov for ophold på sikrede institutioner 11

13 Bilag 2: Lovgrundlag Lovtekst (Y4Enum, Y4) SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn SEL 36 - Særlige klubtilbud for børn og unge SEL 67 stk.1 Regionsdrevne døgninstitutioner for børn med sociale- eller adfærdsmæssige problemer SEL 67 stk.2 - Døgninstitutioner for handicappede børn SEL 67 stk.3 - Sikrede pladser for børn og unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold SEL Botilbud til længerevarende ophold LAB Almene boliger til handicappede (inkl. Støtte efter SEL 83-85) SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v. i eget hjem (hjemmestøtte) SEL 109 Kvindekrisecentre SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) SEL Beskyttet beskæftigelse SEL Aktivitets- og samværstilbud SEL 101 Stofmisbrugsbehandling Folkeskoleloven 20, stk. 2 Regionsdrevet specialundervisning af børn og unge under 18 år Folkeskoleloven 20, stk. 3, 2. punktum - Specialpædagogisk bistand på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner til børn, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen Folkeskoleloven 20, stk. 3, 1. punktum - Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2 Specialundervisning af voksne med fysiske eller psykiske handicap på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 3 Specialundervisning af personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder SEL 66, 5 Anbringelse for børn og unge Opholdssteder for børn og unge SEL 66, 6 Anbringelse for børn og unge- Døgninstitutioner jf. 67 Hjælpemiddelcentraler, jf. 5 stk 2., i lov om social service Almene ældreboliger efter 105, stk. 2, i lov om almene boliger Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, jf. 11, stk. 1. Andet 12

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere