BORNHOLHSKE SAMLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLHSKE SAMLINGER"

Transkript

1 BORNHOLHSKE SAMLINGER

2 BORNHOLMSKE SAMLINGER

3 BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI

4 ISBN I kommission hos William Dams boghandel, Rønne

5 INDHOLD Robert Smalley Kalkmalerierne i Povls Kirke 9 V. Svendsen Falske sølvdalere på Bornholm 1826 og Ebbe Gert Rasmussen Rønne i det 17. århundrede 3 5»Goplerne«Marinarkæologisk fund ved Bornholm 57 Fred. Brandt Fra kvægtuberkulosens bekæmpelse på Bornholm 61 Lise Bender Jørgensen Et fodbæger i særegen form fra Stensebygård, Bodilsker sogn 77 Johannes Thoms Rønne i juni Brev til fru Arboe 85 Arne Madsen Negerskulptur på Bornholms Museum 99 Bent Bergsøe Hvem byggede Svaneke kirkespir i 1789? 111 J. Klindt og Helmer Kofod Bitterdram mod skørbug 121 Aksel Jensen Vognhjulets fremstilling, materialer og det anvendte værktøj 131 Johannes Lyngby Dams Hotels historie 15 3 Olaf Hansen Bornholms Historiske Samfund 185 Bornholms Centralbibliotek litteratur om Bornholm

6

7 FORORD Hermed foreligger 5. bind af Bornholmske Samlinger. Det bringer bidrag af vicekontorchef, cand. jur. Bent Bergsøe, fhv. gdr. Fred. Brandt, fhv. karetmager Aksel Jensen, arkæologistuderende, stud. mag. Lise Bender Jørgensen, civilingeniør J. Klindt, fhv. hotelejer Johs. Lyngby, sognepræst, cand. theol. Arne Madsen, adjunkt, cand. mag. Ebbe Gert Rasmussen, konservator ved Nationalmuseet Robert Smalley, kontorchef V. Svendsen, overlæge Johs. Thoms og et kollektiv fra svømmedykkerklubben»goplerne«. Billederne til artiklerne er dels stillet til rådighed af forfatterne, dels af Nationalmuseet, Det kgl. Bibliotek, Bornholms Museum, Hærens Arkiv, B. Ilsted Bech, Algot og Gert H. Jørgensen. Redaktionen takker såvel forfatterne som dem, der har bidraget med illustrationsmateriale. Et nyt element i dette bind er Aksel Jensens artikel om det gamle karetmageri. Det har længe været mit Ønske, at Bornholmske Samlinger skulle bidrage til at bevare viden om gamle, nu uddøde erhverv. Dette er et første forsøg. Jeg håber, at det vil inspirere andre til at komme til os med deres viden. Eventuelt kan redaktionen optage beretninger på bånd, som så senere kan redigeres til udgivelse i Bornholmske Samlinger. Bibliografien udarbejdes fra og med dette bind af Bornholms Centralbibliotek, hvis ledelse og personale vi takker for denne indsats, der fortsætter bibliotekar Esther Iversens uvurderlige arbejde. Fra og med dette bind er Bornholmske Samlinger tilmeldt Dansk Bogfortegnelse ISBN. Enhver fremtidig bogudvidelse fra Bornholms Historiske Samfund vil bære et af de numre, vi har fået tildelt i den internationale standard-bognummerering. Dette er tilstrækkeligt til at identificere bogen ved bestilling over hele verden. Nummeret findes på bagsiden af titelbladet og på bagsiden af omslaget. Rønne 1. august C. H. Kibsgaard lektor v. Rønne statsskole red. af Bornh. Samlinger

8

9 KALKMALERIERNE I POVLS KIRKE Af Robert Smalley Under hovedistandsættelsen af Povls kirke i 1957 fandtes spor af kalkmalerier. Ved nærmere undersøgelse kunne det konstateres, at skibets vægge havde rummet en righoldig, fortællende billedserie, hvis motiver hovedsageligt var hentet fra det Ny Testamente. Såvel nord- som triumf- og sydvæggen havde fragmenter af kalkmalerier, som oprindelig var sat op i to friserækker, adskilte ved et vandret løbende, farveløst bånd, og inddelt for nordvæggens vedkommende i sandsynligvis 14 billedfelter, af hvilke 13 med figurmotiver viste sig at være delvis bevaret ved den præliminære afdækning. Felterne var inddelt ved lodrette, relativt brede rammer, hvoraf enkelte havde fragmenter af brunlige rankeløb på kalkbund. En meget omfattende udtynding af billedsamlingen havde fundet sted på et tidligere tidspunkt, enten i 1871, da kirken forlængedes mod vest, eller under en restaurering som foretoges i Ved en af disse lejligheder mistede triumfvæggens nederste halvdel og sydvæggen størstedelen af sine malerier. På skibets meget sønderbrudte sydvæg sås i Øverste række rester af en apostelfrise og læn- gere vestpå et synderegister. Af triumfvæggens vestside var kun lidt af de oprindelige dekorationer tilbage: i Øverste række på den nordre halvdel forekom Korsgangen samt Pietas, alt øvrigt var tabt. På den sør:dre halvdel fandtes David og Goliat og Ofringen af Isak, som er en billedparallel til Korsgangen. Underste række var for længst nedbrudt og nypudset. Nordvæggens billedrækker strakte sig over en længde på 8,91 m regnet fra Øst, men nåede vel sagtens lidt længere mod vest i den oprindelige udformning. Motiverne var, begyndende fra vest i øverste række: 9

10 ROBERT SMALLEY Felt I. Felt II. Felt III. Felt IV. Felt V. Felt VI. Felt VII. Felt VIII. Felt IX. Felt X. Felt XI. Felt XII. Felt XIII. Jesus og apostlene i Getsemane have. Kun lidt tegning kunne ses, og motivbestemmelsen skete på basis af de øvrige billedfelters kronologiske udvikling, som var gennemført strengt rækken ud. Jesus forrådes af Judas. Jesu pågribelse. Jesus for Kaifas. Jesus for Pilatus. Hudstrygningen. Tornekroningen må have været at se her, men bortset fra en ganske lille rest af en klædedragt var alt tabt. I nederste række fulgte: Korsfæstelsen. Golgatagruppen. Et romansk vindue adskilte felt IX og X, og under vinduet forekom svage spor, som ikke var til at læse, af en flerlinjet indskrift. Josef af Arimatæa og kvinderne ved Jesu afsjælede legeme. Jesu opstandelse. Kvinderne ved Jesu grav. Ukendt motiv. I feltet sås et bygningsværk, og i højre side et nøgent menneske bærende på et åg med spande. Under felt XI fandtes en noget udvisket tavle af senere dato, hvorpå man foroven kunne læse: Bornholm 1654, og til venstre (A)nno. Af en indskrift på seks eller flere linjer kunne endvidere læses på første linje: (Povl)sker sogn, og på de øvrige linjer må have stået navnene på de sogneboere, der døde som ofre for den sorte død i , formoder man. Især i den øverste række af billedserien var bevaringstilstanden allerede i 1957 meget ringe. Kalklagene hang ualmindeligt løst på kirkens glatte sten, og store partier var gået tabt. Kun få felter var i en stand, så færdig-afdækning og istandsættelse kunne foretages med tilfredsstillende resultat. Dog, tre af motiverne havde 10

11 KALKMALERIERNE I POVLS KIRKE Golgatagruppen (felt IX). Longinus stikker Kristus i siden. stadig mange synlige detaljer, og et fjerde havde muligvis overkalkede detaljer, således at der var chance for, at et godt resultat kunne opnås ved deres konservering. Menighedsrådet gik derfor ind for, at felterne IX, X, XI og XII i nederste række på nordvæggen blev bevaret. Det blev ved afgørelsen også taget i betragtning, at, da disse fire felter med motiverne fra lidelseshistorien var sammenhængende, ville det skabe en harmonisk dekoration på kirkerummets tidligere nøgne, hvidkalkede vægge. Derimod var bevaringstilstanden på triumfvæggen og sydvæggen så ringe, og så få fragmenter var tilbage, at de ligesom den for- 11

12 ROBERT SMALLEY faldne del af nordvæggen atter blev overkalket. Imidlertid besluttede man også at bevare et enkelt billedfelt på sydvæggen, placeret højt over indgangen fra våbenhuset, en usædvanlig fremstilling af et synderegister. De fem billedscener blev dækket til med maskinpapir som beskyttelse, mens kirkens hovedrestaurering fortsattes. Arene gik, og Povlskers kalkmalerier blev ikke glemt, men konservatorerne har meget at passe i et land med omkring 5 00 kirker med kalkmalerier. Først 11 år efter hovedrestaureringen, i sommeren 1969, kunne færdig-afdækning og konservering af billederne påbegyndes. Ved min ankomst til kirken viste det sig, at samtlige kalkmalerier var i en meget utilfredsstillende stand. Nedbrydningen af bindigheden mellem kalklaget og murværket var på dette tidspunkt så vidtgående, at det overvejedes, om en sikring på stedet måtte vige til fordel for aftrækning af billederne. At ændre billedernes tilhørssted ville have været højst påklageligt, og uanset hvilke vanskeligheder opgaven kunne give var det at foretrække, at de forblev på deres oprindelige plads. Arbejdet med istandsættelsen blev påbegyndt fra vest på nordvæggens ringest bevarede felt, Golgatagruppen. Kalk og farvelag hang helt løst fra væggen, således at meget ville være gået tabt ved de mindste vibrationer i rummet. Mange dage brugtes til indsprøjtning med lim i og bag ved de mange løstsiddende partier, og til fæstning med lim langs kanterne af bruddene. På den måde blev feltet gjort bastant, og derefter kunne det tåle finafdækning ved ganske let bankning med en særlig af dækningshammer med en knivskarp æg. De sidste skaller, som endnu dækkede farverne, kunne skæres eller raderes fri fra overfladen med en skalpel. Ved hjælp af disse midler var det muligt at gennemføre afdækningen uden noget tab. Der blev afdækket flere detaljer, som ikke tidligere havde været synlige, bl. a. den korsfæstedes lændeklæde og nogle stjerner og blomster på baggrunden, og det viste sig, at meget kunne hentes frem af den tilsyneladende fragmentarisk bevarede Longinus. Man kunne konstatere det lidt usædvanlige, at han er til hest. Longinus er iført en trøje med puffer ved skuldrene og en høj- 12

13 KALKMALERIERNE I POVLS KIRKE Kvinderne ved Jesu grav påskemorgen (felt XII). puldet hat. Spydet støder han op i Jesu side, hvorfra blodet vælder. Midt i feltet er den korsfæstede, og til højre ses Maria i hvid kjortel og hovedlin og varmgrå kappe, og Johannes Evangelisten i rødbrun kjortel; begge er forsynet med glorie. INRI står skrevet på en seddel over korset, og i baggrunden ses Jerusalem. Alle revner og huller i og omkring billedet blev renset og udbedret. Reparationerne blev udført med en kalkmørtel blandet af grundigt vasket og sigtet bakkegrus og hydratkalk og blev derefter indtonet med kulekalk tilsat lidt farver, så det passede til dekorationens bundfarve. Der anvendtes fortrinsvis en neutral farve, afstemt 13

14 ROBERT SMALLEY med henblik på at give en let sløring for at neddæmpe den ellers»støjende«virkning, de lyse reparationer ville have i en tæt malet farveflade. Som bindemiddel til denne udpletning med farve benyttedes kalk. Til sidst, for at beskytte billedet imod forfald, og for at binde og klare de gamle, pulveragtige farver, blev feltet tilstrøget med kalciumhydroxyd (kalkvand). Farvernes pulveragtige konsistens, eller mangel på fedtholdighed, var sikkert skyld i, at en foretagen undersøgelse ved ultraviolet bestråling kun havde lidt at fortælle om eventuelle forsvundne detaljer. Til højre for det romanske vindue kommer i en blok de næste tre billedfelter. Desværre er af rankerne imellem felterne kun den imellem felt X og XI bevaret. Arbejdet med de tre felter foregik samtidigt, og de blev behandlet på samme måde som Golgatagruppen, bortset fra at der anvendtes en finere mørtel til reparationerne. Felt X, Josef af Arimatæa og kvinderne ved Jesu dødsleje, var det bedst bevarede felt, dog var det falmet en del siden afdækningen. De tre Maria'er, der står bag ved sarkofagen, har glorie om deres hvide hovedlin; den midterste af de tre kvinder mangler ansigtsdetaljer. Josef, som er lille i forhold til kvindernes størrelse, har lange hoser, der er rullet ned under knæene, en trøje med skulderpuffer og en toppuldet hat. Det fremgik under afdækningen, at de hænder, som griber om Jesu linsvøbte legeme, tilhører Nikodemus, der står til højre i billedet. I det næste billedfelt (XI) er Jesu Opstandelse gengivet. En del af billedet mangler ved partiet omkring Jesu hoved, ellers er det næsten fuldkomment. Den opstandne står på kanten af sarkofagen, der har ruder. I sin venstre hånd har han en stav med dobbeltkors og en sejrsfane, den højre hånd er oprakt. Jerusalem kom efter finafdækningen til at stå klart og tydeligt i baggrunden med en borg og beboelseshuse i flere stokværk. I hvert hjørne af feltet forneden sidder en sovende kriger, den ene med en stridsøkse i hænderne, den anden med et spyd. Under sarkofagen er malet et rødligt hovede, der er flammende foroven, formentlig et sindbillede på dødsriget. 14

15 KALKMALERIERNE I POVLS KIRKE Synderegistret på nordvæggen viser forskellige dyriske laster. 15

16 ROBERT SMALLEY Noget af værktøjet brugt til istandsættelsen. Det sidst behandlede felt på kirkens nordvæg viser kvinderne ved Jesu grav (XII). Dette felt var meget lidt afdækket, således at nye detaljer kunne drages frem ved forsigtig manipulation med afdækningshammeren, i særdeleshed på englen til højre for den tomme sarkofag, og de okker-malede salvekrukker, som kvinderne holder i højre hånd. Af de to kvindeskikkelser, som var synlige i 1958, manglede den ene ansigtstræk. Da yderligere en kjortelklædt kvinde blev fremdraget under behandlingen, er det nu den midterste af de tre Maria'er, af hvis hoved kun konturerne er bevaret. I højre hjørne, forneden på felt XII, sås ganske få rester af et overliggende yngre maleri. På fragmentet - kun Øverste del af en bladomgivet tavleramme var i behold - stod seks sirligt svungne bogstaver. Efter fotografering blev dette fragment fjernet til fordel for det underliggende farvelag. De tre sammenhængende billedfelter slutter nederst i en grå bort. Stilladset blev flyttet til skibets sydvæg (og væsentligt forhøjet), hvorpå det enestående billedfelt over våbenhusets dør kom under 16

17 KALKMALERIERNE I POVLS KIRKE Til venstre Gravlægning (felt X). De tre Maria'er står bag sarkofagen, Josef af Arimatæa og Nikodemus lægger liget i den. Til højre Opstandelsen (felt XI). Den blødende Kristus rejser sig fra sarkofagen med den kristne tros sejrsfane i hånden. behandling. Efter fjernelsen af det papir og lim, som stadig sad hen over billedet til beskyttelse, var det muligt at begynde på afdækningen uden præliminær fastlægning af overfladen, hvilket var nødvendigt ved kirkens øvrige kalkmalerier. Til gengæld måtte mange steder udplettes med kalk, fordi stenene stod nøgne. Adskillige detaljer blev fremdraget som supplement til de allerede synlige skikkelser. Endnu to dyr er kommet til syne: en rødbrun bjørn og en ulv, som danser sammen. Under det dansende par ses en hare, som leger et eller andet tavlespil med en gris. Mellem de spillende står et ølkrus. Over grisen giver en bjørn (også rødbrun) et nummer på sækkepibe. En gammel reparation findes imellem haren og grisen under ølkruset. Den blev ikke hugget ud og repareret på ny til fare for de omliggende farver, men blev i stedet for indtonet med kalk, så den passede til baggrundens kalkfarve. 17

18 ROBERT SMALLEY Kalkmalerierne i Povls kirke er malet på en let gullig hvidtekalk i den for gotiske malerier almindelige al secco teknik. Hovedfarverne er gulokker, mørkrød (dodenkopf) og sort. I sin tid har farverne i kalkmalerierne været kraftigere og af andre nuancer. Flere farver er dekomponerede, således er en lysgullig, nærmest citrongul farve på mange steder blevet tilbage i stedet for den oprindelige zinnober. Andre steder er en gråbrun farve sikkert rest af oprindelig mønje. Når man betragter kalkmalerierne i Povls kirke, som kan dateres til omkring 1560, virker deres malemåde snarest som tegninger, og der træder mindelser om en bestemt billedkilde frem. Det er det folkelige træsnit, som med tysk oprindelse vandt stor udbredelse i Danmark. Billederne er i høj grad præget af det tidspunkt, de er malet på. (Fotografier og kildemateriale fra Nationalmuseets arkiver)

19 FALSKE SØLVDALERE PA BORNHOLM 1826 OG 1832 Af V. Svendsen J Bornholmske Samlinger II. række, bind 2, side 65 ff., har universitetsbibliotekar Poul Kallmoes skildret den store falskmøntnersag på Bornholm Det anføres her, at hovedmanden og en af hans medskyldige i sagen, som drejede sig om forfalskning af rigsbankdaler sedler, tidligere var straffede for fremstilling af falske sølvdalere. Efterfølgende bygger bl.a. på de retssager, der i den anledning blev rejst mod de pågældende. I juni måned 1826 var der en uges tid på Galløkken ved Rønne eksercits for militsens officerer og underofficerer. Der har åbenbart været en vis tilstrømning af byens borgere, måske mest børn, til disse Øvelser, i hvert fald var der derude også en del koner, som fra interimistiske udsalgssteder solgte hvedebrød og anden herlighed. Da den sidste øvelsesdag den 15. juni var forbi, opdagede nogle af disse»kurvekoner«, at de havde fået i alt 5 falske sølvdalere, som de mødte op med og afleverede til politiet. Byfoged i Rønne var på dette tidspunkt Jacob Claudius Pingel. Han var født 1784; efter 1806 at være blevet cand. jur. var han en årrække officer i hæren, indtil han, som så mange andre juridisk uddannede officerer, fik et embede som byfoged og politimester. For Pingels vedkommende blev det i Rønne. Han var ungkarl, da han 1820 kom til Bornholm, men tre år senere giftede han sig med den rige enke efter kommandant Kohl på Christiansø og arvede derved den store gård, som lå på St. Torvs nordside omtrent fra det nuværende St. Torvegade til Nørregade. Kohls pompøse gravmæle findes endnu på Rønne kirkegård. Indskriften er noget medtaget af tidens tand, men der læses bl.a.:... en Sorg, som kun Fornuft og Tid kan lindre. - Hertil skal den spøgefulde dr. Kabell engang have tilføjet: Ja, og så Pingel! 19

20 V. SVENDSEN Under prins Christian Frederiks ophold på Bornholm i juli 1824 boede han hos Pingel i gården på St. Torv, og prinsen var så tilfreds med opholdet, at han i Rønne kirke stod fadder til Pingels nyfødte søn. Pingel omtales som værende byen en god mand, og en gade, Pingels Alle, bærer hans navn. Han anlagde en stor have, eller park ville vi vel sige i dag, der strakte sig fra det nuværende rådhus mod nord langs det nuværende Nørregade og langt op mod Øst. Den var indhegnet med høje gærder, og i det sydvestre hjørne var anbragt en meget smukt forarbejdet gitterport. Om søndagen tilstodes det anstændige borgerfolk at spadsere derinde! Pingel skulle nu se at finde frem til falskmøntneren, som havde bedraget konerne for de 5 rigsbankdaler. Man hæftede sig særlig ved befalingsmændene, som flere havde set handle med konerne og betale med sølvpenge. Navnlig rettede mistanken sig mod en underofficer i infanteriet, Christian Hei, som nogle unge mennesker havde set i besiddelse af mange sølvdalere. Men Hei og de andre befalingsmænd var nu spredt rundt på øen, hvorfor Pingel måtte anmode sine kolleger i de forskellige herreder om assistance. Den omtalte Christian Hei var hjemme hos sin moder på Hullegård i Aker - hans far var for nylig død - angående ham skriver Pingel til byfogeden i Søndre Herred Niels Peter Arboe og beder ham foretage en ransagning på Hullegård samtidig med, at han forhører Christian Hei. Det viste sig, at Hei kunne klare for sig, endvidere sagde hans foresatte, løjtnant Andr. Kofoed, god for ham. Arboe og hans betjent undersøgte bryggers og andre lokaliteter, men fandt ingen grejer, der var anvendelige til at fabrikere mønter med. Pingel fik derfor den besked, at Hei måtte anses for mistænkt uden grund. Rapporterne fra de andre herreder gav heller ikke noget som helst resultat. Men så skete der noget i Nexø. Købmand Møller afleverede til byfogeden en falsk sølvdaler, som hans kone havde modtaget i butikken som delvis betaling for nogle varer, men hun kendte ikke den person, der havde handlet hos hende. 20

21 FALSKE SØLVDALERE Ret hurtigt samlede mistanken sig dog om en ganske ung mand, den godt 18-årige Christopher Bidstrup, søn af Peder Jensen Bidstrup på Tornegård, 3. vdg" Poulsker. Han blev arresteret og tilstod, at det var ham, der havde været hos købmand Møller og udgivet den falske mønt, og at det var ham selv, der havde lavet den. Han forklarede, at han ved spil havde pådraget sig en gæld på 10 rdl., som han ikke kunne betale, og han ville ikke tale til sine forældre derom. Han traf da en mand, Morten Martinsen Beck, som forklarede ham, hvorledes han nemt kunne lave dalere af tin, som dog skulle blandes med stødt glas for at tilvejebringe klang i mønten. Beck sad længe arresteret, men det var ikke muligt at få ham til at tilstå andet, end at Bidstrup havde fortalt ham, at han var ved at støbe falske dalere. Christopher Bidstrup gik da i gang med støbningen, således som Beck havde forklaret ham. I maj måned lykkedes det ham at tilbytte sig en sølvdaler hos købmand Holm i Nexø. Bly og tin havde han købt hos glarmester Due under foregivende af, at han skulle bruge det til at reparere en kedel med. Yderligere havde han fået fat i noget gammelt vinduesbly, og de to portioner bly smeltede han sammen og lavede deraf tre kugler, som han bagefter slog flade, så de kunne benyttes som form, idet han lagde sølvdaleren mellem to af disse blyplader, slog 4 af de såkaldte låsesøm gennem pladerne og hamrede derefter med en økse så stærkt på disse, at pladerne flød fuldstændig sammen og altså fik samme præg som den imellem dem liggende sølvdaler. Derefter skilte han blypladerne fra hinanden, fjernede sølvdaleren, føjede pladerne sammen ved hjælp af de fire søm, og han havde en form, hvormed han kunne støbe dalere af tin, hvori han dog undlod at blande stødt glas. Af noget blik lavede han sig en støbeske. I en løkke i nærheden af sine forældres gård udsøgte han sig et sted bag en busk, hvor ingen fra de omliggende gårde kunne se, hvad der foregik. Her gravede han en rund kule i en halv alens 21

22 V. SVENDSEN dybde, og om natten gik han, forsynet med en lygte med lys i, ud til løkken og foretog støbningen. Da Bidstrup i retten havde afgivet denne tilståelse, kørte dommeren ved nattetid med ham ud til løkken for at tage stedet i Øjesyn. Man fandt kulen med noget forkullet brænde i bunden, og Bidstrup hentede fra en busk i nærheden den omtalte støbeske, som han havde forsynet med et skaft af ståltråd. Da Bidstrup havde støbt otte stk. dalere på denne måde, kom en ung mand, der var tre år ældre end ham, Rasmus Pihl fra Poulsker, til ham og beklagede sig over, at han ikke havde et sort silkehalstørklæde, når han skulle til eksercits; han bad Bidstrup skaffe sig et sådant. Bidstrup betroede da Pihl, at han støbte falske dalere, og hvis han ville tie med det og hjælpe ham, kunne han få penge til sit tørklæde. Dette lovede Pihl. I fællesskab gravede de derefter en kule et andet sted og samlede brænde og lyng sammen til brændsel. En nabo opdagede imidlertid dette mærkelige forehavende og fortalte det til Pihls forældre, hvorefter de unge mennesker enedes om foreløbig at indstille fabrikationen. De falske mønter skulle efter støbningen pudses lidt af, og begge behandlede dem derefter med kniv og fil særlig på kanten. Trods denne efterbehandling forstår man godt, at retten konstaterer, at de er meget slet eftergjort, navnlig adskiller farven sig betydelig fra en ægte sølvdaler. Forsynet med seks af disse falske dalere fordelt ligeligt imellem sig begav Bidstrup og Pihl sig til Rønne den sidste eksercitsdag den 15. juni. Ude på Galløkken fik de sælgekonerne til at veksle dem, således at de fik noget hvedebrød og en snaps samt en enrigsdalerseddel. ~edlerne var dengang mindre værd end sølvpenge. Den ene kone gjorde dog vrøvl, hun mente, daleren var falsk, og de måtte tage den tilbage. På vejen hjem til Poulsker kastede Bidstrup denne mønt i en dam, de kom forbi. Der manglede endnu en mønt af de otte stykker, Bidstrup havde fået lavet, denne havde han givet til en navngiven mand, som ved nærmere eftersyn blev klar over, at den var falsk, men han troede, 22

23 FALSKE SØLVDALERE at Bidstrup selv var blevet narret, derfor havde han endnu ikke givet den ud. Det synes, som byfoged Arboe ikke har været særlig ivrig efter at afsige dom i sagen. I hvert fald søger han at få den lempet over til kollegaen i Rønne ved at sende ham alt materialet, også støbegrejerne og de falske mønter. Pingel returnerer dog omgående det hele samt mønter og udskrifter af de forhør, han har foretaget, idet han hævder, at det ikke kan være ham, der skal dømme i denne sag. Arboe må så til det. Niels Peter Arboe var født 1791 i Hasle, hvor faderen var by- og herredsfoged. Han var cand. jur. og fra by- og herredsfoged i Nexø. Den tidligere sognepræst i Poulsker, Hans Christian Mahler, har ved Bidstrups konfirmation med hensyn til kundskaber og opførsel givet ham karakteren»ypperlig«. Den nuværende sognepræst, Ancher Anton Møller, har intet hørt, som kan være Bidstrup til vanære, han har været anset som et meget honnet menneske. I Nexø arrest har sognepræsten besøgt ham, og han bevidner, at Bidstrups erkendelse af sin ungdoms letsindighed og den deraf flydende forvildelse, hvori han har begået sin brøde, er lige så klar som sand, og at hans anger er oprigtig og hjertelig. Dommeren siger, at Bidstrup hele tiden har været hjemme hos sine forældre, hvis gård han som yngste søn til sin tid skal arve. Forældrene, som er kendte og retskafne folk, gerådede ved at erfare sønnens forbrydelse i en fortvivlelse, som dommeren ej formår at beskrive. Han sporede et usædvanligt Ømt forhold mellem ham og forældrene, især moderen, som altid havde elsket ham så inderligt. Forældrene siger, at forholdet mellem dem og sønnen altid har været godt. Moderen er næsten altid syg, og sønnen har i højere grad end de andre børn været kærlig mod hende. Alle, der har været afhørt i sagen, har givet Bidstrup det fordelagtigste vidnesbyrd. Rasmus Pihl får ikke slig rosende omtale. Han er født i 1805, og i 1822, altså 17 år gammel, er han idømt 40 dages simpelt fængsel 23

24 V. SVENDSEN for tyveri. Han har derefter haft forskellige pladser, hvor der dog ingen steder har været noget at udsætte på hans opførsel. Præsten har også besøgt Pihl i arresten, og han fandt hos ham en uvidenhed i al kristelig tro, som endog var forbavsende, men efter at præsten var begyndt at gennemgå Lærebogen i den evangelisk christelige Religion med ham, er hans lyst til kristelig oplysning tiltaget, dog er hans åndelige sløvhed endnu meget stor. Hans opførsel i arresten er stille og meget anstændig. Den 19. august afsagde byfoged Arboe dom. Den lød: Tiltalte Christopher Jørgensen Bidstrup og Rasmus Pihl af Poulsker Sogn bør have deres Ære og Liv forbrudt, saa betale og udrede alle af denne Action lovlig flydende Omkostninger hvoriblandt Salarium til Actor og Defensor hver 8 Rdl. Sølv. Alt at efterkomme ved Ove Øvrighedens videre Foranstaltning under Adfærd efter loven. - Dommen blev afsagt i henhold til Chr. V's danske lov , som lyder: Understaar sig nogen at slaa nogen Mynt uden Kongens Forlov eller i nogen Maade at forfalske Kongens Mynt hand bør da at straffes paa Ære, Liv og Gods. En forordning af 24/ omhandler en formildelse af straffen om boslods fortabelse. Den gamle lovbestemmelse ophæves i mange tilfælde, og i stedet indføres arbejde i straffeanstalt fra 1 til 3 år. Bidstrup og Pihl opnåede ved sagens endelige afgørelse den mildere bedømmelse. Sagen gik nemlig videre til højesteret, som et par måneder senere afsagde dom. Af højesterets ti dommere var det grev Ahlefeldt Laurvig, der gennemgik sagen og formede rettens præmisser, som de Øvrige dommere enstemmig tilsluttede sig. Han siger, det må billiges, at Bidstrup ved herredsdommen er anset efter jfr. Forordning af 24/ Selv om Rasmus Pihl ikke har været med til at støbe mønterne, har hans virksomhed ved senere at behandle dem været afgørende for, at de i det hele taget kunne ventes udgivet som sølvdalere, det må derfor billiges, at også han tiltales efter den samme lovbestemmelse. Uagtet de tiltalte således ikke kunne undgå at dømmes som foran anført giver det anledning til allerunderdanigst at anbefale dem til Deres Majestæts nåde på følgende grunde: 24

25 FALSKE SØLVDALERE 1. At de forfærdigede Penge ikkun have været faa og ere meget ufuldkomment eftergjorte, samt formedelst den blaalige Tinfarve let kendelige som uægte, hvorfor Forbrydelsen ikke kan siges at kunne have faaet farlige Følger for det Offentlige. 2. At Tiltalte ere unge, og hvad in specie Christopher Jørgensen Bidstrup angaar, at han, foruden ikke tilforn at have været tiltalt eller straffet, har særdeles udmærkede Vidnesbyrd om hans foregaaende Vandel, samt at han meget har fortrydt Gjerningen, hvortil han sandsynligvis er blevet forledt af den ommeldte Morten Martinsen Beck, og 3. At Tiltalte Rasmus Pibl ikkun har vist en meget ringe Virksomhed i at deltage i Forbrydelsen. Derefter blev således dømt: Herredstingsdommen bør ved Magt at stande. Dansk Kancelli tiltræder Højesterets Henstilling, hvorefter Kongens Resolution kommer til at lyde: Vi ville allernaadigst have den Christopher Jørgensen Bidstrup og Rasmus Pibl under 17. f. M. overgaaede Højesterets Dom saaledes formildet, at de istedet for at lide efter samme hensættes til Arbejde i Københavns Forbedringshus paa Vor Naade. Kjøbenhavn 8. November sign. Frederik R. En måned senere, den 9. december 1826, blev Bidstrup og Pibl indsat i Københavns Forbedringshus på ubestemt tid. Der var på denne tid to fængsler i København, Stokhuset, der lå på Østerbro og blev ledet af militæret (Københavns kommandant), hvor slaverne var anbragt, og Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn, hvor fanger med længere straffetid blev hensat. Forbedringshusets hovedbygning med en pompøs facade tegnet af Thurah lå på Christianshavns Torv, der hvor det, man i sin tid kaldte Lagkagehuset, nu ligger. På en stor og dyb grund langs kanalen og Prinsessegade var anstaltens forskellige bygninger placeret. Her var som regel anbragt ca. 500 fanger, mænd og kvinder, unge og gamle, fanger, der var straffet gentagne gange for alvor- 25

26 N 0\ / )./::/l.i'-~~y(j YJJ;,,f].,::~/"<..,,.;J'47 U' ~?.1.5.0?V)J'(V:J'lz_'')/.t;.l;J~'.f~~ I(!;;n.~((~'v;~:";: ~- ~,,." '"-'.;;;._ ~..,. 44" '. - '... 4".-. :~.~/~- ~:"~:~' ~ -,; '"'f t ~:. - '." ': ~ ~.....,... ::J_.,.,,.,.~_.-..."., t",.., -: -:r3aa 74-c 1 ().. ",(\". ~J,: r~ _;,,,--::-.;. -~:>: ~~;; ~--~~.::..::~-. :.. '., l ~ ~... r 1 y. l'j ~7 ( / r,a.j~,,..,.".:,,,~..j ~..,.. r. ~.., :_ o I, o 1,..."~~~.: ~ u.' f~ ~,\."-:.-~,,...~ ;... ".. :_.... t., \".. ~.::-;;,,"~~'~I, 8llt;,-l~CJ(J1;-:jf<.':::,,.~----'. ;'.,'j"'" ";'" '> t. r '-.": ~. /;;!r;_"~,._:\~,'! /;.:~_".,\. 1.'11... v.,_~:i'" <!.l'n"r.~_i'.f..-= I r ~, \ \\,...~ ~~"- J..J U r_ ~ _ fj... /~. \", /',,," 'li\. "" ~.. : ~ -~~--~:- /...r;:;.'. i': ),,,,1,.; ( I!,.:,:..::1" "\, \\~ ". I '..,:/;'\. '-~-:?:_;.;,":;:;-. '. " ' "J!/ ~-((';, :I,,...,,"1t; ~ ~n v1. '..,, ~l'v (/-. ' ~. \ ).,t i,, };,,,._,,. f /, -1/:..;u/1~ i\\ c~-.:r~..... ;_.. \\ 4i1!1~ :. //;/,":,i~'.. :\,:\.. i /r)/.~.::;1-j:.?1 '\\\. 2)ao.,~~hiai:.. <'{.o,i\ ~t1mv.vn ~~i,,-~'~.t"d:l~ ~Y 1-",... ø)-.,.~q~ 1 iff 1r s,r::-;~ \j' : l., J ' -, l r './' J "I '., n ' \., \.. Il., <O \.. '~ ' 1, '\\ i.. 1~ ", ' '. " ' ;: i!~-?:2-\ \" '.ii ~:1-~;,K <:u.:.cl{,.i.\\.'ii~()~h.c)t.\01- ii :: 0J.\1~1Ju:,i.\t u.c. i~t /f-41 l:-:-', '\ :~~'.'. L,: I "-/;~,~" ~,.;, :f''\.' ' \ cc. q t (j. "' : t;i I/,. ' '. f : : i_ "'..>";;':.;.:: 1 ~-,;.:".nj li't~n: ;;Vvmfluc.,t.. 'f\\tci.. \51J1\J.o[l0-~\.1:n;:, :.,.:j 1 <:...11::..-::-- ~: ::i 1 \'.: ;.:??(~il~}/', ~-) (t"! LO -~ O:."\) ~il.~\1.~ l: Y\:obt,11-hjl~'\ " J uj.? " :. ix:r.:.:,;_,_-:" ::~... 1 ' o) \ ::~'r/11.,-:<i i'"'\: '. \\,_... v. "0 ' :!~, "..': "'"\JT :;l' -,, ': I t l. ~ \ ' '\ t '. I ' ' ' -. \ t \' I... 1-, I / 4 -. j "...,) /"!./......' I. I I.. I ~ \ l,.. ::~... ',.'-~~ l/'.,:v-"). \ :.. -'...: " -~ 1 Tt1.:::".:< --~'7.--:,. " -. 1 ",. ~ '\ I I ' '../ ".. " -.; i. ".. " " 'li.,. I! I\'....-}. ' /,J.~ )/.J' ' j -t'~(-i.--1~t.., '. ~ ~d.._i : : '."\.11 l.',~',<i :'.ij. \ '. \\ ~I \'"'.;,'-?,c ~wij I '. '..., '., ' ~<t;-:. : ~,'~~,'.~i_; '// ~.. '11 ~ ~- ;. ;.. \A\\.:': ~fi',,. :'.... (/ ".. \..,,'..:;. : ' "~,: (/I:..\, \ o.', - -J'..'. ' '. ' ~ (/_-,.. ', ' "r '.),' ;. ; ".. :... t_,:.,.--0:,~,:(./: I.' ".ol;! I "\ '.:''.":2." 2-.. " " ~ " 1 ' \.:., ' ~.::.". ;:'-/!'", [ 1, > ' I ' ~ ~, '', ' ~ \ ",,, ',' ' I, : ',, ~-~ j,. ". I,~ v' ' ".." '..... " I..' " ), 1 >'"' V. t f'... I ' \ - I \'~ I ~",,, ',. ~:4 ~..,,_ ". -,.... ri. o.. ~...,~...,""" I i I""'.) r.'"''i,_..,_,1<;~ 'ifh1 C'j-~ -~-... E."t"'t ~..., r.-i A ;;... ~ "<-:--....",..I r r.,""!". f-;~~.._. i '\ /.~~")~~~{',.</-~~'I 1~~:,, > :~, ~:-! -',.. j,,_,..=:--!.'lj ~ < _. " (I":,»~~ (I p :_ ".'il,- :<;;.(1_.:~{i?~.._:._V.;;~(._.t':_,) "A-~,,.A,.".-->o.~"... -~..,,..,~ ~ _... ~- - -'-'--- t' :<: rjl <: t'r1 z tl rjl t'r1 z Fotografisk gengivelse (xerox) af en af Christopher Bidstrups falske 1 rigsbankdaler sedler. Bilag til kommissionssagen ang. falske rigsbankdaler på Bornholm

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Bornholmske kirkebøger

Bornholmske kirkebøger Bornholmske kirkebøger Bornholms Ø-arkiv råder over mikrofiche af samtlige hovedministerialbøger fra de 23 bornholmske kirkesogne.derudover findes de tilsvarende kontraministerialbøger på mikrofilm, og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Påskedag den 4. april kl i Engesvang 1 dåb

Påskedag den 4. april kl i Engesvang 1 dåb 1 Påskedag den 4. april kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 408 Nu ringer alle klokker mod sky 218 Krist stod op af døde - dåbssalme i dag 236 Påskeblomst 222 - Opstanden er den Herre Krist Nadververs 239 v. 5

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Prædiken til 26. dec. kl juledag

Prædiken til 26. dec. kl juledag 1 Prædiken til 26. dec. kl. 10.00 2014-2. juledag 122 Den yndigste rose 129 julebudet til dem, der bygge - Hartmann 105 Venner sagde Guds engel blidt 131 - Blåt vældes lys frem - Haumann 439 O, du Guds

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 725 Det dufter lysegrønt 435 Aleneste Gud 493 Gud Herren så til jorden ned 11 Nu takker alle Gud Den intense

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere