Budgetlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetlægning 2015 2018"

Transkript

1 Budgetlægning Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 2 Indledning Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i Hovedoversigt for perioden Budgetforudsætninger Specificeret hovedoversigt Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Udviklingen i kassebeholdningen Serviceudgifter i budgetoplæg Forudsætninger for servicebudgetoplæg Basisbudgettet Bevillingsoversigt (serviceudgifter opdelt pr. udvalg) Sanktionsbelagt serviceudgiftsramme Puljer i budgettet Fra serviceudgiftsbudget 2014 til budgetoplæg Demografisk udgiftspres Øvrige udgiftsændringer fra 2014 til Indkomstoverførsler, bevillingsoversigt Forsikrede ledige Anlægsudgifter Renter, afdrag på lån og låneoptagelse Afvikling af gæld til Odder Spildevand a/s Garantiprovision Skatteprognose og valg af budgetteringsform Skattestop Skattepuljer for nedsættelse og forhøjelse af beskatningsniveauet Skatteloft Tilskud og udligning Bloktilskud efter indbyggertal Udligningstilskud Udligning af selskabsskat Tilskud til kommuner med mindre øer Tilskud til ældreområdet Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Tilskud til folkeskolereformen Tilskud til styrkelse af likviditet Grundskyld Selskabsskat... 44

3 3 INDLEDNING. I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som er indregnet i budgetoplægget for 2015 og budgetoverslagsårene Blandt andet er indregnet de økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2015, økonomiske konsekvenser af det demografiske udgiftspres, budgetaftalen for 2014 og øvrige beslutninger, der har økonomiske konsekvenser for budget HOVEDOVERSIGT FOR BUDGET I lighed med 2013 og 2014 ydes kommunerne et ekstraordinært statstilskud på 3 mia. kr. Men i modsætning til 2013 og 2014, fordeles 1 mia. kr. heraf på baggrund af kommunernes grundlæggende vilkår (et tilskud til de svagest stillede kommuner), medes de resterende 2 mia. kr. ydes som tilskud efter befolkningstal. Kommunerne er således samlet set sikret samme finansieringsgrundlag som i Den af regeringen varslede reduktion af bloktilskuddet med 3 mia. kr. er således aflyst i Dog modtager Odder Kommune ikke tilskud fra puljen på 1 mia. kr. og mister dermed 3,9 mio. kr. i bloktilskud i 2015 i forhold til 2013 og Odder Kommunes andel af de resterende 2 mia. kr. udgør 7,8 mio. kr. Det ekstraordinære tilskud i 2015 på 7,8 mio. kr. forventes ikke videreført fra Ligeledes forventes anlægsniveauet for samtlige kommuner sænket med 0,5 mia. kr. på landsplan fra 2016, hvilket udløser et tab på 1,7 mio. kr. for Odder Kommune. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2015, øvrige økonomiske vilkår og forudsætninger betyder overordnet set, at driftsoverskuddet i 2015 øges med 7,1 mio. kr. i forhold til forventninger for 2015 ved budgetlægningen for Totalbudget i mio. kr Skatteindtægter og tilskud , , , ,7 Driftsudgifter og renter 1.215, , , ,4 I alt -29,3-22,7-17,3-7,3 Budgetforbedringspuljen (til anlæg) -15,2-15,2-15,2 Driftsoverskud -44,5-37,9-32,5-7,3 Afdrag på lån og finansforskydninger 12,3 13,4 13,8 14,4 Overskud på salg af jord i VitaPark -7,4 Overskud/underskud før anlæg -39,6-24,5-18,8 7,1 Anlæg 47,6 47,8 30,9 3,1 Underskud før låneoptagelse 8,0 23,2 12,1 10,2 Låneoptagelse (skønnet) -8,0-8,0-7,0-4,0 Resultat (positivt beløb = kasseforbrug) 0,0 15,3 5,1 6,1 Fra 2016 reduceres driftsoverskuddet som følge af ovenstående bloktilskudsreduktioner. Såfremt driftsoverskuddet ikke øges i perioden , udløser de planlagte anlægsprojekter et kasseforbrug i perioden på 26,5 mio. kr. med den usikkerhed der er forbundet med, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen kun er en etårig aftale, og lånemulighederne i 2015 ikke er afklaret før udgangen af august måned 2014.

4 4 De statslige lånedispensationspuljer er reduceret fra 1,7 mia. kr. til 1,4 mia. kr. Reduktionen af lånepuljerne betyder, at de forudsætninger om låneoptagelse der var indregnet i budgetoverslagsårene i budget i 2014, må forventes reduceret væsentligt. Den forventede reduktion af lånemulighederne er indregnet i budgetforslag Budgetoverslagsårene udviser et kasseforbrug på 26,5 mio. kr. som følge af vedtagne/planlagte anlægsinvesteringer. For at skabe et nødvendigt råderum til fremtidige anlægsprojekter mm., er der behov for at øge driftsoverskuddet betydeligt i perioden Driftsoverskuddet øges gennem besparelser, effektiviseringer og omstillinger på driften. Anlægsrammen for samtlige kommuner er aftalt til 17,5 mia. kr. svarende til en reduktion på 0,8 mia. kr. i forhold til Bloktilskuddet er således reduceret med 0,8 mia. kr. Odder Kommunes andel af bloktilskudsreduktionen udgør 2,5 mio. kr., hvilket er indregnet i budgetforslaget. Figuren til venstre viser fordelingen af nettoudgifter på 1.269,1 mio. kr. i budgetoplæg Anlægsudgifterne på 56,7 mio. kr. består af byggemodningsudgifter på 9,1 mio. kr. og en anlægsramme på 47,6 mio. kr. hvoraf, 44,3 mio. kr. er vedtagne anlægsprojekter. 56,7 12, ,1 Fordeling af nettoudgifter på 1.269,1 mio. kr. i budgetoplæg 2015 Driftsudgifter og renter Anlæg Afdrag på lån og finansforskydninger Figuren til venstre vise fordelingen af nettoindtægterne på 1.269,1 mio. kr. i budgetoplæg Indtægterne fra salg af jord omfatter 9,1 mio. kr. til finansiering af udgifter til byggemodning på 9,1 mio. kr., samt nettoindtægt ved salg af jord i VitaPark til boliger. -258,6-8,0-16,5-986,1 Fordeling af nettoindtægter på 1.269,1 mio. kr. i budgetoplæg 2015 Skatter Statslige tilskud Salg af jord Låneoptagelse

5 5 I forbindelse med spareplan blev der på driftsbudgettet afsat en budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. til uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen. Budgetforbedringspuljen er i 2011, 2012 og 2013 anvendt til styrkelse af kassebeholdningen. Fra er det besluttet, at budgetforbedringspuljen afvendes til finansiering af anlægsinvesteringer. Budgetforbedringspuljen optages dog fortsat på driftsbudgettet som en sikring mod statslige sanktioner, der kan resultere i en reduktion af bloktilskuddet ved en regnskabsoverskridelse. Der er således ikke i perioden afsat midler til imødegåelse af uforudsete udgifter. Nettooverskuddet på 7,4 mio. kr. ved salg af jord til boligformål i VitaPark er indregnet i anlægsrammen, ligeledes er der i anlægsrammen indregnet en låneoptagelse for 8 mio. kr. Den endelige anlægsramme i 2015 er dog afhængig af hvor meget Odder Kommune kan opnå i lånedispensation fra de statslige lånerammer. De endelige lånemuligheder i 2015, forventes afklaret i slutningen af august måned Resultatet af lånedispensationsansøgningerne vil blive fremlagt på budgetseminaret den 4. september ,3 mio. kr. af anlægsrammen på 47,6 mio. kr. omfatter vedtagne eller delvis vedtagne anlægsprojekter. Der er således 3,3 mio. kr. til øvrige anlægsinvesteringer i Forvaltningen vil til budgetseminaret fremsende særskilt hæfte med anlægsbudgetforslag på tilsammen 104,7 mio. kr. i De vedtagne/aftalte anlægsarbejder for perioden fremgår af nedenstående tabel. De vedtagne/aftalte anlægsarbejder omfatter: mio. kr. Nybygning af Skovbakkeskolen 21,3 31,2 27,2 Ny børnehave ved Skovbakken *) 4,2 4,5 0,6 Vennelund, etablering af vuggestueenhed *) 0,2 Grobshulevej 15,0 9,0 Funktionsudbud veje i oplandet 3,0 3,0 3,0 3,0 Tandplejen flyttes til VitaPark 0,5 Udskiftning af træer i Rathlousdals Allé 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 44,3 47,8 30,9 3,1 *) indgår i den vedtagne strukturtilpasningen på dagpasningsområdet.

6 6 Nedenstående figur viser 3 nøgletal for perioden Driftsoverskuddet. 2. Anlægsrammen. 3. Budgetoverskud (positivt tal) / budgetunderskud (negativt tal). R = regnskab, B = Budget I Odder Kommune bør: Driftsoverskuddet udgøre ca. 65 mio. kr. årligt. Anlægsrammen udgøre ca. 55 mio. kr. årligt, ekskl. byggemodning. Budgettet udvise balance eller styrkelse af kassebeholdningen. Økonomiaftalerne mellem KL og regeringen og lånepuljerne er altid étårige, hvilket giver en betydelig usikkerhed om kommunens finansieringsgrundlag i budgetoverslagsårene (2016, 2017 og 2018).

7 7 DRIFTSOVERSKUD PÅ 44,5 MIO. KR. i 2015 Det er afgørende udover det lovmæssige balancekrav at der i budget 2015 og budgetoverslagsårene er overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne, som omfatter service, indkomstoverførsler og renter. Størrelsen på driftsoverskuddet er afgørende for hvor meget en kommune har til rådighed til afdrag på lån, anlægsinvesteringer og styrkelse af likviditeten. Driftsoverskuddet er i 2015 på 29,3 mio. kr. Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. indgår i driftsbudgettet og er i perioden aftalt anvendt til anlægsinvesteringer, hvilket indirekte opskriver driftsoverskuddet i 2015 til 44,5 mio. kr. Driftsoverskuddet, som anvendes til finansiering af afdrag på lån, finansforskydninger og anlægsinvesteringer, bør i Odder Kommune udgøre 65 mio. kr., idet udgifterne til afdrag på lån og finansforskydninger udgør 12,3 mio. kr. og anlægsrammen (ekskl. jordforsyning) som minimum bør udgøre mellem 50 og 60 mio. kr. Driftsoverskud i 2015 mio. kr. Skatter -986,1 Udligning og generelle tilskud -258,5 Serviceudgifter 943,1 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige 268,0 Renter 4,2 Driftsoverskud (før anlæg, lån og finansforskydninger) -29,3 Budgetforbedringspuljen -15,2 Driftsoverskud inkl. budgetforbedringspuljen -44,5 Nedenstående graf viser driftsoverskuddet siden kommunalreformen i ,0 70,0 Mio.kr. Driftsoverskud ,7 60,0 50,0 57,1 57,5 53,0 40,0 44,5 30,0 30,9 20,0 10,0 20,4 14,9 0,0-10,0-8,0 R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 FR2014 B2015 R= regnskab, FR = forventet regnskab, B=budget Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. er indregnet i driftsoverskuddet.

8 8 Odder Kommunes driftsoverskud har siden vedtagelsen af spareplan haft et svagt faldende niveau, hvorfor det vil være nødvendigt af have fokus på en styrkelse af driftsoverskuddet de kommende år, idet Odder Kommunes anlægsbehov er væsentlig højere end hvad driftsoverskuddet kan finansiere. En del af den fremtidige finansiering af anlægsudgifterne er baseret på låneoptagelse, hvilket ikke er en tilrådelig finansieringsform på længere sigt. Låneoptagelsen er bestemt af de årlige statslige lånedispensationspuljer, hvis størrelse kun fastsættes for et år af gangen, og i øvrigt svinger meget fra år til år. Det lave driftsoverskud i 2010 fik Byrådet til at vedtage en omfattende spareplan. Spareplanen omfatter besparelser på driften på 55 mio. kr. (2015 pris- og lønniveau) og forhøjelse af grundskyldspromillen med 2,92 og personskatteprocenten med 0,2. Skatteforhøjelserne betyder øgede skatteindtægter på 19 mio. kr. Som følge af en forventet reduktion af bloktilskuddet de kommende år, falder driftsoverskuddet fra 44,5 i 2015 til 7,3 mio.kr. i 2018, hvilket fremgår af nedenstående graf. Fra 2018 indregnes budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. ikke i driftsoverskuddet, men reserveres til uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen, hvilket var det oprindelige formål med budgetforbedringspuljen.

9 9 HOVEDOVERSIGTEN FOR PERIODEN Nedenstående hovedoversigt indeholder regnskabsresultatet for 2013, det vedtagne budget for 2014, budgetforslag 2015 og budgetoverslagsårene Faldet i driftsresultatet fra 2016 skyldes især, at det statslige bloktilskud til Odder Kommune forventes nedsat med 9,5 mio. kr. årligt. Fra 2018 indgår budgetforbedringspuljen igen som en del af driftsudgifterne, hvilket betyder en reduktion af driftsoverskuddet med yderligere 15,2 mio. kr. HOVEDOVERSIGT i mio. kr Regnskab Budget Budget forslag Bugetoverslagsår Drift: Skatter -946,8-967,0-986, ,2-1065, ,2 Generelle tilskud m.v. -267,2-276,2-258,5-232,9-224,6-218,6 Serviceudgifter 889,0 925,5 943,1 946,7 942,0 942,9 Indkomstoverførsler 263,0 274,0 268,0 271,1 274,5 277,8 Renter 4,1 5,7 4,2 4,6 4,7 4,7 PL-regulering 23,0 51,1 79,0 DRIFTSRESULTAT (overskud) -57,9-38,0-29,3-22,7-17,3-7,3 Budgetforbedringspuljen anvendes til anlæg -15,2-15,2-15,2-15,2 DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspulje -57,9-53,2-44,5-37,9-32,5-7,3 Afdrag på lån og finansforskydninger: Afdrag på lån 15,6 15,6 17,2 18,2 18,8 19,5 Finansforskydninger 21,3-4,2-4,9-4,8-5,1-5,0 I alt afdrag på lån og finansforskydninger 36,9 11,4 12,3 13,4 13,8 14,4 Byggemodnings udgifter (anlæg) 9,2 4,9 9,1 6,5 7,0 7,0 Indtægter ved salg af byggegrunde -12,4-8,2-9,1-6,5-7,0-7,0 Nettooverskud ved salg af jord i VitaPark -7,4 I alt jordforsyning -3,2-3,3-7,4 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR ANLÆG -24,2-45,1-39,6-24,5-18,8 7,1 Anlægsudgifter/ramme 28,6 74,9 47,6 47,8 30,8 3,1 RESULTAT FØR LÅNEOPTAGELSE 4,4 29,8 8,0 23,3 12,1 10,1 Låneoptagelse -12,6-29,8-8,0-8,0-7,0-4,0 RESULTAT (- = styrkelse af kassebeholdning) -8,2 0,0 0,0 15,3 5,1 6,1 Budgetoplægget betyder således et kasseforbrug på 26,5 mio. kr. i budgetperioden. Når der er budgetteret med et kasseforbrug skyldes det, at der er medtaget de vedtagne anlægsarbejder for perioden

10 10 Budgetoplægget for (basisbudgettet) er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger: En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille. Skatter og tilskud fra staten er fastlagt på grundlag af statsgaranti (der er valgt statsgaranti siden 2009). Demografisk udgiftsændring som betyder en nedsættelse af serviceudgifterne på 4,2 mio. kr. i Nedgangen i børnetallet betyder faldende udgifter til folkeskolen, dagpasningen, skolefritidsordninger og børnetandplejen på 5,4 mio. kr., medens stigningen i antallet af ældre udløser en merudgift på 1,2 mio. kr. Pris- og lønstigningen fra 2014 til 2015 udgør sammenvejet 2,1 %, svarende til 19,3 mio. kr. Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. medtages på driftsbudgettet, men forudsættes anvendt til medfinansiering af anlægsbudgettet i perioden Når budgetforbedringspuljen fortsat medtages på driftsbudgettet skyldes det, at puljen skal medvirke til, at Odder Kommune efter vedtagelsen af budget 2015 ikke overskrider den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme. De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning på kr. (specifikation heraf på side 30. Der er i henhold til aftalen mellem KL og regeringen afsat yderligere kr. til sundhed til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2013, forventningerne til forbruget i 2014, samt KL og regeringens skøn over udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler og udviklingen i antallet af ledige. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer/reformer, som er vedtaget på området. Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat at byggemodningsudgifterne i 2014 udgør 9,1 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 9,1 mio. kr. Dog er nettogevinsten på 7,4 mio. kr. ved salg af grund/bygninger til almennyttige boliger i VitaPark medregnet som ekstraordinær indtægt, som anvendes til opskrivning af anlægsrammen i Det forudsættes, at Provstiudvalgets budget for 2015 tilpasses en uændret kirkeskat på 1 %. 86 % af skatteyderne i Odder Kommune er medlem af folkekirken. 1 % i kirkeskat udløser et provenu i 2015 på kr. Til sammenligning er skatteprovenuet i 2014 på kr. Kirkens budget og skatteprovenu skal være neutralt i forhold til Odder Kommunes øvrige budget/regnkab. Omstående budgetoversigt er en specifikation til hovedoversigten på side 9

11 11 Totalbudget i kr A Finansiering Personskatter 25,1 procent Bidrag til topskat 0,23 % Selskabsskatter Dødsboskat Grundskyld 30,32 promille Grundskyld - produktionsjord 7,2 promille Skatter i alt Bloktilskud efter indbyggertal incl. betinget tilskud Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) Likviditetstilskud efter befolkningstal Udligning af selskabsskat mellem kommunerne Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Udligning vedr. udlændinge Særligt bloktilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Særtilskud til folkeskoleområdet Beskæftigelsestilskud Bidrag til regional udvikling 127 kr. pr. indbygger Tilskud og udligning i alt A i alt finansiering B Driftsudgifter Serviceudgifter Budget 2014 i 2015 pris- og lønniveau Demografisk udgiftspres Budgetaftale Folkeskolereformen (statstilskud afvendes til drift) Aftale mellem KL og regeringen Øvrige udgiftsændringer Lovændringer Serviceudgifter i alt Indkomstoverførsler Forsikrede ledige B i alt driftsudgifter Renter Renter af likvide aktiver Renteindtægter af langfristede tilgodehavender Renterudgifter på langfristet gæld Renteudgifter på gæld til spildevandsselskab ( ) Renteudgifter på ældreboliglån Garatiprovision (ny fra 2015) Renter i alt Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene DRIFTSRESULTAT Budgetforbedringspuljen (anvendes til anlæg ) DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspuljen C Afdrag på lån og finansforskydninger Afdrag på lån Afdrag på ældreboliglån Afdrag på gæld til spildevandsselskab ( ) Afdrag på langfristede tilgodehavender (finansforskydninger) Opsparede driftsmidler finansieres ved kasseforbrug C Afdrag på lån og finansforskydninger D Jordforsyning (anlægsudgifter og indtægter) Byggemodning Salg af grunde Resultat af ordinær jordforsyning Nettooverskud ved salg af jord til boligformål i VitaPark D Jordforsyning i alt RESULTAT FØR ANLÆG F Anlægsudgifter Anlægsudgifter som er vedtaget helt eller delvist i Byrådet Anlægsramme til øvrige investeringer G Anlægsudgifter RESULTAT FØR LÅNEOPTAGELSE E Låneoptagelse i alt RESULTAT (positivt beløb = kasseforbrug)

12 12 ØKONOMIAFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN. KL og regeringen indgik den 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi i Aftalen indebærer en reduktion af de kommunale investeringer fra 18,3 mia. kr. til 17,5 mia. kr. På serviceområdet sikres kommuner finansiering af et uændret udgiftsniveau, med muligheder for at udvikle den borgernære service inden for bl.a. folkeskolen, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. Kommunerne modtager i lighed med 2013 og 2014 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. 2 mia. kr. fordeles som et grundtilskud til kommuner, mens 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. ½ mia. kr. fordeles som en lånepulje. Odder Kommune modtager ikke tilskud på pulje på 1 mia. kr., idet Odder Kommune som udgangspunkt ikke har grundlæggende vanskelige økonomiske vilkår. Aftalen i hovedtræk: Servicerammen for samtlige kommuner udgør 234,6 mio. kr. i 2015 og fremkommer således: Budget ,10 mia. kr. Pris- og lønstigninger fra 2014 til ,20 mia. kr. Forhøjelse af bloktilskud til folkeskolereformen (helårsvirkning) 0,20 mia. kr. Styrkelse af sundhedsfremmende indsats 0,35 mia. kr. Effektiviseringer, befordring -0,10 mia. kr. Effektivisering, beredskab -0,10 mia. kr. I alt 234,65 mia. kr. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet, driftsindtægter fra ældreboliger og statsrefusion på særlig dyre enkeltsager indgår ikke i serviceudgiftsrammen. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at serviceudgiftsrammen på 234,7 mia. kr. overholdes. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem for at overholde landsrammen på 234,7 mia. kr. Odder Kommunes sanktionsbelagte serviceudgiftsramme udgør 881,2 mio. kr. Der er afsat 350 mio. kr. til et løft af den nære sundhed, for derigennem at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Det er dog en forudsætning, at kommunerne selv finansierer 200 mio.kr. ved øget effektivisering på befordring og beredskabet. Odder Kommunes andel af nettobloktilskudsforhøjelsen på 150 mio. kr. udgør kr. Beløbet er i budgetoplægget tillagt sundhedspuljen under Social- og Sundhedsudvalget. Når effektiviseringsgevinsterne på befordring og beredskabet er gennemført, skal besparelsen herved ifølge aftalen mellem KL og regeringen tillægges den nære sundhed. Der er aftalt et loft over bruttoanlægsudgifterne i 2015 på 17,5 mia. kr. I forhold til 2014 er anlægsloftet nedsat med 0,8 mia. kr., hvilket betyder en nedsættelse af Odder Kommunes bloktilskud med 2,5 mio. kr. Bruttoanlægsrammen omfatter samtlige anlægsudgifter bortset fra udgifter til ældreboliger.

13 13 Der er ingen sanktion ved overskridelse af anlægsrammen på 17,5 mia. kr., men det forudsættes at kommunerne overholder/anvender den aftalte ramme. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem. Der afsættes en skattepulje på 150 mio. kr., således af nogle kommuner har mulighed for at hæve skatten, forudsætningen herfor er, at andre kommuner sænker skatten tilsvarende. De kommuner der nedsætter skatten modtager et midlertidigt tilskud til delvis finansiering af indtægtstabet. Hertil afsættes ligeledes en pulje på 150 mio. kr. Til skolereformen ydes et ekstraordinært tilskud på 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 og 300 mio. kr. i Odder Kommunes andel af tilskuddet i 2015 udgør 7,8 mio. kr., som er indregnet i folkeskolens driftsbudget til senere prioritering. Der afsættes 700 mio. kr. på landsplan til kompetenceudvikling i perioden Tilskuddet fordeles efter elevtal. Odder Kommunes andel udgør 0,5 mio. kr. i Tilskuddet er indarbejdet i folkeskolens driftsbudget til senere prioritering. Der gennemføres en række forenklings- og afbureaukratiseringsinitiativer, der samlet set frigør 1 mia. kr. i Der er fremlagt forenklingsinitiativer vedrørende: Anmelderordningen på byggeområdet, som bidrager til at reducere erhvervsrettede sagsbehandlingstider. Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet. Strukturtilpasninger og effektiviseringsforslag indenfor det kommunale redningsberedskab på 75 mio. kr. årligt, svarende til kr. i Odder Kommune. Effektiviseringsgevinster i Udbetaling Danmark som følge af 3. bølge af digital selvbetjening. Effektiviseringer af de kommunale jobcentre på 550 mio. kr. Odder Kommunes andel heraf udgør kr. Effektiviseringsgevinsten skal bl.a. ske ved styrket ledelsesmæssig fokus på mål- og resultatstyring, mere effektiv arbejdstidsanvendelse, regelforenkling samt øget digital understøttelse. De aftalte effektiviseringsgevinster er på nuværende tidspunkt ikke indregnet i Odder Kommunes budgetoplæg for Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster. Det skal bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i ca. 20 beredskabsenheder senest 1. januar Besparelsen for kommunerne udgør 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Odder Kommunes andel af besparelsen udgør kr. i 2015 og i 2016 og frem. Besparelsen er indregnet i budget som en rammebesparelse hos Beredskabet. Til Udbetaling Danmark overflyttes myndighedsansvaret for internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksjobydelse, efterlevelseshjælp og delpension.

14 14 Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandlingstid og bidrage til lavere sagsbehandlingstid, gennemføres regelforenklinger på miljøområdet og byggeområdet. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmelderordninger. Endvidere er der enighed om en harmonisering af gebyr for byggesager, således at der bliver en ensartet gebyrmodel på tværs af alle kommuner. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder endvidere en række puljer: Lånepulje til styrkelse af likviditet. Der er afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med lav likviditet. Odder kommune har ansøgt om låneoptagelse på 25 mio. kr., idet Odder Kommunes likviditet er under landsgennemsnittet. Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Lånepulje til de borgernære områder. Der afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. til medfinansiering af investeringer på de borgernære områder. Der er til budgetlægningen fremsendt forslag til anlægsarbejder på de borgernære området på tilsammen 54,0 mio. kr. På baggrund heraf ansøger Odder Kommune om størst mulig låneoptagelse. Ansøgningsfrist 6. august Forventes svar i slutningen af august Lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Der er ansøgt om låneoptagelse på 4,2 mio.kr. til etablering af børnehave ved Skovbakkeskolen. Ansøgningsfrist 4. august Forventet svar i slutningen af august OPP/OPS lånepulje. Der afsættes en lånepulje på 150 mio. kr. til offentlige-private samarbejdsprojekter. Der er ansøges om størst mulig låneoptagelse til Skovbakkeskolen. Ansøgningsfrist 14. august Forventet svar inden budgetvedtagelsen i oktober. Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. For anlægsarbejder der ikke er omfattet af lånepuljen til borgernære områder (veje, administration m.v.) ansøges om størst mulig låneoptagelse. Ansøgningsfrist 4. august Forventes svar i slutningen af august Særtilskudspulje. I 2015 er særtilskudspuljen på 300 mio. kr. Særtilskudspuljen er til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation. Odder Kommune har ansøgt om størst mulig særtilskud i Odder Kommune har tidligere ansøgt om tilskud fra denne pulje, men har aldrig modtaget tilskud fra puljen. Ansøgningsfrist 4. august Forventet svar i slutningen af august Skattepulje I. Kommunerne kan indenfor en ramme på 150 mio. kr. forhøje skatten. Ansøgningsfrist 5. september Når der er svar på låneansøgningerne og tilskudsansøgningen, vil budgettet blive tilrettet med den faktiske låneadgang/tilskud.

15 15 UDVIKLINGEN I KASSEBEHOLDNINGEN Regnskabsresultatet for 2013 udviste en styrkelse af kassebeholdningen på 8,2 mio. kr. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2013 på 63,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2013 på 93,2 mio. kr. Odder Kommunes kassebeholdning bør i gennemsnit udgøre 3,0 % af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter, svarende til ca. 46 mio. kr. eller ca kr. pr. indbygger. En gennemsnitlig kassebeholdning på under kr. pr. indbygger betragtes som en kritisk lav kassebeholdning. Der er i serviceudgiftsbudgettet indarbejdet en budgetforbedringspulje, som i perioden har bidraget til styrkelse af kassebeholdningen. I perioden anvendes budgetforbedringspuljen til finansiering af anlægsinvesteringer. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Mio. kr. Kroner pr. indbygger , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr skønnet 135, kr skønnet 132, kr skønnet 112, kr skønnet 89, kr skønnet 79, kr. Udviklingen i kassebeholdningen er i høj grad præget af hvorledes udgifterne til anlæg afholdes hen over regnskabsåret, ligeledes påvirkes kassebeholdningen af institutionernes træk på opsparede midler. Der er fra 2013 til 2014 overført 13,4 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler og 37,0 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. I 2013 var den gennemsnitlige kassebeholdning på kr. pr. indbygger, til sammenligning var den landgennemsnitlige kassebeholdning på kr.

16 16 Nedenstående graf viser udviklingen i kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen (pr ) og udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning. Udviklingen er beregnet på grundlag af det fremlagte budgetoplæg for = regnskab, = budget Nedenstående graf viser den faktiske udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden januar 2011 juni 2014.

17 17 SERVICEUDGIFTERNE I 2015 Økonomiudvalget fastsatte den 5. maj 2014 basisbudgetrammen for serviceudgifterne i Efterfølgende er yderligere indarbejdet de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Rammen for serviceudgifterne i 2015 er fastlagt ud fra følgende forudsætninger: Basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2015 fastlægges på grundlag af: 1. Fremskrivning af budget 2014 til 2015 pris- og lønniveau. Prisstigningen udgør 2,1 % og lønstigningen 2,0 %, svarende til 19,3 mio. kr. 2. Demografisk udgiftsændring på grundlag af det aktuelle befolkningstal og befolkningsprognosen fra foråret Økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2014 i Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2014, som påvirker de fremtidige serviceudgifter. 5. Lovændringer som påvirker udgiftsniveauet. 6. Varige økonomiske afvigelser beskrevet i økonomioversigt nr , samt korrektioner på grundlag af regnskab Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. forudsættes anvendt til medfinansiering af nybygning af Skovbakkeskolen og Grobshulevej. Budgetforbedringspuljen indgår fortsat i serviceudgiftsbudgettet uanset den anvendes til finansiering af anlægsprojekter. Når budgetforbedringspuljen fortsat optages på driftsbudgettet, sker det for at imødegå statslige sanktioner ved eventuelle budgetoverskridelser. 8. Økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. BASISBUDGETTET FOR 2015 De økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen er indarbejdet i basisbudgettet. Der er fra forvaltningen fremsendt forslag til ny drift til folkeskolereformen, som overstiger de statslige tilskud. Disse forslag er ikke indarbejdet i basisbudgettet, men fremsendt i særskilt hæfte Forslag til ny drift. I forbindelse med vedtagelsen af fremtidens dagtilbud, vedtog Byrådet at der udarbejdes en række forslag til ny drift. Disse forslag er ikke indarbejdet i basisbudgettet, men fremsendt i særskilt hæfte Forslag til ny drift. På baggrund af punkterne 1-8 udgør basisbudgettet for serviceudgifterne 943,1 mio. kr. i Serviceudgiftsbudget i kr. Budget Pris- og lønstigninger Budget 2014 i 2015 pris- og lønniveau Demografisk udgiftsændring Budgetaftalen Folkeskolereformen Anlægsudgifter overført til drift i Øvrige ændringer 129 Økonomiaftale mellem KL og regeringen 300 Lovændringer 536 Serviceudgifter i budgetoplæg

18 18 Nedenstående tabel viser udviklingen i serviceudgifterne i Odder Kommune i perioden opdelt på 15 serviceområder i perioden Fra 2015 er der fastlagt 18 politikområder. Politikområder R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 B2014 B kr. løbende priser Folkeskoler Ældreområdet Administration Sundhed Voksne handicappede Børnepasning Børne- og Familiecenter Veje og grønne områder Fritid, bibliotek og kultur Økonomi og konsolidering del af Administration Kollektiv trafik og havne Byråd del af Administration Udlejning og bygningsvedligehold Redningsberedskab Arbejdsmarked Vækst og udvikling del af Administration Miljø Erhversvfremme og turisme I alt Budget opringeligt Afvigelse regnskab/budget Afvigelse i procent 2,5% 1,1% -3,6% -3,3% -2,6% R = regnskab, B = budget BEVILLINGSOVERSIGT FOR SERVICEUDGIFTER I 2015 Serviceudgifterne udgør 943,1 mio. kr. i Fordelingen på udvalgene fremgår af nedenstående tabel. Ved budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en nettobevilling, svarende til nettoserviceudgifterne for de opgaver, som det enkelte udvalg varetager. Efter budgetvedtagelsen er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overgivet til udvalgene. Bevillingsoversigt for serviceudgifter i 2015 i kr. Udgifter Indtægter Netto Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget I alt

19 19 Fremskrivningen af serviceudgifterne fra 2014 til 2015 pris- og lønniveau foretages på grundlag af de lønstigninger, som indgår i den seneste overenskomstaftale (KTO-aftale for perioden ) på det kommunale område, samt KL s forventninger til prisudviklingen. Serviceudgifterne i 2015 udgør 944,9 mio. kr. når de fremskrives til 2015 pris- og lønniveau. Forvaltningens forslag til basisramme udgør 943,1 mio. kr. Der er således en negativ realvækst på 1,8 mio. kr., svarende til 0,2 % i forvaltningens forslag til basisbudgetramme for Den negative realvækst kan stort set henføres til, at der af det særlige tilskud til folkeskolereformen er overført kr. fra drift til anlæg. Beløbet er anvendt til lokaleindretning mm. I 2016 tilbageføres beløbet til drift, der er således tale om en midlertidig negativ realvækst. Realvækstberegning fra 2014 til kr. Serviceudgifterne i det vedtagne budget Pris- og lønstigning fra 2014 til 2015 på 2,1 % Budget 2014 i 2015 PL-niveau Forvaltningens forslag til basisbudgetramme Negativ realvækst fra 2014 til SANKTIONSBELAGT SERVICEUDGIFTSRAMME FOR 2015 Rammerne for kommunernes serviceudgifter i 2015 er serviceudgifterne i 2014, tillagt pris- og lønudviklingen fra 2014 til 2015 og 0,2 mia. kr. som følge af helårseffekten af folkeskolereformen og netto 150 mio. kr. på den nære sundhed. Bortset fra disse to reguleringer, er der aftalt uændret udgiftsniveau i kommunerne i Budgetloven betyder, at såfremt kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceudgiftsramme for 2015 på 234,6 mia. kr., foretages der en reduktion i bloktilskuddet til kommunerne svarende til overskridelsen. Der vil ikke blive udmeldt en ramme for hver enkelt kommune, idet overholdelsen af den udmeldte sanktionsbelagte serviceudgiftsramme er en samlet opgave for kommunerne under ét. Den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme for 2015 består af samtlige servicesudgifter fratrukket: udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (betalinger til regionen), indtægter fra den særlige refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager indenfor det specialiserede socialområde, nettoindtægter på ældreboliger. Det fremgår af nedenstående tabel, at Odder Kommunes basisbudgetoplæg er 2,2 mio. kr. lavere end den for Odder Kommune beregnede sanktionsbelagte serviceudgiftsramme for Afvigelsen skyldes den tidligere nævnte midlertidige flytning af udgifter til indretning af lokaler mm. på folkeskoleområdet, samt lovændringer mm. Sanktionsbelagt serviceramme for 2015 Basisbudget- Sanktions- Forskel I kroner forslag ramme 1 Serviceudgifter i 2014 i 2015 pl-niveau Ændringer fra 2014 til I alt Lovændringer mm Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Særlig refusionsordning I alt sanktionsbelagt basisbudget/ramme

20 20 PULJER I BUDGET Markedsføringspulje (ØK) kr. 2. Udviklingspulje (ØK) kr. 3. Budgetforbedringspulje, reserveret til anlæg (ØK) kr. 4. Landdistriktspulje (ØK) kr. 5. Klimakommune (ØK) kr. 6. Klimastrategi (MTU) kr. 7. Skovrejsning (MTU) kr. 8. Grønne initiativer (grønt råd, partnerskab, stier og projekter)(mtu) kr. 9. Trafiksikkerhed (MTU) kr. 10. Forsøgs- og udviklingspulje på folkeskoleområdet (BUK) kr. 11. Fremtidens dagtilbud (BUK) del af pulje til kvalitetsløft kr. 12. Dagtilbudsloven kr. 13. Kunstindkøb (BUK) kr. 14. Fremtidens dagtilbud (BUK) kr. 15. Leder- og kompetenceudviklingspulje (ØK) kr. 16. Pulje til øget produktivitet, involvering og teleomsorg på ældreområdet. Del af aftale om demografi (SSU) kr. Ud over ovenstående puljer, er der i budgettet afsat puljer som i højere grad end ovenstående er disponeret. Folkeskolen: På folkeskoleområdet er der afsat en pulje på kr. som udgør det statslige særtilskud til implementeringen af folkeskolereformen kr. af denne pulje er overført til anlægsbudgettet til indretning af lokaler og kr. til merudgifter ved reformen. Restpuljen på kr. foreslås anvendt til en række implementeringstiltag som er beskrevet i hæftet Forslag til ny drift som udsendes forud for budgetseminaret. Dagtilbud: Til fremtidens dagtilbud er der afsat en pulje på kr. Puljen er tilvejebragt gennem strukturtilpasningen. Puljen forventes anvendt til initiativer indenfor dagtilbud. På baggrund af Byrådets beslutning om fremtidens dagtilbud, er der fremsendt en række forslag til ny drift på tilsammen kr. Disse forslag er beskrevet i hæftet Forslag til ny drift, som udsendes forud for budgetseminaret. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har den 23. juni 2014 besluttet at iværksætte 2 af de fremsendte forslag til budget De to forslag omfatter en forøgelse af antallet af vuggestuepladser og udvidelse af åbningstiden med 2 timer i daginstitutionerne. Udgifterne til disse to forslag udgør kr. i Puljen på kr. udgør herefter kr.

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere