Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE"

Transkript

1 MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

2 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov Sportsrideklubben Om klubben Klubbens muligheder og ønsker Dansk Oase Om organisationen Organisationens muligheder og ønsker Odder Cykelklub Om klubben Klubbens muligheder og ønsker Den Økologiske Have Om haven Havens muligheder og ønsker Andre Odder Ungdomsskole Odder Kommune OIGF Bordtennisafdelingen Dykkerklubben Odder Bokseklub Brevdueforeningen Odder Jagtklub Andre aktører Odders borgere 12 3 Faciliteter og tilbud på Maltheseje Faciliteter Fællesinstallationer Beboelseshus Ridehallen Velfærdsbygning ved ridehallen Stald (andehal ) Udendørs ridebaner Adgangsvej og p-pladser Stier Ridestier BMX Bane Skovparceller Folde Bøjlehal / Skaterbane Aktivitetsbygning (ʼsøjlehallenʼ) Depotrum 1 (den lavt-loftede stald) Depotrum 2 (stalden med bliktagsloftet) Værksted Maskinhus Området Festival og stævneplads Lejlighedscamping Vandrehjem Andre tilbud Dagligt opsyn En stabil organisation Social rummelighed 23 4 Organisering 25 5 Tidsplan Hovedtidsplan Alternativ tidsplan 27 6 Etableringsbudget Opdeling i etaper Opdeling i moduler Finansiering Fonde Finansieringsmodel 30 7 Driftsbudget Principper for huslejefastsættelse Opstartsperioden Økonomisk bæredygtighed 32 8 Eventuelt 34 9 Bilag: 35

3

4 1INDLEDNING Gården Maltheseje og de tilhørende 51,7 hektar ejes af Odder Kommune. En gruppe af politikere har i juli 2008 anmodet en række af foreninger ( projektgruppen ) om at undersøge mulighederne for at etablere et fritids- og kulturcenter på hele ejendommen(45 hektar) eller dele af ejendommen. Området er placeret med skel til Den Økologiske Have. Hvis centeret etableres vil Odder Kommune have et unikt bynært naturområde på mere end 68 hektar. Projektgruppen skal i løbet af oktober 2008 fremlægge et projektforslag. Projektforslaget skal anvise hvorledes et sådant fritids- og kultur-center kan etableres; hvilke investeringer, der skal foretages; hvorledes disse kan finansieres alt under forudsætning af etablering og drift af dette ikke må påføre Odder Kommune yderligere om-kostninger end kommunen har i dag. En lille del af området langs Odder by er reserveret til en fremtidig omfartsvej (10-15 års horisont), og evt. en mindre udstykning til boligformål.i det oprindelige oplæg fra Odder kommune er anført hektar Arbejdsgruppen består af medlemmer fra 1) Ørting Sportsrideklub (ØSK) 2) Den Økologiske Have (DØH) (som også repræsenterer Odder Turistforening) 3) Dansk Oase (OASE) 4) Odder Cykelklub Odder Erhvervs- og Udviklingsråd støtter op om projektet og bidrager bl.a. med rådgivning. Denne rapport er første udgave af projektbeskrivelsen og skal danne grundlag for dels en strukture-ret debat og afklaring af projektet i projektgruppen, dels danne grundlag for et møde med de centra-le fonde (LOA + Friluftsrådet) for en indledende drøftelse om tilskudsmuligheder. Denne udgave af rapporten indeholder bemærkninger og notater til processen som ikke vil være en del af den endeli-ge projektbeskrivelse. I punkt 9 er vist en oversigt over kontaktpersoner. 1.1 RESUME OG BÆRENDE PRINCIPPER Med Maltheseje ønsker vi at etablere et bynært rekreativt område til kultur- og fritidsformål under overskriften: En grøn oase lige ved byskiltet Helt overordnet har Maltheseje potentialet til at blive en bynær oase for byens borgere. Der er både marker, skovarealer og å-løb i området, som derved har muligheder for at udvikle sig til en natur-park for borgere, der ønsker at gå ture, motionere eller på anden vis nyde et stykke natur. I parken vil der også være mulighed for at tilbyde faciliteter til sportsforeninger og klubber, som mangler dette og etablere en festival- og stævneplads til gavn for events, koncerter, cirkus etc. Særligt vil der være store muligheder for at den organiserede idræt møde de uorganiserede initiativer og fællesska-ber. Et sted med plads til alle. Vores projektforslag bygger på en række grundlæggende principper:

5 1. SAMARBEJDE OG ÅBENHED a. Målet er et aktivitetsområde og en organisation, som faciliterer i. Frivillige foreningers aktiviteter. ii. Kommunale børne- og ungdomsaktiviteter b. Et åbent område til gavn for alle byens borgere c. Et område, som i høj grad er egnet til brug af handicappede medborgere. i. Faste stier ii. Sanse og/eller anden aktivitetshave for handicappede 1. En decideret sansehave, primært som inspiration, indgår i Havens planer iii. Egnet til handicapidræt iv. Etablering af arbejdspladser/beskæftigelse i samarbejde med Fabos d. At lade forskellige former for idrætter mødes ved delvis at udnytte de samme faciliteter e. At lade en typisk pigesport (ridning) mødes med en typisk drengesport (cykling) f. At lade organiseret idræt mødes med de uorganiserede initiativer. 2. NATUR OG FRILUFTSLIV a. Blandt foreningernes aktiviteter lægges der vægt på naturoplevelser og fysiske friluftsaktiviteter. 3. BYNÆRT OMRÅDE a. Maltheseje ligger i umiddelbar forlængelse af Odder by med kun 2 km til bycentrum. Ved etablering af stinet kan området forbindes med stisystemet i byen.. Det giver mulighed for nær-naturoplevelser, både gennem organiseret foreningsarbejde men også helt private vandreture i naturskønt område ved boligbebyggelse samt ture til Den Økologiske Have, der ligger nabo til Maltheseje.

6 4. BÆREDYGTIG DRIFT a. Projektgruppen ønsker at fritids- og aktivitetsområdet på og ved Maltheseje skal bygge på økologisk bæredygtighed og vil aktivt afdække mulighederne for dette. b. Brug af vedvarende energi til opvarmning (jordvarme). 5. ET ØKONOMISK FORSVARLIGT PROJEKT a. Maltheseje skal kunne etableres og drives på en sådan måde at det hviler i sig selv, dvs. at driften (herunder afskrivninger og afdrag på lån) betales via brugerbetaling (leje) fra de indgående aktører. b. Det er dog en forudsætning at der tilføres kapital til etablering, dels i form af fondsbidrag, dels i form af lån(e-garantier) Projektgruppen foreslår at der dannes en selvejende institution ( Maltheseje ), som overtager en brugsret til området Maltheseje fra Odder Kommune. Den selvejende institution har til opgave at etablere de nødvendige faciliteter på området, udleje disse til foreningerne og generelt drive området efter de overordnede principper. Da Odder Kommune er ejer af ejendommen, yder væsentlig støtte til flere af kerneaktørerne i projektet og vil være en betydende samarbejdspartner for den selvejende institution, bør Odder Kommune være repræsenteret i bestyrelsen for Maltheseje og dermed have stor indflydelse på områdets udvikling. Dette er i linje med hvorledes Spektrum er organiseret. En af de væsentligste fordele ved Maltheseje er, at mange af de skitserede formål kan opfyldes umiddelbart uden de store investeringer - og at områdets anvendelse løbende kan udbygges i takt med, at man politisk beslutter sig herfor. De anvendelsesmuligheder, som er skitseret i dette projektforslag, inddrager nye grupper af brugere, som ikke alle omfattes af de øvrige tilbud i Odder. Hvis vi er i stand til at opbygge sådanne bynære faciliteter, vil ikke alene være til stor nytte for nuværende borgere, men også gøre Odder endnu mere attraktiv vor tilflyttere og turister.

7 2 AKTØRERNE OG DERES BEHOV I dette afsnit beskrives aktørerne omkring Maltheseje kort og der gives en beskrivelse af de muligheder som Maltheseje giver. I det efterfølgende afsnit er givet en mere struktureret oversigt over de faciliteter, som projektgruppen - med udgangspunkt i de muligheder, som aktørerne ser, foreslår etableret på Maltheseje. 2.1 SPORTSRIDEKLUBBEN OM KLUBBEN Sportsrideklubben Ørting Sportsrideklub (ØSK) blev stiftet i 1986 og er den eneste sportsrideklub i Odder Kommune. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF), og havde i heste og mere end 200 medlemmer, hvoraf langt størstedelen er piger op til 16 år. ØSK tilbyder træning med instruktører uddannet hos Dansk Rideforbund. Klubbens eliteryttere deltager i stævner på landsdels- og landsplan. Der tilbydes dressur-/springtræning for såvel begyndere som øvede, ligesom klubben hvert år arrangerer åbne klubstævner og ridelejr. Desuden har der været særlige hold for handicappede med terapi-ridning. Klubben modtager hvert år lokaletilskud til leje af ridehal og medlemstilskud fra Odder Kommune. Klubben har hidtil haft til huse på lejede faciliteter på Kjeldbækvej ved Ørting, men har længe ønsket at få egne lokaler. Lejemålet lå langt fra offentlige transportmidler og der var kun begrænsede muligheder for udvikling af klubben; bl.a. betyder den nye Lov om hestehold at der skulle bygges en helt ny stald til klubbens heste. Herudover var økonomien, bl.a. grundet den høje husleje, trængt. Derfor blev lejemålet opsagt og klubbens heste flyttet til Bjerager, hvor vi også låner en udendørs ridebane. De midlertidige forhold gør at klubben er presset - hvis ikke klubben kan påbegynde aktivitet på Maltheseje (eller tilsvarende sted) senest 1. april 2009 vil den afvikle alle aktiviteter og lukke. Klubben bruger hvert år op mod kr. på husleje. Denne leje samt nye indtægtsmuligheder fra opstaldning mv. vil i væsentlig grad kunne forrente etablering af nye faciliteter på Maltheseje. Sportsrideklubben ønsker at etablere sig tæt på Odder By og med moderne faciliteter, hvor medlemmerne kan tilbydes rigtigt gode oplevelser omkring ridningen. En etablering på Maltheseje vil medføre at klubben opfylder de fysiske krav til afholdelse af landdelsstævner såvel som mesterskaber. Klubben påregner at der indenfor 2 år efter etableringen er etableret 3-4 fuldtidsarbejdspladser i forbindelse med klubbens aktiviteter, hvoraf 2 medarbejdere vil være bosat på Maltheseje. Se også:

8 2.1.2 KLUBBENS MULIGHEDER OG ØNSKER Den ideelle løsning for klubben omfatter de nedenfor nævnte faciliteter, men klubben vil i en overgangsfase sagtens kunne fungere med mindre/færre faciliteter: 1. Ridehal, 25 x 80 meter (giver mulighed for 2 samtidige aktiviteter) 2. Handicapfaciliteter: Kran, rampe etc. 3. Rytterstue til 50 personer (med køkken, 2 baderum, 4 toiletter, dommerkontor og sekretariat) 4. Stald, 40 hestebokse (giver mulighed for 12 elevheste og 28 privatopstaldninger). På sigt ønske om at kunne udvide til 60 bokse hvis behovet herfor opstår. 5. Udendørs ridebane (80x60meter, 2 dressurbaner eller 1 stor springbane) 6. Ridestier i området (evt. med forhindringer til millitary-ridning) 7. Military-bane 8. Permanent parkeringsplads til 30 trailere og 50 biler 9. Beboelse til daglig leder og andre ansatte 10. Folde til afgræsning, høslet og anbringelse af gødning hektar til 40 heste. 11. Lade til opbevaring af foder, halm, hø og garage til traktor. Rideklubben har brug for bolig til daglig leder og eventuelt til staldpersonale, idet der skal være døgnopsyn med hestene. Rideklubben har indgået en aftale2 med en person om ansættelse som daglig leder. Denne person er landbrugsuddannet, har erfaring som fodermester og med personaleledelse, har taget en 2 årig overbygningsuddannelse som bedriftsleder med speciale i hestehold og har gennemgået en række af Dansk Rideforbunds trænerkurser. Klubben tilbyder at den daglige leder vil kunne fungere som inspektør for det samlede Maltheseje og klubben har i sit eget budget afsat tid til at den daglige leder, i samarbejde med Fabos, kan skabe meningsfuld beskæftigelse for 1-3 brugere fra Fabos.

9 EVENTUELT I OPSTARTSFASE (6-12 MÅNEDER): 1. Rytterstue til 30 personer (med køkken, bad, wc, dommerkontor og sekretariat) 2. Stald, 20 hestebokse (giver mulighed for 10 elevheste og 10 privatopstaldninger) 3. Udendørs ridebane (20x60meter, 1 dressurbane eller 1 lille springbane) 4. Ridestier i området 5. Permanent parkeringsplads til 10 trailere og 15 biler 6. Beboelse til daglig leder 7. Folde til afgræsning og høslet, 10 hektar. 8. Lade til opbevaring af foder, halm, hø og garage til traktor. Klubben er ligeledes interesseret i allerede 1/ at tage midlertidige faciliteter i brug på Maltheseje, f.eks. ved etablere en mindre stald, benytte folde, etablere en lille udendørsbane og herefter påbegynde byggeri af en hal.

10 2.2 DANSK OASE OM ORGANISATIONEN Dansk Oase er en landsdækkende kirkelig netværksorganisation som blev stiftet i Dansk Oase har samme trosgrundlag som folkekirken og arbejder for fornyelse, udrustning og mission i evangelisk-lutherske menigheder i Danmark, dvs. Den danske Folkekirke og frie lutherske menigheder. Dansk Oase opfatter sig selv som et åbent inspirerende forum for alle der er optaget af kirkens fornyelse. Dansk Oase er struktureret som et menigheds- og regionsnetværk, bestående af menigheder og fællesskaber som ønsker medlemskab af bevægelsen. Oases arbejde med børn og unge varetages af Børne- og Ungdoms Oase (BUO). BUO er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd og foreningen har omkring 1000 medlemmer fordelt over hele landet. Dansk Oases arbejde fi nansieres primært gennem private gaver. Foreningen er godkendt til fradragsberettigede gaver og modtager desuden tilskud fra Tips- og Lotto samt DUF. Dansk Oases sekretariat ligger i Odder. Dansk Oase arrangerer hvert år en kirkelig festival af en uges varighed kaldet SommerOase. De seneste år har denne været afholdt Odder, senest i 2008 med deltagere hvoraf ca. 50 % er børn og unge under 25 år. Væksten har gennem de seneste 7 år ligget på ca. 20 %. Organisationen har hidtil lejet og afholdt arrangementet på en lokal efterskole (Rudehøj Efterskole) samt på jord lejet af kommunen. Disse faciliteter kan imidlertid ikke rumme arrangementets størrelse længere. Organisationen er interesseret i en festivalplads, der kan rumme SommerOases fortsatte vækst. Organisationen ser desuden mulighed for løbende at afvikle koncerter, musikfestivaler på området ved Maltheseje. Se også:

11 2.2.2 ORGANISATIONENS MULIGHEDER OG ØNSKER Dansk Oase ønsker at etablere en festival- og stævneplads med, på sigt, plads til op til overnattende deltagere samt løbende at kunne afholde koncerter og musikfestivaler. Oases primære behov er plads (op til 40 ha.), men de ser muligheder for synergi i et samlet projekt på Malteseje. Organisationen vil gerne benytte stedet øvrige faciliteter f.eks. rideklubbens hal med mere forbindelse med deres festival. Desuden ønskes området udviklet til at rumme vækst og tilsvarende arrangementer: 1. Platform til koncerter og andre aktiviteter (72*104 m = m2, fast belægning) 2. Campingplads, med køreveje 2,5-3,0 km, kloak, el og vand til personer, 40 hektar. 3. Sanitetsbygning 4. Cafeteriafaciliteter til 200 personer med industrikøkken 5. Hal med fast bund til sommerstævnet

12 2.3 ODDER CYKELKLUB OM KLUBBEN Odder Cykelklub blev stiftet i 1972 og er blandt Danmarks 5 største cykelklubber med registreret elitehold (8 a-ryttere og 12 juniorer, her af har halvdelen har været på rideklubben) 221 medlemer i alt, heraf ca. 40 voksne, juniorer 12, (17-18) 60 unge (9-16), 45 i motionsklubben resten er i Det 3de Hjul) medlemmer. Klubben holder til i det gule hus ved siden af Odder Svømmehal, men har et ønske om bedre faciliteter, herunder plads til stævner, depotrum, spinnerum og diverse baderum. Herudover har Odder Kommune ønske om at benytte cykelklubbens gule hus til andet formål. Klubben ønsker også at starte en BMX afdeling i forbindelse med etableringen på Maltheseje. En af klubbens trænere (Klaus Kynde) har vundet OL-Bronze og Alex Petersen blev dansk mester Se også: KLUBBENS MULIGHEDER OG ØNSKER Cykelklubben ønsker faciliteter til opbevaring, stævner, bmx, badefaciliteter og spinningsrum. 1. Kørevej, asfalt til hovedbygningen 2. Depotrum til opbevaring af materiel og cykler (meget plads, +10 trailere) 3. Værksted 4. Selvstændigt spinnings-rum med plads til 20 cykler (Klubben har cykler selv)(100 m2) 5. Bade- og toiletfaciliteter (4 brusere og wc)) 6. Klublokale (60 personer), evt. dele med andre. Benyttes mindst 2 aftener pr. uge. 7. Mødelokale (15 personer) 8. BMX bane på sigt (BRS: ungdomsaktivitet, som hiver drenge væk fra gadehjørner) 9. Stævneplads med muligheder for l a. 3 dages løb i Kr. Himmelfartdagene (Lejlighedscampingsplads med op til 100 campister) 10. Koncert og markedsplads a. Afholdelse af store koncerter i samarbejde med foldboldklubben og håndboldklubben.

13 2.4 DEN ØKOLOGISKE HAVE OM HAVEN Den Økologiske Have er Skandinaviens største økologiske demonstrationshave og er en fredfyldt oase på 20 tønder land inddelt i temahaver. Der er legepladser og forskellige dyrehold som æsler, klappegeder, får, grise og høns. Haven arrangerer guidede ture, temadage og større arrangementer året igennem. I Havens butik sælges is, drikkevarer og hjemmebag, økologiske frø og planter, pjecer, bøger, gaveartikler m.m. Haven er nabo til Maltheseje. Den Økologiske Have har ikke en opvokset skov i sit nuværende område, og ønsker derfor at udvide med et mindre skovområde tæt på Haven, der er tale om en slags naturskov, som Haven vil inddrage i sin formidling. Den Økologiske Have vil derudover integrere de øvrige naturområder på Maltheseje i sin formidling. På sigt har haven planer om etablering af kursusfl øj/vandrehjem, for havens kursister om vinteren og turister om sommeren, men som også kan bruges af Dansk Oase og andre som afholder arrrangementer på Maltheseje. Odder Turistforening er i dette projekt repræsenteret af den Økologiske Have. Se også: HAVENS MULIGHEDER OG ØNSKER Den Økologiske have ønsker at bidrage til en proces hvor det samlede område på sigt drives økologisk, herudover har Haven en række ønsker til mindre aktivitetsudvidelser. Den Økologiske Have og Odder Turistforening ønsker at Maltheseje skal styrke tilbuddene til (og tiltrække) vore turister. 1) Inddrage et mindre stykke naturskov i havens formidling, en ny oplevelse for havens gæster 2) Integrere natur på Maltheseje generelt i formidlingen, en ny oplevelse for havens gæster 3) Behov for et øget antal parkeringspladser i forbindelse med større arrangementer 4) Nogle af havens arrangementer kan blive så store at de ikke kan være i Den Økologiske Have 5) Forbinde Haven med stisystemet i byen, og videre ud i det åbne land. 6) Enkle overnatningsformer / shelters, bålpladser 7) Samarbejde med rideklubben og de andre foreninger om tilbud til turister og Havens gæster i øvrigt. F.eks. tilbud om leje af heste om sommeren, køre med hestevogn fra stationen til Maltheseje og Haven af stisystemet. Fold med klappeheste om sommeren.

14 2.5.1 ODDER UNGDOMSSKOLE * Skaterbane (indendørs) * Beachvolley Odder ungdomsskole fi nansieres af Odder Kommune ODDER KOMMUNE * Cirkusplads * Koncertplads * Koncertsal / Hal * Udviklingshæmmede * Fritidstilbud for børn og unge * Børnehaver * Skoler * SFO OIGF - BORDTENNISAFDELINGEN Akut behov. Har en stor ungdomsafdeling 1) Mødelokale 2) Lokale til træning 3) Toilet og badefaciliteter DYKKERKLUBBEN 1. Mødelokale 2. Depotrum ODDER BOKSEKLUB 1) Boksering 2) Klublokale (ejet) 3) Vægttræning 4) Badefaciliteter BREVDUEFORENINGEN 1) Lagerplads ODDER JAGTKLUB 1) Mødelokale 2) Opbevaringsfaciliteter (ingen skydning)

15 2.5.8 ANDRE AKTØRER Det er en grundlæggende ide i Maltheseje konceptet at centeret stiller faciliteter til rådighed for nye aktører - både i det tilfælde at allerede eksisterende faciliteter kan benyttes, eller når nye skal etableres ODDERS BORGERE Maltheseje vil i princippet være åben for fri adgang for Odders borgere og gæster. Området vil derfor have meget at byde på for disse, f.eks. (men ikke begrænset til): 1) Hundeluftning (skal afklares nærmere med de daglige brugere og med Odder Kommune, idet der kunne være andre område allokeret til dette formål) 2) Gåture 3) Naturoplevelser

16 3FACILITETER OG TILBUD PÅ MALTHESEJE Maltheseje er en ejendom på 48 hektar, som ligger umiddelbart øst for Odders bygrænse og med skel til den Økologiske Have, der er kun få km til centrum i Odder og der er skoler, børnehaver og andre fritidsinstitutioner i umiddelbar nærhed. Der er etableret cykelsti (belyst) helt ud til Malthesejes tilkørselsevej og der er offentlig transport dertil mange gange dagligt. Ejendommen, som tidligere har været anvendt til planteavl og husdyrbrug (senest til opdræt af ænder) blev erhvervet af Odder Kommune primo Ejendommen ligger naturskønt ned til Rævs Å og har 2 mindre skovarealer. Bygningsmassen er generelt i pæn stand3, men meget skal renoveres for at for kunne leve op til de nutidige krave og består af et stort stuehus, maskinhus, lade (bøjlehal), 2 stalde, værksted, opbevaringsrum og en stor hal med fast bund (tidligere andehal). Dansk Rideforbunds klubkonsulent i Jylland (Jens Kronborg) har besøgt Maltheseje og på vegne af forbundet udtalt at ejendommen er ideel til rideklub/skole. 3.1 FACILITETER I dette afsnit beskrives de enkelte faciliteter, som Maltheseje vil stille til rådighed for aktørerne. Der er tale om en - i første omgang - detaljeret beskrivelse af den optimale løsning. I figur 3.1 er vist en samlet oversigt over faciliteter og hvorledes de enkelte aktører har gavn af disse FÆLLESINSTALLATIONER Anskaffelser, materiel til daglig drift Traktor, vogne, maskiner til hø-slet, Etablering af el til eksisterende bygninger Der indlagt 50 Ampere i den i den eksisterende bygningsmasse. Dette vurderes ikke som tilstrækkeligt til drift af stuehus, stalde, velfærdsbygning og ridehus Ampere er nødvendigt. Etablering af vand til eksisterende bygninger Der er ejet vandværk på Malthesje, som ikke vil kunne benyttes fremover. Det er derfor nødvendigt at koble ejendommen til den offentlige vandforsyning. Etablering af kloak til eksisterende bygninger Der skal etableres forbindelse til offentlig kloak fra den eksisterende bygningsmasse og fra ridehus/velfærdsbygning.

17 3.1.2 BEBOELSESHUS Beboelseshuset er på, 350 m2 fordelt på 2 etager, skal istandsættes let og tilpasses den fremtidige brug. Stuehuset vil blive opdelt i 1-3 bolig-enheder til rideklubbens daglige leder og muligvis til ungdomsboliger,. Herudover vil der blive etableret mødelokale/kontor for den selvejende institution Maltheseje. Stuehuset tænkes opvarmet ved af hjælp af vedvarende energi (jordvarme). OSRK Bolig for daglig leder og evt. for staldpersonale, mødelokale, kontor OASE OCK Mødelokale DØH FÆLLES ANDRE Bolig for inspektør, kontor for Maltheseje, mødelokale, evt. lejeindtægt ved udleje til andre Mødelokale for andre foreninger på Maltheseje, depot for Lokalarkivet,, udlejning af boenhed

18 3.1.3 RIDEHALLEN Der etableres en ridehal umiddelbart nord for hestestalden (den gamle andehal). Hallen er 25 x 80 meter og kan derfor opdeles i 2 ridebaner (20*40m + 20*40m) dvs. benyttes til to samtidige aktiviteter (f.eks. elevskole og handicapridning eller privatridning), eller i 1 stor ridebane (20*60m + plads til opvarmning) til brug for dressur på stor bane. Hallen etableres som en opvisningshal med tilskuerplads (stående) langs den ene væg - hallen har mål så den kan benyttes til distrikts- og landsstævner. Bl.a. af hensyn til helhedsindtrykket og den omgivende natur bygges hallen baseret på en limtræskonstruktion (ʻtræ-buerʼ). Som udgangspunkt etableres hallen med løs bund ( ridehusbund ), men der er tænkt en mobil/ løs fast-bund ind i designet således at hallen kan benyttes til events. Ridehallen gøres egnet til handicapaktiviteter ved etablering platform og grav til hest (støtte til opstigning), kran og diverse ramper. Rideklubben har kontakt til konsulent fra DRF for nærmere afklaring af behov i denne forbindelse. Under ridehusbunden lægges rør til jordvarmeanlæg (opvarmning af velfærdsbygning og andre bygninger). NYTÆNKENDE RIDEHUSBYGGERI 1. Træbuer, limtræ, ʻpæntʼ haller i en - der kan foregå fl ere aktiviteter på samme tid 3. Energivenlig: Jordvarme + 4. Velfærdsbygning med frit udsyn til mange sider 5. Hal med mulighed for fast bund, dvs. kan benyttes til markeder, møder og koncerter.

19 OSRK OASE OCK Nødvendig for klubbens aktivitet, daglig undervisning af elever, benyttes af privatryttere, afholdelse af stævner Mulighed for indendørs aktiviteter i forbindelse med sommer-festival. I denne periode benyttes ridehallen ikke umiddelbart af rideklubben Mødelokale DØH FÆLLES ANDRE Handicapridning, ride-aktivitet i dagtimerne for børnehaver, fritidsklubber, SFO etc. Mulighed for at leje ridehallen til events, koncerter etc. i det omfang rideklubben ikke skal benytte hallen

20 3.1.4 VELFÆRDSBYGNING VED RIDEHALLEN I den østlige ende af ridehallen bygges en velfærdsbygning i to etager hvor 1.sal dels har panorama vinduer med udsigt ud over området, dels har vinduer ind mod ridehallen så aktivitet her kan følges. VELFÆRDSBYGNINGEN RUMMER I STUEETAGEN: Depotrum (spring- og undervisningsmateriel), wc, omklædnings- og badefaciliteter, dommertårn, mødelokale. Evt. lille mødelokale. PÅ FØRSTE SAL: Rytterstue (klublokale for rideklubbens medlemmer), stævnesekretariat, cafeteria/stort mødelokale, køkkenfaciliteter Velfærdsbygningen kan enten etableres med stort mødelokale (plads til 200 mennesker), industrikøkken og 20 bad/wc i stueetagen (500 etage m2), eller i en mindre ambitiøs udgave uden det store mødelokale, med et ʻalm.ʼ køkken og med kun 3-4 wc/bad i stueetagen (250 etage m2). Bygningen opvarmes med jordvarme. I en overgangsfase kan der evt. etableres rytterstue andet steds på ejendommen, men dette er ikke ideelt. OSRK OASE OCK DØH FÆLLES ANDRE Depotrum for undervisningsmateriel, wc/bad/omklædning if. med aktiviteter, klublokale, stævnefaciliteter (dommertårn og sekretariat). Mødelokale, industrikøkken og bad/wc til brug ved events/sommerfestival Mødelokale, wc/bad/omklædning if. med daglig aktivitet og stævner. Evt. i forbindelse med Havens arrangementer på Maltheseje Fælles mødelokale, stedet hvor alle brugergrupper mødes og har det sjovt Wc/bad if. med events, evt. udleje som mødelokale.

21 3.1.5 STALD (ANDEHAL ) Rideklubben har behov for opstaldning af klubbens egne heste (8-12 stk.) og til medlemmernes egne heste. I nærværende projektforslag lægges der op til at etablere plads til 40 heste i alt. Det kan senere komme på tale at udvide opstaldningskapaciteten. For at fremme fællesskabet mellem de forskellige grupper af ryttere er det et bevidst valg at elevog privatheste er samlet i en stald. Stalden etableres som hestebokse i den tidligere andehal. Hallen er særdeles velegnet til formålet idet den har en plan fast bund, højt til loftet, der er adgang til vand og hallen har afløb til ajle. Hallen er ca m2 (20 x 50 meter). I hallen opbygges 1-2 vandspiltov, der afsættes plads til foder (+hø/halm), til opbevaring af hestenes sadler + hovedtøj og til skabe til rytternes ejendele. Stalden designes med henblik på at sikre et moderne, godt og effektivt arbejdsmiljø for de ansatte (adgang til bad i velfærdsbygningen, bokse med løse vægge således der kan anvendes maskiner til udmugning, foderautomater,... ). Stalden ledes af rideklubbens daglige leder og det er tanken at indgå aftale med Malling Landbrugsskole om at lade stalden (og hestedriften som sådan) være praktikplads for landbrugs- og hestebedriftleder-elever. Stalden vil også være en god arbejdsplads for personer med tilknytning til Fabos. Enkelte af staldens bokse etableres med særligt henblik på at være egnet til ryttere med bevægelseshandicap. For at leve op til de nye krav til hestevelfærd etableres større lysindfald i stalden. I en kort overgangsfase vil rideklubben kunne nøjes med at etablere bokse til 20 heste under forudsætning af at stalden er forberedt til en udvidelse.

22 OSRK Nødvendig for klubbens aktivitet. Stald for klubbens og medlemmernes egne heste. OASE OCK DØH FÆLLES ANDRE Arbejdsplads for personer med tilknytning til Fabos Praktikplads for landbrugselever UDENDØRS RIDEBANER I området nord for ridehallen etableres udendørs ridebaner: 50*65 meter sandbane hvor der kan opstilles 2 60*20 meter dressurbaner hvilket er tilstrækkeligt til afholdelse udendørs stævner og til 2 samtidige aktiviteter. Der kan også opstilles en stor springbane med område til opvarmning. Rideklubben overvejer derudover at etablere en springbane på græs (80 * 80 meter) - banen kan benyttes som hestefold når den ikke anvendes til spring. Her vil det være godt hvis nogle ridebaner/folde lå tæt op af Havens hegn, så kunne havens gæster let gå gennem et hul i hegnet og så få en ridetur i folden eller på banen. Et tilbud der kunne køre på søndage og ved store arrangementer feks. - de skulle så betale direkte til rideklubben for turen. OSRK OASE Nødvendig for klubbens aktivitet. Opbevaring af foder Aktivitetsområde i forbindelse med events OCK DØH FÆLLES ANDRE Aktivitet if. m. større arrangementer i Haven Meget velegnet til beachvolley! Meget velegnet til beachvolley! Rideaktivitet for klubber, SFO, børnehaver etc.

23 Forvalterbolig Staldbygning (Stald m. søjler) Cykelklub og Bokserklub Lade til opbevaring af halm og foder samt Maltesejes maskinpark. Dobbelt Staldbygning (Stalden m. bliktagsloftet) Depotrum, cykelværksted Bøjlehal evt. til skaterbane Stald til Rideskolen NY RIDEHAL Græsning og folde Ridebaner ADGANGSVEJ OG P-PLADSER Da der forventes en stærkt forøget aktivitet på området er det nødvendigt at forbedre adgangen til området ved at forbedre den nuværende grusvej og etablere yderligere kørevej til området. Herudover skal der afsættes plads til p-pladser både til de daglige aktiviteter og til stævner, events og festivaler. Cykelklubben har af naturlige årsager behov for at der er asfalteret adgang til klublokalerne. OSRK OASE OCK DØH I dagligdagen har sportsrideklubben behov for max 50 befæstede p-pladser (30 til biler og 20 til trailere), men kan i en overgangsperiode nøjes med 20 pladser. I forbindelse med store stævner vil behovet være op til 100 p-pladser ekstra - behøver dog ikke at være befæstede, andre steder benyttes græsfolde til dette formål. Adgangsvej til SommerOase og andre events P-plads til 2000 biler if. med SommerOase Adgangsvej til området - egnet racercykler (asfalt/fast belægning). P-plads til brug ved stævner pladser ʻOverflowʼ p-plads til brug ved særlige arrangementer FÆLLES ANDRE Adgangsvej til området. p-plads til brug ved festivaller

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere