Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm."

Transkript

1 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik Højsholt. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Frits Andersen og Pauli Johansen Note: Bilag omdelt på mødet eftersendes sammen med referatet til de medlemmer, der ikke deltog i mødet. Dagsorden 1. Referat af møde 14 incl. underskrift... 2 Økonomiske sager 2. Overtagelse af bygningerne - købstilbud fra Undervisningsministeriet og dets finansiering Budget Kontrakt med arkitektfirma om bygningstilsyn og masterplan Revisionsprotokollat fra KPMG af 2. december Driftssager 6. Mødeplan 2010/ Procedure vdr. udpegning af medlemmer til bestyrelsens 2. periode VEU-center Århus udpegning af centerrådsmedlem Bygningssituationen - status Meddelelser Udviklingstilskud fra Region Midt vdr. maskinflex Januarstarten 2010 status Underskrifter i bestyrelsesprotokol Lars Klewe-undersøgelsen om de gymnasiale uddannelser Nytårsbreve Institutionsstruktur i ungdomsuddannelserne Samsø status efter tre år Burka og niqab Invitation til årsmøde i bestyrelsesforeningen NYT PUNKT Eventuelt C. Pædagogisk kvarter

2 1. Referat af møde 14 incl. underskrift Referat fra BS 14 blev godkendt. 2

3 2. Overtagelse af bygningerne - købstilbud fra Undervisningsministeriet og dets finansiering Sagsfremstilling VUC Århus har endnu ikke modtaget et købstilbud fra Undervisningsministeriet. Købstilbuddet, og dermed den endelige pris, forventes modtaget inden mødet. Det forventes stadig, at skolen tilbydes en overtagelse af bygningerne på Ingerslevs Boulevard og Bülowsgade med virkning fra den 1. januar Beregninger fremgår af bilag 1. Pris Prisen på bygningerne i den nuværende stand kan maksimalt udgøre 70 % af vurderingen foretage af firmaet Gaarde på vegne af Undervisningsministeriet. Skolen forventer at det konstaterede vedligeholdelsesefterslæb vil blive fratrukket prisen, men der er en del usikkerhed forbundet med dette. Vurderinger Som et supplement til Gaardes vurdering har skolen bedt det århusianske ejendomsselskab Colliers om en vurdering af bygningerne. Vurderingen er baseret på to scenarier: 1) fortsat drift og 2) alternativ anvendelse (solgt som tom). Den samlede vurdering udgør efter scenarie 1) 123,5 mio. og efter scenarie 2) 110,4 mio. Finansiering Ledelsen forventer at finansiere købet, inkl. nuværende og planlagte bygningsprojekter (se også under dagsordenens punkt 9), fuldt ud med kreditforeningsbelåning. I den forbindelse er der afholdt møder med Realkredit Danmark, Nykredit og Nordea Kredit. Når købstilbuddet er endeligt, indhentes tilbud herfra på såvel kreditfinansiering som forrentning af likviditetsoverskuddet. Risici I forbindelse med hjemtagning af lån er det en forudsætning, at skolen ikke eksponeres for en risiko, der ligger ud over et 30-årigt 5 % lån. Gennem en kombination af forrentning af likviditetsoverskuddet og udnyttelse af den lave rente, vil der formentlig kunnet opnås en renteudgift i årene 2010 og 2011, der ligger lavere end et 5 % 30-årigt lån. Ledelsen indstiller - at ledelsen bemyndiges til, sammen med formandskabet, at indgå købsaftale med Undervisningsministeriet på grundlag af de i bilag 1 foreliggende beregninger - at ledelsen bemyndiges til, sammen med formandskabet, at indgå låneaftaler med kreditforening op til det maksimale beløb i bilag 1 og under forudsætning af, at skolen ikke eksponeres for en risiko ud over det der svarer til et 5 % 30-årigt lån. Drøftelse Per Lund orienterede om punktet. Efter udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmødet har skolen modtaget købstilbud fra Undervisningsministeriet, som herefter blev drøftet. Købstilbuddet er på 46,3 millioner kr. og beregnet ud fra en betalingsevne på 90 millioner. 3

4 Da skolen af UBST er blevet gjort opmærksom på et akut vedligeholdelsesbehov på millioner til udskiftning af tag på skolens bygning i Bülowsgade, er der gjort indsigelse på købesummen svarende til dette beløb. Det forventes, at købstilbuddet nedsættes med et tilsvarende beløb til ca. 35 millioner kr.. Orientering om risici og lånesammensætning. Der forventes mulighed for en mindre udgift i forhold til budget på ca kr. pr. 10 millioner kroner der lånefinansieres. Per Lund gennemgik lånebehov og finansiering ud fra de omdelte plancher. Skolen er fritaget for stempelafgift op til 54 millioner kr.. Udover købspris belånes yderligere 4,5 millioner kr. til dækning af udgifter til igangværende ombygning af 4. og 5. etage plus kælder IBS. Drøftelse af frekvens af rentetilpasning, låneramme, eventuelle udgifter til etablering af ventilation, kreditforeningernes vurdering af bygningsværdi, fremtidige indtægter i forhold til belåning samt bemærkning om, at der kan være yderligere risiko ved at optage lån i eksempelvis Euro. Ledelsen orienterede på baggrund af spørgsmålene. Frekvensen for tilpasning af renten kendes først når der vælges lånetype. Det forventes, at der stemples op til den maksimale belåning, således at skolen kan trække likviditet til eventuelle fremtidige vedligeholdelses- eller bygningsbehov. Arbejdstilsynet har ikke udført tilsyn, men der forventes ikke udgifter til ventilation ud over vurderingen fra den uafhængig sagkyndige, som har besigtiget begge bygninger. Skolen har haft indledende drøftelser med tre kreditforeninger, som umiddelbart har vurderet bygningernes værdi til at være på niveau med den vurdering, skolen har fået udført af Colliers (intervallet mio). Skolens egen driftsbaserede prognose frem til 2020 er årselever pr. år. Forudsætningen er, at der ikke politisk ændres i det marked som VUC er i. Der er dog ingen umiddelbare tegn på, at der vil ske ændringer i den politikformulering. som p.t. regulerer markedet. Skolen kan betale sine forpligtelser efter optagelsen af lån som ovenfor beskrevet med et årselevtal på ca Der er ikke overvejelser om at optage lån i euro. Preben Clausen omdelte oversigt med købstilbud for flere af de øvrige skoler i Århusområdet. Det er vurderingen, at købstilbuddet for VUC Århus i den sammenhæng er rimeligt i forhold til bygningernes værdi og stand. Af oversigten fremgår tillige, at de forskellige priser afspejler de enkelte skolers elevtal (betalingsevne) og ikke blot bygningernes reelle værdi. Beslutning Bestyrelsen besluttede at følge ledelsens indstilling. 4

5 3. Budget 2010 Sagsfremstilling Budgettet er udarbejdet på baggrund af takstkataloget (FL10) og baseret på afdelingernes forudsætninger vedr. antallet af årskursister og antallet af lærerårsværk i Tilsvarende er omkostninger til serviceafdelingen baseret på forventningerne til aktiviteten i Det er i budgettet forudsat at VUC Århus overtager bygningerne (IBS og SJ) pr. 1. januar 2010, og der er indregnet de nødvendige omkostninger til drift og vedligeholdelse ifølge betalingsevnemodellen og caretakerrapporten. Der er desuden afsat ekstra 1,5 mio. til vedligeholdelsesopgaver og bygningsrådgivning (jfr. også pkt. 4). I forbindelse med multimediebeskatningen er der afsat ekstra kr ,- til udstyr og internetopkoblinger til skolens lærere og administrative medarbejdere. Lønnen forventes reguleret med 2,9 % pr. 1. april (overenskomstmæssige stigninger og decentral lønforhandling). Inklusive bidrag til overgangsordningen udviser budgettet en samlet omsætning på kr ,- og et forventet driftsoverskud inkl. renter, bidrag til overgangsordning og afskrivninger på kr ,-. I bilag 1 er vist omsætningens udvikling i perioden , samt omsætningens og resultatets fordeling på afdelingerne. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender det fremlagte budget Drøftelse Per Lund orienterede om budget og bemærkede, at dette i modsætning til de tidligere budgetter er tilrettet således, at indtægter i de pædagogiske afdelinger er periodiseret ud fra indberetningskvartal. Feriepengeforpligtelsen er præcist beregnet og kan ikke p.t. placeres ud i de enkelte afdelinger. Budgettet er tilrettet i forhold til de tidligere drøftelser i bestyrelsen og der er ikke foretaget store ændringer. Egenkapitalen ultimo 2010 er på 10 millioner kr. og det skal ses i lyset af, at skolen indledte selvejet med en negativ egenkapital på 8 millioner kr. Da regnskabsreglerne p.t. ikke er fuldt oplyste, er der ikke indregnet afskrivninger på bygninger, men udgifter til renter og afdrag er indregnet. Overtagelse af bygningerne er indregnet i budgettet med det dyreste scenarie jf. pkt. 1. En eventuel mindre udgift afsættes til bygninger og vedligeholdelse. Beslutning Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. 5

6 4. Kontrakt med arkitektfirma om bygningstilsyn og masterplan Sagsfremstilling Siden 1. januar 2007 har skolens bygninger været juridisk ejet af UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen), og bygningerne har været teknisk overvåget af arkitektfirmaet Årstiderne som led i en treårig overgangsordning fra den amtslige tid. I praksis har det betydet, at alle anlægsarbejder vedr. bygningerne i denne treårige periode har været besluttet af UBST, men teknisk udført af Årstiderne. Fra 1. januar 2010 overtager skolen selv det fulde ansvar for bygningerne, og de formelle bindinger til UBST og til Årstiderne ophører samtidigt. Dermed opstår behovet for enten at ansætte fagligt personale, der kan udføre de opgaver, som tidligere blev løst af UBST og Årstiderne, eller at tilknytte et firma til opgaven. Bestyrelsen besluttede ved MØDE 14, at skolen fremover tilknytter et arkitektfirma til opgaverne, og at skolen indhenter mindst to tilbud vedr. den tekniske overvågning af bygningerne, og bestyrelsen besluttede desuden at indhente tilbud fra de samme firmaer vedr. udarbejdelse af en masterplan for en samling af skolen på én eller to af skolens adresser Ingerslevs Boulevard og Bülowsgade fra Det pointeredes samtidigt, at udarbejdelse af masterplan og konkrete arkitektopgaver vedr. samling af VUC Århus ikke behøver at hænge sammen. Bestyrelsen fastsatte desuden en økonomisk overgrænse for disse tilbud, som betyder, at sagen ikke skal i åbent udbud. Skolen har derfor indhentet tilbud fra to firmaer på flg. tre opgaver (citat fra udbudsmaterialet): a) Grundydelse vdr. rådgivning Ansvar for løbende opdatering af Caretaker, udarbejdelse af digitale tegninger og løbende opdatering af skolen om myndighedskrav. Virkning fra b) Løbende rådgivning i forbindelse med udbud af og overvågning af konkrete anlægsarbejder Her tænkes på alle typer anlægsarbejder, der kan forekomme i skolens bygninger. Skolen har behov for at kunne trække på et fast arkitektfirma som bygherrerådgiver. Opstart pr c) Masterplan vdr. samling af VUC Århus fra Samlingen af skolen i én bygningsmæssig enhed har været et ønske gennem flere årtier. Med overtagelsen af egne bygninger fra og med eget bygningstaxameter fra samme dato er der skabt en ny ramme, der muliggør en sådan stor disposition. Skolens bestyrelse har ved MØDE 14 den 10. november 2009 peget på flg. to løsninger, der skal undersøges i denne fase (august-december 2010): udarbejdelse af to scenarier for et campuslignende bygningskompleks fra fase 3: i. IBS udbygget ii. IBS og SJ begge udbygget Skolens ledelse har gennemgået de to tilbud og fremlægger på basis af vedlagte notat et forslag til beslutning under selve mødet. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til beslutning 6

7 Drøftelse Preben Clausen orienterede om indstillingen. Ud fra en samlet vurdering er det skolens indstilling, at Årstiderne Arkitekter A/S bedst vil kunne opfylde de behov, skolen har for rådgivning. I perioden fra august 2010 og frem til slutningen af året arbejdes der videre med masterplanen, som præsenteres for bestyrelsen i januar måned Beslutning Bestyrelsen godkendte ledelsens forslag til beslutning med en økonomisk ramme på kr. 7

8 5. Revisionsprotokollat fra KPMG af 2. december 2009 Sagsfremstilling Vuc Århus har den 2. december modtaget det udsendte revisionsprotokollat. Protokollatet viser at VUC Århus i al væsentlighed har løst de problemer, der blev påpeget i Følgende punkter har givet anledning til bemærkninger: KPMG anbefaler en forbedringer i funktionsadskillelsen i kreditor håndteringen, således at rettighederne til ændringer af stamdata flyttes til en anden medarbejder end kreditorbogholder Er iværksat KPMG anbefaler at den nuværende regnskabsinstruks revideres Instruksen vil blive revideret i foråret 2010 KPMG anbefaler en mere systematisk budgetopfølgning på løn. Er iværksat for 2010 yderligere opstrammet i forhold til 2009 KPMG anbefaler en forbedret sikring af serverrum. Er planlagt i budgettet for 2010 KPMG anbefaler at der udarbejdes en IT-sikkerhedsfunktion Overvejes i 2010 Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender protokollatet Drøftelse Per Lund orienterede om, at der er foretaget ændringer i forhold til det udsendte vedr. underskriftsblad. Der blev underskrevet tre eksemplarer til; Rigsrevision, Undervisningsministeriet og skolen. Erik Højsholt bemærkede, at afsnittet om besvigelsesrisiko (s. 85) ikke nødvendigvis nævner det område med størst risiko, som må antages at være vedr. pkt. 2.4 (s.87) om varekøb. Beslutning Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet med bemærkning om, at dato i pkt om itstrategi mangler, samt at der ikke har været behandlet et selvstændigt punkt om it-strategi i bestyrelsen. 8

9 6. Mødeplan 2010/2011 Sagsfremstilling Bestyrelsesmøderne for 2010 er fastlagt til og med MØDE 17. Ved sidste møde forsøgte bestyrelsen efter ønske fra skolen forgæves at fastlægge dato også for MØDE 18 i september måned De to sidste års arbejde med at revidere budgettet midtvejs i året og præsentere dette på septembermødet har vist, at der er behov for mere tid. Derfor foreslås nedenfor en ny samlet mødeplan for 2010 med MØDE 18 foreløbigt påført til den 28. september. tirsdag d. 26. januar 2010 kl Købstilbud bygninger Budget endeligt Det pædagogiske kvarter BS 16 tirsdag d. 23. marts 2010 kl Årsrapport 2009 Det pædagogiske kvarter BS 17 tirsdag d. 18. maj 2010 kl Status strategi Kvartalsrapport Det pædagogiske kvarter BS 18 tirsdag den 28. september Kvartalsrapport Budget 2010 midtvejs Søgningen til augusthold Det pædagogiske kvarter Ledelsen indstiller - at bestyrelsen foreløbigt fastlægger MØDE 18 - at bestyrelsen ved MØDE 16, når den nye bestyrelse er samlet, fastlægger møderne frem til sommeren 2011 Beslutning Bestyrelsen besluttede mødeplanen, som færdiggøres endeligt ved MØDE 16 frem til september måned

10 7. Procedure vdr. udpegning af medlemmer til bestyrelsens 2. periode Sagsfremstilling Den 1. januar 2010 påbegyndes den anden og denne gang fireårige funktionsperiode for bestyrelsens medlemmer, idet disse udpeges eller vælges med en kadence svarende til kommunalvalgene. Der er dog i bestemmelserne fastsat et overlap frem til 1. maj i den nye funktionsperiodes første år. Der er ikke fra centralt fastlagt retningslinjer for, hvorledes denne proces skal håndteres ud over, hvad der er beskrevet i skolens vedtægt og i bestyrelsens egen forretningsorden. Genudpegning kan finde sted, for personligt udpegede medlemmer dog kun én gang. Personligt udpegede medlemmer er: Merete Ipsen, Frits Andersen og Hans Halvorsen. Det vides, at Århus Byråd i januar måned 2010 udpeger et nyt medlem til erstatning for Sidsel Homann, der efter eget ønske for sidste gang deltager i bestyrelsesmødet i dag. For de øvrige medlemmers vedkommende foreslås det, at bestyrelsens medlemmer under mødet tilkendegiver fortsat deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Det foreslås endvidere, at bestyrelsen nykonstituerer sig efter de foretagne valg og udpegninger ved MØDE 16 den 23. marts Ledelsen indstiller - at bestyrelsens medlemmer tager stilling til fortsat deltagelse i bestyrelsesarbejdet - at bestyrelsen nykonstituerer sig ved MØDE 16 Drøftelse Sidsel Homann udtrådte som tidligere adviseret af bestyrelsen efter MØDE 15 med bemærkning om, at hun har været glad for, at være Århus Kommunes udpegede medlem af bestyrelsen for VUC Århus, men at hun har en del øvrige ting der skal varetages. Århus Kommune har i stedet udpeget Peter Hegner Bonfils til at indtræde i bestyrelsen. Børge Rasmussen udtræder ligeledes af bestyrelsen. Børge Rasmussen bemærkede, at han også har været glad for deltagelsen i arbejdet i bestyrelsen, men ønsker at der skal yngre kræfter til. Børge Rasmussen efterfølges af en endnu ikke valgt medarbejderrepræsentant fra HF-afdelingen. Preben Clausen orienterede om, Frits Andersen har meddelt at han ønsker at fortsætte, men at han havde spurgt til muligt habilitetsproblem da hans kone er ansat på VUC Samsø som inspektor. Bestyrelsen fandt, at Frits Andersen godt kan deltage i bestyrelsens arbejde og blot forlade mødet under behandlingen af sager, hvor der kan være berettiget tvivl om inhabilitet. Endvidere orienterede Preben Clausen om, at Carsten Riis forventes at fortsætte samt, at Pauli Johansen har tilkendegivet, at han ligeledes ønsker at fortsætte. 10

11 Claus Christensen, Erik Højsholt og Niels-Jørgen Andreasen ønsker alle at fortsætte, men afventer udpegning fra deres respektive baglande. Merete Ipsen og Hans Halvorsen ønsker ligeledes at fortsætte. Kursistrepræsentanterne Marie Røn Ansbjerg og Anders Baumann fortsætter skoleåret ud, indtil der er nyvalg til skolens kursistråd. Beslutning Bestyrelsen fulgte ledelsens indstilling og godkendte, at bestyrelsen nykonstituerer sig ved MØDE

12 8. VEU-center Århus udpegning af centerrådsmedlem Sagsfremstilling VUC Århus har i et par år været en del af konsortiet Østjysk Kompetencecenter, der betjener virksomheder i Århus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner. Konsortiet er paraply over to initiativer: a) Region Midts kompetenceplatforme i de samme kommuner, rettet mod virksomheder og b) statens projekt vdr. kompetenceudvikling og vejledning for medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, rettet mod såvel virksomheder som enkeltindivider. VUC Århus deltager med en konsulent til det opsøgende arbejde i virksomhederne, og vi leverer primært uddannelsesplanlægning og FVU-undervisning. En oversigt fremlægges under punktet Det pædagogiske kvarter senere på dagsordenen. Desuden er Preben Clausen medlem af styregruppen for konsortiet. Den 1. januar 2010 flyttes dette konsortium ind i en større statslig konstruktion, kaldet VEUcenter Århus, der nu betjener flg. kommuner: Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Århus. VEU-centre samler al virksomhedsrettet AMU-uddannelse og anden virksomhedsrettet uddannelse fra de deltagende institutioner under et koordinerende sekretariat, som for VEU-center Århus vedkommende placeres på Aarhus tekniske Skole. Hensigten er at etablere kun én indgang til virksomhedsrettet efter- og videreuddannelse i et større område, et længe næret ønske fra arbejdsmarkedets parter. De deltagende skoler i dette område omfatter også VUC Århus. De øvrige skoler fremgår af bilagsmaterialet. VUC-bestyrelsesforeningen har i den anledning henvendt sig til bestyrelsen med henblik på, at bestyrelsen senest 15. februar 2010 udpeger en repræsentant til centerrådet for VEU-center Århus. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen udpeger et medlem til centerrådet for VEU-center Århus Drøftelse Preben Clausen orienterede om sagen. Sekretariatet ved Aarhus tekniske Skole er ikke en producerende enhed, Skolen lægger lokaler til og udpeger en leder af VEU-centret. Det er derfor de enkelte deltagende institutioner der producerer de egentlige undervisningsydelser. Preben Clausen er tilforordnet samarbejdet ligesom de øvrige deltagende skolers ledelser og er dermed ikke valgbar. Bestyrelsen drøftede mulige kandidater samt kriterier for udvælgelsen. Det var ikke muligt under mødet at nå til en konklusion, da der ikke umiddelbart er et medlem af bestyrelsen for VUC Århus, der synes at kunne varetage de interesser, som ligger i arbejdet i centerrådet for VEU-center Århus (efterfølgende omdøbt til VEU-center Østjylland. Efterfølgende er det dog afklaret, at formanden indtil videre repræsenterer VUC Århus i det nye centerråd. Udkast til samarbejdsgrundlag for VEU-Center Østjylland blev omdelt. Beslutning Bestyrelsen besluttede at overveje sagen yderligere og vende tilbage senere. 12

13 9.Bygningssituationen - status Sagsfremstilling I forbindelse med skolens forventede overtagelse af bygningerne pr meddeles under dette punkt kort en status over verserende og kommende større bygningsudfordringer. Pavilloner Der nu opstillet i alt 4 pavilloner på skolens grund på Ingerslevs Boulevard og en pavillon på skolens grund i Bülowsgade. Tilsammen rummer de 5 pavilloner 9 klasselokaler og kontorer til 7 personer. Århus Kommune har godkendt skolens ansøgning om tidsforlængelse af pavillonerne frem til Hermed har skolen en kapacitet af klasselokaler, der ca. svarer til situationen efter overtagelse af de to nederste etager i Bülowsgade i Naturvidenskab Der er fortsat både på AVU og HF/GS en vækst i søgningen til skolens naturfag. Derfor indrettes i sommeren 2010 yderligere to demonstrationslokaler: et i fysik HF/GS og naturfag (AVU) på IBS, og et i kemi/biologi på SJ. Bülowsgade Det er nu aftalt med Århus Kommune, at den sociale institution Bocenter Midt (Aktivitetscenter Frederiksbjerg) fraflytter Bülowsgade senest sommeren Det endelige tidspunkt kendes ikke endnu. Sker fraflytningen først på dette tidspunkt, vil skolen kunne ibrugtage de to renoverede etager efter ombygning senest Dette betyder derfor, at de 5 pavilloner først kan nedtages på dette tidspunkt. Skolen er derfor tvunget til at søge om 6 måneders forlængelse af pavillonernes opstillingsperiode, når den skriftlige bekræftelse på aftalen indeholdende det præcise fraflytningstidspunkt er modtaget. Kendte bygningssager omkring og deres finansiering I det medfølgende bilag meddeles en oversigt over alle større bygningssager og planer for deres finansiering. Det bemærkes, at finansieringsforslaget for hvert punkt indgår i materialet vedr. overtagelse af bygningerne og budget 2010, jfr. ovenfor under pkt. 2 og 3. Ledelsen indstiller - at redegørelsen drøftes - at bestyrelsen tager finansieringsforslagene til efterretning, evt. justeret i forhold til drøftelserne under pkt. 2 og 3 Drøftelse Preben Clausen orienterede om punktet og indstillingen. Alternativet til løsningen med pavilloner var leje af lokaler i byen. Bestyrelsen er enig med skolen i den valgte pavillonløsning, da det sikres, at kursisters og medarbejderes hverdag kan hænge sammen uden unødig transport mellem flere afdelinger end de nuværende tre. 13

14 Hans Halvorsen orienterede om, at aktivitetscentret, der har lejet en del af skolens bygning i Bülowsgade, forventes at være flyttet til andre lokaler senest med udgangen af sommeren Det betyder, at den givne dispensation fra kommunen til opstilling af pavilloner skal forlænges, hvilket forventes at være uproblematisk. Preben Clausen bemærkede, at den skitserede løsning giver skolen en god fleksibilitet i forhold til eventuelle udsving i antal hold. På baggrund af spørgsmål fra Niels Jørgen Andreasen bekræftede ledelsen, at der er indregnet udgifter og projekteret bl.a. punktudsugning i de faglokaler hvor der er behov. Beslutning Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning. 14

15 10. Meddelelser 1.Udviklingstilskud fra Region Midt vdr. maskinflex Til skolens samarbejdsprojekt med Århus Maskinmesterskole og Ingeniørhøjskolen i Århus om et e-learningsbaseret adgangskursus (internt kaldet maskinflex ) har Region Midtjylland bevilget kr i 2009 og kr i Bevillingen vil kort blive kommenteret under punktet. Susanne Dombernowsky orienterede om, at der udover bevillingen tillige gennemføres en evaluering af projektet i regi af Teknologisk Institut. Region Midtjylland er ligesom skolen meget interesseret i erfaringerne fra udviklingen af samarbejdet mellem forskellige institutioner. 2.Januarstarten 2010 status Under punktet vil Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg orientere kort om januarstarten Michael Sandberg orienterede om, at januarstarten 2010 er forløbet planmæssigt med nu i alt 42 hold/730 årskursister. Der er desuden oprettet 3 hold på Ingeniørhøjskolen. Fokus for VUC Århus er, at de enkelte kursister ikke ender i blindgyder, men holder momentum i deres fortsatte uddannelse. Aktiviteten på Samsø er beskeden. AVU-afdelingen har igangsat flex undervisning med foreløbig to fag - dansk og matematik - efter samme model som HFafdelingen. Susanne Dombernowsky orienterede om, at der på HF er et relativt beskedent optag i januar, men skolen arbejder for at få det udbygget over tid. Der er dubleret 9 HF hold og et GSKhold. 3.Underskrifter i bestyrelsesprotokol Lederforeningen for VUC oplyser i et nyhedsbrev til skolerne den 21. december 2009, at UVM har meddelt, at alle medlemmer af bestyrelsen har de samme rettigheder med hensyn til at deltage i møderne og underskrive mødereferater og revisionspåtegning m.v. Men det er ikke nødvendigt, at de medlemmer, der ikke har stemmeret, skriver under, da de ikke oppebærer et ansvar for beslutningen, fordi de ikke har kunnet tage stilling til den ved at stemme for eller imod. 4.Lars Klewe-undersøgelsen om de gymnasiale uddannelser KVUC og VUC Århus har sammen med Lederforeningen for VUC lavet en registerundersøgelse af tre årgange HF ere fra de to VUC er, som Lars Klewe fra DPU har gennemført i et samarbejde med Danmarks Statistik. Lars Klewe er helt uden sammenligning den statistiker, der ved mest om VUC og vore kursisters adfærd både før og efter VUC. Ved præsentationen af undersøgelsen den 16. december 2009 i København var Lars Klewes hovedkonklusioner disse: - de 5 gymnasiale uddannelser (stx, hf, hf-enkeltfag, htx, hhx) hver med deres egen faglige profil løser tilsammen som løst koblet system den opgave, de er sat i verden for at løse 15

16 - stx er med 60 % af optaget til LVU hovedleverandør til de lange videregående uddannelser - hf, hf-enkeltfag, hhx og htx medvirker mere end stx til at mindske virkninger af den sociale arv - 2-årigt hf fungerer blandt andet som opsamlingsuddannelse fra alle de øvrige ungdomsuddannelser, incl. EUD - hhx har størst overgang til korte videregående uddannelser - stx, hhx og htx er rigtige ungdomsuddannelser - hf-enkeltfagskursister udgør 36 % af de optagne ved de mellemlange uddannelser og 20 % ved de lange videregående uddannelser - KVUC og VUC Århus er de to uddannelsesinstitutioner overhovedet i Danmark, som har den største transition fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelser. Fra de to skoler kommer f.eks. hvert år 40 % videre til de lange videregående uddannelser Preben Clausen orienterede om punktet og omdelte december 2009 udgaven af bladet Voksen Uddannels,e hvor der er et resumé af undersøgelsen. Det blev aftalt, at bestyrelsen på næste møde dagsordenssætter punktet og tager tid til en grundigere drøftelse. 5. Nytårsbreve 2010 Skolens undervisningsafdelinger har i januar måned udsendt nytårsbreve til lærerpersonalet med fokus på udvikling i undervisningstilbuddet. AVU-afdelingen udsender i den nærmeste fremtid sit nytårsbrev. 6. Institutionsstruktur i ungdomsuddannelserne Bestyrelsesforeningerne for erhvervsskolerne, gymnasierne, VUC erne og SOSU-skolerne har sammen med Undervisningsministeriet udarbejdet en rapport om fremtidens uddannelsesstruktur på ungdomsuddannelsesområdet. Rapporten blev offentliggjort den 5. januar 2010, og der er endvidere udarbejdet en fælles pressemeddelelse om rapporten. Rapporten opstiller forskellige modeller for lokalt samarbejde på ungdomsuddannelsesområdet, som den enkelte bestyrelse kan lade sig inspirere af i evt. overvejelser om institutionssamarbejde. Det er vurderingen, at rapporten mest sigter på områder med små eller få institutioner, og den er derfor ikke særlig relevant i de fire største danske byer, herunder Århus. Et væsentligt udgangspunkt har været gymnasiernes institutionslandskab, som er betydeligt mere decentralt end erhvervsskolernes. 7. Samsø status efter tre år I forbindelse med overgang til selvejet pr besluttede de midlertidige bestyrelser for VUC Århus og VUC Samsø efter opfordring fra Undervisningsministeriet allerede i 2006 at sammenlægge de to institutioner. VUC Samsø har derfor her ved udgangen af 2009 i tre år været et undervisningssted på VUC Århus, idet bestyrelsen besluttede, at Samsø ikke fortsatte som selvstændig afdeling, men som en integreret del af skolens tre afdelinger. Det betyder, at der i skolens regnskabssystem ikke kan trækkes selvstændige regnskaber ud vdr. Samsøaktiviteten. Ved konstruktionens dannelse besluttedes det dog, at der efter første år etableres en regnskabslignende oversigt, og at der gøres status efter tre år. Oversigten blev forelagt bestyrelsen ved MØDE , og det foreslås, at bestyrelsen som selvstændigt punkt behandler treårsstatus ved MØDE 17 den 18. maj, som har skolens strategi som hovedpunkt. Preben Clausen orienterede om, at trods et ihærdigt arbejde på øen er kursisttallet vigende, hvilket giver en ubalance i økonomien isoleret set. 16

17 8. Burka og niqab Skolen er to gange blevet spurgt af JP, hvad vores politik er med hensyn til muslimske studerendes forskellige grader af tildækning. Senest i JP fredag den 15. januar, hvor skolens praksis loyalt blev videregivet. Der er p.t. 2 kursister med niqab, idet burka ikke accepteres - ud af ca studerende i alt på skolen. Punktet kommenteres under mødet. Preben Clausen orienterede om skolens praksis og præciserede, at hver enkelt kvalificeret ansøger bliver optaget på basis af en personlig samtale, hvorunder især kursistens evne til studieaktivitet drøftes som et punkt, der er overordnet kursistens valg af påklædning. Konkret kan det derfor forekomme (er sket i et tilfælde tidligere), at også en burkaklædt ansøger kan optages. Dette som korrektion til meddelelsen. Således er hovedbeklædning ikke et kriterium, som indgår isoleret i vurderingen. Kursister der bærer hovedbeklædning i en udgave der hindrer umiddelbar identifikation, bliver så diskret som muligt identificeret ved optagelse og i forbindelse med eksamen. 9. Invitation til årsmøde i bestyrelsesforeningen NYT PUNKT. Der afholdes årsmøde i bestyrelsesforeningen den 19. april 2010 på Hotel Nyborg Strand. Nyt fra bestyrelsesforeningen blev omdelt. Der fremsendes invitationer senere. 17

18 11. Eventuelt Det blev under punktet markeret, at dette møde for flere medlemmer var det sidste bestyrelsesmøde. Skolens ledelse overrakte desuden alle medlemmer en beskeden gave som tak for arbejdet i bestyrelsens første periode. 18

19 C. Pædagogisk kvarter Tema: den nye arbejdsløshed i Århus og på Samsø a) oplæg om indsatsen over for virksomheder v/konsulent Inger Goul Andersen b) skolens øvrige tilbud v/michael Sandberg og Susanne Dombernowsky Ad a) Inger Goul Andersen havde desværre ikke mulighed for at deltage i mødet og holde oplæg, da hun underviste. Oversigt med aktiviteter for VUC Erhverv forår/efterår 2009 og forår 2010 blev omdelt og kort kommenteret af Preben Clausen. Ad b) Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg præsenterede skolens øvrige tilbud. Den stigende søgning på HF bevirker et større tilbud og skolen vil forsøgsvis etablere fire spor på HF, herunder en science-klasse og dermed forhåbentlig appellere til en målgruppe, som det er svært at nå med et normalt HF-tilbud.. Maskinflex og brobygning fortsætter, og der udbydes arabisk i samarbejde med Langkær Gymnasium og HF. Samarbejdet med UU intensiveres hele tiden med henblik på at blive skarpere på at aflæse uddannelsesbehovet. I AVU-afdelingen er der en særlig opgave vedr. integration sammenholdt med arbejdsløsheden. Der er en øget søgning, om end noget mere beskeden end på HF. Selvom der arbejdes for at udvide heltidsundervisning i egentlige klasseforløb, sikrer skolens studievejledere, at dette ikke sker på bekostning af enkeltfagsfladen. AVU har fokus på i stigende grad at gøre tilbuddet mest muligt tydeligt. Hans Halvorsen supplerede med, at selvom Århus har en arbejdsløshed der er ca. 0,5 pct. under landsgennemsittet, at så er der unge under 30 år, som er ledige. Hovedparten tilhører de matchgrupper, der er tættest på arbejdsmarkedet. De seneste tal viser, at også ACgruppen er ramt af større arbejdsløshed end tidligere. Tilbuddene til denne gruppe er stort set begrænset til praktik og anden jobtræning fortrinsvis ved offentlige myndigheder. En svær opgave. 19

20 Underskriftsblad : I bestyrelsen: Hans Halvorsen (formand) Carsten Riis (næstformand) Erik Højsholt Merete Ipsen Sidsel Homann (udtrådt efter MØDE 15) Pauli Johansen Claus Christensen Frits Andersen Børge Rasmussen Niels Jørgen Andreasen Marie Røn Ansbjerg Peter Hegner Bonfils Preben Clausen (forstander) 20

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Dato: 13-01-2010 Referat CJ/ST Møde: Mødetidspunkt: Mødested: Bestyrelsesmøde Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 26. marts 2015 (kl. 17:00 19:30)

Referat fra møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 26. marts 2015 (kl. 17:00 19:30) 27. marts 2015 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (formand) Claus Christensen, Broager skole (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune - afbud Arne Bilberg,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Torben Iversen Joe Jensen Susanna Lange Jonna

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde Den 21. marts 2012 Kl. 16.00-18.00 i lokale 6 Herrestræde 11, Slagelse

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde Den 21. marts 2012 Kl. 16.00-18.00 i lokale 6 Herrestræde 11, Slagelse Bestyrelsesmøde Den 21. marts 2012 Kl. 16.00-18.00 i lokale 6 Herrestræde 11, Slagelse Tilstede: Afbud fra Mikael Kaas Andersen, Rasmus, Karina, Lonnie Dagsorden Pkt. 3 og 4 behandles før pkt. 1 og 2.

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere