Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon"

Transkript

1 Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon Ansvar for prospektet sáéêâä êéêüéêîéçi~íçéäóëåáåöéêåéáéêçëééâíéíçëäéâéåçíéêêáöíáöéi~íéêçëééâíéí çëäéâéåçíáââééêäéü ÑíÉíãÉÇìåÇä~ÇÉäëÉêIÇÉêîáäâìååÉÑçêî~åëâÉÇÉíÄáääÉÇÉIëçã éêçëééâíéíëâ~äöáîéiüéêìåçéê~í~ääéêéäéî~åíéçéäóëåáåöéêáäéëíóêéäëéëéêçíçâçääéêi êéîáëáçåëéêçíçâçääéêçö~åçêéáåíéêåéççâìãéåíéêéêãéçí~öéíáéêçëééâíéíiçö~íéêçj ëééâíéíáåçéüçäçéê~ääéî ëéåíäáöéçéäóëåáåöéêiëçãâ~åü~îéäéíóçåáåöñçêéçíéåíáéäj äéãéçäéããéêk h ÄÉåÜ~îåIÇÉåNNKà~åì~êOMMU _ÉëíóêÉäëÉåÑçêfåîÉëíÉêáåÖëÑçêÉåáåÖÉåpb_fåëíáíìíáçåÉä géåëcêéçéêáâgéåëéå cê~åârüêéåüçäí E_ÉëíóêÉäëÉëÑçêã~åÇF mêéäéåhéáä oçäñkçêëíê~åç eéåêáâtéëíéêö~~êç

2 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet 1 Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger 3 Investeringsstrategi og -rammer 5 Depotselskab 8 Risikofaktorer 9 Omkostninger og samarbejdsaftaler 10 Udbud og tegning 12 Investeringsforeningsbevisernes rettigheder 14 Beskatning 15 Øvrige oplysninger 16 Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 2

3 Basisoplysninger Navn og adresse fåîéëíéêáåöëñçêéåáåöéåpb_fåëíáíìíáçåéä EÜÉêÉÑíÉêâ~äÇÉíÛcçêÉåáåÖÉåÛF i~åçéã êâéínm NNNVh ÄÉåÜ~îåh qéäéñçåwtmnpnpos bjã~áäwáåñç]ëéäáåîéëíkçâ Registreringsnumre fcáå~åëíáäëóåéíwcqnnknno fbêüîéêîëjcpéäëâ~äëëíóêéäëéåw `soåêkoqorspqm Stiftelse cçêéåáåöéåéêëíáñíéíçéånkã~êíënvvv~ñíáçäáöéêépb_^ëëéíj~å~öéãéåí^çãáåáj ëíê~íáçå^lpçöü~êñçêíáçéåno~ñçéäáåöéêw Afdelingsnavn: SE nr.: Stiftelsesdato: Verden marts 1999 Alpha marts 1999 Europa Small Cap marts 1999 Japan Hybrid (DIAM) april 1999 Ashmore Emerging Market Bonds november 1999 Korte Danske Obligationer februar 2000 Europa SMV april 2000 Emerging Market Equities (Mondrian) juni 2000 Nordamerika Indeks (BGI) juni 2000 High Yield Bonds (Muzinich) januar 2002 Japan Selection (DIAM) november 2005 US High Yield Bonds (RiverSource) november 2006 ^ÑÇÉäáåÖÉêåÉÜÉåîÉåÇÉêëáÖíáäçÑÑÉåíJ äáöüéçéåk Prospektets offentliggørelse k êî êéåçééêçëééâíéêçññéåíäáööàçêí ÇÉåNNKà~åì~êOMMUK Formål cçêéåáåöéåëñçêã äéêñê~éåîáçéêé âêéçëéääéêçññéåíäáöüéçéå~íãççí~öé ãáçäéêiëçãìåçéêá~öíí~öéäëé~ñéíéêáåj ÅáéçãêáëáâçëéêÉÇåáåÖ~åÄêáåÖÉëáî êj Çáé~éáêÉêáçîÉêÉåëëíÉããÉäëÉãÉÇêÉÖJ äéêåéáâ~éáíéänpçönqáäçîçãáåîéëíéj êáåöëñçêéåáåöéêçöëééåá~äñçêéåáåöéê ë~ãí~åçêéâçääéâíáîéáåîéëíéêáåöëçêçj åáåöéêãkîkiçöé Ñçêä~åÖÉåÇÉ~ÑÉåÇÉäJ í~öéê~íáåçä ëéçéäí~öéêéåë~åçéä~ñ ÑçêãìÉåãÉÇãáÇäÉêIÇÉêÜáÇê êéêñê~ ÇÉååÉK cçêéåáåöéåçãñ~ííéêìçäóííéäéí~äéåçé ë îéäëçã~ââìãìäéêéåçé~ñçéäáåöéêk cçêìçäçççéåçé~ñçéäáåöéêñçêéí~öéëéå ìçäççåáåöiçéêçéñóäçéêçéáäáöåáåöëäçj îéåë NS`~åÑ êíéâê~îíáäãáåáãìãëj ìçäççåáåöéåk Ex-kupon prospekt af 11. januar

4 Bestyrelse Jens Frederik Jensen, formand Statsautoriseret revisor Preben Keil Direktør i Maestro of Information Technologies Frank Uhrenholt Adm. direktør for Faurskov Gods A/S Rolf Norstrand Direktør i Ejendomsforeningen Danmark Henrik Westergaard Adm. direktør for Sparekassen Østjylland Administrationsselskab fåîéëíéêáåöëñçêî~äíåáåöëëéäëâ~äéí pb_áåîéëí^lp EÜÉêÉÑíÉêâ~äÇÉíÛ^Çãáåáëíê~íçêÛF i~åçéã êâéínm NNNVh ÄÉåÜ~îåh qéäéñçåpptsnqnu `soåêkomusoopu aáêéâíáçåwkáéäëg êöéåi~êëéå Revision pí~íë~ìíçêáëéêéíêéîáëçê gçüåi~çéâ~êä aéäçáííéjpí~íë~ìíçêáëéêéíoéîáëáçåë~âíáéëéäëâ~ä téáçéâ~ãéëö~çés OPMMh ÄÉåÜ~îåp Depotselskab pâ~åçáå~îáëâ~båëâáäç~_~åâéå^lp EÜÉêÉÑíÉêâ~äÇÉíÛaÉéçíÄ~åâÉåÛF i~åçéã êâéínm NNNVh ÄÉåÜ~îåh `soåêksrorvnnt Jerichausvej Jægerspris Bukkeballevej Rungsted Kyst Teglgårdsparken Middelfart Nørre Voldgade København K c/o Sparekassen Østjylland Frankrigsvej Hammel Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 4

5 Ex-kupon prospekt af 11. januar ^ÑÇÉäáåÖÉåêÉííÉêÜÉåîÉåÇÉäëÉíáäçÑÑÉåíJ äáöüéçéåk ^ÑÇÉäáåÖÉåÉêìÇäçÇÇÉåÇÉçÖÄÉîáëJ ìçëíéçéåçék_éîáëéêåéìçëíéçéëöéååéã çöêéöáëíêéêéëáéåî êçáé~éáêåéåíê~äk Investeringsprofil ^ÑÇÉäáåÖÉåëãáÇäÉêáåîÉëíÉêÉëáçîÉêÉåëJ ëíéããéäëéãéçêéöäéêåéáâ~éáíäéêåénp çönqáäçîçãáåîéëíéêáåöëñçêéåáåöéêçö ëééåá~äñçêéåáåöéêë~ãí~åçêéâçääéâíáîé áåîéëíéêáåöëçêçåáåöéêãkîk båüîéêçéäóëåáåöáå êî êéåçééêçj ëééâíiüéêìåçéêçãáåîéëíéêáåöëëíê~íéöá çöêáëáâçéêçñáäiâ~åáåçéåñçêäçîöáîåáåj ÖÉåëçÖîÉÇí ÖíÉêåÉëê~ããÉê åçêéë ÉÑíÉêÄÉëíóêÉäëÉåëÄÉëäìíåáåÖK ^ÑÇÉäáåÖÉåáåîÉëíÉêÉêáÄ êëåçíéêéçé kçêç~ãéêáâ~åëâééêüîéêîëçääáö~íáçåéêk aéêã ÉåÇîáÇÉêÉáåîÉëíÉêÉëááââÉJ Ä êëåçíéêéçékçêç~ãéêáâ~åëâé ÉêÜîÉêîëçÄäáÖ~íáçåÉêIëçãÜ~åÇäÉëé ÇÉíêÉÖìäÉêÉÇÉ~ãÉêáâ~åëâÉã~êâÉÇÑçê eáöüváéäç_çåçëkaéííéã~êâéç çãí~äéëìåçéêñçêëâéääáöéå~îåéiääk~k ã~êâéçéíñçêeáöüváéäç_çåçëçölq`j cáñéçfååçãéã~êâéçéíkj~êâéçéíéê êéöìäéêéí~ñíüék~íáçå~ä^ëëçåá~íáçåçñ péåìêáíáéëaé~äéêëfååkçöáåçáêéâíé~ñ pb`erkpkpéåìêáíáéë~åçbñåü~åöé `çããáëëáçåfîá~öççâéåçéäëé~ñ ã ÖäÉêåÉçÖêÉÖáëíêÉêáåÖ~ÑìÇëíÉÇÉêåÉK ^ÑÇÉäáåÖÉåâ~åçÖë áåîéëíéêéááââéj Ä êëåçíéêéçéòoìäénqq^ìçëíéçéäëéêòi ÜîçêíáäÇÉêÉêâåóííÉíÉåçãÄóíåáåÖëêÉí íáäé~éáêéêiçéêáåçéåñçên êêéöáëíêéêéë Üçëpb`ErppÉÅìêáíáÉë~åÇbñÅÜ~åÖÉ `çããáëëáçåfáüéåüçäçíáäpéåìêáíáéë^åí ~ÑNVPPIçÖëçãçãë ííéëé ÇÉí~ãÉêáJ â~åëâéã~êâéçñçêüáöüóáéäçäçåçëk båçéäáöâ~åçéêáåîéëíéêéëámfh éêéñéêêéçëéåìêáíáéëë~ãíåìäjâìéçå çääáö~íáçåéêk aéêáåîéëíéêéëâìåáéêüîéêîëçääáö~j íáçåéêãéçw bååáêâìäéêéåçéã åöçéé ãáåáãìã rpanmmãáçkéääéêãççî êçáéåüéê~ñá ~åçéåî~äìí~kaéêéêáââéåçöéíãáåáj ãìãëâê~îíáäâêéçáíê~íáåöé ÇÉçÄäáÖ~J íáçåéêiçéêáåîéëíéêéëákaçöéêìçö~åöëj éìåâíéíi~íçéêáââéáåîéëíéêéëáëéäj ëâ~äéêlìçëíéçéäëéêiçéêé â ÄëíáÇëJ éìåâíéíéêê~íéçç êäáöéêééåç```üçë pí~åç~êçcmççêëüéåüçäçëîáë`~~üçë jçççóûëéääéêíáäëî~êéåçéãáåáãìãëj ê~íáåöñê~~åçêé~åéêâéåçíéê~íáåöj ÄìêÉ~ìÉêKléíáäNMB~ÑéçêíÉÑ äàéj î êçáéåâ~åáåîéëíéêéëáëéäëâ~äéêlìçj ëíéçéäëéêiçéêáââéü~êéåçññáåáéäê~íáåökf ÇáëëÉíáäÑ äçéëâ~äñçêî~äíéêéåëáåíéêåé ê~íáåöçéäóëéëk bêüîéêîëçääáö~íáçåéêåéâ~å~äéåéî êé ìçëíéçíárpakrçëíéçéêëâ~äî êééå ÉêÜîÉêîëîáêâëçãÜÉÇK ^ÑÇÉäáåÖÉåâ~åÑçêçéíáäNMéÅíK~ÑÑçêJ ãìéåáåîéëíéêéá~åçêéî êçáé~éáêéêçö ééåöéã~êâéçëáåëíêìãéåíéêk^ñçéäáåöéå â~åñçêçéíáänméåík~ññçêãìéåñçêéí~öé áåçëâìçáéíâêéçáíáåëíáíìík séçåóíéöåáåöéääéêéãáëëáçåâ~å~ñçéj äáåöéåáéåééêáççéé çéíáäoã åéçéê ÜÉäíÉääÉêÇÉäîáëÑçêÉí~ÖÉéÉåÖÉã~êâÉÇëJ áåçëâìçláåîéëíéêéáëí~íëçääáö~íáçåéêk ^ÑÇÉäáåÖÉåâ~å~åîÉåÇÉ~ÑäÉÇíÉÑáå~åJ ëáéääéáåëíêìãéåíéêk Investeringsstrategi og -rammer

6 mçêíéñ äàéåâ~å~äéåééä~åéêéëákçêçj ~ãéêáâ~åëâééêüîéêîëçääáö~íáçåéêë~ãí çääáö~íáçåéêìçëíéçí~ñîáêâëçãüéçéê ìçéåñçêrp^kpáçëíå îåíéëâ~äççö î êéçéåçãáåéêéíárpaev~åâééëfkaéê â~åáââéâ ÄÉëçÄäáÖ~íáçåÉêìÇëíÉÇí~Ñ îáêâëçãüéçéêñê~bãéêöáåöj~êâéíëk ^ÑÇÉäáåÖÉåëáåîÉëíÉêáåÖÉêâìêëëáâêÉëíáä ahhöéååéãî~äìí~íéêãáåëñçêêéíåáåöéêk aéêã áââéáåîéëíéêéëñçêãéêééåçrb ~ÑÑçêãìÉåáîáêâëçãÜÉÇëçÄäáÖ~íáçåÉê Ñê~ë~ããÉìÇëíÉÇÉêKaÉêâ~åÇçÖ áåîéëíéêéëçéíáänmb~ññçêãìéåá îáêâëçãüéçëçääáö~íáçåéêñê~ë~ããé ìçëíéçéêë ÑêÉãíÇÉåë~ãäÉÇÉî êçá~ñ ÇáëëÉçÄäáÖ~íáçåÉêáââÉìÇÖ êqmb~ñ ÑçêãìÉåK ^ÑÇÉäáåÖÉåÜ~êáåÇÖ ÉíÉåáåîÉëíÉêáåÖëJ ê ÇÖáîåáåÖë~Ñí~äÉãÉÇpb_^Lp îéçê êéåçé~ñçéäáåöéåëáåîéëíéêáåöéêk pb_^lpâ~åáüéåüçäçíáäçéååé~ñí~äé ë~ã~êäéàçéãéç~åçêééâëééêíéêáåçéå ÑçêáåîÉëíÉêáåÖëçãê ÇÉíKcçêåìî êéåçé ë~ã~êäéàçéëãéçoáîéêpçìêåé fåîéëíãéåíëk Negativliste ^ÑÇÉäáåÖÉåã áââéáåîéëíéêéáüáöüj óáéäççääáö~íáçåéêìçëíéçí~ñî ÄÉåJ éêççìåéåíéêiíçä~âëéêççìåéåíéêéääéê îáêâëçãüéçéêãéçüçîéçâî~êíéêá ä~åçéiçéêéêìåçéêä~öíéåü~åçéäëj ÉãÄ~êÖçîÉÇí~ÖÉí~ÑckÉääÉêÇÉå bìêçé áëâéråáçåiçöëçãéêääéîéí íáäíê Çí~Ña~åã~êâK Afdelingens benchmark ^ÑÇÉäáåÖÉåëÄÉåÅÜã~êâÉêjÉêêáää ióååürpeáöüváéäçj~ëíéê`~ëüm~ói `çåëíê~áåíüéçöéçíáäahhk Afledte finansielle instrumenter ^ÑÇÉäáåÖÉåã ~åîéåçéñáå~åëáéääé áåëíêìãéåíéêáåçéåñçêçéã~êâéçéêçö î êçáé~éáêéêiëçã~ñçéäáåöéåéê ÖçÇâÉåÇííáä~íáåîÉëíÉêÉáàÑKëéÉÅáÑáâ~J íáçåéêåéåéçéåñçêkfñçêäáåçéäëéãéç ÄêìÖ~ÑÑáå~åëáÉääÉáåëíêìãÉåíÉêã ÇÉê áââéçéëí åçöéåñçêãñçêöé~êáåö~ñ ÑçêãìÉåK^ÑÇÉäáåÖÉåã ~äçêáöí~öééå åéííçéçëáíáçåáéåéåâéäíçääáö~íáçåéääéê çääáö~íáçåëáåçéâëìçéåç âåáåöîéçéå íáäëî~êéåçéäáâîáçáíéíëäéüçäçåáåök Obligations- og rentebaserede instrumenter ^ÑÇÉäáåÖÉåÉêáââÉÖçÇâÉåÇííáä~íáåÇÖ Ñáå~åëáÉääÉâçåíê~âíÉêîÉÇëÉé~ê~í~Ñí~äÉK Valutabaserede instrumenter ^ÑÇÉäáåÖÉåÉêÖçÇâÉåÇííáä~í~åîÉåÇÉ Ñáå~åëáÉääÉáåëíêìãÉåíÉêÄ~ëÉêÉíé î~äìí~ië ÑêÉãí~ÑÇÉäáåÖÉåëåÉííçJ éçëáíáçåáüîéêñêéããéçî~äìí~áââé ~ÇëâáääÉêëáÖÑê~IÜî~Ç~ÑÇÉäáåÖÉå~äíÉêJ å~íáîíâìååéçéå îéççáêéâíéáåîéëíéj êáåöéêk hçêíéåéííçéçëáíáçåéêé çéíáäoéåík~ñ ~ÑÇÉäáåÖÉåëë~ãäÉÇÉÑçêãìÉÉêíáää~Çíá ÑçêÄáåÇÉäëÉãÉÇ~ÑÇ âåáåöéå~ñ î~äìí~êáëáåák ^ääéáåîéëíéêáåöéêëâ~äë îáçíãìäáöí ~äíáçâìêëëáâêéëöéååéãî~äìí~íéêãáåëj ÑçêêÉíåáåÖÉêãçÇahhK Kontanter hçåí~åíéêã âìåñçêéñáåçéëá~ååéëj ëçêáëâçãñ~åöiçéíîáäëáöéçéíå ÇJ îéåçáöéáñçêüçäçíáäçéç~öäáöéñçêêéíj åáåöéêkfíáäâåóíåáåöíáäéçêíéñ äàéåéê çéêéííéíéåî~äìí~âçåíçáahhkaéêëâ~ä Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 6

7 ë äéçéëëâéçãîéâëäáåöíáäç~åëâé âêçåéêk aéêã ã~âëáã~äíî êéomb~ñçéå ë~ãäéçéñçêãìéé âçåí~åíâçåíáéåé áååäkéîéåíìéääéã~êöáåáåçëâìçk Likviditet lîéêöê åëéåé OMBÖ äçéêâìåñçê äáâîáçáíéíáñçêã~ñáåçéëí ÉåÇÉáéÉåÖÉJ áåëíáíìííéêkqáääêìöîéçç âåáåö~ñ ä~åöééçëáíáçåéêáñáå~åëáéääéáåëíêìãéåj íéêâ~åäáâîáçáíéíëäéüçäçåáåöéåçéêìçj çîéêäéëí ~ÑÇÉâä~êÉêÉÇÉìÇÄóííÉêë~ãí ÒëóåíÉíáëâÉéÉåÖÉã~êâÉÇëáåÇëâìÇÒK séçëóåíéíáëâéééåöéã~êâéçëáåçëâìç Ñçêëí ëéåäéüçäçåáåö~ñçääáö~íáçåéêi ëçãéêâçãäáåéêéíãéçéåíáäëî~êéåçé âçêíéçëáíáçåá~ñäéçíéñáå~åëáéääéáåëíêìj ãéåíéêé ÇÉé Ö äçéåçéçääáö~íáçåéêk Ex-kupon prospekt af 11. januar

8 Depotselskab cçêéåáåöéåü~êáåçö ÉíÉåÇÉéçí~Ñí~äÉ ãéçaééçíä~åâéåiéíç~ííéêëéäëâ~ä~ñ pâ~åçáå~îáëâ~båëâáäç~_~åâéå^_ EéìÄäKFIçãÑçêî~äíåáåÖçÖçéÄÉî~êáåÖ~Ñ cçêéåáåöéåëî êçáé~éáêéêçöäáâîáçé ãáçäéêkaééçí~ñí~äéåâ~åçéëáöéëãéçs ã åéçéêëî~êëéäíáäìçö~åöéå~ñéåâ~j äéåçéêã åéçk Depotbankens forpligtelser aééçíä~åâéåé í~öéêëáöáüéåüçäçíáä ÇÉåáåÇÖ ÉÇÉ~Ñí~äÉ~íãçÇí~ÖÉcçêJ ÉåáåÖÉåëî êçáé~éáêéêáçééçíáaééçíj Ä~åâÉåKaÉéçíÄ~åâÉåâ~åÇçÖä~ÇÉ ìçéåä~åçëâéî êçáé~éáêéêäéêçáçééçíá ÉåìÇÉåä~åÇëâÄ~åâÉääÉêÑçêî~äíåáåÖëJ ëéäëâ~äk pçãéíäéçáçééçíñìåâíáçåéåëâ~äaéj éçíä~åâéåñ êéâçåíáñçêcçêéåáåöéåi ÜÉêìåÇÉêíáääáÖÉâçåíááìÇÉåä~åÇëâî~äìJ í~áñçêäáåçéäëéãéçâ ÄçÖë~äÖ~Ñ~âíáJ îéêáñêéããéçã åíçöçéêíáäâåóííéçé éçëíéêáåöéê~ñêéåíéêiìçäóííéêçö~ñí~äéj çãâçëíåáåöéêk aééçíä~åâéåëâ~äáñçêäáåçéäëéãéç~ñj ëí ÉäëÉ~ÑcçêÉåáåÖÉåëî êçáé~éáêéêçö îêáöé~âíáîéêé ëéi~íë~äöëëìããéå áåçäéí~äéëíáäaééçíä~åâéåiçö~íäéí~j äáåö~ñî êçáé~éáêéêçö îêáöé~âíáîéêi ÇÉêÉêÜîÉêîÉëÑçêcçêÉåáåÖÉåãáÇäÉêI âìåñáåçéêëíéçãççäéîéêáåö~ñçáëëéíáä aééçíä~åâéåk aééçíä~åâéåëâ~äéåçîáçéêéé ëéi~í î êçáé~éáêéêiçéêü~åçäéëé ÉåÑçåÇëJ Ä êëéääéêü~åçäéëé Éí~åÇÉíêÉÖìäÉêÉí ã~êâéçië ÑêÉãíÇÉÜ~åÇäÉëìÇÉåÑçê ÑçåÇëÄ êëéåéääéêã~êâéçéíiü~åçäéëíáä ë~ããééääéêéåãéêéñçêçéä~öíáöéêáë ÉåÇÇÉåIÇÉêçãë íåáåöéåëëí êêéäëé í~öéíáäéíê~öíåáåöiâìååéçéå ëé ÑçåÇëÄ êëéåéääéêçéíêéöìäéêéçéã~êj âéçkaééçíä~åâéåëâ~äíáääáöéëáâêéëáöi ~íâ ÄçÖë~äÖ~Ñ~åÇêÉî êçáé~éáêéê ëâéêíáäéêáëéêiçéêáââééêãáåçêéñçêçéäj ~ÖíáÖÉÉåÇéêáëÉêåÉáÜ~åÇÉäçÖî~åÇÉäK ^âíáéìçäóííéêiêéåíéê~ñçääáö~íáçåéêçö áåçä ëåáåö~ñìçíêìâåéçääáö~íáçåéê áåçâê îéë~ñaééçíä~åâéåiäáöéëçãaéj éçíä~åâéåçöë áåçâê îéêíáää~öéüçäçí ìçäóííéjçöêéåíéëâ~íçöñçêéëí êìçäéj í~äáåöéå~ñìçäóííéãkîk f îêáöíüéåîáëéëíáäaééçíä~åâéåëñçêj éäáöíéäëéêáüéåüçäçíáä NMSáäçîçã Ñáå~åëáÉäîáêâëçãÜÉÇK Vederlag cçê^ñçéäáåöéåéêçéê~ñí~äíéíöéäóêñçê áåçéî êéåçé êé MIMOBéK~KÑçêëÉêJ îáåéóçéäëéêáñçêäáåçéäëéãéççééçíçéj ÄÉî~êáåÖKdÉÄóêÉíÖÉåÑçêÜ~åÇäÉë êäáöíá ÇÉÅÉãÄÉêçÖÄÉêÉÖåÉëéêáãçã åéçéå ~Ñâìêëî êçáéåçöçéâê îéëü~äî êäáöík eéêìççîéêäéí~äéëöéäóêíáäç âåáåö~ñ ìçéåä~åçëâéü~åçéäëjçöíê~åë~âíáçåëj çãâçëíåáåöéêãkãkáüéåüçäçíáäë êëâáäí éêáë~ñí~äék cçêç~åëâéî êçáé~éáêéêêéöáëíêéêéíá s êçáé~éáêåéåíê~äéåääáîéêâçåíçjçö ÑçåÇëâçÇÉÖÉÄóêë~ãíÖÉÄóêÑçêãÉÇJ ÇÉäÉäëÉçãìÇÄóííÉçÖâ~éáí~äìÇîáÇÉäëÉ Ñçê~âíáÉêçÖáåîÉëíÉêáåÖëÑçêÉåáåÖëJ ÄÉîáëÉêÄÉí~äí~Ñ~âíáÉëÉäëâ~ÄÉêåÉçÖ ÉääÉêáåîÉëíÉêáåÖëÑçêÉåáåÖÉêåÉK Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 8

9 Risikofaktorer eáëíçêáëâé~ñâ~ëíçöìçíêóâíéñçêîéåíj åáåöéêíáäã~êâéçéíéêáââéåçöéåö~ê~åj íáñçêñêéãíáçáöí~ñâ~ëíkfåîéëíéêáåöá ^ÑÇÉäáåÖÉåëÄÉîáëÉêÉêáââÉçãÑ~ííÉí~Ñ åçöéåñçêãéêñçêö~ê~åíáks êçáéå~ñ ÄÉîáëÉíÉêÇÉêÑçê~ÑÜ åöáö~ñâìêëìçîáâj äáåöéåáçéî êçáé~éáêéêiëçã^ñçéäáåj ÖÉåáåîÉëíÉêÉêáK s êçáéå~ñ^ñçéäáåöéåëäéîáëéêé îáêâéë ÄäK~K~ÑÑ äöéåçéñ~âíçêéêw Udsving på værdipapirmarkedet lääáö~íáçåëã~êâéçéêåééêé îáêâéí~ñçé ÖÉåÉêÉääÉ âçåçãáëâéîáäâ êáë~ãñìåj ÇÉíIÜÉêìåÇÉêáë êñçêîéåíåáåöéêåéíáä áåñä~íáçåëìçîáâäáåöéåkeéêíáäâçããéê ãéêéëééåáñáââéñçêüçäçüçëìçëíéçéêåéi ÄäK~KÉîåÉåíáä~íáåÇÑêáÑçêéäáÖíáÖÉäëÉêåÉK hìêëìçëîáåöéåéëíáöéêáí~âíãéççääáj Ö~íáçåÉêåÉëä ÄÉíáÇEî~êáÖÜÉÇFIãÉå âìêëìçëîáåöéåéáçääáö~íáçåëã~êâéçéêj åééêíóéáëâãáåçêééåçá~âíáéã~êj âéçéêåék Valutarisiko ved investering i udlandet eçîéçé~êíéå~ññçêãìéåîáäî êé áåîéëíéêéíáìçéåä~åçëâéî êçáé~éáêéêk s êçáéåáç~åëâéâêçåéêéêçéêñçê ~ÑÜ åöáö~ñìçîáâäáåöéåáî~äìí~j âìêëéêåéáñçêüçäçíáäç~åëâéâêçåéêk hìêëìçëîáåöéåéé î~äìí~â~åî êé ÄÉíóÇÉäáÖÉ~ÑÜ åöáöí~ñçééçäáíáëâéçö âçåçãáëâéêéä~íáçåéêãéääéãä~åçéåé çöêéöáçåéêåékaéåç~åëâéâêçåééê âåóííéííáäéìêçéåiüîçêñçêçéêñ êéëéå ééåöééçäáíáâçöî~äìí~éçäáíáâiëçãëâ~ä ëáâêéëí~äáäéâìêëéêãéääéãçéíç î~äìí~éêkfñçêüçäçíáä~ääé îêáöéî~äìí~éê ÉêÇÉíéêáåÅáéáÉäíÇÉíÑêáÉã~êâÉÇIëçã ë ííéêâìêëñçêüçäçéíiçöçéíâ~åöáîé ëíçêéñçêëâóçåáåöéêáâìêëêéä~íáçåéêåék oáëáâçéåñçêî~äìí~âìêëí~äü~ê^ñçéj äáåöéåöéåéêéäí~ñç ââéíöéååéã î~äìí~íéêãáåëñçêêéíåáåöéêk Ex-kupon prospekt af 11. januar

10 Omkostninger og samarbejdsaftaler Investeringsrådgiver ^Çãáåáëíê~íçêÜ~êëçãäÉÇáÑçêî~äíåáåJ ÖÉå~Ñ^ÑÇÉäáåÖÉåî~äÖí~íáåÇÖ ÉåáåJ îéëíéêáåöëê ÇÖáîåáåÖë~Ñí~äÉãÉÇW pâ~åçáå~îáëâ~båëâáäç~_~åâéå^lp EÜÉêÉÑíÉêâ~äÇÉíÛpb_^LpÛF i~åçéã êâéínm NNNVh ÄÉåÜ~îåh `soåêksrorvnnt pb_^lpiçéêéêéíç~ííéêëéäëâ~ä~ñpâ~åj Çáå~îáëâ~båëâáäÇ~_~åâÉå^_EéìÄäKF çöâçååéêåñçêäìåçéíãéçaééçíä~åâéåi Éêéêáã êíäéëâ ÑíáÖÉíãÉÇâ~éáí~äÑçêJ î~äíåáåöñçêáåëíáíìíáçåéääéçöéêáî~íé áåîéëíçêéêk fëáåéöéåëâ~ä~ñáåîéëíéêáåöëê ÇÖáîÉê ëâ~äpb_^lpîéàäéçéçöê ÇÖáîÉ^ÇãáJ åáëíê~íçêãéçüéåëóåíáäéä~åéêáåöéå~ñ ^ÑÇÉäáåÖÉåëãáÇäÉêK^Çãáåáëíê~íçêÄ J êéêçéíñìäçé~åëî~êçîéêñçêcçêéåáåöéå ÑçêÉåÜîÉêÇáëéçëáíáçåI^Çãáåáëíê~íçê ÑçêÉí~ÖÉêáÜÉåÜçäÇíáä^Çãáåáëíê~íáçåëJ ~Ñí~äÉåIÜÉêìåÇÉêçÖë ÑçêI~íÇÉé îéöj åé~ñ^ñçéäáåöéåáåçâ ÄíÉî êçáé~éáêéê çéñóäçéêéä~åéêáåöëâê~îéåéçöçé~ñäéj ëíóêéäëéåñ~ëíë~ííéêéíåáåöëäáåáéêiàñkäéj ëíéããéäëéêåéáäçîçãáåîéëíéêáåöëñçêj ÉåáåÖÉêçÖëéÉÅá~äÑçêÉåáåÖÉêë~ãí~åÇêÉ âçääéâíáîéáåîéëíéêáåöëçêçåáåöéêãkîk pb_^lpü~ê~äéåééåê ÇÖáîåáåÖëÑìåâJ íáçåçîéêñçê^çãáåáëíê~íçêçöâ~åë äéj ÇÉëáââÉÇáëéçåÉêÉé îéöåé~ñ^çãáåáj ëíê~íçêicçêéåáåöéåéääéêcçêéåáåöéåë ^ÑÇÉäáåÖÉêK pb_^lpñçêéäáöíéêëáöëçãê ÇÖáîÉêíáä NF ~íö êéëáöäéâéåçíãéççéåñçê ê ÇÖáîåáåÖÉåêÉäÉî~åíÉäçîÖáîåáåÖI ÜÉêìåÇÉêIãÉåáââÉÄÉÖê åëéííáäi äçîçãáåîéëíéêáåöëñçêéåáåöéêçö ëééåá~äñçêéåáåöéêë~ãí~åçêéâçäj äéâíáîéáåîéëíéêáåöëçêçåáåöéêãkîki ééåëáçåë~ñâ~ëíäéëâ~íåáåöëäçîéåçö ~âíáé~î~ååéäéëâ~íåáåöëäçîéåi OF ~íö êéëáöäéâéåçíãéçáåçüçäçéí ~ÑcçêÉåáåÖÉåëîÉÇí ÖíÉêI^ÑÇÉäáåJ ÖÉêåÉëéêçëéÉâíÉêë~ãí îêáöé~ñ ÄÉëíóêÉäëÉåÑ~ëíë~ííÉêÉíåáåÖëäáåáÉê çö PF ~íñ äöéìçîáâäáåöéåáçéî êçáé~j éáêéêicçêéåáåöéåë^ñçéäáåöéêü~ê áåîéëíéêéíálâ~åáåîéëíéêéáçöä J ÄÉåÇÉÜçäÇÉ^Çãáåáëíê~íçêìåÇÉêJ êéííéíüéêçãk fåîéëíéêáåöëñçêëä~öñê~pb_^lpîéçê J êéåçé^ñçéäáåöéåëáåîéëíéêáåöéêâ~å Ñ êëíéññéâíìéêéëiå êçééêöççâéåçí~ñ ÉåÖçÇâÉåÇÉäëÉëÄÉêÉííáÖÉíãÉÇ~êÄÉàÇÉêá ^Çãáåáëíê~íçêK ^Çãáåáëíê~íçêâ~åÖ êéâê~îö äçéåçé ãççpb_^lpéñíéêçéåíáäéåüîéêíáç Ö äçéåçéäçîöáîåáåöñçêñçêüçäççãj âêáåöê ÇÖáîÉê~åëî~êë~ãíã~åÖÉäÑìäÇ ÉääÉêÑÉàä~ÖíáÖê ÇÖáîåáåÖKaÉíÄÉã êâéë ÇçÖI~ípb_^LpáââÉÉê~åëî~êäáÖÑçêI~í ^ÑÇÉäáåÖÉåëçãÑ äöé~ñìçîáâäáåöéåá ã~êâéçëñçêüçäçéåéäáçéêí~äé î êçáj é~éáêéêáåçâ Äí~Ñ^Çãáåáëíê~íçêÉÑíÉê ê ÇÖáîåáåÖÉääÉêçéäóëåáåÖÉêÑê~pb_ ^LpIÉääÉê~íÇáëëÉáââÉçéÑóäÇÉêÇÉÑçêJ îéåíåáåöéêiçéêã ííéî êéëíáääéííáä î êçáé~éáêéêåéiãéçãáåçêéçéêñçêéj äáööéêñéàäéääéêñçêë ããéäëéêñê~pb_ ^LpÛëáÇÉK o ÇÖáîåáåÖë~Ñí~äÉåÉêáââÉíáÇëÄÉÖê åj ëéíçöä ÄÉêIáåÇíáäÇÉåçéëáÖÉë~ÑÉå~Ñ é~êíéêåék Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 10

11 Vederlag pb_^lpçéééä êéêáommuéíîéçéêä~ö ÑçêçîÉåå îåíéê ÇÖáîåáåÖëóÇÉäëÉêé NIORB~Ñ^ÑÇÉäáåÖÉåëÖÉååÉãëåáíäáÖÉ ÑçêãìÉK Market Making cçêéåáåöéåü~êáåöéå~ñí~äéçãj~êâéí j~âáåök Handelsaftale cçêéåáåöéåü~êîéç^çãáåáëíê~íçêáåçj Ö ÉíÉå~Ñí~äÉãÉÇpb_^LpçãÉâëÉJ âîéêáåö~ñü~åçéäëçêçêéêé îéöåé~ñ cçêéåáåöéåë^ñçéäáåöéêkbåçîáçéêéìçj Ñ êéêpb_^lpîáëëé~çãáåáëíê~íáîé~êj ÄÉàÇëçéÖ~îÉêé îéöåé~ñcçêéåáåöéåk Vederlag cçêçîéåå îåíéóçéäëéäéí~äéêcçêéåáåj ÖÉåpb_^LpOMMKMMMâêKéêK êk Samarbejds- og formidlingsaftale qáäî~êéí~öéäëé~ñã~êâéçëñ êáåöë~âíáîáj íéíéêãkîkü~ê^çãáåáëíê~íçêé îéöåé~ñ cçêéåáåöéåáåçö ÉíÉå~Ñí~äÉãÉÇpb_ ^LpK ^Ñí~äÉåIÇÉêâ~åçéëáÖÉë~ÑÄÉÖÖÉé~êíÉê ãéçnã åéçëî~êëéäíáäìçö~åöéå~ñéå â~äéåçéêã åéçiçãñ~ííéêñ äöéåçéóçéäj ëéêw NF rçñçêãåáåö~ñ~ååçååéâ~ãé~öåéê á~îáëéêiää~çéãkîki OF íáää~çéäëéíáä~ícçêéåáåöéåâ~åáåj ÑçêãÉêÉîá~pb_^LpÛÜàÉããÉëáÇÉI PF çéë ÖåáåÖçÖëÉêîáÅÉêáåÖ~ÑÉâëíÉêJ åéçáëíêáäìí êéêi QF Üà äéíáä~ñüçäçéäëé~ñáåîéëíçêã J ÇÉêãKîKçÖ RF ìç~êäéàçéäëé~ñçáîéêëéäêçåüìêéj ã~íéêá~äéië~äöëã~íéêá~äéãkîk Vederlag pb_^lpûîéçéêä~öñçêçîéåå îåíé óçéäëéêéêáommuñçêrpeáöüváéäç _çåçëeoáîéêpçìêåéfûëîéçâçããéåçé ~Ñí~äííáäÉíê~ããÉÄÉä ÄIÇÉêáââÉã çîéêëíáöémisrb~ñ^ñçéäáåöéåëöéååéãj ëåáíäáöéñçêãìék Ex-kupon prospekt af 11. januar

12 Udbud og tegning fåîéëíéêáåöëñçêéåáåöë~åçéäéåééêñêáí çãë ííéäáöéçöåéöçíá~ääék séçñäóíåáåöñê~ å~ñçéäáåöácçêéåáåj ÖÉåíáäÉå~åÇÉå~ÑÇÉäáåÖácçêÉåáåÖÉå çéâê îéëåçêã~äíö äçéåçéáåçä ëj åáåöëñê~çê~öçöéãáëëáçåëíáää ÖKeÉêíáä âçããéêéîéåíìéääéü~åçéäëçãâçëíåáåj ÖÉêáãÉÇäÉããÉíëÉÖÉíéÉåÖÉáåëíáíìíK fåîéëíéêáåöëñçêéåáåöë~åçéäéåéìçëíéçéë íáäáü åçéü~îéêéåiãéåâ~åé ÄÉÖ J êáåöçîéêñçêáåçéü~îéêéåëâçåíçñ êéåçé áåëíáíìíicçêéåáåöéåéääéêaééçíä~åâéåi åçíéêéëé å~îåácçêéåáåöéåëä ÖÉêK Emission af investeringsforeningsandele fåîéëíéêáåöëñçêéåáåöë~åçéäéåéìçäóçéë áä ÄÉåÇÉÉãáëëáçåÜçëaÉéçíÄ~åâÉåK aéìçäìçíéáåîéëíéêáåöëñçêéåáåöë~åçéäé ìçëíéçéëöéååéãsmáãìäíáéä~ âêk NMMK aéêö äçéêéí~çãáåáëíê~íáîíãáåáãìã éêkéãáëëáçåé âêknmmkmmmkaéêö äçéê áââéåçöéíã~âëáãìãñçêéãáëëáçåéêåék ^ÑÇÉäáåÖÉåâ~åáéÉêáçÇÉåÑê~éêáãç à~åì~êíáäçéåçêçáå êéöéåéê~äñçêj ë~ãäáåöìçëíéçéáåîéëíéêáåöëñçêéåáåöëj ~åçéäéìçéåêéííáäìçäóííéiàñk RIëíâKQI ácçêéåáåöéåëîéçí ÖíÉêK Emissionspris og betaling bãáëëáçåëéêáëéåñ~ëíë ííéëîéç~åîéåj ÇÉäëÉ~ÑÇçÄÄÉäíéêáëãÉíçÇÉåIàÑKcáå~åëJ íáäëóåéíëäéâéåçíö êéäëéçãäéêéöåáåö ~ÑÉãáëëáçåëJçÖáåÇä ëåáåöëéêáëéêîéç íéöåáåöçöáåçä ëåáåö~ñ~åçéäéááåîéj ëíéêáåöëñçêéåáåöéêiëééåá~äñçêéåáåöéêi ÖçÇâÉåÇíÉÑ ã~åçëñçêéåáåöéêçö ÜÉÇÖÉÑçêÉåáåÖÉêIîÉÇ~íÇáîáÇÉêÉÑçêãìJ Éåëî êçáé ÉãáëëáçåëíáÇëéìåâíÉíãÉÇ ÇÉååçãáåÉääÉî êçá~ñíéöåéçé~åçéäéá ^ÑÇÉäáåÖÉåK _ÉëíóêÉäëÉåÜ~êÇÉåNOKÇÉÅÉãÄÉêOMMT ÄÉëäìííÉíI~í^ÑÇÉäáåÖÉåëâ~äìÇëíÉÇÉÉñJ âìéçåäéîáëéêìçéåêéííáäìçäóííéñçê OMMTK bãáëëáçåëéêáëéåñçê~åçéäéìçéåêéííáä ìçäóííéñ~ëíë ííéëîéç~íçáîáçéêé ^ÑÇÉäáåÖÉåëÑçêãìÉIÉÑíÉêÑê~Çê~Ö~ÑÇÉí ÄÉêÉÖåÉÇÉçÖêÉîáÇÉêÉÇÉìÇÄóííÉÑçêÇÉí ÑçêÉÖ ÉåÇÉêÉÖåëâ~Äë êië~ãí~ñâ~ëí ÜÉê~ÑáéÉêáçÇÉåIÜîçêÇÉêìÇëíÉÇÉë ~åçéäéìçéåêéííáäìçäóííéiãéççéå åçãáåéääéî êçá~ñíéöåéçé~åçéäék bãáëëáçåëéêáëéåíáää ÖÖÉëÉíÄÉä Äé áåçíáäoimmbíáäç âåáåö~ñìçöáñíéêîéç â Ä~ÑÑáå~åëáÉääÉáåëíêìãÉåíÉêçÖíáä å ÇîÉåÇáÖÉçãâçëíåáåÖÉêîÉÇÉãáëëáçJ åéåiüéêìåçéêíáä~çãáåáëíê~íáçåiíêóâj åáåöi~ååçååéêáåöçöéêçîáëáçåíáäñçêj ãáçäéêéçöö~ê~åíéê~ñéãáëëáçåéåk aéãéçéãáëëáçåéåëâ ååéçéçãâçëíj åáåöéêëçãçîéåñçê~åñ êíéêñçêçéäí ëçãñ äöéêw Tabel 1: Emissionsomkostninger (pct.) Administration 0,00 Vederlag til formidlere 1,50 Depotselskabsfunktioner 0,00 Markedsføring 0,00 Omkostninger ved køb af 0,50 værdipapirer I alt 2,00 _Éí~äáåÖÉêä ÖÖÉëîÉÇíÉÖåáåÖÉåÜçë aééçíä~åâéåiçöëâéêãççêéöáëíêéêáåö ~ÑáåîÉëíÉêáåÖëÑçêÉåáåÖë~åÇÉäÉé íéöåéj êéåëâçåíçásmk Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 12

13 Indløsning af investeringsforeningsandele m ÉíãÉÇäÉãëÑçêä~åÖÉåÇÉëâ~äcçêJ ÉåáåÖÉåáåÇä ëéãéçäéããéíë~åçéäéá ^ÑÇÉäáåÖÉåKfåÇä ëåáåöëéêáëéåñ~ëíë ííéë îéç~åîéåçéäëé~ñççääéäíéêáëãéíççéåi àñkcáå~åëíáäëóåéíëäéâéåçíö êéäëéçã ÄÉêÉÖåáåÖ~ÑÉãáëëáçåëJçÖáåÇä ëåáåöëj éêáëéêîéçíéöåáåöçöáåçä ëåáåö~ñ~åj ÇÉäÉááåîÉëíÉêáåÖëÑçêÉåáåÖÉêIëéÉÅá~äÑçêJ ÉåáåÖÉêIÖçÇâÉåÇíÉÑ ã~åçëñçêéåáåöéê çöüéçöéñçêéåáåöéêiîéç~íçáîáçéêé ÑçêãìÉåëî êçáé áåçä ëåáåöëíáçëj éìåâíéíãéççéååçãáåéääéî êçá~ñ íéöåéçé~åçéäéãéçñê~çê~ö~ñáåçíáä MIRMB~ÑáåÇä ëåáåöëéêáëéåíáäç âåáåö ~ÑÇÉãÉÇáåÇä ëåáåöéåå ÇîÉåÇáÖÉ çãâçëíåáåöéêkcçêéåáåöéåâ~åáë êäáöé íáäñ äçéñçêä~åöéi~íáåçä ëåáåöëéêáëéå Ñ~ëíë ííéëéñíéê~ícçêéåáåöéåü~êêé~äáj ëéêéíçéñçêáåçä ëåáåöéå~ñ~åçéäéåé å ÇîÉåÇáÖÉ~âíáîÉêIàÑKîÉÇí ÖíÉêåÉë ÄÉëíÉããÉäëÉêÜÉêçãK fåçä ëåáåöëéêáëéåñçê~åçéäéìçéåêéííáä ìçäóííéñ~ëíë ííéëîéç~íçáîáçéêé ^ÑÇÉäáåÖÉåëÑçêãìÉIÉÑíÉêÑê~Çê~Ö~ÑÇÉí ÄÉêÉÖåÉÇÉçÖêÉîáÇÉêÉÇÉìÇÄóííÉÑçêÇÉí ÑçêÉÖ ÉåÇÉêÉÖåëâ~Äë êië~ãí~ñâ~ëí ÜÉê~ÑáéÉêáçÇÉåIÜîçêÇÉêìÇëíÉÇÉë ~åçéäéìçéåêéííáäìçäóííéiãéççéå åçãáåéääéî êçá~ñíéöåéçé~åçéäékaéê Ñê~Çê~ÖÉëÉíÄÉä ÄëçãçîÉåÑçê~åÑ êííáä Ç âåáåö~ñìçöáñíéêíáäë~äö~ñ î êçáé~éáêéêçöå ÇîÉåÇáÖÉçãâçëíJ åáåöéêîéçáåçä ëåáåöéåk fåíéíãéçäéãü~êéäáöííáä~íä~çéëáåé áåîéëíéêáåöëñçêéåáåöë~åçéäéáåçä ëék Offentliggørelse bãáëëáçåëjçöáåçä ëåáåöëéêáëéêçéäóëéë Ç~ÖäáÖíîÉÇÜÉåîÉåÇÉäëÉíáäcçêÉåáåÖÉåI ^Çãáåáëíê~íçêÉääÉêaÉéçíÄ~åâÉåKfåÇêÉ î êçáçññéåíäáöö êéëç~öäáöíé áåíéêåéí ~ÇêÉëëÉåïïïKëÉÄáåîÉëíKÇâK Bevisudstedende institut pâ~åçáå~îáëâ~båëâáäç~_~åâéå^lp i~åçéã êâéínm NNNVh ÄÉåÜ~îåh `soåêksrorvnnt Aktiebogfører ^âíáéäçöa~åã~êâ^lp hçåöéîéànnu OUQMeçäíÉ Fondskode ^ÑÇÉäáåÖÉåëÑçåÇëâçÇÉÉêW lêçáå êéäéîáëéêãéçêéííáäìçäóííéw ahmmsmmsruovk bâjâìéçåäéîáëéêìçéåêéííáäìçäóííéw ahmmsmnopovtk Børsnotering ^ÑÇÉäáåÖÉåÉêåçíÉêÉíé h ÄÉåÜ~îåë cçåçëä êëk Ex-kupon prospekt af 11. januar

14 Investeringsforeningsbevisernes rettigheder Udlodning i US High Yield Bonds (RiverSource) rçäóííéìçäéí~äéë åö~åö êäáöíîá~ ãéçäéããéíëâçåíçáçéíâçåíçñ êéåçé áåëíáíìíéñíéêöéåéê~äñçêë~ãäáåöéåë å êãéêéäéëäìíåáåök ^ÑÇÉäáåÖÉåÑçêÉí~ÖÉêÉÑíÉêÑê~Çê~Ö~Ñ ~Çãáåáëíê~íáçåëçãâçëíåáåÖÉêìÇäçÇåáåÖ áüéåüçäçíáäçéåíáäéåüîéêíáçö äçéåçé äçîöáîåáåöçãìçäççåáåöëéäáöíáöé ÄÉä ÄIÇÉêçéÑóäÇÉêÇÉáiáÖåáåÖëäçîÉåë NS`~åÑ êíéâê~îíáäãáåáãìãëj ìçäççåáåök rçäççåáåöéåñçêommtìçö êâêkvirméêk ÄÉîáë~ÑåçãKâêKNMMK Ordinær generalforsamling cçêéåáåöéåëçêçáå êéöéåéê~äñçêë~ãj äáåö~ñüçäçéëçéåok~éêáäommuk Stemmeret bíüîéêíãéçäéãéêäéêéííáöéííáä~íçéäí~j ÖÉáÖÉåÉê~äÑçêë~ãäáåÖÉåIå êîéçâçãj ãéåçéëéåéëírç~öéñçêìçñçêçéååéi Ü~êÜÉåíÉí~ÇÖ~åÖëâçêíé cçêéåáåöéåë âçåíçêãççñçêéîáëåáåö~ññçêå ÇÉåÇçJ âìãéåí~íáçåñçêëáåéáåîéëíéêáåöëñçêj ÉåáåÖë~åÇÉäÉKeîÉêíãÉÇäÉãÜ~ê å ëíéããéñçêüîéêâêknmmé äóçéåçé~åj ÇÉäÉK aéäéñ àéäëéêiçéêìç îéë~ñcçêéåáåöéåë ÖÉåÉê~äÑçêë~ãäáåÖIíáäâçããÉêé ÖÉåÉJ ê~äñçêë~ãäáåöéåéå^ñçéäáåöëãéçäéãj ãéêñçêë îáçí~åö êw NF ÖçÇâÉåÇÉäëÉ~Ñ^ÑÇÉäáåÖÉåë êëj êéöåëâ~äi OF åçêáåö~ñîéçí ÖíÉêåÉëêÉÖäÉêÑçê ~åäêáåöéäëé~ñ^ñçéäáåöéåëñçêãìéi PF ^ÑÇÉäáåÖÉåëçéä ëåáåöiñìëáçåéääéê ëé~äíåáåöçö QF ~åçêéëé êöëã äiëçãìçéäìââéåçé îéçê êéê^ñçéäáåöéåk píéããéêéííéåâ~åìç îéëñçêçéáåîéj ëíéêáåöëñçêéåáåöë~åçéäéiçéêãáåçëínq Ç~ÖÉÑçêìÇÑçêÖÉåÉê~äÑçêë~ãäáåÖÉåÉê åçíéêéíé îéçâçããéåçéãéçäéãë å~îåácçêéåáåöéåëä ÖÉêK fåöéåñçêéåáåöë~åçéäéü~êë êäáöéêéíj íáöüéçéêk Opløsning/fusion af Afdelingen qáäîéçí~öéäëé~ñäéëäìíåáåöçã^ñçéäáåj ÖÉåëçéä ëåáåöéääéêñìëáçåâê îéëi~í ãáåçëíü~äîçéäéå~ñ^ñçéäáåöéåëë~ãäéj ÇÉÑçêãìÉÉêêÉéê ëéåíéêéíé ÖÉåÉê~äJ Ñçêë~ãäáåÖÉåIçÖ~íÄÉëäìíåáåÖÉåîÉÇí~J ÖÉëãÉÇãáåÇëíOLP~ÑÇÉ~ÑÖáîåÉ ëíéããéêkbêü~äîçéäéå~ññçêãìéåáââé êééê ëéåíéêéíé ÖÉåÉê~äÑçêë~ãäáåÖÉåI ãéåëíéããéêolp~ñçé~ñöáîåéëíéããéê ÑçêÑçêëä~ÖÉíçã~íçéä ëééääéêñìëáçåéêé ^ÑÇÉäáåÖÉåIâ~åÑçêëä~ÖÉíîÉÇí~ÖÉëé Éå Éâëíê~çêÇáå êöéåéê~äñçêë~ãäáåöiçéê áåçâ~äçéëãéçãáåçëípìöéêëî~êëéäkm ÇÉåÉâëíê~çêÇáå êéöéåéê~äñçêë~ãäáåö â~åñçêëä~öéíîéçí~öéëãéçolp~ñçé ~ÑÖáîåÉëíÉããÉêìÇÉåÜÉåëóåíáäIÜîçê ëíçêéåçéä~ññçêãìéåiçéêéêêééê ëéåj íéêéík Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 14

15 Beskatning ^ÑÇÉäáåÖÉåÄÉëâ~ííÉëáââÉëÉäîëí åçáöík rçäççåáåöçöâìêë~î~ååéêé áåîéëíéj êáåöëñçêéåáåöë~åçéäéäéëâ~ííéëüçë ãéçäéããéêåééñíéêçéüéêñçêö äçéåçé êéöäéêk Private midler (ej pensionsmidler) rçäóííéêñê~^ñçéäáåöéåñê~íê ââéë áåöéå~åçåíçëâ~ík üêéíëìçäóííéêë~ãíâìêëî êçáéå~ñ áåîéëíéêáåöëäéîáëéêìäíáãçáåçäéêéííéë íáäph^qkpâ~ííéãóåçáöüéçéêåéü~ê ÇÉêÑçêÇÉå ÇîÉåÇáÖÉçéäóëåáåÖÉêíáä~í ÄÉëâ~ííÉÇáíìÇÄóííÉâçêêÉâíK ^î~ååéîéçë~äö~ñ^ñçéäáåöéåëäéîáëéê ÄÉëâ~ííÉëëçãâ~éáí~äáåÇâçãëíK q~äîéçë~äöâ~ååçêã~äñê~íê ââéëá â~éáí~äáåçâçãëíéåk aìëâ~äëéäîë êöéñçêi~íçéö êéçáå ëâ~ííééäáöíáöé~î~ååéíáäëéäî~åöáîéäëéåi áçéíçáëëéçéäóëåáåöéêáââé~ìíçã~íáëâ áåçäéêéííéëk _ êåçöìåöéìåçéênu êâ~åçöë áåîéëíéêéááåîéëíéêáåöëäéîáëéêkaéê Ö äçéêççöë êäáöéêéöäéêñçêäéëâ~íåáåö ~ÑÜÉåÜçäÇëîáëìÇÄóííÉêçÖ~î~åÅÉêIëçã Çìëâ~äî êéçéã êâëçãé K Pensionsmidler fåîéëíéêáåöá^ñçéäáåöéåëäéîáëéêöéåj åéãéåâ~éáí~äééåëáçåiéåê~íéééåëáçå ÉääÉêÉåëÉäîéÉåëáçåÄÉëâ~ííÉëëÉäîJ ëí åçáöíçöéêëéäî~åöáîéäëéåìîéçâçãj ãéåçék rçäóííéêåé~ñçáåéáåîéëíéêáåöëäéîáëéê ë ííéëáåçé ééåëáçåëâçåíçéåìçéå Ñê~Çê~Ö~Ñ~Åçåíçëâ~íKaÉíë~ãäÉÇÉ ~Ñâ~ëíEë îéäêé~äáëéêéçéëçãìêé~äáj ëéêéçéfäéëâ~ííéëãéçnrbkbíéîík ìåçéêëâìçñê~íáçäáöéêé êçîéêñ êéëíáä ëéåéêé êk Selskaber rçäççåáåöãéçí~öéëëçã~äãáåçéäáö ëâ~ííééäáöíáöáåçâçãëík fåîéëíéêáåöñçêãáçäéêáîáêâëçãüéçëj çêçåáåöéåéêáââéîéäéöåéíáçéååé ^ÑÇÉäáåÖK Ex-kupon prospekt af 11. januar

16 Øvrige oplysninger Års- og halvårsrapport cçêéåáåöéåëêéöåëâ~äëã ëëáöéêéëìäí~í çéö êéëáçîéêéåëëíéããéäëéãéçäéj ëíéããéäëéêåéáâ~éáíéänmáäçîçãáåîéj ëíéêáåöëñçêéåáåöéêçöëééåá~äñçêéåáåöéê ë~ãí~åçêéâçääéâíáîéáåîéëíéêáåöëçêçj åáåöéêãkîkçöäéâéåçíö êéäëéçãñáj å~åëáéääéê~ééçêíéêñçêáåîéëíéêáåöëñçêj ÉåáåÖÉêçÖëéÉÅá~äÑçêÉåáåÖÉêãKîKçÖá îêáöíéñíéêçéêéíåáåöëäáåáéêiçéêéêñ~ëíj ë~í~ñcáå~åëíáäëóåéík cçêéåáåöéåël^ñçéäáåöéåëêéöåëâ~äë ê Éêâ~äÉåÇÉê êéíkcçêüîéêíêéöåëâ~äë ê ìç~êäéàçéêcçêéåáåöéåéå êëê~ééçêí ÄÉëí ÉåÇÉ~ÑÉåë~ãäÉíÄÉêÉíåáåÖÑçê cçêéåáåöéåçöéí êëêéöåëâ~ääéëí ÉåÇÉ ~ÑêÉëìäí~íçéÖ êéäëéçöä~ä~ååéãéçåçj íéêñçêüîéê~ñçéäáåökpéåéëíé êëê~ééçêí çöcçêéåáåöéåëîéçí ÖíÉêìÇäÉîÉêÉëé Ñçêä~åÖÉåÇÉîÉÇÜÉåîÉåÇÉäëÉíáä^ÇãáJ åáëíê~íçêéääéêcçêéåáåöéåéääéêâ~åüéåj íéëé ïïïkëéäáåîéëíkçâk üêëê~ééçêíéåêéîáçéêéë~ñéåëí~íë~ìíçj êáëéêéíêéîáëçêiëçãî äöéë~ñöéåéê~äj Ñçêë~ãäáåÖÉåK cçêéåáåöéåìç~êäéàçéêíáääáöéüîéêí êéå áââéjêéîáçéêéíü~äî êëê~ééçêíéêkpmk àìåáiçéêçññéåíäáöö êéëáåçéåìçö~åöéå ~Ñ~ìÖìëíã åéçîá~h ÄÉåÜ~îåë cçåçëä êëke~äî êëê~ééçêíéåâ~åáäáöj ÜÉÇãÉÇ êëê~ééçêíéåüéåíéëîá~áåíéêj åéík rçîáâäáåöéåá^ñçéäáåöéåëêéöåëâ~äëj ã ëëáöéêéëìäí~íçö~åçêéå ÖäÉí~ä ÑêÉãÖ ê~ñëâéã~éêåéíáäü àêék Tabel 2: Seneste regnskabstal Resultatopgørelse (tkr.) 2006 Renter og udbytter 0 Kursgevinster og -tab 0 Indtægter i alt 0 Administrationsomkostninger 0 Resultat før skat 0 Skat 0 Årets resultat 0 Balance (tkr.) 2006 Aktiver: Likvide midler 0 Obligationer 0 Kapitalandele 0 Afledte finansielle instrumenter 0 Andre aktiver 0 I alt, aktiver 0 Passiver: Medlemmernes formue 0 Afledte finansielle instrumenter 0 Anden gæld 0 I alt, passiver 0 Investeringsforeningen SEB Institutionel - US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon 16

17 Tabel 3: Fem års nøgletal Nøgletal Afdelingens afkast i pct.¹ Benchmark² afkast i pct Udlodning i kr. pr. andel à kr Omkostningsprocent ¹ Afdelingens hidtidige resultat er ingen garanti for den fremtidige performance. ² Benchmark: Merrill Lynch US High Yield Master Cash Pay, Constraint Administration aéë~ãäéçé~çãáåáëíê~íáçåëçãâçëíåáåj ÖÉêIÜÉêìåÇÉêçãâçëíåáåÖÉêíáäÄÉëíóêÉäJ ëéi~çãáåáëíê~íáçåiéçäiêéîáëáçåiíáäëóåi ã~êâéçëñ êáåöçöçééçíëéäëâ~äéíîáä áââéçîéêëíáöéoimmb~ñçéåü àéëíéñçêj ãìéî êçáá^ñçéäáåöéåáåçéåñçêêéöåj ëâ~äë êéíkcçêêéöåëâ~äë êéíomms~åj ÇêçÖÇÉåë~ãäÉÇÉçãâçëíåáåÖëéêçÅÉåí MBK Vederlag pâéã~éííáäü àêéîáëéêçéñçêëâéääáöéîéj ÇÉêä~ÖI^ÑÇÉäáåÖÉåÄÉí~äÉêK Tilsynsførende myndighed cáå~åëíáäëóåéí däkhçåöéîéàtq^inurmcêéçéêáâëäéêö` qéäéñçåwpprruouo qéäéñ~ñwpprruomm fåíéêåéíwïïïkñáå~åëíáäëóåéíkçâ Fuldstændigt og forenklet prospekt cçêéåáåöéåëñçêéåâäéçééêçëééâíéê áçéåíáëâãéçcçêéåáåöéåëñìäçëí åçáöé éêçëééâík_éööééêçëééâíéêçéñóäçéê Ä ÇÉâê~îÉåÉíáäÑìäÇëí åçáöéçöñçêéåâj äéçééêçëééâíéêàñkcáå~åëíáäëóåéíëäéj Tabel 4: Afdelingens vederlag Vederlag (tkr.) Budget Bestyrelse 31 0 Administrator SEB A/S Finanstilsynet 13 0 EléÖ êéäëéåáåâäkáââéü~åçéäëçãâçëíåáåöéêiîéj ÇÉêä~ÖíáäsmIaÉéçíÄ~åâçÖj~êâÉíj~âÉêIêÉîáëáJ çåçöçáîéêëéâçåíçêüçäçëçãâçëíåáåöéêãkîkf âéåçíö êéäëéåêkvsp~ñnpkçâíçäéêommr çãçéäóëåáåöéêááåîéëíéêáåöëñçêéåáåj ÖÉêëéêçëéÉâíÉêK cçêéåáåöéåëîéçí ÖíÉêÉêÉåáåíÉÖêÉêÉí ÇÉä~ÑÇÉíÑìäÇëí åçáöééêçëééâík Ex-kupon prospekt af 11. januar

18 VEDTÆGTER for Investeringsforeningen SEB Institutionel Investeringsforeningen SEB Institutionel Side 1

19 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SEB Institutionel. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er fra en videre kreds, offentligheden eller fra medlemskredsen for de enkelte afdelinger som begrænset i henhold til 3, stk. 2, jf. 4, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 13. MEDLEMMER 3. Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere foreningsandele, jf Stk. 2. For de enkelte afdelinger af foreningen kan det i henhold til 4 være bestemt, at afdelingerne alene optager medlemmer, der er juridiske personer, og at ingen deltagere i disse juridiske personer beskattes direkte af fortjeneste på foreningsandele eller af udlodning fra foreningen i henhold til gældende regler for fysiske personer. For sådanne afdelinger kan bevisudstedende, udloddende foreninger samt kontoførende foreninger ikke optages som medlemmer. AFDELINGER 4. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger, som kan eje aktier i foreningens helt eller delvist ejede administrationsselskab. Afdeling 1, SEB Institutionel Verden. Afdelingen retter henvendelse til institutionelle investorer, selskaber, fonde m.m. samt formuende personer. Afdelingen investerer fortrinsvis i børsnoterede aktier over hele verden. Investeringerne kan foretages direkte eller indirekte i andre af foreningens aktiebaserede afdelinger eller i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Afdelingen investerer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Fede- Investeringsforeningen SEB Institutionel Side 2

20 ration of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 pct. af formuen investere i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er udloddende. Afdeling 2, SEB Institutionel Alpha. Afdelingen retter henvendelse til institutionelle investorer, selskaber, fonde m.m. samt formuende personer. Afdelingen investerer fortrinsvis i børsnoterede europæiske aktier. Afdelingen kan for op til 10 pct. af formuen investere i børsnoterede aktier uden for Europa. Afdelingen kan for op til 10 pct. af formuen investere i andre af foreningens aktiebaserede afdelinger eller i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Afdelingen investerer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 pct. af formuen investere i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er udloddende. Afdeling 3, SEB Institutionel Europa Small Cap. Afdelingen retter henvendelse til institutionelle investorer, selskaber, fonde m.m. samt formuende personer. Investeringsforeningen SEB Institutionel Side 3

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Korte Obligationer

Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Korte Obligationer 1 3 Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Korte Obligationer Ansvar for prospektet s 0 7 0 9 0 1 6 8 0 7 0 5 0 7 0 6 0 7 0 5I~ 0 4 0 1 0 5 0 2 0 2 0 0 0 7 0 2 0 7 0 4 0 5 0 7 0 9 0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

B 0 3rsprospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI)

B 0 3rsprospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI) 1 3 B 0 3rsprospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI) Ansvar for prospektet s 0 7 0 9 0 1 6ї8 0 7 0 5 0 7 0 6 0 7 0 5 NF~ 0 4 і 0 1 0 5 0 2 0 2 0 0 0 7 0 2 0 7 і 0 4 0 5

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Europ 0 3iske Aktier

Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Europ 0 3iske Aktier 1 3 Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Europ 0 3iske Aktier (Under navne 0 3ndring til Europa H 0 3jt Udbytte) Ansvar for prospektet s 0 7 0 9 0 1 6 8 0 7 0 5 0 7 0 6 0 7 0 5I~ 0

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LD INVEST

VEDTÆGTER FOR LD INVEST VEDTÆGTER FOR LD INVEST Investeringsforeningen LD Invest Investeringsforeningen LD Invest FT nr. 11.158 CVR-nr. 28 70 59 21 Vedtægter august 2008 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SEBinvest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SEBinvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SEBinvest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SEBinvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følge af nye skatteregler. Vedtægterne ønskes

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Offentliggjort 26. november 2007

Offentliggjort 26. november 2007 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Korte obligationer Korte obligationer (Pension) Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer (Pension) Lange obligation Akk.

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

KAPITALFORENING SEBINVEST II

KAPITALFORENING SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENING SEBINVEST II Deleted: PROFESSIONEL FORENING NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforening SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Fælles ordinær generalforsamling afholdes mandag den 14. marts 2011 kl. 17.30 i Jysk Musik

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Specialforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 18. april 2013 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar 2014 kl. 9:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere