Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker Feb. 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009"

Transkript

1 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker Feb. 2009

2 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter kan fungere og udvikle sig dynamisk. Derigennem sikres det at der i Frederikssund skabes og vedligeholdes et aktivt sejlsportsmiljø for børn og unge, med et tilbud der sikrer personlige udviklingsmuligheder for den enkelte i både det sociale og sportslige element i sejlsporten. Vi vil i sikre og trygge rammer skabe det fundament hos de unge der kan åbne døren til: Sejlsport for livet Start ved DM i ZOOM

3 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af Juniorsejlcentret Beskrivelse Juniorsejlcentrets udvikling indtil fra 2003 til fra Handlingsplanen Organisation Organisationsplan Forældrepolitik og forældre organisation Forældrenes rolle Deltagelse i det sociale liv på pladsen Leder/træner organisation Lederrollen Trænerrollen Hvervning af nye trænere Uddannelse af trænere Lønnede trænere Kommunikation Til moderklubberne Til juniorene Til forældrene Til Kredsen / DS Til offentligheden, PR samt hjemmeside Materiel Materiel inventory Mål og ønsker Jolleleje Faciliteter Jolleplads / Jolleskur FD klubhus MSM klubhus Trænings struktur Kapasitet / hold Diplomsejlerskole Træningsaftner Weekends og feriearrangementer Kapsejlads / Træningslejre Vinteraktiviteter Sikkerhed Personlig sikkerhed Materielkrav Sikkerhedsforskrifter Sejl selv Økonomi Budget Offentlig støtte Sponsorpolitik Identitetsskabende beklædning Ungdomsvenlig sejlklub...fejl! Bogmærke er ikke defineret DS Ungdomsvenlig sejlklub Side 3 af 33

4 1 Beskrivelse af Juniorsejlcentret 1.1 Beskrivelse Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter er et fælles initiativ mellem Marbæk Sejl- og Motorbådsklub og Frederikssund Sejlklub. Tanken i det fælles initiativ er at styrke interessen for sejlsport blandt børn og unge i Frederikssund og omegn. Juniorsejlcenteret råder over optimistjoller, flipperjoller, 405 joller, europajoller samt en 606'er. Før hver sæson arbejder vi på at fortsætte den gode udvikling og sikre at vore joller er både sjove og sikre at sejle i. Hvad er sejlsport i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter: Sejlsport er friluftsliv med masser af fart og action. Sejlsport kræver teknik og styrke. Sejlsport er en kultur og en livsstil, som i allerhøjeste grad underbygges i det sociale samvær og kammeratskab. Sejlsport er foruden det aktive friluftsliv også en sportsgren, hvor man hele tiden kan prøve sine grænser af og søge nye udfordringer. Et godt tilbud til piger og drenge fra 8 år til 18 år. med udviklingsmuligheder helt til du bliver 25 år. Træningen i Juniorsejlcentret tager sit udgangspunkt i et indlæringsprincip for de unge nye sejlere, som fokuserer på hver enkelt juniorsejler, og som fundament kombinerer leg og konkurrence. Juniorsejlcentrets trænere er uddannet af Dansk Sejlunion, og træningen tager sit udgangspunkt i de nyeste teorier inden for ungdomsarbejde. Det betyder, at vores juniorsejlere oplever en stor personlig tilfredsstillelse i at møde op til de respektive klubaftener. Aldrig en klubaften uden nye udfordringer. Vi har 2 sejladsaftener om ugen i sejlsæsonen samt mulighed for også at sejle i skoleferien. Herudover vinterklubaftener med teori og spændende sejlsportsfilm. Man skal være fyldt 8 år og ikke være bange for vand, i løbet af det første år skal man kunne svømme 200 mtr. iført svømmevest. Side 4 af 33

5 2 Juniorsejlcentrets udvikling 2.1 indtil 2003 Historien omkring de to optimistjolle afdelinger er, at der stort set altid har været mulighed for at sejle jolle for børn. Afdelingerne har imidlertid som oftest været drevet af en-mandshære og som følge deraf med et varieret resultat til følge. 2.2 fra 2003 til 2005 På basis af samtaler mellem klubbernes formænd blev der i 2003 etableret et formaliseret samarbejde mellem de to juniorafdelinger og aktiviteterne blev naturligt anlagt med Frederikssund Sejlklubs jolleplads som udgangspunkt. Driften deles ligeligt mellem klubberne og materiellet aftaltes at forblive de respektive klubbers ejendom. Positivt set var det en god beslutning, der har givet junioraktiviteterne et løft der indeholder grundlag for fortsat udvikling. Ulemperne er på den side, at der er ikke er en fastsat beslutningskompetence hos juniorlederne, hvilket betyder at alle beslutninger principielt skal afklares i to bestyrelser inden endelig vedtagelse. 2.3 fra 2006 I forsommeren 2006 blev en ny 5 årig samarbejdsaftale indgået mellem klubberne. Denne indeholder en klar definition af Juniorsejlcentrets organisation, økonomiske fundament, samt overdragelse af beslutningskompetence inden for budget. 2.4 Handlingsplanen Handlingsplanen har i sin første udgave i 2006 dannet grundlag for udarbejdelsen af den nye samarbejdsaftale. Fremover skal den være redskab til at styrer udviklingen og konsolideringen af Juniorsejlcentret i de kommende år. Derudover er der i planen indarbejdet de politikker m.m. som ligger til grund for arbejdet i Juniorsejlcentret, således at denne udgør en samlet beskrivelse af arbejdets mål såvel som indhold. Derved sikres det at nye der træder ind i arbejdet som trænere, forældre eller ledere lettere kan få overblik over hvad Juniorsejlcentret er. Side 5 af 33

6 2.5 Handlingsplanen Efter at have fået skabt den tilgang af medlemmer der var forudsat for at kunne skabe et overlevelsesesdygtigt junior og ungdomsarbejde bliver fokus i de kommende år rettet mod fastholdelse af vore juniorer gennem opbygning og veligeholdelse af et stærkt konkurrence team, og sideløbende opbygning af et kølbåds, jolle og surf tilbud for juniorer der ikke er konkuranceorrienteret. Sideløbende med det ovenstående skal vi i samarbejde med sejlklubberne påbegynde en udvikling af tidssvarende tilbud for ungdomssejlere mellem 18 og 24 år. For at kunne sikre det ovenstående er udviklingen af faciliteterne for junior og ungdomssejlere et hovedelement i denne handlingsplan. Derudover er det målet i de kommende år i højere grad at få mange af de små praktiske opgaver løftet af en bredere flok. Side 6 af 33

7 3 Organisation 3.1 Organisationsplan Juniorsejlcentret har en 2 benet organisation således at arbejdet støtter både på et forældreben og et leder/træner ben. Fundamentet i dette er et forretningsudvalg hvor trænere/ledere, forældre samt juniorer er repræsenteret for at skabe den nødvendige kobling mellem engagement og beslutninger. Dynamikken fastholdes ved at beslutningvejen bliver markant kortere. Begge moderklubberne skal være repræsenteret ved juniorledere der har kontakten til de respektive klubbers bestyrelser. Hvert år når sejlsæsonen slutter indkaldes til et forældremøde, hvor der vælges mindst to repræsentanter blandt forældrene til forretningsudvalget. På første teoriaften i efteråret vælges en juniorsejler blandt de ældste juniorer der skal repræsentere sejlerne i udvalget den følgende sæson. Juniorlederene kan derudover indstille til forretningsudvalget at en af de tilknyttede trænere repræsenterer trænerne i forretningsudvalget. Forældre og juniorer er på valg hvert år. Forældreorganisation beskrives i afsnit 4 FD MSM Trænere Juniorer Forældremøde DS / Kreds Stævne logistik Materiel Følgebåde 2 Juniorledere 1 Træner 1 Junior 2 Forældre Landvagt Socialt liv / mad / kaffe Jolleplads / skur Trænere Sæl FMJSC forretningsudvalg Forældrekontakt liste Opgave Trænere Delfin Trænere Kapsejl Trænere Sponsorer PR Kommunen Weekendleje r Beklædning Side 7 af 33

8 4 Forældrepolitik og forældre organisation 4.1 Forældrenes rolle Forældrenes rolle i at drive juniorsejlcenteret er af afgørende betydning for kvaliteten og niveauet af det tilbud vi kan stille til rådighed. Den grundlæggende drivkraft i Juniorsejlcenteret er de forældrekræfter der involverer sig aktivt i arbejdet. Det bør derfor tilstræbes, at der er mindst en aktiv forælder pr. junior der deltager i de praktiske og/eller organisatoriske opgaver på træningsaftener/dage. Sejlsport er en tung udstyrssport, derfor er forældrenes hjælp med håndtering af joller og følgebåde m.m. i de første år en nødvendighed for at sikre at sejlaftnerne bliver en positiv oplevelse for både børn og trænere. Da udstyret og jollerne repræsenterer en betydelig værdi, og vi ikke ønsker at det skal blive meget dyrt at prøve at sejle, er der et fortløbende behov for vedligeholdelse af materiellet. Da mange af vedligeholdelsesarbejder ikke kan gøres af børnene alene, må forældre være beredt på at skulle hjælpe med vedligeholdelsen af børnenes joller, samt i øvrigt være behjælpelig med vedligeholdelsen af følgebåde og jolleskur. Dette sker selvfølgelig under vejledning fra ledere / materielansvarlige. Efter 1-2 år vil en del af sejlerne begynde at få interesse for kapsejlads, og de vil gennem deltagelse i stævner og træningslejre først rundt om på Sjælland og siden i hele landet, få mulighed for at udvikle sig og skabe kontakter og venskaber på tværs af sejlklubberne. Dette kan kun lade sig gøre, hvis forældrene til de kapsejlads interesserede sejlere er indstillet på at bakke op både organisatorisk, logistisk og økonomisk om børnenes interesse. Det er dog samtidig et mål at juniorsejlcentret deltager i så mange stævner som muligt som en samlet gruppe, hvor forældre med på skift tager slæbet, således at sejlerne kan opleve at være af sted både med og uden deres forældre på sidelinjen. Det at skabe en stærk holdånd er et vigtigt mål, både når det gælder sejlerene og forældrene, derfor prioriteres det at tage af sted på lejerbasis med telte, og det overvejes om juniorsejlcentret skal anskaffe et stort holdtelt. For at sikre at arbejdet i Juniorsejlcentret er forankret blandt forældrene skal mindst to forældre som beskrevet indvælges i forretningsudvalget. Disse to forældre er ankermænd omkring fordelingen af praktiske opgaver blandt forældrene. Derudover står de for at introducerer nye forældre til livet som sejlerforældre i Juniorsejlcentret, både hvad angår det praktiske og det sociale. Opgaver som beklædning, weekendlejre, havnefestmedhjælp m.m. løses i underudvalg under forretningsudvalget, jf. organisationsplanen. Side 8 af 33

9 4.2 Deltagelse i det sociale liv på pladsen Det viser sig erfaringsmæssigt fra andre sejlklubbers juniorafdelinger, at opbygning af sociale aktiviteter blandt forældrene er uhyre vigtigt for udviklingen af engagementet og organisationen. Eksempler på disse aktiviteter kan være - Kaffe / kage / saft til træningsaftner - Logistik ved stævner - Landvagter på træningsaftner - Deltagelse I PR - Praktiske gøremål iøvrigt - Fællesspisning / Grill en gang om ugen Målet er, at sejladsaktiviteten og livet på jollepladsen / havnen involverer hele familien, og at det måske kan medvirke til at skabe en øget interesse for sejlsportens glæder hos ikke sejlende forældre. Afslutnings fest for børn og forældre Side 9 af 33

10 5 Leder/træner organisation 5.1 Lederrollen Det er juniorlederens overordnede ansvar, at der er det nødvendige materiel og de nødvendige træner resourcer i forhold til det konkrete antal sejlende juniorer. 5.2 Trænerrollen Det skal være udpeget en ledende træner (kan være Juniorlederen). Denne koordinerer den samlede træningsindsats i trænergruppen. Trænergruppen består ideelt af to trænere pr. hold sejlere, en træner og en assisterende træner. Det er trænerens opgave at planlægge og gennemføre det planlagte træningsprogram. Det er vigtigt, at træneren kan optræde som den naturlige vejleder og desuden kan fungere som forbillede og/eller rollemodel. Derfor er det målet at involvere store juniorer samt unge professionelle trænere. Alle nye ledere/trænere over 18 år der formelt indgår i arbejdet i Juniorsejlcentret underkastes obligatorisk pædofili-tjek hos politiet i henhold til Dansk Idrætsforbunds regler. Det er juniorlederens ansvar at dette opfølges ved opstart ca. 1. maj og igen efter sommerferien ca. 1. august. 5.3 Hvervning af nye trænere Der er tre veje til at tilvejebringe nye trænere ind i arbejdet. Der skal arbejdes aktivt på alle tre veje men på sigt med prioritet de to sidstnævnte. - Blandt sejlende forældre. - Internt blandt egne store juniorer - Tidligere elitesejlere udefra som lønnede trænere 5.4 Uddannelse af instruktører og trænere For at sikre fortsat kompetenceudviklingen i Juniorsejlcentret er det et mål at vore trænere og ledere deltager i DS s træneruddannelses program, dette vil normalt blive betalt af Juniorsejlcentret indtil træner 1 uddannelsen (kursuspris 4000). Såfremt der er trænere der ønsker at fortsætte med træner 2 uddannelsen (kursuspris 8000) kan der evt. indgås særlige aftaler herom. Side 10 af 33

11 Det er målet at vi hvert år har: - Mindst 2-3 nye instruktører på instruktør 1 og 2 kursus. - Mindst 1-2 trænere på træner 1 kursus Derudover bør der etableres mulighed for deltagelse for trænere og vore store sejlere i et førstehjælpskursus. Udover træneruddannelsen så er der også mulighed for at aktive forældre kan opfordres til at tage stævneleder / dommeruddannelse såfremt de har interesse herfor. 5.5 Lønnede trænere Brugen af professionelle trænere er almindelig udbredt i store dele af dansk idrætsliv når niveauet skal hæves over begynderniveau. Og viser sig i andre sejlklubber at give gode forudsætninger for at udvikle såvel juniorsejlere som selve juniorarbejdet.. I løbet af de sidste 2 år har vi opbygget en stab af lønnede instruktører og trænere bestående af dels af vore egne bedste juniorer der sideløbende med deres egen sejlads arbejder som instruktører for vore begyndersejlere om mandagen, og dels af lidt ældre top sejlere udefra der fungerer som trænere for vore bedste juniorer på frelance basis. inden 2011 er det målet at blive selvforsynende med trænere til vores grundstab, og fremover kun at bruge externe trænere der hvor vi ikke selv kan leverer varen. Veligeholdelsen og udvikling af trænerstaben er derfor en løbende opgave som evalueres mindst 2 gang om året af juniorlederene. 5.6 Lønforhold Grundlæggende er tanken at det kontingent vi får ind fra juniormedlemmerne går til trænerlønninger således at vort budget til trænerlønninger er skalerbart med antallet af medlemmer. Derudover vil vi hvis vi laver specielle træningsforløb for mindre grupper f.eks. om vinteren evt. opkræve et tillæg for træningen. Fra 2009 vil vi have trænere over 18 år, og derfor bør vi justerer vore lønsatser, således at de svare til de fritidsjobs de unge ellers ville have valgt. Vi har valgt at lægge os op ad 3F overenskomst for unge medarbejdere på tankstationer, men det knyttes også til at vi forventer en vist kvalifikationsniveau opnås inden for det pågældene år. Side 11 af 33

12 Nedenstående lønsatser vil blive anvendt i 2009: Unge under 17 år Unge under 17 år Unge under 18 år Unge over 18 år Hjælpetræner uden uddannelse Hjælpetræner - uddannelses niveau Instruktør 1 Træner - Uddannelses niveau Instruktør 2 Træner - Uddannelses niveau Træner 1 45 kr. 65 kr. 90 kr. 105 kr. Hjælpetrænere forventes at planlægge og varetage træningen i samarbejde med en voksen bådføre eller anden træner. Trænere forventes at kunne planlægge og varetage træningen selvstændigt. Lønreguleringer sker enten 1 / 4 eller 1 / 8. Lønnen udbetales kun for selve træningstiden, typisk 3 timer pr. aften, forberedelse, møder, transport, uddannelse, og frivilligt arbejde betales ikke medmindre der er indgået specielle aftaler. Der kan dog gives et transport tillæg til eksterne trænere der ikke er fast tilknyttede. I forbindelse med sommercamp, og weekendsarrangementer udbetales et Lommepenge honorar til trænere, der er lavere end timebetaling, da vi forventer at de også er med fordi de syndes at det er sjovt. Skippermøde Side 12 af 33

13 6 Kommunikation 6.1 Til moderklubberne Det er juniorlederens ansvar at varetage kommunikationen med moderklubbernes bestyrelser, samt at aflægge mindst en årlig beretning om arbejdet til bestyrelser / generalforsamlinger. Derudover er det målet at der mindst i hvert andet klub blad er en spændende artikel om livet i Juniorsejlcentret. 6.2 Til juniorerne Det er fortrinsvis trænerne der kommunikerer med juniorerne. Hver sejler placeres i en defineret gruppe og det er denne gruppes faste trænere der gennemfører træningen og til hvem kontakten sker. 6.3 Til forældrene Forældrene i foretningsudvalget har en vigtig rolle med at introducerer de nye forældre til kulturen og dagligdagen i Juniorsejlcentret. Der udarbejdes en infofolder der giver kortfattet konkret information til nye forældre om hvad det indeholder at sejle og hvilke muligheder der er samt til konkret praktisk udstyr. Derudover opfordres forældrene generelt til at læse denne handlingsplan. Ved indmeldelse foregår dette normalt altid af en forældre til juniorlederen, denne videresender oplysningerne til FD s medlemsregister. Den daglige dialog med forældrene varetages efter behov af både ledere, trænere samt forældrerepræsentanterne i forretningsudvalget. Der sigtes mod hvert år at afholde et forældremøde om foråret ved sæsonstart og et ved opstart af vinterperioden. 6.4 Til Trænerene Juniorlederne varetager normalt denne opgave, men kan uddelegerer kontakten til enkelte trænere til en anden person der påtager sig ansvaret for den pågældende gruppe. Side 13 af 33

14 Såfremt forældre har kommentarer og indvendinger til trænernes arbejde skal disse rettes til juniorlederen. 6.5 Til Kredsen / DS Juniorlederne varetager normalt denne opgave, men den kan uddelegeres ved behov, ligesom det er et mål at flere bliver informeret om de større perspektiver af arbejdet. 6.6 Til offentligheden, PR samt hjemmeside Juniorlederne har det primære ansvar for denne opgave, men denne kan uddelegerer enkeltopgaver som for eksempel information på hjemmesiden, udsendelse af pressemeddelelser om stævnedeltagelse m.m. til trænere samt forældre. Hjemmesiden holdes fortløbende gennem året opdateret med billeder og artikler samt links, og alle både sejlere og forældre opfordres til at bruge den aktivt. Det er et mål, at der er stof om arbejdet i juniorsejlcentret i lokalaviserne og sejlerblade mindst 4 gange årligt. Ligeledes er det vigtigt at havnearrangementet i august bruges aktivt til synliggørelse af arbejdet i Juniorsejlcentret i forhold til potentielle sejlere, sejlklubbernes medlemmer, sponsorer, kommune, m. f. Derfor forventer vi at alle, både sejlere og forældre samt trænere, bakker op om dette arrangement. Havnefest 2006 Side 14 af 33

15 7 Materiel 7.1 Materiel inventory Status inventory (materielliste) over alt materiel med oprindelsesklub, tilstand, vedligeholdelsesbehov, anslået værdi, samt forsikringsforhold opdateres hvert år i foråret når jollerne tages frem af vinterhiet. Efter listen er gennemgået hvert forår skal forsikringsaftalen opdateres såfremt der er ændringer. Grundlæggende er alle joller samt 606éren ansvarsforsikrede, og alle følgebåde kaskoforsikrede. Grundlæggende bliver materiellet betragtet vedligeholdt som en fælles materielpulje ud af det fastlagte budget uanset oprindelsesklub. Registreringsattester, forsikringsbeviser, samt klassebeviser scannes ind og lægges på hjemmesiden så man kan downloade disse ved behov. 7.2 Mål og ønsker Det er målet at understøtte udviklingen af en bred kultur med kølbåde,2 mands joller samt surfbrædder i Juniorsejlcentret for bedre at fastholde de større juniorer der vokser ud af optimistjollen. Juniorsejlcentrets kapacitet i klubjoller skal for at kunne dække de fleste behov med ca aktive juniorer ideelt set være: 12 begynder D opti, (samt ekstra reserve kapacitet på 6 stk. gamle joller.) 12 C opti. (kapsejlads begyndere) 6 B / A opti. (kapsejlads fortsættere) 2-3 Zoom8 joller til de kapsejladssejlere der vokser ud af optimisten. 2-mands joller til beyndere og kapsejlads til 8 juniorer. En mandsjoller til 3-6 større juniorer. 2 stk. 606ére Status for klubjoller i 2008: - Begynderjoller D joller med skolerigge ca. 14 stk. - C joller med trimbare rigge ca. 10 stk. - 4 nyere B / A joller med bedre rig og sejl er anskaffet i stk. Flipper joller, det er målet at reducerer bestanden til 2 stk. i stk. 405 joller er anskaffet i 2006, målet er at forsøge at anskaffe endnu en. - 3 stk. Europajoller, udskiftning med Laserjoller skal overvejes frem mod stk Zoom 8-1 stk 606. Der arbejdes på at anskaffe endnu en i 2009 for b.la at kunne træne Matchrace. Side 15 af 33

16 Status for Følgebåde i 2008: - Rib 4,2 m. med 25 hk og trailer, opbevares indelåst på land - Lille rib 3,2 m. med ny 9,9 hk til begyndertræning i havn, opbevares indelåst på land - MSM Nixpille med ny 15 hk suzukki,. - FD Rydsjolle med gl. 30 hk 2 takt, dommerbåd, reservebåd, forældrefærge - Behovet for ribbåde med det aktivitetsniveau vi har i 2008 er min 3, hvorfor Nixpilles skrov overvejes udskiftet med brugt ribskrov der kan ligge i vandet i På sigt bør vi have 2 større og 2 mindre ribbåde som følgebåde. Øvrigt materiel m.m. - Ny trailer fleksibel synsfri 1000 kg. ladtrailer med løst stativ for opti anskaffet i eks. ældre trailer m. stativ.(registreringsattest på nummerplade skal fremskaffes). Denne bør overvejes udskiftet før 2011 med endnu en 600 kg. ladtrailer med et flexibelt stativ der passer til 1 og 2 mandsjoller samt optimister. - Flere nye jollevogne indkøbes, målet er 1 pr. 4 joller. Hjul skaffes i Jollevogne til Europajoller skal renoveres eller fornys hvis jollerne skal beholdes. Der er en konstant udvikling i nye jolletilbud, samt hvilke joller der er hot. dette betyder at vi nok skal belave os på løbende at skulle tage stilling til nye jolletyper i de kommende år, lige nu er Zoom8, Laser, 420ér og ikke mindst 29érne i stærk fremgang. og det er meget muligt at vi før 2011 skal have både Laser og 29ér på programmet for at kunne leverer varen, og holde sejlerne sejlende lokalt. VI skal derfor være bedre til at agerer på de DS tilbud der kommer frem, således at vi får mest muligt for pengene. Pt. er det surfpakker DS støtter, og for at give et nyt tilbud i bredden til vore sejlere er det besluttet at der anskaffes mindst en DS støttet surf pakke med 3 brædder og 6 rigge i for havnefestmidlerne i 2009 afhængigt af hvilke kommunale midler vi yderligere kan få. 7.3 Jolleleje Efter 1. sejl sæson skal juniorerne betale leje for at anvende Juniorsejlcentrets materiel. Ligeledes indgås en lejekontrakt der fastlægger at det er forældrene der har ansvaret for vedligeholdelse og skader ud over alm. slitage. Udfærdigelse af lejekontrakter samt opkrævning af leje sker ved sæsonstart i April måned, og forestås af den materielansvarlige. Side 16 af 33

17 Lejen fastsættes hver vinter af forretningsudvalget, og det er målet at lejen som minimum betaler de løbende omkostninger ved at drive jollerne med en fornuftig standart., inkl. ansvarsforsikring på ca. 230 kr. pr. jolle. Juniorsejlcentret opfordre forældrene til de engagerede kapsejlere på B og A niveau til at anskaffe egne joller til deres børn for at sikre at de opbygger en Jollekapital, og får et ejerforhold til deres jolle. Tilbudet om at leje joller til B Optimister og Zoom8 er derfor tidsbegrænset til max. 2 år, medmindre specielle forhold gør sig gældende. Det er juniorlederen i samråd med trænerne der fordeler Juniorsejlcentrets materiel til juniorerne således at det tildelte materiel så vidt muligt svarer til sejlerens niveau hvad angår talent og evne til at passe på det. Såfremt der anvendes privat grej, til en udlejningsjolle skal dette mærkes tydeligt med sejlerens eget navn. Ligeledes mærkes private joller og tilhørende grej med navn samt sejlnummer. I 2009 fastsættes lejen til at blive: 0 kr. for D Optimistjolle første år 500 kr. for C optimistjolle kr. for en B optimistjolle med opgraderet rig og sejl samt målerbrev kr. for Zoom 8 jolle. 500 kr. for 606 samt flipper, pr. sejler under 14 år kr. for 606, 405 og nyere europajoller pr. sejler over 14 år. For alle konkurancejoller gælder det at der et godt træningssejl med, såfremt sejleren ønsker et nye / bedre kapsejladssejl skal de selv anskaffe disse. For at give en større fleksibilitet er leje for 606, Flipper og 405 samt europajoller en brugsafgift der er ikke bundet på den enkelte jolle. Men sejlerne forventes at deltage aktivt i vedligeholdelse samt evt. reparationer på de joller de anvender. Såfremt man betaler jolleleje kan man også bruge vort nye surftilbud, men ellers koster dette ligeledes 500 kr. pr. år. Side 17 af 33

18 8 Faciliteter 8.1 Jolleplads / Jolleskur - Jolleskuret er Juniorsejlcentrets eget klub og materielhus, der opbygges 2 mindre simple omklædningsrum heri i i 2009 forventes det at vi får sejl m.m. ud således at de to rum begge bliver på ca. 5 m2. - i 2009 er der afsat penge fra FD til renovering af slæbested før sæsonstart. - På længere sigt bør der etableres yderligere et slæbested således at optier og øvrige joller har separate slæbesteder. - Skure for sejl og Rib opbygges med 2 stk. Containere, samt mellemskur i første omgang. - Derudover kan det tænkes at vi skal lave et skur til surfmateriel, evt. i endnu en container. - Det er målet i løbet af 2009 at få skabt en selvstændig plads til private optimistjoller på rør uden for midterrabatten. - Nøgler til jolleskur udleveres til Sejl selv juniorer mod depositum på 100 kr. - Privatejede juniorjoller skal betale jollepladsleje til FD. - Evt. interessekonflikter mellem Juniorsejlcenter og FD jolleplads afklares af juniorlederne i samarbejde med FD jollepladsadministrator / FD bestyrelse. - Vedligeholdelse og rydning m.m. på jollepladsen forestås af FD jollepladsadministrator i samarbejde med Juniorsejlcentret. - Udgifter til normalt vedligehold af jolleskur samt containere og optistativer til klubjoller varetages af Juniorsejlcentret. - Udgifter til vedligehold af jolleplads, bom, kaj, kran samt slæbested og optistativ til private joller afholdes af FD jolleplads. - Udgifter til vedligehold af jollebro er ikke afklaret. Jollebroen er oprindelig lavet af MSM og flyttet over til FD jolleplads. Denne er ved at være slidt, og i de næste par år må der påregnes stigende veligeholdelsesudgifter som pt. tages over driften af jolleplads, lige som vi skal overveje hvorledes en fornyelse finansieres, Bobo skønner at den har en restlevetid på ca. 3 år. og at en ny bygget på samme måde kan bygges af frivillige på 1 weekend FD klubhus - Alle juniorer og forældre har adgang hertil, og det er åbent 24 timer i døgnet i sommerhalvåret. - Der er gratis badefaciliteter der må anvendes frit af juniorer. - Til arrangementer m.m. skal klubhuset bookes, information herom på FD s hjemmeside. I vinteråret er der booket alle mandag aftener til teori og møder. - Det er målet at forældre organiserer et tilbud om aftensmad i klubhuset om mandagen, dette skal i givet fald koordineres med pigesejlerene. - Juniorlederen fra FD har A-nøgle til køkken m.m. - Juniorlederen fra MSM har B-nøgle til klublokale. Side 18 af 33

19 8.3 MSM klubhus - er aldrig aflåst, og kan anvendes af Juniorsejlcentret ved behov. Klubhuset kan ikke bookes. Klubbens medlemmer har altid adgang. 8.4 Fremtidsplaner Udviklingen af juniorsejlcentrets faciliteter foregår i dag fra hånden og i munden i den takt arbejdet vokser. Men hvis succesen skal fastholdes er det bydende nødvendigt at få etableret nutidige faciliteter inden for en overskuelig periode. Faciliteter skabes dog ikke som tidligere ved hjælp af frivilligt arbejde, da hænderne ikke er tilstede i samme omfang. I dag må vi regne med at det er noget vi skal købe færdigt (eller næsten færdigt). FD har derfor i 2008 ansøgt kommunen om 2.3 mill. til halvdelen af udgifterne til et nyt juniorklubhus, og såfremt pengene bevilges er det målet at søge yderligere 2.3 mill. fra fonde. Det er målet at vi i 2011 er ved at opføre huset. Driften af huset søges forminsket ved at det i videst muligt omfang bliver indarbejdet vedvarende energikilder som medfinansieres fra begyndelsen. FD bør derudover overveje om de vil være i stand til at financierer driften af jollepladsen på sigt, eller om man ikke burde arbejde på at udgiften til driften af dette idrætsanlæg ikke også i højere grad burde påhvile kommunen. Side 19 af 33

20 9 Trænings struktur 9.1 Kapacitet / hold For at sikre en god alderssammensætning er det vort mål at have min. ca. 36 aktive juniorer jævnt fordelt i aldersgruppen fra Da der erfaringsmæssigt er et frafald på ca. 50 %, arbejder vi på at sikre en nyoptagelse på min. ca. 12 nye optimistsejlere pr. år. Dette mål er vi ved at overskride med en optagelse af ca. 22 nye i 2008, noget der gør at vi skal overveje mange parametre i de kommende år, hvis dynamikken kan holdes og faciliteterne kan følge med vil vi vokse til over 50 aktive sejlere i Primært er det målet at optage 8-10 årlige på begynder Opti holdet. Men derudover er der mulighed for at vi kan tage også ældre begyndere ind i Optimist og Flipperjoller såfremt trænerresurserne er til stede. Grundlæggende er vor træningsstruktur opbygget på denne måde: Det er i 2009 målet at videreudvikle vores kølbådsprojekt i 606 samt at prøve at etablere et nyt tilbud om surf i klubben evt. om onsdagen hvor vi pt. ikke har noget på programmet. For at kunne sikre træningstilbud af tilstrækkelig god kvalitet i forskellige jolletyper her på Roskilde fjord er der i 2008 startet et uformelt samarbejde op, hvor Side 20 af 33

21 juniorafdelingerne i meget højre grad samarbejder end tidligere, og hvor det at samle større grupper af teenagesejlere har forrang for evt. klubtilhørsforhold. Konkret ses dette initiativ i Fjordzoom konceptet som vi i Juniorsejlcentret har sat i værk. Dette vil vi arbejde på at udbygge og styrke i de kommende år. For derigennem at kunne sikre at vore bedste sejlere bliver i de lokale farvande. 9.2 Diplomsejlerskole For at sikre en klar linje i træningsforløbet i Juniorsejlcentret er det besluttet at bruge DS s diplomsejlerskole som fundament i størst muligt omfang. I juniorsejlcentret arbejdes der med DS s diplomsejlerskole for alle de nye optimist sejlere. Det er et mål at skabe et tilsvarende forløb for de nyere 606 og jollesejlere.for at sikre at der her er et udviklingsorienteret forløb der ikke kun er konkuranceorienteret for de årige. Beskrivelse af Dansk sejlunions koncept for Diplomsejlerskole findes på DS hjemmeside. 9.3 Træningsaftner Grundlæggende hold opdeling i 2009: - Nybegyndere (sæl) løbende start hos bobo ca år Mandag - Begynder træning Opti (Sæl - Søløve) ca år Mandag - Teknik træning Opti (delfin sejler1) ca år Mandag sejlerskole og 2 mandsjoller ca år Mandag - Zoom 8 træning Tirsdag - Evt. Surftræning Onsdag - Kapsejlads træning Opti og Zoom Torsdag - 2 mandsjoller/en-mandsjoller øvet Tirs / Torsdag Før sæsonstart fastlægger træner og juniorsejler sammen hvilket niveau der er opnået og hvad der er målet for enkelte sejler i løber at året. Om mandagen sejles primært trænings- og hyggesejlads. Om tirsdagen og torsdagen trænes der kapsejlads. Side 21 af 33

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub SBK Junior Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub 1 Kære ny forældre I første omgang vil vi gerne sige mange tak på vegne af vores entusiastiske børn og unge fordi

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Referat Jolleudvalgsmøde 6. juli 2011

Referat Jolleudvalgsmøde 6. juli 2011 Mødedato: Onsdag d. 6. juli 2011. Til stede: Fraværende: Jesper Tang, Peter Olesen, Jens Thurøe, Henrik Møhl, Martin Værbak, Henrik Boye, Gitte Kold, Fini Rasmussen. Jens Brock Johansen Næste møde: 18.

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre

DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre Kerteminde Jolleteam Marinavej 2 5300 Kerteminde www.kertemindesejlerne.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Mission og formål... 3 Information...

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

VALGOPLÆG til Dansk Sejlunions bestyrelse

VALGOPLÆG til Dansk Sejlunions bestyrelse VALGOPLÆG til Dansk Sejlunions bestyrelse Dansk Sejlunion Generalforsamling 2015 Dansk Sejlunions generalforsamling skal lørdag den 21. marts vælge fire medlemmer af bestyrelsen og en suppleant til bestyrelse.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling PRAKTISK AT HUSKE: Træningen starter præcis. Skulle du af en eller anden grund være forhindret, så husk at melde afbud. Gangen før - sms til træneren,

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en talent? Hvordan

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB.

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. 1 Klubbens navn er Silkeborg Sejlklub i forkortelse SSK med hjemsted i Silkeborg Kommune, og dens stander er blå med hvidt sejlskib og bogstaverne SSK. Klubbens formål er:

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6 Forretningsorden 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 4 1.1 Formål, revision: 4 1.2 Bestyrelsen 4 1.3 Kontingent 4 1.4 Regler for brug af klubbens midler 4 1.5 Ansøgninger om tilskud 4 1.6 Forsikringer

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem.

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem. Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej 85 4581 Rørvig www.roervig-sejlklub.dk info@roervig-sejlklub.dk Foråret 2015 Kære kommende medlem, I det vedlagte materiale vil jeg gerne fortælle lidt om Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Alpinavej 13 Stilling - 8660 Skanderborg Tlf. 86 57 17 95 Email: ski@vandski-skvk.dk Hjemmeside: www.skvk.dk Indhold Skanderborg

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Strategiplan 2009-2013 sejlere for livet

Optimist Sailing Team Denmark Strategiplan 2009-2013 sejlere for livet Optimist Sailing Team Denmark Strategiplan 2009-2013 sejlere for livet Bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark: Afgående:Sandeep Sander, Henrik Kirketerp, Lise-Lotte Hansson, Genopstiller:Ole Rindom,

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

V4 / PROGRAM 2015. Opdateret 1. marts 2015. Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015

V4 / PROGRAM 2015. Opdateret 1. marts 2015. Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015 V4 / PROGRAM 2015 Opdateret 1. marts 2015 Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015 Forældremøde og trænermøde (intro) Dato 19. marts 18:00 Sted Skipperkroen Opti VM aften med Oliver

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere