Budgetlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetlægning 2015 2018"

Transkript

1 Budgetlægning Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 2 Indledning Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i Hovedoversigt for perioden Budgetforudsætninger Specificeret hovedoversigt Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Udviklingen i kassebeholdningen Serviceudgifter i budgetoplæg Forudsætninger for servicebudgetoplæg Basisbudgettet Bevillingsoversigt (serviceudgifter opdelt pr. udvalg) Sanktionsbelagt serviceudgiftsramme Puljer i budgettet Fra serviceudgiftsbudget 2014 til budgetoplæg Demografisk udgiftspres Øvrige udgiftsændringer fra 2014 til Indkomstoverførsler, bevillingsoversigt Forsikrede ledige Anlægsudgifter Renter, afdrag på lån og låneoptagelse Afvikling af gæld til Odder Spildevand a/s Garantiprovision Skatteprognose og valg af budgetteringsform Skattestop Skattepuljer for nedsættelse og forhøjelse af beskatningsniveauet Skatteloft Tilskud og udligning Bloktilskud efter indbyggertal Udligningstilskud Udligning af selskabsskat Tilskud til kommuner med mindre øer Tilskud til ældreområdet Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Tilskud til folkeskolereformen Tilskud til styrkelse af likviditet Grundskyld Selskabsskat... 44

3 3 INDLEDNING. I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som er indregnet i budgetoplægget for 2015 og budgetoverslagsårene Blandt andet er indregnet de økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2015, økonomiske konsekvenser af det demografiske udgiftspres, budgetaftalen for 2014 og øvrige beslutninger, der har økonomiske konsekvenser for budget HOVEDOVERSIGT FOR BUDGET I lighed med 2013 og 2014 ydes kommunerne et ekstraordinært statstilskud på 3 mia. kr. Men i modsætning til 2013 og 2014, fordeles 1 mia. kr. heraf på baggrund af kommunernes grundlæggende vilkår (et tilskud til de svagest stillede kommuner), medes de resterende 2 mia. kr. ydes som tilskud efter befolkningstal. Kommunerne er således samlet set sikret samme finansieringsgrundlag som i Den af regeringen varslede reduktion af bloktilskuddet med 3 mia. kr. er således aflyst i Dog modtager Odder Kommune ikke tilskud fra puljen på 1 mia. kr. og mister dermed 3,9 mio. kr. i bloktilskud i 2015 i forhold til 2013 og Odder Kommunes andel af de resterende 2 mia. kr. udgør 7,8 mio. kr. Det ekstraordinære tilskud i 2015 på 7,8 mio. kr. forventes ikke videreført fra Ligeledes forventes anlægsniveauet for samtlige kommuner sænket med 0,5 mia. kr. på landsplan fra 2016, hvilket udløser et tab på 1,7 mio. kr. for Odder Kommune. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2015, øvrige økonomiske vilkår og forudsætninger betyder overordnet set, at driftsoverskuddet i 2015 øges med 7,1 mio. kr. i forhold til forventninger for 2015 ved budgetlægningen for Totalbudget i mio. kr Skatteindtægter og tilskud , , , ,7 Driftsudgifter og renter 1.215, , , ,4 I alt -29,3-22,7-17,3-7,3 Budgetforbedringspuljen (til anlæg) -15,2-15,2-15,2 Driftsoverskud -44,5-37,9-32,5-7,3 Afdrag på lån og finansforskydninger 12,3 13,4 13,8 14,4 Overskud på salg af jord i VitaPark -7,4 Overskud/underskud før anlæg -39,6-24,5-18,8 7,1 Anlæg 47,6 47,8 30,9 3,1 Underskud før låneoptagelse 8,0 23,2 12,1 10,2 Låneoptagelse (skønnet) -8,0-8,0-7,0-4,0 Resultat (positivt beløb = kasseforbrug) 0,0 15,3 5,1 6,1 Fra 2016 reduceres driftsoverskuddet som følge af ovenstående bloktilskudsreduktioner. Såfremt driftsoverskuddet ikke øges i perioden , udløser de planlagte anlægsprojekter et kasseforbrug i perioden på 26,5 mio. kr. med den usikkerhed der er forbundet med, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen kun er en etårig aftale, og lånemulighederne i 2015 ikke er afklaret før udgangen af august måned 2014.

4 4 De statslige lånedispensationspuljer er reduceret fra 1,7 mia. kr. til 1,4 mia. kr. Reduktionen af lånepuljerne betyder, at de forudsætninger om låneoptagelse der var indregnet i budgetoverslagsårene i budget i 2014, må forventes reduceret væsentligt. Den forventede reduktion af lånemulighederne er indregnet i budgetforslag Budgetoverslagsårene udviser et kasseforbrug på 26,5 mio. kr. som følge af vedtagne/planlagte anlægsinvesteringer. For at skabe et nødvendigt råderum til fremtidige anlægsprojekter mm., er der behov for at øge driftsoverskuddet betydeligt i perioden Driftsoverskuddet øges gennem besparelser, effektiviseringer og omstillinger på driften. Anlægsrammen for samtlige kommuner er aftalt til 17,5 mia. kr. svarende til en reduktion på 0,8 mia. kr. i forhold til Bloktilskuddet er således reduceret med 0,8 mia. kr. Odder Kommunes andel af bloktilskudsreduktionen udgør 2,5 mio. kr., hvilket er indregnet i budgetforslaget. Figuren til venstre viser fordelingen af nettoudgifter på 1.269,1 mio. kr. i budgetoplæg Anlægsudgifterne på 56,7 mio. kr. består af byggemodningsudgifter på 9,1 mio. kr. og en anlægsramme på 47,6 mio. kr. hvoraf, 44,3 mio. kr. er vedtagne anlægsprojekter. 56,7 12, ,1 Fordeling af nettoudgifter på 1.269,1 mio. kr. i budgetoplæg 2015 Driftsudgifter og renter Anlæg Afdrag på lån og finansforskydninger Figuren til venstre vise fordelingen af nettoindtægterne på 1.269,1 mio. kr. i budgetoplæg Indtægterne fra salg af jord omfatter 9,1 mio. kr. til finansiering af udgifter til byggemodning på 9,1 mio. kr., samt nettoindtægt ved salg af jord i VitaPark til boliger. -258,6-8,0-16,5-986,1 Fordeling af nettoindtægter på 1.269,1 mio. kr. i budgetoplæg 2015 Skatter Statslige tilskud Salg af jord Låneoptagelse

5 5 I forbindelse med spareplan blev der på driftsbudgettet afsat en budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. til uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen. Budgetforbedringspuljen er i 2011, 2012 og 2013 anvendt til styrkelse af kassebeholdningen. Fra er det besluttet, at budgetforbedringspuljen afvendes til finansiering af anlægsinvesteringer. Budgetforbedringspuljen optages dog fortsat på driftsbudgettet som en sikring mod statslige sanktioner, der kan resultere i en reduktion af bloktilskuddet ved en regnskabsoverskridelse. Der er således ikke i perioden afsat midler til imødegåelse af uforudsete udgifter. Nettooverskuddet på 7,4 mio. kr. ved salg af jord til boligformål i VitaPark er indregnet i anlægsrammen, ligeledes er der i anlægsrammen indregnet en låneoptagelse for 8 mio. kr. Den endelige anlægsramme i 2015 er dog afhængig af hvor meget Odder Kommune kan opnå i lånedispensation fra de statslige lånerammer. De endelige lånemuligheder i 2015, forventes afklaret i slutningen af august måned Resultatet af lånedispensationsansøgningerne vil blive fremlagt på budgetseminaret den 4. september ,3 mio. kr. af anlægsrammen på 47,6 mio. kr. omfatter vedtagne eller delvis vedtagne anlægsprojekter. Der er således 3,3 mio. kr. til øvrige anlægsinvesteringer i Forvaltningen vil til budgetseminaret fremsende særskilt hæfte med anlægsbudgetforslag på tilsammen 104,7 mio. kr. i De vedtagne/aftalte anlægsarbejder for perioden fremgår af nedenstående tabel. De vedtagne/aftalte anlægsarbejder omfatter: mio. kr. Nybygning af Skovbakkeskolen 21,3 31,2 27,2 Ny børnehave ved Skovbakken *) 4,2 4,5 0,6 Vennelund, etablering af vuggestueenhed *) 0,2 Grobshulevej 15,0 9,0 Funktionsudbud veje i oplandet 3,0 3,0 3,0 3,0 Tandplejen flyttes til VitaPark 0,5 Udskiftning af træer i Rathlousdals Allé 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 44,3 47,8 30,9 3,1 *) indgår i den vedtagne strukturtilpasningen på dagpasningsområdet.

6 6 Nedenstående figur viser 3 nøgletal for perioden Driftsoverskuddet. 2. Anlægsrammen. 3. Budgetoverskud (positivt tal) / budgetunderskud (negativt tal). R = regnskab, B = Budget I Odder Kommune bør: Driftsoverskuddet udgøre ca. 65 mio. kr. årligt. Anlægsrammen udgøre ca. 55 mio. kr. årligt, ekskl. byggemodning. Budgettet udvise balance eller styrkelse af kassebeholdningen. Økonomiaftalerne mellem KL og regeringen og lånepuljerne er altid étårige, hvilket giver en betydelig usikkerhed om kommunens finansieringsgrundlag i budgetoverslagsårene (2016, 2017 og 2018).

7 7 DRIFTSOVERSKUD PÅ 44,5 MIO. KR. i 2015 Det er afgørende udover det lovmæssige balancekrav at der i budget 2015 og budgetoverslagsårene er overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne, som omfatter service, indkomstoverførsler og renter. Størrelsen på driftsoverskuddet er afgørende for hvor meget en kommune har til rådighed til afdrag på lån, anlægsinvesteringer og styrkelse af likviditeten. Driftsoverskuddet er i 2015 på 29,3 mio. kr. Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. indgår i driftsbudgettet og er i perioden aftalt anvendt til anlægsinvesteringer, hvilket indirekte opskriver driftsoverskuddet i 2015 til 44,5 mio. kr. Driftsoverskuddet, som anvendes til finansiering af afdrag på lån, finansforskydninger og anlægsinvesteringer, bør i Odder Kommune udgøre 65 mio. kr., idet udgifterne til afdrag på lån og finansforskydninger udgør 12,3 mio. kr. og anlægsrammen (ekskl. jordforsyning) som minimum bør udgøre mellem 50 og 60 mio. kr. Driftsoverskud i 2015 mio. kr. Skatter -986,1 Udligning og generelle tilskud -258,5 Serviceudgifter 943,1 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige 268,0 Renter 4,2 Driftsoverskud (før anlæg, lån og finansforskydninger) -29,3 Budgetforbedringspuljen -15,2 Driftsoverskud inkl. budgetforbedringspuljen -44,5 Nedenstående graf viser driftsoverskuddet siden kommunalreformen i ,0 70,0 Mio.kr. Driftsoverskud ,7 60,0 50,0 57,1 57,5 53,0 40,0 44,5 30,0 30,9 20,0 10,0 20,4 14,9 0,0-10,0-8,0 R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 FR2014 B2015 R= regnskab, FR = forventet regnskab, B=budget Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. er indregnet i driftsoverskuddet.

8 8 Odder Kommunes driftsoverskud har siden vedtagelsen af spareplan haft et svagt faldende niveau, hvorfor det vil være nødvendigt af have fokus på en styrkelse af driftsoverskuddet de kommende år, idet Odder Kommunes anlægsbehov er væsentlig højere end hvad driftsoverskuddet kan finansiere. En del af den fremtidige finansiering af anlægsudgifterne er baseret på låneoptagelse, hvilket ikke er en tilrådelig finansieringsform på længere sigt. Låneoptagelsen er bestemt af de årlige statslige lånedispensationspuljer, hvis størrelse kun fastsættes for et år af gangen, og i øvrigt svinger meget fra år til år. Det lave driftsoverskud i 2010 fik Byrådet til at vedtage en omfattende spareplan. Spareplanen omfatter besparelser på driften på 55 mio. kr. (2015 pris- og lønniveau) og forhøjelse af grundskyldspromillen med 2,92 og personskatteprocenten med 0,2. Skatteforhøjelserne betyder øgede skatteindtægter på 19 mio. kr. Som følge af en forventet reduktion af bloktilskuddet de kommende år, falder driftsoverskuddet fra 44,5 i 2015 til 7,3 mio.kr. i 2018, hvilket fremgår af nedenstående graf. Fra 2018 indregnes budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. ikke i driftsoverskuddet, men reserveres til uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen, hvilket var det oprindelige formål med budgetforbedringspuljen.

9 9 HOVEDOVERSIGTEN FOR PERIODEN Nedenstående hovedoversigt indeholder regnskabsresultatet for 2013, det vedtagne budget for 2014, budgetforslag 2015 og budgetoverslagsårene Faldet i driftsresultatet fra 2016 skyldes især, at det statslige bloktilskud til Odder Kommune forventes nedsat med 9,5 mio. kr. årligt. Fra 2018 indgår budgetforbedringspuljen igen som en del af driftsudgifterne, hvilket betyder en reduktion af driftsoverskuddet med yderligere 15,2 mio. kr. HOVEDOVERSIGT i mio. kr Regnskab Budget Budget forslag Bugetoverslagsår Drift: Skatter -946,8-967,0-986, ,2-1065, ,2 Generelle tilskud m.v. -267,2-276,2-258,5-232,9-224,6-218,6 Serviceudgifter 889,0 925,5 943,1 946,7 942,0 942,9 Indkomstoverførsler 263,0 274,0 268,0 271,1 274,5 277,8 Renter 4,1 5,7 4,2 4,6 4,7 4,7 PL-regulering 23,0 51,1 79,0 DRIFTSRESULTAT (overskud) -57,9-38,0-29,3-22,7-17,3-7,3 Budgetforbedringspuljen anvendes til anlæg -15,2-15,2-15,2-15,2 DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspulje -57,9-53,2-44,5-37,9-32,5-7,3 Afdrag på lån og finansforskydninger: Afdrag på lån 15,6 15,6 17,2 18,2 18,8 19,5 Finansforskydninger 21,3-4,2-4,9-4,8-5,1-5,0 I alt afdrag på lån og finansforskydninger 36,9 11,4 12,3 13,4 13,8 14,4 Byggemodnings udgifter (anlæg) 9,2 4,9 9,1 6,5 7,0 7,0 Indtægter ved salg af byggegrunde -12,4-8,2-9,1-6,5-7,0-7,0 Nettooverskud ved salg af jord i VitaPark -7,4 I alt jordforsyning -3,2-3,3-7,4 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR ANLÆG -24,2-45,1-39,6-24,5-18,8 7,1 Anlægsudgifter/ramme 28,6 74,9 47,6 47,8 30,8 3,1 RESULTAT FØR LÅNEOPTAGELSE 4,4 29,8 8,0 23,3 12,1 10,1 Låneoptagelse -12,6-29,8-8,0-8,0-7,0-4,0 RESULTAT (- = styrkelse af kassebeholdning) -8,2 0,0 0,0 15,3 5,1 6,1 Budgetoplægget betyder således et kasseforbrug på 26,5 mio. kr. i budgetperioden. Når der er budgetteret med et kasseforbrug skyldes det, at der er medtaget de vedtagne anlægsarbejder for perioden

10 10 Budgetoplægget for (basisbudgettet) er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger: En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille. Skatter og tilskud fra staten er fastlagt på grundlag af statsgaranti (der er valgt statsgaranti siden 2009). Demografisk udgiftsændring som betyder en nedsættelse af serviceudgifterne på 4,2 mio. kr. i Nedgangen i børnetallet betyder faldende udgifter til folkeskolen, dagpasningen, skolefritidsordninger og børnetandplejen på 5,4 mio. kr., medens stigningen i antallet af ældre udløser en merudgift på 1,2 mio. kr. Pris- og lønstigningen fra 2014 til 2015 udgør sammenvejet 2,1 %, svarende til 19,3 mio. kr. Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. medtages på driftsbudgettet, men forudsættes anvendt til medfinansiering af anlægsbudgettet i perioden Når budgetforbedringspuljen fortsat medtages på driftsbudgettet skyldes det, at puljen skal medvirke til, at Odder Kommune efter vedtagelsen af budget 2015 ikke overskrider den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme. De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning på kr. (specifikation heraf på side 30. Der er i henhold til aftalen mellem KL og regeringen afsat yderligere kr. til sundhed til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2013, forventningerne til forbruget i 2014, samt KL og regeringens skøn over udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler og udviklingen i antallet af ledige. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer/reformer, som er vedtaget på området. Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat at byggemodningsudgifterne i 2014 udgør 9,1 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 9,1 mio. kr. Dog er nettogevinsten på 7,4 mio. kr. ved salg af grund/bygninger til almennyttige boliger i VitaPark medregnet som ekstraordinær indtægt, som anvendes til opskrivning af anlægsrammen i Det forudsættes, at Provstiudvalgets budget for 2015 tilpasses en uændret kirkeskat på 1 %. 86 % af skatteyderne i Odder Kommune er medlem af folkekirken. 1 % i kirkeskat udløser et provenu i 2015 på kr. Til sammenligning er skatteprovenuet i 2014 på kr. Kirkens budget og skatteprovenu skal være neutralt i forhold til Odder Kommunes øvrige budget/regnkab. Omstående budgetoversigt er en specifikation til hovedoversigten på side 9

11 11 Totalbudget i kr A Finansiering Personskatter 25,1 procent Bidrag til topskat 0,23 % Selskabsskatter Dødsboskat Grundskyld 30,32 promille Grundskyld - produktionsjord 7,2 promille Skatter i alt Bloktilskud efter indbyggertal incl. betinget tilskud Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) Likviditetstilskud efter befolkningstal Udligning af selskabsskat mellem kommunerne Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Udligning vedr. udlændinge Særligt bloktilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Særtilskud til folkeskoleområdet Beskæftigelsestilskud Bidrag til regional udvikling 127 kr. pr. indbygger Tilskud og udligning i alt A i alt finansiering B Driftsudgifter Serviceudgifter Budget 2014 i 2015 pris- og lønniveau Demografisk udgiftspres Budgetaftale Folkeskolereformen (statstilskud afvendes til drift) Aftale mellem KL og regeringen Øvrige udgiftsændringer Lovændringer Serviceudgifter i alt Indkomstoverførsler Forsikrede ledige B i alt driftsudgifter Renter Renter af likvide aktiver Renteindtægter af langfristede tilgodehavender Renterudgifter på langfristet gæld Renteudgifter på gæld til spildevandsselskab ( ) Renteudgifter på ældreboliglån Garatiprovision (ny fra 2015) Renter i alt Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene DRIFTSRESULTAT Budgetforbedringspuljen (anvendes til anlæg ) DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspuljen C Afdrag på lån og finansforskydninger Afdrag på lån Afdrag på ældreboliglån Afdrag på gæld til spildevandsselskab ( ) Afdrag på langfristede tilgodehavender (finansforskydninger) Opsparede driftsmidler finansieres ved kasseforbrug C Afdrag på lån og finansforskydninger D Jordforsyning (anlægsudgifter og indtægter) Byggemodning Salg af grunde Resultat af ordinær jordforsyning Nettooverskud ved salg af jord til boligformål i VitaPark D Jordforsyning i alt RESULTAT FØR ANLÆG F Anlægsudgifter Anlægsudgifter som er vedtaget helt eller delvist i Byrådet Anlægsramme til øvrige investeringer G Anlægsudgifter RESULTAT FØR LÅNEOPTAGELSE E Låneoptagelse i alt RESULTAT (positivt beløb = kasseforbrug)

12 12 ØKONOMIAFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN. KL og regeringen indgik den 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi i Aftalen indebærer en reduktion af de kommunale investeringer fra 18,3 mia. kr. til 17,5 mia. kr. På serviceområdet sikres kommuner finansiering af et uændret udgiftsniveau, med muligheder for at udvikle den borgernære service inden for bl.a. folkeskolen, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. Kommunerne modtager i lighed med 2013 og 2014 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. 2 mia. kr. fordeles som et grundtilskud til kommuner, mens 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. ½ mia. kr. fordeles som en lånepulje. Odder Kommune modtager ikke tilskud på pulje på 1 mia. kr., idet Odder Kommune som udgangspunkt ikke har grundlæggende vanskelige økonomiske vilkår. Aftalen i hovedtræk: Servicerammen for samtlige kommuner udgør 234,6 mio. kr. i 2015 og fremkommer således: Budget ,10 mia. kr. Pris- og lønstigninger fra 2014 til ,20 mia. kr. Forhøjelse af bloktilskud til folkeskolereformen (helårsvirkning) 0,20 mia. kr. Styrkelse af sundhedsfremmende indsats 0,35 mia. kr. Effektiviseringer, befordring -0,10 mia. kr. Effektivisering, beredskab -0,10 mia. kr. I alt 234,65 mia. kr. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet, driftsindtægter fra ældreboliger og statsrefusion på særlig dyre enkeltsager indgår ikke i serviceudgiftsrammen. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at serviceudgiftsrammen på 234,7 mia. kr. overholdes. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem for at overholde landsrammen på 234,7 mia. kr. Odder Kommunes sanktionsbelagte serviceudgiftsramme udgør 881,2 mio. kr. Der er afsat 350 mio. kr. til et løft af den nære sundhed, for derigennem at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Det er dog en forudsætning, at kommunerne selv finansierer 200 mio.kr. ved øget effektivisering på befordring og beredskabet. Odder Kommunes andel af nettobloktilskudsforhøjelsen på 150 mio. kr. udgør kr. Beløbet er i budgetoplægget tillagt sundhedspuljen under Social- og Sundhedsudvalget. Når effektiviseringsgevinsterne på befordring og beredskabet er gennemført, skal besparelsen herved ifølge aftalen mellem KL og regeringen tillægges den nære sundhed. Der er aftalt et loft over bruttoanlægsudgifterne i 2015 på 17,5 mia. kr. I forhold til 2014 er anlægsloftet nedsat med 0,8 mia. kr., hvilket betyder en nedsættelse af Odder Kommunes bloktilskud med 2,5 mio. kr. Bruttoanlægsrammen omfatter samtlige anlægsudgifter bortset fra udgifter til ældreboliger.

13 13 Der er ingen sanktion ved overskridelse af anlægsrammen på 17,5 mia. kr., men det forudsættes at kommunerne overholder/anvender den aftalte ramme. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem. Der afsættes en skattepulje på 150 mio. kr., således af nogle kommuner har mulighed for at hæve skatten, forudsætningen herfor er, at andre kommuner sænker skatten tilsvarende. De kommuner der nedsætter skatten modtager et midlertidigt tilskud til delvis finansiering af indtægtstabet. Hertil afsættes ligeledes en pulje på 150 mio. kr. Til skolereformen ydes et ekstraordinært tilskud på 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 og 300 mio. kr. i Odder Kommunes andel af tilskuddet i 2015 udgør 7,8 mio. kr., som er indregnet i folkeskolens driftsbudget til senere prioritering. Der afsættes 700 mio. kr. på landsplan til kompetenceudvikling i perioden Tilskuddet fordeles efter elevtal. Odder Kommunes andel udgør 0,5 mio. kr. i Tilskuddet er indarbejdet i folkeskolens driftsbudget til senere prioritering. Der gennemføres en række forenklings- og afbureaukratiseringsinitiativer, der samlet set frigør 1 mia. kr. i Der er fremlagt forenklingsinitiativer vedrørende: Anmelderordningen på byggeområdet, som bidrager til at reducere erhvervsrettede sagsbehandlingstider. Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet. Strukturtilpasninger og effektiviseringsforslag indenfor det kommunale redningsberedskab på 75 mio. kr. årligt, svarende til kr. i Odder Kommune. Effektiviseringsgevinster i Udbetaling Danmark som følge af 3. bølge af digital selvbetjening. Effektiviseringer af de kommunale jobcentre på 550 mio. kr. Odder Kommunes andel heraf udgør kr. Effektiviseringsgevinsten skal bl.a. ske ved styrket ledelsesmæssig fokus på mål- og resultatstyring, mere effektiv arbejdstidsanvendelse, regelforenkling samt øget digital understøttelse. De aftalte effektiviseringsgevinster er på nuværende tidspunkt ikke indregnet i Odder Kommunes budgetoplæg for Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster. Det skal bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i ca. 20 beredskabsenheder senest 1. januar Besparelsen for kommunerne udgør 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Odder Kommunes andel af besparelsen udgør kr. i 2015 og i 2016 og frem. Besparelsen er indregnet i budget som en rammebesparelse hos Beredskabet. Til Udbetaling Danmark overflyttes myndighedsansvaret for internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksjobydelse, efterlevelseshjælp og delpension.

14 14 Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandlingstid og bidrage til lavere sagsbehandlingstid, gennemføres regelforenklinger på miljøområdet og byggeområdet. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmelderordninger. Endvidere er der enighed om en harmonisering af gebyr for byggesager, således at der bliver en ensartet gebyrmodel på tværs af alle kommuner. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder endvidere en række puljer: Lånepulje til styrkelse af likviditet. Der er afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med lav likviditet. Odder kommune har ansøgt om låneoptagelse på 25 mio. kr., idet Odder Kommunes likviditet er under landsgennemsnittet. Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Lånepulje til de borgernære områder. Der afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. til medfinansiering af investeringer på de borgernære områder. Der er til budgetlægningen fremsendt forslag til anlægsarbejder på de borgernære området på tilsammen 54,0 mio. kr. På baggrund heraf ansøger Odder Kommune om størst mulig låneoptagelse. Ansøgningsfrist 6. august Forventes svar i slutningen af august Lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Der er ansøgt om låneoptagelse på 4,2 mio.kr. til etablering af børnehave ved Skovbakkeskolen. Ansøgningsfrist 4. august Forventet svar i slutningen af august OPP/OPS lånepulje. Der afsættes en lånepulje på 150 mio. kr. til offentlige-private samarbejdsprojekter. Der er ansøges om størst mulig låneoptagelse til Skovbakkeskolen. Ansøgningsfrist 14. august Forventet svar inden budgetvedtagelsen i oktober. Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. For anlægsarbejder der ikke er omfattet af lånepuljen til borgernære områder (veje, administration m.v.) ansøges om størst mulig låneoptagelse. Ansøgningsfrist 4. august Forventes svar i slutningen af august Særtilskudspulje. I 2015 er særtilskudspuljen på 300 mio. kr. Særtilskudspuljen er til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation. Odder Kommune har ansøgt om størst mulig særtilskud i Odder Kommune har tidligere ansøgt om tilskud fra denne pulje, men har aldrig modtaget tilskud fra puljen. Ansøgningsfrist 4. august Forventet svar i slutningen af august Skattepulje I. Kommunerne kan indenfor en ramme på 150 mio. kr. forhøje skatten. Ansøgningsfrist 5. september Når der er svar på låneansøgningerne og tilskudsansøgningen, vil budgettet blive tilrettet med den faktiske låneadgang/tilskud.

15 15 UDVIKLINGEN I KASSEBEHOLDNINGEN Regnskabsresultatet for 2013 udviste en styrkelse af kassebeholdningen på 8,2 mio. kr. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2013 på 63,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2013 på 93,2 mio. kr. Odder Kommunes kassebeholdning bør i gennemsnit udgøre 3,0 % af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter, svarende til ca. 46 mio. kr. eller ca kr. pr. indbygger. En gennemsnitlig kassebeholdning på under kr. pr. indbygger betragtes som en kritisk lav kassebeholdning. Der er i serviceudgiftsbudgettet indarbejdet en budgetforbedringspulje, som i perioden har bidraget til styrkelse af kassebeholdningen. I perioden anvendes budgetforbedringspuljen til finansiering af anlægsinvesteringer. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Mio. kr. Kroner pr. indbygger , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr skønnet 135, kr skønnet 132, kr skønnet 112, kr skønnet 89, kr skønnet 79, kr. Udviklingen i kassebeholdningen er i høj grad præget af hvorledes udgifterne til anlæg afholdes hen over regnskabsåret, ligeledes påvirkes kassebeholdningen af institutionernes træk på opsparede midler. Der er fra 2013 til 2014 overført 13,4 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler og 37,0 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. I 2013 var den gennemsnitlige kassebeholdning på kr. pr. indbygger, til sammenligning var den landgennemsnitlige kassebeholdning på kr.

16 16 Nedenstående graf viser udviklingen i kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen (pr ) og udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning. Udviklingen er beregnet på grundlag af det fremlagte budgetoplæg for = regnskab, = budget Nedenstående graf viser den faktiske udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden januar 2011 juni 2014.

17 17 SERVICEUDGIFTERNE I 2015 Økonomiudvalget fastsatte den 5. maj 2014 basisbudgetrammen for serviceudgifterne i Efterfølgende er yderligere indarbejdet de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Rammen for serviceudgifterne i 2015 er fastlagt ud fra følgende forudsætninger: Basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2015 fastlægges på grundlag af: 1. Fremskrivning af budget 2014 til 2015 pris- og lønniveau. Prisstigningen udgør 2,1 % og lønstigningen 2,0 %, svarende til 19,3 mio. kr. 2. Demografisk udgiftsændring på grundlag af det aktuelle befolkningstal og befolkningsprognosen fra foråret Økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2014 i Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2014, som påvirker de fremtidige serviceudgifter. 5. Lovændringer som påvirker udgiftsniveauet. 6. Varige økonomiske afvigelser beskrevet i økonomioversigt nr , samt korrektioner på grundlag af regnskab Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. forudsættes anvendt til medfinansiering af nybygning af Skovbakkeskolen og Grobshulevej. Budgetforbedringspuljen indgår fortsat i serviceudgiftsbudgettet uanset den anvendes til finansiering af anlægsprojekter. Når budgetforbedringspuljen fortsat optages på driftsbudgettet, sker det for at imødegå statslige sanktioner ved eventuelle budgetoverskridelser. 8. Økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. BASISBUDGETTET FOR 2015 De økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen er indarbejdet i basisbudgettet. Der er fra forvaltningen fremsendt forslag til ny drift til folkeskolereformen, som overstiger de statslige tilskud. Disse forslag er ikke indarbejdet i basisbudgettet, men fremsendt i særskilt hæfte Forslag til ny drift. I forbindelse med vedtagelsen af fremtidens dagtilbud, vedtog Byrådet at der udarbejdes en række forslag til ny drift. Disse forslag er ikke indarbejdet i basisbudgettet, men fremsendt i særskilt hæfte Forslag til ny drift. På baggrund af punkterne 1-8 udgør basisbudgettet for serviceudgifterne 943,1 mio. kr. i Serviceudgiftsbudget i kr. Budget Pris- og lønstigninger Budget 2014 i 2015 pris- og lønniveau Demografisk udgiftsændring Budgetaftalen Folkeskolereformen Anlægsudgifter overført til drift i Øvrige ændringer 129 Økonomiaftale mellem KL og regeringen 300 Lovændringer 536 Serviceudgifter i budgetoplæg

18 18 Nedenstående tabel viser udviklingen i serviceudgifterne i Odder Kommune i perioden opdelt på 15 serviceområder i perioden Fra 2015 er der fastlagt 18 politikområder. Politikområder R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 B2014 B kr. løbende priser Folkeskoler Ældreområdet Administration Sundhed Voksne handicappede Børnepasning Børne- og Familiecenter Veje og grønne områder Fritid, bibliotek og kultur Økonomi og konsolidering del af Administration Kollektiv trafik og havne Byråd del af Administration Udlejning og bygningsvedligehold Redningsberedskab Arbejdsmarked Vækst og udvikling del af Administration Miljø Erhversvfremme og turisme I alt Budget opringeligt Afvigelse regnskab/budget Afvigelse i procent 2,5% 1,1% -3,6% -3,3% -2,6% R = regnskab, B = budget BEVILLINGSOVERSIGT FOR SERVICEUDGIFTER I 2015 Serviceudgifterne udgør 943,1 mio. kr. i Fordelingen på udvalgene fremgår af nedenstående tabel. Ved budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en nettobevilling, svarende til nettoserviceudgifterne for de opgaver, som det enkelte udvalg varetager. Efter budgetvedtagelsen er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overgivet til udvalgene. Bevillingsoversigt for serviceudgifter i 2015 i kr. Udgifter Indtægter Netto Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget I alt

19 19 Fremskrivningen af serviceudgifterne fra 2014 til 2015 pris- og lønniveau foretages på grundlag af de lønstigninger, som indgår i den seneste overenskomstaftale (KTO-aftale for perioden ) på det kommunale område, samt KL s forventninger til prisudviklingen. Serviceudgifterne i 2015 udgør 944,9 mio. kr. når de fremskrives til 2015 pris- og lønniveau. Forvaltningens forslag til basisramme udgør 943,1 mio. kr. Der er således en negativ realvækst på 1,8 mio. kr., svarende til 0,2 % i forvaltningens forslag til basisbudgetramme for Den negative realvækst kan stort set henføres til, at der af det særlige tilskud til folkeskolereformen er overført kr. fra drift til anlæg. Beløbet er anvendt til lokaleindretning mm. I 2016 tilbageføres beløbet til drift, der er således tale om en midlertidig negativ realvækst. Realvækstberegning fra 2014 til kr. Serviceudgifterne i det vedtagne budget Pris- og lønstigning fra 2014 til 2015 på 2,1 % Budget 2014 i 2015 PL-niveau Forvaltningens forslag til basisbudgetramme Negativ realvækst fra 2014 til SANKTIONSBELAGT SERVICEUDGIFTSRAMME FOR 2015 Rammerne for kommunernes serviceudgifter i 2015 er serviceudgifterne i 2014, tillagt pris- og lønudviklingen fra 2014 til 2015 og 0,2 mia. kr. som følge af helårseffekten af folkeskolereformen og netto 150 mio. kr. på den nære sundhed. Bortset fra disse to reguleringer, er der aftalt uændret udgiftsniveau i kommunerne i Budgetloven betyder, at såfremt kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceudgiftsramme for 2015 på 234,6 mia. kr., foretages der en reduktion i bloktilskuddet til kommunerne svarende til overskridelsen. Der vil ikke blive udmeldt en ramme for hver enkelt kommune, idet overholdelsen af den udmeldte sanktionsbelagte serviceudgiftsramme er en samlet opgave for kommunerne under ét. Den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme for 2015 består af samtlige servicesudgifter fratrukket: udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (betalinger til regionen), indtægter fra den særlige refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager indenfor det specialiserede socialområde, nettoindtægter på ældreboliger. Det fremgår af nedenstående tabel, at Odder Kommunes basisbudgetoplæg er 2,2 mio. kr. lavere end den for Odder Kommune beregnede sanktionsbelagte serviceudgiftsramme for Afvigelsen skyldes den tidligere nævnte midlertidige flytning af udgifter til indretning af lokaler mm. på folkeskoleområdet, samt lovændringer mm. Sanktionsbelagt serviceramme for 2015 Basisbudget- Sanktions- Forskel I kroner forslag ramme 1 Serviceudgifter i 2014 i 2015 pl-niveau Ændringer fra 2014 til I alt Lovændringer mm Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Særlig refusionsordning I alt sanktionsbelagt basisbudget/ramme

20 20 PULJER I BUDGET Markedsføringspulje (ØK) kr. 2. Udviklingspulje (ØK) kr. 3. Budgetforbedringspulje, reserveret til anlæg (ØK) kr. 4. Landdistriktspulje (ØK) kr. 5. Klimakommune (ØK) kr. 6. Klimastrategi (MTU) kr. 7. Skovrejsning (MTU) kr. 8. Grønne initiativer (grønt råd, partnerskab, stier og projekter)(mtu) kr. 9. Trafiksikkerhed (MTU) kr. 10. Forsøgs- og udviklingspulje på folkeskoleområdet (BUK) kr. 11. Fremtidens dagtilbud (BUK) del af pulje til kvalitetsløft kr. 12. Dagtilbudsloven kr. 13. Kunstindkøb (BUK) kr. 14. Fremtidens dagtilbud (BUK) kr. 15. Leder- og kompetenceudviklingspulje (ØK) kr. 16. Pulje til øget produktivitet, involvering og teleomsorg på ældreområdet. Del af aftale om demografi (SSU) kr. Ud over ovenstående puljer, er der i budgettet afsat puljer som i højere grad end ovenstående er disponeret. Folkeskolen: På folkeskoleområdet er der afsat en pulje på kr. som udgør det statslige særtilskud til implementeringen af folkeskolereformen kr. af denne pulje er overført til anlægsbudgettet til indretning af lokaler og kr. til merudgifter ved reformen. Restpuljen på kr. foreslås anvendt til en række implementeringstiltag som er beskrevet i hæftet Forslag til ny drift som udsendes forud for budgetseminaret. Dagtilbud: Til fremtidens dagtilbud er der afsat en pulje på kr. Puljen er tilvejebragt gennem strukturtilpasningen. Puljen forventes anvendt til initiativer indenfor dagtilbud. På baggrund af Byrådets beslutning om fremtidens dagtilbud, er der fremsendt en række forslag til ny drift på tilsammen kr. Disse forslag er beskrevet i hæftet Forslag til ny drift, som udsendes forud for budgetseminaret. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har den 23. juni 2014 besluttet at iværksætte 2 af de fremsendte forslag til budget De to forslag omfatter en forøgelse af antallet af vuggestuepladser og udvidelse af åbningstiden med 2 timer i daginstitutionerne. Udgifterne til disse to forslag udgør kr. i Puljen på kr. udgør herefter kr.

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE   ODDER RÅDHUS, JULI 2009 BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009 727-2009-841718 / JB Indholdsfortegnelse Strukturel balance 2008-2013... 1 Indledning.... 3 1. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen...

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetlægning Budgetredegørelse

Budgetlægning Budgetredegørelse Budgetlægning 2018 2021 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2017 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Økonomiske mål i budgetaftalen for 2017 og den økonomiske politik... 3 Totalbudget 2018... 3-5

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1 Budgetredegørelse 2011

1 Budgetredegørelse 2011 1 Budgetredegørelse 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt regnskab 2009 budget 2014... 2 Indledning, fra 1. økonomiskøn i marts til budgetoplæg 2011... 3-4 Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen...

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetforslag 2008 2011

Budgetforslag 2008 2011 BUDGETLÆGNING 2008-2011 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2007 Dok.nr.:934944 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2008 2011... 1 Budgetforudsætninger, økonomisk politik og økonomiaftalen... 2 Underskud

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetlægning Fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2018

Budgetlægning Fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2018 Budgetlægning 2018 2021 Fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2018 Odder Rådhus, maj 2017 1 Dette notat beskriver, hvorledes basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2018 foreslås fastlagt.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Aftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om:

Aftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: 25 Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 26 INDLEDNING

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere