Hedensted Lærerkreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Lærerkreds"

Transkript

1 Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl Forslag til forretningsorden 3 Hedensted Sognegård, Hedensted Kontorberetning 4 Pædagogiske forhold 6 Endelig dagsorden. Arbejdsmiljø 7 Driftsregnskab og status, kreds 116 Bemærkninger til regnskab Driftsregnskab og status, Særlig Fond Valg af dirigent samt vedtagelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af eventuel ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til ansatte i kredsen. 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg jævnfør 8 og Eventuelt. Budget Bemærkninger til budget Hilsen til forårssolen Kredsformand Kenneth Reinholt Foreningssangen 23 Kompetenceudvikling Vedtægtsændringer Kontaktoplysninger 24 1

2 Referencer til dagsorden Kredsstyrelsen foreslår følgende til de enkelte punkter på dagsordenen: Pkt.1. A Konsulent i DLF Carsten Freundt. B. Forslag om forretningsorden er optrykt på side 3 Pkt.3. Regnskabet for kredsen og Særlig fond er optrykt på side 11 og 14 Pkt.4. Forslag til vedtægtsændringer for hhv. kreds 116 og Særlig Fond er optrykt på side og Pkt.6. Forslag til budget 2013 er optrykt på side 20 Forslag til kredskontingent 2013: Fraktion 1 og 2 medlemmer Fraktion 4 medlemmer Fraktion 6 medlemmer kr. 247,00 pr. måned. kr. 30,00 pr. måned. kr. 16,00 pr. måned. 2

3 Forslag til forretningsorden 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og et antal tillidsrepræsentanter til at bistå dirigenten med stemmeoptælling. 2. Kredsstyrelsens mødereferent optager beslutningsprotokol af mødet. 3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, udsættes afstemningen om den samlede beretning til efter behandlingen af disse punkter. 4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelse. 5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 6. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 7. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten, der bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforlag sættes til afstemning. 8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvnf. dog vedtægternes 14 om vedtægtsændringer. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Optælling kan begæres. 5 mødedeltagere eller formanden kan begære skriftlig afstemning. Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. 9. Under forhandlinger kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 3

4 Kontorberetning af Kenneth Reinholt, kredsformand Kontorberetning I skrivende stund sidder jeg og tænker hvad skal det dog ende med, hvor er vi på vej hen. Det jeg tænker på er de igangværende overenskomstforhandlinger og folkeskolereformen. Vi står i en situation uden fortilfælde. En regering, der blander sig i overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter. En reform, der bygger på fornemmelser i stedet for forskning. En arbejdsgiver, KL, der vil normalisere lærernes arbejdstid. DLF er kommet med flere oplæg til forhandlingerne. Senest 25 timers sammenhængende undervisning og pjecen Sammen gør vi en god skole bedre. Det er af KL blevet kaldt optisk bedrag, og modsvaret har været et blankt stykke papir som udgangspunkt for en ny arbejdstidsaftale med fuld ledelsesret. Det virker ikke som om, at KL er parat til at indgå i reelle forhandlinger for at nå en fornuftig løsning, der er til gavn for elever, lærere, skoleledere, forældre og samarbejdsparter i skolen. Vi har her i Hedensted en god A08 aftale, som snart har fungeret i 2 år. Evalueringen af denne aftale var overvejende positiv. Så det er da paradoksalt, at vi kan risikere at få opsagt en aftale, som alle er tilfredse med, uden at Kredsen og Forvaltningen ønsker det. På Generalforsamlingen vil jeg uddybe den situation, som vi er midt i. Hoved MED I Hoved MED har vi i det forgangne år drøftet 50 i 13, som er en konsekvens af, at kommunen ikke fik de ekstra penge ud af udligningsreformen, som man håbede. Samtidig måtte vi konstatere, at kommunen pt. har den laveste kassebeholdning af alle kommuner i landet, så noget skulle gøres. Skolerne måtte denne gang også bidrage med at nå målet, men det blev dog ikke på arbejdstidsaftalen. Af andre emner, som har givet stor debat i Hoved MED, kan nævnes: Rygeloven, skal reglerne der gælder for skoler og børnehaver også gælde administrationen? Ansættelser i løntilskudsjob, hvornår er det ekstra arbejde og, hvornår burde man i stedet ansætte en ekstra medarbejder? Kørsel efter lav takst, hvornår er man berettiget til den høje takst? Skoleområdet På skolerne i Hedensted kommune er vi endnu ikke berørt af det faldende børnetal, som dagplejeområdet og børnehaverne har mærket følgerne af de senere år. Derfor ser det også ud til, at der det kommende år er brug for det samme antal lærere, som vi har haft i indeværende år. På Kildebjerget Kostskole ser tendensen desværre anderledes ud. Sidste år måtte de afskedige flere lærere, og i indeværende år er de nu nede på 16 elever. Det er væsentlig færre elever end det budgetterede. Derfor følger vi udviklingen nøje på Kildebjerget og- 4

5 så i det kommende år. Kredsen På kredskontoret har vi en sund og stabil økonomi. De justeringer som er foretaget over de sidste par år, viser nu, at der er god balance i regnskabet. Derfor vil kontingentet heller ikke i år stige. DLF har haft brug for hjælp til den igangværende konflikt omkring arbejdstidsaftalen i Randers. Derfor har Kredsens konsulent hjulpet DLF og Randers Lærerforening med forskellige opgaver. Dette arbejde har DLF betalt Hedensted Lærerkreds for, så vi kommer ud med et pænt overskud i Regnskabet ses i dette blad og fremlægges på Generalforsamlingen. Vedtægtsændringer På Generalforsamlingen vil der blive fremsat forslag om 2 vedtægtsændringer. Den ene omhandler kredsens vedtægter, hvor konsulenten nu automatisk er kredskasserer. Dette på baggrund af et forslag fra Generalforsamlingen Det andet omhandler Særlig Fonds vedtægter i Hedensted Lærerkreds, hvor disse ønskes tilpasset DLF s vedtægter for Særlig Fond, som blev vedtaget på kongressen i Vedtægtsændringen åbner op for muligheden for, at Særlig Fond kan bidrage økonomisk til konfliktforebyggende situationer og ikke kun igangværende konflikter. 5

6 Pædagogiske forhold af Lillian Bech Jensen, kredsstyrelsen Inklusion, skolernes digitalisering, Ny Nordisk Skole, folkeskolereform osv. Der er rigtig mange forandringer at forholde sig til i et tempo, som føles hurtigere end nogen sinde (eller er det blot det indtryk, en aldrende lærer kan have?) På det pædagogiske område har der været og vil der i den kommende tid være mange forandringer at ruste sig til, og netop området omkring skolernes digitalisering og de didaktiske udfordringer fylder meget. Foreningen har netop afholdt en konference for kredsenes pædagogiske ansvarlige, hvor vi fra KSØ naturligvis også deltog, med temaet Øget brug af IT i skolen. Overskrifterne her var bl.a. Lærerrollen/undervisningens tilrettelæggelse set under en it-didaktisk synsvinkel og Læremidler hvad skal man være opmærksom på, når der investeres i nye digitale læremidler? Spændende og udfordrende lige så vel som vores lokale kursus Web 2.0 didaktik at lære og udvikle sammen også er. Læring anno 2012 og nu Læring anno 2013 har været og er både svært, frustrerende, udfordrende, nytænkende osv., men dog en platform for at lære nyt og det har vist alle, som har deltaget gjort hver på sit niveau ligesom vores elever også gør i hverdagen. Styregruppens arbejde med Udviklingsplan for specialundervisning fortsættes, og her har det været rigtig spændende at se konklusionerne fra den store evaluering, som I alle deltog i før sommerferien både den generelle men ikke mindst den rapport, som er udsendt til den enkelte skole. Også forældrenes evaluering har været interessant læsning. Skolelederne har med baggrund i disse rapporter på et seminar arbejdet med at sætte fokus på et antal udviklingsområder på den enkelte skole. Inklusionsstrategien er et af de punkter, som vi som lærere gerne skulle være med til at arbejde med, så det ikke blot bliver en strategi på et stykke papir på et kontor, men noget som vi alle arbejder med på. Et godt udgangspunkt for dette arbejde er den satsning på uddannelse i inklusion, som mange har deltaget i, og som mange i det følgende år også kommer til at få glæde af. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra de kolleger, der har været på uddannelse og det er rigtig fint og dejligt, at nogen kan sige: Nu er vi bare klar til at komme i gang! Ny Nordisk Skole har også været en af overskrifterne i årets løb, og flere af os har hørt Christine Antorini begejstret tale om Ny Nordisk Skole som en opfordring til de professionelle ledere og medarbejdere hverdagens eksperter til at generobre og sætte dagsordenen for debatten om udvikling og undervisning af vores børn og unge en forandringsrejse, som I selv skal definere, så alle børn og unge bliver så dygtige, de kan hvor betydningen af social baggrund mindskes i forhold til faglige resultater, og hvor tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis styrkes godt så. Flotte ord og tanker, men det var i efteråret 12. Det er lidt, som om de gode intentioner her er druknet i en ny debat om en folkeskolereform, hvor lærerne ikke netop har fået hæderspladsen som professionelle eksperter!! 6

7 De omtalte punkter har fyldt meget på vores møder i Pædagogisk Udviklingsforum i KSØ. Vi gør vores bedste for at være opdateret og deler erfaringer fra de forskellige kredse. Vi mødes ca. hver anden måned og har altid en lang og indholdsrig dagsorden. Foruden de nævnte punkter har vi bl.a. drøftet Enhedsskolen under pres, det stigende antal af elever på fri- og privatskoler, cirkulæret vedr. God orden i folkeskolen, læreruddannelsen, frivillighed/frivillige kræfter i folkeskolen og meget mere. Der er meget at tage fat på og mange forandringer, som vi må hjælpe hinanden med at klare på bedste måde til gavn for landets skolebørn, for folkeskolen og for hinanden. (Vær opmærksom på det nye review fra Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, som har gennemført en forskningskortlægning af hvilke inklusionsindsatser, der har effekt. Overskriften er Viden om inklusion ) Arbejdsmiljø af Leif Vestergaard, kredsstyrelsen FOTO! Røgfrie miljøer Den 15. august 2012 var en mærkedag rundt på skolernes personalestuer, da den nye lov om Røgfrie miljøer trådte i kraft, så der på skoler med børn og unge under 18 år ikke må ryges inden- og udendørs på skolearealerne (gældende hele døgnet). I den forbindelse iværksatte kommunen en række rygestopinitiativer. Disse tiltag er viderebragt af din lokale AMR, sikkerhedsgruppen eller på anden vis. Great Place to Work Trivsel er en ressource. Trivsel er ikke et mål i sig selv, men er et vigtigt bidrag til, at lærere og børnehaveklasseledere kan yde i det daglige, og at arbejdspladsen og den enkelte kan opnå opstillede mål. I den forbindelse afholdt kommune en trivselsundersøgelse Great Place to Work (GPW) for at undersøge trivslen blandt medarbejderne. Undersøgelsen var kun det første skridt på vejen mod bedre trivsel og udvikling af arbejdspladsen. Målingen er en kilde til indsigt og dialog om udvikling og forbedring. I den forbindelse afholdt vi i kredsstyrelsen et møde for tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og introducerede en model /et redskab Veje til trivsel og kvalitet for at sætte fokus på trivselsundersøgelsens resultater og for at sikre, at undersøgelsens resultater lokalt vil blive anvendt til opstilling af handleplaner med specifikke, attraktive, målbare og realistiske mål. Det forventes, at den næste GPW finder sted i

8 AMR efteruddannelse Temaet for efteruddannelsen af AMR er, som vi gennem sektorudvalget for undervisning har været involveret i, havde overskriften: Mødekultur hvordan gør vi vores møder mere vedkommende, målrettede og effektive. Kan vi holde møder på andre måder, end vi plejer? Hvordan udøves den sociale kapital på vores møder, og kan vi gøre den bedre? Vi håber, at der på skolerne efterfølgende har været forsøg på at imødekomme ovenstående. Sektorudvalg for undervisning Foreningens arbejde i sektorudvalget har bestået i drøftelse, orientering og beslutninger om vidt forskellige emner spændende fra rengøring, radikal innovation, arbejdsskader, fraværsstatistikker, referater fra personalemøder i MED-systemet, lønsumsstyring, 50 i 13, personalenormering til inklusion mm. I sektorudvalg spørger vi ind til og påvirker ved at sende signaler til ledere, Undervisning og Kultur og politikere. Sygefraværet i Undervisning og Kultur er reduceret i forhold til 2011 fra 4,88% til 4,6 %, svarende til gennemsnitlig 0,7 dag pr medarbejder. Undervisning og kultur har lavere sygefravær end Hedensted Kommune som helhed. I GPW angiver 92 %, at de ikke har sygedage pga. deres arbejde, men af de oplyste årsager til fravær er der forholdsvis mange, hvor psykisk overbelastning er (medvirkende) til langtidssygefraværet. Udfordringen bliver i udvalget at drøfte og beslutte, om det er muligt at forebygge nogle af sygemeldingerne, hvor medarbejderen oplever psykisk overbelastning. I øvrigt giver kun 52 % af lederne tilbagemelding til ressourcekonsulenterne, når de har en medarbejder, der er langtidssyg (>21 dage). Det er klart utilfredsstillende, og noget vi vil tage op. Inden for vores område kan vi også konstatere, at tilfredsheden med sundhedsordningen ikke er så høj, og medarbejderne ikke gør så stor en indsats for egen sundhed som andre ansatte i kommunen. I 2012 har der været 28 uheld inden for vores område. Den hyppigste skadestype har været vold/krænkelser, så det er klart den største udfordring mht. til arbejdsskader. Langt hovedparten af episoderne er sket i forbindelse med indgriben i konflikter mellem børn eller i forbindelse med, at der er stilles krav til barnet enkelte situationer har været episoder med forældre. Læring anno 2012 I skoleåret har mange lærere deltaget i et udviklingsforløb i e-læringskompetencer, hvor lærere og børnehaveklasseledere i samarbejde med kolleger og skolens vejledere har kunnet udvikle digitale kompetencer i tæt kontakt med skole og egen undervisningspraksis. Tidsrammen til lærere og vejledere har været smal, og det har været svært at holde sig inden for den tildelte tid. Det har været overordentlig vanskeligt at forklare/ præcisere, at selve forløbet skulle ses som en proces, inden for den tildelte tidsramme. Blog-delen i workshops har givet megen frustration, men det var et kardinalpunkt fra CPU, at det var herigennem, man skulle samle op på undervisningsforløb og inddragelse af Web2 teknologier samt evaluere forløb sammen med vejleder. 8

9 Strategi 2015 for digitalisering af børne - og ungeområdet Hedensted Lærerkreds har siddet med i styregruppen til kommende it-strategi. Kommunen er af regeringen, som en del af økonomiaftalen for 2012, forpligtet til at sikre, at alle elever i 2014 har adgang til velfungerende it, så eleverne kan benytte digitale læremidler i undervisningen. De trådløse net i skolerne skal udbygges, og skolerne skal stille udstyr til rådighed for de elever, der ikke selv har mulighed for at medbringe egne digitale enheder. Forslaget er i skrivende stund sendt til politisk behandling og til høring i skolebestyrelserne. Vores udfordring i foreningen bliver at afklare, hvordan det vil påvirke lærerrollen og den didaktiske udmøntning af undervisningen, at eleverne henter viden på nettet og i stigende grad bruger sociale medier som deres platform, og hvordan evaluerer vi elevernes resultater? Hvordan støtter vi elevernes stilladisering i læreprocessen læringsstyring? Hvordan påvirker det lærerens evne til klasserumsledelse? Hvordan udøver vi kompetenceundervisning, der er praksisnær og forankret i lærerens almindelige undervisning? Hvordan videndeler vi? Der foregår allerede masser af gode digitale læreprocesser i dag, men det kan føles som at afsikre en håndgranat, som der stod som overskrift på forsiden af Folkeskolens temanummer om digitalisering. 9

10 Kompetenceudvikling m.m. Af Ole Bjerre Martinussen, næstformand 2012 var på kursusområdet et lidt anderledes år for Hedensted Lærerkreds, da vi her, i tæt samarbejde med Hedensted Kommune, fik sat rotationsprojektet omkring social inklusion, i søen. Vores forslag til og siden deltagelse omkring rotationsprojektet havde i sit udgangspunkt to hovedformål, nemlig at tilbyde lærere/ børnehaveklasseledere en nødvendig efteruddannelse på inklusionsområdet samt at give nogle af de mange ledige nyuddannede muligheden for at få foden indenfor på et ellers lukket marked. I skrivende stund nærmer fjerde hold af rotationsprojektet sig sin afslutning og vi glæder os i kredsen over, at tilbagemeldingerne omkring forløbene er særdeles positive. Desuden ser vi, at flere af rotationsvikarerne har vekslet deres rotationsvikariater til længerevarende ansættelser eller brugt det som afsæt til fastere ansættelser på andre skoler. Alt i alt betyder dette, at vi oplever projektet er en succes, om end vi også må erkende, at det ikke er helt uden udfordringer for de tilbageværende, når man tilbyder folk 7 ugers efteruddannelse på fuld tid. De positive tilbagemeldinger har heldigvis også spredt sig i skolelederkredse, hvorfor vi med tilfredshed kan konstatere, at der også bliver rotationsforløb omkring inklusion i det kommende skoleår til glæde for såvel fastansatte, ledige nyuddannede og elever. Kompetenceudvikling for TR I det forgangne år har vi i samarbejde med DLF centralt gennemført en kompetenceafdækning af vores TR i kredsen. Med resultaterne herfra kan vi såvel lokalt som i KSØ (KredsSamarbejde Østjylland) målrette vores kursusaktiviteter for TR, så de fortsat vil kunne varetage funktionen til jeres tilfredshed. Hvert år i april gennemfører vi i KSØ-regi, i 2 hold med identisk program, et TR-kursus, som er vores primære tilbud om løbende udvikling og kollegial sparring til TR. Programmet for dette års kursus er helt på plads, men kan naturligvis blive afsporet, hvis OK13 ender med at løbe helt af sporet. Lokalt har vi afholdt et TR-kursus med titlen Pædagogik og politik - hånd i hånd med to inspirerende konsulenter fra DLF, som kursusledere. Møder med byrådsmedlemmer I det forgangne år har vi fra kredsens side haft et øget fokus på at få de lokale politikere i tale. Der har ikke været tradition for formelle møder mellem Hedensted Lærerkreds og politikerne og måske derfor har nogle partier undladt at tage imod vores invitation, selvom de har fået den af flere omgange. SF, Venstre og Kristendemokraterne har været forbi kredskontoret til kaffe med skolepolitisk dialog og det er vores håb, at vi herigennem kan bidrage til, at de får nuanceret deres billede af hvordan man bedst udvikler folkeskolen til gavn for alle parter. 10

11 HEDENSTED LÆRERKREDS, kreds 116 Driftsregnskab for perioden INDTÆGTER Budgettal 2012 Kredskontingent , ,00 Akutfond , ,00 Adm. bidrag Særlig Fond , ,00 Renter , ,00 Kursregulering obligationsbeholdning ,31 - Særlige indtægter ,03 - INDTÆGTER I ALT , ,00 UDGIFTER Kredsstyrelse frikøb , ,62 Konsulent , ,69 Sekretær , ,58 Rengøring , ,00 Administration , ,00 Lokaleudgifter , ,00 KS udgifter møder m.m , ,00 TR inkl. akutrefusion , ,00 Kursusudgifter , ,00 Medlemsmøder , ,00 Faglige klubber 9.018, ,00 KSØ samarbejde , ,00 Medlemstur , ,00 Kongresdeltagelse , ,00 Pensionister , ,00 Øvrige udgifter 2.179, ,00 UDGIFTER I ALT , ,89 Resultat før afskrivning , ,11 Afskrivning (20.352,40) (21.800,00) Årets resultat , ,11 11

12 HEDENSTED LÆRERKREDS, kreds 116 Status pr AKTIVER Danske Bank - Lån & Spar konto ,12 Lån & Spar, PBS konto ,56 Akutfonden tilgodehavende ,03 Mellemregning DLF 1.977,50 Obligationsbeholdning ,50 AKTIVER I ALT ,71 PASSIVER Egenkapital Formue primo ,90 Årets overskud/underskud ,50 Formue ultimo ,40 Skyldig DLF (11.170,00) Skyldig ATP 540,00 Skyldig omkostninger 756,77 Hensættelser ,10 Note 1 Frikøbsforpligtelse ,44 PASSIVER I ALT ,71 Jann Besenbacher Kredskasserer Kenneth Reinholt Kredsformand NOTE 1 HENSÆTTELSER 1. Medlemstur Primo saldo kr ,05 Hensat 2012 kr ,00 Medlemstur Haraldskær 2012 kr ,50 Ultimo 2012 kr ,55 2. kongres Primo saldo kr ,75 Hensat 2012 kr ,00 Kongresudgift 2012 kr 1.117,20 Kongresudgift 2012 kr 520,00 Ultimo 2012 kr ,55 Hensættelser i alt kr ,10 12

13 Bemærkninger til regnskab 2012 Af Jann Besenbacher, kasserer På bundlinjen af årets regnskab viser sig et pænt overskud på ca. kr ,00, så det er positivt, at vi nu i Kredsstyrelsen har fået indtægter og udgifter til at passe sammen. Der skal dog sædvanen tro knyttes nogle kommentarer til enkelte poster i regnskabet. Kredskontingentet er en svær størrelse at budgettere, har jeg konstateret gennem flere år. Igen i år har vi fået mindre i kassen end forudset i budgettet. Dette til trods for, at vi ventede til januar måned og tog det aktuelle medlemstal pr. 1. januar 2012 som grundlag. Akutfonden gav også en mindre værdi end beregnet, det skyldes, at vi i april måned fik besked på, at der var sket en regnefejl i udbetalingen fra KL til KTO, så det betød for os ca. kr ,00 mindre pr. TR. Heldigvis har vores renter på værdipapirerne og kursreguleringen af disse været positive, så samlet set har det opvejet noget af nedgangen på de øvrige indtægter. Administrationsudgifterne er noget højere end budgetteret, idet kredsstyrelsen besluttede sig for at indkøbe ipad til KS-medlemmerne, og derved på sigt gerne skulle spare på kopiforbruget. Vi har i forhold til kopimaskinen betalt sidste rate på det lån, der blev optaget i 2008 til køb af ny kopimaskine. Lokaleudgifterne gav en besparelse, og det er forbruget af vand og varme, der har givet denne besparelse. KS udgifterne har været højere i år, hvor der har været holdt Nordisk konference med 2 KS medlemmers deltagelse, ligesom KS i april var på internat på Haraldskær. Vi har i 2012 set, at der har været en pæn stigning i udgifter til Faglig klub møderne på skolerne. Det skyldes, at der sidst på året blev afholdt fælles Faglig klub møder på alle landets skoler og det var der heldigvis også god opbakning til her i kreds 116. Kredsstyrelsesfrikøbet har været mindre end forudset, hvilket skyldes, at vi havde budgetteret med en større lønstigning end den aktuelt blev, ligesom ændringen fra 5 til 4 KS medlemmer gav en mindre udgift end forudset i budgettet. Det skal endelig bemærkes, at 2012 er det sidste år, hvor vi har afskrivning med i regnskabet, idet de i 2002 indkøbte borde, stole, kontormøbler m.v. nu er fuldt afskrevet. Lønudgiften til konsulenten er mindre på grund af det i kontorberetningen omtalte udlån til DLF centralt. 13

14 SÆRLIG FOND, kreds 116 Driftsregnskab for perioden INDTÆGTER Kopimaskine 7.595,44 Note 1 Huslejeindtægter ,00 Renteindtægter 616,69 Renteindtægt obligationer ,75 Kursreguleringer 7.113,54 INDTÆGTER I ALT ,42 UDGIFTER Vedligehold ejendom ,63 Administration ,00 Forsikring 8.096,50 Ejendomsskat og renovation 5.653,21 Alarm 9.040,77 Øvrige udgifter 2.312,50 Gebyr bank 4,00 UDGIFTER I ALT ,61 Periodens resultat ,81 NOTE 1 Lån kopimaskine 1. Lån kopimaskine 2008 Køb kopimaskine kr ,00 Afdrag 2008 bilag 2013 kr ,64 Ultimo 2008 kr , Primo 2009 kr ,36 Afdrag 2009 bilag 2001 kr ,64 Ultimo 2009 kr , Primo 2010 kr ,72 Afdrag 2010 bilag 2020 kr ,64 Ultimo 2010 kr , Primo 2011 kr ,08 Afdrag 2011 bilag 2019 kr ,64 Ultimo , Primo 2012 kr 7.595,44 Afdrag 2012 bilag 2016 kr 7.595,44 Ultimo

15 SÆRLIG FOND, kreds 116 STATUS pr AKTIVER Lån & Spar konto ,56 Niels Espes Vej 10 (Vurd ) ,43 Obligationsbeholdning ,15 AKTIVER I ALT ,14 PASSIVER Gæld: Egenkapital Formue primo ,33 Årets resultat ,81 Formue ultimo ,14 PASSIVER I ALT ,14 Jann Besenbacher Kredskasserer Kenneth Reinholt Kredsformand 15

16 Forslag til vedtægtsændringer ved generalforsamlingen d. 13.marts 2013 Gældende Vedtægter vedtaget 2012 Vedtægtsændringsforslag 10 Kredsstyrelsen: Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 kredsstyrelsesmedlemmer giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen bortfalder det stillede forslag. Ved personsager, herunder valg og udpegninger, gør kredsformandens stemme dog udslaget. Stk. 2 Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter om fornødent faste udvalg. Kredsstyrelsen vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret. Formanden for et udvalg, som nedsættes af kredsstyrelsen, skal være stemmeberettiget medlem af denne. Stk. 3 Kredsformanden og kredskassereren i forening tegner kredsen i økonomiske henseender, dog kan optagelse af lån og køb af fast ejendom kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen. Stk. 4 Kredsens ansatte konsulent er, såfremt denne er medlem af kredsen, samtidig kredskasserer. Såfremt den ansatte konsulent ikke er medlem af kredsen, udpeger kredsstyrelsen en kasserer blandt kredsens medlemmer. Stk. 4 Kredsstyrelsen udpeger en kredskasserer, der er kredsens konsulent under forudsætning af, at han/hun kan varetage posten og er medlem af kredsen. Såfremt konsulenten ikke kan være kasserer, udpeger kredsstyrelsen en kasserer blandt kredsens almindelige medlemmer. 16

17 Stk. 5 Kredsen udgiver hvert år et antal Nyhedsbreve Nærværende vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt forslag herom er fremsat over for kredsstyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Nærværende vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt forslag herom er fremsat over for kredsstyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De konkrete forslag til ændringer af vedtægterne skal være udsendt til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen. De konkrete forslag til ændringer af vedtægterne skal være udsendt til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen. For at en vedtægtsændring kan vedtages kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den. For at en vedtægtsændring kan vedtages kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2012 og træder i kraft straks. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2013 og træder i kraft straks. 17

18 Nuværende Vedtægter vedtaget 2006 Standardvedtægt for Særlig Fond (jvnf. vedtægternes 2) Standardvedtægt for Særlig Fond i kredse med medlemmer, der efter Danmarks Lærerforenings vedtægter bidrager til foreningens Særlige Fond. Fastsat af hovedstyrelsen i medfør af Danmarks Lærerforenings vedtægter 9, stk. 1-7 og 10, stk. 9. Ændringsforslag Standardvedtægt for Særlig Fond (jvnf. vedtægternes 2) Standardvedtægt for Særlig Fond i kredse med medlemmer, der efter Danmarks Lærerforenings vedtægter bidrager til foreningens særlige fond. Fastsat af hovedstyrelsen i medfør af Danmarks Lærerforenings vedtægters 9, stk. 9. Kreds 116`s Særlige Fond: 1 Kreds 116`s Særlige Fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 2. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings Særlige Fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. Kreds 116's Særlige Fond: 1 Kreds 116's Særlige Fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 2 Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse 3 Over kredsens Særlige Fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives Fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 3 Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. Administrationsudgifterne bør minimeres mest muligt. Disse kan omfatte betaling til regnskabsføring, herunder brug af EDB, revisionshonorar og kurtager ved køb og salg af fondsbørsnoterede værdipapirer. 18

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Generalforsamlingen 4.

Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2014 Hedensted Lærerkreds Særudgave 12. marts Bemærk: Deltagerne placeres skolevis i salen. Generalforsamlingen afrundes traditionen tro med middag for de fremmødte. Dagsorden Indhold:

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Af Kenneth Reinholt Formand MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Kontorberetning VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan snakke om tingene, også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor andre

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Vedtægtsændringer nr. 1 - bestyrelsen

Vedtægtsændringer nr. 1 - bestyrelsen Vedtægtsændringer nr. 1 - bestyrelsen 2 Stk. 3. Som en del af organisationen råder denne over en særlig fond. For fonden indskrives se ændringsforslag nr.12 - besty- Bestemmelsen slettes. Nye bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Standardvedtægt

HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Standardvedtægt HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (endelig udgave - sprogligt revideret 2010) Standardvedtægt for fællesklubber under HK/Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening 2002 1 Vedtægter for fællesklubber

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.250.000 4.199.992 AKUT-fondsrefusion 775.000 855.427 Renteindtægter 100.000 107.556 Andre indtægter 345.000 319.590 Indtægter i alt 5.470.000 5.482.563 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2015 Særudgave 18. marts 2015 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Forslag til 3 forretningsorden Kontorberetning 4 Pædagogiske forhold 6 Arbejdsmiljø

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere