Budgetlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetlægning 2015 2018"

Transkript

1 Budgetlægning Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 2 Indledning Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i Hovedoversigt for perioden Budgetforudsætninger Specificeret hovedoversigt Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Udviklingen i kassebeholdningen Serviceudgifter i budgetoplæg Forudsætninger for servicebudgetoplæg Basisbudgettet Bevillingsoversigt (serviceudgifter opdelt pr. udvalg) Sanktionsbelagt serviceudgiftsramme Puljer i budgettet Fra serviceudgiftsbudget 2014 til budgetoplæg Demografisk udgiftspres Øvrige udgiftsændringer fra 2014 til Indkomstoverførsler, bevillingsoversigt Forsikrede ledige Anlægsudgifter Renter, afdrag på lån og låneoptagelse Afvikling af gæld til Odder Spildevand a/s Garantiprovision Skatteprognose og valg af budgetteringsform Skattestop Skattepuljer for nedsættelse og forhøjelse af beskatningsniveauet Skatteloft Tilskud og udligning Bloktilskud efter indbyggertal Udligningstilskud Udligning af selskabsskat Tilskud til kommuner med mindre øer Tilskud til ældreområdet Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Tilskud til folkeskolereformen Tilskud til styrkelse af likviditet Grundskyld Selskabsskat... 44

3 3 INDLEDNING. I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som er indregnet i budgetoplægget for 2015 og budgetoverslagsårene Blandt andet er indregnet de økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2015, økonomiske konsekvenser af det demografiske udgiftspres, budgetaftalen for 2014 og øvrige beslutninger, der har økonomiske konsekvenser for budget HOVEDOVERSIGT FOR BUDGET I lighed med 2013 og 2014 ydes kommunerne et ekstraordinært statstilskud på 3 mia. kr. Men i modsætning til 2013 og 2014, fordeles 1 mia. kr. heraf på baggrund af kommunernes grundlæggende vilkår (et tilskud til de svagest stillede kommuner), medes de resterende 2 mia. kr. ydes som tilskud efter befolkningstal. Kommunerne er således samlet set sikret samme finansieringsgrundlag som i Den af regeringen varslede reduktion af bloktilskuddet med 3 mia. kr. er således aflyst i Dog modtager Odder Kommune ikke tilskud fra puljen på 1 mia. kr. og mister dermed 3,9 mio. kr. i bloktilskud i 2015 i forhold til 2013 og Odder Kommunes andel af de resterende 2 mia. kr. udgør 7,8 mio. kr. Det ekstraordinære tilskud i 2015 på 7,8 mio. kr. forventes ikke videreført fra Ligeledes forventes anlægsniveauet for samtlige kommuner sænket med 0,5 mia. kr. på landsplan fra 2016, hvilket udløser et tab på 1,7 mio. kr. for Odder Kommune. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2015, øvrige økonomiske vilkår og forudsætninger betyder overordnet set, at driftsoverskuddet i 2015 øges med 7,1 mio. kr. i forhold til forventninger for 2015 ved budgetlægningen for Totalbudget i mio. kr Skatteindtægter og tilskud , , , ,7 Driftsudgifter og renter 1.215, , , ,4 I alt -29,3-22,7-17,3-7,3 Budgetforbedringspuljen (til anlæg) -15,2-15,2-15,2 Driftsoverskud -44,5-37,9-32,5-7,3 Afdrag på lån og finansforskydninger 12,3 13,4 13,8 14,4 Overskud på salg af jord i VitaPark -7,4 Overskud/underskud før anlæg -39,6-24,5-18,8 7,1 Anlæg 47,6 47,8 30,9 3,1 Underskud før låneoptagelse 8,0 23,2 12,1 10,2 Låneoptagelse (skønnet) -8,0-8,0-7,0-4,0 Resultat (positivt beløb = kasseforbrug) 0,0 15,3 5,1 6,1 Fra 2016 reduceres driftsoverskuddet som følge af ovenstående bloktilskudsreduktioner. Såfremt driftsoverskuddet ikke øges i perioden , udløser de planlagte anlægsprojekter et kasseforbrug i perioden på 26,5 mio. kr. med den usikkerhed der er forbundet med, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen kun er en etårig aftale, og lånemulighederne i 2015 ikke er afklaret før udgangen af august måned 2014.

4 4 De statslige lånedispensationspuljer er reduceret fra 1,7 mia. kr. til 1,4 mia. kr. Reduktionen af lånepuljerne betyder, at de forudsætninger om låneoptagelse der var indregnet i budgetoverslagsårene i budget i 2014, må forventes reduceret væsentligt. Den forventede reduktion af lånemulighederne er indregnet i budgetforslag Budgetoverslagsårene udviser et kasseforbrug på 26,5 mio. kr. som følge af vedtagne/planlagte anlægsinvesteringer. For at skabe et nødvendigt råderum til fremtidige anlægsprojekter mm., er der behov for at øge driftsoverskuddet betydeligt i perioden Driftsoverskuddet øges gennem besparelser, effektiviseringer og omstillinger på driften. Anlægsrammen for samtlige kommuner er aftalt til 17,5 mia. kr. svarende til en reduktion på 0,8 mia. kr. i forhold til Bloktilskuddet er således reduceret med 0,8 mia. kr. Odder Kommunes andel af bloktilskudsreduktionen udgør 2,5 mio. kr., hvilket er indregnet i budgetforslaget. Figuren til venstre viser fordelingen af nettoudgifter på 1.269,1 mio. kr. i budgetoplæg Anlægsudgifterne på 56,7 mio. kr. består af byggemodningsudgifter på 9,1 mio. kr. og en anlægsramme på 47,6 mio. kr. hvoraf, 44,3 mio. kr. er vedtagne anlægsprojekter. 56,7 12, ,1 Fordeling af nettoudgifter på 1.269,1 mio. kr. i budgetoplæg 2015 Driftsudgifter og renter Anlæg Afdrag på lån og finansforskydninger Figuren til venstre vise fordelingen af nettoindtægterne på 1.269,1 mio. kr. i budgetoplæg Indtægterne fra salg af jord omfatter 9,1 mio. kr. til finansiering af udgifter til byggemodning på 9,1 mio. kr., samt nettoindtægt ved salg af jord i VitaPark til boliger. -258,6-8,0-16,5-986,1 Fordeling af nettoindtægter på 1.269,1 mio. kr. i budgetoplæg 2015 Skatter Statslige tilskud Salg af jord Låneoptagelse

5 5 I forbindelse med spareplan blev der på driftsbudgettet afsat en budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. til uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen. Budgetforbedringspuljen er i 2011, 2012 og 2013 anvendt til styrkelse af kassebeholdningen. Fra er det besluttet, at budgetforbedringspuljen afvendes til finansiering af anlægsinvesteringer. Budgetforbedringspuljen optages dog fortsat på driftsbudgettet som en sikring mod statslige sanktioner, der kan resultere i en reduktion af bloktilskuddet ved en regnskabsoverskridelse. Der er således ikke i perioden afsat midler til imødegåelse af uforudsete udgifter. Nettooverskuddet på 7,4 mio. kr. ved salg af jord til boligformål i VitaPark er indregnet i anlægsrammen, ligeledes er der i anlægsrammen indregnet en låneoptagelse for 8 mio. kr. Den endelige anlægsramme i 2015 er dog afhængig af hvor meget Odder Kommune kan opnå i lånedispensation fra de statslige lånerammer. De endelige lånemuligheder i 2015, forventes afklaret i slutningen af august måned Resultatet af lånedispensationsansøgningerne vil blive fremlagt på budgetseminaret den 4. september ,3 mio. kr. af anlægsrammen på 47,6 mio. kr. omfatter vedtagne eller delvis vedtagne anlægsprojekter. Der er således 3,3 mio. kr. til øvrige anlægsinvesteringer i Forvaltningen vil til budgetseminaret fremsende særskilt hæfte med anlægsbudgetforslag på tilsammen 104,7 mio. kr. i De vedtagne/aftalte anlægsarbejder for perioden fremgår af nedenstående tabel. De vedtagne/aftalte anlægsarbejder omfatter: mio. kr. Nybygning af Skovbakkeskolen 21,3 31,2 27,2 Ny børnehave ved Skovbakken *) 4,2 4,5 0,6 Vennelund, etablering af vuggestueenhed *) 0,2 Grobshulevej 15,0 9,0 Funktionsudbud veje i oplandet 3,0 3,0 3,0 3,0 Tandplejen flyttes til VitaPark 0,5 Udskiftning af træer i Rathlousdals Allé 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 44,3 47,8 30,9 3,1 *) indgår i den vedtagne strukturtilpasningen på dagpasningsområdet.

6 6 Nedenstående figur viser 3 nøgletal for perioden Driftsoverskuddet. 2. Anlægsrammen. 3. Budgetoverskud (positivt tal) / budgetunderskud (negativt tal). R = regnskab, B = Budget I Odder Kommune bør: Driftsoverskuddet udgøre ca. 65 mio. kr. årligt. Anlægsrammen udgøre ca. 55 mio. kr. årligt, ekskl. byggemodning. Budgettet udvise balance eller styrkelse af kassebeholdningen. Økonomiaftalerne mellem KL og regeringen og lånepuljerne er altid étårige, hvilket giver en betydelig usikkerhed om kommunens finansieringsgrundlag i budgetoverslagsårene (2016, 2017 og 2018).

7 7 DRIFTSOVERSKUD PÅ 44,5 MIO. KR. i 2015 Det er afgørende udover det lovmæssige balancekrav at der i budget 2015 og budgetoverslagsårene er overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne, som omfatter service, indkomstoverførsler og renter. Størrelsen på driftsoverskuddet er afgørende for hvor meget en kommune har til rådighed til afdrag på lån, anlægsinvesteringer og styrkelse af likviditeten. Driftsoverskuddet er i 2015 på 29,3 mio. kr. Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. indgår i driftsbudgettet og er i perioden aftalt anvendt til anlægsinvesteringer, hvilket indirekte opskriver driftsoverskuddet i 2015 til 44,5 mio. kr. Driftsoverskuddet, som anvendes til finansiering af afdrag på lån, finansforskydninger og anlægsinvesteringer, bør i Odder Kommune udgøre 65 mio. kr., idet udgifterne til afdrag på lån og finansforskydninger udgør 12,3 mio. kr. og anlægsrammen (ekskl. jordforsyning) som minimum bør udgøre mellem 50 og 60 mio. kr. Driftsoverskud i 2015 mio. kr. Skatter -986,1 Udligning og generelle tilskud -258,5 Serviceudgifter 943,1 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige 268,0 Renter 4,2 Driftsoverskud (før anlæg, lån og finansforskydninger) -29,3 Budgetforbedringspuljen -15,2 Driftsoverskud inkl. budgetforbedringspuljen -44,5 Nedenstående graf viser driftsoverskuddet siden kommunalreformen i ,0 70,0 Mio.kr. Driftsoverskud ,7 60,0 50,0 57,1 57,5 53,0 40,0 44,5 30,0 30,9 20,0 10,0 20,4 14,9 0,0-10,0-8,0 R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 FR2014 B2015 R= regnskab, FR = forventet regnskab, B=budget Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. er indregnet i driftsoverskuddet.

8 8 Odder Kommunes driftsoverskud har siden vedtagelsen af spareplan haft et svagt faldende niveau, hvorfor det vil være nødvendigt af have fokus på en styrkelse af driftsoverskuddet de kommende år, idet Odder Kommunes anlægsbehov er væsentlig højere end hvad driftsoverskuddet kan finansiere. En del af den fremtidige finansiering af anlægsudgifterne er baseret på låneoptagelse, hvilket ikke er en tilrådelig finansieringsform på længere sigt. Låneoptagelsen er bestemt af de årlige statslige lånedispensationspuljer, hvis størrelse kun fastsættes for et år af gangen, og i øvrigt svinger meget fra år til år. Det lave driftsoverskud i 2010 fik Byrådet til at vedtage en omfattende spareplan. Spareplanen omfatter besparelser på driften på 55 mio. kr. (2015 pris- og lønniveau) og forhøjelse af grundskyldspromillen med 2,92 og personskatteprocenten med 0,2. Skatteforhøjelserne betyder øgede skatteindtægter på 19 mio. kr. Som følge af en forventet reduktion af bloktilskuddet de kommende år, falder driftsoverskuddet fra 44,5 i 2015 til 7,3 mio.kr. i 2018, hvilket fremgår af nedenstående graf. Fra 2018 indregnes budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. ikke i driftsoverskuddet, men reserveres til uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen, hvilket var det oprindelige formål med budgetforbedringspuljen.

9 9 HOVEDOVERSIGTEN FOR PERIODEN Nedenstående hovedoversigt indeholder regnskabsresultatet for 2013, det vedtagne budget for 2014, budgetforslag 2015 og budgetoverslagsårene Faldet i driftsresultatet fra 2016 skyldes især, at det statslige bloktilskud til Odder Kommune forventes nedsat med 9,5 mio. kr. årligt. Fra 2018 indgår budgetforbedringspuljen igen som en del af driftsudgifterne, hvilket betyder en reduktion af driftsoverskuddet med yderligere 15,2 mio. kr. HOVEDOVERSIGT i mio. kr Regnskab Budget Budget forslag Bugetoverslagsår Drift: Skatter -946,8-967,0-986, ,2-1065, ,2 Generelle tilskud m.v. -267,2-276,2-258,5-232,9-224,6-218,6 Serviceudgifter 889,0 925,5 943,1 946,7 942,0 942,9 Indkomstoverførsler 263,0 274,0 268,0 271,1 274,5 277,8 Renter 4,1 5,7 4,2 4,6 4,7 4,7 PL-regulering 23,0 51,1 79,0 DRIFTSRESULTAT (overskud) -57,9-38,0-29,3-22,7-17,3-7,3 Budgetforbedringspuljen anvendes til anlæg -15,2-15,2-15,2-15,2 DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspulje -57,9-53,2-44,5-37,9-32,5-7,3 Afdrag på lån og finansforskydninger: Afdrag på lån 15,6 15,6 17,2 18,2 18,8 19,5 Finansforskydninger 21,3-4,2-4,9-4,8-5,1-5,0 I alt afdrag på lån og finansforskydninger 36,9 11,4 12,3 13,4 13,8 14,4 Byggemodnings udgifter (anlæg) 9,2 4,9 9,1 6,5 7,0 7,0 Indtægter ved salg af byggegrunde -12,4-8,2-9,1-6,5-7,0-7,0 Nettooverskud ved salg af jord i VitaPark -7,4 I alt jordforsyning -3,2-3,3-7,4 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR ANLÆG -24,2-45,1-39,6-24,5-18,8 7,1 Anlægsudgifter/ramme 28,6 74,9 47,6 47,8 30,8 3,1 RESULTAT FØR LÅNEOPTAGELSE 4,4 29,8 8,0 23,3 12,1 10,1 Låneoptagelse -12,6-29,8-8,0-8,0-7,0-4,0 RESULTAT (- = styrkelse af kassebeholdning) -8,2 0,0 0,0 15,3 5,1 6,1 Budgetoplægget betyder således et kasseforbrug på 26,5 mio. kr. i budgetperioden. Når der er budgetteret med et kasseforbrug skyldes det, at der er medtaget de vedtagne anlægsarbejder for perioden

10 10 Budgetoplægget for (basisbudgettet) er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger: En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille. Skatter og tilskud fra staten er fastlagt på grundlag af statsgaranti (der er valgt statsgaranti siden 2009). Demografisk udgiftsændring som betyder en nedsættelse af serviceudgifterne på 4,2 mio. kr. i Nedgangen i børnetallet betyder faldende udgifter til folkeskolen, dagpasningen, skolefritidsordninger og børnetandplejen på 5,4 mio. kr., medens stigningen i antallet af ældre udløser en merudgift på 1,2 mio. kr. Pris- og lønstigningen fra 2014 til 2015 udgør sammenvejet 2,1 %, svarende til 19,3 mio. kr. Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. medtages på driftsbudgettet, men forudsættes anvendt til medfinansiering af anlægsbudgettet i perioden Når budgetforbedringspuljen fortsat medtages på driftsbudgettet skyldes det, at puljen skal medvirke til, at Odder Kommune efter vedtagelsen af budget 2015 ikke overskrider den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme. De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning på kr. (specifikation heraf på side 30. Der er i henhold til aftalen mellem KL og regeringen afsat yderligere kr. til sundhed til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2013, forventningerne til forbruget i 2014, samt KL og regeringens skøn over udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler og udviklingen i antallet af ledige. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer/reformer, som er vedtaget på området. Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat at byggemodningsudgifterne i 2014 udgør 9,1 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 9,1 mio. kr. Dog er nettogevinsten på 7,4 mio. kr. ved salg af grund/bygninger til almennyttige boliger i VitaPark medregnet som ekstraordinær indtægt, som anvendes til opskrivning af anlægsrammen i Det forudsættes, at Provstiudvalgets budget for 2015 tilpasses en uændret kirkeskat på 1 %. 86 % af skatteyderne i Odder Kommune er medlem af folkekirken. 1 % i kirkeskat udløser et provenu i 2015 på kr. Til sammenligning er skatteprovenuet i 2014 på kr. Kirkens budget og skatteprovenu skal være neutralt i forhold til Odder Kommunes øvrige budget/regnkab. Omstående budgetoversigt er en specifikation til hovedoversigten på side 9

11 11 Totalbudget i kr A Finansiering Personskatter 25,1 procent Bidrag til topskat 0,23 % Selskabsskatter Dødsboskat Grundskyld 30,32 promille Grundskyld - produktionsjord 7,2 promille Skatter i alt Bloktilskud efter indbyggertal incl. betinget tilskud Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) Likviditetstilskud efter befolkningstal Udligning af selskabsskat mellem kommunerne Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Udligning vedr. udlændinge Særligt bloktilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Særtilskud til folkeskoleområdet Beskæftigelsestilskud Bidrag til regional udvikling 127 kr. pr. indbygger Tilskud og udligning i alt A i alt finansiering B Driftsudgifter Serviceudgifter Budget 2014 i 2015 pris- og lønniveau Demografisk udgiftspres Budgetaftale Folkeskolereformen (statstilskud afvendes til drift) Aftale mellem KL og regeringen Øvrige udgiftsændringer Lovændringer Serviceudgifter i alt Indkomstoverførsler Forsikrede ledige B i alt driftsudgifter Renter Renter af likvide aktiver Renteindtægter af langfristede tilgodehavender Renterudgifter på langfristet gæld Renteudgifter på gæld til spildevandsselskab ( ) Renteudgifter på ældreboliglån Garatiprovision (ny fra 2015) Renter i alt Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene DRIFTSRESULTAT Budgetforbedringspuljen (anvendes til anlæg ) DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspuljen C Afdrag på lån og finansforskydninger Afdrag på lån Afdrag på ældreboliglån Afdrag på gæld til spildevandsselskab ( ) Afdrag på langfristede tilgodehavender (finansforskydninger) Opsparede driftsmidler finansieres ved kasseforbrug C Afdrag på lån og finansforskydninger D Jordforsyning (anlægsudgifter og indtægter) Byggemodning Salg af grunde Resultat af ordinær jordforsyning Nettooverskud ved salg af jord til boligformål i VitaPark D Jordforsyning i alt RESULTAT FØR ANLÆG F Anlægsudgifter Anlægsudgifter som er vedtaget helt eller delvist i Byrådet Anlægsramme til øvrige investeringer G Anlægsudgifter RESULTAT FØR LÅNEOPTAGELSE E Låneoptagelse i alt RESULTAT (positivt beløb = kasseforbrug)

12 12 ØKONOMIAFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN. KL og regeringen indgik den 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi i Aftalen indebærer en reduktion af de kommunale investeringer fra 18,3 mia. kr. til 17,5 mia. kr. På serviceområdet sikres kommuner finansiering af et uændret udgiftsniveau, med muligheder for at udvikle den borgernære service inden for bl.a. folkeskolen, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. Kommunerne modtager i lighed med 2013 og 2014 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. 2 mia. kr. fordeles som et grundtilskud til kommuner, mens 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. ½ mia. kr. fordeles som en lånepulje. Odder Kommune modtager ikke tilskud på pulje på 1 mia. kr., idet Odder Kommune som udgangspunkt ikke har grundlæggende vanskelige økonomiske vilkår. Aftalen i hovedtræk: Servicerammen for samtlige kommuner udgør 234,6 mio. kr. i 2015 og fremkommer således: Budget ,10 mia. kr. Pris- og lønstigninger fra 2014 til ,20 mia. kr. Forhøjelse af bloktilskud til folkeskolereformen (helårsvirkning) 0,20 mia. kr. Styrkelse af sundhedsfremmende indsats 0,35 mia. kr. Effektiviseringer, befordring -0,10 mia. kr. Effektivisering, beredskab -0,10 mia. kr. I alt 234,65 mia. kr. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet, driftsindtægter fra ældreboliger og statsrefusion på særlig dyre enkeltsager indgår ikke i serviceudgiftsrammen. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at serviceudgiftsrammen på 234,7 mia. kr. overholdes. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem for at overholde landsrammen på 234,7 mia. kr. Odder Kommunes sanktionsbelagte serviceudgiftsramme udgør 881,2 mio. kr. Der er afsat 350 mio. kr. til et løft af den nære sundhed, for derigennem at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Det er dog en forudsætning, at kommunerne selv finansierer 200 mio.kr. ved øget effektivisering på befordring og beredskabet. Odder Kommunes andel af nettobloktilskudsforhøjelsen på 150 mio. kr. udgør kr. Beløbet er i budgetoplægget tillagt sundhedspuljen under Social- og Sundhedsudvalget. Når effektiviseringsgevinsterne på befordring og beredskabet er gennemført, skal besparelsen herved ifølge aftalen mellem KL og regeringen tillægges den nære sundhed. Der er aftalt et loft over bruttoanlægsudgifterne i 2015 på 17,5 mia. kr. I forhold til 2014 er anlægsloftet nedsat med 0,8 mia. kr., hvilket betyder en nedsættelse af Odder Kommunes bloktilskud med 2,5 mio. kr. Bruttoanlægsrammen omfatter samtlige anlægsudgifter bortset fra udgifter til ældreboliger.

13 13 Der er ingen sanktion ved overskridelse af anlægsrammen på 17,5 mia. kr., men det forudsættes at kommunerne overholder/anvender den aftalte ramme. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem. Der afsættes en skattepulje på 150 mio. kr., således af nogle kommuner har mulighed for at hæve skatten, forudsætningen herfor er, at andre kommuner sænker skatten tilsvarende. De kommuner der nedsætter skatten modtager et midlertidigt tilskud til delvis finansiering af indtægtstabet. Hertil afsættes ligeledes en pulje på 150 mio. kr. Til skolereformen ydes et ekstraordinært tilskud på 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 og 300 mio. kr. i Odder Kommunes andel af tilskuddet i 2015 udgør 7,8 mio. kr., som er indregnet i folkeskolens driftsbudget til senere prioritering. Der afsættes 700 mio. kr. på landsplan til kompetenceudvikling i perioden Tilskuddet fordeles efter elevtal. Odder Kommunes andel udgør 0,5 mio. kr. i Tilskuddet er indarbejdet i folkeskolens driftsbudget til senere prioritering. Der gennemføres en række forenklings- og afbureaukratiseringsinitiativer, der samlet set frigør 1 mia. kr. i Der er fremlagt forenklingsinitiativer vedrørende: Anmelderordningen på byggeområdet, som bidrager til at reducere erhvervsrettede sagsbehandlingstider. Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet. Strukturtilpasninger og effektiviseringsforslag indenfor det kommunale redningsberedskab på 75 mio. kr. årligt, svarende til kr. i Odder Kommune. Effektiviseringsgevinster i Udbetaling Danmark som følge af 3. bølge af digital selvbetjening. Effektiviseringer af de kommunale jobcentre på 550 mio. kr. Odder Kommunes andel heraf udgør kr. Effektiviseringsgevinsten skal bl.a. ske ved styrket ledelsesmæssig fokus på mål- og resultatstyring, mere effektiv arbejdstidsanvendelse, regelforenkling samt øget digital understøttelse. De aftalte effektiviseringsgevinster er på nuværende tidspunkt ikke indregnet i Odder Kommunes budgetoplæg for Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster. Det skal bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i ca. 20 beredskabsenheder senest 1. januar Besparelsen for kommunerne udgør 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Odder Kommunes andel af besparelsen udgør kr. i 2015 og i 2016 og frem. Besparelsen er indregnet i budget som en rammebesparelse hos Beredskabet. Til Udbetaling Danmark overflyttes myndighedsansvaret for internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksjobydelse, efterlevelseshjælp og delpension.

14 14 Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandlingstid og bidrage til lavere sagsbehandlingstid, gennemføres regelforenklinger på miljøområdet og byggeområdet. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmelderordninger. Endvidere er der enighed om en harmonisering af gebyr for byggesager, således at der bliver en ensartet gebyrmodel på tværs af alle kommuner. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder endvidere en række puljer: Lånepulje til styrkelse af likviditet. Der er afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med lav likviditet. Odder kommune har ansøgt om låneoptagelse på 25 mio. kr., idet Odder Kommunes likviditet er under landsgennemsnittet. Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Lånepulje til de borgernære områder. Der afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. til medfinansiering af investeringer på de borgernære områder. Der er til budgetlægningen fremsendt forslag til anlægsarbejder på de borgernære området på tilsammen 54,0 mio. kr. På baggrund heraf ansøger Odder Kommune om størst mulig låneoptagelse. Ansøgningsfrist 6. august Forventes svar i slutningen af august Lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Der er ansøgt om låneoptagelse på 4,2 mio.kr. til etablering af børnehave ved Skovbakkeskolen. Ansøgningsfrist 4. august Forventet svar i slutningen af august OPP/OPS lånepulje. Der afsættes en lånepulje på 150 mio. kr. til offentlige-private samarbejdsprojekter. Der er ansøges om størst mulig låneoptagelse til Skovbakkeskolen. Ansøgningsfrist 14. august Forventet svar inden budgetvedtagelsen i oktober. Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. For anlægsarbejder der ikke er omfattet af lånepuljen til borgernære områder (veje, administration m.v.) ansøges om størst mulig låneoptagelse. Ansøgningsfrist 4. august Forventes svar i slutningen af august Særtilskudspulje. I 2015 er særtilskudspuljen på 300 mio. kr. Særtilskudspuljen er til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation. Odder Kommune har ansøgt om størst mulig særtilskud i Odder Kommune har tidligere ansøgt om tilskud fra denne pulje, men har aldrig modtaget tilskud fra puljen. Ansøgningsfrist 4. august Forventet svar i slutningen af august Skattepulje I. Kommunerne kan indenfor en ramme på 150 mio. kr. forhøje skatten. Ansøgningsfrist 5. september Når der er svar på låneansøgningerne og tilskudsansøgningen, vil budgettet blive tilrettet med den faktiske låneadgang/tilskud.

15 15 UDVIKLINGEN I KASSEBEHOLDNINGEN Regnskabsresultatet for 2013 udviste en styrkelse af kassebeholdningen på 8,2 mio. kr. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2013 på 63,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2013 på 93,2 mio. kr. Odder Kommunes kassebeholdning bør i gennemsnit udgøre 3,0 % af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter, svarende til ca. 46 mio. kr. eller ca kr. pr. indbygger. En gennemsnitlig kassebeholdning på under kr. pr. indbygger betragtes som en kritisk lav kassebeholdning. Der er i serviceudgiftsbudgettet indarbejdet en budgetforbedringspulje, som i perioden har bidraget til styrkelse af kassebeholdningen. I perioden anvendes budgetforbedringspuljen til finansiering af anlægsinvesteringer. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Mio. kr. Kroner pr. indbygger , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr skønnet 135, kr skønnet 132, kr skønnet 112, kr skønnet 89, kr skønnet 79, kr. Udviklingen i kassebeholdningen er i høj grad præget af hvorledes udgifterne til anlæg afholdes hen over regnskabsåret, ligeledes påvirkes kassebeholdningen af institutionernes træk på opsparede midler. Der er fra 2013 til 2014 overført 13,4 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler og 37,0 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. I 2013 var den gennemsnitlige kassebeholdning på kr. pr. indbygger, til sammenligning var den landgennemsnitlige kassebeholdning på kr.

16 16 Nedenstående graf viser udviklingen i kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen (pr ) og udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning. Udviklingen er beregnet på grundlag af det fremlagte budgetoplæg for = regnskab, = budget Nedenstående graf viser den faktiske udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden januar 2011 juni 2014.

17 17 SERVICEUDGIFTERNE I 2015 Økonomiudvalget fastsatte den 5. maj 2014 basisbudgetrammen for serviceudgifterne i Efterfølgende er yderligere indarbejdet de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Rammen for serviceudgifterne i 2015 er fastlagt ud fra følgende forudsætninger: Basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2015 fastlægges på grundlag af: 1. Fremskrivning af budget 2014 til 2015 pris- og lønniveau. Prisstigningen udgør 2,1 % og lønstigningen 2,0 %, svarende til 19,3 mio. kr. 2. Demografisk udgiftsændring på grundlag af det aktuelle befolkningstal og befolkningsprognosen fra foråret Økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2014 i Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2014, som påvirker de fremtidige serviceudgifter. 5. Lovændringer som påvirker udgiftsniveauet. 6. Varige økonomiske afvigelser beskrevet i økonomioversigt nr , samt korrektioner på grundlag af regnskab Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. forudsættes anvendt til medfinansiering af nybygning af Skovbakkeskolen og Grobshulevej. Budgetforbedringspuljen indgår fortsat i serviceudgiftsbudgettet uanset den anvendes til finansiering af anlægsprojekter. Når budgetforbedringspuljen fortsat optages på driftsbudgettet, sker det for at imødegå statslige sanktioner ved eventuelle budgetoverskridelser. 8. Økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. BASISBUDGETTET FOR 2015 De økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen er indarbejdet i basisbudgettet. Der er fra forvaltningen fremsendt forslag til ny drift til folkeskolereformen, som overstiger de statslige tilskud. Disse forslag er ikke indarbejdet i basisbudgettet, men fremsendt i særskilt hæfte Forslag til ny drift. I forbindelse med vedtagelsen af fremtidens dagtilbud, vedtog Byrådet at der udarbejdes en række forslag til ny drift. Disse forslag er ikke indarbejdet i basisbudgettet, men fremsendt i særskilt hæfte Forslag til ny drift. På baggrund af punkterne 1-8 udgør basisbudgettet for serviceudgifterne 943,1 mio. kr. i Serviceudgiftsbudget i kr. Budget Pris- og lønstigninger Budget 2014 i 2015 pris- og lønniveau Demografisk udgiftsændring Budgetaftalen Folkeskolereformen Anlægsudgifter overført til drift i Øvrige ændringer 129 Økonomiaftale mellem KL og regeringen 300 Lovændringer 536 Serviceudgifter i budgetoplæg

18 18 Nedenstående tabel viser udviklingen i serviceudgifterne i Odder Kommune i perioden opdelt på 15 serviceområder i perioden Fra 2015 er der fastlagt 18 politikområder. Politikområder R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 B2014 B kr. løbende priser Folkeskoler Ældreområdet Administration Sundhed Voksne handicappede Børnepasning Børne- og Familiecenter Veje og grønne områder Fritid, bibliotek og kultur Økonomi og konsolidering del af Administration Kollektiv trafik og havne Byråd del af Administration Udlejning og bygningsvedligehold Redningsberedskab Arbejdsmarked Vækst og udvikling del af Administration Miljø Erhversvfremme og turisme I alt Budget opringeligt Afvigelse regnskab/budget Afvigelse i procent 2,5% 1,1% -3,6% -3,3% -2,6% R = regnskab, B = budget BEVILLINGSOVERSIGT FOR SERVICEUDGIFTER I 2015 Serviceudgifterne udgør 943,1 mio. kr. i Fordelingen på udvalgene fremgår af nedenstående tabel. Ved budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en nettobevilling, svarende til nettoserviceudgifterne for de opgaver, som det enkelte udvalg varetager. Efter budgetvedtagelsen er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overgivet til udvalgene. Bevillingsoversigt for serviceudgifter i 2015 i kr. Udgifter Indtægter Netto Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget I alt

19 19 Fremskrivningen af serviceudgifterne fra 2014 til 2015 pris- og lønniveau foretages på grundlag af de lønstigninger, som indgår i den seneste overenskomstaftale (KTO-aftale for perioden ) på det kommunale område, samt KL s forventninger til prisudviklingen. Serviceudgifterne i 2015 udgør 944,9 mio. kr. når de fremskrives til 2015 pris- og lønniveau. Forvaltningens forslag til basisramme udgør 943,1 mio. kr. Der er således en negativ realvækst på 1,8 mio. kr., svarende til 0,2 % i forvaltningens forslag til basisbudgetramme for Den negative realvækst kan stort set henføres til, at der af det særlige tilskud til folkeskolereformen er overført kr. fra drift til anlæg. Beløbet er anvendt til lokaleindretning mm. I 2016 tilbageføres beløbet til drift, der er således tale om en midlertidig negativ realvækst. Realvækstberegning fra 2014 til kr. Serviceudgifterne i det vedtagne budget Pris- og lønstigning fra 2014 til 2015 på 2,1 % Budget 2014 i 2015 PL-niveau Forvaltningens forslag til basisbudgetramme Negativ realvækst fra 2014 til SANKTIONSBELAGT SERVICEUDGIFTSRAMME FOR 2015 Rammerne for kommunernes serviceudgifter i 2015 er serviceudgifterne i 2014, tillagt pris- og lønudviklingen fra 2014 til 2015 og 0,2 mia. kr. som følge af helårseffekten af folkeskolereformen og netto 150 mio. kr. på den nære sundhed. Bortset fra disse to reguleringer, er der aftalt uændret udgiftsniveau i kommunerne i Budgetloven betyder, at såfremt kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceudgiftsramme for 2015 på 234,6 mia. kr., foretages der en reduktion i bloktilskuddet til kommunerne svarende til overskridelsen. Der vil ikke blive udmeldt en ramme for hver enkelt kommune, idet overholdelsen af den udmeldte sanktionsbelagte serviceudgiftsramme er en samlet opgave for kommunerne under ét. Den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme for 2015 består af samtlige servicesudgifter fratrukket: udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (betalinger til regionen), indtægter fra den særlige refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager indenfor det specialiserede socialområde, nettoindtægter på ældreboliger. Det fremgår af nedenstående tabel, at Odder Kommunes basisbudgetoplæg er 2,2 mio. kr. lavere end den for Odder Kommune beregnede sanktionsbelagte serviceudgiftsramme for Afvigelsen skyldes den tidligere nævnte midlertidige flytning af udgifter til indretning af lokaler mm. på folkeskoleområdet, samt lovændringer mm. Sanktionsbelagt serviceramme for 2015 Basisbudget- Sanktions- Forskel I kroner forslag ramme 1 Serviceudgifter i 2014 i 2015 pl-niveau Ændringer fra 2014 til I alt Lovændringer mm Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Særlig refusionsordning I alt sanktionsbelagt basisbudget/ramme

20 20 PULJER I BUDGET Markedsføringspulje (ØK) kr. 2. Udviklingspulje (ØK) kr. 3. Budgetforbedringspulje, reserveret til anlæg (ØK) kr. 4. Landdistriktspulje (ØK) kr. 5. Klimakommune (ØK) kr. 6. Klimastrategi (MTU) kr. 7. Skovrejsning (MTU) kr. 8. Grønne initiativer (grønt råd, partnerskab, stier og projekter)(mtu) kr. 9. Trafiksikkerhed (MTU) kr. 10. Forsøgs- og udviklingspulje på folkeskoleområdet (BUK) kr. 11. Fremtidens dagtilbud (BUK) del af pulje til kvalitetsløft kr. 12. Dagtilbudsloven kr. 13. Kunstindkøb (BUK) kr. 14. Fremtidens dagtilbud (BUK) kr. 15. Leder- og kompetenceudviklingspulje (ØK) kr. 16. Pulje til øget produktivitet, involvering og teleomsorg på ældreområdet. Del af aftale om demografi (SSU) kr. Ud over ovenstående puljer, er der i budgettet afsat puljer som i højere grad end ovenstående er disponeret. Folkeskolen: På folkeskoleområdet er der afsat en pulje på kr. som udgør det statslige særtilskud til implementeringen af folkeskolereformen kr. af denne pulje er overført til anlægsbudgettet til indretning af lokaler og kr. til merudgifter ved reformen. Restpuljen på kr. foreslås anvendt til en række implementeringstiltag som er beskrevet i hæftet Forslag til ny drift som udsendes forud for budgetseminaret. Dagtilbud: Til fremtidens dagtilbud er der afsat en pulje på kr. Puljen er tilvejebragt gennem strukturtilpasningen. Puljen forventes anvendt til initiativer indenfor dagtilbud. På baggrund af Byrådets beslutning om fremtidens dagtilbud, er der fremsendt en række forslag til ny drift på tilsammen kr. Disse forslag er beskrevet i hæftet Forslag til ny drift, som udsendes forud for budgetseminaret. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har den 23. juni 2014 besluttet at iværksætte 2 af de fremsendte forslag til budget De to forslag omfatter en forøgelse af antallet af vuggestuepladser og udvidelse af åbningstiden med 2 timer i daginstitutionerne. Udgifterne til disse to forslag udgør kr. i Puljen på kr. udgør herefter kr.

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere