Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker Feb. 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009"

Transkript

1 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker Feb. 2009

2 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter kan fungere og udvikle sig dynamisk. Derigennem sikres det at der i Frederikssund skabes og vedligeholdes et aktivt sejlsportsmiljø for børn og unge, med et tilbud der sikrer personlige udviklingsmuligheder for den enkelte i både det sociale og sportslige element i sejlsporten. Vi vil i sikre og trygge rammer skabe det fundament hos de unge der kan åbne døren til: Sejlsport for livet Start ved DM i ZOOM

3 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af Juniorsejlcentret Beskrivelse Juniorsejlcentrets udvikling indtil fra 2003 til fra Handlingsplanen Organisation Organisationsplan Forældrepolitik og forældre organisation Forældrenes rolle Deltagelse i det sociale liv på pladsen Leder/træner organisation Lederrollen Trænerrollen Hvervning af nye trænere Uddannelse af trænere Lønnede trænere Kommunikation Til moderklubberne Til juniorene Til forældrene Til Kredsen / DS Til offentligheden, PR samt hjemmeside Materiel Materiel inventory Mål og ønsker Jolleleje Faciliteter Jolleplads / Jolleskur FD klubhus MSM klubhus Trænings struktur Kapasitet / hold Diplomsejlerskole Træningsaftner Weekends og feriearrangementer Kapsejlads / Træningslejre Vinteraktiviteter Sikkerhed Personlig sikkerhed Materielkrav Sikkerhedsforskrifter Sejl selv Økonomi Budget Offentlig støtte Sponsorpolitik Identitetsskabende beklædning Ungdomsvenlig sejlklub...fejl! Bogmærke er ikke defineret DS Ungdomsvenlig sejlklub Side 3 af 33

4 1 Beskrivelse af Juniorsejlcentret 1.1 Beskrivelse Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter er et fælles initiativ mellem Marbæk Sejl- og Motorbådsklub og Frederikssund Sejlklub. Tanken i det fælles initiativ er at styrke interessen for sejlsport blandt børn og unge i Frederikssund og omegn. Juniorsejlcenteret råder over optimistjoller, flipperjoller, 405 joller, europajoller samt en 606'er. Før hver sæson arbejder vi på at fortsætte den gode udvikling og sikre at vore joller er både sjove og sikre at sejle i. Hvad er sejlsport i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter: Sejlsport er friluftsliv med masser af fart og action. Sejlsport kræver teknik og styrke. Sejlsport er en kultur og en livsstil, som i allerhøjeste grad underbygges i det sociale samvær og kammeratskab. Sejlsport er foruden det aktive friluftsliv også en sportsgren, hvor man hele tiden kan prøve sine grænser af og søge nye udfordringer. Et godt tilbud til piger og drenge fra 8 år til 18 år. med udviklingsmuligheder helt til du bliver 25 år. Træningen i Juniorsejlcentret tager sit udgangspunkt i et indlæringsprincip for de unge nye sejlere, som fokuserer på hver enkelt juniorsejler, og som fundament kombinerer leg og konkurrence. Juniorsejlcentrets trænere er uddannet af Dansk Sejlunion, og træningen tager sit udgangspunkt i de nyeste teorier inden for ungdomsarbejde. Det betyder, at vores juniorsejlere oplever en stor personlig tilfredsstillelse i at møde op til de respektive klubaftener. Aldrig en klubaften uden nye udfordringer. Vi har 2 sejladsaftener om ugen i sejlsæsonen samt mulighed for også at sejle i skoleferien. Herudover vinterklubaftener med teori og spændende sejlsportsfilm. Man skal være fyldt 8 år og ikke være bange for vand, i løbet af det første år skal man kunne svømme 200 mtr. iført svømmevest. Side 4 af 33

5 2 Juniorsejlcentrets udvikling 2.1 indtil 2003 Historien omkring de to optimistjolle afdelinger er, at der stort set altid har været mulighed for at sejle jolle for børn. Afdelingerne har imidlertid som oftest været drevet af en-mandshære og som følge deraf med et varieret resultat til følge. 2.2 fra 2003 til 2005 På basis af samtaler mellem klubbernes formænd blev der i 2003 etableret et formaliseret samarbejde mellem de to juniorafdelinger og aktiviteterne blev naturligt anlagt med Frederikssund Sejlklubs jolleplads som udgangspunkt. Driften deles ligeligt mellem klubberne og materiellet aftaltes at forblive de respektive klubbers ejendom. Positivt set var det en god beslutning, der har givet junioraktiviteterne et løft der indeholder grundlag for fortsat udvikling. Ulemperne er på den side, at der er ikke er en fastsat beslutningskompetence hos juniorlederne, hvilket betyder at alle beslutninger principielt skal afklares i to bestyrelser inden endelig vedtagelse. 2.3 fra 2006 I forsommeren 2006 blev en ny 5 årig samarbejdsaftale indgået mellem klubberne. Denne indeholder en klar definition af Juniorsejlcentrets organisation, økonomiske fundament, samt overdragelse af beslutningskompetence inden for budget. 2.4 Handlingsplanen Handlingsplanen har i sin første udgave i 2006 dannet grundlag for udarbejdelsen af den nye samarbejdsaftale. Fremover skal den være redskab til at styrer udviklingen og konsolideringen af Juniorsejlcentret i de kommende år. Derudover er der i planen indarbejdet de politikker m.m. som ligger til grund for arbejdet i Juniorsejlcentret, således at denne udgør en samlet beskrivelse af arbejdets mål såvel som indhold. Derved sikres det at nye der træder ind i arbejdet som trænere, forældre eller ledere lettere kan få overblik over hvad Juniorsejlcentret er. Side 5 af 33

6 2.5 Handlingsplanen Efter at have fået skabt den tilgang af medlemmer der var forudsat for at kunne skabe et overlevelsesesdygtigt junior og ungdomsarbejde bliver fokus i de kommende år rettet mod fastholdelse af vore juniorer gennem opbygning og veligeholdelse af et stærkt konkurrence team, og sideløbende opbygning af et kølbåds, jolle og surf tilbud for juniorer der ikke er konkuranceorrienteret. Sideløbende med det ovenstående skal vi i samarbejde med sejlklubberne påbegynde en udvikling af tidssvarende tilbud for ungdomssejlere mellem 18 og 24 år. For at kunne sikre det ovenstående er udviklingen af faciliteterne for junior og ungdomssejlere et hovedelement i denne handlingsplan. Derudover er det målet i de kommende år i højere grad at få mange af de små praktiske opgaver løftet af en bredere flok. Side 6 af 33

7 3 Organisation 3.1 Organisationsplan Juniorsejlcentret har en 2 benet organisation således at arbejdet støtter både på et forældreben og et leder/træner ben. Fundamentet i dette er et forretningsudvalg hvor trænere/ledere, forældre samt juniorer er repræsenteret for at skabe den nødvendige kobling mellem engagement og beslutninger. Dynamikken fastholdes ved at beslutningvejen bliver markant kortere. Begge moderklubberne skal være repræsenteret ved juniorledere der har kontakten til de respektive klubbers bestyrelser. Hvert år når sejlsæsonen slutter indkaldes til et forældremøde, hvor der vælges mindst to repræsentanter blandt forældrene til forretningsudvalget. På første teoriaften i efteråret vælges en juniorsejler blandt de ældste juniorer der skal repræsentere sejlerne i udvalget den følgende sæson. Juniorlederene kan derudover indstille til forretningsudvalget at en af de tilknyttede trænere repræsenterer trænerne i forretningsudvalget. Forældre og juniorer er på valg hvert år. Forældreorganisation beskrives i afsnit 4 FD MSM Trænere Juniorer Forældremøde DS / Kreds Stævne logistik Materiel Følgebåde 2 Juniorledere 1 Træner 1 Junior 2 Forældre Landvagt Socialt liv / mad / kaffe Jolleplads / skur Trænere Sæl FMJSC forretningsudvalg Forældrekontakt liste Opgave Trænere Delfin Trænere Kapsejl Trænere Sponsorer PR Kommunen Weekendleje r Beklædning Side 7 af 33

8 4 Forældrepolitik og forældre organisation 4.1 Forældrenes rolle Forældrenes rolle i at drive juniorsejlcenteret er af afgørende betydning for kvaliteten og niveauet af det tilbud vi kan stille til rådighed. Den grundlæggende drivkraft i Juniorsejlcenteret er de forældrekræfter der involverer sig aktivt i arbejdet. Det bør derfor tilstræbes, at der er mindst en aktiv forælder pr. junior der deltager i de praktiske og/eller organisatoriske opgaver på træningsaftener/dage. Sejlsport er en tung udstyrssport, derfor er forældrenes hjælp med håndtering af joller og følgebåde m.m. i de første år en nødvendighed for at sikre at sejlaftnerne bliver en positiv oplevelse for både børn og trænere. Da udstyret og jollerne repræsenterer en betydelig værdi, og vi ikke ønsker at det skal blive meget dyrt at prøve at sejle, er der et fortløbende behov for vedligeholdelse af materiellet. Da mange af vedligeholdelsesarbejder ikke kan gøres af børnene alene, må forældre være beredt på at skulle hjælpe med vedligeholdelsen af børnenes joller, samt i øvrigt være behjælpelig med vedligeholdelsen af følgebåde og jolleskur. Dette sker selvfølgelig under vejledning fra ledere / materielansvarlige. Efter 1-2 år vil en del af sejlerne begynde at få interesse for kapsejlads, og de vil gennem deltagelse i stævner og træningslejre først rundt om på Sjælland og siden i hele landet, få mulighed for at udvikle sig og skabe kontakter og venskaber på tværs af sejlklubberne. Dette kan kun lade sig gøre, hvis forældrene til de kapsejlads interesserede sejlere er indstillet på at bakke op både organisatorisk, logistisk og økonomisk om børnenes interesse. Det er dog samtidig et mål at juniorsejlcentret deltager i så mange stævner som muligt som en samlet gruppe, hvor forældre med på skift tager slæbet, således at sejlerne kan opleve at være af sted både med og uden deres forældre på sidelinjen. Det at skabe en stærk holdånd er et vigtigt mål, både når det gælder sejlerene og forældrene, derfor prioriteres det at tage af sted på lejerbasis med telte, og det overvejes om juniorsejlcentret skal anskaffe et stort holdtelt. For at sikre at arbejdet i Juniorsejlcentret er forankret blandt forældrene skal mindst to forældre som beskrevet indvælges i forretningsudvalget. Disse to forældre er ankermænd omkring fordelingen af praktiske opgaver blandt forældrene. Derudover står de for at introducerer nye forældre til livet som sejlerforældre i Juniorsejlcentret, både hvad angår det praktiske og det sociale. Opgaver som beklædning, weekendlejre, havnefestmedhjælp m.m. løses i underudvalg under forretningsudvalget, jf. organisationsplanen. Side 8 af 33

9 4.2 Deltagelse i det sociale liv på pladsen Det viser sig erfaringsmæssigt fra andre sejlklubbers juniorafdelinger, at opbygning af sociale aktiviteter blandt forældrene er uhyre vigtigt for udviklingen af engagementet og organisationen. Eksempler på disse aktiviteter kan være - Kaffe / kage / saft til træningsaftner - Logistik ved stævner - Landvagter på træningsaftner - Deltagelse I PR - Praktiske gøremål iøvrigt - Fællesspisning / Grill en gang om ugen Målet er, at sejladsaktiviteten og livet på jollepladsen / havnen involverer hele familien, og at det måske kan medvirke til at skabe en øget interesse for sejlsportens glæder hos ikke sejlende forældre. Afslutnings fest for børn og forældre Side 9 af 33

10 5 Leder/træner organisation 5.1 Lederrollen Det er juniorlederens overordnede ansvar, at der er det nødvendige materiel og de nødvendige træner resourcer i forhold til det konkrete antal sejlende juniorer. 5.2 Trænerrollen Det skal være udpeget en ledende træner (kan være Juniorlederen). Denne koordinerer den samlede træningsindsats i trænergruppen. Trænergruppen består ideelt af to trænere pr. hold sejlere, en træner og en assisterende træner. Det er trænerens opgave at planlægge og gennemføre det planlagte træningsprogram. Det er vigtigt, at træneren kan optræde som den naturlige vejleder og desuden kan fungere som forbillede og/eller rollemodel. Derfor er det målet at involvere store juniorer samt unge professionelle trænere. Alle nye ledere/trænere over 18 år der formelt indgår i arbejdet i Juniorsejlcentret underkastes obligatorisk pædofili-tjek hos politiet i henhold til Dansk Idrætsforbunds regler. Det er juniorlederens ansvar at dette opfølges ved opstart ca. 1. maj og igen efter sommerferien ca. 1. august. 5.3 Hvervning af nye trænere Der er tre veje til at tilvejebringe nye trænere ind i arbejdet. Der skal arbejdes aktivt på alle tre veje men på sigt med prioritet de to sidstnævnte. - Blandt sejlende forældre. - Internt blandt egne store juniorer - Tidligere elitesejlere udefra som lønnede trænere 5.4 Uddannelse af instruktører og trænere For at sikre fortsat kompetenceudviklingen i Juniorsejlcentret er det et mål at vore trænere og ledere deltager i DS s træneruddannelses program, dette vil normalt blive betalt af Juniorsejlcentret indtil træner 1 uddannelsen (kursuspris 4000). Såfremt der er trænere der ønsker at fortsætte med træner 2 uddannelsen (kursuspris 8000) kan der evt. indgås særlige aftaler herom. Side 10 af 33

11 Det er målet at vi hvert år har: - Mindst 2-3 nye instruktører på instruktør 1 og 2 kursus. - Mindst 1-2 trænere på træner 1 kursus Derudover bør der etableres mulighed for deltagelse for trænere og vore store sejlere i et førstehjælpskursus. Udover træneruddannelsen så er der også mulighed for at aktive forældre kan opfordres til at tage stævneleder / dommeruddannelse såfremt de har interesse herfor. 5.5 Lønnede trænere Brugen af professionelle trænere er almindelig udbredt i store dele af dansk idrætsliv når niveauet skal hæves over begynderniveau. Og viser sig i andre sejlklubber at give gode forudsætninger for at udvikle såvel juniorsejlere som selve juniorarbejdet.. I løbet af de sidste 2 år har vi opbygget en stab af lønnede instruktører og trænere bestående af dels af vore egne bedste juniorer der sideløbende med deres egen sejlads arbejder som instruktører for vore begyndersejlere om mandagen, og dels af lidt ældre top sejlere udefra der fungerer som trænere for vore bedste juniorer på frelance basis. inden 2011 er det målet at blive selvforsynende med trænere til vores grundstab, og fremover kun at bruge externe trænere der hvor vi ikke selv kan leverer varen. Veligeholdelsen og udvikling af trænerstaben er derfor en løbende opgave som evalueres mindst 2 gang om året af juniorlederene. 5.6 Lønforhold Grundlæggende er tanken at det kontingent vi får ind fra juniormedlemmerne går til trænerlønninger således at vort budget til trænerlønninger er skalerbart med antallet af medlemmer. Derudover vil vi hvis vi laver specielle træningsforløb for mindre grupper f.eks. om vinteren evt. opkræve et tillæg for træningen. Fra 2009 vil vi have trænere over 18 år, og derfor bør vi justerer vore lønsatser, således at de svare til de fritidsjobs de unge ellers ville have valgt. Vi har valgt at lægge os op ad 3F overenskomst for unge medarbejdere på tankstationer, men det knyttes også til at vi forventer en vist kvalifikationsniveau opnås inden for det pågældene år. Side 11 af 33

12 Nedenstående lønsatser vil blive anvendt i 2009: Unge under 17 år Unge under 17 år Unge under 18 år Unge over 18 år Hjælpetræner uden uddannelse Hjælpetræner - uddannelses niveau Instruktør 1 Træner - Uddannelses niveau Instruktør 2 Træner - Uddannelses niveau Træner 1 45 kr. 65 kr. 90 kr. 105 kr. Hjælpetrænere forventes at planlægge og varetage træningen i samarbejde med en voksen bådføre eller anden træner. Trænere forventes at kunne planlægge og varetage træningen selvstændigt. Lønreguleringer sker enten 1 / 4 eller 1 / 8. Lønnen udbetales kun for selve træningstiden, typisk 3 timer pr. aften, forberedelse, møder, transport, uddannelse, og frivilligt arbejde betales ikke medmindre der er indgået specielle aftaler. Der kan dog gives et transport tillæg til eksterne trænere der ikke er fast tilknyttede. I forbindelse med sommercamp, og weekendsarrangementer udbetales et Lommepenge honorar til trænere, der er lavere end timebetaling, da vi forventer at de også er med fordi de syndes at det er sjovt. Skippermøde Side 12 af 33

13 6 Kommunikation 6.1 Til moderklubberne Det er juniorlederens ansvar at varetage kommunikationen med moderklubbernes bestyrelser, samt at aflægge mindst en årlig beretning om arbejdet til bestyrelser / generalforsamlinger. Derudover er det målet at der mindst i hvert andet klub blad er en spændende artikel om livet i Juniorsejlcentret. 6.2 Til juniorerne Det er fortrinsvis trænerne der kommunikerer med juniorerne. Hver sejler placeres i en defineret gruppe og det er denne gruppes faste trænere der gennemfører træningen og til hvem kontakten sker. 6.3 Til forældrene Forældrene i foretningsudvalget har en vigtig rolle med at introducerer de nye forældre til kulturen og dagligdagen i Juniorsejlcentret. Der udarbejdes en infofolder der giver kortfattet konkret information til nye forældre om hvad det indeholder at sejle og hvilke muligheder der er samt til konkret praktisk udstyr. Derudover opfordres forældrene generelt til at læse denne handlingsplan. Ved indmeldelse foregår dette normalt altid af en forældre til juniorlederen, denne videresender oplysningerne til FD s medlemsregister. Den daglige dialog med forældrene varetages efter behov af både ledere, trænere samt forældrerepræsentanterne i forretningsudvalget. Der sigtes mod hvert år at afholde et forældremøde om foråret ved sæsonstart og et ved opstart af vinterperioden. 6.4 Til Trænerene Juniorlederne varetager normalt denne opgave, men kan uddelegerer kontakten til enkelte trænere til en anden person der påtager sig ansvaret for den pågældende gruppe. Side 13 af 33

14 Såfremt forældre har kommentarer og indvendinger til trænernes arbejde skal disse rettes til juniorlederen. 6.5 Til Kredsen / DS Juniorlederne varetager normalt denne opgave, men den kan uddelegeres ved behov, ligesom det er et mål at flere bliver informeret om de større perspektiver af arbejdet. 6.6 Til offentligheden, PR samt hjemmeside Juniorlederne har det primære ansvar for denne opgave, men denne kan uddelegerer enkeltopgaver som for eksempel information på hjemmesiden, udsendelse af pressemeddelelser om stævnedeltagelse m.m. til trænere samt forældre. Hjemmesiden holdes fortløbende gennem året opdateret med billeder og artikler samt links, og alle både sejlere og forældre opfordres til at bruge den aktivt. Det er et mål, at der er stof om arbejdet i juniorsejlcentret i lokalaviserne og sejlerblade mindst 4 gange årligt. Ligeledes er det vigtigt at havnearrangementet i august bruges aktivt til synliggørelse af arbejdet i Juniorsejlcentret i forhold til potentielle sejlere, sejlklubbernes medlemmer, sponsorer, kommune, m. f. Derfor forventer vi at alle, både sejlere og forældre samt trænere, bakker op om dette arrangement. Havnefest 2006 Side 14 af 33

15 7 Materiel 7.1 Materiel inventory Status inventory (materielliste) over alt materiel med oprindelsesklub, tilstand, vedligeholdelsesbehov, anslået værdi, samt forsikringsforhold opdateres hvert år i foråret når jollerne tages frem af vinterhiet. Efter listen er gennemgået hvert forår skal forsikringsaftalen opdateres såfremt der er ændringer. Grundlæggende er alle joller samt 606éren ansvarsforsikrede, og alle følgebåde kaskoforsikrede. Grundlæggende bliver materiellet betragtet vedligeholdt som en fælles materielpulje ud af det fastlagte budget uanset oprindelsesklub. Registreringsattester, forsikringsbeviser, samt klassebeviser scannes ind og lægges på hjemmesiden så man kan downloade disse ved behov. 7.2 Mål og ønsker Det er målet at understøtte udviklingen af en bred kultur med kølbåde,2 mands joller samt surfbrædder i Juniorsejlcentret for bedre at fastholde de større juniorer der vokser ud af optimistjollen. Juniorsejlcentrets kapacitet i klubjoller skal for at kunne dække de fleste behov med ca aktive juniorer ideelt set være: 12 begynder D opti, (samt ekstra reserve kapacitet på 6 stk. gamle joller.) 12 C opti. (kapsejlads begyndere) 6 B / A opti. (kapsejlads fortsættere) 2-3 Zoom8 joller til de kapsejladssejlere der vokser ud af optimisten. 2-mands joller til beyndere og kapsejlads til 8 juniorer. En mandsjoller til 3-6 større juniorer. 2 stk. 606ére Status for klubjoller i 2008: - Begynderjoller D joller med skolerigge ca. 14 stk. - C joller med trimbare rigge ca. 10 stk. - 4 nyere B / A joller med bedre rig og sejl er anskaffet i stk. Flipper joller, det er målet at reducerer bestanden til 2 stk. i stk. 405 joller er anskaffet i 2006, målet er at forsøge at anskaffe endnu en. - 3 stk. Europajoller, udskiftning med Laserjoller skal overvejes frem mod stk Zoom 8-1 stk 606. Der arbejdes på at anskaffe endnu en i 2009 for b.la at kunne træne Matchrace. Side 15 af 33

16 Status for Følgebåde i 2008: - Rib 4,2 m. med 25 hk og trailer, opbevares indelåst på land - Lille rib 3,2 m. med ny 9,9 hk til begyndertræning i havn, opbevares indelåst på land - MSM Nixpille med ny 15 hk suzukki,. - FD Rydsjolle med gl. 30 hk 2 takt, dommerbåd, reservebåd, forældrefærge - Behovet for ribbåde med det aktivitetsniveau vi har i 2008 er min 3, hvorfor Nixpilles skrov overvejes udskiftet med brugt ribskrov der kan ligge i vandet i På sigt bør vi have 2 større og 2 mindre ribbåde som følgebåde. Øvrigt materiel m.m. - Ny trailer fleksibel synsfri 1000 kg. ladtrailer med løst stativ for opti anskaffet i eks. ældre trailer m. stativ.(registreringsattest på nummerplade skal fremskaffes). Denne bør overvejes udskiftet før 2011 med endnu en 600 kg. ladtrailer med et flexibelt stativ der passer til 1 og 2 mandsjoller samt optimister. - Flere nye jollevogne indkøbes, målet er 1 pr. 4 joller. Hjul skaffes i Jollevogne til Europajoller skal renoveres eller fornys hvis jollerne skal beholdes. Der er en konstant udvikling i nye jolletilbud, samt hvilke joller der er hot. dette betyder at vi nok skal belave os på løbende at skulle tage stilling til nye jolletyper i de kommende år, lige nu er Zoom8, Laser, 420ér og ikke mindst 29érne i stærk fremgang. og det er meget muligt at vi før 2011 skal have både Laser og 29ér på programmet for at kunne leverer varen, og holde sejlerne sejlende lokalt. VI skal derfor være bedre til at agerer på de DS tilbud der kommer frem, således at vi får mest muligt for pengene. Pt. er det surfpakker DS støtter, og for at give et nyt tilbud i bredden til vore sejlere er det besluttet at der anskaffes mindst en DS støttet surf pakke med 3 brædder og 6 rigge i for havnefestmidlerne i 2009 afhængigt af hvilke kommunale midler vi yderligere kan få. 7.3 Jolleleje Efter 1. sejl sæson skal juniorerne betale leje for at anvende Juniorsejlcentrets materiel. Ligeledes indgås en lejekontrakt der fastlægger at det er forældrene der har ansvaret for vedligeholdelse og skader ud over alm. slitage. Udfærdigelse af lejekontrakter samt opkrævning af leje sker ved sæsonstart i April måned, og forestås af den materielansvarlige. Side 16 af 33

17 Lejen fastsættes hver vinter af forretningsudvalget, og det er målet at lejen som minimum betaler de løbende omkostninger ved at drive jollerne med en fornuftig standart., inkl. ansvarsforsikring på ca. 230 kr. pr. jolle. Juniorsejlcentret opfordre forældrene til de engagerede kapsejlere på B og A niveau til at anskaffe egne joller til deres børn for at sikre at de opbygger en Jollekapital, og får et ejerforhold til deres jolle. Tilbudet om at leje joller til B Optimister og Zoom8 er derfor tidsbegrænset til max. 2 år, medmindre specielle forhold gør sig gældende. Det er juniorlederen i samråd med trænerne der fordeler Juniorsejlcentrets materiel til juniorerne således at det tildelte materiel så vidt muligt svarer til sejlerens niveau hvad angår talent og evne til at passe på det. Såfremt der anvendes privat grej, til en udlejningsjolle skal dette mærkes tydeligt med sejlerens eget navn. Ligeledes mærkes private joller og tilhørende grej med navn samt sejlnummer. I 2009 fastsættes lejen til at blive: 0 kr. for D Optimistjolle første år 500 kr. for C optimistjolle kr. for en B optimistjolle med opgraderet rig og sejl samt målerbrev kr. for Zoom 8 jolle. 500 kr. for 606 samt flipper, pr. sejler under 14 år kr. for 606, 405 og nyere europajoller pr. sejler over 14 år. For alle konkurancejoller gælder det at der et godt træningssejl med, såfremt sejleren ønsker et nye / bedre kapsejladssejl skal de selv anskaffe disse. For at give en større fleksibilitet er leje for 606, Flipper og 405 samt europajoller en brugsafgift der er ikke bundet på den enkelte jolle. Men sejlerne forventes at deltage aktivt i vedligeholdelse samt evt. reparationer på de joller de anvender. Såfremt man betaler jolleleje kan man også bruge vort nye surftilbud, men ellers koster dette ligeledes 500 kr. pr. år. Side 17 af 33

18 8 Faciliteter 8.1 Jolleplads / Jolleskur - Jolleskuret er Juniorsejlcentrets eget klub og materielhus, der opbygges 2 mindre simple omklædningsrum heri i i 2009 forventes det at vi får sejl m.m. ud således at de to rum begge bliver på ca. 5 m2. - i 2009 er der afsat penge fra FD til renovering af slæbested før sæsonstart. - På længere sigt bør der etableres yderligere et slæbested således at optier og øvrige joller har separate slæbesteder. - Skure for sejl og Rib opbygges med 2 stk. Containere, samt mellemskur i første omgang. - Derudover kan det tænkes at vi skal lave et skur til surfmateriel, evt. i endnu en container. - Det er målet i løbet af 2009 at få skabt en selvstændig plads til private optimistjoller på rør uden for midterrabatten. - Nøgler til jolleskur udleveres til Sejl selv juniorer mod depositum på 100 kr. - Privatejede juniorjoller skal betale jollepladsleje til FD. - Evt. interessekonflikter mellem Juniorsejlcenter og FD jolleplads afklares af juniorlederne i samarbejde med FD jollepladsadministrator / FD bestyrelse. - Vedligeholdelse og rydning m.m. på jollepladsen forestås af FD jollepladsadministrator i samarbejde med Juniorsejlcentret. - Udgifter til normalt vedligehold af jolleskur samt containere og optistativer til klubjoller varetages af Juniorsejlcentret. - Udgifter til vedligehold af jolleplads, bom, kaj, kran samt slæbested og optistativ til private joller afholdes af FD jolleplads. - Udgifter til vedligehold af jollebro er ikke afklaret. Jollebroen er oprindelig lavet af MSM og flyttet over til FD jolleplads. Denne er ved at være slidt, og i de næste par år må der påregnes stigende veligeholdelsesudgifter som pt. tages over driften af jolleplads, lige som vi skal overveje hvorledes en fornyelse finansieres, Bobo skønner at den har en restlevetid på ca. 3 år. og at en ny bygget på samme måde kan bygges af frivillige på 1 weekend FD klubhus - Alle juniorer og forældre har adgang hertil, og det er åbent 24 timer i døgnet i sommerhalvåret. - Der er gratis badefaciliteter der må anvendes frit af juniorer. - Til arrangementer m.m. skal klubhuset bookes, information herom på FD s hjemmeside. I vinteråret er der booket alle mandag aftener til teori og møder. - Det er målet at forældre organiserer et tilbud om aftensmad i klubhuset om mandagen, dette skal i givet fald koordineres med pigesejlerene. - Juniorlederen fra FD har A-nøgle til køkken m.m. - Juniorlederen fra MSM har B-nøgle til klublokale. Side 18 af 33

19 8.3 MSM klubhus - er aldrig aflåst, og kan anvendes af Juniorsejlcentret ved behov. Klubhuset kan ikke bookes. Klubbens medlemmer har altid adgang. 8.4 Fremtidsplaner Udviklingen af juniorsejlcentrets faciliteter foregår i dag fra hånden og i munden i den takt arbejdet vokser. Men hvis succesen skal fastholdes er det bydende nødvendigt at få etableret nutidige faciliteter inden for en overskuelig periode. Faciliteter skabes dog ikke som tidligere ved hjælp af frivilligt arbejde, da hænderne ikke er tilstede i samme omfang. I dag må vi regne med at det er noget vi skal købe færdigt (eller næsten færdigt). FD har derfor i 2008 ansøgt kommunen om 2.3 mill. til halvdelen af udgifterne til et nyt juniorklubhus, og såfremt pengene bevilges er det målet at søge yderligere 2.3 mill. fra fonde. Det er målet at vi i 2011 er ved at opføre huset. Driften af huset søges forminsket ved at det i videst muligt omfang bliver indarbejdet vedvarende energikilder som medfinansieres fra begyndelsen. FD bør derudover overveje om de vil være i stand til at financierer driften af jollepladsen på sigt, eller om man ikke burde arbejde på at udgiften til driften af dette idrætsanlæg ikke også i højere grad burde påhvile kommunen. Side 19 af 33

20 9 Trænings struktur 9.1 Kapacitet / hold For at sikre en god alderssammensætning er det vort mål at have min. ca. 36 aktive juniorer jævnt fordelt i aldersgruppen fra Da der erfaringsmæssigt er et frafald på ca. 50 %, arbejder vi på at sikre en nyoptagelse på min. ca. 12 nye optimistsejlere pr. år. Dette mål er vi ved at overskride med en optagelse af ca. 22 nye i 2008, noget der gør at vi skal overveje mange parametre i de kommende år, hvis dynamikken kan holdes og faciliteterne kan følge med vil vi vokse til over 50 aktive sejlere i Primært er det målet at optage 8-10 årlige på begynder Opti holdet. Men derudover er der mulighed for at vi kan tage også ældre begyndere ind i Optimist og Flipperjoller såfremt trænerresurserne er til stede. Grundlæggende er vor træningsstruktur opbygget på denne måde: Det er i 2009 målet at videreudvikle vores kølbådsprojekt i 606 samt at prøve at etablere et nyt tilbud om surf i klubben evt. om onsdagen hvor vi pt. ikke har noget på programmet. For at kunne sikre træningstilbud af tilstrækkelig god kvalitet i forskellige jolletyper her på Roskilde fjord er der i 2008 startet et uformelt samarbejde op, hvor Side 20 af 33

21 juniorafdelingerne i meget højre grad samarbejder end tidligere, og hvor det at samle større grupper af teenagesejlere har forrang for evt. klubtilhørsforhold. Konkret ses dette initiativ i Fjordzoom konceptet som vi i Juniorsejlcentret har sat i værk. Dette vil vi arbejde på at udbygge og styrke i de kommende år. For derigennem at kunne sikre at vore bedste sejlere bliver i de lokale farvande. 9.2 Diplomsejlerskole For at sikre en klar linje i træningsforløbet i Juniorsejlcentret er det besluttet at bruge DS s diplomsejlerskole som fundament i størst muligt omfang. I juniorsejlcentret arbejdes der med DS s diplomsejlerskole for alle de nye optimist sejlere. Det er et mål at skabe et tilsvarende forløb for de nyere 606 og jollesejlere.for at sikre at der her er et udviklingsorienteret forløb der ikke kun er konkuranceorienteret for de årige. Beskrivelse af Dansk sejlunions koncept for Diplomsejlerskole findes på DS hjemmeside. 9.3 Træningsaftner Grundlæggende hold opdeling i 2009: - Nybegyndere (sæl) løbende start hos bobo ca år Mandag - Begynder træning Opti (Sæl - Søløve) ca år Mandag - Teknik træning Opti (delfin sejler1) ca år Mandag sejlerskole og 2 mandsjoller ca år Mandag - Zoom 8 træning Tirsdag - Evt. Surftræning Onsdag - Kapsejlads træning Opti og Zoom Torsdag - 2 mandsjoller/en-mandsjoller øvet Tirs / Torsdag Før sæsonstart fastlægger træner og juniorsejler sammen hvilket niveau der er opnået og hvad der er målet for enkelte sejler i løber at året. Om mandagen sejles primært trænings- og hyggesejlads. Om tirsdagen og torsdagen trænes der kapsejlads. Side 21 af 33

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2008 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 175 medlemmer

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere