Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm."

Transkript

1 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik Højsholt. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Frits Andersen og Pauli Johansen Note: Bilag omdelt på mødet eftersendes sammen med referatet til de medlemmer, der ikke deltog i mødet. Dagsorden 1. Referat af møde 14 incl. underskrift... 2 Økonomiske sager 2. Overtagelse af bygningerne - købstilbud fra Undervisningsministeriet og dets finansiering Budget Kontrakt med arkitektfirma om bygningstilsyn og masterplan Revisionsprotokollat fra KPMG af 2. december Driftssager 6. Mødeplan 2010/ Procedure vdr. udpegning af medlemmer til bestyrelsens 2. periode VEU-center Århus udpegning af centerrådsmedlem Bygningssituationen - status Meddelelser Udviklingstilskud fra Region Midt vdr. maskinflex Januarstarten 2010 status Underskrifter i bestyrelsesprotokol Lars Klewe-undersøgelsen om de gymnasiale uddannelser Nytårsbreve Institutionsstruktur i ungdomsuddannelserne Samsø status efter tre år Burka og niqab Invitation til årsmøde i bestyrelsesforeningen NYT PUNKT Eventuelt C. Pædagogisk kvarter

2 1. Referat af møde 14 incl. underskrift Referat fra BS 14 blev godkendt. 2

3 2. Overtagelse af bygningerne - købstilbud fra Undervisningsministeriet og dets finansiering Sagsfremstilling VUC Århus har endnu ikke modtaget et købstilbud fra Undervisningsministeriet. Købstilbuddet, og dermed den endelige pris, forventes modtaget inden mødet. Det forventes stadig, at skolen tilbydes en overtagelse af bygningerne på Ingerslevs Boulevard og Bülowsgade med virkning fra den 1. januar Beregninger fremgår af bilag 1. Pris Prisen på bygningerne i den nuværende stand kan maksimalt udgøre 70 % af vurderingen foretage af firmaet Gaarde på vegne af Undervisningsministeriet. Skolen forventer at det konstaterede vedligeholdelsesefterslæb vil blive fratrukket prisen, men der er en del usikkerhed forbundet med dette. Vurderinger Som et supplement til Gaardes vurdering har skolen bedt det århusianske ejendomsselskab Colliers om en vurdering af bygningerne. Vurderingen er baseret på to scenarier: 1) fortsat drift og 2) alternativ anvendelse (solgt som tom). Den samlede vurdering udgør efter scenarie 1) 123,5 mio. og efter scenarie 2) 110,4 mio. Finansiering Ledelsen forventer at finansiere købet, inkl. nuværende og planlagte bygningsprojekter (se også under dagsordenens punkt 9), fuldt ud med kreditforeningsbelåning. I den forbindelse er der afholdt møder med Realkredit Danmark, Nykredit og Nordea Kredit. Når købstilbuddet er endeligt, indhentes tilbud herfra på såvel kreditfinansiering som forrentning af likviditetsoverskuddet. Risici I forbindelse med hjemtagning af lån er det en forudsætning, at skolen ikke eksponeres for en risiko, der ligger ud over et 30-årigt 5 % lån. Gennem en kombination af forrentning af likviditetsoverskuddet og udnyttelse af den lave rente, vil der formentlig kunnet opnås en renteudgift i årene 2010 og 2011, der ligger lavere end et 5 % 30-årigt lån. Ledelsen indstiller - at ledelsen bemyndiges til, sammen med formandskabet, at indgå købsaftale med Undervisningsministeriet på grundlag af de i bilag 1 foreliggende beregninger - at ledelsen bemyndiges til, sammen med formandskabet, at indgå låneaftaler med kreditforening op til det maksimale beløb i bilag 1 og under forudsætning af, at skolen ikke eksponeres for en risiko ud over det der svarer til et 5 % 30-årigt lån. Drøftelse Per Lund orienterede om punktet. Efter udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmødet har skolen modtaget købstilbud fra Undervisningsministeriet, som herefter blev drøftet. Købstilbuddet er på 46,3 millioner kr. og beregnet ud fra en betalingsevne på 90 millioner. 3

4 Da skolen af UBST er blevet gjort opmærksom på et akut vedligeholdelsesbehov på millioner til udskiftning af tag på skolens bygning i Bülowsgade, er der gjort indsigelse på købesummen svarende til dette beløb. Det forventes, at købstilbuddet nedsættes med et tilsvarende beløb til ca. 35 millioner kr.. Orientering om risici og lånesammensætning. Der forventes mulighed for en mindre udgift i forhold til budget på ca kr. pr. 10 millioner kroner der lånefinansieres. Per Lund gennemgik lånebehov og finansiering ud fra de omdelte plancher. Skolen er fritaget for stempelafgift op til 54 millioner kr.. Udover købspris belånes yderligere 4,5 millioner kr. til dækning af udgifter til igangværende ombygning af 4. og 5. etage plus kælder IBS. Drøftelse af frekvens af rentetilpasning, låneramme, eventuelle udgifter til etablering af ventilation, kreditforeningernes vurdering af bygningsværdi, fremtidige indtægter i forhold til belåning samt bemærkning om, at der kan være yderligere risiko ved at optage lån i eksempelvis Euro. Ledelsen orienterede på baggrund af spørgsmålene. Frekvensen for tilpasning af renten kendes først når der vælges lånetype. Det forventes, at der stemples op til den maksimale belåning, således at skolen kan trække likviditet til eventuelle fremtidige vedligeholdelses- eller bygningsbehov. Arbejdstilsynet har ikke udført tilsyn, men der forventes ikke udgifter til ventilation ud over vurderingen fra den uafhængig sagkyndige, som har besigtiget begge bygninger. Skolen har haft indledende drøftelser med tre kreditforeninger, som umiddelbart har vurderet bygningernes værdi til at være på niveau med den vurdering, skolen har fået udført af Colliers (intervallet mio). Skolens egen driftsbaserede prognose frem til 2020 er årselever pr. år. Forudsætningen er, at der ikke politisk ændres i det marked som VUC er i. Der er dog ingen umiddelbare tegn på, at der vil ske ændringer i den politikformulering. som p.t. regulerer markedet. Skolen kan betale sine forpligtelser efter optagelsen af lån som ovenfor beskrevet med et årselevtal på ca Der er ikke overvejelser om at optage lån i euro. Preben Clausen omdelte oversigt med købstilbud for flere af de øvrige skoler i Århusområdet. Det er vurderingen, at købstilbuddet for VUC Århus i den sammenhæng er rimeligt i forhold til bygningernes værdi og stand. Af oversigten fremgår tillige, at de forskellige priser afspejler de enkelte skolers elevtal (betalingsevne) og ikke blot bygningernes reelle værdi. Beslutning Bestyrelsen besluttede at følge ledelsens indstilling. 4

5 3. Budget 2010 Sagsfremstilling Budgettet er udarbejdet på baggrund af takstkataloget (FL10) og baseret på afdelingernes forudsætninger vedr. antallet af årskursister og antallet af lærerårsværk i Tilsvarende er omkostninger til serviceafdelingen baseret på forventningerne til aktiviteten i Det er i budgettet forudsat at VUC Århus overtager bygningerne (IBS og SJ) pr. 1. januar 2010, og der er indregnet de nødvendige omkostninger til drift og vedligeholdelse ifølge betalingsevnemodellen og caretakerrapporten. Der er desuden afsat ekstra 1,5 mio. til vedligeholdelsesopgaver og bygningsrådgivning (jfr. også pkt. 4). I forbindelse med multimediebeskatningen er der afsat ekstra kr ,- til udstyr og internetopkoblinger til skolens lærere og administrative medarbejdere. Lønnen forventes reguleret med 2,9 % pr. 1. april (overenskomstmæssige stigninger og decentral lønforhandling). Inklusive bidrag til overgangsordningen udviser budgettet en samlet omsætning på kr ,- og et forventet driftsoverskud inkl. renter, bidrag til overgangsordning og afskrivninger på kr ,-. I bilag 1 er vist omsætningens udvikling i perioden , samt omsætningens og resultatets fordeling på afdelingerne. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender det fremlagte budget Drøftelse Per Lund orienterede om budget og bemærkede, at dette i modsætning til de tidligere budgetter er tilrettet således, at indtægter i de pædagogiske afdelinger er periodiseret ud fra indberetningskvartal. Feriepengeforpligtelsen er præcist beregnet og kan ikke p.t. placeres ud i de enkelte afdelinger. Budgettet er tilrettet i forhold til de tidligere drøftelser i bestyrelsen og der er ikke foretaget store ændringer. Egenkapitalen ultimo 2010 er på 10 millioner kr. og det skal ses i lyset af, at skolen indledte selvejet med en negativ egenkapital på 8 millioner kr. Da regnskabsreglerne p.t. ikke er fuldt oplyste, er der ikke indregnet afskrivninger på bygninger, men udgifter til renter og afdrag er indregnet. Overtagelse af bygningerne er indregnet i budgettet med det dyreste scenarie jf. pkt. 1. En eventuel mindre udgift afsættes til bygninger og vedligeholdelse. Beslutning Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. 5

6 4. Kontrakt med arkitektfirma om bygningstilsyn og masterplan Sagsfremstilling Siden 1. januar 2007 har skolens bygninger været juridisk ejet af UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen), og bygningerne har været teknisk overvåget af arkitektfirmaet Årstiderne som led i en treårig overgangsordning fra den amtslige tid. I praksis har det betydet, at alle anlægsarbejder vedr. bygningerne i denne treårige periode har været besluttet af UBST, men teknisk udført af Årstiderne. Fra 1. januar 2010 overtager skolen selv det fulde ansvar for bygningerne, og de formelle bindinger til UBST og til Årstiderne ophører samtidigt. Dermed opstår behovet for enten at ansætte fagligt personale, der kan udføre de opgaver, som tidligere blev løst af UBST og Årstiderne, eller at tilknytte et firma til opgaven. Bestyrelsen besluttede ved MØDE 14, at skolen fremover tilknytter et arkitektfirma til opgaverne, og at skolen indhenter mindst to tilbud vedr. den tekniske overvågning af bygningerne, og bestyrelsen besluttede desuden at indhente tilbud fra de samme firmaer vedr. udarbejdelse af en masterplan for en samling af skolen på én eller to af skolens adresser Ingerslevs Boulevard og Bülowsgade fra Det pointeredes samtidigt, at udarbejdelse af masterplan og konkrete arkitektopgaver vedr. samling af VUC Århus ikke behøver at hænge sammen. Bestyrelsen fastsatte desuden en økonomisk overgrænse for disse tilbud, som betyder, at sagen ikke skal i åbent udbud. Skolen har derfor indhentet tilbud fra to firmaer på flg. tre opgaver (citat fra udbudsmaterialet): a) Grundydelse vdr. rådgivning Ansvar for løbende opdatering af Caretaker, udarbejdelse af digitale tegninger og løbende opdatering af skolen om myndighedskrav. Virkning fra b) Løbende rådgivning i forbindelse med udbud af og overvågning af konkrete anlægsarbejder Her tænkes på alle typer anlægsarbejder, der kan forekomme i skolens bygninger. Skolen har behov for at kunne trække på et fast arkitektfirma som bygherrerådgiver. Opstart pr c) Masterplan vdr. samling af VUC Århus fra Samlingen af skolen i én bygningsmæssig enhed har været et ønske gennem flere årtier. Med overtagelsen af egne bygninger fra og med eget bygningstaxameter fra samme dato er der skabt en ny ramme, der muliggør en sådan stor disposition. Skolens bestyrelse har ved MØDE 14 den 10. november 2009 peget på flg. to løsninger, der skal undersøges i denne fase (august-december 2010): udarbejdelse af to scenarier for et campuslignende bygningskompleks fra fase 3: i. IBS udbygget ii. IBS og SJ begge udbygget Skolens ledelse har gennemgået de to tilbud og fremlægger på basis af vedlagte notat et forslag til beslutning under selve mødet. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til beslutning 6

7 Drøftelse Preben Clausen orienterede om indstillingen. Ud fra en samlet vurdering er det skolens indstilling, at Årstiderne Arkitekter A/S bedst vil kunne opfylde de behov, skolen har for rådgivning. I perioden fra august 2010 og frem til slutningen af året arbejdes der videre med masterplanen, som præsenteres for bestyrelsen i januar måned Beslutning Bestyrelsen godkendte ledelsens forslag til beslutning med en økonomisk ramme på kr. 7

8 5. Revisionsprotokollat fra KPMG af 2. december 2009 Sagsfremstilling Vuc Århus har den 2. december modtaget det udsendte revisionsprotokollat. Protokollatet viser at VUC Århus i al væsentlighed har løst de problemer, der blev påpeget i Følgende punkter har givet anledning til bemærkninger: KPMG anbefaler en forbedringer i funktionsadskillelsen i kreditor håndteringen, således at rettighederne til ændringer af stamdata flyttes til en anden medarbejder end kreditorbogholder Er iværksat KPMG anbefaler at den nuværende regnskabsinstruks revideres Instruksen vil blive revideret i foråret 2010 KPMG anbefaler en mere systematisk budgetopfølgning på løn. Er iværksat for 2010 yderligere opstrammet i forhold til 2009 KPMG anbefaler en forbedret sikring af serverrum. Er planlagt i budgettet for 2010 KPMG anbefaler at der udarbejdes en IT-sikkerhedsfunktion Overvejes i 2010 Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender protokollatet Drøftelse Per Lund orienterede om, at der er foretaget ændringer i forhold til det udsendte vedr. underskriftsblad. Der blev underskrevet tre eksemplarer til; Rigsrevision, Undervisningsministeriet og skolen. Erik Højsholt bemærkede, at afsnittet om besvigelsesrisiko (s. 85) ikke nødvendigvis nævner det område med størst risiko, som må antages at være vedr. pkt. 2.4 (s.87) om varekøb. Beslutning Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet med bemærkning om, at dato i pkt om itstrategi mangler, samt at der ikke har været behandlet et selvstændigt punkt om it-strategi i bestyrelsen. 8

9 6. Mødeplan 2010/2011 Sagsfremstilling Bestyrelsesmøderne for 2010 er fastlagt til og med MØDE 17. Ved sidste møde forsøgte bestyrelsen efter ønske fra skolen forgæves at fastlægge dato også for MØDE 18 i september måned De to sidste års arbejde med at revidere budgettet midtvejs i året og præsentere dette på septembermødet har vist, at der er behov for mere tid. Derfor foreslås nedenfor en ny samlet mødeplan for 2010 med MØDE 18 foreløbigt påført til den 28. september. tirsdag d. 26. januar 2010 kl Købstilbud bygninger Budget endeligt Det pædagogiske kvarter BS 16 tirsdag d. 23. marts 2010 kl Årsrapport 2009 Det pædagogiske kvarter BS 17 tirsdag d. 18. maj 2010 kl Status strategi Kvartalsrapport Det pædagogiske kvarter BS 18 tirsdag den 28. september Kvartalsrapport Budget 2010 midtvejs Søgningen til augusthold Det pædagogiske kvarter Ledelsen indstiller - at bestyrelsen foreløbigt fastlægger MØDE 18 - at bestyrelsen ved MØDE 16, når den nye bestyrelse er samlet, fastlægger møderne frem til sommeren 2011 Beslutning Bestyrelsen besluttede mødeplanen, som færdiggøres endeligt ved MØDE 16 frem til september måned

10 7. Procedure vdr. udpegning af medlemmer til bestyrelsens 2. periode Sagsfremstilling Den 1. januar 2010 påbegyndes den anden og denne gang fireårige funktionsperiode for bestyrelsens medlemmer, idet disse udpeges eller vælges med en kadence svarende til kommunalvalgene. Der er dog i bestemmelserne fastsat et overlap frem til 1. maj i den nye funktionsperiodes første år. Der er ikke fra centralt fastlagt retningslinjer for, hvorledes denne proces skal håndteres ud over, hvad der er beskrevet i skolens vedtægt og i bestyrelsens egen forretningsorden. Genudpegning kan finde sted, for personligt udpegede medlemmer dog kun én gang. Personligt udpegede medlemmer er: Merete Ipsen, Frits Andersen og Hans Halvorsen. Det vides, at Århus Byråd i januar måned 2010 udpeger et nyt medlem til erstatning for Sidsel Homann, der efter eget ønske for sidste gang deltager i bestyrelsesmødet i dag. For de øvrige medlemmers vedkommende foreslås det, at bestyrelsens medlemmer under mødet tilkendegiver fortsat deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Det foreslås endvidere, at bestyrelsen nykonstituerer sig efter de foretagne valg og udpegninger ved MØDE 16 den 23. marts Ledelsen indstiller - at bestyrelsens medlemmer tager stilling til fortsat deltagelse i bestyrelsesarbejdet - at bestyrelsen nykonstituerer sig ved MØDE 16 Drøftelse Sidsel Homann udtrådte som tidligere adviseret af bestyrelsen efter MØDE 15 med bemærkning om, at hun har været glad for, at være Århus Kommunes udpegede medlem af bestyrelsen for VUC Århus, men at hun har en del øvrige ting der skal varetages. Århus Kommune har i stedet udpeget Peter Hegner Bonfils til at indtræde i bestyrelsen. Børge Rasmussen udtræder ligeledes af bestyrelsen. Børge Rasmussen bemærkede, at han også har været glad for deltagelsen i arbejdet i bestyrelsen, men ønsker at der skal yngre kræfter til. Børge Rasmussen efterfølges af en endnu ikke valgt medarbejderrepræsentant fra HF-afdelingen. Preben Clausen orienterede om, Frits Andersen har meddelt at han ønsker at fortsætte, men at han havde spurgt til muligt habilitetsproblem da hans kone er ansat på VUC Samsø som inspektor. Bestyrelsen fandt, at Frits Andersen godt kan deltage i bestyrelsens arbejde og blot forlade mødet under behandlingen af sager, hvor der kan være berettiget tvivl om inhabilitet. Endvidere orienterede Preben Clausen om, at Carsten Riis forventes at fortsætte samt, at Pauli Johansen har tilkendegivet, at han ligeledes ønsker at fortsætte. 10

11 Claus Christensen, Erik Højsholt og Niels-Jørgen Andreasen ønsker alle at fortsætte, men afventer udpegning fra deres respektive baglande. Merete Ipsen og Hans Halvorsen ønsker ligeledes at fortsætte. Kursistrepræsentanterne Marie Røn Ansbjerg og Anders Baumann fortsætter skoleåret ud, indtil der er nyvalg til skolens kursistråd. Beslutning Bestyrelsen fulgte ledelsens indstilling og godkendte, at bestyrelsen nykonstituerer sig ved MØDE

12 8. VEU-center Århus udpegning af centerrådsmedlem Sagsfremstilling VUC Århus har i et par år været en del af konsortiet Østjysk Kompetencecenter, der betjener virksomheder i Århus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner. Konsortiet er paraply over to initiativer: a) Region Midts kompetenceplatforme i de samme kommuner, rettet mod virksomheder og b) statens projekt vdr. kompetenceudvikling og vejledning for medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, rettet mod såvel virksomheder som enkeltindivider. VUC Århus deltager med en konsulent til det opsøgende arbejde i virksomhederne, og vi leverer primært uddannelsesplanlægning og FVU-undervisning. En oversigt fremlægges under punktet Det pædagogiske kvarter senere på dagsordenen. Desuden er Preben Clausen medlem af styregruppen for konsortiet. Den 1. januar 2010 flyttes dette konsortium ind i en større statslig konstruktion, kaldet VEUcenter Århus, der nu betjener flg. kommuner: Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Århus. VEU-centre samler al virksomhedsrettet AMU-uddannelse og anden virksomhedsrettet uddannelse fra de deltagende institutioner under et koordinerende sekretariat, som for VEU-center Århus vedkommende placeres på Aarhus tekniske Skole. Hensigten er at etablere kun én indgang til virksomhedsrettet efter- og videreuddannelse i et større område, et længe næret ønske fra arbejdsmarkedets parter. De deltagende skoler i dette område omfatter også VUC Århus. De øvrige skoler fremgår af bilagsmaterialet. VUC-bestyrelsesforeningen har i den anledning henvendt sig til bestyrelsen med henblik på, at bestyrelsen senest 15. februar 2010 udpeger en repræsentant til centerrådet for VEU-center Århus. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen udpeger et medlem til centerrådet for VEU-center Århus Drøftelse Preben Clausen orienterede om sagen. Sekretariatet ved Aarhus tekniske Skole er ikke en producerende enhed, Skolen lægger lokaler til og udpeger en leder af VEU-centret. Det er derfor de enkelte deltagende institutioner der producerer de egentlige undervisningsydelser. Preben Clausen er tilforordnet samarbejdet ligesom de øvrige deltagende skolers ledelser og er dermed ikke valgbar. Bestyrelsen drøftede mulige kandidater samt kriterier for udvælgelsen. Det var ikke muligt under mødet at nå til en konklusion, da der ikke umiddelbart er et medlem af bestyrelsen for VUC Århus, der synes at kunne varetage de interesser, som ligger i arbejdet i centerrådet for VEU-center Århus (efterfølgende omdøbt til VEU-center Østjylland. Efterfølgende er det dog afklaret, at formanden indtil videre repræsenterer VUC Århus i det nye centerråd. Udkast til samarbejdsgrundlag for VEU-Center Østjylland blev omdelt. Beslutning Bestyrelsen besluttede at overveje sagen yderligere og vende tilbage senere. 12

13 9.Bygningssituationen - status Sagsfremstilling I forbindelse med skolens forventede overtagelse af bygningerne pr meddeles under dette punkt kort en status over verserende og kommende større bygningsudfordringer. Pavilloner Der nu opstillet i alt 4 pavilloner på skolens grund på Ingerslevs Boulevard og en pavillon på skolens grund i Bülowsgade. Tilsammen rummer de 5 pavilloner 9 klasselokaler og kontorer til 7 personer. Århus Kommune har godkendt skolens ansøgning om tidsforlængelse af pavillonerne frem til Hermed har skolen en kapacitet af klasselokaler, der ca. svarer til situationen efter overtagelse af de to nederste etager i Bülowsgade i Naturvidenskab Der er fortsat både på AVU og HF/GS en vækst i søgningen til skolens naturfag. Derfor indrettes i sommeren 2010 yderligere to demonstrationslokaler: et i fysik HF/GS og naturfag (AVU) på IBS, og et i kemi/biologi på SJ. Bülowsgade Det er nu aftalt med Århus Kommune, at den sociale institution Bocenter Midt (Aktivitetscenter Frederiksbjerg) fraflytter Bülowsgade senest sommeren Det endelige tidspunkt kendes ikke endnu. Sker fraflytningen først på dette tidspunkt, vil skolen kunne ibrugtage de to renoverede etager efter ombygning senest Dette betyder derfor, at de 5 pavilloner først kan nedtages på dette tidspunkt. Skolen er derfor tvunget til at søge om 6 måneders forlængelse af pavillonernes opstillingsperiode, når den skriftlige bekræftelse på aftalen indeholdende det præcise fraflytningstidspunkt er modtaget. Kendte bygningssager omkring og deres finansiering I det medfølgende bilag meddeles en oversigt over alle større bygningssager og planer for deres finansiering. Det bemærkes, at finansieringsforslaget for hvert punkt indgår i materialet vedr. overtagelse af bygningerne og budget 2010, jfr. ovenfor under pkt. 2 og 3. Ledelsen indstiller - at redegørelsen drøftes - at bestyrelsen tager finansieringsforslagene til efterretning, evt. justeret i forhold til drøftelserne under pkt. 2 og 3 Drøftelse Preben Clausen orienterede om punktet og indstillingen. Alternativet til løsningen med pavilloner var leje af lokaler i byen. Bestyrelsen er enig med skolen i den valgte pavillonløsning, da det sikres, at kursisters og medarbejderes hverdag kan hænge sammen uden unødig transport mellem flere afdelinger end de nuværende tre. 13

14 Hans Halvorsen orienterede om, at aktivitetscentret, der har lejet en del af skolens bygning i Bülowsgade, forventes at være flyttet til andre lokaler senest med udgangen af sommeren Det betyder, at den givne dispensation fra kommunen til opstilling af pavilloner skal forlænges, hvilket forventes at være uproblematisk. Preben Clausen bemærkede, at den skitserede løsning giver skolen en god fleksibilitet i forhold til eventuelle udsving i antal hold. På baggrund af spørgsmål fra Niels Jørgen Andreasen bekræftede ledelsen, at der er indregnet udgifter og projekteret bl.a. punktudsugning i de faglokaler hvor der er behov. Beslutning Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning. 14

15 10. Meddelelser 1.Udviklingstilskud fra Region Midt vdr. maskinflex Til skolens samarbejdsprojekt med Århus Maskinmesterskole og Ingeniørhøjskolen i Århus om et e-learningsbaseret adgangskursus (internt kaldet maskinflex ) har Region Midtjylland bevilget kr i 2009 og kr i Bevillingen vil kort blive kommenteret under punktet. Susanne Dombernowsky orienterede om, at der udover bevillingen tillige gennemføres en evaluering af projektet i regi af Teknologisk Institut. Region Midtjylland er ligesom skolen meget interesseret i erfaringerne fra udviklingen af samarbejdet mellem forskellige institutioner. 2.Januarstarten 2010 status Under punktet vil Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg orientere kort om januarstarten Michael Sandberg orienterede om, at januarstarten 2010 er forløbet planmæssigt med nu i alt 42 hold/730 årskursister. Der er desuden oprettet 3 hold på Ingeniørhøjskolen. Fokus for VUC Århus er, at de enkelte kursister ikke ender i blindgyder, men holder momentum i deres fortsatte uddannelse. Aktiviteten på Samsø er beskeden. AVU-afdelingen har igangsat flex undervisning med foreløbig to fag - dansk og matematik - efter samme model som HFafdelingen. Susanne Dombernowsky orienterede om, at der på HF er et relativt beskedent optag i januar, men skolen arbejder for at få det udbygget over tid. Der er dubleret 9 HF hold og et GSKhold. 3.Underskrifter i bestyrelsesprotokol Lederforeningen for VUC oplyser i et nyhedsbrev til skolerne den 21. december 2009, at UVM har meddelt, at alle medlemmer af bestyrelsen har de samme rettigheder med hensyn til at deltage i møderne og underskrive mødereferater og revisionspåtegning m.v. Men det er ikke nødvendigt, at de medlemmer, der ikke har stemmeret, skriver under, da de ikke oppebærer et ansvar for beslutningen, fordi de ikke har kunnet tage stilling til den ved at stemme for eller imod. 4.Lars Klewe-undersøgelsen om de gymnasiale uddannelser KVUC og VUC Århus har sammen med Lederforeningen for VUC lavet en registerundersøgelse af tre årgange HF ere fra de to VUC er, som Lars Klewe fra DPU har gennemført i et samarbejde med Danmarks Statistik. Lars Klewe er helt uden sammenligning den statistiker, der ved mest om VUC og vore kursisters adfærd både før og efter VUC. Ved præsentationen af undersøgelsen den 16. december 2009 i København var Lars Klewes hovedkonklusioner disse: - de 5 gymnasiale uddannelser (stx, hf, hf-enkeltfag, htx, hhx) hver med deres egen faglige profil løser tilsammen som løst koblet system den opgave, de er sat i verden for at løse 15

16 - stx er med 60 % af optaget til LVU hovedleverandør til de lange videregående uddannelser - hf, hf-enkeltfag, hhx og htx medvirker mere end stx til at mindske virkninger af den sociale arv - 2-årigt hf fungerer blandt andet som opsamlingsuddannelse fra alle de øvrige ungdomsuddannelser, incl. EUD - hhx har størst overgang til korte videregående uddannelser - stx, hhx og htx er rigtige ungdomsuddannelser - hf-enkeltfagskursister udgør 36 % af de optagne ved de mellemlange uddannelser og 20 % ved de lange videregående uddannelser - KVUC og VUC Århus er de to uddannelsesinstitutioner overhovedet i Danmark, som har den største transition fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelser. Fra de to skoler kommer f.eks. hvert år 40 % videre til de lange videregående uddannelser Preben Clausen orienterede om punktet og omdelte december 2009 udgaven af bladet Voksen Uddannels,e hvor der er et resumé af undersøgelsen. Det blev aftalt, at bestyrelsen på næste møde dagsordenssætter punktet og tager tid til en grundigere drøftelse. 5. Nytårsbreve 2010 Skolens undervisningsafdelinger har i januar måned udsendt nytårsbreve til lærerpersonalet med fokus på udvikling i undervisningstilbuddet. AVU-afdelingen udsender i den nærmeste fremtid sit nytårsbrev. 6. Institutionsstruktur i ungdomsuddannelserne Bestyrelsesforeningerne for erhvervsskolerne, gymnasierne, VUC erne og SOSU-skolerne har sammen med Undervisningsministeriet udarbejdet en rapport om fremtidens uddannelsesstruktur på ungdomsuddannelsesområdet. Rapporten blev offentliggjort den 5. januar 2010, og der er endvidere udarbejdet en fælles pressemeddelelse om rapporten. Rapporten opstiller forskellige modeller for lokalt samarbejde på ungdomsuddannelsesområdet, som den enkelte bestyrelse kan lade sig inspirere af i evt. overvejelser om institutionssamarbejde. Det er vurderingen, at rapporten mest sigter på områder med små eller få institutioner, og den er derfor ikke særlig relevant i de fire største danske byer, herunder Århus. Et væsentligt udgangspunkt har været gymnasiernes institutionslandskab, som er betydeligt mere decentralt end erhvervsskolernes. 7. Samsø status efter tre år I forbindelse med overgang til selvejet pr besluttede de midlertidige bestyrelser for VUC Århus og VUC Samsø efter opfordring fra Undervisningsministeriet allerede i 2006 at sammenlægge de to institutioner. VUC Samsø har derfor her ved udgangen af 2009 i tre år været et undervisningssted på VUC Århus, idet bestyrelsen besluttede, at Samsø ikke fortsatte som selvstændig afdeling, men som en integreret del af skolens tre afdelinger. Det betyder, at der i skolens regnskabssystem ikke kan trækkes selvstændige regnskaber ud vdr. Samsøaktiviteten. Ved konstruktionens dannelse besluttedes det dog, at der efter første år etableres en regnskabslignende oversigt, og at der gøres status efter tre år. Oversigten blev forelagt bestyrelsen ved MØDE , og det foreslås, at bestyrelsen som selvstændigt punkt behandler treårsstatus ved MØDE 17 den 18. maj, som har skolens strategi som hovedpunkt. Preben Clausen orienterede om, at trods et ihærdigt arbejde på øen er kursisttallet vigende, hvilket giver en ubalance i økonomien isoleret set. 16

17 8. Burka og niqab Skolen er to gange blevet spurgt af JP, hvad vores politik er med hensyn til muslimske studerendes forskellige grader af tildækning. Senest i JP fredag den 15. januar, hvor skolens praksis loyalt blev videregivet. Der er p.t. 2 kursister med niqab, idet burka ikke accepteres - ud af ca studerende i alt på skolen. Punktet kommenteres under mødet. Preben Clausen orienterede om skolens praksis og præciserede, at hver enkelt kvalificeret ansøger bliver optaget på basis af en personlig samtale, hvorunder især kursistens evne til studieaktivitet drøftes som et punkt, der er overordnet kursistens valg af påklædning. Konkret kan det derfor forekomme (er sket i et tilfælde tidligere), at også en burkaklædt ansøger kan optages. Dette som korrektion til meddelelsen. Således er hovedbeklædning ikke et kriterium, som indgår isoleret i vurderingen. Kursister der bærer hovedbeklædning i en udgave der hindrer umiddelbar identifikation, bliver så diskret som muligt identificeret ved optagelse og i forbindelse med eksamen. 9. Invitation til årsmøde i bestyrelsesforeningen NYT PUNKT. Der afholdes årsmøde i bestyrelsesforeningen den 19. april 2010 på Hotel Nyborg Strand. Nyt fra bestyrelsesforeningen blev omdelt. Der fremsendes invitationer senere. 17

18 11. Eventuelt Det blev under punktet markeret, at dette møde for flere medlemmer var det sidste bestyrelsesmøde. Skolens ledelse overrakte desuden alle medlemmer en beskeden gave som tak for arbejdet i bestyrelsens første periode. 18

19 C. Pædagogisk kvarter Tema: den nye arbejdsløshed i Århus og på Samsø a) oplæg om indsatsen over for virksomheder v/konsulent Inger Goul Andersen b) skolens øvrige tilbud v/michael Sandberg og Susanne Dombernowsky Ad a) Inger Goul Andersen havde desværre ikke mulighed for at deltage i mødet og holde oplæg, da hun underviste. Oversigt med aktiviteter for VUC Erhverv forår/efterår 2009 og forår 2010 blev omdelt og kort kommenteret af Preben Clausen. Ad b) Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg præsenterede skolens øvrige tilbud. Den stigende søgning på HF bevirker et større tilbud og skolen vil forsøgsvis etablere fire spor på HF, herunder en science-klasse og dermed forhåbentlig appellere til en målgruppe, som det er svært at nå med et normalt HF-tilbud.. Maskinflex og brobygning fortsætter, og der udbydes arabisk i samarbejde med Langkær Gymnasium og HF. Samarbejdet med UU intensiveres hele tiden med henblik på at blive skarpere på at aflæse uddannelsesbehovet. I AVU-afdelingen er der en særlig opgave vedr. integration sammenholdt med arbejdsløsheden. Der er en øget søgning, om end noget mere beskeden end på HF. Selvom der arbejdes for at udvide heltidsundervisning i egentlige klasseforløb, sikrer skolens studievejledere, at dette ikke sker på bekostning af enkeltfagsfladen. AVU har fokus på i stigende grad at gøre tilbuddet mest muligt tydeligt. Hans Halvorsen supplerede med, at selvom Århus har en arbejdsløshed der er ca. 0,5 pct. under landsgennemsittet, at så er der unge under 30 år, som er ledige. Hovedparten tilhører de matchgrupper, der er tættest på arbejdsmarkedet. De seneste tal viser, at også ACgruppen er ramt af større arbejdsløshed end tidligere. Tilbuddene til denne gruppe er stort set begrænset til praktik og anden jobtræning fortrinsvis ved offentlige myndigheder. En svær opgave. 19

20 Underskriftsblad : I bestyrelsen: Hans Halvorsen (formand) Carsten Riis (næstformand) Erik Højsholt Merete Ipsen Sidsel Homann (udtrådt efter MØDE 15) Pauli Johansen Claus Christensen Frits Andersen Børge Rasmussen Niels Jørgen Andreasen Marie Røn Ansbjerg Peter Hegner Bonfils Preben Clausen (forstander) 20

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme Overvejelser, tips og råd Indhold 3 Indledning 4 Fordele og ulemper ved at eje henholdsvis leje bygninger 5 Fordele 7 Ulemper 9 Påvirkning af driftsøkonomien

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold

UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI En vurdering af de bygningsmæssige forhold BETÆNKNING NR. 1013 MAJ 1984 trykt pé genbrugspapir ISBN

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere