Hedensted Lærerkreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Lærerkreds"

Transkript

1 Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl Forslag til forretningsorden 3 Hedensted Sognegård, Hedensted Kontorberetning 4 Pædagogiske forhold 6 Endelig dagsorden. Arbejdsmiljø 7 Driftsregnskab og status, kreds 116 Bemærkninger til regnskab Driftsregnskab og status, Særlig Fond Valg af dirigent samt vedtagelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af eventuel ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til ansatte i kredsen. 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg jævnfør 8 og Eventuelt. Budget Bemærkninger til budget Hilsen til forårssolen Kredsformand Kenneth Reinholt Foreningssangen 23 Kompetenceudvikling Vedtægtsændringer Kontaktoplysninger 24 1

2 Referencer til dagsorden Kredsstyrelsen foreslår følgende til de enkelte punkter på dagsordenen: Pkt.1. A Konsulent i DLF Carsten Freundt. B. Forslag om forretningsorden er optrykt på side 3 Pkt.3. Regnskabet for kredsen og Særlig fond er optrykt på side 11 og 14 Pkt.4. Forslag til vedtægtsændringer for hhv. kreds 116 og Særlig Fond er optrykt på side og Pkt.6. Forslag til budget 2013 er optrykt på side 20 Forslag til kredskontingent 2013: Fraktion 1 og 2 medlemmer Fraktion 4 medlemmer Fraktion 6 medlemmer kr. 247,00 pr. måned. kr. 30,00 pr. måned. kr. 16,00 pr. måned. 2

3 Forslag til forretningsorden 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og et antal tillidsrepræsentanter til at bistå dirigenten med stemmeoptælling. 2. Kredsstyrelsens mødereferent optager beslutningsprotokol af mødet. 3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, udsættes afstemningen om den samlede beretning til efter behandlingen af disse punkter. 4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelse. 5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 6. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 7. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten, der bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforlag sættes til afstemning. 8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvnf. dog vedtægternes 14 om vedtægtsændringer. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Optælling kan begæres. 5 mødedeltagere eller formanden kan begære skriftlig afstemning. Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. 9. Under forhandlinger kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 3

4 Kontorberetning af Kenneth Reinholt, kredsformand Kontorberetning I skrivende stund sidder jeg og tænker hvad skal det dog ende med, hvor er vi på vej hen. Det jeg tænker på er de igangværende overenskomstforhandlinger og folkeskolereformen. Vi står i en situation uden fortilfælde. En regering, der blander sig i overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter. En reform, der bygger på fornemmelser i stedet for forskning. En arbejdsgiver, KL, der vil normalisere lærernes arbejdstid. DLF er kommet med flere oplæg til forhandlingerne. Senest 25 timers sammenhængende undervisning og pjecen Sammen gør vi en god skole bedre. Det er af KL blevet kaldt optisk bedrag, og modsvaret har været et blankt stykke papir som udgangspunkt for en ny arbejdstidsaftale med fuld ledelsesret. Det virker ikke som om, at KL er parat til at indgå i reelle forhandlinger for at nå en fornuftig løsning, der er til gavn for elever, lærere, skoleledere, forældre og samarbejdsparter i skolen. Vi har her i Hedensted en god A08 aftale, som snart har fungeret i 2 år. Evalueringen af denne aftale var overvejende positiv. Så det er da paradoksalt, at vi kan risikere at få opsagt en aftale, som alle er tilfredse med, uden at Kredsen og Forvaltningen ønsker det. På Generalforsamlingen vil jeg uddybe den situation, som vi er midt i. Hoved MED I Hoved MED har vi i det forgangne år drøftet 50 i 13, som er en konsekvens af, at kommunen ikke fik de ekstra penge ud af udligningsreformen, som man håbede. Samtidig måtte vi konstatere, at kommunen pt. har den laveste kassebeholdning af alle kommuner i landet, så noget skulle gøres. Skolerne måtte denne gang også bidrage med at nå målet, men det blev dog ikke på arbejdstidsaftalen. Af andre emner, som har givet stor debat i Hoved MED, kan nævnes: Rygeloven, skal reglerne der gælder for skoler og børnehaver også gælde administrationen? Ansættelser i løntilskudsjob, hvornår er det ekstra arbejde og, hvornår burde man i stedet ansætte en ekstra medarbejder? Kørsel efter lav takst, hvornår er man berettiget til den høje takst? Skoleområdet På skolerne i Hedensted kommune er vi endnu ikke berørt af det faldende børnetal, som dagplejeområdet og børnehaverne har mærket følgerne af de senere år. Derfor ser det også ud til, at der det kommende år er brug for det samme antal lærere, som vi har haft i indeværende år. På Kildebjerget Kostskole ser tendensen desværre anderledes ud. Sidste år måtte de afskedige flere lærere, og i indeværende år er de nu nede på 16 elever. Det er væsentlig færre elever end det budgetterede. Derfor følger vi udviklingen nøje på Kildebjerget og- 4

5 så i det kommende år. Kredsen På kredskontoret har vi en sund og stabil økonomi. De justeringer som er foretaget over de sidste par år, viser nu, at der er god balance i regnskabet. Derfor vil kontingentet heller ikke i år stige. DLF har haft brug for hjælp til den igangværende konflikt omkring arbejdstidsaftalen i Randers. Derfor har Kredsens konsulent hjulpet DLF og Randers Lærerforening med forskellige opgaver. Dette arbejde har DLF betalt Hedensted Lærerkreds for, så vi kommer ud med et pænt overskud i Regnskabet ses i dette blad og fremlægges på Generalforsamlingen. Vedtægtsændringer På Generalforsamlingen vil der blive fremsat forslag om 2 vedtægtsændringer. Den ene omhandler kredsens vedtægter, hvor konsulenten nu automatisk er kredskasserer. Dette på baggrund af et forslag fra Generalforsamlingen Det andet omhandler Særlig Fonds vedtægter i Hedensted Lærerkreds, hvor disse ønskes tilpasset DLF s vedtægter for Særlig Fond, som blev vedtaget på kongressen i Vedtægtsændringen åbner op for muligheden for, at Særlig Fond kan bidrage økonomisk til konfliktforebyggende situationer og ikke kun igangværende konflikter. 5

6 Pædagogiske forhold af Lillian Bech Jensen, kredsstyrelsen Inklusion, skolernes digitalisering, Ny Nordisk Skole, folkeskolereform osv. Der er rigtig mange forandringer at forholde sig til i et tempo, som føles hurtigere end nogen sinde (eller er det blot det indtryk, en aldrende lærer kan have?) På det pædagogiske område har der været og vil der i den kommende tid være mange forandringer at ruste sig til, og netop området omkring skolernes digitalisering og de didaktiske udfordringer fylder meget. Foreningen har netop afholdt en konference for kredsenes pædagogiske ansvarlige, hvor vi fra KSØ naturligvis også deltog, med temaet Øget brug af IT i skolen. Overskrifterne her var bl.a. Lærerrollen/undervisningens tilrettelæggelse set under en it-didaktisk synsvinkel og Læremidler hvad skal man være opmærksom på, når der investeres i nye digitale læremidler? Spændende og udfordrende lige så vel som vores lokale kursus Web 2.0 didaktik at lære og udvikle sammen også er. Læring anno 2012 og nu Læring anno 2013 har været og er både svært, frustrerende, udfordrende, nytænkende osv., men dog en platform for at lære nyt og det har vist alle, som har deltaget gjort hver på sit niveau ligesom vores elever også gør i hverdagen. Styregruppens arbejde med Udviklingsplan for specialundervisning fortsættes, og her har det været rigtig spændende at se konklusionerne fra den store evaluering, som I alle deltog i før sommerferien både den generelle men ikke mindst den rapport, som er udsendt til den enkelte skole. Også forældrenes evaluering har været interessant læsning. Skolelederne har med baggrund i disse rapporter på et seminar arbejdet med at sætte fokus på et antal udviklingsområder på den enkelte skole. Inklusionsstrategien er et af de punkter, som vi som lærere gerne skulle være med til at arbejde med, så det ikke blot bliver en strategi på et stykke papir på et kontor, men noget som vi alle arbejder med på. Et godt udgangspunkt for dette arbejde er den satsning på uddannelse i inklusion, som mange har deltaget i, og som mange i det følgende år også kommer til at få glæde af. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra de kolleger, der har været på uddannelse og det er rigtig fint og dejligt, at nogen kan sige: Nu er vi bare klar til at komme i gang! Ny Nordisk Skole har også været en af overskrifterne i årets løb, og flere af os har hørt Christine Antorini begejstret tale om Ny Nordisk Skole som en opfordring til de professionelle ledere og medarbejdere hverdagens eksperter til at generobre og sætte dagsordenen for debatten om udvikling og undervisning af vores børn og unge en forandringsrejse, som I selv skal definere, så alle børn og unge bliver så dygtige, de kan hvor betydningen af social baggrund mindskes i forhold til faglige resultater, og hvor tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis styrkes godt så. Flotte ord og tanker, men det var i efteråret 12. Det er lidt, som om de gode intentioner her er druknet i en ny debat om en folkeskolereform, hvor lærerne ikke netop har fået hæderspladsen som professionelle eksperter!! 6

7 De omtalte punkter har fyldt meget på vores møder i Pædagogisk Udviklingsforum i KSØ. Vi gør vores bedste for at være opdateret og deler erfaringer fra de forskellige kredse. Vi mødes ca. hver anden måned og har altid en lang og indholdsrig dagsorden. Foruden de nævnte punkter har vi bl.a. drøftet Enhedsskolen under pres, det stigende antal af elever på fri- og privatskoler, cirkulæret vedr. God orden i folkeskolen, læreruddannelsen, frivillighed/frivillige kræfter i folkeskolen og meget mere. Der er meget at tage fat på og mange forandringer, som vi må hjælpe hinanden med at klare på bedste måde til gavn for landets skolebørn, for folkeskolen og for hinanden. (Vær opmærksom på det nye review fra Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, som har gennemført en forskningskortlægning af hvilke inklusionsindsatser, der har effekt. Overskriften er Viden om inklusion ) Arbejdsmiljø af Leif Vestergaard, kredsstyrelsen FOTO! Røgfrie miljøer Den 15. august 2012 var en mærkedag rundt på skolernes personalestuer, da den nye lov om Røgfrie miljøer trådte i kraft, så der på skoler med børn og unge under 18 år ikke må ryges inden- og udendørs på skolearealerne (gældende hele døgnet). I den forbindelse iværksatte kommunen en række rygestopinitiativer. Disse tiltag er viderebragt af din lokale AMR, sikkerhedsgruppen eller på anden vis. Great Place to Work Trivsel er en ressource. Trivsel er ikke et mål i sig selv, men er et vigtigt bidrag til, at lærere og børnehaveklasseledere kan yde i det daglige, og at arbejdspladsen og den enkelte kan opnå opstillede mål. I den forbindelse afholdt kommune en trivselsundersøgelse Great Place to Work (GPW) for at undersøge trivslen blandt medarbejderne. Undersøgelsen var kun det første skridt på vejen mod bedre trivsel og udvikling af arbejdspladsen. Målingen er en kilde til indsigt og dialog om udvikling og forbedring. I den forbindelse afholdt vi i kredsstyrelsen et møde for tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og introducerede en model /et redskab Veje til trivsel og kvalitet for at sætte fokus på trivselsundersøgelsens resultater og for at sikre, at undersøgelsens resultater lokalt vil blive anvendt til opstilling af handleplaner med specifikke, attraktive, målbare og realistiske mål. Det forventes, at den næste GPW finder sted i

8 AMR efteruddannelse Temaet for efteruddannelsen af AMR er, som vi gennem sektorudvalget for undervisning har været involveret i, havde overskriften: Mødekultur hvordan gør vi vores møder mere vedkommende, målrettede og effektive. Kan vi holde møder på andre måder, end vi plejer? Hvordan udøves den sociale kapital på vores møder, og kan vi gøre den bedre? Vi håber, at der på skolerne efterfølgende har været forsøg på at imødekomme ovenstående. Sektorudvalg for undervisning Foreningens arbejde i sektorudvalget har bestået i drøftelse, orientering og beslutninger om vidt forskellige emner spændende fra rengøring, radikal innovation, arbejdsskader, fraværsstatistikker, referater fra personalemøder i MED-systemet, lønsumsstyring, 50 i 13, personalenormering til inklusion mm. I sektorudvalg spørger vi ind til og påvirker ved at sende signaler til ledere, Undervisning og Kultur og politikere. Sygefraværet i Undervisning og Kultur er reduceret i forhold til 2011 fra 4,88% til 4,6 %, svarende til gennemsnitlig 0,7 dag pr medarbejder. Undervisning og kultur har lavere sygefravær end Hedensted Kommune som helhed. I GPW angiver 92 %, at de ikke har sygedage pga. deres arbejde, men af de oplyste årsager til fravær er der forholdsvis mange, hvor psykisk overbelastning er (medvirkende) til langtidssygefraværet. Udfordringen bliver i udvalget at drøfte og beslutte, om det er muligt at forebygge nogle af sygemeldingerne, hvor medarbejderen oplever psykisk overbelastning. I øvrigt giver kun 52 % af lederne tilbagemelding til ressourcekonsulenterne, når de har en medarbejder, der er langtidssyg (>21 dage). Det er klart utilfredsstillende, og noget vi vil tage op. Inden for vores område kan vi også konstatere, at tilfredsheden med sundhedsordningen ikke er så høj, og medarbejderne ikke gør så stor en indsats for egen sundhed som andre ansatte i kommunen. I 2012 har der været 28 uheld inden for vores område. Den hyppigste skadestype har været vold/krænkelser, så det er klart den største udfordring mht. til arbejdsskader. Langt hovedparten af episoderne er sket i forbindelse med indgriben i konflikter mellem børn eller i forbindelse med, at der er stilles krav til barnet enkelte situationer har været episoder med forældre. Læring anno 2012 I skoleåret har mange lærere deltaget i et udviklingsforløb i e-læringskompetencer, hvor lærere og børnehaveklasseledere i samarbejde med kolleger og skolens vejledere har kunnet udvikle digitale kompetencer i tæt kontakt med skole og egen undervisningspraksis. Tidsrammen til lærere og vejledere har været smal, og det har været svært at holde sig inden for den tildelte tid. Det har været overordentlig vanskeligt at forklare/ præcisere, at selve forløbet skulle ses som en proces, inden for den tildelte tidsramme. Blog-delen i workshops har givet megen frustration, men det var et kardinalpunkt fra CPU, at det var herigennem, man skulle samle op på undervisningsforløb og inddragelse af Web2 teknologier samt evaluere forløb sammen med vejleder. 8

9 Strategi 2015 for digitalisering af børne - og ungeområdet Hedensted Lærerkreds har siddet med i styregruppen til kommende it-strategi. Kommunen er af regeringen, som en del af økonomiaftalen for 2012, forpligtet til at sikre, at alle elever i 2014 har adgang til velfungerende it, så eleverne kan benytte digitale læremidler i undervisningen. De trådløse net i skolerne skal udbygges, og skolerne skal stille udstyr til rådighed for de elever, der ikke selv har mulighed for at medbringe egne digitale enheder. Forslaget er i skrivende stund sendt til politisk behandling og til høring i skolebestyrelserne. Vores udfordring i foreningen bliver at afklare, hvordan det vil påvirke lærerrollen og den didaktiske udmøntning af undervisningen, at eleverne henter viden på nettet og i stigende grad bruger sociale medier som deres platform, og hvordan evaluerer vi elevernes resultater? Hvordan støtter vi elevernes stilladisering i læreprocessen læringsstyring? Hvordan påvirker det lærerens evne til klasserumsledelse? Hvordan udøver vi kompetenceundervisning, der er praksisnær og forankret i lærerens almindelige undervisning? Hvordan videndeler vi? Der foregår allerede masser af gode digitale læreprocesser i dag, men det kan føles som at afsikre en håndgranat, som der stod som overskrift på forsiden af Folkeskolens temanummer om digitalisering. 9

10 Kompetenceudvikling m.m. Af Ole Bjerre Martinussen, næstformand 2012 var på kursusområdet et lidt anderledes år for Hedensted Lærerkreds, da vi her, i tæt samarbejde med Hedensted Kommune, fik sat rotationsprojektet omkring social inklusion, i søen. Vores forslag til og siden deltagelse omkring rotationsprojektet havde i sit udgangspunkt to hovedformål, nemlig at tilbyde lærere/ børnehaveklasseledere en nødvendig efteruddannelse på inklusionsområdet samt at give nogle af de mange ledige nyuddannede muligheden for at få foden indenfor på et ellers lukket marked. I skrivende stund nærmer fjerde hold af rotationsprojektet sig sin afslutning og vi glæder os i kredsen over, at tilbagemeldingerne omkring forløbene er særdeles positive. Desuden ser vi, at flere af rotationsvikarerne har vekslet deres rotationsvikariater til længerevarende ansættelser eller brugt det som afsæt til fastere ansættelser på andre skoler. Alt i alt betyder dette, at vi oplever projektet er en succes, om end vi også må erkende, at det ikke er helt uden udfordringer for de tilbageværende, når man tilbyder folk 7 ugers efteruddannelse på fuld tid. De positive tilbagemeldinger har heldigvis også spredt sig i skolelederkredse, hvorfor vi med tilfredshed kan konstatere, at der også bliver rotationsforløb omkring inklusion i det kommende skoleår til glæde for såvel fastansatte, ledige nyuddannede og elever. Kompetenceudvikling for TR I det forgangne år har vi i samarbejde med DLF centralt gennemført en kompetenceafdækning af vores TR i kredsen. Med resultaterne herfra kan vi såvel lokalt som i KSØ (KredsSamarbejde Østjylland) målrette vores kursusaktiviteter for TR, så de fortsat vil kunne varetage funktionen til jeres tilfredshed. Hvert år i april gennemfører vi i KSØ-regi, i 2 hold med identisk program, et TR-kursus, som er vores primære tilbud om løbende udvikling og kollegial sparring til TR. Programmet for dette års kursus er helt på plads, men kan naturligvis blive afsporet, hvis OK13 ender med at løbe helt af sporet. Lokalt har vi afholdt et TR-kursus med titlen Pædagogik og politik - hånd i hånd med to inspirerende konsulenter fra DLF, som kursusledere. Møder med byrådsmedlemmer I det forgangne år har vi fra kredsens side haft et øget fokus på at få de lokale politikere i tale. Der har ikke været tradition for formelle møder mellem Hedensted Lærerkreds og politikerne og måske derfor har nogle partier undladt at tage imod vores invitation, selvom de har fået den af flere omgange. SF, Venstre og Kristendemokraterne har været forbi kredskontoret til kaffe med skolepolitisk dialog og det er vores håb, at vi herigennem kan bidrage til, at de får nuanceret deres billede af hvordan man bedst udvikler folkeskolen til gavn for alle parter. 10

11 HEDENSTED LÆRERKREDS, kreds 116 Driftsregnskab for perioden INDTÆGTER Budgettal 2012 Kredskontingent , ,00 Akutfond , ,00 Adm. bidrag Særlig Fond , ,00 Renter , ,00 Kursregulering obligationsbeholdning ,31 - Særlige indtægter ,03 - INDTÆGTER I ALT , ,00 UDGIFTER Kredsstyrelse frikøb , ,62 Konsulent , ,69 Sekretær , ,58 Rengøring , ,00 Administration , ,00 Lokaleudgifter , ,00 KS udgifter møder m.m , ,00 TR inkl. akutrefusion , ,00 Kursusudgifter , ,00 Medlemsmøder , ,00 Faglige klubber 9.018, ,00 KSØ samarbejde , ,00 Medlemstur , ,00 Kongresdeltagelse , ,00 Pensionister , ,00 Øvrige udgifter 2.179, ,00 UDGIFTER I ALT , ,89 Resultat før afskrivning , ,11 Afskrivning (20.352,40) (21.800,00) Årets resultat , ,11 11

12 HEDENSTED LÆRERKREDS, kreds 116 Status pr AKTIVER Danske Bank - Lån & Spar konto ,12 Lån & Spar, PBS konto ,56 Akutfonden tilgodehavende ,03 Mellemregning DLF 1.977,50 Obligationsbeholdning ,50 AKTIVER I ALT ,71 PASSIVER Egenkapital Formue primo ,90 Årets overskud/underskud ,50 Formue ultimo ,40 Skyldig DLF (11.170,00) Skyldig ATP 540,00 Skyldig omkostninger 756,77 Hensættelser ,10 Note 1 Frikøbsforpligtelse ,44 PASSIVER I ALT ,71 Jann Besenbacher Kredskasserer Kenneth Reinholt Kredsformand NOTE 1 HENSÆTTELSER 1. Medlemstur Primo saldo kr ,05 Hensat 2012 kr ,00 Medlemstur Haraldskær 2012 kr ,50 Ultimo 2012 kr ,55 2. kongres Primo saldo kr ,75 Hensat 2012 kr ,00 Kongresudgift 2012 kr 1.117,20 Kongresudgift 2012 kr 520,00 Ultimo 2012 kr ,55 Hensættelser i alt kr ,10 12

13 Bemærkninger til regnskab 2012 Af Jann Besenbacher, kasserer På bundlinjen af årets regnskab viser sig et pænt overskud på ca. kr ,00, så det er positivt, at vi nu i Kredsstyrelsen har fået indtægter og udgifter til at passe sammen. Der skal dog sædvanen tro knyttes nogle kommentarer til enkelte poster i regnskabet. Kredskontingentet er en svær størrelse at budgettere, har jeg konstateret gennem flere år. Igen i år har vi fået mindre i kassen end forudset i budgettet. Dette til trods for, at vi ventede til januar måned og tog det aktuelle medlemstal pr. 1. januar 2012 som grundlag. Akutfonden gav også en mindre værdi end beregnet, det skyldes, at vi i april måned fik besked på, at der var sket en regnefejl i udbetalingen fra KL til KTO, så det betød for os ca. kr ,00 mindre pr. TR. Heldigvis har vores renter på værdipapirerne og kursreguleringen af disse været positive, så samlet set har det opvejet noget af nedgangen på de øvrige indtægter. Administrationsudgifterne er noget højere end budgetteret, idet kredsstyrelsen besluttede sig for at indkøbe ipad til KS-medlemmerne, og derved på sigt gerne skulle spare på kopiforbruget. Vi har i forhold til kopimaskinen betalt sidste rate på det lån, der blev optaget i 2008 til køb af ny kopimaskine. Lokaleudgifterne gav en besparelse, og det er forbruget af vand og varme, der har givet denne besparelse. KS udgifterne har været højere i år, hvor der har været holdt Nordisk konference med 2 KS medlemmers deltagelse, ligesom KS i april var på internat på Haraldskær. Vi har i 2012 set, at der har været en pæn stigning i udgifter til Faglig klub møderne på skolerne. Det skyldes, at der sidst på året blev afholdt fælles Faglig klub møder på alle landets skoler og det var der heldigvis også god opbakning til her i kreds 116. Kredsstyrelsesfrikøbet har været mindre end forudset, hvilket skyldes, at vi havde budgetteret med en større lønstigning end den aktuelt blev, ligesom ændringen fra 5 til 4 KS medlemmer gav en mindre udgift end forudset i budgettet. Det skal endelig bemærkes, at 2012 er det sidste år, hvor vi har afskrivning med i regnskabet, idet de i 2002 indkøbte borde, stole, kontormøbler m.v. nu er fuldt afskrevet. Lønudgiften til konsulenten er mindre på grund af det i kontorberetningen omtalte udlån til DLF centralt. 13

14 SÆRLIG FOND, kreds 116 Driftsregnskab for perioden INDTÆGTER Kopimaskine 7.595,44 Note 1 Huslejeindtægter ,00 Renteindtægter 616,69 Renteindtægt obligationer ,75 Kursreguleringer 7.113,54 INDTÆGTER I ALT ,42 UDGIFTER Vedligehold ejendom ,63 Administration ,00 Forsikring 8.096,50 Ejendomsskat og renovation 5.653,21 Alarm 9.040,77 Øvrige udgifter 2.312,50 Gebyr bank 4,00 UDGIFTER I ALT ,61 Periodens resultat ,81 NOTE 1 Lån kopimaskine 1. Lån kopimaskine 2008 Køb kopimaskine kr ,00 Afdrag 2008 bilag 2013 kr ,64 Ultimo 2008 kr , Primo 2009 kr ,36 Afdrag 2009 bilag 2001 kr ,64 Ultimo 2009 kr , Primo 2010 kr ,72 Afdrag 2010 bilag 2020 kr ,64 Ultimo 2010 kr , Primo 2011 kr ,08 Afdrag 2011 bilag 2019 kr ,64 Ultimo , Primo 2012 kr 7.595,44 Afdrag 2012 bilag 2016 kr 7.595,44 Ultimo

15 SÆRLIG FOND, kreds 116 STATUS pr AKTIVER Lån & Spar konto ,56 Niels Espes Vej 10 (Vurd ) ,43 Obligationsbeholdning ,15 AKTIVER I ALT ,14 PASSIVER Gæld: Egenkapital Formue primo ,33 Årets resultat ,81 Formue ultimo ,14 PASSIVER I ALT ,14 Jann Besenbacher Kredskasserer Kenneth Reinholt Kredsformand 15

16 Forslag til vedtægtsændringer ved generalforsamlingen d. 13.marts 2013 Gældende Vedtægter vedtaget 2012 Vedtægtsændringsforslag 10 Kredsstyrelsen: Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 kredsstyrelsesmedlemmer giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen bortfalder det stillede forslag. Ved personsager, herunder valg og udpegninger, gør kredsformandens stemme dog udslaget. Stk. 2 Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter om fornødent faste udvalg. Kredsstyrelsen vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret. Formanden for et udvalg, som nedsættes af kredsstyrelsen, skal være stemmeberettiget medlem af denne. Stk. 3 Kredsformanden og kredskassereren i forening tegner kredsen i økonomiske henseender, dog kan optagelse af lån og køb af fast ejendom kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen. Stk. 4 Kredsens ansatte konsulent er, såfremt denne er medlem af kredsen, samtidig kredskasserer. Såfremt den ansatte konsulent ikke er medlem af kredsen, udpeger kredsstyrelsen en kasserer blandt kredsens medlemmer. Stk. 4 Kredsstyrelsen udpeger en kredskasserer, der er kredsens konsulent under forudsætning af, at han/hun kan varetage posten og er medlem af kredsen. Såfremt konsulenten ikke kan være kasserer, udpeger kredsstyrelsen en kasserer blandt kredsens almindelige medlemmer. 16

17 Stk. 5 Kredsen udgiver hvert år et antal Nyhedsbreve Nærværende vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt forslag herom er fremsat over for kredsstyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Nærværende vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt forslag herom er fremsat over for kredsstyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De konkrete forslag til ændringer af vedtægterne skal være udsendt til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen. De konkrete forslag til ændringer af vedtægterne skal være udsendt til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen. For at en vedtægtsændring kan vedtages kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den. For at en vedtægtsændring kan vedtages kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2012 og træder i kraft straks. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2013 og træder i kraft straks. 17

18 Nuværende Vedtægter vedtaget 2006 Standardvedtægt for Særlig Fond (jvnf. vedtægternes 2) Standardvedtægt for Særlig Fond i kredse med medlemmer, der efter Danmarks Lærerforenings vedtægter bidrager til foreningens Særlige Fond. Fastsat af hovedstyrelsen i medfør af Danmarks Lærerforenings vedtægter 9, stk. 1-7 og 10, stk. 9. Ændringsforslag Standardvedtægt for Særlig Fond (jvnf. vedtægternes 2) Standardvedtægt for Særlig Fond i kredse med medlemmer, der efter Danmarks Lærerforenings vedtægter bidrager til foreningens særlige fond. Fastsat af hovedstyrelsen i medfør af Danmarks Lærerforenings vedtægters 9, stk. 9. Kreds 116`s Særlige Fond: 1 Kreds 116`s Særlige Fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 2. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings Særlige Fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. Kreds 116's Særlige Fond: 1 Kreds 116's Særlige Fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 2 Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse 3 Over kredsens Særlige Fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives Fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 3 Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. Administrationsudgifterne bør minimeres mest muligt. Disse kan omfatte betaling til regnskabsføring, herunder brug af EDB, revisionshonorar og kurtager ved køb og salg af fondsbørsnoterede værdipapirer. 18

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Af Kenneth Reinholt Formand MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Kontorberetning VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan snakke om tingene, også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor andre

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING Navn, formål og virksomhed 1 Foreningens navn er Københavns Lærerforening (KLF). Dens hjemsted er København (pt. Frederiksberg kommune). KLF er en partipolitisk uafhængig

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes.

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Foreningsvedtægter for Medarbejderforeningen Frode

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere