stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2"

Transkript

1 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Foreningens hjemsted er Årslev Kommune. 2 Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel aktivitet at styrke det frivillige foreningsarbejde og fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 3 Idrætsforeningens mål er at: sikre dialog mellem afdelingerne. opnå fælles identitet. udgive et blad, hvori alle afdelinger har ret til at komme med indlæg. drive klublokalet til gavn for idrætsforeningens medlemmer. nedsætte ad-hoc-udvalg til varetagelse af specifikke opgaver/aktiviteter og beslutte kommissorier. koordinere diverse arrangementer. opnå fælles sponsorpolitik på sigt. 4 Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og specialforbund under Dansk Idrætsforbund, og er således underkastet disse organisationers vedtægter for samarbejde. 1

2 2 stk. 4 5 Som afdeling kan optages alle, der kan vedkende sig foreningens formålsparagraf og vedtægter. Der kan til foreningen jf. generalforsamlingsbeslutning kun optages èn afdeling af hver aktivitet. Afdelingerne er pligtige til at hedde Nr. Lyndelse/Søby med tilføjelse af aktivitet. Medlemskab af foreningen opnås ved medlemskab af én af afdelingerne. Foreningens bestyrelse kan beslutte, at afdelingerne skal betale et gebyr til foreningen for benyttelse af dens faciliteter. Størrelsen af gebyret fastsættes i påkommende tilfælde inden udgangen af februar måned for den kommende sæson. Det beregnes efter det antal aktive medlemmer, som den enkelte afdeling har (dog ikke Støtteforeningen) omregnet til fuldtidskontingent i den netop afsluttede sæson, og forfalder til betaling 1. juni. Foreningen kan yde tilskud eller lån til afdelingerne efter ansøgning, og Bestyrelsen fastsætter betingelserne for den eventuelle ydelse. Stk. 2 Stk. 3 6 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af: A: Forretningsudvalg: Formand Næstformand Kasserer Sekretær B: Formand eller andet bestyrelsesmedlem fra de i 7, stk. 1 nævnte afdelingers bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtige på møderne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende 7 Foreningen skal efter godkendelse på den fælles generalforsamling medvirke til at oprette selvstændige afdelinger. Valgene i disse afdelinger sker i henhold til 15. Foreningen består pr. dags dato af følgende afdelinger: Atletik, Badminton, Fodbold. Gymnastik, Håndbold, Volleyball og Støtteforeningen. Ovennævnte afdelinger er repræsenteret i bestyrelsen. Generalforsamlingen / bestyrelsen kan nedsætte en række fest- og arrangementsudvalg. Derudover kan nedsættes en række faste udvalg til varetagelse af foreningens fællesfunktioner, såsom drift af klublokale, klubblad, sponsorvirksomhed m.m. Eventuelle udvalg etableres i foreningens regi. Hvert af sådanne udvalg har en kontaktperson i bestyrelsen. 2

3 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. 8 8 Højeste myndighed for foreningen er generalforsamlingen, der afholdes i marts/april måned. Det tilstræbes, at generalforsamlingen for foreningen afholdes før afdelingernes generalforsamlinger. Der indkaldes gennem klubblad eller lokal dagspresse samt bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til afdelingernes formænd senest 3 uger før, med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. Senest 8 dage før generalforsamlingen sendes indkomne forslag ud til afdelingernes formænd. Stemmeret har de fremmødte stemmeberettigede medlemmer fra afdelingerne, der er fyldt 15 år. For børn/unge under 15 år har én forældre/værge stemmeret, dersom denne ikke i forvejen er stemmeberettiget. Stemmeberettigede er også bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne /foreningen. Valgbar til bestyrelsen er alle, der er fyldt 18 år, og som vedkender sig disse vedtægter. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed skal der foretages omvalg, bringer det ingen ændring, må der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Dog kræves til ændringer af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Hvis blot et medlem forlanger det, skal der ske skriftlig afstemning ved såvel personvalg samt andre valg. Der skrives referat over vedtagne beslutninger. 9 På den ordinære generalforsamling i foreningen behandles følgende: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering fra afdelingsformændene 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5. Orientering om budget og planer for det kommende år 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. 6: a) Bestyrelse: 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år på lige år 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år på ulige år b) Der vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen c) Der vælges 2 revisorer d) Der vælges 1 revisorsuppleant Valgperioden for suppleanter er 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med følgende 3

4 4 funktioner: Formand, næstformand, kasserer og sekretær. 8. Eventuelt. Obs!! Støtteforeningens logo her stk. 4 stk. 5 stk. 6 Stk. 1 Stk Som medlemmer i de enkelte afdelinger kan optages alle, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som medlemsbidrag til den enkelte afdeling indbetales der årligt et beløb pr. medlem (kontingent). Beløbets størrelse fastsættes af de respektive afdelinger under hensyntagen til afdelingens økonomi og forestående udgifter. Medlemmer er forpligtet til at betale kontingent indtil udmeldelse foreligger. Såfremt et medlem skylder i kontingent ved en sæsons begyndelse og ikke betaler dette efter to rykkere, slettes vedkommende af foreningen og kan kun genoptages ved at betale restancen samt nyt medlemsbidrag. Det er medlemmets pligt at rette sig efter de anvisninger, afdelingens bestyrelse eller trænere giver med hensyn til orden eller tilrettelagt træning. Bestyrelsen i den enkelte afdeling kan nægte optagelse i afdelingen, ligesom den kan udelukke et medlem, hvis den finder begrundet anledning hertil. 11 Gælder kun Støtteforeningen Støtteforeningens formål er at fremskaffe kapital ved afholdelse af diverse arrangementer, samt en ansvarlig pleje af foreningens egenkapital, til støtte for Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening, hovedsageligt til ungdomsarbejdet i de enkelte afdelinger, lokale kulturelle aktiviteter og arrangementer, tilskud til sportsrejser og indkøb af sportsligt udstyr til afdelingerne, alt efter Støtteforeningens bestyrelses vurdering. Ønske om støtte til afdelingernes aktiviteter sker ved fremsendelse af en skriftlig ansøgning til Støtteforeningens kasserer. Medlemskontingentet for Støtteforeningens medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling. 4

5 5 Stk. 3 Støtteforeningens investeringer skal være i obligationer og/eller kontantindskud, og administreres af bestyrelsen og en bankrådgiver. Af foreningens kapital kan sædvanligvis kun afkastet hæves, dog kan Støtteforeningens bestyrelse råde og forvalte over op til kr. om året. Beløb herover kræver godkendelse på ordinær/ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen. Hvis Støtteforeningens kapital falder til under kr. skal Støtteforeningens bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor Støtteforeningens fremtidige formål skal til debat. 12 For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde, skal der være en afdelingsbestyrelse, bestående af: a) Afdelingsformand b) Afdelingskasserer c) Afdelingssekretær d) Et lige antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som er nødvendige for den enkelte aktivitet. Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Afdelingerne nedsætter de for driften nødvendige udvalg. 13 Afdelingerne råder selvstændigt over egne pengemidler og fører selvstændigt regnskab. Den enkelte afdeling hæfter alene med sin formue for afdelingens forpligtelser. 14 Afdelingerne deltager i tværgående aktiviteter i foreningen. Hvis disse medfører et økonomisk udbytte, kan afdelingerne tildeles del af dette i forhold til det antal timer, som den pågældende afdelings medhjælpere har medvirket. En eventuel uddeling af udbytte sker under hensyntagen til foreningens økonomi og efter bestemmelse af bestyrelsen. I påkommende tilfælde afregnes afdelingerne, når endeligt regnskab foreligger for den enkelte aktivitet. 15 Højeste myndighed i afdelingerne vedrørende interne anliggender, er generalforsamlingen. Valg til afdelingernes bestyrelse foregår på en afdelingsgeneralforsamling. Denne afholdes i marts/april måned og indkaldes gennem klubblad eller lokal dagspresse, hvor der annonceres senest 3 uger før med angivelse af dagsorden. Dagsordenforslag til afdelingsgeneralforsamlingen skal være afdelingens formand skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Afdelingsgeneralforsamlingen afvikles i henhold til 8 stk På den ordinære generalforsamling i afdelingerne behandles følgende: 1. Valg af dirigent 2. Afdelingsformandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget 5. Behandling af indkomne forslag 5

6 6. Valg ( i henhold til 12) af a) Bestyrelse: Der vælges et antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som er nødvendige for den enkelte aktivitet. Det tilstræbes, at der vælges et lige antal medlemmer i lige år og et ulige antal (mindst 1) i ulige år. b) 1-2 suppleanter c) 2 revisorer d) 1 revisorsuppleant Valgperioden er 2 år, dog 1 år for suppleanter 7. Eventuelt 6 stk. 4 Den valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen, og udpeger en repræsentant til hovedbestyrelsen. Afdelingens formand meddeler skriftligt foreningens formand om afdelingsbestyrelsens sammensætning samt repræsentant til foreningens bestyrelse. Fælles for foreningen og afdelingerne 16 Ekstraordinær generalforsamling i såvel foreningen som afdelingerne afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af foreningens/afdelingernes stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom, med dagsordenforslag. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 6 uger efter at kravet herom er modtaget, og de indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 17 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Foreningens midler kan omsættes ved foreningens kasserer. Optagelse af lån underskrives af den samlede bestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af enten den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i foreningen. Afdelingerne tegnes ved underskrift af afdelingsformanden. Afdelingernes midler kan omsættes ved afdelingskassereren. Optagelse af lån underskrives af den samlede afdelingsbestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af afdelingens faste ejendom godkendes af enten den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i afdelingen. 6

7 7 18 Foreningens og afdelingernes regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskaberne skal indleveres til revision senest 3 uger før generalforsamlingerne i afdelingerne/foreningen. Afdelingernes/foreningens medlemmer har adgang til de reviderede regnskaber senest 8 dage før generalforsamlingerne. 19 Foreningens formand, kasserer samt sekretær inviteres til at overvære afdelingsgeneralforsamlingerne dog uden at have stemmeret, men med taleret. 20 Vedtagelse af beslutninger i foreningens bestyrelse og afdelingsbestyrelserne kræver, at over halvdelen af de fremmødte stemmer herfor, og at der skrives referat over beslutningerne i de respektive bestyrelser. Afdelingerne er herefter forpligtiget over for beslutningerne. Overtrædes beslutningerne, kan dette medføre eksklusion (ad 22 stk. 3) 21 Medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen alene hæfter med den respektive formue. Medlemmer har ikke økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen Medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 22 En afdeling kan udtræde af Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening endeligt, når 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor i 2 på hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Udtrædelse kan først finde sted ved den førstkommende ordinære foreningsgeneralforsamling med forelæggelse af de på daværende tidspunkt opgjorte aktiver og passiver. Sker udtrædelsen af Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening som følge af sammenlægning med anden lignende forening i Årslev Kommune, beholder afdelingen sin formue og sine aktiver. Ophører en afdelings aktiviteter, overføres dens formue og aktiver til foreningen. En afdeling kan ekskluderes af foreningen ved grov tilsidesættelse af de gældende vedtægter. Beslutningen herom træffes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ud fra 8, stk

8 8 Foreningen kan opløses eller sammenlægges med en anden forening, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele. Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder den opløste forenings formue og aktiver idræts- og ungdomsarbejdet i Nr. Lyndelse/Søbys lokalområde. Obs!! Støtteforeningens logo her Vedtaget på generalforsamlingen, den 7. marts Underskrift af dirigent ved generalforsamlingen Hans Peter Larsen Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforenings vedtægter opdateret 25. marts

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere