BUDGETLÆGNING OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.: /jb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb"

Transkript

1 BUDGETLÆGNING OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.: /jb

2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget Driftsoverskud på 13 mio.kr Målet i den økonomiske politik er et driftsoverskud på mio. kr Driftsoverskud væsentlige lavere end tidligere skønnet Lav befolkningstilvækst... 5 Anlægsudgifter for minimum 57,4 mio.kr... 6 Kvalitetsfonden... 6 Det skattefinansierede budget for Kassebeholdningen Vækst i Serviceudgifter i Puljemidler i budget Bevillingsoversigt for serviceudgifter og indkomstoverførsler Trepartsaftalen Madordning i daginstitutionerne Realvækst i budget Indkomstoverførsler Anlægsbudget Jordforsyning til boligformål Renter af likvide aktiver Renter og afdrag på lån og låneoptagelse Lånepulje 500 mio. kr Udligning og generelle tilskud Skatteprognosen Skattestoppet Skatteloft Valg af selvbudgettering eller statsgaranti Ejendomsskatter Selskabsskat Kassebeholdningen i Spildevandsområdet Lov- og cirkulæreprogram Konkurrenceudsættelser Serviceudgifterne opdelt i driftsområdet Aftale om kommunernes økonomi i 2009 mellem KL og regeriangen Odder Rådhus, 1. august 2008

3 1 Skattefinansieret budget Budget Mio.kr fortegn angiver indtægt/overskud Statsgaranti Finansiering Personskatter 24,9 procent -699,2-710,6-732,4-752,6 Bidrag til topskat (skattegrænse i 2009 = 24,97 i 2010 = 24,72) 0,7 0,7 0,7 Efterregulering af personskat for 2007 og 2008 i 2010 og ,8 19,2 Selskabsskatter -7,4-6,2-6,2-6,1 Dødsboskat (udbetales til kommunerne 1. gang fra 2010) -1,2-1,2-1,2 Dækningsafgift - offentlige ejendomme -0,9-0,9-0,9-0,9 Ejendomsskatter 27,5 promille (eksl.produktionsjord) -77,6-83,1-89,0-95,1 Ejendomsskatter - produktionsjord 12,3 promille -9,4-9,9-10,5-11,1 Bloktilskud efter indbyggertal -64,5-59,1-67,3-74,1 Bloktilskud - betinget af overholdelse af økonomiaftale -3,9 Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) -134,7-148,9-161,3-171,3 Efterregulering af bloktilskud og udligning -1,4-9,2 0,4 Udligning af selskabsskat mellem kommunerne -9,2-7,8-8,0-7,7 Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) -1,9-2,0-2,0-2,1 Udligning vedr. udlændinge 7,7 8,0 8,4 8,8 Særligt bloktilskud til ældreplejen -4,7-4,8-5,0 5,2 Tilskud fra kvalitetsfond (ny fra 2009) -3,9-7,9-7,9-7,9 Grundbidrag til sygehusene kr. pr. indbygger 25,5 26,6 27,8 29,1 Bidrag til regional udvikling 117 kr. pr. indbygger 2,5 2,7 2,8 2,9 Finansiering i alt -981, , , ,2 Serviceudgifter Teknisk Udvalg 35,5 35,5 35,5 35,5 Udvalget for Undervisning og Kultur 373,0 373,0 373,0 373,0 Det Sociale Udvalg 283,4 283,4 283,4 283,4 Økonomiudvalget 119,4 119,8 121,0 122,6 Serviceudgifter i alt 811,3 811,7 812,9 814,4 Indkomstoverførsler 155,3 158,2 161,9 165,5 Rente (excl. renter af lån til jordkøb) 2,1 1,6 1,1 0,5 Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene 33,3 71,4 111,4 Drift i alt 968, , , ,8 Driftsoverskud/underskud (strukturel balance) -13,0-2,8 5,0 8,7 Anlæg (2009 = vedtagne anlægsprojekter, = ramme) 57,4 50,0 50,0 50,0 Afdrag på lån og låneoptagelse Afdrag på lån (excl. afdrag på jordkøbslån) 11,0 11,3 11,4 11,1 Låneoptagelse (svar på låneansøgninger i aug. 2008) -11,0-5,0-5,0-5,0 Afdrag på lån og låneoptagelse 0,0 6,3 6,4 6,1 Jordforsyning og ydelser på jordkøbslån Hovedoversigt skattefinansieret budget Budgetoverslagsår Nettooverskud på jordforsyning -5,8-5,8-5,7-5,7 Ydelser på lån optaget til køb af jord til jordforsyning 5,8 5,8 5,7 5,7 Jordforsyningen incl. ydelser på jordkøbslån 0,0 0,0 0,0 0,0 Underskud på det skattefinansierede budget - kasseforbrug 44,4 53,5 61,5 64,8

4 2

5 3 Budgetforslag I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som forvaltningen har indlagt i budgetforslaget for 2009 og budgetoverslagsårene De økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2009 er indarbejdet i budgetforslaget. Driftsoverskud før anlægsinvesteringer på 13,0 mio.kr. Forvaltningen udsendte i maj måned 2008 et foreløbigt skøn over kommunens økonomi i bl.a. på grundlag af KL s foreløbige skøn over de statslige bloktilskud, væksten i udskrivningsgrundlaget og pris- og lønstigningerne. Det foreløbige budgetskøn over driftsresultatet for 2009 udviste på dette tidspunkt et underskud på 20 mio.kr. I budgetteringen af driftsresultatet indgår alene de løbende driftsudgifter og -indtægter (skatter, statstilskud, driftsudgifter og renter). Driftsresultatet bør som udgangspunkt udvise et overskud på mellem 50 og 60 mio.kr., således at der er økonomisk råderum til bl.a. at foretage anlægsinvesteringer. KL og regeringen har den 16. juni 2008 indgået en aftale om kommunernes økonomi i I forhold til forvaltningens budgetskøn fra maj måned, har aftalen mellem KL og regeringen betydet en forbedring af det budgetterede driftsresultat i 2009 med 33 mio.kr. Denne væsentlige økonomiske forbedring skyldes overvejende, at det statslige bloktilskud til kommunerne er 8 mia. kr. større end skønnet af KL, før økonomiaftalen med regeringen. Det skattefinansierede budget for 2009 udviser herefter et driftsoverskud på 13,0 mio.kr. Der er på nuværende tidspunkt vedtaget anlægsinvesteringer i 2009 for 57,4 mio.kr. (Vestermarkskolen, Skovbakkeskolen, veje i oplandet og leasingkontrakter), hvilket betyder et samlet underskud på det skattefinansierede budget på 44,4 mio.kr. i 2009 (13,0 mio.kr. 54,7 mio.kr.). Forbedringen af det budgetterede driftsresultatet med 33,0 mio.kr. skyldes følgende forhold: - fortegn = merindtægt/mindreudgift. Mio.kr. 1. Forhøjelse af det samlede bloktilskud til kommunerne med 8,0 mia. kr. i forhold KL s skøn i april KL skønnede et bloktilskud på 55 mia. kr. Resultatet af forhandlingerne blev et bloktilskud på 63 mia. kr. Odder Kommunes andel af forhøjelsen udgør ,2 Bloktilskudsforhøjelsen indeholder bl.a. kompensation for nye udgifter til: 1.1 Initiativer som indgår i trepartsaftalen fra sommeren ,7 1.2 Økonomiske konsekvenser af ny lovgivning mm, der ikke var indregnet i majskønnet. (før økonomiaftalen)... 3,5 2. Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringsløft på dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet og fritidsfaciliteter (tilskuddet udbetales sammen med bloktilskuddet)... -3,9 3. Udgiften til topskattenedslag bortfalder i 2009 som følge af regeringens accept af kommunernes skatteforhøjelse i Topskattegrænsen er i 2009 på 24,97 %... -1,5 4. De aktivitetsbestemte sundhedsudgifter (betalinger til sygehusene mm) nedjusteres til 36,6 mio.kr. på grundlag af KL s skøn over de forventede udgifter hertil i ,0 5. Forvaltningen har revurderet de budgetlagte udgifter til beskæftigelsesindsatsen... -0,8 6. Satsreguleringsprocenten som anvendes til regulering af indkomstoverførslerne er i fastsat til 3,1 % i I det foreløbige budgetskøn var indregnet en reguleringsprocent på 3,8. Nedjusteringen af statsreguleringsprocenten betyder en mindreudgift til indkomstoverførsler på... -1,5 7. Den endelige fastsættelse af skattegrundlaget er lidt lavere end forudsat i maj måned... 1,4 8. Endelig fastsættelse af reguleringsprocenten for grundværdierne betyder en nedjustering af grundskyldsprovenuet... 1,3 Samlet forbedring af driftsresulatet ,0 Driftsresultat i henhold til forvaltningens skøn fra maj 2008 (før anlæg og lån)... 20,0 Driftsoverskud efter aftale mellem KL og regeringen (før anlæg og lån) ,0

6 4 Målet i den økonomiske politik er et driftsoverskud på 50 mio.kr. Odder Kommunes økonomisk situation er, uanset økonomiaftalen mellem KL og regeringen, fortsat meget vanskelig. Driftsresultatet bør som minimum udvise et overskud på mellem 50 og 60 mio.kr., således at Odder Kommune kan opretholde et passende anlægsniveau, ellers er der risiko for at den ønskede vækst ikke kan realiseres. Driftsoverskuddet er i 2009 på 13 mio.kr., og såfremt der ikke gennemføres budgetforbedringer, forventes driftsoverskuddet at falde yderligere de kommende år. Endvidere er det nødvendigt at øge driftsoverskuddet som følge af den stigende rente- og afdragsbyrde. I 2009 udgør de samlede ydelser på lån 23,3 mio.kr., svarende til 0,8 skatteprocentpoint. I de kommende år vil en del af driftsoverskuddet skulle anvendes til afdrag på lån på grund af den stigende afdragsbyrde. Tidligere år er udgiften til afdrag dækket ind gennem låneoptagelse. Odder Kommunes økonomiske situation levner således ikke plads til serviceforbedringer. Det er endvidere en forudsætning for overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at der ikke indarbejdes serviceforbedringer i budget 2009, ud over de serviceforbedringer, som er indeholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (trepartsaftale, kvalitetsfond, frokostmåltid i daginstitutionerne mm). Driftsoverskuddet i 2009 væsentlig lavere end skønnet ved budgetlægningen for Ved budgetlægningen for 2008 var der i budgetoverslagsår 2009 skønnet et driftsoverskud på 37,8 mio. kr. Driftsoverskuddet i budget 2009 udgør 13 mio. kr. Der er således tale om en reduktion af driftsoverskuddet fra budgetlægning 2008 til budgetlægning 2009 med 24,8 mio.kr. Denne nedjustering af overskuddet skyldes overvejende følgende forhold (- fortegn = merindtægt/mindreudgift): 1) Ifølge økonomioversigt nr forventes væsentlig Mio.kr. budgetoverskridelser på ældreområdet og voksenhandicap. økonomiudvalget vedtog i april 2008, at indarbejde virkningen af økonomioversigt i budgetoplægget for ,9 2) Den konstaterede og forventede lavere befolkningstilvækst i perioden betyder en nedjustering af væksten i antallet af skatteydere med 406 i prognoseperioden , og en nedjustering af befolkningstallet fra til pr Denne samlede nettovirkning på skatteindtægterne og bloktilskuddet udgør ,9 3) Det demografiske udgiftspres som følge af den lavere befolkningstilvækst var i budgetoverslagsår 2009 i budget 2008 skønnet til 5,9 mio.kr. Udgiftsstigningen skønnes nu til 0,4 mio. kr. fra 2008 til ,5 4) Bl.a. som følge af skattereformen lavere skat på arbejde samt øget tilskud til ugunstigt stillede kommuner, sker der en omfordeling af bloktilskuddet. Denne omfordeling mm. betyder et tab for Odder Kommune på... +7,4 5) Kommunerne modtager fra 2009 et tilskud fra regeringens kvalitetsfond til anlægsinvesteringer. Odder Kommunes andel udgør i 2009 (se side 6)... -3,9 6) Merudgifter som følge af byrådsbeslutninger mm der varigt påvirker driften... 2,0 I alt ,8 Siden 2003 har der på driftssiden været væsentlige budgetoverskridelser, som har betydet, at overskuddet på driften har været væsentlig mindre end budgetteret. Merforbruget har medført kasseforbrug og forbrug af overskud på jordforsyningen og indtægter ved salg af bygninger. Ved at indregne de stigende udgifter til ældreområdet og voksenhandicap i budget 2009, forventes risikoen for budgetoverskridelser minimeret.

7 5 Mio.kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Driftsresultat i perioden ,1 36,2 34,3 32,1 30,0 25,7 21,2 20,4 16,5 10,1 39,4 29,1 13,0 Budget -5, , ,8 Regnskabsresultat R2008 = skønnet Lav befolkningstilvækst. Befolkningstilvæksten i 2006, 2007 og de første 7 måneder af 2008, har været væsentlig lavere end forudsat i befolkningsprognosen. Det betyder en væsentlig nedjustering af væksten i antallet af skatteydere og dermed et fald i skatteindtægterne, samt et fald i bloktilskuddet, der ydes af staten efter befolkningstal. Indtægtstabet på indkomstskatterne og bloktilskuddet opvejes kun delvist af lavere demografisk udgiftspres. Den samlede nettovirkning af den lavere befolkningstilvækst udgør 6,4 mio.kr. i Budgettet for er udarbejdet på grundlag af en skønnet årlig befolkningstilvækst på 100 personer. Der udarbejdes ny befolkningsprognose i foråret Befolkningstilvækst 332 Faktisk befolkningsstilvækst (2008 = tilvækst pr ) (2009 = skønnet) Prognose

8 6 Anlægsudgifter for minimum 57,4 mio.kr. På anlægssiden skal der som minimum afholdes 57,4 mio.kr. i 2009, idet der er vedtaget at igangsætte nedenstående anlægsprojekter: 1) Vestermarkskolen 3. spor... 37,7 mio. kr. 2) Vejvedligeholdelse kontrakt på vedligeholdelse af veje udenfor byområder 2,6 mio. kr. 3) Leasing af IT-udstyr... 0,7 mio. kr. 4) Renovering af Skovbakkeskolen... 16,4 mio. kr. I alt... 57,4 mio. kr. Forvaltningens forslag til anlægsarbejder er udsendt til Byrådet i juni måned 2008, og indeholder anlægsbudgetforslag for over 192 mio.kr. i 2009 og mellem 55 og 76 mio.kr. i hvert af budgetoverslagsårene De udskudte anlægsarbejder for 2008 indgår i anlægshæftet. Såfremt disse anlægsarbejder skal gennemføres, skal de afsættes på ny i anlægsbudgettet for Hertil kommer anlægsinvesteringer på jordforsyningsområdet og spildevandsområdet. Forvaltningens anlægsbudgetforslag for 2009 for spildevandsområdet indeholder udgifter for 16,5 mio.kr. til separatkloakering af Rude og Assedrup, spildevandsprojekter i det åbne land, samt en pulje på 10 mio.kr. til kloakrenoveringer. På jordforsyningen foreslår forvaltningen, at der afsættes en ramme på 10 mio.kr. til byggemodning samt 0,8 mio.kr. til færdiggørelsesarbejder. Kvalitetsfonden til anlægsudgifter på 4 områder. Aftalen mellem KL og regeringen indeholder en udmøntning af regeringens kvalitetsfond. Kvalitetsfonden er etableret med henblik på at løfte de fysiske rammer på: - Dagtilbud - Folkeskolen - Ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) - Fritidsfaciliteter (nærmere afgrænsning fastlægges i september 2008). Kvalitetsfonden er i 2009 på 1 mia. kr. og de efterfølgende 4 år på 2 mia. kr. Kvalitetsfondens midler udbetales via bloktilskuddet på grundlag af den enkelte kommunes andel af indbyggertallet på Odder Kommunes andel heraf udgør 3,9 mio.kr. i 2009 og ca. 7,9 mio.kr. fra Kvalitetsfonden skal bidrage til et investeringsløft over de næste 5 år på de nævnte områder. Samtlige kommuner bruger aktuelt 5 mia. kr. årligt på disse fire områder, og det er aftalt, at med bidraget fra kvalitetsfonden skal investeringsomfanget øges til minimum 6 mia. kr. på de nævnte områder. Det er således en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. KL vil på denne baggrund opfordre kommunerne til at udarbejde investeringsplaner for disse fire områder. Kvalitetsfondsmidler i mio. kr Alle kommuner 1.000, , , ,0 Odder Kommunes andel 3,9 7,9 7,9 7,9 For at kunne bidrag til overholdelse af betingelserne for kvalitetsfonden om at investeringsniveauet på de 4 områder øges fra 1 mia. kr. i 2009 til 2 mia. kr. fra 2010., er det vigtigt for Odder Kommune, at driftsoverskuddet øges de kommende år for at give mulighed for investeringer på de fire kvalitetsfondsområder, elles er der risiko, for at kvalitetsfondsmidlerne ikke kommer til udbetaling.

9 7 Det skattefinansierede budget for Det totale skattefinansierede budget, inkl. anlægsudgifter, afdrag på lån og låneoptagelse, udviser et underskud i 2009 på 44,4 mio.kr. på grundlag af følgende forudsætninger: - Driftsoverskud på 13,0 mio.kr. (inkl. kvalitetsfondsmidler for 3,9 mio.kr.). - Uændret serviceniveau (når der ses bort fra de serviceændringer, som er indeholdt i aftalen mellem KL og regeringen). - Vedtagne skattefinansierede anlægsudgifter i 2009 for 57,4 mio.kr. - Anlægsramme på 50 mio.kr. årligt i perioden Et nettooverskud på jordforsyningen på årligt 5,8 mio.kr. til dækning af ydelser på jordkøbslån. - Låneoptagelse på 11,0 mio.kr. svarende til afdrag på lån. - Uændret skatteprocent på 24,9 i perioden Uændret grundskyldspromille på 27,5 i perioden En årlig nettobefolkningstilvækst på 100 i perioden KL skøn over bloktilskuddet i budgetoverslagsårene Totalbudget for det skattefinansierede område - = indtægt/overskud Mio.kr. Serviceudgifter 811,3 811,8 813,0 814,5 Indkomstoverførsler 155,3 158,2 161,9 165,5 Faste bidrag i regionen 28,0 29,3 30,5 32,0 Skatter -794,5-813,0-820,4-866,4 Bloktilskud (inkl. kvalitetsfondsmidler) *) -215,2-223,9-252,3-248,8 Renter 2,1 1,6 1,1 0,5 Pris- og lønstigninger i overslagsårene 33,3 71,3 111,4 Overskud/underskud på driftsbudget -13,0-2,7 5,1 8,8 Anlægsudgifter 57,4 50,0 50,0 50,0 Underskud drift og anlæg 44,4 47,3 55,1 58,8 Afdrag på lån 11,0 11,3 11,4 11,1 Låneoptagelse -11,0-5,0-5,0-5,0 Nettooverskud på jordforsyning -5,8-5,8-5,7-5,7 Ydelser på jordkøbslån 5,8 5,8 5,7 5,7 Underskud 44,4 53,6 61,6 64,9 *) Bloktilskuddet i overslagsårene er beregnet på baggrund af KL s skøn, som efter forvaltningens opfattelse er forholdsvis pessimistisk. Kassebeholdningen. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 107,8 mio.kr. i I 2008 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at udgøre ca. 125 mio.kr. Blandt andet som følge af udskudte anlægsarbejder. Kassebeholdningen i mio. kr Gennemsnitlig 107,8 125,0 102,8 Ultimo (regnskabsafslutning) 100,8 117,0 72,6 Odder Kommune har en forholdsvis stor kassebeholdning som følge af en række indtægter fra salg af grunde og ejendomme, salg af kommuneforsikring, andel af Århus amts nettoformue og forskydninger i betalinger.

10 8 Kassebeholdningen siger imidlertid intet om, hvor holdbar kommunens økonomi er på længere sigt. Hvis kommunen har et løbende underskud hvilket er tilfældet i budgetperioden , er der risiko for at kassen hurtig er tømt, og Odder Kommune ikke kan overholde kassekreditreglen om at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv. Kommunen bør således som udgangspunkt tilstræbe at det skattefinansierede totalbudget er i balance, hvilket overvejende kun kan opnås gennem reduktion af serviceniveauet og/eller nedsættelse af anlægsniveauet. Skattestigninger er i princippet ikke en mulighed som følge af skattestoppet og de sanktioner som, er indført på dette område. Der er ikke i budget 2009 og i beregningen af kassebeholdningen taget højde for en eventuel reduktion i bloktilskuddet for 2009 som følge af overskridelse af serviceudgiftsbudgettet i Mio.kr. 120,0 100,0 Kassebeholdning og uforbrugte anlægsmidler Kassebeholdning Uforbrugte anlægsmidler Gennemsnitlig kassebeholdning 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Maj

11 9 Serviceudgifter i 2009 I Forvaltningens budgetoplæg for 2009 udgør serviceudgifterne 811,3 mio. kr., svarende til en udgiftsstigning på 66,6 mio. kr. i forhold til serviceudgifterne i budget Udgiftsstigningen på 66,6 mio.kr. indeholder henholdsvis 40,8 mio.kr. i pris- og lønstigninger og 25,8 mio.kr. i realvækst. Realvæksten på 25,8 mio.kr. omfatter blandt andet forhøjelse af budgetterne til ældreområdet og voksenhandicap på grundlag af de konstaterede merudgifter i 2008 (økonomioversigt nr ), beslutninger om varige merudgifter efter vedtagelsen af budget 2008 samt merudgifter som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i Serviceudgiftsbudget Serviceudgiftsbudgettet for 2009 på 811,3 mio.kr. fremkommer således: kr. Serviceudgiftsbudget Pris- og lønstigning fra 2008 til Serviceudgiftsbudget 2008 fremskrevet til 2009 pris- og lønniveau Demografi: Nedjustering af demografibeløb i ht. byrådsbeslutning Befolkningstilvæksten i 2009 skønnes til 100 personer (skønsmæssigt fastsat ramme) Flere bygningskvadratmeter og flere offentlige arealer der skal vedligeholdes Budgetforlig 2008 og politiske beslutninger i øvrigt: Drift af drejestige (budgetforlig 2008) Forhøjelse af lønbudget til folkeskolefaglig udviklingskoordinator (budgetforlig 2008) 105 Pulje til udadrettede aktiviteter nedsættes fra til kr (budgetforlig 08) Etablering af skatebordbane (budgetforlig 2008) midlertidige stillinger i Jobcenter til sygedagpenge godkendt af ØK ( ) 837 Drift af toiletbygning ved Dyngby strand (godkendt af byrådet) Tandplejen, leasing af udstyr (godkendt af byrådet) Det Sociale Udvalgs omstillingspulje inddrages (godkendt af byrådet) Letbaneprojekt, udgiften nedsættes fra kr. i 2008 til kr. i Forpagtningsindtægter fra jord i Odder vest (afledt af jordkøb i vestbyen) Lønaftale med kommunaldirektør (godkendt af ØK) Udvidelse af Vestermarkskolen (el, vand, varme, rengøring og pedel i ½ år) Forhøjelse af havneafgift ved ombygning af Hou Havn (ydelser på lån) Indtægter fra jordflytningsregulativ 10 kr. pr. ejendom (godkendt af byråd) Økonomioversigt nr (økonomiske konsekvenser af merforbrug i 2008 og tidligere år som Økonomiudvalget har besluttet at medtage i budget 2009) De konstaterede merudgifter på ældreområdet De konstaterede merudgifter på voksenhandicap De konstaterede mindreudgifter på revalidering og beskæftigelsesindsatsen Øvrige ændringer: KMD har meddelt prisregulering af betalingsaftale og drift af nye IT-systemer Valg til Byrådet, Regionsrådet og EU i Forhøjelse af forsikringspræmier for tjenestemænd fra 15 til 32 %. Præmien var i h.t. vedtagne besparelser nedsat i 2007 og 2008 (kan ikke nedsættes i 2009) Regulering af budget til tjenestemandspensioner mm Nedjustering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter på grundlag af KL s skøn Serviceudgifter før økonomiske konsekvenser af økonomiaftale mellem KL og regeringen Merudgifter som følge af ny lovgivning mm. som kompenseres over bloktilskuddet. Specifikation af merudgifter som følge af ny lovgivning fremgår af side 29 og Udgifter til initiativer som indgår i trepartsaftalen fra sommeren 2007 (se side 11) Serviceudgiftsbudget for

12 10 Puljemidler i budget 2009 Byrådets beslutning den om inddragelse af puljemidler for kr. i 2008, er ikke fratrukket basisbudgetoplæg De oprindelige puljer på tilsammen 3,8 mio.kr. er således videreført i budgetoplæg Puljemidler i budget ) Kompetenceudvikling (budgetforlig 2008) ) Kompetenceudvikling Byrådet (budgetforliget 2008) ) Udadrettede aktiviteter (budgetforliget 2008) ) Venskabsbysamarbejde ) Sundhedsfremme og forebyggelse (afsat i f.m. kommunalreform) ) Forsøgs- og udviklingspulje på skoleområdet (budgetforliget 2008) ) Modersmålsundervisning (kan nedsættes med 50 % på grundlag af regnskabstal) ) Kunstpulje til renovering ) Kulturelle aktiviteter og nye tiltag (budgetforlig 2008) ) Forsøgs- og udviklingspulje på dagpasningsområdet (budgetforlig 2008) ) Pulje afsat i forbindelse med opgavereform (kan slettes af budgettet) Puljemidler i alt Puljer vedr. overenskomstmæssige forhold, puljer til dækning af merudgifter som følge af ny lovgivning, pulje til dækning af udbetalinger i f. m. arbejdsskader er ikke medtaget. Demografipuljer i budget 2009: 1) Demografipulje. Der er ikke foretaget den sædvanlige demografiberegning i 2009 som følge af væsentlig afvigelse i befolkningstilvæksten i f.t. prognosen ) Demografipulje afsat under folkeskoleområdet til dækning af eventuel stigning i elevtallet fra ) Demografipulje til stigning i antallet af børn i SFOér pr ) Demografipulje afsat til stigning i dagpasningsbehovet og køb af ekstra børnemåneder i daginstitutionerne i 2008 og Demografipuljer i budget Demografipuljen på 1,5 mio.kr. under pkt. 1, er fastsat ud fra en befolkningstilvækst i 2009 på 100 personer. Der er ikke foretaget en konkret beregning, beløbet er alene skønsmæssigt fastsat. Skatteprognosen er ligeledes udarbejdet med udgangspunkt i en befolkningstilvækst på 100 personer. Befolkningstilvæksten på 100 personer er ikke fastsat ud fra en konkret vurdering, men alene ud fra den forudsætning at Odder Kommune, på trods af en lavere befolkningstilvækst det seneste par år, fortsat er en vækstkommune. Der udarbejdes en ny befolkningsprognose i foråret Demografipuljerne 2-4 er resterede demografibeløb i 2008 som er videreført til Bevillingsoversigt. Serviceudgifterne udgør 811,3 mio. kr. og indkomstoverførslerne 155,3 mio. kr. Fordelingen på udvalgene fremgår af nedenstående tabeller. Ved budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en nettobevilling, svarende til nettoserviceudgifterne for de opgaver, som det enkelte udvalg varetager. Efter budgetvedtagelsen er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overgivet til udvalgene. Serviceudgifter i 2009 i kr. Udgifter Indtægter I alt Teknisk Udvalg Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Serviceudgifter i

13 11 Indkomstoverførsler 2009 i kr. Udgifter Indtægter I alt Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Serviceudgifter i Trepartsaftalen. Kommunerne står som resten af den offentlige sektor, overfor en betydelig rekrutteringsudfordning i de kommende år, hvilket er baggrunden for aftalen mellem staten, de offentlige arbejdsgivere og de faglige organisationer de såkaldte trepartsaftaler. Parterne bag aftalen gør midtvejsstatus i 2011 for at vurdere målopfyldelsesgraden. I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2009 er kompensationen for aftalerne faldet på plads. Kommunerne kompenseres over bloktilskuddet med 415 mio.kr. i 2008 og 803 mio.kr. fra 2009, og der foretages ingen efterregulering af tilskuddet. Odder Kommunes andel udgør henholdsvis kr. i 2008 og kr. fra Trepartsmidler Odder Kommunes andel i kr ) Lederuddannelse og medarbejderudviklingssamtaler 400 2) Kompetenceudvikling ) Kompetanceudvikling i henhold til overenskomstaftaler 425 4) Seniorpolitiske initiativer i henhold overenskomstaftaler 588 I alt Pkt. 1 på kr. anvendes til initiativer vedr. lederuddannelse og afvikling af medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Der ventes udbudt nye lederuddannelsestilbud fra Aftalen giver lederne en ret til inden 2015 af have gennemført en lederuddannelse på diplomniveau. Pkt. 2 på kr. anvendes til kompetenceudvikling ved styrket efteruddannelse af lærere, øget aktivitet på fagspecifikke kurser, uddannelse af praktikvejledere, indførelse af voksenelevløn, øget dimensionering på SOSU og PGU samt uddannelse af ikke uddannede. Pkt. 3 på kr. anvendes til kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere, udmøntningen af disse midler skal ske gennem 3 lokale hovedorganisationspuljer. Det vil sige en pulje til LO, en til FTF og en til AC. Puljerne administreres af ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Midlerne kan anvendes til kursusafgifter, materialer, transport, opholdsudgifter, mm. Pkt. 4 på kr. heraf anvendes halvdelen til finansiering af seniordage, den 2. halvdel til kompetenceudvikling med henblik på at fastholde seniorer. Det skal understreges, at behovene og udfordringerne varierer fra kommune til kommune. Nogle kommuner har fx allerede indført voksenelevløn eller afsat midler til kompetenceudvikling, lederuddannelse mm. Den enkelte kommune bør derfor nøje vurdere udgiftsbehovet knyttet til de enkelte initiativer. Trepartsmidlerne er et supplement til den kompetenceudvikling, som i øvrigt finder sted i kommunerne.

14 12 Indførelse af madordninger i daginstitutioner. Med økonomiaftalen for 2009 er det aftalt, af daginstitutioner for førskolebørn fra 1. januar 2010 skal tilbyde et dagligt sundt frokostmåltid inkl. drikkelse. Der bliver mulighed for tidligere opstart af madordningerne fra 1. januar KL anbefaler dog, at indførelsen af madordningen ikke iværksættes, før alle mulige modeller for madordninger er undersøgt, og kommunen på baggrund heraf har fundet den mest omkostningseffektive model. Madordningen forudsættes ifølge økonomiaftalen at være fuldt forældrefinansieret. Dog skal børn omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabattilskud, have det daglige måltid gratis eller til en nedsat pris. Forældrefinansieringen tilvejebringes gennem en mulig takststigning. Ifølge økonomiaftalen kan kommunerne hæve forældrebetalingen fra de nuværende maksimale 25 pct. til maksimalt 30 pct. Kommunen kan ikke hæve forældrebetalingen ud over de 25 pct. før tidspunktet, hvor der tilbydes madordninger. Det anbefales, at nyindførte madordninger iværksættes for samtlige omfattede dagtilbud samme dato. Det er op til det enkelte byråd at fastsætte serviceniveauet i madordningerne. Eneste krav til madordningerne er, at der skal tilbydes et sundt dagligt frokostmåltid inkl. drikkelse. Det er op til kommunen hvorvidt maden skal produceres i institutionen, eller maden skal leveres af en privat leverandør eller et centralt kommunalt køkken. Muligheden for at hæve forældrebetalingen til maksimalt 30 pct. gælder ikke for dagplejen. Her skal forældrebetalingen fortsat maksimalt være 25 pct. Rådighedsbeløb til mad og drikkelse Udgiftsforøgelse fra 25% til 30% Rådighedsbeløb mad pr.barn pr. dg. (253 dg. årligt) Vuggestue (53 børn) Børnehave (925 børn) Vuggestue/børnehave KL har lavet en beregning på, at takststigningen på landsplan vil svare til at et dagligt frokostmåltid vil koste 25 kr. pr. barn. Forældrebetaling 2009 Forældrebetaling pr. mdr. u/madordning, 25 % Forældrebetaling pr. mdr. m/madordning, 30 % Vuggestue (53) * Børnehave (925) * Forældrebetaling på pr. mdr. vil give et rådighedsbeløb til kost på 37 kr. pr. barn pr. dag. Hvis udgiften til madordningen i vuggestuerne fastsættes til 25 kr. pr. dag, skal forældrebetalingen fastsættes til 29,3 pct., svarende til en forældrebetaling på kr. pr. måned. til

15 13 Realvækst i budget Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2009 indebærer, at kommunerne under ét kan videreføre det serviceniveau, som blev fastlagt i budgettet for I økonomiaftalen er rammen for de kommunale serviceudgifter fastsat til 219,0 mia. kr., hertil skal lægges 2,6 mia. kr. som følge af merudgifter til nye opgaver samt årets lov- og cirkulæreprogram. Serviceudgiftsramme i 2009 for kommunerne under ét. Mia.kr. Serviceudgifter i budget ,4 Korrektion for ændrede lønforudsætninger i ,9 Korrigeret serviceudgiftsramme for ,3 Pris- og lønstigninger fra 2008 til ,0 Aftrapning af refusionsordning for dyre enkeltsager 0,7 Kompensation for demografisk udgiftspres 0,3 Kompensation for stigende udgifter til det specialiserede socialområde 0,7 Serviceudgiftsramme for samtlige kommuner i 2009 før lov- og cirkulæreprogram 219,0 Lov- og cirkulæreprogram (heraf 0,8 mia. for trepartsaftalen) 2,6 Serviceramme for samtlige kommuner i ,6 I økonomiaftalen er 1 mia. kr. af bloktilskuddet til kommunerne medtaget som et betinget bloktilskud. En forudsætning for at det betingede bloktilskud kan udbetales er, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen, herunder overholdelse af serviceudgiftsrammen på 221,6 mia. kr. Viser det sig, at serviceudgifterne overstiger den indgåede økonomiaftale for 2009, vil regeringen tilbageholde et tilskud i 2009 til kommunerne under ét på op til 1 mia. kr. Når økonomiaftalens serviceramme på 221,6 mia. kr. skal oversættes til Odder Kommunes forhold, tages udgangspunkt i forvaltningens basisbudgetoplæg for serviceudgifterne i 2009 på 811,3 mio.kr. Nedenstående tabel viser Odder Kommunes serviceudgiftsramme, beregnet på grundlag af økonomiaftalen i forhold til det faktiske budgetoplæg for Det fremgår af nedenstående tabel, at Odder Kommunes serviceudgiftsbudget stiger fra 2008 til 2009 med 66,6 mio.kr., hvilket er 14,7 mio.kr. mere end økonomiaftalen isoleret set giver mulighed for. Når økonomiaftalens økonomiske ramme ikke kan overholdes, skyldes det at de senere års budgetoverskridelser på ældreområdet og voksenhandicap er indarbejdet i serviceudgiftsbudgettet for Odder Kommune overskrider således økonomiaftalen isoleret set, og er med det fremlagte budgetforslag afhængig af, at andre kommuner har en vækst der er under økonomiaftalens vækstramme. Serviceudgifter i 2009 i Odder Kommune Økonomiaftalen omregnet til Odder Kommunes forhold Økonomiaftale Odder Kommune Forskel Serviceudgifter i budget ,7 744,7 0,0 Pris- og lønstigninger 38,6 40,8 +2,2 Lov- og cirkulæreprogram, trepartsaftale mm 10,4 10,6 0,2 Stigende udgifter til voksen handicap 1,9 8,5 +6,6 Ældreområdet 0,0 5,6 +5,6 Demografisk udvikling 1,0 0,4-0,6 Øvrige ændringer byrådsbeslutninger mm 0,0 0,7 +0,7 I alt 796,6 811,3 14,7 KL vil i løbet af august og september følge budgetlægningen i kommuner med henblik på overholdelse af aftalen mellem KL og regeringen.

16 14 Indkomstoverførsler. Udgifterne til indkomstoverførsler udgør 155,3 mio. kr. i I økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der forudsat en stigning i udgifterne til indkomstoverførsler fra 2008 til 2009 på 1,8 mia. kr., svarende til en stigning på 4,2%. I Odder Kommunes budget for 2009 er indregnet en stigning i indkomstoverførslerne på 6 mio. kr., svarende til en stigning på 4,0 %. I forhold til regnskabsår 2007 forventes indkomstoverførslerne for hele landet at stige med 12,0 %, medens væksten i Odder Kommune skønnes til 16,7 %. Væksten i indkomstoverførslerne har i Odder Kommune de seneste år har været over landsgennemsnittet. Som der fremgår af nedenstående graf, budgetteres der i forhold til landsgennemsnittet med en lavere udgift til indkomstoverførsler pr. indbygger. I 2001 var Odder Kommunes udgifter til indkomstoverførsler pr. indbygger 965 kr. lavere end landsgennemsnittet. I regnskab 2006 var forskellen 903 kr., og i budget 2009 forventes en forskel på 803 kr. På landsplan forventes en gennemsnitlig udgift til indkomstoverførsler på kr. I Odder Kommune budgetteres med en udgift pr. indbygger på kr Indkomstoverførsler, nettoudgift pr. indbygger (løbende priser) Odder Kommune Hele Landet 2001, R 2002, R 2003, R 2004, R 2005, R 2006, R 2007, R 2008, B 2009 B Index Udvikling i udgifter til indkomstoverførsler pr. indbygger (indeks) Odder Kommune Hele Landet 2001, R 2002, R 2003, R 2004, R 2005, R 2006, R 2007, R 2008,B 2009 B

17 15 Indkomstoverførser i 2007 og 2009 i kr. Regnskab 2007 Budget 2008 Budgetforslag 2009 Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Beskæftigelsesordninger I alt I forhold til sammenlignelige kommune, anvender Odder Kommune en forholdsvis stor andel af det objektive udgiftsbehov (et udgiftsbehov udregnet for samtlige kommuner på grundlag af en række sociale og befolkningsmæssige nøgletal). I nedenstående tabel er indkomstoverførslernes udgiftsandel af det objektive udgiftsbehov opgjort for en række kommune med stort set samme objektive udgiftsbehov som Odder Kommune. Hvis Odder Kommunes udgiftsandel (13,8) til indkomstoverførsler var den samme som i Skanderborg Kommune, ville Odder Kommunes udgifter til indkomstoverførsler være godt 20 mio.kr. mindre. Kommune Indkomstoverførsler pr. indbygger i b 2008 Objektiv udgiftbehov pr. indbygger i b 2008 Indkomstovf. andel af udgiftsbehov i b 2008 Rebild ,9 Frederikssund ,3 Roskilde ,3 Frederiksberg ,2 Gentofte ,6 Odder ,1 Hillerød ,5 Hørsholm ,6 Favrskov ,0 Skanderborg ,8 Dragør ,1

18 16 Det skattefinansierede anlægsbudget.. Skattefinansieret anlægsbudget Byrådet har i 2008 godkendt igangsætning af anlægsarbejder som i 2009 tilsammen koster 57,4 mio.kr. Ved budgetvedtagelsen for 2008 blev der i 2009 afsat 60,9 mio. kr. til 26 anlægsprojekter. Endvidere er der udskudt 17 anlægsprojekter fra 2008 for 5,6 mio.kr. (excl. anlægsudgifter vedr. Vestermarkskolen og Skovbakkeskolen som er igangsat). Med det nuværende overskud på driften på 13,0 mio.kr. vil det ikke være muligt at gennemføre anlægsarbejderne som planlagt ved budgetlægningen for Der må således foretages en fornyet anlægsprioritering. Forvaltningen har i juni måned 2008 udsendt et hæfte, som indeholder en lang række forslag til anlægsarbejder. Hæftet indeholder bl.a. de anlægsarbejder, som var indeholdt i budgetoverslagsårene i budget 2008, samt de udskudte anlægsarbejder fra Nedenstående tabel viser de anlægsarbejder, som byrådet afsatte midler til i 2009 i forbindelse med budgetforliget for 2008 og de anlægsarbejder som er udskudt i Endvidere indeholder tabellen de anlægsarbejder, som byrådet har godkendt (ydet anlægsbevilling). Anlægsarbejder Anlægsbudget kr. iht. budgetforlig 2008 Godkendt af Byrådet 1) Omfartsvej øst for Odder 250 2) Anlægsramme til bygningsvedligeholdelse 350 3) Vejvedligeholdelse ) Energimærkning 500 5) Alléen ) Renovering af fortove 350 7) Trafiksikkerhedsplan 350 8) By-gennemkørsel i Saksild ) P-plads ved Odder idræts- og kulturcenter ) Sti og parkeringsplads ved Nørregade ) Leasingydelse af skole IT ) Sikringsrum skole IT ) Fodboldbane ) Lysanlæg ved idrætsbaner ) Odder Museum nyt stråtag ) Parkvejens skole nyt låsesystem ) Specialklasser ) Vestermarkskolen 3. spor ) Odder bibliotek belysning ) Udviklings- og renoveringsplan for skoler ) Renovering mm af Skovbakkeskolen ) Børnehaven blæksprutten nye vinduer ) Ålykkecentret, renovering af tag ) IT-udviklingsplan, leasingydeler ) Gis ) IT-udviklingsplan ) Udvidelse af Rådhuset 500 Anlægsbudget i 2009 ifølge budget

19 17 Udskudte anlægsarbejder fra 2008: 28) Ny toiletbygning ved Hou strand ) Renovering af fortove ) Energimærkning af ejendomme ) Revision af spildevandsplan ) Alléen ) Gylling skole, nye vinduer ) Saksild skole asfaltering af vendeplads ) Visionspulje 90 36) Drejestige ) Anlægsopsparing (DSU) ) Parkvejens skole låsesystem 70 39) Gylling skole, kloakledning 66 40) Daginstitution i vestbyen ) Renovering af tag på 2 børnehaver ) Midtbyplan omlægning af torvet ) Buslomme og helleanlæg ved skovbakken 20 44) Lokalhistorisk arkiv 80 I alt Anlægsramme i budget 2009 (driftsoverskud) Kasseforbrug Såfremt de vedtagne anlægsarbejder, de budgetlagte anlægsarbejder fra budgetoverslagsår 2009 i budget 2008 og de udskudte anlægsarbejder fra 2008 alle skal medtages i budget 2009, betyder det et underskud/kasseforbrug på det skattefinansierede budget på 81,0 mio.kr.

20 18 Jordforsyning til boligformål Udgifter og indtægter ved jordforsyning til boligformål budgetteres normalt ud fra princippet om, at udgifter til jordkøb og byggemodning modsvares af salgsindtægter, således at jordforsyning til boligformål forventes i balance, set over en årrække. Eventuel konstateret overskud på jordforsyningen bør alene anvendes til afdrag på jordkøbslån, køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvikling. I budget 2009 til 2012 er der budgetteret med et årligt overskud på jordforsyningen på 5,8 mio. kr. Overskuddet anvendes til dækning af ydelser på jordkøbslån. Nedenstående tabel viser forvaltningens forslag til budget for jordforsyningsområdet: Jordforsyning i kr. Ramme til byggemodning Færdiggørelsesarbejder Salg af jord I alt nettooverskud på jordforsyning Renter på jordkøbslån Afdrag på jordkøbslån (restgæld 116,8 mio.kr.) I alt 0 Ordkø bslån Jordkøbslån i kr. Hovedstol Restgæld Ydelse i 2009 primo 2009 Køb af jord i Odder vest i 2008 (løbetid10 år - stående lån) Køb af Malthes eje i 2007 (løbetid 25 år) Køb af jord i Hou i 2006 (løbetid 10 år stående lån) I alt Renter af likvide aktiver (kassebeholdningen) Renteindtægten af de likvide aktiver er budgetteret til 4,5 mio.kr. på grundlag af en gennemsnitlig rentesats på 4,5 pct. og en gennemsnitlig kassebeholdning på 100,0 mio. kr. Det endelige budgetresultat for 2009 vil kunne påvirke resultatet af renteindtægten. Renteindtægt af likvide aktiver tidligere regnskabsår: kr kr kr kr kr kr (skønnet) kr.

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere