ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun, Erik Mortensen, Flemming Eskildsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetstatus Budgetforslag 2014 på Økonomiudvalgets eget område AAB - Dalgaskollegiet - ombygning til almene familieboliger Involvering af unge i det kommunale valg Formuepleje Undersøgelse af Teknisk Forvaltning Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. BUDGETSTATUS 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At økonomiudvalget godkender de foreliggende tekniske ændringer, jf. bilag. At der udmeldes budgetrammer for den skattefinansierede drift på 2.696,7 mio. kr., jf. bilag. At økonomiudvalget godkender det foreliggende samlede budgetforslag for SAGSFREMSTILLING Sammenfatning. I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 6. august 2013 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2014 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 18. juni 2013 en foreløbig status for budget I forlængelse af den indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er der foretaget en opgørelse af kommunernes indtægter fra skatter samt tilskud og udligning på baggrund af Indenrigsministeriets udmelding af statsgarantien for I overslagsårene er der endvidere foretaget beregninger af indtægterne på baggrund af KL s opgørelser. Der er i budgetforslagets driftsudgifter indarbejdet yderligere tekniske ændringer i forlængelse af den indgåede aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi Det drejer sig om arbejdsmarkedsområdet og lovændringer, hvortil der er bloktilskud. Budgetforslaget viser et ordinært driftsresultat på 65,1 mio. kr. og en likviditetsstyrkelse på 1,0 mio. kr. mod 59,2 mio. kr. i ordinær driftsresultat og et likviditetsforbrug på 4,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiudvalgets møde d. 18. juni Ændringen kan henføres til hovedsagelig 2 forhold: Udgiftsbehovene i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding primo juli viser et provenutab på 15 mio. kr. i forhold til det af KL hidtil forudsatte. Endvidere giver budgetteringen på Arbejdsmarkedsudvalgets område i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL en mindreudgift på 34 mio. kr. og en reduktion i bloktilskuddet til formålet på 16 mio. kr., netto en mindreudgift på 18 mio. kr. Det ordinære driftsresultat er på 65,1 mio. kr. i 2014 og er dermed væsentligt under den økonomiske politiks mål på 107 mio. kr. I budgetoverslagsårene er det ordinære driftsresultat ikke tilstrækkeligt. Endvidere er der et betydeligt likviditetstræk især i Henset til det ordinære driftsresultat i 2014 kombineret med en grundlæggende ubalance i overslagsårene som følge af et stort underskud på den ordinære drift, et betydeligt likviditetstræk og et lavt anlægsniveau er det vigtigt, at der fra 2014 foretages driftsreduktioner med henblik på at forbedre den økonomiske balance. SIDE 2

4 Indtægterne. Der er i beregningen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Endelig vurdering foretages senest i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget. Jf. aftalen mellem regeringen og KL er der endvidere forudsat følgende for de kommunale indtægter: Der er afsat et engangstilskud på 3,0 mia. kr. i 2014 i lighed med Skive Kommunes andel heraf svarer til 25 mio. kr. Kommunernes serviceramme reduceres med 2 mia. kr. svarende til 17 mio. kr. for Skive Kommune i 2014 i forhold til budget 2013, mens anlægsudgifterne løftes tilsvarende. Netto har det ingen effekt på bloktilskuddet. I lighed med tidligere år er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af at kommunerne overholder det aftalte niveau for udgifterne. Skive Kommunes andel er på 25 mio. kr. Der forudsættes uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét. Der afsættes en pulje til skatteforhøjelse på 250 mio. kr., idet det forudsættes at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. En skattenedsættelse vil resultere i en kompensation på 75% i 2014 og 50% i de 2 følgende år og 25% i 2017 af mindreprovenuet. I henhold til aftalen om kommunernes økonomi fra 2013 er der i 2014 afsat uændrede beløb på 400 mio. kr. til puljen til vanskeligt stillede kommuner og 400 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje. Der fremsendes ansøgninger til puljerne. Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune søger ikke denne pulje. Der er i lighed med 2013 afsat 2 mia. kr. i bloktilskud til borgernær anlæg. Skive Kommunes andel udgør 17 mio. kr. Det hidtidige krav om tilsvarende kommunal medfinansiering og deponering af uforbrugte midler ophæves. Der er således ikke længere nogen bindinger i form af en overholdelse af en minimumsramme på borgernær anlæg. Driftsudgifter. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 22,4 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.696,7 mio. kr. i Jf. aftalen mellem regeringen og KL skal serviceudgifterne være 2 mia. kr. under det budgetterede niveau for 2013, svarende til en mindreudgift på 17 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende i Budgetforslaget for serviceudgifterne er på 1.883,3 mio. kr. svarende til 0,9 mio. kr. under rammen. Kommunerne skal overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2014, ellers sker der modregning i bloktilskuddet. Ændringerne i driftsudgifterne med en mindreudgift på 22,4 mio. kr. vedr. primært, jf. vedlagte bilag: Merudgifter på 0,2 mio. kr. til afledt drift fra anlægsbevillinger besluttet af byrådet. Merudgift på 0,5 mio. kr. til VSD Lem som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14. Netto merudgift til tildelingen til specialskoler på 0,4 mio. kr. Merudgift på 1,4 mio. kr. vedr. demografi på skoleområdet, i forhold til den hidtil forudsatte reduktion på 3,2 mio. kr. Merudgift til folkeskolereform på 4,5 mio. kr. finansieret af bloktilskud. Merudgift på 1,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhed. Merudgift på 0,6 mio. kr. som følge af mindre besparelse ved indgåelse af elprisaftale end forudsat. 1,0 mio. kr. til efterløn og pension til borgmester og udvalgsformand. 0,8 mio. kr. i mindreudgift som følge af aftale mellem regering og KL om effektivisering af befordring. SIDE 3

5 5,1 mio. kr. i merudgift til arbejdsskadeforsikring. 2,5 mio. kr. i mindreudgift til lovændringer, hvortil der er foretaget bloktilskudsreduktion. Der er en mindreudgift til høreapparater på 4,9 mio. kr. og en merudgift på i alt 2,4 mio. kr. til kræftscreening, socialtilsyn, offentlighedslov, beskyttelse af børn og unge mod overgreb mv. Udgifter til socialtilsyn vil blive revurderet. Til overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet er udgifterne reduceret med 33,8 mio. kr. fordelt med 25,1 mio. kr. til forsikrede ledige og 8,7 mio. kr. til øvrige overførsler. Indtægten fra beskæftigelsestilskuddet øremærket til forsikrede ledige er reduceret med 23,2 mio. kr., mens indtægten fra bloktilskud til øvrige overførsler er forøget med 7,0 mio. kr. Netto er der på området en mindreudgift på 17,6 mio. kr. Skattefinansieret anlæg. I henhold til aftalen mellem regeringen og KL er det forudsat at kommunernes anlægsudgifter forøges med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til det vedtagne budget for Det giver Skive Kommune mulighed for at forøge anlægsniveauet fra knap 57 mio. kr. i henhold til rammen i den økonomiske politik til 74 mio. kr. i Der er dog ingen forpligtelse til at udnytte rammen. P.t. er der afsat knap 40 mio. kr. i I 2015 og 2016 er der et meget lavt anlægsniveau på h.h.v. 23 mio. kr. og 17 mio. kr. Dette kan håndteres i forbindelse med budgetvedtagelsen for Forsyning. Budgetforslaget på forsyningsområdet, der omfatter renovation, viser et overskud på driften på 4,8 mio. kr. og udgifter til anlæg på 1,6 mio. kr., svarende til et overskud på 3,2 mio. kr. i alt i I henhold til gældende regler skal kommunen, såfremt der budgetteres med overskud på forsyningsområdet, deponere et beløb svarende til overskuddet i en 2-årig periode fra 1. januar Lån. I budgetforslaget er der indarbejdet 13,4 mio. kr. i renteudgifter, 38,2 mio. kr. i afdrag på lån og 12,0 mio. kr. i låneoptagelse. Der er endvidere afsat lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Det undersøges, hvilke initiativer, der kan søges til, herunder om der kan søges om deponeringsfritagelse i forbindelse med leasingaftale om renovering af Skive Badeland. Den økonomiske balance. Samlet set er der siden budgetoverslaget for 2014 i det vedtagne budget for 2013 en ændring fra et likviditetsforbrug på 8,9 mio. kr. til likviditetsstyrkelse på 1,0 mio. kr., en forbedring på 9,9 mio. kr. Ændringen kan i hovedtræk henføres til: Engangstilskuddet på 25,0 mio. kr. i 2014 figurerer under tilskud og udligning. Mindreindtægt på 7,0 mio. kr. under tilskud og udligning fra yderligere 200 indbyggere færre. Mindreindtægt fra udgiftsbehov under tilskud og udligning på 12,5 mio. kr. Netto minderudgift på arbejdsmarkedsudvalgets område på 17,7 mio. kr. En efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 19,0 mio. kr. Merindtægt på netto 7,7 mio. kr. fra skatter og tilskud/udligning i øvrigt. Merudgifter til en række serviceudgifter, hvortil der ikke er bloktilskud på 8,4 mio. kr. bl.a. demografi, specialskoler mv. på skoleområdet, pensioner og arbejdsskadeforsikring. Netto mindreudgift på forsyningsområdet på 1,5 mio. kr. Mindreudgift til renter og afdrag på 4,9 mio. kr. Budgetoverslagsårene. SIDE 4

6 I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2014 fra 65,1 mio. kr. til 25,8 mio. kr., 21,0 mio. kr. og -7,6 mio. kr. Ændringen kan henføres til følgende forhold: I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 200 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 7 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forudsat vækst i indbyggertallet på landsplan på 0,3% årligt, som Skive Kommune taber 5 mio. kr. årligt på i det kommunale udligningssytem. Der er forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. En mindre-indtægt fra bloktilskuddet, som følge dels et bortfald af engangstilskuddet på 3 mia. kr. dels 1,6 mia. kr. mindre i 2015 og 1,1 mia. kr. mindre i 2016 og 2017 til bloktilskud til anlæg, i alt en mindreindtægt for Skive Kommune på 38 mio. kr. i 2015 og 34 mio. kr. i 2016 og I 2014 er der budgetteret med en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr med 19 mio. kr., hvilket ikke er forudsat i de følgende år. Der er jf. budgetvedtagelsen for 2013 forudsat en reduktion i 2015 på 10 mio. kr. og i 2016/17 på 20 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse. Udgifterne på Arbejdsmarkedsudvalget område stiger med 41 mio. kr. fra 2014 til 2017, mens indtægterne fra bloktilskuddet i KL s opgørelse kun stiger med 14 mio. kr. KL har forudsat 0-vækst i serviceudgifterne i overslagsårene. Det videre forløb: August Status budget 2014 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2014 Oktober 2. behandling af budget 2014 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatopgørelse og tekniske ændringer vedr. budget SIDE 5

7 2. BUDGETFORSLAG 2014 PÅ ØKONOMIUDVALGETS EGET OMRÅDE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At de prioriterede forslag på Økonomiudvalgets område til beredskabskatalog, driftsudvidelser og anlæg fremsendelse til budgetseminariet. SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren for 2014 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret d august Budgetforslaget på økonomiudvalgets eget område vedrører: Indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Driftsudgifter for den politiske organisation, administrationen samt by- og landsbyudvikling. Renter, afdrag og låneoptagelse. Finansforskydninger, herunder indskud i Landsbyggefond. Der er følgende bemærkninger til budgetforslaget for de nævnte hovedområder. Indtægter fra skatter og tilskud. Indtægterne er budgetteret med 2.775,2 mio. kr. fordelt med 1.845,8 mio. kr. til skatter og 929,4 mio. kr. til tilskud/udligning. Budgetteringen er baseret på statsgarantien, jf. den generelle sag om budgetstatus Driftsudgifter. Budgetforslaget udgør 251,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 3,5 mio. kr. som følge af følgende forhold: 0,2 mio. kr. i merudgift til loveændring vedr. beskyttelse af børn og unge mod overgreb. Udgiften finansieres af bloktilskud. 0,6 mio. kr. i merudgift til manglende besparelser vedr. el. priser. Dertil kommer udkontering af besparelsen på el. priser med 0,4 mio. kr. til øvrige områder. 1,0 mio. kr. til efterløn og pension til borgmester og udvalgsformand. 0,8 mio. kr. i mindreudgift som følge af aftale mellem regering og KL om effektivisering af befordring. 0,3 mio. kr. i merudgift til ny offentlighedslov, finansieret af bloktilskud. 5,1 mio. kr. i merudgift til arbejdsskadeforsikring, hvoraf 3,3 mio. kr. er udkonteret til øvrige områder. Renter, afdrag og låneoptagelse. I budgetforslaget er der indarbejdet 13,4 mio. kr. i renteudgifter, 38,2 mio. kr. i afdrag på lån og 12,0 mio. kr. i låneoptagelse. Den forudsatte låneoptagelse vedrører 5,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 5,3 mio. kr. til byfornyelse og 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser. Prioriteringsmateriale. I henhold til budgetproceduren foretager fagudvalgene prioritering af drift og anlæg medio august med henblik på forelæggelse for budgetseminaret d august Beredskabsforslag. SIDE 6

8 Økonomiudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes beredskabsforslag på 1%. Det svarer på økonomiudvalgets område til 2,5 mio. kr. Der er udarbejdet følgende forslag: kr. til møder, rejser, repræsentation for kommunalbestyrelsen kr. ved fjernelse af tilskud til Christianshåb under politisk organisation kr. i rammebesparelse på administrationen. Forslagene har været forelagt Rådhus MED i mødet d. 25. juni. Der blev fra medarbejderside givet udtryk for en holdning om, at de fortsatte reduktioner vil føre til lavere serviceniveau. Driftsønsker. Der er udarbejdet følgende forslag til driftsønsker: til uddannelse, kurser og seminar for byrådsmedlemmer i kr. i 2014 og kr. i de følgende år til TV-optagelser af byrådsmøder kr. årligt til Skive Kommunes fællesannonce kr. årligt til udvendig vedligeholdelse ved rådhusene. Anlægsforslag. Der er udarbejdet følgende forslag til anlæg: 0,5 mio. kr. til bydelspuljen årligt. 3,0 mio. kr. til landsbypuljen årligt. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Økonomiudvalgets drifts- og anlægsforslag, budget 2014 SIDE 7

9 3. AAB - DALGASKOLLEGIET - OMBYGNING TIL ALMENE FAMILIEBOLIGER Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg INDSTILLING Forvaltningen indstiller ÅBENT at drøftelserne indgår i de videre budgetforhandlinger. SAGSFREMSTILLING I Dalgaskollegiet har der i flere år været så store udlejningsvanskeligheder, at lejetabet har medført, at Skive Ungdomsboliger har måttet overdrage alle sine ungdomsboliger til AAB, for at redde boligerne økonomisk. De 128 ungdomsboliger, opført i 1972 er nedslidte og ikke tidssvarende. Det er ikke muligt at renovere ungdomsboligerne med støtte, da udgifterne hertil overskrider den økonomiske tærskel herfor. Derfor ønsker AAB et tilsagn til at ombygge Dalgaskollegiet til 52 familieboliger m/støtte. Herved nedlægges der 76 boliger, så boligantal bedre passer med boligbehovet og boligerne blive tidssvarende. Endvidere vil flere unge under uddannelse kunne leje boligerne. Ombygningen til familieboliger er beregnet til 53,859 mio.kr., og finansieres på følgende måde: Realkreditlån 88 % Kommunal grundkapital 10 % - (udlån til Landsbyggefonden) Beboerindskud 2 %, I alt 47,396 mio. kr. 5,386 mio. kr. 1, 077 mio. kr. 53,859 mio. kr. For realkreditlånet skal kommunen yde garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ombygningsprojektet har fokus på renovering og sammenlægning af lejligheder og der investeres ca. 54 mio. kr., hvilket betyder, at der investeres ca. 1,0 mio. kr. i hver enkelt lejlighed. Efter renoveringen vil den fremtidige leje være på kr. pr. m2.. AAB vurderer dette som højt og i den forbindelse har Landsbyggefonden overfor AAB tilkendegivet, at de formentlig vil yde driftsstøtte til nedsættelse af huslejen. AAB har en forventning om, at lejen kan nedsættes til ca kr. pr. m2. Derudover vil det gennemsnitlige beboerindskud være på ca kr. og ud fra at boligerne forventes udlejet til studerende og unge med et særligt behov, er det AAB s vurdering, at dette er for højt. Indskuddet bør være i størrelsesordenen kr. og AAB vil derfor i dialog med Landsbyggefonden om en nedsættelse af beboerindskuddet. Det er AAB vurdering, at såfremt der opnås støtte fra Landsbyggefonden til lavere husleje og lavere beboerindskud, så vil det være muligt at udleje lejlighederne. Derved vurdere boligforeningen, at projektet vil være økonomisk bæredygtigt. Alternativ til ombygningen vil være en nedlæggelse af Dalgaskollegiet. Kan indtægten ved salg ikke dække kollegiets gæld, vil kommunens garantier for realkreditlån i Dalgaskollegiet blive udløst. Der er gæld på knap 20 mio. kr. og mæg- SIDE 8

10 ler vurderer, at Dalgaskollegiet kan sælges til ca. 9 mio. kr. Kan den det vil kommunen garantistillelser for realkreditlån blive på kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 9

11 4. INVOLVERING AF UNGE I DET KOMMUNALE VALG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Borgmesteren vil i mødet komme med en redegørelse med henblik på det videre forløb om eventuelle aktiviteter i forbindelse med unges valgdeltagelse. SAGSFREMSTILLING Der er kommet flere opfordringer, f. eks. fra Indenrigsministeren og KL, til, at kommunerne har aktiviteter for at fremme de unges interesse i at deltage i valgene til byråd og regionsråd til efteråret. Skive Kommune har i den forbindelse tilbudt de lokale uddannelsesinstitutioner, at bogbussen kan køre til deres institutioner på nærmere aftalte tidspunkter med henblik på, at deres elever får tilbuddet om at brevstemme i bogbussen. Der har været nævnt mulighed for andre aktiviteter. Der sendes særskilt et forslag til økonomiudvalgets medlemmer. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om kommunale valg Kommunalfuldmagten ØKONOMI SIDE 10

12 5. FORMUEPLEJE 2012 Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 11

13 6. UNDERSØGELSE AF TEKNISK FORVALTNING 2013 Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 12

14 SIDE 13

15 SAMLET BILAGSLISTE Budgetstatus 2014 Resultatopgørelse og tekniske ændringer vedr. budget Budgetforslag 2014 på Økonomiudvalgets eget område Økonomiudvalgets drifts- og anlægsforslag, budget 2014 SIDE 1

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere