Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm."

Transkript

1 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik Højsholt. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Frits Andersen og Pauli Johansen Note: Bilag omdelt på mødet eftersendes sammen med referatet til de medlemmer, der ikke deltog i mødet. Dagsorden 1. Referat af møde 14 incl. underskrift... 2 Økonomiske sager 2. Overtagelse af bygningerne - købstilbud fra Undervisningsministeriet og dets finansiering Budget Kontrakt med arkitektfirma om bygningstilsyn og masterplan Revisionsprotokollat fra KPMG af 2. december Driftssager 6. Mødeplan 2010/ Procedure vdr. udpegning af medlemmer til bestyrelsens 2. periode VEU-center Århus udpegning af centerrådsmedlem Bygningssituationen - status Meddelelser Udviklingstilskud fra Region Midt vdr. maskinflex Januarstarten 2010 status Underskrifter i bestyrelsesprotokol Lars Klewe-undersøgelsen om de gymnasiale uddannelser Nytårsbreve Institutionsstruktur i ungdomsuddannelserne Samsø status efter tre år Burka og niqab Invitation til årsmøde i bestyrelsesforeningen NYT PUNKT Eventuelt C. Pædagogisk kvarter

2 1. Referat af møde 14 incl. underskrift Referat fra BS 14 blev godkendt. 2

3 2. Overtagelse af bygningerne - købstilbud fra Undervisningsministeriet og dets finansiering Sagsfremstilling VUC Århus har endnu ikke modtaget et købstilbud fra Undervisningsministeriet. Købstilbuddet, og dermed den endelige pris, forventes modtaget inden mødet. Det forventes stadig, at skolen tilbydes en overtagelse af bygningerne på Ingerslevs Boulevard og Bülowsgade med virkning fra den 1. januar Beregninger fremgår af bilag 1. Pris Prisen på bygningerne i den nuværende stand kan maksimalt udgøre 70 % af vurderingen foretage af firmaet Gaarde på vegne af Undervisningsministeriet. Skolen forventer at det konstaterede vedligeholdelsesefterslæb vil blive fratrukket prisen, men der er en del usikkerhed forbundet med dette. Vurderinger Som et supplement til Gaardes vurdering har skolen bedt det århusianske ejendomsselskab Colliers om en vurdering af bygningerne. Vurderingen er baseret på to scenarier: 1) fortsat drift og 2) alternativ anvendelse (solgt som tom). Den samlede vurdering udgør efter scenarie 1) 123,5 mio. og efter scenarie 2) 110,4 mio. Finansiering Ledelsen forventer at finansiere købet, inkl. nuværende og planlagte bygningsprojekter (se også under dagsordenens punkt 9), fuldt ud med kreditforeningsbelåning. I den forbindelse er der afholdt møder med Realkredit Danmark, Nykredit og Nordea Kredit. Når købstilbuddet er endeligt, indhentes tilbud herfra på såvel kreditfinansiering som forrentning af likviditetsoverskuddet. Risici I forbindelse med hjemtagning af lån er det en forudsætning, at skolen ikke eksponeres for en risiko, der ligger ud over et 30-årigt 5 % lån. Gennem en kombination af forrentning af likviditetsoverskuddet og udnyttelse af den lave rente, vil der formentlig kunnet opnås en renteudgift i årene 2010 og 2011, der ligger lavere end et 5 % 30-årigt lån. Ledelsen indstiller - at ledelsen bemyndiges til, sammen med formandskabet, at indgå købsaftale med Undervisningsministeriet på grundlag af de i bilag 1 foreliggende beregninger - at ledelsen bemyndiges til, sammen med formandskabet, at indgå låneaftaler med kreditforening op til det maksimale beløb i bilag 1 og under forudsætning af, at skolen ikke eksponeres for en risiko ud over det der svarer til et 5 % 30-årigt lån. Drøftelse Per Lund orienterede om punktet. Efter udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmødet har skolen modtaget købstilbud fra Undervisningsministeriet, som herefter blev drøftet. Købstilbuddet er på 46,3 millioner kr. og beregnet ud fra en betalingsevne på 90 millioner. 3

4 Da skolen af UBST er blevet gjort opmærksom på et akut vedligeholdelsesbehov på millioner til udskiftning af tag på skolens bygning i Bülowsgade, er der gjort indsigelse på købesummen svarende til dette beløb. Det forventes, at købstilbuddet nedsættes med et tilsvarende beløb til ca. 35 millioner kr.. Orientering om risici og lånesammensætning. Der forventes mulighed for en mindre udgift i forhold til budget på ca kr. pr. 10 millioner kroner der lånefinansieres. Per Lund gennemgik lånebehov og finansiering ud fra de omdelte plancher. Skolen er fritaget for stempelafgift op til 54 millioner kr.. Udover købspris belånes yderligere 4,5 millioner kr. til dækning af udgifter til igangværende ombygning af 4. og 5. etage plus kælder IBS. Drøftelse af frekvens af rentetilpasning, låneramme, eventuelle udgifter til etablering af ventilation, kreditforeningernes vurdering af bygningsværdi, fremtidige indtægter i forhold til belåning samt bemærkning om, at der kan være yderligere risiko ved at optage lån i eksempelvis Euro. Ledelsen orienterede på baggrund af spørgsmålene. Frekvensen for tilpasning af renten kendes først når der vælges lånetype. Det forventes, at der stemples op til den maksimale belåning, således at skolen kan trække likviditet til eventuelle fremtidige vedligeholdelses- eller bygningsbehov. Arbejdstilsynet har ikke udført tilsyn, men der forventes ikke udgifter til ventilation ud over vurderingen fra den uafhængig sagkyndige, som har besigtiget begge bygninger. Skolen har haft indledende drøftelser med tre kreditforeninger, som umiddelbart har vurderet bygningernes værdi til at være på niveau med den vurdering, skolen har fået udført af Colliers (intervallet mio). Skolens egen driftsbaserede prognose frem til 2020 er årselever pr. år. Forudsætningen er, at der ikke politisk ændres i det marked som VUC er i. Der er dog ingen umiddelbare tegn på, at der vil ske ændringer i den politikformulering. som p.t. regulerer markedet. Skolen kan betale sine forpligtelser efter optagelsen af lån som ovenfor beskrevet med et årselevtal på ca Der er ikke overvejelser om at optage lån i euro. Preben Clausen omdelte oversigt med købstilbud for flere af de øvrige skoler i Århusområdet. Det er vurderingen, at købstilbuddet for VUC Århus i den sammenhæng er rimeligt i forhold til bygningernes værdi og stand. Af oversigten fremgår tillige, at de forskellige priser afspejler de enkelte skolers elevtal (betalingsevne) og ikke blot bygningernes reelle værdi. Beslutning Bestyrelsen besluttede at følge ledelsens indstilling. 4

5 3. Budget 2010 Sagsfremstilling Budgettet er udarbejdet på baggrund af takstkataloget (FL10) og baseret på afdelingernes forudsætninger vedr. antallet af årskursister og antallet af lærerårsværk i Tilsvarende er omkostninger til serviceafdelingen baseret på forventningerne til aktiviteten i Det er i budgettet forudsat at VUC Århus overtager bygningerne (IBS og SJ) pr. 1. januar 2010, og der er indregnet de nødvendige omkostninger til drift og vedligeholdelse ifølge betalingsevnemodellen og caretakerrapporten. Der er desuden afsat ekstra 1,5 mio. til vedligeholdelsesopgaver og bygningsrådgivning (jfr. også pkt. 4). I forbindelse med multimediebeskatningen er der afsat ekstra kr ,- til udstyr og internetopkoblinger til skolens lærere og administrative medarbejdere. Lønnen forventes reguleret med 2,9 % pr. 1. april (overenskomstmæssige stigninger og decentral lønforhandling). Inklusive bidrag til overgangsordningen udviser budgettet en samlet omsætning på kr ,- og et forventet driftsoverskud inkl. renter, bidrag til overgangsordning og afskrivninger på kr ,-. I bilag 1 er vist omsætningens udvikling i perioden , samt omsætningens og resultatets fordeling på afdelingerne. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender det fremlagte budget Drøftelse Per Lund orienterede om budget og bemærkede, at dette i modsætning til de tidligere budgetter er tilrettet således, at indtægter i de pædagogiske afdelinger er periodiseret ud fra indberetningskvartal. Feriepengeforpligtelsen er præcist beregnet og kan ikke p.t. placeres ud i de enkelte afdelinger. Budgettet er tilrettet i forhold til de tidligere drøftelser i bestyrelsen og der er ikke foretaget store ændringer. Egenkapitalen ultimo 2010 er på 10 millioner kr. og det skal ses i lyset af, at skolen indledte selvejet med en negativ egenkapital på 8 millioner kr. Da regnskabsreglerne p.t. ikke er fuldt oplyste, er der ikke indregnet afskrivninger på bygninger, men udgifter til renter og afdrag er indregnet. Overtagelse af bygningerne er indregnet i budgettet med det dyreste scenarie jf. pkt. 1. En eventuel mindre udgift afsættes til bygninger og vedligeholdelse. Beslutning Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. 5

6 4. Kontrakt med arkitektfirma om bygningstilsyn og masterplan Sagsfremstilling Siden 1. januar 2007 har skolens bygninger været juridisk ejet af UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen), og bygningerne har været teknisk overvåget af arkitektfirmaet Årstiderne som led i en treårig overgangsordning fra den amtslige tid. I praksis har det betydet, at alle anlægsarbejder vedr. bygningerne i denne treårige periode har været besluttet af UBST, men teknisk udført af Årstiderne. Fra 1. januar 2010 overtager skolen selv det fulde ansvar for bygningerne, og de formelle bindinger til UBST og til Årstiderne ophører samtidigt. Dermed opstår behovet for enten at ansætte fagligt personale, der kan udføre de opgaver, som tidligere blev løst af UBST og Årstiderne, eller at tilknytte et firma til opgaven. Bestyrelsen besluttede ved MØDE 14, at skolen fremover tilknytter et arkitektfirma til opgaverne, og at skolen indhenter mindst to tilbud vedr. den tekniske overvågning af bygningerne, og bestyrelsen besluttede desuden at indhente tilbud fra de samme firmaer vedr. udarbejdelse af en masterplan for en samling af skolen på én eller to af skolens adresser Ingerslevs Boulevard og Bülowsgade fra Det pointeredes samtidigt, at udarbejdelse af masterplan og konkrete arkitektopgaver vedr. samling af VUC Århus ikke behøver at hænge sammen. Bestyrelsen fastsatte desuden en økonomisk overgrænse for disse tilbud, som betyder, at sagen ikke skal i åbent udbud. Skolen har derfor indhentet tilbud fra to firmaer på flg. tre opgaver (citat fra udbudsmaterialet): a) Grundydelse vdr. rådgivning Ansvar for løbende opdatering af Caretaker, udarbejdelse af digitale tegninger og løbende opdatering af skolen om myndighedskrav. Virkning fra b) Løbende rådgivning i forbindelse med udbud af og overvågning af konkrete anlægsarbejder Her tænkes på alle typer anlægsarbejder, der kan forekomme i skolens bygninger. Skolen har behov for at kunne trække på et fast arkitektfirma som bygherrerådgiver. Opstart pr c) Masterplan vdr. samling af VUC Århus fra Samlingen af skolen i én bygningsmæssig enhed har været et ønske gennem flere årtier. Med overtagelsen af egne bygninger fra og med eget bygningstaxameter fra samme dato er der skabt en ny ramme, der muliggør en sådan stor disposition. Skolens bestyrelse har ved MØDE 14 den 10. november 2009 peget på flg. to løsninger, der skal undersøges i denne fase (august-december 2010): udarbejdelse af to scenarier for et campuslignende bygningskompleks fra fase 3: i. IBS udbygget ii. IBS og SJ begge udbygget Skolens ledelse har gennemgået de to tilbud og fremlægger på basis af vedlagte notat et forslag til beslutning under selve mødet. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til beslutning 6

7 Drøftelse Preben Clausen orienterede om indstillingen. Ud fra en samlet vurdering er det skolens indstilling, at Årstiderne Arkitekter A/S bedst vil kunne opfylde de behov, skolen har for rådgivning. I perioden fra august 2010 og frem til slutningen af året arbejdes der videre med masterplanen, som præsenteres for bestyrelsen i januar måned Beslutning Bestyrelsen godkendte ledelsens forslag til beslutning med en økonomisk ramme på kr. 7

8 5. Revisionsprotokollat fra KPMG af 2. december 2009 Sagsfremstilling Vuc Århus har den 2. december modtaget det udsendte revisionsprotokollat. Protokollatet viser at VUC Århus i al væsentlighed har løst de problemer, der blev påpeget i Følgende punkter har givet anledning til bemærkninger: KPMG anbefaler en forbedringer i funktionsadskillelsen i kreditor håndteringen, således at rettighederne til ændringer af stamdata flyttes til en anden medarbejder end kreditorbogholder Er iværksat KPMG anbefaler at den nuværende regnskabsinstruks revideres Instruksen vil blive revideret i foråret 2010 KPMG anbefaler en mere systematisk budgetopfølgning på løn. Er iværksat for 2010 yderligere opstrammet i forhold til 2009 KPMG anbefaler en forbedret sikring af serverrum. Er planlagt i budgettet for 2010 KPMG anbefaler at der udarbejdes en IT-sikkerhedsfunktion Overvejes i 2010 Ledelsen indstiller - at bestyrelsen godkender protokollatet Drøftelse Per Lund orienterede om, at der er foretaget ændringer i forhold til det udsendte vedr. underskriftsblad. Der blev underskrevet tre eksemplarer til; Rigsrevision, Undervisningsministeriet og skolen. Erik Højsholt bemærkede, at afsnittet om besvigelsesrisiko (s. 85) ikke nødvendigvis nævner det område med størst risiko, som må antages at være vedr. pkt. 2.4 (s.87) om varekøb. Beslutning Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet med bemærkning om, at dato i pkt om itstrategi mangler, samt at der ikke har været behandlet et selvstændigt punkt om it-strategi i bestyrelsen. 8

9 6. Mødeplan 2010/2011 Sagsfremstilling Bestyrelsesmøderne for 2010 er fastlagt til og med MØDE 17. Ved sidste møde forsøgte bestyrelsen efter ønske fra skolen forgæves at fastlægge dato også for MØDE 18 i september måned De to sidste års arbejde med at revidere budgettet midtvejs i året og præsentere dette på septembermødet har vist, at der er behov for mere tid. Derfor foreslås nedenfor en ny samlet mødeplan for 2010 med MØDE 18 foreløbigt påført til den 28. september. tirsdag d. 26. januar 2010 kl Købstilbud bygninger Budget endeligt Det pædagogiske kvarter BS 16 tirsdag d. 23. marts 2010 kl Årsrapport 2009 Det pædagogiske kvarter BS 17 tirsdag d. 18. maj 2010 kl Status strategi Kvartalsrapport Det pædagogiske kvarter BS 18 tirsdag den 28. september Kvartalsrapport Budget 2010 midtvejs Søgningen til augusthold Det pædagogiske kvarter Ledelsen indstiller - at bestyrelsen foreløbigt fastlægger MØDE 18 - at bestyrelsen ved MØDE 16, når den nye bestyrelse er samlet, fastlægger møderne frem til sommeren 2011 Beslutning Bestyrelsen besluttede mødeplanen, som færdiggøres endeligt ved MØDE 16 frem til september måned

10 7. Procedure vdr. udpegning af medlemmer til bestyrelsens 2. periode Sagsfremstilling Den 1. januar 2010 påbegyndes den anden og denne gang fireårige funktionsperiode for bestyrelsens medlemmer, idet disse udpeges eller vælges med en kadence svarende til kommunalvalgene. Der er dog i bestemmelserne fastsat et overlap frem til 1. maj i den nye funktionsperiodes første år. Der er ikke fra centralt fastlagt retningslinjer for, hvorledes denne proces skal håndteres ud over, hvad der er beskrevet i skolens vedtægt og i bestyrelsens egen forretningsorden. Genudpegning kan finde sted, for personligt udpegede medlemmer dog kun én gang. Personligt udpegede medlemmer er: Merete Ipsen, Frits Andersen og Hans Halvorsen. Det vides, at Århus Byråd i januar måned 2010 udpeger et nyt medlem til erstatning for Sidsel Homann, der efter eget ønske for sidste gang deltager i bestyrelsesmødet i dag. For de øvrige medlemmers vedkommende foreslås det, at bestyrelsens medlemmer under mødet tilkendegiver fortsat deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Det foreslås endvidere, at bestyrelsen nykonstituerer sig efter de foretagne valg og udpegninger ved MØDE 16 den 23. marts Ledelsen indstiller - at bestyrelsens medlemmer tager stilling til fortsat deltagelse i bestyrelsesarbejdet - at bestyrelsen nykonstituerer sig ved MØDE 16 Drøftelse Sidsel Homann udtrådte som tidligere adviseret af bestyrelsen efter MØDE 15 med bemærkning om, at hun har været glad for, at være Århus Kommunes udpegede medlem af bestyrelsen for VUC Århus, men at hun har en del øvrige ting der skal varetages. Århus Kommune har i stedet udpeget Peter Hegner Bonfils til at indtræde i bestyrelsen. Børge Rasmussen udtræder ligeledes af bestyrelsen. Børge Rasmussen bemærkede, at han også har været glad for deltagelsen i arbejdet i bestyrelsen, men ønsker at der skal yngre kræfter til. Børge Rasmussen efterfølges af en endnu ikke valgt medarbejderrepræsentant fra HF-afdelingen. Preben Clausen orienterede om, Frits Andersen har meddelt at han ønsker at fortsætte, men at han havde spurgt til muligt habilitetsproblem da hans kone er ansat på VUC Samsø som inspektor. Bestyrelsen fandt, at Frits Andersen godt kan deltage i bestyrelsens arbejde og blot forlade mødet under behandlingen af sager, hvor der kan være berettiget tvivl om inhabilitet. Endvidere orienterede Preben Clausen om, at Carsten Riis forventes at fortsætte samt, at Pauli Johansen har tilkendegivet, at han ligeledes ønsker at fortsætte. 10

11 Claus Christensen, Erik Højsholt og Niels-Jørgen Andreasen ønsker alle at fortsætte, men afventer udpegning fra deres respektive baglande. Merete Ipsen og Hans Halvorsen ønsker ligeledes at fortsætte. Kursistrepræsentanterne Marie Røn Ansbjerg og Anders Baumann fortsætter skoleåret ud, indtil der er nyvalg til skolens kursistråd. Beslutning Bestyrelsen fulgte ledelsens indstilling og godkendte, at bestyrelsen nykonstituerer sig ved MØDE

12 8. VEU-center Århus udpegning af centerrådsmedlem Sagsfremstilling VUC Århus har i et par år været en del af konsortiet Østjysk Kompetencecenter, der betjener virksomheder i Århus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner. Konsortiet er paraply over to initiativer: a) Region Midts kompetenceplatforme i de samme kommuner, rettet mod virksomheder og b) statens projekt vdr. kompetenceudvikling og vejledning for medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, rettet mod såvel virksomheder som enkeltindivider. VUC Århus deltager med en konsulent til det opsøgende arbejde i virksomhederne, og vi leverer primært uddannelsesplanlægning og FVU-undervisning. En oversigt fremlægges under punktet Det pædagogiske kvarter senere på dagsordenen. Desuden er Preben Clausen medlem af styregruppen for konsortiet. Den 1. januar 2010 flyttes dette konsortium ind i en større statslig konstruktion, kaldet VEUcenter Århus, der nu betjener flg. kommuner: Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Århus. VEU-centre samler al virksomhedsrettet AMU-uddannelse og anden virksomhedsrettet uddannelse fra de deltagende institutioner under et koordinerende sekretariat, som for VEU-center Århus vedkommende placeres på Aarhus tekniske Skole. Hensigten er at etablere kun én indgang til virksomhedsrettet efter- og videreuddannelse i et større område, et længe næret ønske fra arbejdsmarkedets parter. De deltagende skoler i dette område omfatter også VUC Århus. De øvrige skoler fremgår af bilagsmaterialet. VUC-bestyrelsesforeningen har i den anledning henvendt sig til bestyrelsen med henblik på, at bestyrelsen senest 15. februar 2010 udpeger en repræsentant til centerrådet for VEU-center Århus. Ledelsen indstiller - at bestyrelsen udpeger et medlem til centerrådet for VEU-center Århus Drøftelse Preben Clausen orienterede om sagen. Sekretariatet ved Aarhus tekniske Skole er ikke en producerende enhed, Skolen lægger lokaler til og udpeger en leder af VEU-centret. Det er derfor de enkelte deltagende institutioner der producerer de egentlige undervisningsydelser. Preben Clausen er tilforordnet samarbejdet ligesom de øvrige deltagende skolers ledelser og er dermed ikke valgbar. Bestyrelsen drøftede mulige kandidater samt kriterier for udvælgelsen. Det var ikke muligt under mødet at nå til en konklusion, da der ikke umiddelbart er et medlem af bestyrelsen for VUC Århus, der synes at kunne varetage de interesser, som ligger i arbejdet i centerrådet for VEU-center Århus (efterfølgende omdøbt til VEU-center Østjylland. Efterfølgende er det dog afklaret, at formanden indtil videre repræsenterer VUC Århus i det nye centerråd. Udkast til samarbejdsgrundlag for VEU-Center Østjylland blev omdelt. Beslutning Bestyrelsen besluttede at overveje sagen yderligere og vende tilbage senere. 12

13 9.Bygningssituationen - status Sagsfremstilling I forbindelse med skolens forventede overtagelse af bygningerne pr meddeles under dette punkt kort en status over verserende og kommende større bygningsudfordringer. Pavilloner Der nu opstillet i alt 4 pavilloner på skolens grund på Ingerslevs Boulevard og en pavillon på skolens grund i Bülowsgade. Tilsammen rummer de 5 pavilloner 9 klasselokaler og kontorer til 7 personer. Århus Kommune har godkendt skolens ansøgning om tidsforlængelse af pavillonerne frem til Hermed har skolen en kapacitet af klasselokaler, der ca. svarer til situationen efter overtagelse af de to nederste etager i Bülowsgade i Naturvidenskab Der er fortsat både på AVU og HF/GS en vækst i søgningen til skolens naturfag. Derfor indrettes i sommeren 2010 yderligere to demonstrationslokaler: et i fysik HF/GS og naturfag (AVU) på IBS, og et i kemi/biologi på SJ. Bülowsgade Det er nu aftalt med Århus Kommune, at den sociale institution Bocenter Midt (Aktivitetscenter Frederiksbjerg) fraflytter Bülowsgade senest sommeren Det endelige tidspunkt kendes ikke endnu. Sker fraflytningen først på dette tidspunkt, vil skolen kunne ibrugtage de to renoverede etager efter ombygning senest Dette betyder derfor, at de 5 pavilloner først kan nedtages på dette tidspunkt. Skolen er derfor tvunget til at søge om 6 måneders forlængelse af pavillonernes opstillingsperiode, når den skriftlige bekræftelse på aftalen indeholdende det præcise fraflytningstidspunkt er modtaget. Kendte bygningssager omkring og deres finansiering I det medfølgende bilag meddeles en oversigt over alle større bygningssager og planer for deres finansiering. Det bemærkes, at finansieringsforslaget for hvert punkt indgår i materialet vedr. overtagelse af bygningerne og budget 2010, jfr. ovenfor under pkt. 2 og 3. Ledelsen indstiller - at redegørelsen drøftes - at bestyrelsen tager finansieringsforslagene til efterretning, evt. justeret i forhold til drøftelserne under pkt. 2 og 3 Drøftelse Preben Clausen orienterede om punktet og indstillingen. Alternativet til løsningen med pavilloner var leje af lokaler i byen. Bestyrelsen er enig med skolen i den valgte pavillonløsning, da det sikres, at kursisters og medarbejderes hverdag kan hænge sammen uden unødig transport mellem flere afdelinger end de nuværende tre. 13

14 Hans Halvorsen orienterede om, at aktivitetscentret, der har lejet en del af skolens bygning i Bülowsgade, forventes at være flyttet til andre lokaler senest med udgangen af sommeren Det betyder, at den givne dispensation fra kommunen til opstilling af pavilloner skal forlænges, hvilket forventes at være uproblematisk. Preben Clausen bemærkede, at den skitserede løsning giver skolen en god fleksibilitet i forhold til eventuelle udsving i antal hold. På baggrund af spørgsmål fra Niels Jørgen Andreasen bekræftede ledelsen, at der er indregnet udgifter og projekteret bl.a. punktudsugning i de faglokaler hvor der er behov. Beslutning Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning. 14

15 10. Meddelelser 1.Udviklingstilskud fra Region Midt vdr. maskinflex Til skolens samarbejdsprojekt med Århus Maskinmesterskole og Ingeniørhøjskolen i Århus om et e-learningsbaseret adgangskursus (internt kaldet maskinflex ) har Region Midtjylland bevilget kr i 2009 og kr i Bevillingen vil kort blive kommenteret under punktet. Susanne Dombernowsky orienterede om, at der udover bevillingen tillige gennemføres en evaluering af projektet i regi af Teknologisk Institut. Region Midtjylland er ligesom skolen meget interesseret i erfaringerne fra udviklingen af samarbejdet mellem forskellige institutioner. 2.Januarstarten 2010 status Under punktet vil Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg orientere kort om januarstarten Michael Sandberg orienterede om, at januarstarten 2010 er forløbet planmæssigt med nu i alt 42 hold/730 årskursister. Der er desuden oprettet 3 hold på Ingeniørhøjskolen. Fokus for VUC Århus er, at de enkelte kursister ikke ender i blindgyder, men holder momentum i deres fortsatte uddannelse. Aktiviteten på Samsø er beskeden. AVU-afdelingen har igangsat flex undervisning med foreløbig to fag - dansk og matematik - efter samme model som HFafdelingen. Susanne Dombernowsky orienterede om, at der på HF er et relativt beskedent optag i januar, men skolen arbejder for at få det udbygget over tid. Der er dubleret 9 HF hold og et GSKhold. 3.Underskrifter i bestyrelsesprotokol Lederforeningen for VUC oplyser i et nyhedsbrev til skolerne den 21. december 2009, at UVM har meddelt, at alle medlemmer af bestyrelsen har de samme rettigheder med hensyn til at deltage i møderne og underskrive mødereferater og revisionspåtegning m.v. Men det er ikke nødvendigt, at de medlemmer, der ikke har stemmeret, skriver under, da de ikke oppebærer et ansvar for beslutningen, fordi de ikke har kunnet tage stilling til den ved at stemme for eller imod. 4.Lars Klewe-undersøgelsen om de gymnasiale uddannelser KVUC og VUC Århus har sammen med Lederforeningen for VUC lavet en registerundersøgelse af tre årgange HF ere fra de to VUC er, som Lars Klewe fra DPU har gennemført i et samarbejde med Danmarks Statistik. Lars Klewe er helt uden sammenligning den statistiker, der ved mest om VUC og vore kursisters adfærd både før og efter VUC. Ved præsentationen af undersøgelsen den 16. december 2009 i København var Lars Klewes hovedkonklusioner disse: - de 5 gymnasiale uddannelser (stx, hf, hf-enkeltfag, htx, hhx) hver med deres egen faglige profil løser tilsammen som løst koblet system den opgave, de er sat i verden for at løse 15

16 - stx er med 60 % af optaget til LVU hovedleverandør til de lange videregående uddannelser - hf, hf-enkeltfag, hhx og htx medvirker mere end stx til at mindske virkninger af den sociale arv - 2-årigt hf fungerer blandt andet som opsamlingsuddannelse fra alle de øvrige ungdomsuddannelser, incl. EUD - hhx har størst overgang til korte videregående uddannelser - stx, hhx og htx er rigtige ungdomsuddannelser - hf-enkeltfagskursister udgør 36 % af de optagne ved de mellemlange uddannelser og 20 % ved de lange videregående uddannelser - KVUC og VUC Århus er de to uddannelsesinstitutioner overhovedet i Danmark, som har den største transition fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelser. Fra de to skoler kommer f.eks. hvert år 40 % videre til de lange videregående uddannelser Preben Clausen orienterede om punktet og omdelte december 2009 udgaven af bladet Voksen Uddannels,e hvor der er et resumé af undersøgelsen. Det blev aftalt, at bestyrelsen på næste møde dagsordenssætter punktet og tager tid til en grundigere drøftelse. 5. Nytårsbreve 2010 Skolens undervisningsafdelinger har i januar måned udsendt nytårsbreve til lærerpersonalet med fokus på udvikling i undervisningstilbuddet. AVU-afdelingen udsender i den nærmeste fremtid sit nytårsbrev. 6. Institutionsstruktur i ungdomsuddannelserne Bestyrelsesforeningerne for erhvervsskolerne, gymnasierne, VUC erne og SOSU-skolerne har sammen med Undervisningsministeriet udarbejdet en rapport om fremtidens uddannelsesstruktur på ungdomsuddannelsesområdet. Rapporten blev offentliggjort den 5. januar 2010, og der er endvidere udarbejdet en fælles pressemeddelelse om rapporten. Rapporten opstiller forskellige modeller for lokalt samarbejde på ungdomsuddannelsesområdet, som den enkelte bestyrelse kan lade sig inspirere af i evt. overvejelser om institutionssamarbejde. Det er vurderingen, at rapporten mest sigter på områder med små eller få institutioner, og den er derfor ikke særlig relevant i de fire største danske byer, herunder Århus. Et væsentligt udgangspunkt har været gymnasiernes institutionslandskab, som er betydeligt mere decentralt end erhvervsskolernes. 7. Samsø status efter tre år I forbindelse med overgang til selvejet pr besluttede de midlertidige bestyrelser for VUC Århus og VUC Samsø efter opfordring fra Undervisningsministeriet allerede i 2006 at sammenlægge de to institutioner. VUC Samsø har derfor her ved udgangen af 2009 i tre år været et undervisningssted på VUC Århus, idet bestyrelsen besluttede, at Samsø ikke fortsatte som selvstændig afdeling, men som en integreret del af skolens tre afdelinger. Det betyder, at der i skolens regnskabssystem ikke kan trækkes selvstændige regnskaber ud vdr. Samsøaktiviteten. Ved konstruktionens dannelse besluttedes det dog, at der efter første år etableres en regnskabslignende oversigt, og at der gøres status efter tre år. Oversigten blev forelagt bestyrelsen ved MØDE , og det foreslås, at bestyrelsen som selvstændigt punkt behandler treårsstatus ved MØDE 17 den 18. maj, som har skolens strategi som hovedpunkt. Preben Clausen orienterede om, at trods et ihærdigt arbejde på øen er kursisttallet vigende, hvilket giver en ubalance i økonomien isoleret set. 16

17 8. Burka og niqab Skolen er to gange blevet spurgt af JP, hvad vores politik er med hensyn til muslimske studerendes forskellige grader af tildækning. Senest i JP fredag den 15. januar, hvor skolens praksis loyalt blev videregivet. Der er p.t. 2 kursister med niqab, idet burka ikke accepteres - ud af ca studerende i alt på skolen. Punktet kommenteres under mødet. Preben Clausen orienterede om skolens praksis og præciserede, at hver enkelt kvalificeret ansøger bliver optaget på basis af en personlig samtale, hvorunder især kursistens evne til studieaktivitet drøftes som et punkt, der er overordnet kursistens valg af påklædning. Konkret kan det derfor forekomme (er sket i et tilfælde tidligere), at også en burkaklædt ansøger kan optages. Dette som korrektion til meddelelsen. Således er hovedbeklædning ikke et kriterium, som indgår isoleret i vurderingen. Kursister der bærer hovedbeklædning i en udgave der hindrer umiddelbar identifikation, bliver så diskret som muligt identificeret ved optagelse og i forbindelse med eksamen. 9. Invitation til årsmøde i bestyrelsesforeningen NYT PUNKT. Der afholdes årsmøde i bestyrelsesforeningen den 19. april 2010 på Hotel Nyborg Strand. Nyt fra bestyrelsesforeningen blev omdelt. Der fremsendes invitationer senere. 17

18 11. Eventuelt Det blev under punktet markeret, at dette møde for flere medlemmer var det sidste bestyrelsesmøde. Skolens ledelse overrakte desuden alle medlemmer en beskeden gave som tak for arbejdet i bestyrelsens første periode. 18

19 C. Pædagogisk kvarter Tema: den nye arbejdsløshed i Århus og på Samsø a) oplæg om indsatsen over for virksomheder v/konsulent Inger Goul Andersen b) skolens øvrige tilbud v/michael Sandberg og Susanne Dombernowsky Ad a) Inger Goul Andersen havde desværre ikke mulighed for at deltage i mødet og holde oplæg, da hun underviste. Oversigt med aktiviteter for VUC Erhverv forår/efterår 2009 og forår 2010 blev omdelt og kort kommenteret af Preben Clausen. Ad b) Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg præsenterede skolens øvrige tilbud. Den stigende søgning på HF bevirker et større tilbud og skolen vil forsøgsvis etablere fire spor på HF, herunder en science-klasse og dermed forhåbentlig appellere til en målgruppe, som det er svært at nå med et normalt HF-tilbud.. Maskinflex og brobygning fortsætter, og der udbydes arabisk i samarbejde med Langkær Gymnasium og HF. Samarbejdet med UU intensiveres hele tiden med henblik på at blive skarpere på at aflæse uddannelsesbehovet. I AVU-afdelingen er der en særlig opgave vedr. integration sammenholdt med arbejdsløsheden. Der er en øget søgning, om end noget mere beskeden end på HF. Selvom der arbejdes for at udvide heltidsundervisning i egentlige klasseforløb, sikrer skolens studievejledere, at dette ikke sker på bekostning af enkeltfagsfladen. AVU har fokus på i stigende grad at gøre tilbuddet mest muligt tydeligt. Hans Halvorsen supplerede med, at selvom Århus har en arbejdsløshed der er ca. 0,5 pct. under landsgennemsittet, at så er der unge under 30 år, som er ledige. Hovedparten tilhører de matchgrupper, der er tættest på arbejdsmarkedet. De seneste tal viser, at også ACgruppen er ramt af større arbejdsløshed end tidligere. Tilbuddene til denne gruppe er stort set begrænset til praktik og anden jobtræning fortrinsvis ved offentlige myndigheder. En svær opgave. 19

20 Underskriftsblad : I bestyrelsen: Hans Halvorsen (formand) Carsten Riis (næstformand) Erik Højsholt Merete Ipsen Sidsel Homann (udtrådt efter MØDE 15) Pauli Johansen Claus Christensen Frits Andersen Børge Rasmussen Niels Jørgen Andreasen Marie Røn Ansbjerg Peter Hegner Bonfils Preben Clausen (forstander) 20

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen og Rune Bak Hansen.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen og Rune Bak Hansen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen, og Daniel Olling. Fra

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Fredag den 27. marts 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Erik Højsholt, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Mette

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar 2010. kl. 16.00 19.30. Afbud: Erik Løvbjerg 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. november 2009 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Onsdag den 28. januar 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Erik Højsholt, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Børge

Læs mere

Afbud: Hans Halvorsen (formand), Susanne Dombernowsky og Claus Christensen. 1. Referat af møde 13 incl. underskrift... 2

Afbud: Hans Halvorsen (formand), Susanne Dombernowsky og Claus Christensen. 1. Referat af møde 13 incl. underskrift... 2 Referat Deltagelse Til stede: Carsten Riis (næstformand og fungerende mødeleder), Merete Ipsen, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Børge Rasmussen, Sidsel Homann, Erik Højsholt

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Trille Gaarsdal, Susanne Dombernowsky, Per Lund. A. Orientering og konstituering... 2

Fra ledelsen: Preben Clausen, Trille Gaarsdal, Susanne Dombernowsky, Per Lund. A. Orientering og konstituering... 2 Fredag den 9. marts 2007 kl. 13-15 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Sidsel Homann, Erik Højsholt, Pauli Johansen, Claus Christensen, Børge Rasmussen, Niels Jørgen Andresen.

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010. Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00

Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010. Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00 Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob Holm Karin Basse Flemming Helsted

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Ny i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 4 Kursistoptag... 3 5 VUC Erhverv... 3 6 Personale. LUKKET... 3 7 Overenskomst OK13... 3 7.1 UF status... 3 8 AVU

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. BS møde 32 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Marianne Ping Huang, Peter Hegner Bonfils, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF. torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00

Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF. torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00 Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Marianne Jerslev, repræsentant for medarbejderne

Læs mere

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Dato: 13-01-2010 Referat CJ/ST Møde: Mødetidspunkt: Mødested: Bestyrelsesmøde Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob

Læs mere

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO)

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO) Referat af bestyrelsens møde torsdag den 1. oktober 2009 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Nils-Henrik Pedersen (NH), Arne Frier (AF) og Lars Scheibel (LS),

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 18-5-2009 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen Joe Jensen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 3. februar 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 3. februar 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 3. februar 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Tirsdag den 27. maj 2008 kl. 15-18 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand) (pkt. 1 til og med pkt. 6.c), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Sidsel Homann (pkt. 1 til og med

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Konstituering med nye i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 3.2 B2015... 3 4 Fagudbud 2015/2016... 3 5 Fravær... 3 5.1 HF i Grenaa 2013/2014... 3 5.2 AVU

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Rektor orienterede om nyansættelser Anders Christensen, dansk og psykologi og Diana Døssing, engelsk på HF.

Rektor orienterede om nyansættelser Anders Christensen, dansk og psykologi og Diana Døssing, engelsk på HF. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC torsdag den 28. januar 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Torben Henriksen, Mads Ekstrøm, Camilla Bruun, Erik

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Referat Bestyrelsesmøde Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Tilstede: Ulla Koch, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Anne Knudsen, Lene Meyland, Henning Kjær Petersen Johnny Nielsen og Jørgen Kay

Læs mere

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fraværende: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Økonomi... 2 2.1 BR2015... 2 2.2 Formueplejevurdering... 2 2.3 FL2016... 2 2.4 B2016... 4 3 Fagudbud... 4 3.1 Fagudbud i januar 2016... 4 3.2 Godkendelse af fagudbud...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Region Midtjylland Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 29 Region Midtjylland Tingvej

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Paderup d. 8. december 2009. Indkaldelse til 16. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være let spisning undervejs

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl. 14.00-16.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Lene Omann, Susanne Mortensen og JAO (referent)

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Onsdag den 3. september 2008 kl. 14-16 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Sidsel Homann, Erik Højsholt, Ole Pedersen, Claus Christensen,

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området.

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området. Referat af møde i uddannelsesudvalget ved VUC Ringkøbing Skjern d. 9. januar kl. 14.00 på VUC i Skjern, Skolebyen 5. Referat = kursiv Til stede: Viktor Jensen, Susan Bruun, Poul Erik Delfs, Ivan Thomsen,

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012 12. juni 2012 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Ole Daugbjerg, Danfoss (formand) Tharben Hansen, journalist (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Karen Marie Hougaard, Hørup Centralskole

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Bestyrelsen 14. november 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Sidsel Homann, Merete Ipsen, Claus Christensen (deltog i pkt. 9), Ole Pedersen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Tidspunkt og sted: Torsdag 19. marts 2015 kl. 16.00-19.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Deltagere: Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Bestyrelsesmøde den Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2017

Bestyrelsesmøde den Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2017 Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2017 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 16-12-2016. Fremlagt til underskrift. 3. spunkt: Forretningsorden for forretningsudvalget 4.

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 06-12-2012 kl. 17.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Jesper Clausen, medlem udpeget af bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken 16 18 på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Holstebro den 9. september 2014 1. Velkomst af 2 nye kursistrepræsentanter i bestyrelsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Referat Aarhus Uddannelsesråd Dato for referat: 30. oktober 2012 Mødedato: 23. oktober 2012 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Deltagere: Afbud: Referent: Kopi til: Medlemmer af Uddannelsesrådet

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 16. marts 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 16. marts 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 16. marts 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere