Spar energi og ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar energi og ressourcer"

Transkript

1 Samfundsansvar i landbruget Spar energi og ressourcer Sådan gør du din bedrift mere klimavenlig og energibesparende til gavn for både samfundet og din egen bundlinje. Spar energi og ressourcer

2 Spar energi og ressourcer I en tid med knappe ressourcer og øget regulering af dem er der god fornuft i at spare på energien allerede nu. Når det gælder natur og miljø, er landbruget allerede gennemreguleret, men på energiområdet er der store muligheder. Du kan på din bedrift mindske energiforbruget - og i fællesskab med andre landmænd kan erhvervet blive en vigtig energiproducent i Danmark. Denne brochure giver dig eksempler på, gode råd og idéer til: - Hvordan du kan få overblik over din bedrifts miljømæssige udfordringer. - Hvordan du kan spare energi på din bedrift. EKSEMPEL PÅ SWOT AF ET LANDBRUG INTERNE STYRKER PÅ BEDRIFTEN God afstand til naboer Få lugt- og støvgener En attraktiv arbejdsplads INTERNE SVAGHEDER PÅ BEDRIFTEN Dårlige transportveje til og fra gården - Hvordan landbruget kan producere vedvarende energi og samtidig løse miljø- og naturproblemer. Forretningsdrevet samfundsansvar på din bedrift betyder, at du kan vælge løsninger, der skaber værdi både for dig som landmand og for hele samfundet. Værdien for samfundet ligger i, at det enkelte landbrugs klima-, natur- og miljøpåvirkning mindskes. Værdien for dig som landmand er både en bedre bundlinje og en strategisk gevinst, som bl.a. øger dine muligheder for at kunne producere i fremtiden. EKSTERNE MULIGHEDER FOR BEDRIFTEN Langt til kommuneplanrammen Få husdyrbrug med lav samlet udledning i nærområdet EKSTERNE TRUSLER FOR BEDRIFTEN Drikkevandsinteresser Kulturarv på ejendommen SWOT: Fra engelsk. Strenghts styrker, Weaknesses svagheder, Opportunities muligheder, Threats trusler.

3 Energi og ressourcer på din bedrift, i lokalområdet og i din region MILJØ: UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Videncentret for Landbrug har skabt et værktøj, der gør det nemmere for dig at få overblik over dine miljø-, bygnings,- og landskabsmæssige muligheder og udfordringer. Tjek: Hvordan sikres landbrugsproduktionen i fremtiden samtidig med, at der tages større hensyn til klimaog miljøbelastningen? For at besvare dette spørgsmål er det nødvendigt i detaljer at se på både den enkelte bedrift og landbruget i dit lokale område. Nogle løsninger kan du selv sætte i værk, mens andre kun giver det ønskede udbytte, hvis I er flere, der går sammen. En miljøstrategi kan hjælpe dig med at fremtidssikre dit landbrug. Det sker bl.a. ved at sikre økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og tilpasse produktionen til samfundets forventninger og krav. Som en del af en miljøstrategi er det vigtigt bl.a. at overveje følgende: - Hvad vil du med bedriften på kort og langt sigt? Fx nedtrapning eller udvidelse? Hvad med medarbejderne? Hvilke teknologiske løsninger ønsker du? - Hvad er rammerne for produktionen? Lever bygninger og inventar op til dine fremtidsønsker og samfundets krav? - Hvor langt er der til naboer og resten af lokalsamfundet? Hvor mange husdyrbrug er der i området, og hvor stor er jeres samlede belastning? - Hvilke miljø- og naturhensyn skal der tages på bedriften? For at få endnu større klarhed over bedriftens miljø- og ressourcemæssige udfordringer, kan du lave en SWOT-analyse. Tegn fire felter, sæt de fire overskrifter som i vist den orange box ind, og skriv de svar, der passer til din bedrift. I foreningerne I landbrugsforeningen kan I lave en afklaring og en SWOTanalyse for hele jeres område. En række initiativer i forhold til at mindske klima-, natur- og miljøpåvirkningen har kun effekt, hvis de løftes i fællesskab. Som en positiv sidegevinst kan en fælles indsats også være med til at forbedre landbrugets omdømme og åbne muligheder for samarbejde med f.eks. andre erhverv og offentlige institutioner.

4 Gode energiråd er billige Ved at spare på energien gøres en indsats både til gavn for din bundlinje og samfundets samlede C02- regnskab. Det er allerede lykkedes for en række industrivirksomheder at mindske f.eks. energiforbruget. Det har både nedsat CO2-udledningen og givet økonomiske besparelser. Du vil også kunne opnå et mindre ressourceforbrug på din bedrift ved at gennemgå arbejdsgange og brugen af f.eks. energi, vand, kemikalier og foder og derefter reducere forbruget. Videnscenter for Landbrug har udgivet et sparekatalog, som skal hjælpe dig med at nedsætte dit energiforbrug i den daglige drift. Derudover er der gode forslag til energirigtigt udstyr. Hvis du analyserer dit energiforbrug, vil der med stor sandsynlighed være oplagte besparelser, mens andre kræver investeringer. Sparekatalog: FRA BUNDLINJE TIL SAMFUNDSANSVAR I KOSTALDEN Her et regnestykke fra en sønderjysk bedrift med nybygget staldanlæg til 500 dyreenheder og 400 ha. jord. Investeringen er indtjent efter ca. 2 år. ØKONOMISK INVESTERING ÅRLIG BESPARELSE Forbedring af køleanlæg Varme under robotter* Dagslysstyring ved robotter Ur-styring i gammel stald I alt *Varme under robotter er særligt aktuelt i forbindelse med meget og vedvarende frost. Spar energi på kvægbedriften Køling af mælk, brug af varmeenergi fra mælkekølingen og belysning er tre områder, hvor du ofte kan spare på energien. Helt konkret kan du: - Etablere forkøling af mælk. Det mindsker energiforbruget til køling med op til 50 pct. - Benytte energien fra den varme mælk til beboelse og varmt vand. - Genindvinde varmt vand fra kølekompressoren. - Bruge frekvensregulerede vakuum-pumper, der mindsker energiforbruget med op til 50 pct. ved skabelsen af vakuum. - Isolere varmeforsyningsrør. - Rengøre luftkølede kondensatorer til køletank, hvilket giver besparelser her og nu. - Etablere lysstyring i stalde med godt dagslys. Det kan mindske energiforbruget til belysning med op til 35 pct. Spar energi på svinebedriften Belysning, ventilation, varme og foderfremstilling er områderne, du skal gå efter i sømmene, hvis du producerer svin. Helt konkret kan du: - Sluk lyset når der ikke er brug for det. Etablere lysstyring i fx drægtighedsstalde med godt dagslys. Det mindsker elforbruget til belysning op til pct. - Styre temperatur og fugtighed i fravænningsstalde. - Optimer eller udskift ventilationsanlægget. - Opsætte varmelampestyring, hvilket både sparer el til varmelampe og varme til gulvet. - Isolere varmerør, hvilket giver stor energibesparelse med meget kort tilbagebetalingstid. - Kompensere for udendørstemperaturen på varmeanlægget. - Udskifte kedelanlæg, hvilket kan spare op til 20 pct. af olieforbruget.

5 Du tjener på bundlinjen og kan sætte den sparede CO2 ind på din Image-konto. Husk at fortælle den gode historie - Til medarbejderne den attraktive arbejdsplads. - Til naboerne det gode naboskab. - Til kommunen velvilje ved tilsyn og miljøgodkendelse. - Til politikkerne mere fordelagtige rammevilkår. - Til omverdenen bedre image for erhvervet. Fortæl historien på fx bedriftens hjemmeside eller info-folder, i lokalavisen, i ERFA-gruppen og til byfesten. FRA BUNDLINJE TIL SAMFUNDSANSVAR I SVINESTALDEN Her et eksempel fra en sønderjysk bedrift med årssøer og 120 ha. jord. LETTE TILTAG, DER IKKE KRÆVER INVESTERING (ØKONOMISK ÅRLIG BESPARELSE): Isolering af varmerør: 500,- Papirnedhæng fra overdækninger: 2.550,- Mindre aftenbelysning i farestald: 8.370,- Ændret belysning om dagen i drægtighedsstald: 3.540,- I alt: ,- LANGSIGTEDE TILTAG MED INVESTERING: Ændret ventilation ( ,-) ,- Ændringer ved fodermølle (12.000,-) 2.500,- I alt: ,- OMREGNET TIL CO2 Klimadebatten er aktuel - også for landbruget. Her spiller et ansvarligt ressourceforbrug en central rolle. 1 kilowatt-time strøm svarer til ca. 0,5 kg CO 2 På en bedrift kan der typisk spares mellem og kilowatt-timer, hvilket svarer til mellem 15 til 25 tons CO 2 pr. år. Til sammenligning udleder hver dansker i gennemsnit 10 tons CO 2 pr. år. 1 tons CO2 fylder 550 m3, svarende til rumfanget af en 10 meter høj ballon.

6 Skab ny energi sammen Landbruget som erhverv står over for en stor fælles opgave. En række miljø- og naturproblemer skal løses. Samtidig skal samfundets ambitioner om f.eks. produktion af vedvarende energi og mere og tilgængelig natur indfries. Det er generelt svært for den enkelte landmand at ændre noget i stor skala. Det kræver derimod en fælles og koordineret indsats. Derfor er det umiddelbart en sag for landbrugets organisationer ikke mindst din forening at planlægge, koordinere og skabe fremdrift i disse fælles projekter. Specielt vedvarende energi og natur- og miljøprojekter er oplagte. I Danmark er brugen af biomasse til fremstilling af energi firedoblet mellem 1980 og I 2006 stod landbruget og skovbruget for ca. halvdelen af den samlede fremstilling af vedvarende energi ved især at levere halm og træ til kraft-varmeanlæg. Til sammenligning udgjorde vindenergi blot 18 pct. Her kan du sammen med fx dine kollegaer og din forening finde Inspiration til projekter, I kan kaste jer over i fremtiden Tænk i partnerskaber Den danske stat, en række kommuner og landets forsyningsselskaber har allerede store ambitioner om vedvarende energi baseret på biomasse. Især Bornholm er langt fremme. Visionen er at gøre øen til et CO 2-neutralt samfund baseret på bæredygtigt og vedvarende energi i år Det kræver handling, og derfor sætter Bornholm ind med bl.a. indenfor Grøn energi. Grøn energi skal udover den bæredygtige energiløsning skabe vækst og arbejdspladser. Det sker i et offentligt-privat partnerskab, hvor der især fokuseres på at mindske CO 2- udslippet på ikke-kvotebelagte områder som fx individuel varme, transport, landbrug og små fyringsanlæg. Flere steder i landet spiller landbruget en central rolle ved at etablere biogasanlæg sammen med de lokale forsyningsselskaber. Der er også store muligheder i fremtidige samarbejder med industrien, fordi produktion baseret på grøn energi er en konkurrencefordel. Udnyt engen bedre Gylle, halm og andre restprodukter fra fødevareproduktionen indgår allerede i fremstillingen af grøn energi. Produktion af pileflis og græs kan blive en af fremtidens måder at kombinere energiproduktion med miljø. Marginale og miljøfølsomme områder ved søer, åer, moser og kyster er især velegnede til denne produktion af grøn energi. Sammen med universiteter og lokale myndigheder forsøger landbruget i flere projekter at vise, hvordan erhvervet kan blive en endnu større leverandør af råmaterialer til fremstilling af grøn energi - uden at det går ud over fødevareproduktionen. Ét projekt går ud på at fjerne enggræs, som derefter bruges til biogas og produktion af gødning. Et andet skal demonstrere, hvordan miljøfølsomme landbrugsarealer kan udnyttes til produktion af pileflis til energisektoren og samtidig nedsætte den skadelige udledning af kvælstof i vandløb og fjorde. Landbruget tager del i disse projekter for at: - Bevare naturværdien i åbne engarealer. - Skabe et øget forretningsgrundlag for landbruget. - Fremstille økologisk gødning. - Forøge mængden af biomasse til afbrænding og afgasning. - Fjerne næringsstoffer fra jorden og mindske udvaskning.

7 LANDBRUGET SKABER GRØN ENERGI PÅ BORNHOLM For at blive en CO 2-neutral og bæredygtig ø arbejder Bornholm med forskellige energiløsninger: Vindkraft, biogas, 2. generation bioethanol, fjernvarme og affaldsforbrænding. Landbruget er en vigtig medspiller på flere områder. I biogasanlægget skabes der energi fra biomassen, der består af dyrenes gødning og organisk affald. Biogassen omdannes til elektricitet og fjernvarme til de bornholmske husstande. Slam, et restprodukt fra produktionen, transporteres tilbage til øens landmænd, som bruger det som gødning. I 2010 opføres det første demonstrationsprojekt i verden, hvor affaldsbiomasse som fx græs, haveaffald, papir og træ omdannes til CO 2- neutral energi. Det sker hovedsaglig i form af bioethanol, men også el og varme. Halm og træflis er grundlaget for fjernvarmen, og der bruges udelukkende lokalt brændsel. Halmen leveres af lokale landmænd, træflisen er spildtræ fra et savværk. Det eneste restprodukt er aske, som landmændene kan bruge som gødning på marken.

8 Landbrug & Fødevarer og Erhvervs- og- Selskabsstyrelsen er gået sammen om en branchekampagne for forretningsdrevet samfundsansvar i landbruget. Virksomheders samfundsansvar omfatter frivillige initiativer i forhold til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø, klima og bekæmpelse af korruption. Det handler altså om det, loven ikke foreskriver. Du og din virksomhed kan selv aktivt påvirke og udnytte disse udfordringer og på den måde opnå konkurrencemæssige fordele. Arbejdet med samfundsansvar skaber størst værdi for din bedrift, når det hænger naturligt sammen med din forretningsstrategi og supplerer din kerneforretning. Udfordringerne for landbruget handler både om et fælles ansvar for hele branchen og et ansvar på den enkelte bedrift. Landbrugets produkter og produktionsmetoder skal respekteres af det omgivne samfund. Samfundsansvar bliver derfor nødvendigt for at sikre branchens konkurrenceevne og retten til at producere og afsætte varerne. For den enkelte landmand handler det om, at grundlaget for konkurrencemæssig produktion også er at være en god forvalter af miljø, natur, klima og dyrevelfærd, og samtidig være en attraktiv arbejdsplads, en god nabo og en aktiv del af lokalsamfundet. Du kan være med til at forbedre landbrugets image og samtidig forbedre din indtjening. Tag del i Samfundsansvar i landbruget! Læs også kampagnens to andre brochurer Når dyrene trives og Miljø på arbejde. De kan fås ved henvendelse til eller downloades på Se mere på overskudmedomtanke.dk og samfundsansvar.dk. Landbrug & Fødevarer 2010 Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Foto: Side 7, EyesOn Oplag: Publikationen er trykt på 100 % genbrugspapir Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget Samfundsansvar i landbruget Miljø på arbejde Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads Mijløaktiviteter - Arbejdsmiljø Landbrug & Fødevarer Arbejdsmiljø At skabe et godt

Læs mere

Holdning og ansvar på din bedrift

Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift handler om samfundsansvar og om måden vi tjener penge på. Arbejdet med samfundsansvar har, som alt

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes?

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes? UDFORDRINGERNE ELECTROLUX MÅLGRUPPEN: De 18-25 årige førstegangskøbere. UDFORDRINGEN: Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab GRØNT REGNSKAB 2013 www.albertslund.dk/groentregnskab Indhold Forord 3 Varme 4 El 6 Vand 8 Affald 10 Transport 12 Natur 14 Indkøb 16 CO 2 18 2 GRØNT REGNSKAB 2013 // INDHOLD Forord Med Grønt Regnskab 2013

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

GØDNING Fosforrige krystaller fra urin, der stopper rørene på renseanlæggene, kan blive et økologisk gødningseventyr. S. 8 11.

GØDNING Fosforrige krystaller fra urin, der stopper rørene på renseanlæggene, kan blive et økologisk gødningseventyr. S. 8 11. PROTEIN Valle, et tidligere affaldsprodukt fra osteproduktion, bliver i dag brugt til protein i sportsdrik. S. 5 GØDNING Fosforrige krystaller fra urin, der stopper rørene på renseanlæggene, kan blive

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere