Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE"

Transkript

1 MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

2 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov Sportsrideklubben Om klubben Klubbens muligheder og ønsker Dansk Oase Om organisationen Organisationens muligheder og ønsker Odder Cykelklub Om klubben Klubbens muligheder og ønsker Den Økologiske Have Om haven Havens muligheder og ønsker Andre Odder Ungdomsskole Odder Kommune OIGF Bordtennisafdelingen Dykkerklubben Odder Bokseklub Brevdueforeningen Odder Jagtklub Andre aktører Odders borgere 12 3 Faciliteter og tilbud på Maltheseje Faciliteter Fællesinstallationer Beboelseshus Ridehallen Velfærdsbygning ved ridehallen Stald (andehal ) Udendørs ridebaner Adgangsvej og p-pladser Stier Ridestier BMX Bane Skovparceller Folde Bøjlehal / Skaterbane Aktivitetsbygning (ʼsøjlehallenʼ) Depotrum 1 (den lavt-loftede stald) Depotrum 2 (stalden med bliktagsloftet) Værksted Maskinhus Området Festival og stævneplads Lejlighedscamping Vandrehjem Andre tilbud Dagligt opsyn En stabil organisation Social rummelighed 23 4 Organisering 25 5 Tidsplan Hovedtidsplan Alternativ tidsplan 27 6 Etableringsbudget Opdeling i etaper Opdeling i moduler Finansiering Fonde Finansieringsmodel 30 7 Driftsbudget Principper for huslejefastsættelse Opstartsperioden Økonomisk bæredygtighed 32 8 Eventuelt 34 9 Bilag: 35

3

4 1INDLEDNING Gården Maltheseje og de tilhørende 51,7 hektar ejes af Odder Kommune. En gruppe af politikere har i juli 2008 anmodet en række af foreninger ( projektgruppen ) om at undersøge mulighederne for at etablere et fritids- og kulturcenter på hele ejendommen(45 hektar) eller dele af ejendommen. Området er placeret med skel til Den Økologiske Have. Hvis centeret etableres vil Odder Kommune have et unikt bynært naturområde på mere end 68 hektar. Projektgruppen skal i løbet af oktober 2008 fremlægge et projektforslag. Projektforslaget skal anvise hvorledes et sådant fritids- og kultur-center kan etableres; hvilke investeringer, der skal foretages; hvorledes disse kan finansieres alt under forudsætning af etablering og drift af dette ikke må påføre Odder Kommune yderligere om-kostninger end kommunen har i dag. En lille del af området langs Odder by er reserveret til en fremtidig omfartsvej (10-15 års horisont), og evt. en mindre udstykning til boligformål.i det oprindelige oplæg fra Odder kommune er anført hektar Arbejdsgruppen består af medlemmer fra 1) Ørting Sportsrideklub (ØSK) 2) Den Økologiske Have (DØH) (som også repræsenterer Odder Turistforening) 3) Dansk Oase (OASE) 4) Odder Cykelklub Odder Erhvervs- og Udviklingsråd støtter op om projektet og bidrager bl.a. med rådgivning. Denne rapport er første udgave af projektbeskrivelsen og skal danne grundlag for dels en strukture-ret debat og afklaring af projektet i projektgruppen, dels danne grundlag for et møde med de centra-le fonde (LOA + Friluftsrådet) for en indledende drøftelse om tilskudsmuligheder. Denne udgave af rapporten indeholder bemærkninger og notater til processen som ikke vil være en del af den endeli-ge projektbeskrivelse. I punkt 9 er vist en oversigt over kontaktpersoner. 1.1 RESUME OG BÆRENDE PRINCIPPER Med Maltheseje ønsker vi at etablere et bynært rekreativt område til kultur- og fritidsformål under overskriften: En grøn oase lige ved byskiltet Helt overordnet har Maltheseje potentialet til at blive en bynær oase for byens borgere. Der er både marker, skovarealer og å-løb i området, som derved har muligheder for at udvikle sig til en natur-park for borgere, der ønsker at gå ture, motionere eller på anden vis nyde et stykke natur. I parken vil der også være mulighed for at tilbyde faciliteter til sportsforeninger og klubber, som mangler dette og etablere en festival- og stævneplads til gavn for events, koncerter, cirkus etc. Særligt vil der være store muligheder for at den organiserede idræt møde de uorganiserede initiativer og fællesska-ber. Et sted med plads til alle. Vores projektforslag bygger på en række grundlæggende principper:

5 1. SAMARBEJDE OG ÅBENHED a. Målet er et aktivitetsområde og en organisation, som faciliterer i. Frivillige foreningers aktiviteter. ii. Kommunale børne- og ungdomsaktiviteter b. Et åbent område til gavn for alle byens borgere c. Et område, som i høj grad er egnet til brug af handicappede medborgere. i. Faste stier ii. Sanse og/eller anden aktivitetshave for handicappede 1. En decideret sansehave, primært som inspiration, indgår i Havens planer iii. Egnet til handicapidræt iv. Etablering af arbejdspladser/beskæftigelse i samarbejde med Fabos d. At lade forskellige former for idrætter mødes ved delvis at udnytte de samme faciliteter e. At lade en typisk pigesport (ridning) mødes med en typisk drengesport (cykling) f. At lade organiseret idræt mødes med de uorganiserede initiativer. 2. NATUR OG FRILUFTSLIV a. Blandt foreningernes aktiviteter lægges der vægt på naturoplevelser og fysiske friluftsaktiviteter. 3. BYNÆRT OMRÅDE a. Maltheseje ligger i umiddelbar forlængelse af Odder by med kun 2 km til bycentrum. Ved etablering af stinet kan området forbindes med stisystemet i byen.. Det giver mulighed for nær-naturoplevelser, både gennem organiseret foreningsarbejde men også helt private vandreture i naturskønt område ved boligbebyggelse samt ture til Den Økologiske Have, der ligger nabo til Maltheseje.

6 4. BÆREDYGTIG DRIFT a. Projektgruppen ønsker at fritids- og aktivitetsområdet på og ved Maltheseje skal bygge på økologisk bæredygtighed og vil aktivt afdække mulighederne for dette. b. Brug af vedvarende energi til opvarmning (jordvarme). 5. ET ØKONOMISK FORSVARLIGT PROJEKT a. Maltheseje skal kunne etableres og drives på en sådan måde at det hviler i sig selv, dvs. at driften (herunder afskrivninger og afdrag på lån) betales via brugerbetaling (leje) fra de indgående aktører. b. Det er dog en forudsætning at der tilføres kapital til etablering, dels i form af fondsbidrag, dels i form af lån(e-garantier) Projektgruppen foreslår at der dannes en selvejende institution ( Maltheseje ), som overtager en brugsret til området Maltheseje fra Odder Kommune. Den selvejende institution har til opgave at etablere de nødvendige faciliteter på området, udleje disse til foreningerne og generelt drive området efter de overordnede principper. Da Odder Kommune er ejer af ejendommen, yder væsentlig støtte til flere af kerneaktørerne i projektet og vil være en betydende samarbejdspartner for den selvejende institution, bør Odder Kommune være repræsenteret i bestyrelsen for Maltheseje og dermed have stor indflydelse på områdets udvikling. Dette er i linje med hvorledes Spektrum er organiseret. En af de væsentligste fordele ved Maltheseje er, at mange af de skitserede formål kan opfyldes umiddelbart uden de store investeringer - og at områdets anvendelse løbende kan udbygges i takt med, at man politisk beslutter sig herfor. De anvendelsesmuligheder, som er skitseret i dette projektforslag, inddrager nye grupper af brugere, som ikke alle omfattes af de øvrige tilbud i Odder. Hvis vi er i stand til at opbygge sådanne bynære faciliteter, vil ikke alene være til stor nytte for nuværende borgere, men også gøre Odder endnu mere attraktiv vor tilflyttere og turister.

7 2 AKTØRERNE OG DERES BEHOV I dette afsnit beskrives aktørerne omkring Maltheseje kort og der gives en beskrivelse af de muligheder som Maltheseje giver. I det efterfølgende afsnit er givet en mere struktureret oversigt over de faciliteter, som projektgruppen - med udgangspunkt i de muligheder, som aktørerne ser, foreslår etableret på Maltheseje. 2.1 SPORTSRIDEKLUBBEN OM KLUBBEN Sportsrideklubben Ørting Sportsrideklub (ØSK) blev stiftet i 1986 og er den eneste sportsrideklub i Odder Kommune. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF), og havde i heste og mere end 200 medlemmer, hvoraf langt størstedelen er piger op til 16 år. ØSK tilbyder træning med instruktører uddannet hos Dansk Rideforbund. Klubbens eliteryttere deltager i stævner på landsdels- og landsplan. Der tilbydes dressur-/springtræning for såvel begyndere som øvede, ligesom klubben hvert år arrangerer åbne klubstævner og ridelejr. Desuden har der været særlige hold for handicappede med terapi-ridning. Klubben modtager hvert år lokaletilskud til leje af ridehal og medlemstilskud fra Odder Kommune. Klubben har hidtil haft til huse på lejede faciliteter på Kjeldbækvej ved Ørting, men har længe ønsket at få egne lokaler. Lejemålet lå langt fra offentlige transportmidler og der var kun begrænsede muligheder for udvikling af klubben; bl.a. betyder den nye Lov om hestehold at der skulle bygges en helt ny stald til klubbens heste. Herudover var økonomien, bl.a. grundet den høje husleje, trængt. Derfor blev lejemålet opsagt og klubbens heste flyttet til Bjerager, hvor vi også låner en udendørs ridebane. De midlertidige forhold gør at klubben er presset - hvis ikke klubben kan påbegynde aktivitet på Maltheseje (eller tilsvarende sted) senest 1. april 2009 vil den afvikle alle aktiviteter og lukke. Klubben bruger hvert år op mod kr. på husleje. Denne leje samt nye indtægtsmuligheder fra opstaldning mv. vil i væsentlig grad kunne forrente etablering af nye faciliteter på Maltheseje. Sportsrideklubben ønsker at etablere sig tæt på Odder By og med moderne faciliteter, hvor medlemmerne kan tilbydes rigtigt gode oplevelser omkring ridningen. En etablering på Maltheseje vil medføre at klubben opfylder de fysiske krav til afholdelse af landdelsstævner såvel som mesterskaber. Klubben påregner at der indenfor 2 år efter etableringen er etableret 3-4 fuldtidsarbejdspladser i forbindelse med klubbens aktiviteter, hvoraf 2 medarbejdere vil være bosat på Maltheseje. Se også:

8 2.1.2 KLUBBENS MULIGHEDER OG ØNSKER Den ideelle løsning for klubben omfatter de nedenfor nævnte faciliteter, men klubben vil i en overgangsfase sagtens kunne fungere med mindre/færre faciliteter: 1. Ridehal, 25 x 80 meter (giver mulighed for 2 samtidige aktiviteter) 2. Handicapfaciliteter: Kran, rampe etc. 3. Rytterstue til 50 personer (med køkken, 2 baderum, 4 toiletter, dommerkontor og sekretariat) 4. Stald, 40 hestebokse (giver mulighed for 12 elevheste og 28 privatopstaldninger). På sigt ønske om at kunne udvide til 60 bokse hvis behovet herfor opstår. 5. Udendørs ridebane (80x60meter, 2 dressurbaner eller 1 stor springbane) 6. Ridestier i området (evt. med forhindringer til millitary-ridning) 7. Military-bane 8. Permanent parkeringsplads til 30 trailere og 50 biler 9. Beboelse til daglig leder og andre ansatte 10. Folde til afgræsning, høslet og anbringelse af gødning hektar til 40 heste. 11. Lade til opbevaring af foder, halm, hø og garage til traktor. Rideklubben har brug for bolig til daglig leder og eventuelt til staldpersonale, idet der skal være døgnopsyn med hestene. Rideklubben har indgået en aftale2 med en person om ansættelse som daglig leder. Denne person er landbrugsuddannet, har erfaring som fodermester og med personaleledelse, har taget en 2 årig overbygningsuddannelse som bedriftsleder med speciale i hestehold og har gennemgået en række af Dansk Rideforbunds trænerkurser. Klubben tilbyder at den daglige leder vil kunne fungere som inspektør for det samlede Maltheseje og klubben har i sit eget budget afsat tid til at den daglige leder, i samarbejde med Fabos, kan skabe meningsfuld beskæftigelse for 1-3 brugere fra Fabos.

9 EVENTUELT I OPSTARTSFASE (6-12 MÅNEDER): 1. Rytterstue til 30 personer (med køkken, bad, wc, dommerkontor og sekretariat) 2. Stald, 20 hestebokse (giver mulighed for 10 elevheste og 10 privatopstaldninger) 3. Udendørs ridebane (20x60meter, 1 dressurbane eller 1 lille springbane) 4. Ridestier i området 5. Permanent parkeringsplads til 10 trailere og 15 biler 6. Beboelse til daglig leder 7. Folde til afgræsning og høslet, 10 hektar. 8. Lade til opbevaring af foder, halm, hø og garage til traktor. Klubben er ligeledes interesseret i allerede 1/ at tage midlertidige faciliteter i brug på Maltheseje, f.eks. ved etablere en mindre stald, benytte folde, etablere en lille udendørsbane og herefter påbegynde byggeri af en hal.

10 2.2 DANSK OASE OM ORGANISATIONEN Dansk Oase er en landsdækkende kirkelig netværksorganisation som blev stiftet i Dansk Oase har samme trosgrundlag som folkekirken og arbejder for fornyelse, udrustning og mission i evangelisk-lutherske menigheder i Danmark, dvs. Den danske Folkekirke og frie lutherske menigheder. Dansk Oase opfatter sig selv som et åbent inspirerende forum for alle der er optaget af kirkens fornyelse. Dansk Oase er struktureret som et menigheds- og regionsnetværk, bestående af menigheder og fællesskaber som ønsker medlemskab af bevægelsen. Oases arbejde med børn og unge varetages af Børne- og Ungdoms Oase (BUO). BUO er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd og foreningen har omkring 1000 medlemmer fordelt over hele landet. Dansk Oases arbejde fi nansieres primært gennem private gaver. Foreningen er godkendt til fradragsberettigede gaver og modtager desuden tilskud fra Tips- og Lotto samt DUF. Dansk Oases sekretariat ligger i Odder. Dansk Oase arrangerer hvert år en kirkelig festival af en uges varighed kaldet SommerOase. De seneste år har denne været afholdt Odder, senest i 2008 med deltagere hvoraf ca. 50 % er børn og unge under 25 år. Væksten har gennem de seneste 7 år ligget på ca. 20 %. Organisationen har hidtil lejet og afholdt arrangementet på en lokal efterskole (Rudehøj Efterskole) samt på jord lejet af kommunen. Disse faciliteter kan imidlertid ikke rumme arrangementets størrelse længere. Organisationen er interesseret i en festivalplads, der kan rumme SommerOases fortsatte vækst. Organisationen ser desuden mulighed for løbende at afvikle koncerter, musikfestivaler på området ved Maltheseje. Se også:

11 2.2.2 ORGANISATIONENS MULIGHEDER OG ØNSKER Dansk Oase ønsker at etablere en festival- og stævneplads med, på sigt, plads til op til overnattende deltagere samt løbende at kunne afholde koncerter og musikfestivaler. Oases primære behov er plads (op til 40 ha.), men de ser muligheder for synergi i et samlet projekt på Malteseje. Organisationen vil gerne benytte stedet øvrige faciliteter f.eks. rideklubbens hal med mere forbindelse med deres festival. Desuden ønskes området udviklet til at rumme vækst og tilsvarende arrangementer: 1. Platform til koncerter og andre aktiviteter (72*104 m = m2, fast belægning) 2. Campingplads, med køreveje 2,5-3,0 km, kloak, el og vand til personer, 40 hektar. 3. Sanitetsbygning 4. Cafeteriafaciliteter til 200 personer med industrikøkken 5. Hal med fast bund til sommerstævnet

12 2.3 ODDER CYKELKLUB OM KLUBBEN Odder Cykelklub blev stiftet i 1972 og er blandt Danmarks 5 største cykelklubber med registreret elitehold (8 a-ryttere og 12 juniorer, her af har halvdelen har været på rideklubben) 221 medlemer i alt, heraf ca. 40 voksne, juniorer 12, (17-18) 60 unge (9-16), 45 i motionsklubben resten er i Det 3de Hjul) medlemmer. Klubben holder til i det gule hus ved siden af Odder Svømmehal, men har et ønske om bedre faciliteter, herunder plads til stævner, depotrum, spinnerum og diverse baderum. Herudover har Odder Kommune ønske om at benytte cykelklubbens gule hus til andet formål. Klubben ønsker også at starte en BMX afdeling i forbindelse med etableringen på Maltheseje. En af klubbens trænere (Klaus Kynde) har vundet OL-Bronze og Alex Petersen blev dansk mester Se også: KLUBBENS MULIGHEDER OG ØNSKER Cykelklubben ønsker faciliteter til opbevaring, stævner, bmx, badefaciliteter og spinningsrum. 1. Kørevej, asfalt til hovedbygningen 2. Depotrum til opbevaring af materiel og cykler (meget plads, +10 trailere) 3. Værksted 4. Selvstændigt spinnings-rum med plads til 20 cykler (Klubben har cykler selv)(100 m2) 5. Bade- og toiletfaciliteter (4 brusere og wc)) 6. Klublokale (60 personer), evt. dele med andre. Benyttes mindst 2 aftener pr. uge. 7. Mødelokale (15 personer) 8. BMX bane på sigt (BRS: ungdomsaktivitet, som hiver drenge væk fra gadehjørner) 9. Stævneplads med muligheder for l a. 3 dages løb i Kr. Himmelfartdagene (Lejlighedscampingsplads med op til 100 campister) 10. Koncert og markedsplads a. Afholdelse af store koncerter i samarbejde med foldboldklubben og håndboldklubben.

13 2.4 DEN ØKOLOGISKE HAVE OM HAVEN Den Økologiske Have er Skandinaviens største økologiske demonstrationshave og er en fredfyldt oase på 20 tønder land inddelt i temahaver. Der er legepladser og forskellige dyrehold som æsler, klappegeder, får, grise og høns. Haven arrangerer guidede ture, temadage og større arrangementer året igennem. I Havens butik sælges is, drikkevarer og hjemmebag, økologiske frø og planter, pjecer, bøger, gaveartikler m.m. Haven er nabo til Maltheseje. Den Økologiske Have har ikke en opvokset skov i sit nuværende område, og ønsker derfor at udvide med et mindre skovområde tæt på Haven, der er tale om en slags naturskov, som Haven vil inddrage i sin formidling. Den Økologiske Have vil derudover integrere de øvrige naturområder på Maltheseje i sin formidling. På sigt har haven planer om etablering af kursusfl øj/vandrehjem, for havens kursister om vinteren og turister om sommeren, men som også kan bruges af Dansk Oase og andre som afholder arrrangementer på Maltheseje. Odder Turistforening er i dette projekt repræsenteret af den Økologiske Have. Se også: HAVENS MULIGHEDER OG ØNSKER Den Økologiske have ønsker at bidrage til en proces hvor det samlede område på sigt drives økologisk, herudover har Haven en række ønsker til mindre aktivitetsudvidelser. Den Økologiske Have og Odder Turistforening ønsker at Maltheseje skal styrke tilbuddene til (og tiltrække) vore turister. 1) Inddrage et mindre stykke naturskov i havens formidling, en ny oplevelse for havens gæster 2) Integrere natur på Maltheseje generelt i formidlingen, en ny oplevelse for havens gæster 3) Behov for et øget antal parkeringspladser i forbindelse med større arrangementer 4) Nogle af havens arrangementer kan blive så store at de ikke kan være i Den Økologiske Have 5) Forbinde Haven med stisystemet i byen, og videre ud i det åbne land. 6) Enkle overnatningsformer / shelters, bålpladser 7) Samarbejde med rideklubben og de andre foreninger om tilbud til turister og Havens gæster i øvrigt. F.eks. tilbud om leje af heste om sommeren, køre med hestevogn fra stationen til Maltheseje og Haven af stisystemet. Fold med klappeheste om sommeren.

14 2.5.1 ODDER UNGDOMSSKOLE * Skaterbane (indendørs) * Beachvolley Odder ungdomsskole fi nansieres af Odder Kommune ODDER KOMMUNE * Cirkusplads * Koncertplads * Koncertsal / Hal * Udviklingshæmmede * Fritidstilbud for børn og unge * Børnehaver * Skoler * SFO OIGF - BORDTENNISAFDELINGEN Akut behov. Har en stor ungdomsafdeling 1) Mødelokale 2) Lokale til træning 3) Toilet og badefaciliteter DYKKERKLUBBEN 1. Mødelokale 2. Depotrum ODDER BOKSEKLUB 1) Boksering 2) Klublokale (ejet) 3) Vægttræning 4) Badefaciliteter BREVDUEFORENINGEN 1) Lagerplads ODDER JAGTKLUB 1) Mødelokale 2) Opbevaringsfaciliteter (ingen skydning)

15 2.5.8 ANDRE AKTØRER Det er en grundlæggende ide i Maltheseje konceptet at centeret stiller faciliteter til rådighed for nye aktører - både i det tilfælde at allerede eksisterende faciliteter kan benyttes, eller når nye skal etableres ODDERS BORGERE Maltheseje vil i princippet være åben for fri adgang for Odders borgere og gæster. Området vil derfor have meget at byde på for disse, f.eks. (men ikke begrænset til): 1) Hundeluftning (skal afklares nærmere med de daglige brugere og med Odder Kommune, idet der kunne være andre område allokeret til dette formål) 2) Gåture 3) Naturoplevelser

16 3FACILITETER OG TILBUD PÅ MALTHESEJE Maltheseje er en ejendom på 48 hektar, som ligger umiddelbart øst for Odders bygrænse og med skel til den Økologiske Have, der er kun få km til centrum i Odder og der er skoler, børnehaver og andre fritidsinstitutioner i umiddelbar nærhed. Der er etableret cykelsti (belyst) helt ud til Malthesejes tilkørselsevej og der er offentlig transport dertil mange gange dagligt. Ejendommen, som tidligere har været anvendt til planteavl og husdyrbrug (senest til opdræt af ænder) blev erhvervet af Odder Kommune primo Ejendommen ligger naturskønt ned til Rævs Å og har 2 mindre skovarealer. Bygningsmassen er generelt i pæn stand3, men meget skal renoveres for at for kunne leve op til de nutidige krave og består af et stort stuehus, maskinhus, lade (bøjlehal), 2 stalde, værksted, opbevaringsrum og en stor hal med fast bund (tidligere andehal). Dansk Rideforbunds klubkonsulent i Jylland (Jens Kronborg) har besøgt Maltheseje og på vegne af forbundet udtalt at ejendommen er ideel til rideklub/skole. 3.1 FACILITETER I dette afsnit beskrives de enkelte faciliteter, som Maltheseje vil stille til rådighed for aktørerne. Der er tale om en - i første omgang - detaljeret beskrivelse af den optimale løsning. I figur 3.1 er vist en samlet oversigt over faciliteter og hvorledes de enkelte aktører har gavn af disse FÆLLESINSTALLATIONER Anskaffelser, materiel til daglig drift Traktor, vogne, maskiner til hø-slet, Etablering af el til eksisterende bygninger Der indlagt 50 Ampere i den i den eksisterende bygningsmasse. Dette vurderes ikke som tilstrækkeligt til drift af stuehus, stalde, velfærdsbygning og ridehus Ampere er nødvendigt. Etablering af vand til eksisterende bygninger Der er ejet vandværk på Malthesje, som ikke vil kunne benyttes fremover. Det er derfor nødvendigt at koble ejendommen til den offentlige vandforsyning. Etablering af kloak til eksisterende bygninger Der skal etableres forbindelse til offentlig kloak fra den eksisterende bygningsmasse og fra ridehus/velfærdsbygning.

17 3.1.2 BEBOELSESHUS Beboelseshuset er på, 350 m2 fordelt på 2 etager, skal istandsættes let og tilpasses den fremtidige brug. Stuehuset vil blive opdelt i 1-3 bolig-enheder til rideklubbens daglige leder og muligvis til ungdomsboliger,. Herudover vil der blive etableret mødelokale/kontor for den selvejende institution Maltheseje. Stuehuset tænkes opvarmet ved af hjælp af vedvarende energi (jordvarme). OSRK Bolig for daglig leder og evt. for staldpersonale, mødelokale, kontor OASE OCK Mødelokale DØH FÆLLES ANDRE Bolig for inspektør, kontor for Maltheseje, mødelokale, evt. lejeindtægt ved udleje til andre Mødelokale for andre foreninger på Maltheseje, depot for Lokalarkivet,, udlejning af boenhed

18 3.1.3 RIDEHALLEN Der etableres en ridehal umiddelbart nord for hestestalden (den gamle andehal). Hallen er 25 x 80 meter og kan derfor opdeles i 2 ridebaner (20*40m + 20*40m) dvs. benyttes til to samtidige aktiviteter (f.eks. elevskole og handicapridning eller privatridning), eller i 1 stor ridebane (20*60m + plads til opvarmning) til brug for dressur på stor bane. Hallen etableres som en opvisningshal med tilskuerplads (stående) langs den ene væg - hallen har mål så den kan benyttes til distrikts- og landsstævner. Bl.a. af hensyn til helhedsindtrykket og den omgivende natur bygges hallen baseret på en limtræskonstruktion (ʻtræ-buerʼ). Som udgangspunkt etableres hallen med løs bund ( ridehusbund ), men der er tænkt en mobil/ løs fast-bund ind i designet således at hallen kan benyttes til events. Ridehallen gøres egnet til handicapaktiviteter ved etablering platform og grav til hest (støtte til opstigning), kran og diverse ramper. Rideklubben har kontakt til konsulent fra DRF for nærmere afklaring af behov i denne forbindelse. Under ridehusbunden lægges rør til jordvarmeanlæg (opvarmning af velfærdsbygning og andre bygninger). NYTÆNKENDE RIDEHUSBYGGERI 1. Træbuer, limtræ, ʻpæntʼ haller i en - der kan foregå fl ere aktiviteter på samme tid 3. Energivenlig: Jordvarme + 4. Velfærdsbygning med frit udsyn til mange sider 5. Hal med mulighed for fast bund, dvs. kan benyttes til markeder, møder og koncerter.

19 OSRK OASE OCK Nødvendig for klubbens aktivitet, daglig undervisning af elever, benyttes af privatryttere, afholdelse af stævner Mulighed for indendørs aktiviteter i forbindelse med sommer-festival. I denne periode benyttes ridehallen ikke umiddelbart af rideklubben Mødelokale DØH FÆLLES ANDRE Handicapridning, ride-aktivitet i dagtimerne for børnehaver, fritidsklubber, SFO etc. Mulighed for at leje ridehallen til events, koncerter etc. i det omfang rideklubben ikke skal benytte hallen

20 3.1.4 VELFÆRDSBYGNING VED RIDEHALLEN I den østlige ende af ridehallen bygges en velfærdsbygning i to etager hvor 1.sal dels har panorama vinduer med udsigt ud over området, dels har vinduer ind mod ridehallen så aktivitet her kan følges. VELFÆRDSBYGNINGEN RUMMER I STUEETAGEN: Depotrum (spring- og undervisningsmateriel), wc, omklædnings- og badefaciliteter, dommertårn, mødelokale. Evt. lille mødelokale. PÅ FØRSTE SAL: Rytterstue (klublokale for rideklubbens medlemmer), stævnesekretariat, cafeteria/stort mødelokale, køkkenfaciliteter Velfærdsbygningen kan enten etableres med stort mødelokale (plads til 200 mennesker), industrikøkken og 20 bad/wc i stueetagen (500 etage m2), eller i en mindre ambitiøs udgave uden det store mødelokale, med et ʻalm.ʼ køkken og med kun 3-4 wc/bad i stueetagen (250 etage m2). Bygningen opvarmes med jordvarme. I en overgangsfase kan der evt. etableres rytterstue andet steds på ejendommen, men dette er ikke ideelt. OSRK OASE OCK DØH FÆLLES ANDRE Depotrum for undervisningsmateriel, wc/bad/omklædning if. med aktiviteter, klublokale, stævnefaciliteter (dommertårn og sekretariat). Mødelokale, industrikøkken og bad/wc til brug ved events/sommerfestival Mødelokale, wc/bad/omklædning if. med daglig aktivitet og stævner. Evt. i forbindelse med Havens arrangementer på Maltheseje Fælles mødelokale, stedet hvor alle brugergrupper mødes og har det sjovt Wc/bad if. med events, evt. udleje som mødelokale.

21 3.1.5 STALD (ANDEHAL ) Rideklubben har behov for opstaldning af klubbens egne heste (8-12 stk.) og til medlemmernes egne heste. I nærværende projektforslag lægges der op til at etablere plads til 40 heste i alt. Det kan senere komme på tale at udvide opstaldningskapaciteten. For at fremme fællesskabet mellem de forskellige grupper af ryttere er det et bevidst valg at elevog privatheste er samlet i en stald. Stalden etableres som hestebokse i den tidligere andehal. Hallen er særdeles velegnet til formålet idet den har en plan fast bund, højt til loftet, der er adgang til vand og hallen har afløb til ajle. Hallen er ca m2 (20 x 50 meter). I hallen opbygges 1-2 vandspiltov, der afsættes plads til foder (+hø/halm), til opbevaring af hestenes sadler + hovedtøj og til skabe til rytternes ejendele. Stalden designes med henblik på at sikre et moderne, godt og effektivt arbejdsmiljø for de ansatte (adgang til bad i velfærdsbygningen, bokse med løse vægge således der kan anvendes maskiner til udmugning, foderautomater,... ). Stalden ledes af rideklubbens daglige leder og det er tanken at indgå aftale med Malling Landbrugsskole om at lade stalden (og hestedriften som sådan) være praktikplads for landbrugs- og hestebedriftleder-elever. Stalden vil også være en god arbejdsplads for personer med tilknytning til Fabos. Enkelte af staldens bokse etableres med særligt henblik på at være egnet til ryttere med bevægelseshandicap. For at leve op til de nye krav til hestevelfærd etableres større lysindfald i stalden. I en kort overgangsfase vil rideklubben kunne nøjes med at etablere bokse til 20 heste under forudsætning af at stalden er forberedt til en udvidelse.

22 OSRK Nødvendig for klubbens aktivitet. Stald for klubbens og medlemmernes egne heste. OASE OCK DØH FÆLLES ANDRE Arbejdsplads for personer med tilknytning til Fabos Praktikplads for landbrugselever UDENDØRS RIDEBANER I området nord for ridehallen etableres udendørs ridebaner: 50*65 meter sandbane hvor der kan opstilles 2 60*20 meter dressurbaner hvilket er tilstrækkeligt til afholdelse udendørs stævner og til 2 samtidige aktiviteter. Der kan også opstilles en stor springbane med område til opvarmning. Rideklubben overvejer derudover at etablere en springbane på græs (80 * 80 meter) - banen kan benyttes som hestefold når den ikke anvendes til spring. Her vil det være godt hvis nogle ridebaner/folde lå tæt op af Havens hegn, så kunne havens gæster let gå gennem et hul i hegnet og så få en ridetur i folden eller på banen. Et tilbud der kunne køre på søndage og ved store arrangementer feks. - de skulle så betale direkte til rideklubben for turen. OSRK OASE Nødvendig for klubbens aktivitet. Opbevaring af foder Aktivitetsområde i forbindelse med events OCK DØH FÆLLES ANDRE Aktivitet if. m. større arrangementer i Haven Meget velegnet til beachvolley! Meget velegnet til beachvolley! Rideaktivitet for klubber, SFO, børnehaver etc.

23 Forvalterbolig Staldbygning (Stald m. søjler) Cykelklub og Bokserklub Lade til opbevaring af halm og foder samt Maltesejes maskinpark. Dobbelt Staldbygning (Stalden m. bliktagsloftet) Depotrum, cykelværksted Bøjlehal evt. til skaterbane Stald til Rideskolen NY RIDEHAL Græsning og folde Ridebaner ADGANGSVEJ OG P-PLADSER Da der forventes en stærkt forøget aktivitet på området er det nødvendigt at forbedre adgangen til området ved at forbedre den nuværende grusvej og etablere yderligere kørevej til området. Herudover skal der afsættes plads til p-pladser både til de daglige aktiviteter og til stævner, events og festivaler. Cykelklubben har af naturlige årsager behov for at der er asfalteret adgang til klublokalerne. OSRK OASE OCK DØH I dagligdagen har sportsrideklubben behov for max 50 befæstede p-pladser (30 til biler og 20 til trailere), men kan i en overgangsperiode nøjes med 20 pladser. I forbindelse med store stævner vil behovet være op til 100 p-pladser ekstra - behøver dog ikke at være befæstede, andre steder benyttes græsfolde til dette formål. Adgangsvej til SommerOase og andre events P-plads til 2000 biler if. med SommerOase Adgangsvej til området - egnet racercykler (asfalt/fast belægning). P-plads til brug ved stævner pladser ʻOverflowʼ p-plads til brug ved særlige arrangementer FÆLLES ANDRE Adgangsvej til området. p-plads til brug ved festivaller

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Vision for Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub at det skal være et samarbejdsforum, hvor man i et fælles samarbejde vil fremme ridesporten i Danmark

Læs mere

Hold på hestene og tænk ud af boksen

Hold på hestene og tænk ud af boksen Hold på hestene og tænk ud af boksen Rideanlæg I Faciliteter til ridning er præget af en ensidig brugergruppe og praktiske løsninger, som de kendes fra landbrug. Men det er muligt at tiltrække nye brugergrupper

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. 1. Valg af dirigent. Anette Møller valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig Velkommen til Højris Rideklub - vi har plads til dig Historie Højris rideklub blev startet i 1979, og i årenes løb er der kommet skub i udviklingen. Der er kommet flere faciliteter til - nye stalde, 2

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 Formand: Næstformand: Kasserer: Suppleanter: Fodermester: Underviser: Berit Andersen 30606465 Christina Jensen 53400388 Kresten Jensen 28936066 Annette Lomholt 29829110

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter

Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter 1 Udkast november 2014 Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune 1. Baggrunden for driftsoverenskomsten Ballerup Kommune har etableret ridecenteret

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat

Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsesmødereferat Mødedato: Torsdag, den 1. august 2013, kl. 19:00 Mødested: TRK Udsendt: Den 2. august 2013 Deltagere: Holger Holm, formand Bolette Frandsen, næstformand Evald Nielsen, kasserer Finn

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Lejeopstilling Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Frederiksø 2, 5700 Svendborg Må kun udlejes til havnerelateret formål Tidsbegrænsede lejekontrakter til

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard. Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde. Lystejendom

SALGSOPSTILLING. Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard. Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde. Lystejendom SALGSOPSTILLING Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde Lystejendom Kontantpris: 4.800.000 Udbetaling: 240.000 Adresse Adresse: Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail.

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail. KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HESTE. Vilkår for opstaldning af heste på Holtegaard Ridecenter. Prisliste 3 er pony med halm/hø +fodring/udlukning på 1 er pony + 2 er pony med halm/hø +fodring/udlukning

Læs mere

Jeg skriver til dig, som repræsentant for den gruppe af beboere der bor på Nørholmsvej og videre ud over Hasseris Enge Foreningen De Store Vidder.

Jeg skriver til dig, som repræsentant for den gruppe af beboere der bor på Nørholmsvej og videre ud over Hasseris Enge Foreningen De Store Vidder. Aalborg den 7/6-2014 Kære Transportminister Magnus Heunicke For mange år siden løb jeg ind i følgende citat af Ludwig Wittgenstein: Mit sprogs grænse er min verdens grænse. Jeg puttede det i min rygsæk

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering tæt på Rådhuset og Hovedbanegården,

Læs mere

Informationshæfte BLR

Informationshæfte BLR Informationshæfte BLR Der er mange regler på rideskolen. De er opstået over mange år. Når man kender reglerne, og når man overholder dem, er man med til at passe på sig selv, sin hest, faciliteterne og

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1 Faciliteter

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune Indsendelse #3487 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/98199/submission/3487 Side 1 af 2 09-04-2015 Hvad søger du til? Ny udefaciliteter og udemiljø til Gimle Beskrivelse Den gode idé Midt i Roskilde

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen Foreningen Aktivitethuset Solhjem Stiftet 19. marts 2015 Formand: Kresten Andersen

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg.

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. Mulighed for at bygge egen drømmeejendom/stutteri tæt ved Aalborg golfklub. Restrup Engvej 24, 9000 Aalborg Fritidslandbrug

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere