BUDGETLÆGNING OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.: /jb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb"

Transkript

1 BUDGETLÆGNING OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.: /jb

2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget Driftsoverskud på 13 mio.kr Målet i den økonomiske politik er et driftsoverskud på mio. kr Driftsoverskud væsentlige lavere end tidligere skønnet Lav befolkningstilvækst... 5 Anlægsudgifter for minimum 57,4 mio.kr... 6 Kvalitetsfonden... 6 Det skattefinansierede budget for Kassebeholdningen Vækst i Serviceudgifter i Puljemidler i budget Bevillingsoversigt for serviceudgifter og indkomstoverførsler Trepartsaftalen Madordning i daginstitutionerne Realvækst i budget Indkomstoverførsler Anlægsbudget Jordforsyning til boligformål Renter af likvide aktiver Renter og afdrag på lån og låneoptagelse Lånepulje 500 mio. kr Udligning og generelle tilskud Skatteprognosen Skattestoppet Skatteloft Valg af selvbudgettering eller statsgaranti Ejendomsskatter Selskabsskat Kassebeholdningen i Spildevandsområdet Lov- og cirkulæreprogram Konkurrenceudsættelser Serviceudgifterne opdelt i driftsområdet Aftale om kommunernes økonomi i 2009 mellem KL og regeriangen Odder Rådhus, 1. august 2008

3 1 Skattefinansieret budget Budget Mio.kr fortegn angiver indtægt/overskud Statsgaranti Finansiering Personskatter 24,9 procent -699,2-710,6-732,4-752,6 Bidrag til topskat (skattegrænse i 2009 = 24,97 i 2010 = 24,72) 0,7 0,7 0,7 Efterregulering af personskat for 2007 og 2008 i 2010 og ,8 19,2 Selskabsskatter -7,4-6,2-6,2-6,1 Dødsboskat (udbetales til kommunerne 1. gang fra 2010) -1,2-1,2-1,2 Dækningsafgift - offentlige ejendomme -0,9-0,9-0,9-0,9 Ejendomsskatter 27,5 promille (eksl.produktionsjord) -77,6-83,1-89,0-95,1 Ejendomsskatter - produktionsjord 12,3 promille -9,4-9,9-10,5-11,1 Bloktilskud efter indbyggertal -64,5-59,1-67,3-74,1 Bloktilskud - betinget af overholdelse af økonomiaftale -3,9 Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) -134,7-148,9-161,3-171,3 Efterregulering af bloktilskud og udligning -1,4-9,2 0,4 Udligning af selskabsskat mellem kommunerne -9,2-7,8-8,0-7,7 Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) -1,9-2,0-2,0-2,1 Udligning vedr. udlændinge 7,7 8,0 8,4 8,8 Særligt bloktilskud til ældreplejen -4,7-4,8-5,0 5,2 Tilskud fra kvalitetsfond (ny fra 2009) -3,9-7,9-7,9-7,9 Grundbidrag til sygehusene kr. pr. indbygger 25,5 26,6 27,8 29,1 Bidrag til regional udvikling 117 kr. pr. indbygger 2,5 2,7 2,8 2,9 Finansiering i alt -981, , , ,2 Serviceudgifter Teknisk Udvalg 35,5 35,5 35,5 35,5 Udvalget for Undervisning og Kultur 373,0 373,0 373,0 373,0 Det Sociale Udvalg 283,4 283,4 283,4 283,4 Økonomiudvalget 119,4 119,8 121,0 122,6 Serviceudgifter i alt 811,3 811,7 812,9 814,4 Indkomstoverførsler 155,3 158,2 161,9 165,5 Rente (excl. renter af lån til jordkøb) 2,1 1,6 1,1 0,5 Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene 33,3 71,4 111,4 Drift i alt 968, , , ,8 Driftsoverskud/underskud (strukturel balance) -13,0-2,8 5,0 8,7 Anlæg (2009 = vedtagne anlægsprojekter, = ramme) 57,4 50,0 50,0 50,0 Afdrag på lån og låneoptagelse Afdrag på lån (excl. afdrag på jordkøbslån) 11,0 11,3 11,4 11,1 Låneoptagelse (svar på låneansøgninger i aug. 2008) -11,0-5,0-5,0-5,0 Afdrag på lån og låneoptagelse 0,0 6,3 6,4 6,1 Jordforsyning og ydelser på jordkøbslån Hovedoversigt skattefinansieret budget Budgetoverslagsår Nettooverskud på jordforsyning -5,8-5,8-5,7-5,7 Ydelser på lån optaget til køb af jord til jordforsyning 5,8 5,8 5,7 5,7 Jordforsyningen incl. ydelser på jordkøbslån 0,0 0,0 0,0 0,0 Underskud på det skattefinansierede budget - kasseforbrug 44,4 53,5 61,5 64,8

4 2

5 3 Budgetforslag I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som forvaltningen har indlagt i budgetforslaget for 2009 og budgetoverslagsårene De økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2009 er indarbejdet i budgetforslaget. Driftsoverskud før anlægsinvesteringer på 13,0 mio.kr. Forvaltningen udsendte i maj måned 2008 et foreløbigt skøn over kommunens økonomi i bl.a. på grundlag af KL s foreløbige skøn over de statslige bloktilskud, væksten i udskrivningsgrundlaget og pris- og lønstigningerne. Det foreløbige budgetskøn over driftsresultatet for 2009 udviste på dette tidspunkt et underskud på 20 mio.kr. I budgetteringen af driftsresultatet indgår alene de løbende driftsudgifter og -indtægter (skatter, statstilskud, driftsudgifter og renter). Driftsresultatet bør som udgangspunkt udvise et overskud på mellem 50 og 60 mio.kr., således at der er økonomisk råderum til bl.a. at foretage anlægsinvesteringer. KL og regeringen har den 16. juni 2008 indgået en aftale om kommunernes økonomi i I forhold til forvaltningens budgetskøn fra maj måned, har aftalen mellem KL og regeringen betydet en forbedring af det budgetterede driftsresultat i 2009 med 33 mio.kr. Denne væsentlige økonomiske forbedring skyldes overvejende, at det statslige bloktilskud til kommunerne er 8 mia. kr. større end skønnet af KL, før økonomiaftalen med regeringen. Det skattefinansierede budget for 2009 udviser herefter et driftsoverskud på 13,0 mio.kr. Der er på nuværende tidspunkt vedtaget anlægsinvesteringer i 2009 for 57,4 mio.kr. (Vestermarkskolen, Skovbakkeskolen, veje i oplandet og leasingkontrakter), hvilket betyder et samlet underskud på det skattefinansierede budget på 44,4 mio.kr. i 2009 (13,0 mio.kr. 54,7 mio.kr.). Forbedringen af det budgetterede driftsresultatet med 33,0 mio.kr. skyldes følgende forhold: - fortegn = merindtægt/mindreudgift. Mio.kr. 1. Forhøjelse af det samlede bloktilskud til kommunerne med 8,0 mia. kr. i forhold KL s skøn i april KL skønnede et bloktilskud på 55 mia. kr. Resultatet af forhandlingerne blev et bloktilskud på 63 mia. kr. Odder Kommunes andel af forhøjelsen udgør ,2 Bloktilskudsforhøjelsen indeholder bl.a. kompensation for nye udgifter til: 1.1 Initiativer som indgår i trepartsaftalen fra sommeren ,7 1.2 Økonomiske konsekvenser af ny lovgivning mm, der ikke var indregnet i majskønnet. (før økonomiaftalen)... 3,5 2. Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringsløft på dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet og fritidsfaciliteter (tilskuddet udbetales sammen med bloktilskuddet)... -3,9 3. Udgiften til topskattenedslag bortfalder i 2009 som følge af regeringens accept af kommunernes skatteforhøjelse i Topskattegrænsen er i 2009 på 24,97 %... -1,5 4. De aktivitetsbestemte sundhedsudgifter (betalinger til sygehusene mm) nedjusteres til 36,6 mio.kr. på grundlag af KL s skøn over de forventede udgifter hertil i ,0 5. Forvaltningen har revurderet de budgetlagte udgifter til beskæftigelsesindsatsen... -0,8 6. Satsreguleringsprocenten som anvendes til regulering af indkomstoverførslerne er i fastsat til 3,1 % i I det foreløbige budgetskøn var indregnet en reguleringsprocent på 3,8. Nedjusteringen af statsreguleringsprocenten betyder en mindreudgift til indkomstoverførsler på... -1,5 7. Den endelige fastsættelse af skattegrundlaget er lidt lavere end forudsat i maj måned... 1,4 8. Endelig fastsættelse af reguleringsprocenten for grundværdierne betyder en nedjustering af grundskyldsprovenuet... 1,3 Samlet forbedring af driftsresulatet ,0 Driftsresultat i henhold til forvaltningens skøn fra maj 2008 (før anlæg og lån)... 20,0 Driftsoverskud efter aftale mellem KL og regeringen (før anlæg og lån) ,0

6 4 Målet i den økonomiske politik er et driftsoverskud på 50 mio.kr. Odder Kommunes økonomisk situation er, uanset økonomiaftalen mellem KL og regeringen, fortsat meget vanskelig. Driftsresultatet bør som minimum udvise et overskud på mellem 50 og 60 mio.kr., således at Odder Kommune kan opretholde et passende anlægsniveau, ellers er der risiko for at den ønskede vækst ikke kan realiseres. Driftsoverskuddet er i 2009 på 13 mio.kr., og såfremt der ikke gennemføres budgetforbedringer, forventes driftsoverskuddet at falde yderligere de kommende år. Endvidere er det nødvendigt at øge driftsoverskuddet som følge af den stigende rente- og afdragsbyrde. I 2009 udgør de samlede ydelser på lån 23,3 mio.kr., svarende til 0,8 skatteprocentpoint. I de kommende år vil en del af driftsoverskuddet skulle anvendes til afdrag på lån på grund af den stigende afdragsbyrde. Tidligere år er udgiften til afdrag dækket ind gennem låneoptagelse. Odder Kommunes økonomiske situation levner således ikke plads til serviceforbedringer. Det er endvidere en forudsætning for overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at der ikke indarbejdes serviceforbedringer i budget 2009, ud over de serviceforbedringer, som er indeholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (trepartsaftale, kvalitetsfond, frokostmåltid i daginstitutionerne mm). Driftsoverskuddet i 2009 væsentlig lavere end skønnet ved budgetlægningen for Ved budgetlægningen for 2008 var der i budgetoverslagsår 2009 skønnet et driftsoverskud på 37,8 mio. kr. Driftsoverskuddet i budget 2009 udgør 13 mio. kr. Der er således tale om en reduktion af driftsoverskuddet fra budgetlægning 2008 til budgetlægning 2009 med 24,8 mio.kr. Denne nedjustering af overskuddet skyldes overvejende følgende forhold (- fortegn = merindtægt/mindreudgift): 1) Ifølge økonomioversigt nr forventes væsentlig Mio.kr. budgetoverskridelser på ældreområdet og voksenhandicap. økonomiudvalget vedtog i april 2008, at indarbejde virkningen af økonomioversigt i budgetoplægget for ,9 2) Den konstaterede og forventede lavere befolkningstilvækst i perioden betyder en nedjustering af væksten i antallet af skatteydere med 406 i prognoseperioden , og en nedjustering af befolkningstallet fra til pr Denne samlede nettovirkning på skatteindtægterne og bloktilskuddet udgør ,9 3) Det demografiske udgiftspres som følge af den lavere befolkningstilvækst var i budgetoverslagsår 2009 i budget 2008 skønnet til 5,9 mio.kr. Udgiftsstigningen skønnes nu til 0,4 mio. kr. fra 2008 til ,5 4) Bl.a. som følge af skattereformen lavere skat på arbejde samt øget tilskud til ugunstigt stillede kommuner, sker der en omfordeling af bloktilskuddet. Denne omfordeling mm. betyder et tab for Odder Kommune på... +7,4 5) Kommunerne modtager fra 2009 et tilskud fra regeringens kvalitetsfond til anlægsinvesteringer. Odder Kommunes andel udgør i 2009 (se side 6)... -3,9 6) Merudgifter som følge af byrådsbeslutninger mm der varigt påvirker driften... 2,0 I alt ,8 Siden 2003 har der på driftssiden været væsentlige budgetoverskridelser, som har betydet, at overskuddet på driften har været væsentlig mindre end budgetteret. Merforbruget har medført kasseforbrug og forbrug af overskud på jordforsyningen og indtægter ved salg af bygninger. Ved at indregne de stigende udgifter til ældreområdet og voksenhandicap i budget 2009, forventes risikoen for budgetoverskridelser minimeret.

7 5 Mio.kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Driftsresultat i perioden ,1 36,2 34,3 32,1 30,0 25,7 21,2 20,4 16,5 10,1 39,4 29,1 13,0 Budget -5, , ,8 Regnskabsresultat R2008 = skønnet Lav befolkningstilvækst. Befolkningstilvæksten i 2006, 2007 og de første 7 måneder af 2008, har været væsentlig lavere end forudsat i befolkningsprognosen. Det betyder en væsentlig nedjustering af væksten i antallet af skatteydere og dermed et fald i skatteindtægterne, samt et fald i bloktilskuddet, der ydes af staten efter befolkningstal. Indtægtstabet på indkomstskatterne og bloktilskuddet opvejes kun delvist af lavere demografisk udgiftspres. Den samlede nettovirkning af den lavere befolkningstilvækst udgør 6,4 mio.kr. i Budgettet for er udarbejdet på grundlag af en skønnet årlig befolkningstilvækst på 100 personer. Der udarbejdes ny befolkningsprognose i foråret Befolkningstilvækst 332 Faktisk befolkningsstilvækst (2008 = tilvækst pr ) (2009 = skønnet) Prognose

8 6 Anlægsudgifter for minimum 57,4 mio.kr. På anlægssiden skal der som minimum afholdes 57,4 mio.kr. i 2009, idet der er vedtaget at igangsætte nedenstående anlægsprojekter: 1) Vestermarkskolen 3. spor... 37,7 mio. kr. 2) Vejvedligeholdelse kontrakt på vedligeholdelse af veje udenfor byområder 2,6 mio. kr. 3) Leasing af IT-udstyr... 0,7 mio. kr. 4) Renovering af Skovbakkeskolen... 16,4 mio. kr. I alt... 57,4 mio. kr. Forvaltningens forslag til anlægsarbejder er udsendt til Byrådet i juni måned 2008, og indeholder anlægsbudgetforslag for over 192 mio.kr. i 2009 og mellem 55 og 76 mio.kr. i hvert af budgetoverslagsårene De udskudte anlægsarbejder for 2008 indgår i anlægshæftet. Såfremt disse anlægsarbejder skal gennemføres, skal de afsættes på ny i anlægsbudgettet for Hertil kommer anlægsinvesteringer på jordforsyningsområdet og spildevandsområdet. Forvaltningens anlægsbudgetforslag for 2009 for spildevandsområdet indeholder udgifter for 16,5 mio.kr. til separatkloakering af Rude og Assedrup, spildevandsprojekter i det åbne land, samt en pulje på 10 mio.kr. til kloakrenoveringer. På jordforsyningen foreslår forvaltningen, at der afsættes en ramme på 10 mio.kr. til byggemodning samt 0,8 mio.kr. til færdiggørelsesarbejder. Kvalitetsfonden til anlægsudgifter på 4 områder. Aftalen mellem KL og regeringen indeholder en udmøntning af regeringens kvalitetsfond. Kvalitetsfonden er etableret med henblik på at løfte de fysiske rammer på: - Dagtilbud - Folkeskolen - Ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) - Fritidsfaciliteter (nærmere afgrænsning fastlægges i september 2008). Kvalitetsfonden er i 2009 på 1 mia. kr. og de efterfølgende 4 år på 2 mia. kr. Kvalitetsfondens midler udbetales via bloktilskuddet på grundlag af den enkelte kommunes andel af indbyggertallet på Odder Kommunes andel heraf udgør 3,9 mio.kr. i 2009 og ca. 7,9 mio.kr. fra Kvalitetsfonden skal bidrage til et investeringsløft over de næste 5 år på de nævnte områder. Samtlige kommuner bruger aktuelt 5 mia. kr. årligt på disse fire områder, og det er aftalt, at med bidraget fra kvalitetsfonden skal investeringsomfanget øges til minimum 6 mia. kr. på de nævnte områder. Det er således en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. KL vil på denne baggrund opfordre kommunerne til at udarbejde investeringsplaner for disse fire områder. Kvalitetsfondsmidler i mio. kr Alle kommuner 1.000, , , ,0 Odder Kommunes andel 3,9 7,9 7,9 7,9 For at kunne bidrag til overholdelse af betingelserne for kvalitetsfonden om at investeringsniveauet på de 4 områder øges fra 1 mia. kr. i 2009 til 2 mia. kr. fra 2010., er det vigtigt for Odder Kommune, at driftsoverskuddet øges de kommende år for at give mulighed for investeringer på de fire kvalitetsfondsområder, elles er der risiko, for at kvalitetsfondsmidlerne ikke kommer til udbetaling.

9 7 Det skattefinansierede budget for Det totale skattefinansierede budget, inkl. anlægsudgifter, afdrag på lån og låneoptagelse, udviser et underskud i 2009 på 44,4 mio.kr. på grundlag af følgende forudsætninger: - Driftsoverskud på 13,0 mio.kr. (inkl. kvalitetsfondsmidler for 3,9 mio.kr.). - Uændret serviceniveau (når der ses bort fra de serviceændringer, som er indeholdt i aftalen mellem KL og regeringen). - Vedtagne skattefinansierede anlægsudgifter i 2009 for 57,4 mio.kr. - Anlægsramme på 50 mio.kr. årligt i perioden Et nettooverskud på jordforsyningen på årligt 5,8 mio.kr. til dækning af ydelser på jordkøbslån. - Låneoptagelse på 11,0 mio.kr. svarende til afdrag på lån. - Uændret skatteprocent på 24,9 i perioden Uændret grundskyldspromille på 27,5 i perioden En årlig nettobefolkningstilvækst på 100 i perioden KL skøn over bloktilskuddet i budgetoverslagsårene Totalbudget for det skattefinansierede område - = indtægt/overskud Mio.kr. Serviceudgifter 811,3 811,8 813,0 814,5 Indkomstoverførsler 155,3 158,2 161,9 165,5 Faste bidrag i regionen 28,0 29,3 30,5 32,0 Skatter -794,5-813,0-820,4-866,4 Bloktilskud (inkl. kvalitetsfondsmidler) *) -215,2-223,9-252,3-248,8 Renter 2,1 1,6 1,1 0,5 Pris- og lønstigninger i overslagsårene 33,3 71,3 111,4 Overskud/underskud på driftsbudget -13,0-2,7 5,1 8,8 Anlægsudgifter 57,4 50,0 50,0 50,0 Underskud drift og anlæg 44,4 47,3 55,1 58,8 Afdrag på lån 11,0 11,3 11,4 11,1 Låneoptagelse -11,0-5,0-5,0-5,0 Nettooverskud på jordforsyning -5,8-5,8-5,7-5,7 Ydelser på jordkøbslån 5,8 5,8 5,7 5,7 Underskud 44,4 53,6 61,6 64,9 *) Bloktilskuddet i overslagsårene er beregnet på baggrund af KL s skøn, som efter forvaltningens opfattelse er forholdsvis pessimistisk. Kassebeholdningen. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 107,8 mio.kr. i I 2008 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at udgøre ca. 125 mio.kr. Blandt andet som følge af udskudte anlægsarbejder. Kassebeholdningen i mio. kr Gennemsnitlig 107,8 125,0 102,8 Ultimo (regnskabsafslutning) 100,8 117,0 72,6 Odder Kommune har en forholdsvis stor kassebeholdning som følge af en række indtægter fra salg af grunde og ejendomme, salg af kommuneforsikring, andel af Århus amts nettoformue og forskydninger i betalinger.

10 8 Kassebeholdningen siger imidlertid intet om, hvor holdbar kommunens økonomi er på længere sigt. Hvis kommunen har et løbende underskud hvilket er tilfældet i budgetperioden , er der risiko for at kassen hurtig er tømt, og Odder Kommune ikke kan overholde kassekreditreglen om at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv. Kommunen bør således som udgangspunkt tilstræbe at det skattefinansierede totalbudget er i balance, hvilket overvejende kun kan opnås gennem reduktion af serviceniveauet og/eller nedsættelse af anlægsniveauet. Skattestigninger er i princippet ikke en mulighed som følge af skattestoppet og de sanktioner som, er indført på dette område. Der er ikke i budget 2009 og i beregningen af kassebeholdningen taget højde for en eventuel reduktion i bloktilskuddet for 2009 som følge af overskridelse af serviceudgiftsbudgettet i Mio.kr. 120,0 100,0 Kassebeholdning og uforbrugte anlægsmidler Kassebeholdning Uforbrugte anlægsmidler Gennemsnitlig kassebeholdning 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Maj

11 9 Serviceudgifter i 2009 I Forvaltningens budgetoplæg for 2009 udgør serviceudgifterne 811,3 mio. kr., svarende til en udgiftsstigning på 66,6 mio. kr. i forhold til serviceudgifterne i budget Udgiftsstigningen på 66,6 mio.kr. indeholder henholdsvis 40,8 mio.kr. i pris- og lønstigninger og 25,8 mio.kr. i realvækst. Realvæksten på 25,8 mio.kr. omfatter blandt andet forhøjelse af budgetterne til ældreområdet og voksenhandicap på grundlag af de konstaterede merudgifter i 2008 (økonomioversigt nr ), beslutninger om varige merudgifter efter vedtagelsen af budget 2008 samt merudgifter som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i Serviceudgiftsbudget Serviceudgiftsbudgettet for 2009 på 811,3 mio.kr. fremkommer således: kr. Serviceudgiftsbudget Pris- og lønstigning fra 2008 til Serviceudgiftsbudget 2008 fremskrevet til 2009 pris- og lønniveau Demografi: Nedjustering af demografibeløb i ht. byrådsbeslutning Befolkningstilvæksten i 2009 skønnes til 100 personer (skønsmæssigt fastsat ramme) Flere bygningskvadratmeter og flere offentlige arealer der skal vedligeholdes Budgetforlig 2008 og politiske beslutninger i øvrigt: Drift af drejestige (budgetforlig 2008) Forhøjelse af lønbudget til folkeskolefaglig udviklingskoordinator (budgetforlig 2008) 105 Pulje til udadrettede aktiviteter nedsættes fra til kr (budgetforlig 08) Etablering af skatebordbane (budgetforlig 2008) midlertidige stillinger i Jobcenter til sygedagpenge godkendt af ØK ( ) 837 Drift af toiletbygning ved Dyngby strand (godkendt af byrådet) Tandplejen, leasing af udstyr (godkendt af byrådet) Det Sociale Udvalgs omstillingspulje inddrages (godkendt af byrådet) Letbaneprojekt, udgiften nedsættes fra kr. i 2008 til kr. i Forpagtningsindtægter fra jord i Odder vest (afledt af jordkøb i vestbyen) Lønaftale med kommunaldirektør (godkendt af ØK) Udvidelse af Vestermarkskolen (el, vand, varme, rengøring og pedel i ½ år) Forhøjelse af havneafgift ved ombygning af Hou Havn (ydelser på lån) Indtægter fra jordflytningsregulativ 10 kr. pr. ejendom (godkendt af byråd) Økonomioversigt nr (økonomiske konsekvenser af merforbrug i 2008 og tidligere år som Økonomiudvalget har besluttet at medtage i budget 2009) De konstaterede merudgifter på ældreområdet De konstaterede merudgifter på voksenhandicap De konstaterede mindreudgifter på revalidering og beskæftigelsesindsatsen Øvrige ændringer: KMD har meddelt prisregulering af betalingsaftale og drift af nye IT-systemer Valg til Byrådet, Regionsrådet og EU i Forhøjelse af forsikringspræmier for tjenestemænd fra 15 til 32 %. Præmien var i h.t. vedtagne besparelser nedsat i 2007 og 2008 (kan ikke nedsættes i 2009) Regulering af budget til tjenestemandspensioner mm Nedjustering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter på grundlag af KL s skøn Serviceudgifter før økonomiske konsekvenser af økonomiaftale mellem KL og regeringen Merudgifter som følge af ny lovgivning mm. som kompenseres over bloktilskuddet. Specifikation af merudgifter som følge af ny lovgivning fremgår af side 29 og Udgifter til initiativer som indgår i trepartsaftalen fra sommeren 2007 (se side 11) Serviceudgiftsbudget for

12 10 Puljemidler i budget 2009 Byrådets beslutning den om inddragelse af puljemidler for kr. i 2008, er ikke fratrukket basisbudgetoplæg De oprindelige puljer på tilsammen 3,8 mio.kr. er således videreført i budgetoplæg Puljemidler i budget ) Kompetenceudvikling (budgetforlig 2008) ) Kompetenceudvikling Byrådet (budgetforliget 2008) ) Udadrettede aktiviteter (budgetforliget 2008) ) Venskabsbysamarbejde ) Sundhedsfremme og forebyggelse (afsat i f.m. kommunalreform) ) Forsøgs- og udviklingspulje på skoleområdet (budgetforliget 2008) ) Modersmålsundervisning (kan nedsættes med 50 % på grundlag af regnskabstal) ) Kunstpulje til renovering ) Kulturelle aktiviteter og nye tiltag (budgetforlig 2008) ) Forsøgs- og udviklingspulje på dagpasningsområdet (budgetforlig 2008) ) Pulje afsat i forbindelse med opgavereform (kan slettes af budgettet) Puljemidler i alt Puljer vedr. overenskomstmæssige forhold, puljer til dækning af merudgifter som følge af ny lovgivning, pulje til dækning af udbetalinger i f. m. arbejdsskader er ikke medtaget. Demografipuljer i budget 2009: 1) Demografipulje. Der er ikke foretaget den sædvanlige demografiberegning i 2009 som følge af væsentlig afvigelse i befolkningstilvæksten i f.t. prognosen ) Demografipulje afsat under folkeskoleområdet til dækning af eventuel stigning i elevtallet fra ) Demografipulje til stigning i antallet af børn i SFOér pr ) Demografipulje afsat til stigning i dagpasningsbehovet og køb af ekstra børnemåneder i daginstitutionerne i 2008 og Demografipuljer i budget Demografipuljen på 1,5 mio.kr. under pkt. 1, er fastsat ud fra en befolkningstilvækst i 2009 på 100 personer. Der er ikke foretaget en konkret beregning, beløbet er alene skønsmæssigt fastsat. Skatteprognosen er ligeledes udarbejdet med udgangspunkt i en befolkningstilvækst på 100 personer. Befolkningstilvæksten på 100 personer er ikke fastsat ud fra en konkret vurdering, men alene ud fra den forudsætning at Odder Kommune, på trods af en lavere befolkningstilvækst det seneste par år, fortsat er en vækstkommune. Der udarbejdes en ny befolkningsprognose i foråret Demografipuljerne 2-4 er resterede demografibeløb i 2008 som er videreført til Bevillingsoversigt. Serviceudgifterne udgør 811,3 mio. kr. og indkomstoverførslerne 155,3 mio. kr. Fordelingen på udvalgene fremgår af nedenstående tabeller. Ved budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en nettobevilling, svarende til nettoserviceudgifterne for de opgaver, som det enkelte udvalg varetager. Efter budgetvedtagelsen er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overgivet til udvalgene. Serviceudgifter i 2009 i kr. Udgifter Indtægter I alt Teknisk Udvalg Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Serviceudgifter i

13 11 Indkomstoverførsler 2009 i kr. Udgifter Indtægter I alt Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Serviceudgifter i Trepartsaftalen. Kommunerne står som resten af den offentlige sektor, overfor en betydelig rekrutteringsudfordning i de kommende år, hvilket er baggrunden for aftalen mellem staten, de offentlige arbejdsgivere og de faglige organisationer de såkaldte trepartsaftaler. Parterne bag aftalen gør midtvejsstatus i 2011 for at vurdere målopfyldelsesgraden. I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2009 er kompensationen for aftalerne faldet på plads. Kommunerne kompenseres over bloktilskuddet med 415 mio.kr. i 2008 og 803 mio.kr. fra 2009, og der foretages ingen efterregulering af tilskuddet. Odder Kommunes andel udgør henholdsvis kr. i 2008 og kr. fra Trepartsmidler Odder Kommunes andel i kr ) Lederuddannelse og medarbejderudviklingssamtaler 400 2) Kompetenceudvikling ) Kompetanceudvikling i henhold til overenskomstaftaler 425 4) Seniorpolitiske initiativer i henhold overenskomstaftaler 588 I alt Pkt. 1 på kr. anvendes til initiativer vedr. lederuddannelse og afvikling af medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Der ventes udbudt nye lederuddannelsestilbud fra Aftalen giver lederne en ret til inden 2015 af have gennemført en lederuddannelse på diplomniveau. Pkt. 2 på kr. anvendes til kompetenceudvikling ved styrket efteruddannelse af lærere, øget aktivitet på fagspecifikke kurser, uddannelse af praktikvejledere, indførelse af voksenelevløn, øget dimensionering på SOSU og PGU samt uddannelse af ikke uddannede. Pkt. 3 på kr. anvendes til kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere, udmøntningen af disse midler skal ske gennem 3 lokale hovedorganisationspuljer. Det vil sige en pulje til LO, en til FTF og en til AC. Puljerne administreres af ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Midlerne kan anvendes til kursusafgifter, materialer, transport, opholdsudgifter, mm. Pkt. 4 på kr. heraf anvendes halvdelen til finansiering af seniordage, den 2. halvdel til kompetenceudvikling med henblik på at fastholde seniorer. Det skal understreges, at behovene og udfordringerne varierer fra kommune til kommune. Nogle kommuner har fx allerede indført voksenelevløn eller afsat midler til kompetenceudvikling, lederuddannelse mm. Den enkelte kommune bør derfor nøje vurdere udgiftsbehovet knyttet til de enkelte initiativer. Trepartsmidlerne er et supplement til den kompetenceudvikling, som i øvrigt finder sted i kommunerne.

14 12 Indførelse af madordninger i daginstitutioner. Med økonomiaftalen for 2009 er det aftalt, af daginstitutioner for førskolebørn fra 1. januar 2010 skal tilbyde et dagligt sundt frokostmåltid inkl. drikkelse. Der bliver mulighed for tidligere opstart af madordningerne fra 1. januar KL anbefaler dog, at indførelsen af madordningen ikke iværksættes, før alle mulige modeller for madordninger er undersøgt, og kommunen på baggrund heraf har fundet den mest omkostningseffektive model. Madordningen forudsættes ifølge økonomiaftalen at være fuldt forældrefinansieret. Dog skal børn omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabattilskud, have det daglige måltid gratis eller til en nedsat pris. Forældrefinansieringen tilvejebringes gennem en mulig takststigning. Ifølge økonomiaftalen kan kommunerne hæve forældrebetalingen fra de nuværende maksimale 25 pct. til maksimalt 30 pct. Kommunen kan ikke hæve forældrebetalingen ud over de 25 pct. før tidspunktet, hvor der tilbydes madordninger. Det anbefales, at nyindførte madordninger iværksættes for samtlige omfattede dagtilbud samme dato. Det er op til det enkelte byråd at fastsætte serviceniveauet i madordningerne. Eneste krav til madordningerne er, at der skal tilbydes et sundt dagligt frokostmåltid inkl. drikkelse. Det er op til kommunen hvorvidt maden skal produceres i institutionen, eller maden skal leveres af en privat leverandør eller et centralt kommunalt køkken. Muligheden for at hæve forældrebetalingen til maksimalt 30 pct. gælder ikke for dagplejen. Her skal forældrebetalingen fortsat maksimalt være 25 pct. Rådighedsbeløb til mad og drikkelse Udgiftsforøgelse fra 25% til 30% Rådighedsbeløb mad pr.barn pr. dg. (253 dg. årligt) Vuggestue (53 børn) Børnehave (925 børn) Vuggestue/børnehave KL har lavet en beregning på, at takststigningen på landsplan vil svare til at et dagligt frokostmåltid vil koste 25 kr. pr. barn. Forældrebetaling 2009 Forældrebetaling pr. mdr. u/madordning, 25 % Forældrebetaling pr. mdr. m/madordning, 30 % Vuggestue (53) * Børnehave (925) * Forældrebetaling på pr. mdr. vil give et rådighedsbeløb til kost på 37 kr. pr. barn pr. dag. Hvis udgiften til madordningen i vuggestuerne fastsættes til 25 kr. pr. dag, skal forældrebetalingen fastsættes til 29,3 pct., svarende til en forældrebetaling på kr. pr. måned. til

15 13 Realvækst i budget Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2009 indebærer, at kommunerne under ét kan videreføre det serviceniveau, som blev fastlagt i budgettet for I økonomiaftalen er rammen for de kommunale serviceudgifter fastsat til 219,0 mia. kr., hertil skal lægges 2,6 mia. kr. som følge af merudgifter til nye opgaver samt årets lov- og cirkulæreprogram. Serviceudgiftsramme i 2009 for kommunerne under ét. Mia.kr. Serviceudgifter i budget ,4 Korrektion for ændrede lønforudsætninger i ,9 Korrigeret serviceudgiftsramme for ,3 Pris- og lønstigninger fra 2008 til ,0 Aftrapning af refusionsordning for dyre enkeltsager 0,7 Kompensation for demografisk udgiftspres 0,3 Kompensation for stigende udgifter til det specialiserede socialområde 0,7 Serviceudgiftsramme for samtlige kommuner i 2009 før lov- og cirkulæreprogram 219,0 Lov- og cirkulæreprogram (heraf 0,8 mia. for trepartsaftalen) 2,6 Serviceramme for samtlige kommuner i ,6 I økonomiaftalen er 1 mia. kr. af bloktilskuddet til kommunerne medtaget som et betinget bloktilskud. En forudsætning for at det betingede bloktilskud kan udbetales er, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen, herunder overholdelse af serviceudgiftsrammen på 221,6 mia. kr. Viser det sig, at serviceudgifterne overstiger den indgåede økonomiaftale for 2009, vil regeringen tilbageholde et tilskud i 2009 til kommunerne under ét på op til 1 mia. kr. Når økonomiaftalens serviceramme på 221,6 mia. kr. skal oversættes til Odder Kommunes forhold, tages udgangspunkt i forvaltningens basisbudgetoplæg for serviceudgifterne i 2009 på 811,3 mio.kr. Nedenstående tabel viser Odder Kommunes serviceudgiftsramme, beregnet på grundlag af økonomiaftalen i forhold til det faktiske budgetoplæg for Det fremgår af nedenstående tabel, at Odder Kommunes serviceudgiftsbudget stiger fra 2008 til 2009 med 66,6 mio.kr., hvilket er 14,7 mio.kr. mere end økonomiaftalen isoleret set giver mulighed for. Når økonomiaftalens økonomiske ramme ikke kan overholdes, skyldes det at de senere års budgetoverskridelser på ældreområdet og voksenhandicap er indarbejdet i serviceudgiftsbudgettet for Odder Kommune overskrider således økonomiaftalen isoleret set, og er med det fremlagte budgetforslag afhængig af, at andre kommuner har en vækst der er under økonomiaftalens vækstramme. Serviceudgifter i 2009 i Odder Kommune Økonomiaftalen omregnet til Odder Kommunes forhold Økonomiaftale Odder Kommune Forskel Serviceudgifter i budget ,7 744,7 0,0 Pris- og lønstigninger 38,6 40,8 +2,2 Lov- og cirkulæreprogram, trepartsaftale mm 10,4 10,6 0,2 Stigende udgifter til voksen handicap 1,9 8,5 +6,6 Ældreområdet 0,0 5,6 +5,6 Demografisk udvikling 1,0 0,4-0,6 Øvrige ændringer byrådsbeslutninger mm 0,0 0,7 +0,7 I alt 796,6 811,3 14,7 KL vil i løbet af august og september følge budgetlægningen i kommuner med henblik på overholdelse af aftalen mellem KL og regeringen.

16 14 Indkomstoverførsler. Udgifterne til indkomstoverførsler udgør 155,3 mio. kr. i I økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der forudsat en stigning i udgifterne til indkomstoverførsler fra 2008 til 2009 på 1,8 mia. kr., svarende til en stigning på 4,2%. I Odder Kommunes budget for 2009 er indregnet en stigning i indkomstoverførslerne på 6 mio. kr., svarende til en stigning på 4,0 %. I forhold til regnskabsår 2007 forventes indkomstoverførslerne for hele landet at stige med 12,0 %, medens væksten i Odder Kommune skønnes til 16,7 %. Væksten i indkomstoverførslerne har i Odder Kommune de seneste år har været over landsgennemsnittet. Som der fremgår af nedenstående graf, budgetteres der i forhold til landsgennemsnittet med en lavere udgift til indkomstoverførsler pr. indbygger. I 2001 var Odder Kommunes udgifter til indkomstoverførsler pr. indbygger 965 kr. lavere end landsgennemsnittet. I regnskab 2006 var forskellen 903 kr., og i budget 2009 forventes en forskel på 803 kr. På landsplan forventes en gennemsnitlig udgift til indkomstoverførsler på kr. I Odder Kommune budgetteres med en udgift pr. indbygger på kr Indkomstoverførsler, nettoudgift pr. indbygger (løbende priser) Odder Kommune Hele Landet 2001, R 2002, R 2003, R 2004, R 2005, R 2006, R 2007, R 2008, B 2009 B Index Udvikling i udgifter til indkomstoverførsler pr. indbygger (indeks) Odder Kommune Hele Landet 2001, R 2002, R 2003, R 2004, R 2005, R 2006, R 2007, R 2008,B 2009 B

17 15 Indkomstoverførser i 2007 og 2009 i kr. Regnskab 2007 Budget 2008 Budgetforslag 2009 Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Beskæftigelsesordninger I alt I forhold til sammenlignelige kommune, anvender Odder Kommune en forholdsvis stor andel af det objektive udgiftsbehov (et udgiftsbehov udregnet for samtlige kommuner på grundlag af en række sociale og befolkningsmæssige nøgletal). I nedenstående tabel er indkomstoverførslernes udgiftsandel af det objektive udgiftsbehov opgjort for en række kommune med stort set samme objektive udgiftsbehov som Odder Kommune. Hvis Odder Kommunes udgiftsandel (13,8) til indkomstoverførsler var den samme som i Skanderborg Kommune, ville Odder Kommunes udgifter til indkomstoverførsler være godt 20 mio.kr. mindre. Kommune Indkomstoverførsler pr. indbygger i b 2008 Objektiv udgiftbehov pr. indbygger i b 2008 Indkomstovf. andel af udgiftsbehov i b 2008 Rebild ,9 Frederikssund ,3 Roskilde ,3 Frederiksberg ,2 Gentofte ,6 Odder ,1 Hillerød ,5 Hørsholm ,6 Favrskov ,0 Skanderborg ,8 Dragør ,1

18 16 Det skattefinansierede anlægsbudget.. Skattefinansieret anlægsbudget Byrådet har i 2008 godkendt igangsætning af anlægsarbejder som i 2009 tilsammen koster 57,4 mio.kr. Ved budgetvedtagelsen for 2008 blev der i 2009 afsat 60,9 mio. kr. til 26 anlægsprojekter. Endvidere er der udskudt 17 anlægsprojekter fra 2008 for 5,6 mio.kr. (excl. anlægsudgifter vedr. Vestermarkskolen og Skovbakkeskolen som er igangsat). Med det nuværende overskud på driften på 13,0 mio.kr. vil det ikke være muligt at gennemføre anlægsarbejderne som planlagt ved budgetlægningen for Der må således foretages en fornyet anlægsprioritering. Forvaltningen har i juni måned 2008 udsendt et hæfte, som indeholder en lang række forslag til anlægsarbejder. Hæftet indeholder bl.a. de anlægsarbejder, som var indeholdt i budgetoverslagsårene i budget 2008, samt de udskudte anlægsarbejder fra Nedenstående tabel viser de anlægsarbejder, som byrådet afsatte midler til i 2009 i forbindelse med budgetforliget for 2008 og de anlægsarbejder som er udskudt i Endvidere indeholder tabellen de anlægsarbejder, som byrådet har godkendt (ydet anlægsbevilling). Anlægsarbejder Anlægsbudget kr. iht. budgetforlig 2008 Godkendt af Byrådet 1) Omfartsvej øst for Odder 250 2) Anlægsramme til bygningsvedligeholdelse 350 3) Vejvedligeholdelse ) Energimærkning 500 5) Alléen ) Renovering af fortove 350 7) Trafiksikkerhedsplan 350 8) By-gennemkørsel i Saksild ) P-plads ved Odder idræts- og kulturcenter ) Sti og parkeringsplads ved Nørregade ) Leasingydelse af skole IT ) Sikringsrum skole IT ) Fodboldbane ) Lysanlæg ved idrætsbaner ) Odder Museum nyt stråtag ) Parkvejens skole nyt låsesystem ) Specialklasser ) Vestermarkskolen 3. spor ) Odder bibliotek belysning ) Udviklings- og renoveringsplan for skoler ) Renovering mm af Skovbakkeskolen ) Børnehaven blæksprutten nye vinduer ) Ålykkecentret, renovering af tag ) IT-udviklingsplan, leasingydeler ) Gis ) IT-udviklingsplan ) Udvidelse af Rådhuset 500 Anlægsbudget i 2009 ifølge budget

19 17 Udskudte anlægsarbejder fra 2008: 28) Ny toiletbygning ved Hou strand ) Renovering af fortove ) Energimærkning af ejendomme ) Revision af spildevandsplan ) Alléen ) Gylling skole, nye vinduer ) Saksild skole asfaltering af vendeplads ) Visionspulje 90 36) Drejestige ) Anlægsopsparing (DSU) ) Parkvejens skole låsesystem 70 39) Gylling skole, kloakledning 66 40) Daginstitution i vestbyen ) Renovering af tag på 2 børnehaver ) Midtbyplan omlægning af torvet ) Buslomme og helleanlæg ved skovbakken 20 44) Lokalhistorisk arkiv 80 I alt Anlægsramme i budget 2009 (driftsoverskud) Kasseforbrug Såfremt de vedtagne anlægsarbejder, de budgetlagte anlægsarbejder fra budgetoverslagsår 2009 i budget 2008 og de udskudte anlægsarbejder fra 2008 alle skal medtages i budget 2009, betyder det et underskud/kasseforbrug på det skattefinansierede budget på 81,0 mio.kr.

20 18 Jordforsyning til boligformål Udgifter og indtægter ved jordforsyning til boligformål budgetteres normalt ud fra princippet om, at udgifter til jordkøb og byggemodning modsvares af salgsindtægter, således at jordforsyning til boligformål forventes i balance, set over en årrække. Eventuel konstateret overskud på jordforsyningen bør alene anvendes til afdrag på jordkøbslån, køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvikling. I budget 2009 til 2012 er der budgetteret med et årligt overskud på jordforsyningen på 5,8 mio. kr. Overskuddet anvendes til dækning af ydelser på jordkøbslån. Nedenstående tabel viser forvaltningens forslag til budget for jordforsyningsområdet: Jordforsyning i kr. Ramme til byggemodning Færdiggørelsesarbejder Salg af jord I alt nettooverskud på jordforsyning Renter på jordkøbslån Afdrag på jordkøbslån (restgæld 116,8 mio.kr.) I alt 0 Ordkø bslån Jordkøbslån i kr. Hovedstol Restgæld Ydelse i 2009 primo 2009 Køb af jord i Odder vest i 2008 (løbetid10 år - stående lån) Køb af Malthes eje i 2007 (løbetid 25 år) Køb af jord i Hou i 2006 (løbetid 10 år stående lån) I alt Renter af likvide aktiver (kassebeholdningen) Renteindtægten af de likvide aktiver er budgetteret til 4,5 mio.kr. på grundlag af en gennemsnitlig rentesats på 4,5 pct. og en gennemsnitlig kassebeholdning på 100,0 mio. kr. Det endelige budgetresultat for 2009 vil kunne påvirke resultatet af renteindtægten. Renteindtægt af likvide aktiver tidligere regnskabsår: kr kr kr kr kr kr (skønnet) kr.

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE   ODDER RÅDHUS, JULI 2009 BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009 727-2009-841718 / JB Indholdsfortegnelse Strukturel balance 2008-2013... 1 Indledning.... 3 1. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen...

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetforslag 2008 2011

Budgetforslag 2008 2011 BUDGETLÆGNING 2008-2011 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2007 Dok.nr.:934944 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2008 2011... 1 Budgetforudsætninger, økonomisk politik og økonomiaftalen... 2 Underskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

1 Budgetredegørelse 2011

1 Budgetredegørelse 2011 1 Budgetredegørelse 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt regnskab 2009 budget 2014... 2 Indledning, fra 1. økonomiskøn i marts til budgetoplæg 2011... 3-4 Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere