Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon"

Transkript

1 Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon Ansvar for prospektet sáéêâä êéêüéêîéçi~íçéäóëåáåöéêåéáéêçëééâíéíçëäéâéåçíéêêáöíáöéi~íéêçëééâíéí çëäéâéåçíáââééêäéü ÑíÉíãÉÇìåÇä~ÇÉäëÉêIÇÉêîáäâìååÉÑçêî~åëâÉÇÉíÄáääÉÇÉIëçã éêçëééâíéíëâ~äöáîéiüéêìåçéê~í~ääéêéäéî~åíéçéäóëåáåöéêáäéëíóêéäëéëéêçíçâçääéêi êéîáëáçåëéêçíçâçääéêçö~åçêéáåíéêåéççâìãéåíéêéêãéçí~öéíáéêçëééâíéíiçö~íéêçj ëééâíéíáåçéüçäçéê~ääéî ëéåíäáöéçéäóëåáåöéêiëçãâ~åü~îéäéíóçåáåöñçêéçíéåíáéäj äéãéçäéããéêk h ÄÉåÜ~îåIÇÉåNNKà~åì~êOMMU _ÉëíóêÉäëÉåÑçêfåîÉëíÉêáåÖëÑçêÉåáåÖÉåpb_fåëíáíìíáçåÉä géåëcêéçéêáâgéåëéå cê~åârüêéåüçäí E_ÉëíóêÉäëÉëÑçêã~åÇF mêéäéåhéáä oçäñkçêëíê~åç eéåêáâtéëíéêö~~êç

2 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet 1 Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger 3 Investeringsstrategi og -rammer 5 Depotselskab 8 Risikofaktorer 9 Omkostninger og samarbejdsaftaler 10 Udbud og tegning 12 Investeringsforeningsbevisernes rettigheder 14 Beskatning 15 Øvrige oplysninger 16 Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 2

3 Basisoplysninger Navn og adresse fåîéëíéêáåöëñçêéåáåöéåpb_fåëíáíìíáçåéä EÜÉêÉÑíÉêâ~äÇÉíÛcçêÉåáåÖÉåÛF i~åçéã êâéínm NNNVh ÄÉåÜ~îåh qéäéñçåwtmnpnpos bjã~áäwáåñç]ëéäáåîéëíkçâ Registreringsnumre fcáå~åëíáäëóåéíwcqnnknno fbêüîéêîëjcpéäëâ~äëëíóêéäëéåw `soåêkoqorspqm Stiftelse cçêéåáåöéåéêëíáñíéíçéånkã~êíënvvv~ñíáçäáöéêépb_^ëëéíj~å~öéãéåí^çãáåáj ëíê~íáçå^lpçöü~êñçêíáçéåno~ñçéäáåöéêw Afdelingsnavn: SE nr.: Stiftelsesdato: Verden marts 1999 Alpha marts 1999 Europa Small Cap marts 1999 Japan Hybrid (DIAM) april 1999 Ashmore Emerging Market Bonds november 1999 Korte Danske Obligationer februar 2000 Europa SMV april 2000 Emerging Market Equities (Mondrian) juni 2000 Nordamerika Indeks (BGI) juni 2000 High Yield Bonds (Muzinich) januar 2002 Japan Selection (DIAM) november 2005 US High Yield Bonds (RiverSource) november 2006 ^ÑÇÉäáåÖÉêåÉÜÉåîÉåÇÉêëáÖíáäçÑÑÉåíJ äáöüéçéåk Prospektets offentliggørelse k êî êéåçééêçëééâíéêçññéåíäáööàçêí ÇÉåNNKà~åì~êOMMUK Formål cçêéåáåöéåëñçêã äéêñê~éåîáçéêé âêéçëéääéêçññéåíäáöüéçéå~íãççí~öé ãáçäéêiëçãìåçéêá~öíí~öéäëé~ñéíéêáåj ÅáéçãêáëáâçëéêÉÇåáåÖ~åÄêáåÖÉëáî êj Çáé~éáêÉêáçîÉêÉåëëíÉããÉäëÉãÉÇêÉÖJ äéêåéáâ~éáíéänpçönqáäçîçãáåîéëíéj êáåöëñçêéåáåöéêçöëééåá~äñçêéåáåöéê ë~ãí~åçêéâçääéâíáîéáåîéëíéêáåöëçêçj åáåöéêãkîkiçöé Ñçêä~åÖÉåÇÉ~ÑÉåÇÉäJ í~öéê~íáåçä ëéçéäí~öéêéåë~åçéä~ñ ÑçêãìÉåãÉÇãáÇäÉêIÇÉêÜáÇê êéêñê~ ÇÉååÉK cçêéåáåöéåçãñ~ííéêìçäóííéäéí~äéåçé ë îéäëçã~ââìãìäéêéåçé~ñçéäáåöéêk cçêìçäçççéåçé~ñçéäáåöéêñçêéí~öéëéå ìçäççåáåöiçéêçéñóäçéêçéáäáöåáåöëäçj îéåë NS`~åÑ êíéâê~îíáäãáåáãìãëj ìçäççåáåöéåk Ex-kupon prospekt af 11. januar

4 Bestyrelse Jens Frederik Jensen, formand Statsautoriseret revisor Preben Keil Direktør i Maestro of Information Technologies Frank Uhrenholt Adm. direktør for Faurskov Gods A/S Rolf Norstrand Direktør i Ejendomsforeningen Danmark Henrik Westergaard Adm. direktør for Sparekassen Østjylland Administrationsselskab fåîéëíéêáåöëñçêî~äíåáåöëëéäëâ~äéí pb_áåîéëí^lp EÜÉêÉÑíÉêâ~äÇÉíÛ^Çãáåáëíê~íçêÛF i~åçéã êâéínm NNNVh ÄÉåÜ~îåh qéäéñçåpptsnqnu `soåêkomusoopu aáêéâíáçåwkáéäëg êöéåi~êëéå Revision pí~íë~ìíçêáëéêéíêéîáëçê gçüåi~çéâ~êä aéäçáííéjpí~íë~ìíçêáëéêéíoéîáëáçåë~âíáéëéäëâ~ä téáçéâ~ãéëö~çés OPMMh ÄÉåÜ~îåp Depotselskab pâ~åçáå~îáëâ~båëâáäç~_~åâéå^lp EÜÉêÉÑíÉêâ~äÇÉíÛaÉéçíÄ~åâÉåÛF i~åçéã êâéínm NNNVh ÄÉåÜ~îåh `soåêksrorvnnt Jerichausvej Jægerspris Bukkeballevej Rungsted Kyst Teglgårdsparken Middelfart Nørre Voldgade København K c/o Sparekassen Østjylland Frankrigsvej Hammel Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 4

5 Ex-kupon prospekt af 11. januar ^ÑÇÉäáåÖÉåêÉííÉêÜÉåîÉåÇÉäëÉíáäçÑÑÉåíJ äáöüéçéåk ^ÑÇÉäáåÖÉåÉêìÇäçÇÇÉåÇÉçÖÄÉîáëJ ìçëíéçéåçék_éîáëéêåéìçëíéçéëöéååéã çöêéöáëíêéêéëáéåî êçáé~éáêåéåíê~äk Investeringsprofil ^ÑÇÉäáåÖÉåëãáÇäÉêáåîÉëíÉêÉëáçîÉêÉåëJ ëíéããéäëéãéçêéöäéêåéáâ~éáíäéêåénp çönqáäçîçãáåîéëíéêáåöëñçêéåáåöéêçö ëééåá~äñçêéåáåöéêë~ãí~åçêéâçääéâíáîé áåîéëíéêáåöëçêçåáåöéêãkîk båüîéêçéäóëåáåöáå êî êéåçééêçj ëééâíiüéêìåçéêçãáåîéëíéêáåöëëíê~íéöá çöêáëáâçéêçñáäiâ~åáåçéåñçêäçîöáîåáåj ÖÉåëçÖîÉÇí ÖíÉêåÉëê~ããÉê åçêéë ÉÑíÉêÄÉëíóêÉäëÉåëÄÉëäìíåáåÖK ^ÑÇÉäáåÖÉåáåîÉëíÉêÉêáÄ êëåçíéêéçé kçêç~ãéêáâ~åëâééêüîéêîëçääáö~íáçåéêk aéêã ÉåÇîáÇÉêÉáåîÉëíÉêÉëááââÉJ Ä êëåçíéêéçékçêç~ãéêáâ~åëâé ÉêÜîÉêîëçÄäáÖ~íáçåÉêIëçãÜ~åÇäÉëé ÇÉíêÉÖìäÉêÉÇÉ~ãÉêáâ~åëâÉã~êâÉÇÑçê eáöüváéäç_çåçëkaéííéã~êâéç çãí~äéëìåçéêñçêëâéääáöéå~îåéiääk~k ã~êâéçéíñçêeáöüváéäç_çåçëçölq`j cáñéçfååçãéã~êâéçéíkj~êâéçéíéê êéöìäéêéí~ñíüék~íáçå~ä^ëëçåá~íáçåçñ péåìêáíáéëaé~äéêëfååkçöáåçáêéâíé~ñ pb`erkpkpéåìêáíáéë~åçbñåü~åöé `çããáëëáçåfîá~öççâéåçéäëé~ñ ã ÖäÉêåÉçÖêÉÖáëíêÉêáåÖ~ÑìÇëíÉÇÉêåÉK ^ÑÇÉäáåÖÉåâ~åçÖë áåîéëíéêéááââéj Ä êëåçíéêéçéòoìäénqq^ìçëíéçéäëéêòi ÜîçêíáäÇÉêÉêâåóííÉíÉåçãÄóíåáåÖëêÉí íáäé~éáêéêiçéêáåçéåñçên êêéöáëíêéêéë Üçëpb`ErppÉÅìêáíáÉë~åÇbñÅÜ~åÖÉ `çããáëëáçåfáüéåüçäçíáäpéåìêáíáéë^åí ~ÑNVPPIçÖëçãçãë ííéëé ÇÉí~ãÉêáJ â~åëâéã~êâéçñçêüáöüóáéäçäçåçëk båçéäáöâ~åçéêáåîéëíéêéëámfh éêéñéêêéçëéåìêáíáéëë~ãíåìäjâìéçå çääáö~íáçåéêk aéêáåîéëíéêéëâìåáéêüîéêîëçääáö~j íáçåéêãéçw bååáêâìäéêéåçéã åöçéé ãáåáãìã rpanmmãáçkéääéêãççî êçáéåüéê~ñá ~åçéåî~äìí~kaéêéêáââéåçöéíãáåáj ãìãëâê~îíáäâêéçáíê~íáåöé ÇÉçÄäáÖ~J íáçåéêiçéêáåîéëíéêéëákaçöéêìçö~åöëj éìåâíéíi~íçéêáââéáåîéëíéêéëáëéäj ëâ~äéêlìçëíéçéäëéêiçéêé â ÄëíáÇëJ éìåâíéíéêê~íéçç êäáöéêééåç```üçë pí~åç~êçcmççêëüéåüçäçëîáë`~~üçë jçççóûëéääéêíáäëî~êéåçéãáåáãìãëj ê~íáåöñê~~åçêé~åéêâéåçíéê~íáåöj ÄìêÉ~ìÉêKléíáäNMB~ÑéçêíÉÑ äàéj î êçáéåâ~åáåîéëíéêéëáëéäëâ~äéêlìçj ëíéçéäëéêiçéêáââéü~êéåçññáåáéäê~íáåökf ÇáëëÉíáäÑ äçéëâ~äñçêî~äíéêéåëáåíéêåé ê~íáåöçéäóëéëk bêüîéêîëçääáö~íáçåéêåéâ~å~äéåéî êé ìçëíéçíárpakrçëíéçéêëâ~äî êééå ÉêÜîÉêîëîáêâëçãÜÉÇK ^ÑÇÉäáåÖÉåâ~åÑçêçéíáäNMéÅíK~ÑÑçêJ ãìéåáåîéëíéêéá~åçêéî êçáé~éáêéêçö ééåöéã~êâéçëáåëíêìãéåíéêk^ñçéäáåöéå â~åñçêçéíáänméåík~ññçêãìéåñçêéí~öé áåçëâìçáéíâêéçáíáåëíáíìík séçåóíéöåáåöéääéêéãáëëáçåâ~å~ñçéj äáåöéåáéåééêáççéé çéíáäoã åéçéê ÜÉäíÉääÉêÇÉäîáëÑçêÉí~ÖÉéÉåÖÉã~êâÉÇëJ áåçëâìçláåîéëíéêéáëí~íëçääáö~íáçåéêk ^ÑÇÉäáåÖÉåâ~å~åîÉåÇÉ~ÑäÉÇíÉÑáå~åJ ëáéääéáåëíêìãéåíéêk Investeringsstrategi og -rammer

6 mçêíéñ äàéåâ~å~äéåééä~åéêéëákçêçj ~ãéêáâ~åëâééêüîéêîëçääáö~íáçåéêë~ãí çääáö~íáçåéêìçëíéçí~ñîáêâëçãüéçéê ìçéåñçêrp^kpáçëíå îåíéëâ~äççö î êéçéåçãáåéêéíárpaev~åâééëfkaéê â~åáââéâ ÄÉëçÄäáÖ~íáçåÉêìÇëíÉÇí~Ñ îáêâëçãüéçéêñê~bãéêöáåöj~êâéíëk ^ÑÇÉäáåÖÉåëáåîÉëíÉêáåÖÉêâìêëëáâêÉëíáä ahhöéååéãî~äìí~íéêãáåëñçêêéíåáåöéêk aéêã áââéáåîéëíéêéëñçêãéêééåçrb ~ÑÑçêãìÉåáîáêâëçãÜÉÇëçÄäáÖ~íáçåÉê Ñê~ë~ããÉìÇëíÉÇÉêKaÉêâ~åÇçÖ áåîéëíéêéëçéíáänmb~ññçêãìéåá îáêâëçãüéçëçääáö~íáçåéêñê~ë~ããé ìçëíéçéêë ÑêÉãíÇÉåë~ãäÉÇÉî êçá~ñ ÇáëëÉçÄäáÖ~íáçåÉêáââÉìÇÖ êqmb~ñ ÑçêãìÉåK ^ÑÇÉäáåÖÉåÜ~êáåÇÖ ÉíÉåáåîÉëíÉêáåÖëJ ê ÇÖáîåáåÖë~Ñí~äÉãÉÇpb_^Lp îéçê êéåçé~ñçéäáåöéåëáåîéëíéêáåöéêk pb_^lpâ~åáüéåüçäçíáäçéååé~ñí~äé ë~ã~êäéàçéãéç~åçêééâëééêíéêáåçéå ÑçêáåîÉëíÉêáåÖëçãê ÇÉíKcçêåìî êéåçé ë~ã~êäéàçéëãéçoáîéêpçìêåé fåîéëíãéåíëk Negativliste ^ÑÇÉäáåÖÉåã áââéáåîéëíéêéáüáöüj óáéäççääáö~íáçåéêìçëíéçí~ñî ÄÉåJ éêççìåéåíéêiíçä~âëéêççìåéåíéêéääéê îáêâëçãüéçéêãéçüçîéçâî~êíéêá ä~åçéiçéêéêìåçéêä~öíéåü~åçéäëj ÉãÄ~êÖçîÉÇí~ÖÉí~ÑckÉääÉêÇÉå bìêçé áëâéråáçåiçöëçãéêääéîéí íáäíê Çí~Ña~åã~êâK Afdelingens benchmark ^ÑÇÉäáåÖÉåëÄÉåÅÜã~êâÉêjÉêêáää ióååürpeáöüváéäçj~ëíéê`~ëüm~ói `çåëíê~áåíüéçöéçíáäahhk Afledte finansielle instrumenter ^ÑÇÉäáåÖÉåã ~åîéåçéñáå~åëáéääé áåëíêìãéåíéêáåçéåñçêçéã~êâéçéêçö î êçáé~éáêéêiëçã~ñçéäáåöéåéê ÖçÇâÉåÇííáä~íáåîÉëíÉêÉáàÑKëéÉÅáÑáâ~J íáçåéêåéåéçéåñçêkfñçêäáåçéäëéãéç ÄêìÖ~ÑÑáå~åëáÉääÉáåëíêìãÉåíÉêã ÇÉê áââéçéëí åçöéåñçêãñçêöé~êáåö~ñ ÑçêãìÉåK^ÑÇÉäáåÖÉåã ~äçêáöí~öééå åéííçéçëáíáçåáéåéåâéäíçääáö~íáçåéääéê çääáö~íáçåëáåçéâëìçéåç âåáåöîéçéå íáäëî~êéåçéäáâîáçáíéíëäéüçäçåáåök Obligations- og rentebaserede instrumenter ^ÑÇÉäáåÖÉåÉêáââÉÖçÇâÉåÇííáä~íáåÇÖ Ñáå~åëáÉääÉâçåíê~âíÉêîÉÇëÉé~ê~í~Ñí~äÉK Valutabaserede instrumenter ^ÑÇÉäáåÖÉåÉêÖçÇâÉåÇííáä~í~åîÉåÇÉ Ñáå~åëáÉääÉáåëíêìãÉåíÉêÄ~ëÉêÉíé î~äìí~ië ÑêÉãí~ÑÇÉäáåÖÉåëåÉííçJ éçëáíáçåáüîéêñêéããéçî~äìí~áââé ~ÇëâáääÉêëáÖÑê~IÜî~Ç~ÑÇÉäáåÖÉå~äíÉêJ å~íáîíâìååéçéå îéççáêéâíéáåîéëíéj êáåöéêk hçêíéåéííçéçëáíáçåéêé çéíáäoéåík~ñ ~ÑÇÉäáåÖÉåëë~ãäÉÇÉÑçêãìÉÉêíáää~Çíá ÑçêÄáåÇÉäëÉãÉÇ~ÑÇ âåáåöéå~ñ î~äìí~êáëáåák ^ääéáåîéëíéêáåöéêëâ~äë îáçíãìäáöí ~äíáçâìêëëáâêéëöéååéãî~äìí~íéêãáåëj ÑçêêÉíåáåÖÉêãçÇahhK Kontanter hçåí~åíéêã âìåñçêéñáåçéëá~ååéëj ëçêáëâçãñ~åöiçéíîáäëáöéçéíå ÇJ îéåçáöéáñçêüçäçíáäçéç~öäáöéñçêêéíj åáåöéêkfíáäâåóíåáåöíáäéçêíéñ äàéåéê çéêéííéíéåî~äìí~âçåíçáahhkaéêëâ~ä Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 6

7 ë äéçéëëâéçãîéâëäáåöíáäç~åëâé âêçåéêk aéêã ã~âëáã~äíî êéomb~ñçéå ë~ãäéçéñçêãìéé âçåí~åíâçåíáéåé áååäkéîéåíìéääéã~êöáåáåçëâìçk Likviditet lîéêöê åëéåé OMBÖ äçéêâìåñçê äáâîáçáíéíáñçêã~ñáåçéëí ÉåÇÉáéÉåÖÉJ áåëíáíìííéêkqáääêìöîéçç âåáåö~ñ ä~åöééçëáíáçåéêáñáå~åëáéääéáåëíêìãéåj íéêâ~åäáâîáçáíéíëäéüçäçåáåöéåçéêìçj çîéêäéëí ~ÑÇÉâä~êÉêÉÇÉìÇÄóííÉêë~ãí ÒëóåíÉíáëâÉéÉåÖÉã~êâÉÇëáåÇëâìÇÒK séçëóåíéíáëâéééåöéã~êâéçëáåçëâìç Ñçêëí ëéåäéüçäçåáåö~ñçääáö~íáçåéêi ëçãéêâçãäáåéêéíãéçéåíáäëî~êéåçé âçêíéçëáíáçåá~ñäéçíéñáå~åëáéääéáåëíêìj ãéåíéêé ÇÉé Ö äçéåçéçääáö~íáçåéêk Ex-kupon prospekt af 11. januar

8 Depotselskab cçêéåáåöéåü~êáåçö ÉíÉåÇÉéçí~Ñí~äÉ ãéçaééçíä~åâéåiéíç~ííéêëéäëâ~ä~ñ pâ~åçáå~îáëâ~båëâáäç~_~åâéå^_ EéìÄäKFIçãÑçêî~äíåáåÖçÖçéÄÉî~êáåÖ~Ñ cçêéåáåöéåëî êçáé~éáêéêçöäáâîáçé ãáçäéêkaééçí~ñí~äéåâ~åçéëáöéëãéçs ã åéçéêëî~êëéäíáäìçö~åöéå~ñéåâ~j äéåçéêã åéçk Depotbankens forpligtelser aééçíä~åâéåé í~öéêëáöáüéåüçäçíáä ÇÉåáåÇÖ ÉÇÉ~Ñí~äÉ~íãçÇí~ÖÉcçêJ ÉåáåÖÉåëî êçáé~éáêéêáçééçíáaééçíj Ä~åâÉåKaÉéçíÄ~åâÉåâ~åÇçÖä~ÇÉ ìçéåä~åçëâéî êçáé~éáêéêäéêçáçééçíá ÉåìÇÉåä~åÇëâÄ~åâÉääÉêÑçêî~äíåáåÖëJ ëéäëâ~äk pçãéíäéçáçééçíñìåâíáçåéåëâ~äaéj éçíä~åâéåñ êéâçåíáñçêcçêéåáåöéåi ÜÉêìåÇÉêíáääáÖÉâçåíááìÇÉåä~åÇëâî~äìJ í~áñçêäáåçéäëéãéçâ ÄçÖë~äÖ~Ñ~âíáJ îéêáñêéããéçã åíçöçéêíáäâåóííéçé éçëíéêáåöéê~ñêéåíéêiìçäóííéêçö~ñí~äéj çãâçëíåáåöéêk aééçíä~åâéåëâ~äáñçêäáåçéäëéãéç~ñj ëí ÉäëÉ~ÑcçêÉåáåÖÉåëî êçáé~éáêéêçö îêáöé~âíáîéêé ëéi~íë~äöëëìããéå áåçäéí~äéëíáäaééçíä~åâéåiçö~íäéí~j äáåö~ñî êçáé~éáêéêçö îêáöé~âíáîéêi ÇÉêÉêÜîÉêîÉëÑçêcçêÉåáåÖÉåãáÇäÉêI âìåñáåçéêëíéçãççäéîéêáåö~ñçáëëéíáä aééçíä~åâéåk aééçíä~åâéåëâ~äéåçîáçéêéé ëéi~í î êçáé~éáêéêiçéêü~åçäéëé ÉåÑçåÇëJ Ä êëéääéêü~åçäéëé Éí~åÇÉíêÉÖìäÉêÉí ã~êâéçië ÑêÉãíÇÉÜ~åÇäÉëìÇÉåÑçê ÑçåÇëÄ êëéåéääéêã~êâéçéíiü~åçäéëíáä ë~ããééääéêéåãéêéñçêçéä~öíáöéêáë ÉåÇÇÉåIÇÉêçãë íåáåöéåëëí êêéäëé í~öéíáäéíê~öíåáåöiâìååéçéå ëé ÑçåÇëÄ êëéåéääéêçéíêéöìäéêéçéã~êj âéçkaééçíä~åâéåëâ~äíáääáöéëáâêéëáöi ~íâ ÄçÖë~äÖ~Ñ~åÇêÉî êçáé~éáêéê ëâéêíáäéêáëéêiçéêáââééêãáåçêéñçêçéäj ~ÖíáÖÉÉåÇéêáëÉêåÉáÜ~åÇÉäçÖî~åÇÉäK ^âíáéìçäóííéêiêéåíéê~ñçääáö~íáçåéêçö áåçä ëåáåö~ñìçíêìâåéçääáö~íáçåéê áåçâê îéë~ñaééçíä~åâéåiäáöéëçãaéj éçíä~åâéåçöë áåçâê îéêíáää~öéüçäçí ìçäóííéjçöêéåíéëâ~íçöñçêéëí êìçäéj í~äáåöéå~ñìçäóííéãkîk f îêáöíüéåîáëéëíáäaééçíä~åâéåëñçêj éäáöíéäëéêáüéåüçäçíáä NMSáäçîçã Ñáå~åëáÉäîáêâëçãÜÉÇK Vederlag cçê^ñçéäáåöéåéêçéê~ñí~äíéíöéäóêñçê áåçéî êéåçé êé MIMOBéK~KÑçêëÉêJ îáåéóçéäëéêáñçêäáåçéäëéãéççééçíçéj ÄÉî~êáåÖKdÉÄóêÉíÖÉåÑçêÜ~åÇäÉë êäáöíá ÇÉÅÉãÄÉêçÖÄÉêÉÖåÉëéêáãçã åéçéå ~Ñâìêëî êçáéåçöçéâê îéëü~äî êäáöík eéêìççîéêäéí~äéëöéäóêíáäç âåáåö~ñ ìçéåä~åçëâéü~åçéäëjçöíê~åë~âíáçåëj çãâçëíåáåöéêãkãkáüéåüçäçíáäë êëâáäí éêáë~ñí~äék cçêç~åëâéî êçáé~éáêéêêéöáëíêéêéíá s êçáé~éáêåéåíê~äéåääáîéêâçåíçjçö ÑçåÇëâçÇÉÖÉÄóêë~ãíÖÉÄóêÑçêãÉÇJ ÇÉäÉäëÉçãìÇÄóííÉçÖâ~éáí~äìÇîáÇÉäëÉ Ñçê~âíáÉêçÖáåîÉëíÉêáåÖëÑçêÉåáåÖëJ ÄÉîáëÉêÄÉí~äí~Ñ~âíáÉëÉäëâ~ÄÉêåÉçÖ ÉääÉêáåîÉëíÉêáåÖëÑçêÉåáåÖÉêåÉK Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 8

9 Risikofaktorer eáëíçêáëâé~ñâ~ëíçöìçíêóâíéñçêîéåíj åáåöéêíáäã~êâéçéíéêáââéåçöéåö~ê~åj íáñçêñêéãíáçáöí~ñâ~ëíkfåîéëíéêáåöá ^ÑÇÉäáåÖÉåëÄÉîáëÉêÉêáââÉçãÑ~ííÉí~Ñ åçöéåñçêãéêñçêö~ê~åíáks êçáéå~ñ ÄÉîáëÉíÉêÇÉêÑçê~ÑÜ åöáö~ñâìêëìçîáâj äáåöéåáçéî êçáé~éáêéêiëçã^ñçéäáåj ÖÉåáåîÉëíÉêÉêáK s êçáéå~ñ^ñçéäáåöéåëäéîáëéêé îáêâéë ÄäK~K~ÑÑ äöéåçéñ~âíçêéêw Udsving på værdipapirmarkedet lääáö~íáçåëã~êâéçéêåééêé îáêâéí~ñçé ÖÉåÉêÉääÉ âçåçãáëâéîáäâ êáë~ãñìåj ÇÉíIÜÉêìåÇÉêáë êñçêîéåíåáåöéêåéíáä áåñä~íáçåëìçîáâäáåöéåkeéêíáäâçããéê ãéêéëééåáñáââéñçêüçäçüçëìçëíéçéêåéi ÄäK~KÉîåÉåíáä~íáåÇÑêáÑçêéäáÖíáÖÉäëÉêåÉK hìêëìçëîáåöéåéëíáöéêáí~âíãéççääáj Ö~íáçåÉêåÉëä ÄÉíáÇEî~êáÖÜÉÇFIãÉå âìêëìçëîáåöéåéáçääáö~íáçåëã~êâéçéêj åééêíóéáëâãáåçêééåçá~âíáéã~êj âéçéêåék Valutarisiko ved investering i udlandet eçîéçé~êíéå~ññçêãìéåîáäî êé áåîéëíéêéíáìçéåä~åçëâéî êçáé~éáêéêk s êçáéåáç~åëâéâêçåéêéêçéêñçê ~ÑÜ åöáö~ñìçîáâäáåöéåáî~äìí~j âìêëéêåéáñçêüçäçíáäç~åëâéâêçåéêk hìêëìçëîáåöéåéé î~äìí~â~åî êé ÄÉíóÇÉäáÖÉ~ÑÜ åöáöí~ñçééçäáíáëâéçö âçåçãáëâéêéä~íáçåéêãéääéãä~åçéåé çöêéöáçåéêåékaéåç~åëâéâêçåééê âåóííéííáäéìêçéåiüîçêñçêçéêñ êéëéå ééåöééçäáíáâçöî~äìí~éçäáíáâiëçãëâ~ä ëáâêéëí~äáäéâìêëéêãéääéãçéíç î~äìí~éêkfñçêüçäçíáä~ääé îêáöéî~äìí~éê ÉêÇÉíéêáåÅáéáÉäíÇÉíÑêáÉã~êâÉÇIëçã ë ííéêâìêëñçêüçäçéíiçöçéíâ~åöáîé ëíçêéñçêëâóçåáåöéêáâìêëêéä~íáçåéêåék oáëáâçéåñçêî~äìí~âìêëí~äü~ê^ñçéj äáåöéåöéåéêéäí~ñç ââéíöéååéã î~äìí~íéêãáåëñçêêéíåáåöéêk Ex-kupon prospekt af 11. januar

10 Omkostninger og samarbejdsaftaler Investeringsrådgiver ^Çãáåáëíê~íçêÜ~êëçãäÉÇáÑçêî~äíåáåJ ÖÉå~Ñ^ÑÇÉäáåÖÉåî~äÖí~íáåÇÖ ÉåáåJ îéëíéêáåöëê ÇÖáîåáåÖë~Ñí~äÉãÉÇW pâ~åçáå~îáëâ~båëâáäç~_~åâéå^lp EÜÉêÉÑíÉêâ~äÇÉíÛpb_^LpÛF i~åçéã êâéínm NNNVh ÄÉåÜ~îåh `soåêksrorvnnt pb_^lpiçéêéêéíç~ííéêëéäëâ~ä~ñpâ~åj Çáå~îáëâ~båëâáäÇ~_~åâÉå^_EéìÄäKF çöâçååéêåñçêäìåçéíãéçaééçíä~åâéåi Éêéêáã êíäéëâ ÑíáÖÉíãÉÇâ~éáí~äÑçêJ î~äíåáåöñçêáåëíáíìíáçåéääéçöéêáî~íé áåîéëíçêéêk fëáåéöéåëâ~ä~ñáåîéëíéêáåöëê ÇÖáîÉê ëâ~äpb_^lpîéàäéçéçöê ÇÖáîÉ^ÇãáJ åáëíê~íçêãéçüéåëóåíáäéä~åéêáåöéå~ñ ^ÑÇÉäáåÖÉåëãáÇäÉêK^Çãáåáëíê~íçêÄ J êéêçéíñìäçé~åëî~êçîéêñçêcçêéåáåöéå ÑçêÉåÜîÉêÇáëéçëáíáçåI^Çãáåáëíê~íçê ÑçêÉí~ÖÉêáÜÉåÜçäÇíáä^Çãáåáëíê~íáçåëJ ~Ñí~äÉåIÜÉêìåÇÉêçÖë ÑçêI~íÇÉé îéöj åé~ñ^ñçéäáåöéåáåçâ ÄíÉî êçáé~éáêéê çéñóäçéêéä~åéêáåöëâê~îéåéçöçé~ñäéj ëíóêéäëéåñ~ëíë~ííéêéíåáåöëäáåáéêiàñkäéj ëíéããéäëéêåéáäçîçãáåîéëíéêáåöëñçêj ÉåáåÖÉêçÖëéÉÅá~äÑçêÉåáåÖÉêë~ãí~åÇêÉ âçääéâíáîéáåîéëíéêáåöëçêçåáåöéêãkîk pb_^lpü~ê~äéåééåê ÇÖáîåáåÖëÑìåâJ íáçåçîéêñçê^çãáåáëíê~íçêçöâ~åë äéj ÇÉëáââÉÇáëéçåÉêÉé îéöåé~ñ^çãáåáj ëíê~íçêicçêéåáåöéåéääéêcçêéåáåöéåë ^ÑÇÉäáåÖÉêK pb_^lpñçêéäáöíéêëáöëçãê ÇÖáîÉêíáä NF ~íö êéëáöäéâéåçíãéççéåñçê ê ÇÖáîåáåÖÉåêÉäÉî~åíÉäçîÖáîåáåÖI ÜÉêìåÇÉêIãÉåáââÉÄÉÖê åëéííáäi äçîçãáåîéëíéêáåöëñçêéåáåöéêçö ëééåá~äñçêéåáåöéêë~ãí~åçêéâçäj äéâíáîéáåîéëíéêáåöëçêçåáåöéêãkîki ééåëáçåë~ñâ~ëíäéëâ~íåáåöëäçîéåçö ~âíáé~î~ååéäéëâ~íåáåöëäçîéåi OF ~íö êéëáöäéâéåçíãéçáåçüçäçéí ~ÑcçêÉåáåÖÉåëîÉÇí ÖíÉêI^ÑÇÉäáåJ ÖÉêåÉëéêçëéÉâíÉêë~ãí îêáöé~ñ ÄÉëíóêÉäëÉåÑ~ëíë~ííÉêÉíåáåÖëäáåáÉê çö PF ~íñ äöéìçîáâäáåöéåáçéî êçáé~j éáêéêicçêéåáåöéåë^ñçéäáåöéêü~ê áåîéëíéêéíálâ~åáåîéëíéêéáçöä J ÄÉåÇÉÜçäÇÉ^Çãáåáëíê~íçêìåÇÉêJ êéííéíüéêçãk fåîéëíéêáåöëñçêëä~öñê~pb_^lpîéçê J êéåçé^ñçéäáåöéåëáåîéëíéêáåöéêâ~å Ñ êëíéññéâíìéêéëiå êçééêöççâéåçí~ñ ÉåÖçÇâÉåÇÉäëÉëÄÉêÉííáÖÉíãÉÇ~êÄÉàÇÉêá ^Çãáåáëíê~íçêK ^Çãáåáëíê~íçêâ~åÖ êéâê~îö äçéåçé ãççpb_^lpéñíéêçéåíáäéåüîéêíáç Ö äçéåçéäçîöáîåáåöñçêñçêüçäççãj âêáåöê ÇÖáîÉê~åëî~êë~ãíã~åÖÉäÑìäÇ ÉääÉêÑÉàä~ÖíáÖê ÇÖáîåáåÖKaÉíÄÉã êâéë ÇçÖI~ípb_^LpáââÉÉê~åëî~êäáÖÑçêI~í ^ÑÇÉäáåÖÉåëçãÑ äöé~ñìçîáâäáåöéåá ã~êâéçëñçêüçäçéåéäáçéêí~äé î êçáj é~éáêéêáåçâ Äí~Ñ^Çãáåáëíê~íçêÉÑíÉê ê ÇÖáîåáåÖÉääÉêçéäóëåáåÖÉêÑê~pb_ ^LpIÉääÉê~íÇáëëÉáââÉçéÑóäÇÉêÇÉÑçêJ îéåíåáåöéêiçéêã ííéî êéëíáääéííáä î êçáé~éáêéêåéiãéçãáåçêéçéêñçêéj äáööéêñéàäéääéêñçêë ããéäëéêñê~pb_ ^LpÛëáÇÉK o ÇÖáîåáåÖë~Ñí~äÉåÉêáââÉíáÇëÄÉÖê åj ëéíçöä ÄÉêIáåÇíáäÇÉåçéëáÖÉë~ÑÉå~Ñ é~êíéêåék Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 10

11 Vederlag pb_^lpçéééä êéêáommuéíîéçéêä~ö ÑçêçîÉåå îåíéê ÇÖáîåáåÖëóÇÉäëÉêé NIORB~Ñ^ÑÇÉäáåÖÉåëÖÉååÉãëåáíäáÖÉ ÑçêãìÉK Market Making cçêéåáåöéåü~êáåöéå~ñí~äéçãj~êâéí j~âáåök Handelsaftale cçêéåáåöéåü~êîéç^çãáåáëíê~íçêáåçj Ö ÉíÉå~Ñí~äÉãÉÇpb_^LpçãÉâëÉJ âîéêáåö~ñü~åçéäëçêçêéêé îéöåé~ñ cçêéåáåöéåë^ñçéäáåöéêkbåçîáçéêéìçj Ñ êéêpb_^lpîáëëé~çãáåáëíê~íáîé~êj ÄÉàÇëçéÖ~îÉêé îéöåé~ñcçêéåáåöéåk Vederlag cçêçîéåå îåíéóçéäëéäéí~äéêcçêéåáåj ÖÉåpb_^LpOMMKMMMâêKéêK êk Samarbejds- og formidlingsaftale qáäî~êéí~öéäëé~ñã~êâéçëñ êáåöë~âíáîáj íéíéêãkîkü~ê^çãáåáëíê~íçêé îéöåé~ñ cçêéåáåöéåáåçö ÉíÉå~Ñí~äÉãÉÇpb_ ^LpK ^Ñí~äÉåIÇÉêâ~åçéëáÖÉë~ÑÄÉÖÖÉé~êíÉê ãéçnã åéçëî~êëéäíáäìçö~åöéå~ñéå â~äéåçéêã åéçiçãñ~ííéêñ äöéåçéóçéäj ëéêw NF rçñçêãåáåö~ñ~ååçååéâ~ãé~öåéê á~îáëéêiää~çéãkîki OF íáää~çéäëéíáä~ícçêéåáåöéåâ~åáåj ÑçêãÉêÉîá~pb_^LpÛÜàÉããÉëáÇÉI PF çéë ÖåáåÖçÖëÉêîáÅÉêáåÖ~ÑÉâëíÉêJ åéçáëíêáäìí êéêi QF Üà äéíáä~ñüçäçéäëé~ñáåîéëíçêã J ÇÉêãKîKçÖ RF ìç~êäéàçéäëé~ñçáîéêëéäêçåüìêéj ã~íéêá~äéië~äöëã~íéêá~äéãkîk Vederlag pb_^lpûîéçéêä~öñçêçîéåå îåíé óçéäëéêéêáommuñçêrpeáöüváéäç _çåçëeoáîéêpçìêåéfûëîéçâçããéåçé ~Ñí~äííáäÉíê~ããÉÄÉä ÄIÇÉêáââÉã çîéêëíáöémisrb~ñ^ñçéäáåöéåëöéååéãj ëåáíäáöéñçêãìék Ex-kupon prospekt af 11. januar

12 Udbud og tegning fåîéëíéêáåöëñçêéåáåöë~åçéäéåééêñêáí çãë ííéäáöéçöåéöçíá~ääék séçñäóíåáåöñê~ å~ñçéäáåöácçêéåáåj ÖÉåíáäÉå~åÇÉå~ÑÇÉäáåÖácçêÉåáåÖÉå çéâê îéëåçêã~äíö äçéåçéáåçä ëj åáåöëñê~çê~öçöéãáëëáçåëíáää ÖKeÉêíáä âçããéêéîéåíìéääéü~åçéäëçãâçëíåáåj ÖÉêáãÉÇäÉããÉíëÉÖÉíéÉåÖÉáåëíáíìíK fåîéëíéêáåöëñçêéåáåöë~åçéäéåéìçëíéçéë íáäáü åçéü~îéêéåiãéåâ~åé ÄÉÖ J êáåöçîéêñçêáåçéü~îéêéåëâçåíçñ êéåçé áåëíáíìíicçêéåáåöéåéääéêaééçíä~åâéåi åçíéêéëé å~îåácçêéåáåöéåëä ÖÉêK Emission af investeringsforeningsandele fåîéëíéêáåöëñçêéåáåöë~åçéäéåéìçäóçéë áä ÄÉåÇÉÉãáëëáçåÜçëaÉéçíÄ~åâÉåK aéìçäìçíéáåîéëíéêáåöëñçêéåáåöë~åçéäé ìçëíéçéëöéååéãsmáãìäíáéä~ âêk NMMK aéêö äçéêéí~çãáåáëíê~íáîíãáåáãìã éêkéãáëëáçåé âêknmmkmmmkaéêö äçéê áââéåçöéíã~âëáãìãñçêéãáëëáçåéêåék ^ÑÇÉäáåÖÉåâ~åáéÉêáçÇÉåÑê~éêáãç à~åì~êíáäçéåçêçáå êéöéåéê~äñçêj ë~ãäáåöìçëíéçéáåîéëíéêáåöëñçêéåáåöëj ~åçéäéìçéåêéííáäìçäóííéiàñk RIëíâKQI ácçêéåáåöéåëîéçí ÖíÉêK Emissionspris og betaling bãáëëáçåëéêáëéåñ~ëíë ííéëîéç~åîéåj ÇÉäëÉ~ÑÇçÄÄÉäíéêáëãÉíçÇÉåIàÑKcáå~åëJ íáäëóåéíëäéâéåçíö êéäëéçãäéêéöåáåö ~ÑÉãáëëáçåëJçÖáåÇä ëåáåöëéêáëéêîéç íéöåáåöçöáåçä ëåáåö~ñ~åçéäéááåîéj ëíéêáåöëñçêéåáåöéêiëééåá~äñçêéåáåöéêi ÖçÇâÉåÇíÉÑ ã~åçëñçêéåáåöéêçö ÜÉÇÖÉÑçêÉåáåÖÉêIîÉÇ~íÇáîáÇÉêÉÑçêãìJ Éåëî êçáé ÉãáëëáçåëíáÇëéìåâíÉíãÉÇ ÇÉååçãáåÉääÉî êçá~ñíéöåéçé~åçéäéá ^ÑÇÉäáåÖÉåK _ÉëíóêÉäëÉåÜ~êÇÉåNOKÇÉÅÉãÄÉêOMMT ÄÉëäìííÉíI~í^ÑÇÉäáåÖÉåëâ~äìÇëíÉÇÉÉñJ âìéçåäéîáëéêìçéåêéííáäìçäóííéñçê OMMTK bãáëëáçåëéêáëéåñçê~åçéäéìçéåêéííáä ìçäóííéñ~ëíë ííéëîéç~íçáîáçéêé ^ÑÇÉäáåÖÉåëÑçêãìÉIÉÑíÉêÑê~Çê~Ö~ÑÇÉí ÄÉêÉÖåÉÇÉçÖêÉîáÇÉêÉÇÉìÇÄóííÉÑçêÇÉí ÑçêÉÖ ÉåÇÉêÉÖåëâ~Äë êië~ãí~ñâ~ëí ÜÉê~ÑáéÉêáçÇÉåIÜîçêÇÉêìÇëíÉÇÉë ~åçéäéìçéåêéííáäìçäóííéiãéççéå åçãáåéääéî êçá~ñíéöåéçé~åçéäék bãáëëáçåëéêáëéåíáää ÖÖÉëÉíÄÉä Äé áåçíáäoimmbíáäç âåáåö~ñìçöáñíéêîéç â Ä~ÑÑáå~åëáÉääÉáåëíêìãÉåíÉêçÖíáä å ÇîÉåÇáÖÉçãâçëíåáåÖÉêîÉÇÉãáëëáçJ åéåiüéêìåçéêíáä~çãáåáëíê~íáçåiíêóâj åáåöi~ååçååéêáåöçöéêçîáëáçåíáäñçêj ãáçäéêéçöö~ê~åíéê~ñéãáëëáçåéåk aéãéçéãáëëáçåéåëâ ååéçéçãâçëíj åáåöéêëçãçîéåñçê~åñ êíéêñçêçéäí ëçãñ äöéêw Tabel 1: Emissionsomkostninger (pct.) Administration 0,00 Vederlag til formidlere 1,50 Depotselskabsfunktioner 0,00 Markedsføring 0,00 Omkostninger ved køb af 0,50 værdipapirer I alt 2,00 _Éí~äáåÖÉêä ÖÖÉëîÉÇíÉÖåáåÖÉåÜçë aééçíä~åâéåiçöëâéêãççêéöáëíêéêáåö ~ÑáåîÉëíÉêáåÖëÑçêÉåáåÖë~åÇÉäÉé íéöåéj êéåëâçåíçásmk Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 12

13 Indløsning af investeringsforeningsandele m ÉíãÉÇäÉãëÑçêä~åÖÉåÇÉëâ~äcçêJ ÉåáåÖÉåáåÇä ëéãéçäéããéíë~åçéäéá ^ÑÇÉäáåÖÉåKfåÇä ëåáåöëéêáëéåñ~ëíë ííéë îéç~åîéåçéäëé~ñççääéäíéêáëãéíççéåi àñkcáå~åëíáäëóåéíëäéâéåçíö êéäëéçã ÄÉêÉÖåáåÖ~ÑÉãáëëáçåëJçÖáåÇä ëåáåöëj éêáëéêîéçíéöåáåöçöáåçä ëåáåö~ñ~åj ÇÉäÉááåîÉëíÉêáåÖëÑçêÉåáåÖÉêIëéÉÅá~äÑçêJ ÉåáåÖÉêIÖçÇâÉåÇíÉÑ ã~åçëñçêéåáåöéê çöüéçöéñçêéåáåöéêiîéç~íçáîáçéêé ÑçêãìÉåëî êçáé áåçä ëåáåöëíáçëj éìåâíéíãéççéååçãáåéääéî êçá~ñ íéöåéçé~åçéäéãéçñê~çê~ö~ñáåçíáä MIRMB~ÑáåÇä ëåáåöëéêáëéåíáäç âåáåö ~ÑÇÉãÉÇáåÇä ëåáåöéåå ÇîÉåÇáÖÉ çãâçëíåáåöéêkcçêéåáåöéåâ~åáë êäáöé íáäñ äçéñçêä~åöéi~íáåçä ëåáåöëéêáëéå Ñ~ëíë ííéëéñíéê~ícçêéåáåöéåü~êêé~äáj ëéêéíçéñçêáåçä ëåáåöéå~ñ~åçéäéåé å ÇîÉåÇáÖÉ~âíáîÉêIàÑKîÉÇí ÖíÉêåÉë ÄÉëíÉããÉäëÉêÜÉêçãK fåçä ëåáåöëéêáëéåñçê~åçéäéìçéåêéííáä ìçäóííéñ~ëíë ííéëîéç~íçáîáçéêé ^ÑÇÉäáåÖÉåëÑçêãìÉIÉÑíÉêÑê~Çê~Ö~ÑÇÉí ÄÉêÉÖåÉÇÉçÖêÉîáÇÉêÉÇÉìÇÄóííÉÑçêÇÉí ÑçêÉÖ ÉåÇÉêÉÖåëâ~Äë êië~ãí~ñâ~ëí ÜÉê~ÑáéÉêáçÇÉåIÜîçêÇÉêìÇëíÉÇÉë ~åçéäéìçéåêéííáäìçäóííéiãéççéå åçãáåéääéî êçá~ñíéöåéçé~åçéäékaéê Ñê~Çê~ÖÉëÉíÄÉä ÄëçãçîÉåÑçê~åÑ êííáä Ç âåáåö~ñìçöáñíéêíáäë~äö~ñ î êçáé~éáêéêçöå ÇîÉåÇáÖÉçãâçëíJ åáåöéêîéçáåçä ëåáåöéåk fåíéíãéçäéãü~êéäáöííáä~íä~çéëáåé áåîéëíéêáåöëñçêéåáåöë~åçéäéáåçä ëék Offentliggørelse bãáëëáçåëjçöáåçä ëåáåöëéêáëéêçéäóëéë Ç~ÖäáÖíîÉÇÜÉåîÉåÇÉäëÉíáäcçêÉåáåÖÉåI ^Çãáåáëíê~íçêÉääÉêaÉéçíÄ~åâÉåKfåÇêÉ î êçáçññéåíäáöö êéëç~öäáöíé áåíéêåéí ~ÇêÉëëÉåïïïKëÉÄáåîÉëíKÇâK Bevisudstedende institut pâ~åçáå~îáëâ~båëâáäç~_~åâéå^lp i~åçéã êâéínm NNNVh ÄÉåÜ~îåh `soåêksrorvnnt Aktiebogfører ^âíáéäçöa~åã~êâ^lp hçåöéîéànnu OUQMeçäíÉ Fondskode ^ÑÇÉäáåÖÉåëÑçåÇëâçÇÉÉêW lêçáå êéäéîáëéêãéçêéííáäìçäóííéw ahmmsmmsruovk bâjâìéçåäéîáëéêìçéåêéííáäìçäóííéw ahmmsmnopovtk Børsnotering ^ÑÇÉäáåÖÉåÉêåçíÉêÉíé h ÄÉåÜ~îåë cçåçëä êëk Ex-kupon prospekt af 11. januar

14 Investeringsforeningsbevisernes rettigheder Udlodning i US High Yield Bonds (RiverSource) rçäóííéìçäéí~äéë åö~åö êäáöíîá~ ãéçäéããéíëâçåíçáçéíâçåíçñ êéåçé áåëíáíìíéñíéêöéåéê~äñçêë~ãäáåöéåë å êãéêéäéëäìíåáåök ^ÑÇÉäáåÖÉåÑçêÉí~ÖÉêÉÑíÉêÑê~Çê~Ö~Ñ ~Çãáåáëíê~íáçåëçãâçëíåáåÖÉêìÇäçÇåáåÖ áüéåüçäçíáäçéåíáäéåüîéêíáçö äçéåçé äçîöáîåáåöçãìçäççåáåöëéäáöíáöé ÄÉä ÄIÇÉêçéÑóäÇÉêÇÉáiáÖåáåÖëäçîÉåë NS`~åÑ êíéâê~îíáäãáåáãìãëj ìçäççåáåök rçäççåáåöéåñçêommtìçö êâêkvirméêk ÄÉîáë~ÑåçãKâêKNMMK Ordinær generalforsamling cçêéåáåöéåëçêçáå êéöéåéê~äñçêë~ãj äáåö~ñüçäçéëçéåok~éêáäommuk Stemmeret bíüîéêíãéçäéãéêäéêéííáöéííáä~íçéäí~j ÖÉáÖÉåÉê~äÑçêë~ãäáåÖÉåIå êîéçâçãj ãéåçéëéåéëírç~öéñçêìçñçêçéååéi Ü~êÜÉåíÉí~ÇÖ~åÖëâçêíé cçêéåáåöéåë âçåíçêãççñçêéîáëåáåö~ññçêå ÇÉåÇçJ âìãéåí~íáçåñçêëáåéáåîéëíéêáåöëñçêj ÉåáåÖë~åÇÉäÉKeîÉêíãÉÇäÉãÜ~ê å ëíéããéñçêüîéêâêknmmé äóçéåçé~åj ÇÉäÉK aéäéñ àéäëéêiçéêìç îéë~ñcçêéåáåöéåë ÖÉåÉê~äÑçêë~ãäáåÖIíáäâçããÉêé ÖÉåÉJ ê~äñçêë~ãäáåöéåéå^ñçéäáåöëãéçäéãj ãéêñçêë îáçí~åö êw NF ÖçÇâÉåÇÉäëÉ~Ñ^ÑÇÉäáåÖÉåë êëj êéöåëâ~äi OF åçêáåö~ñîéçí ÖíÉêåÉëêÉÖäÉêÑçê ~åäêáåöéäëé~ñ^ñçéäáåöéåëñçêãìéi PF ^ÑÇÉäáåÖÉåëçéä ëåáåöiñìëáçåéääéê ëé~äíåáåöçö QF ~åçêéëé êöëã äiëçãìçéäìââéåçé îéçê êéê^ñçéäáåöéåk píéããéêéííéåâ~åìç îéëñçêçéáåîéj ëíéêáåöëñçêéåáåöë~åçéäéiçéêãáåçëínq Ç~ÖÉÑçêìÇÑçêÖÉåÉê~äÑçêë~ãäáåÖÉåÉê åçíéêéíé îéçâçããéåçéãéçäéãë å~îåácçêéåáåöéåëä ÖÉêK fåöéåñçêéåáåöë~åçéäéü~êë êäáöéêéíj íáöüéçéêk Opløsning/fusion af Afdelingen qáäîéçí~öéäëé~ñäéëäìíåáåöçã^ñçéäáåj ÖÉåëçéä ëåáåöéääéêñìëáçåâê îéëi~í ãáåçëíü~äîçéäéå~ñ^ñçéäáåöéåëë~ãäéj ÇÉÑçêãìÉÉêêÉéê ëéåíéêéíé ÖÉåÉê~äJ Ñçêë~ãäáåÖÉåIçÖ~íÄÉëäìíåáåÖÉåîÉÇí~J ÖÉëãÉÇãáåÇëíOLP~ÑÇÉ~ÑÖáîåÉ ëíéããéêkbêü~äîçéäéå~ññçêãìéåáââé êééê ëéåíéêéíé ÖÉåÉê~äÑçêë~ãäáåÖÉåI ãéåëíéããéêolp~ñçé~ñöáîåéëíéããéê ÑçêÑçêëä~ÖÉíçã~íçéä ëééääéêñìëáçåéêé ^ÑÇÉäáåÖÉåIâ~åÑçêëä~ÖÉíîÉÇí~ÖÉëé Éå Éâëíê~çêÇáå êöéåéê~äñçêë~ãäáåöiçéê áåçâ~äçéëãéçãáåçëípìöéêëî~êëéäkm ÇÉåÉâëíê~çêÇáå êéöéåéê~äñçêë~ãäáåö â~åñçêëä~öéíîéçí~öéëãéçolp~ñçé ~ÑÖáîåÉëíÉããÉêìÇÉåÜÉåëóåíáäIÜîçê ëíçêéåçéä~ññçêãìéåiçéêéêêééê ëéåj íéêéík Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 14

15 Beskatning ^ÑÇÉäáåÖÉåÄÉëâ~ííÉëáââÉëÉäîëí åçáöík rçäççåáåöçöâìêë~î~ååéêé áåîéëíéj êáåöëñçêéåáåöë~åçéäéäéëâ~ííéëüçë ãéçäéããéêåééñíéêçéüéêñçêö äçéåçé êéöäéêk Private midler (ej pensionsmidler) rçäóííéêñê~^ñçéäáåöéåñê~íê ââéë áåöéå~åçåíçëâ~ík üêéíëìçäóííéêë~ãíâìêëî êçáéå~ñ áåîéëíéêáåöëäéîáëéêìäíáãçáåçäéêéííéë íáäph^qkpâ~ííéãóåçáöüéçéêåéü~ê ÇÉêÑçêÇÉå ÇîÉåÇáÖÉçéäóëåáåÖÉêíáä~í ÄÉëâ~ííÉÇáíìÇÄóííÉâçêêÉâíK ^î~ååéîéçë~äö~ñ^ñçéäáåöéåëäéîáëéê ÄÉëâ~ííÉëëçãâ~éáí~äáåÇâçãëíK q~äîéçë~äöâ~ååçêã~äñê~íê ââéëá â~éáí~äáåçâçãëíéåk aìëâ~äëéäîë êöéñçêi~íçéö êéçáå ëâ~ííééäáöíáöé~î~ååéíáäëéäî~åöáîéäëéåi áçéíçáëëéçéäóëåáåöéêáââé~ìíçã~íáëâ áåçäéêéííéëk _ êåçöìåöéìåçéênu êâ~åçöë áåîéëíéêéááåîéëíéêáåöëäéîáëéêkaéê Ö äçéêççöë êäáöéêéöäéêñçêäéëâ~íåáåö ~ÑÜÉåÜçäÇëîáëìÇÄóííÉêçÖ~î~åÅÉêIëçã Çìëâ~äî êéçéã êâëçãé K Pensionsmidler fåîéëíéêáåöá^ñçéäáåöéåëäéîáëéêöéåj åéãéåâ~éáí~äééåëáçåiéåê~íéééåëáçå ÉääÉêÉåëÉäîéÉåëáçåÄÉëâ~ííÉëëÉäîJ ëí åçáöíçöéêëéäî~åöáîéäëéåìîéçâçãj ãéåçék rçäóííéêåé~ñçáåéáåîéëíéêáåöëäéîáëéê ë ííéëáåçé ééåëáçåëâçåíçéåìçéå Ñê~Çê~Ö~Ñ~Åçåíçëâ~íKaÉíë~ãäÉÇÉ ~Ñâ~ëíEë îéäêé~äáëéêéçéëçãìêé~äáj ëéêéçéfäéëâ~ííéëãéçnrbkbíéîík ìåçéêëâìçñê~íáçäáöéêé êçîéêñ êéëíáä ëéåéêé êk Selskaber rçäççåáåöãéçí~öéëëçã~äãáåçéäáö ëâ~ííééäáöíáöáåçâçãëík fåîéëíéêáåöñçêãáçäéêáîáêâëçãüéçëj çêçåáåöéåéêáââéîéäéöåéíáçéååé ^ÑÇÉäáåÖK Ex-kupon prospekt af 11. januar

16 Øvrige oplysninger Års- og halvårsrapport cçêéåáåöéåëêéöåëâ~äëã ëëáöéêéëìäí~í çéö êéëáçîéêéåëëíéããéäëéãéçäéj ëíéããéäëéêåéáâ~éáíéänmáäçîçãáåîéj ëíéêáåöëñçêéåáåöéêçöëééåá~äñçêéåáåöéê ë~ãí~åçêéâçääéâíáîéáåîéëíéêáåöëçêçj åáåöéêãkîkçöäéâéåçíö êéäëéçãñáj å~åëáéääéê~ééçêíéêñçêáåîéëíéêáåöëñçêj ÉåáåÖÉêçÖëéÉÅá~äÑçêÉåáåÖÉêãKîKçÖá îêáöíéñíéêçéêéíåáåöëäáåáéêiçéêéêñ~ëíj ë~í~ñcáå~åëíáäëóåéík cçêéåáåöéåël^ñçéäáåöéåëêéöåëâ~äë ê Éêâ~äÉåÇÉê êéíkcçêüîéêíêéöåëâ~äë ê ìç~êäéàçéêcçêéåáåöéåéå êëê~ééçêí ÄÉëí ÉåÇÉ~ÑÉåë~ãäÉíÄÉêÉíåáåÖÑçê cçêéåáåöéåçöéí êëêéöåëâ~ääéëí ÉåÇÉ ~ÑêÉëìäí~íçéÖ êéäëéçöä~ä~ååéãéçåçj íéêñçêüîéê~ñçéäáåökpéåéëíé êëê~ééçêí çöcçêéåáåöéåëîéçí ÖíÉêìÇäÉîÉêÉëé Ñçêä~åÖÉåÇÉîÉÇÜÉåîÉåÇÉäëÉíáä^ÇãáJ åáëíê~íçêéääéêcçêéåáåöéåéääéêâ~åüéåj íéëé ïïïkëéäáåîéëíkçâk üêëê~ééçêíéåêéîáçéêéë~ñéåëí~íë~ìíçj êáëéêéíêéîáëçêiëçãî äöéë~ñöéåéê~äj Ñçêë~ãäáåÖÉåK cçêéåáåöéåìç~êäéàçéêíáääáöéüîéêí êéå áââéjêéîáçéêéíü~äî êëê~ééçêíéêkpmk àìåáiçéêçññéåíäáöö êéëáåçéåìçö~åöéå ~Ñ~ìÖìëíã åéçîá~h ÄÉåÜ~îåë cçåçëä êëke~äî êëê~ééçêíéåâ~åáäáöj ÜÉÇãÉÇ êëê~ééçêíéåüéåíéëîá~áåíéêj åéík rçîáâäáåöéåá^ñçéäáåöéåëêéöåëâ~äëj ã ëëáöéêéëìäí~íçö~åçêéå ÖäÉí~ä ÑêÉãÖ ê~ñëâéã~éêåéíáäü àêék Tabel 2: Seneste regnskabstal Resultatopgørelse (tkr.) 2006 Renter og udbytter 0 Kursgevinster og -tab 0 Indtægter i alt 0 Administrationsomkostninger 0 Resultat før skat 0 Skat 0 Årets resultat 0 Balance (tkr.) 2006 Aktiver: Likvide midler 0 Obligationer 0 Kapitalandele 0 Afledte finansielle instrumenter 0 Andre aktiver 0 I alt, aktiver 0 Passiver: Medlemmernes formue 0 Afledte finansielle instrumenter 0 Anden gæld 0 I alt, passiver 0 Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 16

17 Tabel 3: Fem års nøgletal Nøgletal Afdelingens afkast i pct.¹ Benchmark² afkast i pct Udlodning i kr. pr. andel à kr Omkostningsprocent ¹ Afdelingens hidtidige resultat er ingen garanti for den fremtidige performance. ² Benchmark: Merrill Lynch US High Yield Master Cash Pay, Constraint Administration aéë~ãäéçé~çãáåáëíê~íáçåëçãâçëíåáåj ÖÉêIÜÉêìåÇÉêçãâçëíåáåÖÉêíáäÄÉëíóêÉäJ ëéi~çãáåáëíê~íáçåiéçäiêéîáëáçåiíáäëóåi ã~êâéçëñ êáåöçöçééçíëéäëâ~äéíîáä áââéçîéêëíáöéoimmb~ñçéåü àéëíéñçêj ãìéî êçáá^ñçéäáåöéåáåçéåñçêêéöåj ëâ~äë êéíkcçêêéöåëâ~äë êéíomms~åj ÇêçÖÇÉåë~ãäÉÇÉçãâçëíåáåÖëéêçÅÉåí MBK Vederlag pâéã~éííáäü àêéîáëéêçéñçêëâéääáöéîéj ÇÉêä~ÖI^ÑÇÉäáåÖÉåÄÉí~äÉêK Tilsynsførende myndighed cáå~åëíáäëóåéí däkhçåöéîéàtq^inurmcêéçéêáâëäéêö` qéäéñçåwpprruouo qéäéñ~ñwpprruomm fåíéêåéíwïïïkñáå~åëíáäëóåéíkçâ Fuldstændigt og forenklet prospekt cçêéåáåöéåëñçêéåâäéçééêçëééâíéê áçéåíáëâãéçcçêéåáåöéåëñìäçëí åçáöé éêçëééâík_éööééêçëééâíéêçéñóäçéê Ä ÇÉâê~îÉåÉíáäÑìäÇëí åçáöéçöñçêéåâj äéçééêçëééâíéêàñkcáå~åëíáäëóåéíëäéj Tabel 4: Afdelingens vederlag Vederlag (tkr.) Budget Bestyrelse 31 0 Administrator SEB A/S Finanstilsynet 13 0 EléÖ êéäëéåáåâäkáââéü~åçéäëçãâçëíåáåöéêiîéj ÇÉêä~ÖíáäsmIaÉéçíÄ~åâçÖj~êâÉíj~âÉêIêÉîáëáJ çåçöçáîéêëéâçåíçêüçäçëçãâçëíåáåöéêãkîkf âéåçíö êéäëéåêkvsp~ñnpkçâíçäéêommr çãçéäóëåáåöéêááåîéëíéêáåöëñçêéåáåj ÖÉêëéêçëéÉâíÉêK cçêéåáåöéåëîéçí ÖíÉêÉêÉåáåíÉÖêÉêÉí ÇÉä~ÑÇÉíÑìäÇëí åçáöééêçëééâík Ex-kupon prospekt af 11. januar

18 VEDTÆGTER for Investeringsforeningen SEB Institutionel Investeringsforeningen SEB Institutionel Side 1

19 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SEB Institutionel. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er fra en videre kreds, offentligheden eller fra medlemskredsen for de enkelte afdelinger som begrænset i henhold til 3, stk. 2, jf. 4, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 13. MEDLEMMER 3. Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere foreningsandele, jf Stk. 2. For de enkelte afdelinger af foreningen kan det i henhold til 4 være bestemt, at afdelingerne alene optager medlemmer, der er juridiske personer, og at ingen deltagere i disse juridiske personer beskattes direkte af fortjeneste på foreningsandele eller af udlodning fra foreningen i henhold til gældende regler for fysiske personer. For sådanne afdelinger kan bevisudstedende, udloddende foreninger samt kontoførende foreninger ikke optages som medlemmer. AFDELINGER 4. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger, som kan eje aktier i foreningens helt eller delvist ejede administrationsselskab. Afdeling 1, SEB Institutionel Verden. Afdelingen retter henvendelse til institutionelle investorer, selskaber, fonde m.m. samt formuende personer. Afdelingen investerer fortrinsvis i børsnoterede aktier over hele verden. Investeringerne kan foretages direkte eller indirekte i andre af foreningens aktiebaserede afdelinger eller i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Afdelingen investerer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Fede- Investeringsforeningen SEB Institutionel Side 2

20 ration of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 pct. af formuen investere i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er udloddende. Afdeling 2, SEB Institutionel Alpha. Afdelingen retter henvendelse til institutionelle investorer, selskaber, fonde m.m. samt formuende personer. Afdelingen investerer fortrinsvis i børsnoterede europæiske aktier. Afdelingen kan for op til 10 pct. af formuen investere i børsnoterede aktier uden for Europa. Afdelingen kan for op til 10 pct. af formuen investere i andre af foreningens aktiebaserede afdelinger eller i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Afdelingen investerer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 pct. af formuen investere i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er udloddende. Afdeling 3, SEB Institutionel Europa Small Cap. Afdelingen retter henvendelse til institutionelle investorer, selskaber, fonde m.m. samt formuende personer. Investeringsforeningen SEB Institutionel Side 3

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere