BUDGETLÆGNING OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.: /jb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb"

Transkript

1 BUDGETLÆGNING OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.: /jb

2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget Driftsoverskud på 13 mio.kr Målet i den økonomiske politik er et driftsoverskud på mio. kr Driftsoverskud væsentlige lavere end tidligere skønnet Lav befolkningstilvækst... 5 Anlægsudgifter for minimum 57,4 mio.kr... 6 Kvalitetsfonden... 6 Det skattefinansierede budget for Kassebeholdningen Vækst i Serviceudgifter i Puljemidler i budget Bevillingsoversigt for serviceudgifter og indkomstoverførsler Trepartsaftalen Madordning i daginstitutionerne Realvækst i budget Indkomstoverførsler Anlægsbudget Jordforsyning til boligformål Renter af likvide aktiver Renter og afdrag på lån og låneoptagelse Lånepulje 500 mio. kr Udligning og generelle tilskud Skatteprognosen Skattestoppet Skatteloft Valg af selvbudgettering eller statsgaranti Ejendomsskatter Selskabsskat Kassebeholdningen i Spildevandsområdet Lov- og cirkulæreprogram Konkurrenceudsættelser Serviceudgifterne opdelt i driftsområdet Aftale om kommunernes økonomi i 2009 mellem KL og regeriangen Odder Rådhus, 1. august 2008

3 1 Skattefinansieret budget Budget Mio.kr fortegn angiver indtægt/overskud Statsgaranti Finansiering Personskatter 24,9 procent -699,2-710,6-732,4-752,6 Bidrag til topskat (skattegrænse i 2009 = 24,97 i 2010 = 24,72) 0,7 0,7 0,7 Efterregulering af personskat for 2007 og 2008 i 2010 og ,8 19,2 Selskabsskatter -7,4-6,2-6,2-6,1 Dødsboskat (udbetales til kommunerne 1. gang fra 2010) -1,2-1,2-1,2 Dækningsafgift - offentlige ejendomme -0,9-0,9-0,9-0,9 Ejendomsskatter 27,5 promille (eksl.produktionsjord) -77,6-83,1-89,0-95,1 Ejendomsskatter - produktionsjord 12,3 promille -9,4-9,9-10,5-11,1 Bloktilskud efter indbyggertal -64,5-59,1-67,3-74,1 Bloktilskud - betinget af overholdelse af økonomiaftale -3,9 Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) -134,7-148,9-161,3-171,3 Efterregulering af bloktilskud og udligning -1,4-9,2 0,4 Udligning af selskabsskat mellem kommunerne -9,2-7,8-8,0-7,7 Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) -1,9-2,0-2,0-2,1 Udligning vedr. udlændinge 7,7 8,0 8,4 8,8 Særligt bloktilskud til ældreplejen -4,7-4,8-5,0 5,2 Tilskud fra kvalitetsfond (ny fra 2009) -3,9-7,9-7,9-7,9 Grundbidrag til sygehusene kr. pr. indbygger 25,5 26,6 27,8 29,1 Bidrag til regional udvikling 117 kr. pr. indbygger 2,5 2,7 2,8 2,9 Finansiering i alt -981, , , ,2 Serviceudgifter Teknisk Udvalg 35,5 35,5 35,5 35,5 Udvalget for Undervisning og Kultur 373,0 373,0 373,0 373,0 Det Sociale Udvalg 283,4 283,4 283,4 283,4 Økonomiudvalget 119,4 119,8 121,0 122,6 Serviceudgifter i alt 811,3 811,7 812,9 814,4 Indkomstoverførsler 155,3 158,2 161,9 165,5 Rente (excl. renter af lån til jordkøb) 2,1 1,6 1,1 0,5 Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene 33,3 71,4 111,4 Drift i alt 968, , , ,8 Driftsoverskud/underskud (strukturel balance) -13,0-2,8 5,0 8,7 Anlæg (2009 = vedtagne anlægsprojekter, = ramme) 57,4 50,0 50,0 50,0 Afdrag på lån og låneoptagelse Afdrag på lån (excl. afdrag på jordkøbslån) 11,0 11,3 11,4 11,1 Låneoptagelse (svar på låneansøgninger i aug. 2008) -11,0-5,0-5,0-5,0 Afdrag på lån og låneoptagelse 0,0 6,3 6,4 6,1 Jordforsyning og ydelser på jordkøbslån Hovedoversigt skattefinansieret budget Budgetoverslagsår Nettooverskud på jordforsyning -5,8-5,8-5,7-5,7 Ydelser på lån optaget til køb af jord til jordforsyning 5,8 5,8 5,7 5,7 Jordforsyningen incl. ydelser på jordkøbslån 0,0 0,0 0,0 0,0 Underskud på det skattefinansierede budget - kasseforbrug 44,4 53,5 61,5 64,8

4 2

5 3 Budgetforslag I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som forvaltningen har indlagt i budgetforslaget for 2009 og budgetoverslagsårene De økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2009 er indarbejdet i budgetforslaget. Driftsoverskud før anlægsinvesteringer på 13,0 mio.kr. Forvaltningen udsendte i maj måned 2008 et foreløbigt skøn over kommunens økonomi i bl.a. på grundlag af KL s foreløbige skøn over de statslige bloktilskud, væksten i udskrivningsgrundlaget og pris- og lønstigningerne. Det foreløbige budgetskøn over driftsresultatet for 2009 udviste på dette tidspunkt et underskud på 20 mio.kr. I budgetteringen af driftsresultatet indgår alene de løbende driftsudgifter og -indtægter (skatter, statstilskud, driftsudgifter og renter). Driftsresultatet bør som udgangspunkt udvise et overskud på mellem 50 og 60 mio.kr., således at der er økonomisk råderum til bl.a. at foretage anlægsinvesteringer. KL og regeringen har den 16. juni 2008 indgået en aftale om kommunernes økonomi i I forhold til forvaltningens budgetskøn fra maj måned, har aftalen mellem KL og regeringen betydet en forbedring af det budgetterede driftsresultat i 2009 med 33 mio.kr. Denne væsentlige økonomiske forbedring skyldes overvejende, at det statslige bloktilskud til kommunerne er 8 mia. kr. større end skønnet af KL, før økonomiaftalen med regeringen. Det skattefinansierede budget for 2009 udviser herefter et driftsoverskud på 13,0 mio.kr. Der er på nuværende tidspunkt vedtaget anlægsinvesteringer i 2009 for 57,4 mio.kr. (Vestermarkskolen, Skovbakkeskolen, veje i oplandet og leasingkontrakter), hvilket betyder et samlet underskud på det skattefinansierede budget på 44,4 mio.kr. i 2009 (13,0 mio.kr. 54,7 mio.kr.). Forbedringen af det budgetterede driftsresultatet med 33,0 mio.kr. skyldes følgende forhold: - fortegn = merindtægt/mindreudgift. Mio.kr. 1. Forhøjelse af det samlede bloktilskud til kommunerne med 8,0 mia. kr. i forhold KL s skøn i april KL skønnede et bloktilskud på 55 mia. kr. Resultatet af forhandlingerne blev et bloktilskud på 63 mia. kr. Odder Kommunes andel af forhøjelsen udgør ,2 Bloktilskudsforhøjelsen indeholder bl.a. kompensation for nye udgifter til: 1.1 Initiativer som indgår i trepartsaftalen fra sommeren ,7 1.2 Økonomiske konsekvenser af ny lovgivning mm, der ikke var indregnet i majskønnet. (før økonomiaftalen)... 3,5 2. Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringsløft på dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet og fritidsfaciliteter (tilskuddet udbetales sammen med bloktilskuddet)... -3,9 3. Udgiften til topskattenedslag bortfalder i 2009 som følge af regeringens accept af kommunernes skatteforhøjelse i Topskattegrænsen er i 2009 på 24,97 %... -1,5 4. De aktivitetsbestemte sundhedsudgifter (betalinger til sygehusene mm) nedjusteres til 36,6 mio.kr. på grundlag af KL s skøn over de forventede udgifter hertil i ,0 5. Forvaltningen har revurderet de budgetlagte udgifter til beskæftigelsesindsatsen... -0,8 6. Satsreguleringsprocenten som anvendes til regulering af indkomstoverførslerne er i fastsat til 3,1 % i I det foreløbige budgetskøn var indregnet en reguleringsprocent på 3,8. Nedjusteringen af statsreguleringsprocenten betyder en mindreudgift til indkomstoverførsler på... -1,5 7. Den endelige fastsættelse af skattegrundlaget er lidt lavere end forudsat i maj måned... 1,4 8. Endelig fastsættelse af reguleringsprocenten for grundværdierne betyder en nedjustering af grundskyldsprovenuet... 1,3 Samlet forbedring af driftsresulatet ,0 Driftsresultat i henhold til forvaltningens skøn fra maj 2008 (før anlæg og lån)... 20,0 Driftsoverskud efter aftale mellem KL og regeringen (før anlæg og lån) ,0

6 4 Målet i den økonomiske politik er et driftsoverskud på 50 mio.kr. Odder Kommunes økonomisk situation er, uanset økonomiaftalen mellem KL og regeringen, fortsat meget vanskelig. Driftsresultatet bør som minimum udvise et overskud på mellem 50 og 60 mio.kr., således at Odder Kommune kan opretholde et passende anlægsniveau, ellers er der risiko for at den ønskede vækst ikke kan realiseres. Driftsoverskuddet er i 2009 på 13 mio.kr., og såfremt der ikke gennemføres budgetforbedringer, forventes driftsoverskuddet at falde yderligere de kommende år. Endvidere er det nødvendigt at øge driftsoverskuddet som følge af den stigende rente- og afdragsbyrde. I 2009 udgør de samlede ydelser på lån 23,3 mio.kr., svarende til 0,8 skatteprocentpoint. I de kommende år vil en del af driftsoverskuddet skulle anvendes til afdrag på lån på grund af den stigende afdragsbyrde. Tidligere år er udgiften til afdrag dækket ind gennem låneoptagelse. Odder Kommunes økonomiske situation levner således ikke plads til serviceforbedringer. Det er endvidere en forudsætning for overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at der ikke indarbejdes serviceforbedringer i budget 2009, ud over de serviceforbedringer, som er indeholdt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (trepartsaftale, kvalitetsfond, frokostmåltid i daginstitutionerne mm). Driftsoverskuddet i 2009 væsentlig lavere end skønnet ved budgetlægningen for Ved budgetlægningen for 2008 var der i budgetoverslagsår 2009 skønnet et driftsoverskud på 37,8 mio. kr. Driftsoverskuddet i budget 2009 udgør 13 mio. kr. Der er således tale om en reduktion af driftsoverskuddet fra budgetlægning 2008 til budgetlægning 2009 med 24,8 mio.kr. Denne nedjustering af overskuddet skyldes overvejende følgende forhold (- fortegn = merindtægt/mindreudgift): 1) Ifølge økonomioversigt nr forventes væsentlig Mio.kr. budgetoverskridelser på ældreområdet og voksenhandicap. økonomiudvalget vedtog i april 2008, at indarbejde virkningen af økonomioversigt i budgetoplægget for ,9 2) Den konstaterede og forventede lavere befolkningstilvækst i perioden betyder en nedjustering af væksten i antallet af skatteydere med 406 i prognoseperioden , og en nedjustering af befolkningstallet fra til pr Denne samlede nettovirkning på skatteindtægterne og bloktilskuddet udgør ,9 3) Det demografiske udgiftspres som følge af den lavere befolkningstilvækst var i budgetoverslagsår 2009 i budget 2008 skønnet til 5,9 mio.kr. Udgiftsstigningen skønnes nu til 0,4 mio. kr. fra 2008 til ,5 4) Bl.a. som følge af skattereformen lavere skat på arbejde samt øget tilskud til ugunstigt stillede kommuner, sker der en omfordeling af bloktilskuddet. Denne omfordeling mm. betyder et tab for Odder Kommune på... +7,4 5) Kommunerne modtager fra 2009 et tilskud fra regeringens kvalitetsfond til anlægsinvesteringer. Odder Kommunes andel udgør i 2009 (se side 6)... -3,9 6) Merudgifter som følge af byrådsbeslutninger mm der varigt påvirker driften... 2,0 I alt ,8 Siden 2003 har der på driftssiden været væsentlige budgetoverskridelser, som har betydet, at overskuddet på driften har været væsentlig mindre end budgetteret. Merforbruget har medført kasseforbrug og forbrug af overskud på jordforsyningen og indtægter ved salg af bygninger. Ved at indregne de stigende udgifter til ældreområdet og voksenhandicap i budget 2009, forventes risikoen for budgetoverskridelser minimeret.

7 5 Mio.kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Driftsresultat i perioden ,1 36,2 34,3 32,1 30,0 25,7 21,2 20,4 16,5 10,1 39,4 29,1 13,0 Budget -5, , ,8 Regnskabsresultat R2008 = skønnet Lav befolkningstilvækst. Befolkningstilvæksten i 2006, 2007 og de første 7 måneder af 2008, har været væsentlig lavere end forudsat i befolkningsprognosen. Det betyder en væsentlig nedjustering af væksten i antallet af skatteydere og dermed et fald i skatteindtægterne, samt et fald i bloktilskuddet, der ydes af staten efter befolkningstal. Indtægtstabet på indkomstskatterne og bloktilskuddet opvejes kun delvist af lavere demografisk udgiftspres. Den samlede nettovirkning af den lavere befolkningstilvækst udgør 6,4 mio.kr. i Budgettet for er udarbejdet på grundlag af en skønnet årlig befolkningstilvækst på 100 personer. Der udarbejdes ny befolkningsprognose i foråret Befolkningstilvækst 332 Faktisk befolkningsstilvækst (2008 = tilvækst pr ) (2009 = skønnet) Prognose

8 6 Anlægsudgifter for minimum 57,4 mio.kr. På anlægssiden skal der som minimum afholdes 57,4 mio.kr. i 2009, idet der er vedtaget at igangsætte nedenstående anlægsprojekter: 1) Vestermarkskolen 3. spor... 37,7 mio. kr. 2) Vejvedligeholdelse kontrakt på vedligeholdelse af veje udenfor byområder 2,6 mio. kr. 3) Leasing af IT-udstyr... 0,7 mio. kr. 4) Renovering af Skovbakkeskolen... 16,4 mio. kr. I alt... 57,4 mio. kr. Forvaltningens forslag til anlægsarbejder er udsendt til Byrådet i juni måned 2008, og indeholder anlægsbudgetforslag for over 192 mio.kr. i 2009 og mellem 55 og 76 mio.kr. i hvert af budgetoverslagsårene De udskudte anlægsarbejder for 2008 indgår i anlægshæftet. Såfremt disse anlægsarbejder skal gennemføres, skal de afsættes på ny i anlægsbudgettet for Hertil kommer anlægsinvesteringer på jordforsyningsområdet og spildevandsområdet. Forvaltningens anlægsbudgetforslag for 2009 for spildevandsområdet indeholder udgifter for 16,5 mio.kr. til separatkloakering af Rude og Assedrup, spildevandsprojekter i det åbne land, samt en pulje på 10 mio.kr. til kloakrenoveringer. På jordforsyningen foreslår forvaltningen, at der afsættes en ramme på 10 mio.kr. til byggemodning samt 0,8 mio.kr. til færdiggørelsesarbejder. Kvalitetsfonden til anlægsudgifter på 4 områder. Aftalen mellem KL og regeringen indeholder en udmøntning af regeringens kvalitetsfond. Kvalitetsfonden er etableret med henblik på at løfte de fysiske rammer på: - Dagtilbud - Folkeskolen - Ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) - Fritidsfaciliteter (nærmere afgrænsning fastlægges i september 2008). Kvalitetsfonden er i 2009 på 1 mia. kr. og de efterfølgende 4 år på 2 mia. kr. Kvalitetsfondens midler udbetales via bloktilskuddet på grundlag af den enkelte kommunes andel af indbyggertallet på Odder Kommunes andel heraf udgør 3,9 mio.kr. i 2009 og ca. 7,9 mio.kr. fra Kvalitetsfonden skal bidrage til et investeringsløft over de næste 5 år på de nævnte områder. Samtlige kommuner bruger aktuelt 5 mia. kr. årligt på disse fire områder, og det er aftalt, at med bidraget fra kvalitetsfonden skal investeringsomfanget øges til minimum 6 mia. kr. på de nævnte områder. Det er således en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. KL vil på denne baggrund opfordre kommunerne til at udarbejde investeringsplaner for disse fire områder. Kvalitetsfondsmidler i mio. kr Alle kommuner 1.000, , , ,0 Odder Kommunes andel 3,9 7,9 7,9 7,9 For at kunne bidrag til overholdelse af betingelserne for kvalitetsfonden om at investeringsniveauet på de 4 områder øges fra 1 mia. kr. i 2009 til 2 mia. kr. fra 2010., er det vigtigt for Odder Kommune, at driftsoverskuddet øges de kommende år for at give mulighed for investeringer på de fire kvalitetsfondsområder, elles er der risiko, for at kvalitetsfondsmidlerne ikke kommer til udbetaling.

9 7 Det skattefinansierede budget for Det totale skattefinansierede budget, inkl. anlægsudgifter, afdrag på lån og låneoptagelse, udviser et underskud i 2009 på 44,4 mio.kr. på grundlag af følgende forudsætninger: - Driftsoverskud på 13,0 mio.kr. (inkl. kvalitetsfondsmidler for 3,9 mio.kr.). - Uændret serviceniveau (når der ses bort fra de serviceændringer, som er indeholdt i aftalen mellem KL og regeringen). - Vedtagne skattefinansierede anlægsudgifter i 2009 for 57,4 mio.kr. - Anlægsramme på 50 mio.kr. årligt i perioden Et nettooverskud på jordforsyningen på årligt 5,8 mio.kr. til dækning af ydelser på jordkøbslån. - Låneoptagelse på 11,0 mio.kr. svarende til afdrag på lån. - Uændret skatteprocent på 24,9 i perioden Uændret grundskyldspromille på 27,5 i perioden En årlig nettobefolkningstilvækst på 100 i perioden KL skøn over bloktilskuddet i budgetoverslagsårene Totalbudget for det skattefinansierede område - = indtægt/overskud Mio.kr. Serviceudgifter 811,3 811,8 813,0 814,5 Indkomstoverførsler 155,3 158,2 161,9 165,5 Faste bidrag i regionen 28,0 29,3 30,5 32,0 Skatter -794,5-813,0-820,4-866,4 Bloktilskud (inkl. kvalitetsfondsmidler) *) -215,2-223,9-252,3-248,8 Renter 2,1 1,6 1,1 0,5 Pris- og lønstigninger i overslagsårene 33,3 71,3 111,4 Overskud/underskud på driftsbudget -13,0-2,7 5,1 8,8 Anlægsudgifter 57,4 50,0 50,0 50,0 Underskud drift og anlæg 44,4 47,3 55,1 58,8 Afdrag på lån 11,0 11,3 11,4 11,1 Låneoptagelse -11,0-5,0-5,0-5,0 Nettooverskud på jordforsyning -5,8-5,8-5,7-5,7 Ydelser på jordkøbslån 5,8 5,8 5,7 5,7 Underskud 44,4 53,6 61,6 64,9 *) Bloktilskuddet i overslagsårene er beregnet på baggrund af KL s skøn, som efter forvaltningens opfattelse er forholdsvis pessimistisk. Kassebeholdningen. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 107,8 mio.kr. i I 2008 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at udgøre ca. 125 mio.kr. Blandt andet som følge af udskudte anlægsarbejder. Kassebeholdningen i mio. kr Gennemsnitlig 107,8 125,0 102,8 Ultimo (regnskabsafslutning) 100,8 117,0 72,6 Odder Kommune har en forholdsvis stor kassebeholdning som følge af en række indtægter fra salg af grunde og ejendomme, salg af kommuneforsikring, andel af Århus amts nettoformue og forskydninger i betalinger.

10 8 Kassebeholdningen siger imidlertid intet om, hvor holdbar kommunens økonomi er på længere sigt. Hvis kommunen har et løbende underskud hvilket er tilfældet i budgetperioden , er der risiko for at kassen hurtig er tømt, og Odder Kommune ikke kan overholde kassekreditreglen om at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv. Kommunen bør således som udgangspunkt tilstræbe at det skattefinansierede totalbudget er i balance, hvilket overvejende kun kan opnås gennem reduktion af serviceniveauet og/eller nedsættelse af anlægsniveauet. Skattestigninger er i princippet ikke en mulighed som følge af skattestoppet og de sanktioner som, er indført på dette område. Der er ikke i budget 2009 og i beregningen af kassebeholdningen taget højde for en eventuel reduktion i bloktilskuddet for 2009 som følge af overskridelse af serviceudgiftsbudgettet i Mio.kr. 120,0 100,0 Kassebeholdning og uforbrugte anlægsmidler Kassebeholdning Uforbrugte anlægsmidler Gennemsnitlig kassebeholdning 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Maj

11 9 Serviceudgifter i 2009 I Forvaltningens budgetoplæg for 2009 udgør serviceudgifterne 811,3 mio. kr., svarende til en udgiftsstigning på 66,6 mio. kr. i forhold til serviceudgifterne i budget Udgiftsstigningen på 66,6 mio.kr. indeholder henholdsvis 40,8 mio.kr. i pris- og lønstigninger og 25,8 mio.kr. i realvækst. Realvæksten på 25,8 mio.kr. omfatter blandt andet forhøjelse af budgetterne til ældreområdet og voksenhandicap på grundlag af de konstaterede merudgifter i 2008 (økonomioversigt nr ), beslutninger om varige merudgifter efter vedtagelsen af budget 2008 samt merudgifter som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i Serviceudgiftsbudget Serviceudgiftsbudgettet for 2009 på 811,3 mio.kr. fremkommer således: kr. Serviceudgiftsbudget Pris- og lønstigning fra 2008 til Serviceudgiftsbudget 2008 fremskrevet til 2009 pris- og lønniveau Demografi: Nedjustering af demografibeløb i ht. byrådsbeslutning Befolkningstilvæksten i 2009 skønnes til 100 personer (skønsmæssigt fastsat ramme) Flere bygningskvadratmeter og flere offentlige arealer der skal vedligeholdes Budgetforlig 2008 og politiske beslutninger i øvrigt: Drift af drejestige (budgetforlig 2008) Forhøjelse af lønbudget til folkeskolefaglig udviklingskoordinator (budgetforlig 2008) 105 Pulje til udadrettede aktiviteter nedsættes fra til kr (budgetforlig 08) Etablering af skatebordbane (budgetforlig 2008) midlertidige stillinger i Jobcenter til sygedagpenge godkendt af ØK ( ) 837 Drift af toiletbygning ved Dyngby strand (godkendt af byrådet) Tandplejen, leasing af udstyr (godkendt af byrådet) Det Sociale Udvalgs omstillingspulje inddrages (godkendt af byrådet) Letbaneprojekt, udgiften nedsættes fra kr. i 2008 til kr. i Forpagtningsindtægter fra jord i Odder vest (afledt af jordkøb i vestbyen) Lønaftale med kommunaldirektør (godkendt af ØK) Udvidelse af Vestermarkskolen (el, vand, varme, rengøring og pedel i ½ år) Forhøjelse af havneafgift ved ombygning af Hou Havn (ydelser på lån) Indtægter fra jordflytningsregulativ 10 kr. pr. ejendom (godkendt af byråd) Økonomioversigt nr (økonomiske konsekvenser af merforbrug i 2008 og tidligere år som Økonomiudvalget har besluttet at medtage i budget 2009) De konstaterede merudgifter på ældreområdet De konstaterede merudgifter på voksenhandicap De konstaterede mindreudgifter på revalidering og beskæftigelsesindsatsen Øvrige ændringer: KMD har meddelt prisregulering af betalingsaftale og drift af nye IT-systemer Valg til Byrådet, Regionsrådet og EU i Forhøjelse af forsikringspræmier for tjenestemænd fra 15 til 32 %. Præmien var i h.t. vedtagne besparelser nedsat i 2007 og 2008 (kan ikke nedsættes i 2009) Regulering af budget til tjenestemandspensioner mm Nedjustering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter på grundlag af KL s skøn Serviceudgifter før økonomiske konsekvenser af økonomiaftale mellem KL og regeringen Merudgifter som følge af ny lovgivning mm. som kompenseres over bloktilskuddet. Specifikation af merudgifter som følge af ny lovgivning fremgår af side 29 og Udgifter til initiativer som indgår i trepartsaftalen fra sommeren 2007 (se side 11) Serviceudgiftsbudget for

12 10 Puljemidler i budget 2009 Byrådets beslutning den om inddragelse af puljemidler for kr. i 2008, er ikke fratrukket basisbudgetoplæg De oprindelige puljer på tilsammen 3,8 mio.kr. er således videreført i budgetoplæg Puljemidler i budget ) Kompetenceudvikling (budgetforlig 2008) ) Kompetenceudvikling Byrådet (budgetforliget 2008) ) Udadrettede aktiviteter (budgetforliget 2008) ) Venskabsbysamarbejde ) Sundhedsfremme og forebyggelse (afsat i f.m. kommunalreform) ) Forsøgs- og udviklingspulje på skoleområdet (budgetforliget 2008) ) Modersmålsundervisning (kan nedsættes med 50 % på grundlag af regnskabstal) ) Kunstpulje til renovering ) Kulturelle aktiviteter og nye tiltag (budgetforlig 2008) ) Forsøgs- og udviklingspulje på dagpasningsområdet (budgetforlig 2008) ) Pulje afsat i forbindelse med opgavereform (kan slettes af budgettet) Puljemidler i alt Puljer vedr. overenskomstmæssige forhold, puljer til dækning af merudgifter som følge af ny lovgivning, pulje til dækning af udbetalinger i f. m. arbejdsskader er ikke medtaget. Demografipuljer i budget 2009: 1) Demografipulje. Der er ikke foretaget den sædvanlige demografiberegning i 2009 som følge af væsentlig afvigelse i befolkningstilvæksten i f.t. prognosen ) Demografipulje afsat under folkeskoleområdet til dækning af eventuel stigning i elevtallet fra ) Demografipulje til stigning i antallet af børn i SFOér pr ) Demografipulje afsat til stigning i dagpasningsbehovet og køb af ekstra børnemåneder i daginstitutionerne i 2008 og Demografipuljer i budget Demografipuljen på 1,5 mio.kr. under pkt. 1, er fastsat ud fra en befolkningstilvækst i 2009 på 100 personer. Der er ikke foretaget en konkret beregning, beløbet er alene skønsmæssigt fastsat. Skatteprognosen er ligeledes udarbejdet med udgangspunkt i en befolkningstilvækst på 100 personer. Befolkningstilvæksten på 100 personer er ikke fastsat ud fra en konkret vurdering, men alene ud fra den forudsætning at Odder Kommune, på trods af en lavere befolkningstilvækst det seneste par år, fortsat er en vækstkommune. Der udarbejdes en ny befolkningsprognose i foråret Demografipuljerne 2-4 er resterede demografibeløb i 2008 som er videreført til Bevillingsoversigt. Serviceudgifterne udgør 811,3 mio. kr. og indkomstoverførslerne 155,3 mio. kr. Fordelingen på udvalgene fremgår af nedenstående tabeller. Ved budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en nettobevilling, svarende til nettoserviceudgifterne for de opgaver, som det enkelte udvalg varetager. Efter budgetvedtagelsen er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overgivet til udvalgene. Serviceudgifter i 2009 i kr. Udgifter Indtægter I alt Teknisk Udvalg Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Serviceudgifter i

13 11 Indkomstoverførsler 2009 i kr. Udgifter Indtægter I alt Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Serviceudgifter i Trepartsaftalen. Kommunerne står som resten af den offentlige sektor, overfor en betydelig rekrutteringsudfordning i de kommende år, hvilket er baggrunden for aftalen mellem staten, de offentlige arbejdsgivere og de faglige organisationer de såkaldte trepartsaftaler. Parterne bag aftalen gør midtvejsstatus i 2011 for at vurdere målopfyldelsesgraden. I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2009 er kompensationen for aftalerne faldet på plads. Kommunerne kompenseres over bloktilskuddet med 415 mio.kr. i 2008 og 803 mio.kr. fra 2009, og der foretages ingen efterregulering af tilskuddet. Odder Kommunes andel udgør henholdsvis kr. i 2008 og kr. fra Trepartsmidler Odder Kommunes andel i kr ) Lederuddannelse og medarbejderudviklingssamtaler 400 2) Kompetenceudvikling ) Kompetanceudvikling i henhold til overenskomstaftaler 425 4) Seniorpolitiske initiativer i henhold overenskomstaftaler 588 I alt Pkt. 1 på kr. anvendes til initiativer vedr. lederuddannelse og afvikling af medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Der ventes udbudt nye lederuddannelsestilbud fra Aftalen giver lederne en ret til inden 2015 af have gennemført en lederuddannelse på diplomniveau. Pkt. 2 på kr. anvendes til kompetenceudvikling ved styrket efteruddannelse af lærere, øget aktivitet på fagspecifikke kurser, uddannelse af praktikvejledere, indførelse af voksenelevløn, øget dimensionering på SOSU og PGU samt uddannelse af ikke uddannede. Pkt. 3 på kr. anvendes til kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere, udmøntningen af disse midler skal ske gennem 3 lokale hovedorganisationspuljer. Det vil sige en pulje til LO, en til FTF og en til AC. Puljerne administreres af ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Midlerne kan anvendes til kursusafgifter, materialer, transport, opholdsudgifter, mm. Pkt. 4 på kr. heraf anvendes halvdelen til finansiering af seniordage, den 2. halvdel til kompetenceudvikling med henblik på at fastholde seniorer. Det skal understreges, at behovene og udfordringerne varierer fra kommune til kommune. Nogle kommuner har fx allerede indført voksenelevløn eller afsat midler til kompetenceudvikling, lederuddannelse mm. Den enkelte kommune bør derfor nøje vurdere udgiftsbehovet knyttet til de enkelte initiativer. Trepartsmidlerne er et supplement til den kompetenceudvikling, som i øvrigt finder sted i kommunerne.

14 12 Indførelse af madordninger i daginstitutioner. Med økonomiaftalen for 2009 er det aftalt, af daginstitutioner for førskolebørn fra 1. januar 2010 skal tilbyde et dagligt sundt frokostmåltid inkl. drikkelse. Der bliver mulighed for tidligere opstart af madordningerne fra 1. januar KL anbefaler dog, at indførelsen af madordningen ikke iværksættes, før alle mulige modeller for madordninger er undersøgt, og kommunen på baggrund heraf har fundet den mest omkostningseffektive model. Madordningen forudsættes ifølge økonomiaftalen at være fuldt forældrefinansieret. Dog skal børn omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabattilskud, have det daglige måltid gratis eller til en nedsat pris. Forældrefinansieringen tilvejebringes gennem en mulig takststigning. Ifølge økonomiaftalen kan kommunerne hæve forældrebetalingen fra de nuværende maksimale 25 pct. til maksimalt 30 pct. Kommunen kan ikke hæve forældrebetalingen ud over de 25 pct. før tidspunktet, hvor der tilbydes madordninger. Det anbefales, at nyindførte madordninger iværksættes for samtlige omfattede dagtilbud samme dato. Det er op til det enkelte byråd at fastsætte serviceniveauet i madordningerne. Eneste krav til madordningerne er, at der skal tilbydes et sundt dagligt frokostmåltid inkl. drikkelse. Det er op til kommunen hvorvidt maden skal produceres i institutionen, eller maden skal leveres af en privat leverandør eller et centralt kommunalt køkken. Muligheden for at hæve forældrebetalingen til maksimalt 30 pct. gælder ikke for dagplejen. Her skal forældrebetalingen fortsat maksimalt være 25 pct. Rådighedsbeløb til mad og drikkelse Udgiftsforøgelse fra 25% til 30% Rådighedsbeløb mad pr.barn pr. dg. (253 dg. årligt) Vuggestue (53 børn) Børnehave (925 børn) Vuggestue/børnehave KL har lavet en beregning på, at takststigningen på landsplan vil svare til at et dagligt frokostmåltid vil koste 25 kr. pr. barn. Forældrebetaling 2009 Forældrebetaling pr. mdr. u/madordning, 25 % Forældrebetaling pr. mdr. m/madordning, 30 % Vuggestue (53) * Børnehave (925) * Forældrebetaling på pr. mdr. vil give et rådighedsbeløb til kost på 37 kr. pr. barn pr. dag. Hvis udgiften til madordningen i vuggestuerne fastsættes til 25 kr. pr. dag, skal forældrebetalingen fastsættes til 29,3 pct., svarende til en forældrebetaling på kr. pr. måned. til

15 13 Realvækst i budget Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2009 indebærer, at kommunerne under ét kan videreføre det serviceniveau, som blev fastlagt i budgettet for I økonomiaftalen er rammen for de kommunale serviceudgifter fastsat til 219,0 mia. kr., hertil skal lægges 2,6 mia. kr. som følge af merudgifter til nye opgaver samt årets lov- og cirkulæreprogram. Serviceudgiftsramme i 2009 for kommunerne under ét. Mia.kr. Serviceudgifter i budget ,4 Korrektion for ændrede lønforudsætninger i ,9 Korrigeret serviceudgiftsramme for ,3 Pris- og lønstigninger fra 2008 til ,0 Aftrapning af refusionsordning for dyre enkeltsager 0,7 Kompensation for demografisk udgiftspres 0,3 Kompensation for stigende udgifter til det specialiserede socialområde 0,7 Serviceudgiftsramme for samtlige kommuner i 2009 før lov- og cirkulæreprogram 219,0 Lov- og cirkulæreprogram (heraf 0,8 mia. for trepartsaftalen) 2,6 Serviceramme for samtlige kommuner i ,6 I økonomiaftalen er 1 mia. kr. af bloktilskuddet til kommunerne medtaget som et betinget bloktilskud. En forudsætning for at det betingede bloktilskud kan udbetales er, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen, herunder overholdelse af serviceudgiftsrammen på 221,6 mia. kr. Viser det sig, at serviceudgifterne overstiger den indgåede økonomiaftale for 2009, vil regeringen tilbageholde et tilskud i 2009 til kommunerne under ét på op til 1 mia. kr. Når økonomiaftalens serviceramme på 221,6 mia. kr. skal oversættes til Odder Kommunes forhold, tages udgangspunkt i forvaltningens basisbudgetoplæg for serviceudgifterne i 2009 på 811,3 mio.kr. Nedenstående tabel viser Odder Kommunes serviceudgiftsramme, beregnet på grundlag af økonomiaftalen i forhold til det faktiske budgetoplæg for Det fremgår af nedenstående tabel, at Odder Kommunes serviceudgiftsbudget stiger fra 2008 til 2009 med 66,6 mio.kr., hvilket er 14,7 mio.kr. mere end økonomiaftalen isoleret set giver mulighed for. Når økonomiaftalens økonomiske ramme ikke kan overholdes, skyldes det at de senere års budgetoverskridelser på ældreområdet og voksenhandicap er indarbejdet i serviceudgiftsbudgettet for Odder Kommune overskrider således økonomiaftalen isoleret set, og er med det fremlagte budgetforslag afhængig af, at andre kommuner har en vækst der er under økonomiaftalens vækstramme. Serviceudgifter i 2009 i Odder Kommune Økonomiaftalen omregnet til Odder Kommunes forhold Økonomiaftale Odder Kommune Forskel Serviceudgifter i budget ,7 744,7 0,0 Pris- og lønstigninger 38,6 40,8 +2,2 Lov- og cirkulæreprogram, trepartsaftale mm 10,4 10,6 0,2 Stigende udgifter til voksen handicap 1,9 8,5 +6,6 Ældreområdet 0,0 5,6 +5,6 Demografisk udvikling 1,0 0,4-0,6 Øvrige ændringer byrådsbeslutninger mm 0,0 0,7 +0,7 I alt 796,6 811,3 14,7 KL vil i løbet af august og september følge budgetlægningen i kommuner med henblik på overholdelse af aftalen mellem KL og regeringen.

16 14 Indkomstoverførsler. Udgifterne til indkomstoverførsler udgør 155,3 mio. kr. i I økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der forudsat en stigning i udgifterne til indkomstoverførsler fra 2008 til 2009 på 1,8 mia. kr., svarende til en stigning på 4,2%. I Odder Kommunes budget for 2009 er indregnet en stigning i indkomstoverførslerne på 6 mio. kr., svarende til en stigning på 4,0 %. I forhold til regnskabsår 2007 forventes indkomstoverførslerne for hele landet at stige med 12,0 %, medens væksten i Odder Kommune skønnes til 16,7 %. Væksten i indkomstoverførslerne har i Odder Kommune de seneste år har været over landsgennemsnittet. Som der fremgår af nedenstående graf, budgetteres der i forhold til landsgennemsnittet med en lavere udgift til indkomstoverførsler pr. indbygger. I 2001 var Odder Kommunes udgifter til indkomstoverførsler pr. indbygger 965 kr. lavere end landsgennemsnittet. I regnskab 2006 var forskellen 903 kr., og i budget 2009 forventes en forskel på 803 kr. På landsplan forventes en gennemsnitlig udgift til indkomstoverførsler på kr. I Odder Kommune budgetteres med en udgift pr. indbygger på kr Indkomstoverførsler, nettoudgift pr. indbygger (løbende priser) Odder Kommune Hele Landet 2001, R 2002, R 2003, R 2004, R 2005, R 2006, R 2007, R 2008, B 2009 B Index Udvikling i udgifter til indkomstoverførsler pr. indbygger (indeks) Odder Kommune Hele Landet 2001, R 2002, R 2003, R 2004, R 2005, R 2006, R 2007, R 2008,B 2009 B

17 15 Indkomstoverførser i 2007 og 2009 i kr. Regnskab 2007 Budget 2008 Budgetforslag 2009 Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Beskæftigelsesordninger I alt I forhold til sammenlignelige kommune, anvender Odder Kommune en forholdsvis stor andel af det objektive udgiftsbehov (et udgiftsbehov udregnet for samtlige kommuner på grundlag af en række sociale og befolkningsmæssige nøgletal). I nedenstående tabel er indkomstoverførslernes udgiftsandel af det objektive udgiftsbehov opgjort for en række kommune med stort set samme objektive udgiftsbehov som Odder Kommune. Hvis Odder Kommunes udgiftsandel (13,8) til indkomstoverførsler var den samme som i Skanderborg Kommune, ville Odder Kommunes udgifter til indkomstoverførsler være godt 20 mio.kr. mindre. Kommune Indkomstoverførsler pr. indbygger i b 2008 Objektiv udgiftbehov pr. indbygger i b 2008 Indkomstovf. andel af udgiftsbehov i b 2008 Rebild ,9 Frederikssund ,3 Roskilde ,3 Frederiksberg ,2 Gentofte ,6 Odder ,1 Hillerød ,5 Hørsholm ,6 Favrskov ,0 Skanderborg ,8 Dragør ,1

18 16 Det skattefinansierede anlægsbudget.. Skattefinansieret anlægsbudget Byrådet har i 2008 godkendt igangsætning af anlægsarbejder som i 2009 tilsammen koster 57,4 mio.kr. Ved budgetvedtagelsen for 2008 blev der i 2009 afsat 60,9 mio. kr. til 26 anlægsprojekter. Endvidere er der udskudt 17 anlægsprojekter fra 2008 for 5,6 mio.kr. (excl. anlægsudgifter vedr. Vestermarkskolen og Skovbakkeskolen som er igangsat). Med det nuværende overskud på driften på 13,0 mio.kr. vil det ikke være muligt at gennemføre anlægsarbejderne som planlagt ved budgetlægningen for Der må således foretages en fornyet anlægsprioritering. Forvaltningen har i juni måned 2008 udsendt et hæfte, som indeholder en lang række forslag til anlægsarbejder. Hæftet indeholder bl.a. de anlægsarbejder, som var indeholdt i budgetoverslagsårene i budget 2008, samt de udskudte anlægsarbejder fra Nedenstående tabel viser de anlægsarbejder, som byrådet afsatte midler til i 2009 i forbindelse med budgetforliget for 2008 og de anlægsarbejder som er udskudt i Endvidere indeholder tabellen de anlægsarbejder, som byrådet har godkendt (ydet anlægsbevilling). Anlægsarbejder Anlægsbudget kr. iht. budgetforlig 2008 Godkendt af Byrådet 1) Omfartsvej øst for Odder 250 2) Anlægsramme til bygningsvedligeholdelse 350 3) Vejvedligeholdelse ) Energimærkning 500 5) Alléen ) Renovering af fortove 350 7) Trafiksikkerhedsplan 350 8) By-gennemkørsel i Saksild ) P-plads ved Odder idræts- og kulturcenter ) Sti og parkeringsplads ved Nørregade ) Leasingydelse af skole IT ) Sikringsrum skole IT ) Fodboldbane ) Lysanlæg ved idrætsbaner ) Odder Museum nyt stråtag ) Parkvejens skole nyt låsesystem ) Specialklasser ) Vestermarkskolen 3. spor ) Odder bibliotek belysning ) Udviklings- og renoveringsplan for skoler ) Renovering mm af Skovbakkeskolen ) Børnehaven blæksprutten nye vinduer ) Ålykkecentret, renovering af tag ) IT-udviklingsplan, leasingydeler ) Gis ) IT-udviklingsplan ) Udvidelse af Rådhuset 500 Anlægsbudget i 2009 ifølge budget

19 17 Udskudte anlægsarbejder fra 2008: 28) Ny toiletbygning ved Hou strand ) Renovering af fortove ) Energimærkning af ejendomme ) Revision af spildevandsplan ) Alléen ) Gylling skole, nye vinduer ) Saksild skole asfaltering af vendeplads ) Visionspulje 90 36) Drejestige ) Anlægsopsparing (DSU) ) Parkvejens skole låsesystem 70 39) Gylling skole, kloakledning 66 40) Daginstitution i vestbyen ) Renovering af tag på 2 børnehaver ) Midtbyplan omlægning af torvet ) Buslomme og helleanlæg ved skovbakken 20 44) Lokalhistorisk arkiv 80 I alt Anlægsramme i budget 2009 (driftsoverskud) Kasseforbrug Såfremt de vedtagne anlægsarbejder, de budgetlagte anlægsarbejder fra budgetoverslagsår 2009 i budget 2008 og de udskudte anlægsarbejder fra 2008 alle skal medtages i budget 2009, betyder det et underskud/kasseforbrug på det skattefinansierede budget på 81,0 mio.kr.

20 18 Jordforsyning til boligformål Udgifter og indtægter ved jordforsyning til boligformål budgetteres normalt ud fra princippet om, at udgifter til jordkøb og byggemodning modsvares af salgsindtægter, således at jordforsyning til boligformål forventes i balance, set over en årrække. Eventuel konstateret overskud på jordforsyningen bør alene anvendes til afdrag på jordkøbslån, køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvikling. I budget 2009 til 2012 er der budgetteret med et årligt overskud på jordforsyningen på 5,8 mio. kr. Overskuddet anvendes til dækning af ydelser på jordkøbslån. Nedenstående tabel viser forvaltningens forslag til budget for jordforsyningsområdet: Jordforsyning i kr. Ramme til byggemodning Færdiggørelsesarbejder Salg af jord I alt nettooverskud på jordforsyning Renter på jordkøbslån Afdrag på jordkøbslån (restgæld 116,8 mio.kr.) I alt 0 Ordkø bslån Jordkøbslån i kr. Hovedstol Restgæld Ydelse i 2009 primo 2009 Køb af jord i Odder vest i 2008 (løbetid10 år - stående lån) Køb af Malthes eje i 2007 (løbetid 25 år) Køb af jord i Hou i 2006 (løbetid 10 år stående lån) I alt Renter af likvide aktiver (kassebeholdningen) Renteindtægten af de likvide aktiver er budgetteret til 4,5 mio.kr. på grundlag af en gennemsnitlig rentesats på 4,5 pct. og en gennemsnitlig kassebeholdning på 100,0 mio. kr. Det endelige budgetresultat for 2009 vil kunne påvirke resultatet af renteindtægten. Renteindtægt af likvide aktiver tidligere regnskabsår: kr kr kr kr kr kr (skønnet) kr.

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Bloktilskud og skattegrundlag i tilskudsmodellen

Bloktilskud og skattegrundlag i tilskudsmodellen NOTAT Bloktilskud og skattegrundlag i tilskudsmodellen I det følgende redegøres der nærmere for de oplysninger, KL har lagt ind i tilskudsmodellen med hensyn til udviklingen i kommunernes skattegrundlag,

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere