BRANCHEVEJLEDNING OM GULVLÆGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM GULVLÆGNING"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM GULVLÆGNING

2 Marts 2007, 1. udgave

3 Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Leverandøren Arbejdsgiveren De ansatte 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 9 Typiske arbejdsmiljøproblemer og løsninger ved gulvlægning Belastende arbejdsstillinger Tunge løft Støv Skadelige stoffer og materialer Brugsanvisninger Særlige krav til APV Udskiftning af kemikalier Akutte ulykker og skader Støj og vibrationer Kulde og træk Renoveringsopgaver i boliger 18 Tjekliste Indhold 3

4 4 Indledning

5 Indledning Denne branchevejledning beskriver de væsentligste arbejdsmiljøproblemer samt tilhørende løsninger i forbindelse med gulvlægning inden for byggeriet - med undtagelse af lægning af industrigulve, som ikke er medtaget i denne vejledning. Vejledningen indeholder også en kort gennemgang af en række forholdsregler, der i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse skal sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Indledning 5

6 Projektering og planlægning Projektering og planlægning kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, hvis de nødvendige forudsætninger allerede er indarbejdet i projekterings- og planlægningsfasen. Det kræver, at alle parter lever op til deres ansvar og pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven. Bygherren Når mere end én arbejdsgiver på samme tidspunkt beskæftiger flere end 10 personer på byggepladsen, har bygherren ansvar og pligt til at sørge for: afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder koordinering af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder udarbejdelse og vedligeholdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet Bygherrens pligter kan overdrages, hvis forudsætningerne er i orden - men det kan ansvaret ikke. Yderligere information om Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) kan findes på Projekterende Den projekterende skal i projektmaterialet sikre, at: arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse og den efterfølgende vedligeholdelse, 6 Projektering og planlægning

7 der er den fornødne plads og mulighed for at kunne anvende tekniske hjælpemidler, farlige stoffer og materialer substitueres, som fx limprodukter, særlige risici i forbindelse med arbejdet er beskrevet, som fx transport og løft af gulvmaterialer. Det betyder bl.a., at: tidsplaner er nøje planlagt, beskrevet og indarbejdet i hele projektet, adgangs- og transportarealer er etableret og dimensioneret til opgaven og de tekniske hjælpemidler der skal anvendes, materialer placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til arbejdsstedet samt adgangsog kørearealer for tekniske hjælpemidler, skur- og velfærdsfaciliteter er etableret. Leverandøren Leverandøren eller importøren af gulvbelægninger skal altid udarbejde anvisninger, som beskriver: vægtangivelser og løfteanvisninger brug af særligt værktøj, særlig fastgørelsesmetode og særlig transportmetode, hvor dette er påkrævet. hvilke sundhedsskadelige stoffer som evt. kan udvikles. Fx i forbindelse med svejsning af gulvbelægning af PVC. Leverandøren af gulvlakker, lime, fugemasser m.m. til byggeri skal forsyne disse produkter med kodenumre (MAL-koder). Produkter som er faremærket, skal endvidere forsynes med en leverandørbrugsanvisning. Arbejdsgiveren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren har pligt til at sørge for: at der er tekniske hjælpemidler til stede, der kan begrænse det tunge arbejde, at de ansatte instrueres i, hvordan hjælpemidlerne bruges, og sikre at de bruges, at der er brugsanvisninger for de tekniske hjælpemidler, at der er udarbejdet en skriftlig vurdering af arbejdet. Dette kan være en arbejdspladsvurdering (APV) for det konkrete arbejde, at der er udarbejdet arbejdspladsvurderinger samt en særlig APV for de anvendte farlige stoffer og materialer, at de ansatte får en grundig instruktion/uddannelse i, hvordan arbejdet kan udføres sikkert, at de ansatte har gennemført de lovpligtige uddannelser, som arbejdet kræver. Det drejer sig fx om arbejde med: - epoxyprodukter og PU-skum - bitumenmaterialer - truck og teleskoplæssere Endvidere er det en god idé at få udleveret Plan for Sikkerhed og Sundhed for det pågældende byggeri/projekt for at sikre, at der er taget højde for alle arbejdsmiljøforhold. Projektering og planlægning 7

8 De ansatte De ansatte har pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige inden for deres arbejdsområde. Det betyder bl.a., at de har pligt til at: bruge de tekniske hjælpemidler og værnemidler, som stilles til rådighed, gennemføre de nødvendige lovpligtige uddannelser, som kræves for at udføre det pågældende arbejde. Det kan eksempelvis være arbejde i forbindelse med: - epoxyprodukter og PU-skum - bitumenmaterialer - truck og teleskoplæssere Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde Selv når aftalegrundlaget (kontrakterne) er entydigt, kan det være nødvendigt, specielt på større opgaver, at holde et projektgennemgangsmøde for at få de sidste detaljer på plads i forhold til de øvrige aktiviteter, der indgår i det samlede projekt. På mødet bør følgende behandles og fastholdes i et referat: grænseflader/koordinering mellem aktørerne, tidsplanen, fælles sikkerhedsforanstaltninger, om der er særlige risici, muligheden for at anvende den planlagte brug af tekniske hjælpemidler. Netop fordi gulvfirmaerne ofte kommer sent ind i projektet/byggeriet, er det ekstra vigtigt, at man deltager i opstartsmødet. Opstartsfasen Selv om projektet klart fremgår af kontrakterne og evt. er præciseret på et projektgennemgangsmøde, skal skket instrueres. Dette bør ske på et opstartsmøde. På opstartsmødet gennemgås projektmaterialet og andre relevante oplysninger, og det aftales, hvem der er ansvarlig for: instruktion af nye medarbejdere, instruktion i brug af tekniske hjælpemidler, at gøre opmærksom på, om der er særlige risici. 8 Projektering og planlægning

9 Problemer og løsninger ved gulvlægning Typiske arbejdsmiljøproblemer og løsninger ved gulvlægning Belastende arbejdsstillinger Traditionelt har arbejdet med gulvlægning været ensbetydende med belastende arbejdsstillinger og knæliggende arbejde. Forhold som har medført en stor nedslidning af gulvlæggere. Typiske arbejdsmiljøproblemer og løsninger ved gulvlægning 9

10 Undgå knæliggende arbejde - stå op i stedet for at ligge på knæ: Brug værktøj med teleskopskaft ved alle opgaver, hvor det er muligt. Både spartler, svejsepistol, trådafskærer og ridsevogn kan monteres på teleskopskafter, så du kan stå op under arbejdet. Derved letter du belastningen af dine knæ. Tilrettelæg arbejdet, så du skifter mellem forskellige typer af opgaver og forskellige arbejdsstillinger. Hvis knæliggende arbejde ikke kan undgås, skal du bruge knæpuder ved arbejdet. Vi anbefaler at bruge fleksible og "åndebare" knæpuder, der tilpasser sig individuelt ved knæet. 10 Typiske arbejdsmiljøproblemer og løsninger ved gulvlægning

11 Tunge løft Undgå tunge løft. Brug generelt tekniske hjælpemidler som fx lifte, sækkevogne og andre tekniske hjælpemidler i stedet for at løfte og transportere udstyr og materialer manuelt - fx ved transport af gulvslibemaskiner. Ved lægning af installationsgulve kan der anvendes tekniske hjælpemidler med sug. Typiske arbejdsmiljøproblemer og løsninger ved gulvlægning 11

12 Brug tekniske hjælpemidler ved transport af limspande og spartelmasse for at undgå tunge løft. Undgå helt at løfte, hvis det er muligt. Hvis du alligevel er nødt til at løfte, brug da en god løfteteknik. Gå ned i knæene, løft med rank ryg og hold byrden lige foran kroppen. Pas på, at byrden ikke smutter - det kan give akutte rygskader. Fordel de tunge løft over arbejdsdagen, så du spreder belastningen. Varier arbejdet over hele arbejdsdagen mellem forskellige typer arbejdsopgaver. Sørg for, at der er brugsanvisninger for de anvendte maskiner og værktøj og udarbejd procedurer for kontrol af disse. Ved mindre opgaver fx spjældopgaver skal arbejdsgiveren være særlig opmærksom på om der er plads til, at tekniske hjælpemidler kan anvendes. Fx gulvlægning i rum med tungt inventar. Det er således vigtigt allerede ved første kontakt at informere kunden om behovet for hjælpemidler. Medbring et digitalkamera i forbindelse med tilbudsgivning hos kunden - det kan hjælpe med at sikre, at de rigtige hjælpmidler kommer med på opgaven. Støv Støv er både generende og sundhedsfarligt - og skal derfor undgås. Ved gulvlægning kan støvgener optræde i forbindelse med: håndtering af spartelmasse og ophældning af pulver slibning af gulve efter der er lagt spartelmasse slibning af gamle gulve - lakrester slibning af nye gulve inden de fx skal oliebehandles Brug derfor kun maskiner og værktøj med punktudsug, som er sikret i forhold til støvspredning. Brug fx kun gulvafhøvlere og slibemaskiner, der er forsynet med punktudsug samt støvfilter og tilsluttet en støvsuger. Støvsugeren skal være forsynet med et klassificeret mikrofilter, der tager de sidste fine partikler. 12 Typiske arbejdsmiljøproblemer og løsninger ved gulvlægning

13 Ved arbejde indendørs skal afsuget føres til det fri, hvis det er muligt, da recirkulation ikke er tilladt. Brug dog altid åndedrætsværn i forbindelse med gulvafhøvling og gulvslibning, hvis afsuget ikke kan føres til det fri. Filtrerede åndedrætsværn må kun benyttes samlet 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse benyttes enten åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn. Luftforsynet åndedrætsværn må benyttes hele dagen med pauser, hvis længder og antal afhænger af arbejdsbelastningen og generne. Åndedrætsværn med partikelfilter er en hel eller halvmaske med udskifteligt filter. Filtrene inddeles i klasserne P1, P2 og P3. Brug P2-filtre. Vær dog opmærksom på åndedrætsværn med partikelfilter ikke beskytter, når luften indeholder skadelige gasser og dampe fra overfladebelægninger. Skadelige stoffer og dampe I forbindelse med gulvlægning kan man komme i kontakt med såkaldte farlige stoffer og materialer - både ved hudkontakt og ved indånding. Det gælder bl.a. ved: håndtering af lime brug af polystyren påføring af bestemte laktyper slibning af trægulve svejsning af PVC-gulve Vær særlig opmærksom på at: Der ved svejsning af PVC-gulve kan dannes chlorforbindelser og andre luftvejsirriterende stoffer. Sørg derfor altid for at fjerne dampene effektivt ved hjælp af punktudsugning. Der ved slibning af trægulve kan være malinger som indeholder isocyanater. Ved slibning og skæring eller anden forarbejdning kan der afgives isocyanater, som ved indånding kan give allergisk astma. Farlige stoffer og materialer er bl.a. kendetegnet ved at: stofferne er opført på Arbejdstilsynets grænseværdiliste stofferne er mærket efter Miljøstyrelsens fareklasser (sort faretegn på orange mærkat) Brugsanvisninger Der skal medfølge en leverandørbrugsanvisning på dansk ved køb/levering af produkter, som indeholder farlige stoffer og materialer. Af leverandørbrugsanvisningen skal det bl.a. fremgå, hvilke sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler man konkret skal anvende i forbindelse med brugen af det pågældende produkt. Brugsanvisningens MAL-koder anviser de sikkerhedsforanstaltninger og værnemidler, som skal bruges. Brug dem. Typiske arbejdsmiljøproblemer og løsninger ved gulvlægning 13

14 En MAL-kode En MAL-kode består af to tal med en bindestreg i mellem. Tallet før bindestregen viser indholdet af opløsningsmidler og andre stoffer, som fordamper og dermed kan give skader ved indånding. Tallet efter bindestregen viser risikoen for skader ved direkte kontakt med hud, øjne og luftveje eller ved indtagelse af produktet. Fælles for begge tal er, at jo højere tal og dermed højere sundhedsfare - desto større krav til sikkerhedsforanstaltninger. De enkelte tal henviser til konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes i forbindelse med brug af produktet. Alle disse foranstaltninger findes i bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter (som kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside Kodenummeret skal altid være oplyst i brugsanvisningerne samt på produktets emballage. Det samme gælder, hvis produktet indeholder lavtkogende væsker (kogepunkt under 65 ). Det skal også oplyses på etiket og brugsanvisninger, om et evt. åndedrætsværn skal være luftforsynet eller ej. Eksempel på en MAL-kode En gulvlak med en MAL-kode på 1-1. I skemaet (bilag 2/Arbejdstilsynets bekendtgørelse) skal man tage stilling til: om der er tale om udendørs eller indendørs arbejde, samt om arbejdet foregår på små (< 4 m 2 ) eller store overflader (> 4m 2 ). Hvis der er tale om indendørs gulvlakering på overflader over 4 m 2 skal der bruges flg. sikkerhedsforanstaltninger: Tallet før bindestregen. Åndedrætsværn i form af gasfiltermaske. Der skal dog anvendes luftforsynet halvmaske, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker som fx acetone, ethanol mm. Hvis produktet indeholder lavtkogende væsker (kogepunkt under 65 ), skal disse oplyses på produktets etiket og brugsanvisning). Tallet efter bindestregen. Handsker, dog afhængig af om du bliver tilsmudset af lakken, om arbejdet er stænkende mm. Afhængig af hvor tilsmudsende arbejdet er, stiger kravene til sikkerhedsforanstaltninger. Det fremgår af skemaets noter. 14 Typiske arbejdsmiljøproblemer og løsninger ved gulvlægning

15 Ud fra leverandørbrugsanvisningen og anden viden om produktet skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning, som klart beskriver, hvordan man i den konkrete arbejdssituation skal håndtere produktet - herunder hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages. Denne brugsanvisning udarbejdes af sikkerhedsorganisationen og skal være til rådighed for alle virksomhedens ansatte. En fyldestgørende arbejdspladsbrugsanvisning fortæller fx ikke kun, hvilke personlige værnemidler man skal bruge, men også hvor på virksomheden de kan fås. Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal findes, hvor produktet anvendes - fx med fordel i en mappe i vognen. Førstehjælpsudstyr skal ligeledes være til stede samme sted. En arbejdspladsbrugsanvisning er samtidig et godt udgangspunkt for en arbejdsinstruktion af medarbejderne. Vær opmærksom på, at hvis man selv importerer farlige stoffer og materialer, er man som importør selv ansvarlig for at udarbejde leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger, anmelde produktet til Arbejdstilsynets produktregister samt fastsætte MAL-koder for produkterne. Særlige krav til APV ved arbejde med farlige stoffer og materialer Ud over den almindelige arbejdspladsvurdering (APV), som virksomheden ifølge loven er forpligtet til at lave for alle arbejdsmiljøforhold på virksomheden, skal der udarbejdes en særlig vurdering, når der arbejdes med farlige stoffer og materialer. Den særlige vurdering er en vurdering af, hvordan I konkret arbejder med det farlige stof eller materiale, og om der er særlige forhold ved arbejdet, som I skal være opmærksomme på. Man kan derfor med fordel tage udgangspunkt i de arbejdspladsbrugsanvisninger, som virksomheden allerede har lavet, da arbejdspladsbrugsanvisningerne skal indeholde oplysninger om sundhedsfarer, værnemidler og forholdsregler ved brug. Resultatet af vurderingen kan derfor fremgå ved, at man i den almindelige APV henviser til arbejdspladsbrugsanvisningen for det farlige stof eller materiale Hvis resultatet af vurderingen viser, at der er forhold, der ikke er i orden, fx at der mangler personlige værnemidler eller at ventilationen ikke er god nok, overføres problemet til den almindelige APV's handlingsplan med henblik på at finde en løsning. Det er et krav fra Arbejdstilsynet, at man laver en samlet liste over alle de farlige stoffer og materialer, der bruges, og henviser til leverandørbrugsanvisningerne. Udskiftning af kemikalier I forbindelse med virksomhedens APV - og specielt i gennemgangen af de anvendte kemikalier - skal man vurdere, om nogle af de anvendte produkter kan udskiftes med ufarlige eller mindre farlige produkter. Typiske arbejdsmiljøproblemer og løsninger ved gulvlægning 15

16 Det gælder også i forbindelse med en konkret opgave, hvor man allerede i planlægningsfasen skal vurdere om samtlige påtænkte produkter kan erstattes med mindre farlige eller lavere kodenumre. Hvis erstatning ikke kan foretages, skal dette kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet. Kodenummerede produkter som fx gulvlakker, limefugemasser m.m. skal erstattes med andre lignende produkter med et lavere kodenummer, hvor det er teknisk muligt - hvis det ikke kan lade sig gøre, skal man kunne dokumentere det over for Arbejdstilsynet. Du bør fx helt undgå at bruge rensemidler og lime, som afgiver skadelige dampe. Hvis de alligevel er umulige at undgå, skal du sørge for, at der er god ventilation på stedet. Vær opmærksom på, at det højest tilladte tal før bindestregen i kodenummeret for lime er 1 i brugsklar blanding, hvis limning i forbindelse med gulvlægning sker indendørs. Undgå endvidere at bruge slipmidler til slibning - brug afhøvling i stedet. Endvidere kan man bruge produktgennemgangen til at få ryddet op i kemikaliebeholdningen, så virksomheden kun ligger inde med de produkter, man rent faktisk anvender og har lavet arbejdspladsbrugsanvisninger for. Akutte ulykker og skader Ulykker og akutte skader ved gulvlægning sker gerne som følge af manglende oprydning og i forbindelse med snit og sårskader fra skarpt værktøj. Ryd derfor op og hold orden - så forhindrer du, at du og andre snubler over materialer, affald mm. Pas på det skærende værktøj. Mange ulykker inden for faget opstår som snit og sårskader. Hvor der er påbud om værnemidler skal disse bruges. Ved færdsel på en byggeplads skal sikkerhedssko og -hjelme bruges. Sko skal være med søm- og tåværn. Sikkerhedsbriller og høreværn skal anvendes. Risiko for ulykker minimeres ved fast el på etagen i forbindelse med brug af maskiner og værktøj. El-værktøj, der benyttes jævnligt, skal i øvrigt efterses af en sagkyndig mindst hver 2. måned. For dobbeltisolerede apparater må der gå 6 måneder - som gælder for de fleste elektriske værktøjer som anvendes på en byggeplads, da de er dobbeltisolerede og mærket med en dobbeltfirkant. Støj og vibrationer I forbindelse med gulvafhøvling og klargøring af underlag forud for lægning af linoleum bruges der gulvslibere, gulvafhøvlere og andre slibemaskiner. Vælg derfor de maskiner og arbejdsmetoder, der støjer og vibrerer mindst. 16 Typiske arbejdsmiljøproblemer og løsninger ved gulvlægning

17 Planlæg og tilrettelæg arbejdet så færrest muligt udsættes for støjen - og i så kort tid som muligt. Brug altid høreværn, hvis du arbejder med eller i nærheden af støjende maskiner. Brug ikke gulvslibere, gulvafhøvlere og slibemaskiner, når der er andre til stede i rummet. Håndbetjente vibrerende værktøjer som fx slibemaskiner og el-høvle belaster arme og hænder. Brug derfor de mest vibrationssvage maskiner med vibrationsdæmpende håndtag. Variér mellem forskellige typer af opgaver, så du ikke arbejder for længe ad gangen med vibrerende værktøj. Kulde og træk Kulde og træk afkøler kroppen og kan medvirke til, at muskler og ledbånd bliver stivere, og der derfor er risiko for overbelastning af bevægeapparatet. Ved afkøling af hænderne nedsættes føleevnen og evnen til at arbejde præcist. Dette øger risikoen for skæreulykker og andre ulykker på grund af nedsat føleevne. Sørg derfor for inddækninger, hvis der arbejdes i åbne konstruktioner og lignende over længere tid. Dette gælder specielt ved nybyggeri. Brug passende og beskyttende arbejdsbeklædning - med god pasform og passende isoleringsevne, som kan imødegå kuldebelastningen. Hvis siddende eller knælende arbejdsstillinger med direkte berøring af kolde eller fugtige flader ikke kan undgås, skal der anvendes egnet underlag. Renoveringsopgaver i boliger Ved mindre renoveringsopgaver i boliger bliver arbejdet typisk udført, mens der er beboere eller brugere i bygningerne. Det kan skabe unødige problemer. En god kontakt til beboerne er derfor nødvendig. Følg evt. følgende punkter: Skab god kontakt i beboerne allerede i planlægningsfasen af den samlede opgave. Sørg for, at der skabes god plads til brug af og midlertidig frasætning af tekniske hjælpemidler. Og at dette er aftalt, inden arbejdet påbegyndes. Beboerne skal ifølge lejeloven bl.a. varsles om: - hvornår arbejdet i de enkelte opgange/lejligheder påbegyndes og afsluttes. - arbejdets betydning for adgangsveje. - støv og støjgener. - niveau for efterfølgende oprydning og rengøring. Typiske arbejdsmiljøproblemer og løsninger ved gulvlægning 17

18 Tjekliste Tjekliste over arbejdsmiljøforhold ved gulvlægning Brug denne tjekliste, hvis du som bygherre og projekterende skal vurdere, om der er taget stilling til de mest almindelige arbejdsmiljøforhold i forbindelse med gulvlægning. Eller hvis du som udførende skal udarbejde en arbejdspladsvurdering eller en arbejdsinstruktion. Listen er af gode grunde ikke fuldstændig, men har medtaget de mest udbredte arbejdsmiljørisici for gulvlæggere. Udbyg gerne listen selv. ARBEJDSPLADS- VURDERING Er der gennemført en APV for hjemmevirksomhed Er der udarbejdet en APV for det konkrete arbejde sæt kryds! INSTRUKTION Får alle nye medarbejdere en ordentlig instruktion Får alle en instruktion forud for nye opgaver (arbejdsbeskrivelser), samt i brug af tekniske hjælpemidler Har medarbejderne fået de lovpligtige uddannelser, hvis de skal arbejde med fx epoxy, asfaltmaterialer m.m. TUNGE LØFT OG ARBEJDSSTILLINGER Er der jævne og gode adgangs- og transportveje for materialer og værktøj Er der egnede tekniske hjælpemidler til stede til håndtering af tunge byrder fx materialer, værktøj og maskiner m.m. Er der mulighed for at variere mellem forskellige typer opgaver og dermed fordele eventuelle belastninger hensigtsmæssigt Bruges der stående værktøj i stedet for knæliggende arbejde STOFFER OG MATERIALER Er der støvende slibearbejde og anvendes maskiner med støvfiltre/støvsuger Anvendes der farlige stoffer og materialer (fx lime og rensemidler), og er der mulighed for at erstatte disse til ufarlige eller mindre farlige produkter. Er der mulighed for god ventilation i arbejdslokalet Er leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger til stede i virksomheden Er der udarbejdet en særlig APV i virksomheden Bruges de korrekte personlige værnemidler ULYKKER Er arbejdsstedet ordentligt ryddet så snuble og faldulykker kan undgås Bruges de korrekte personlige værnemidler Er det anvendte værktøj godkendt og efterset STØJ OG VIBRATIONER Anvendes der støj- og vibrationssvage maskiner Bruges der høreværn og vibrationsdæmpende håndtag Planlægges arbejdet med mindst mulige gener for de øvrige faggrupper ANDRE FORHOLD Er der foranstaltninger mod kulde og træk 18 Tjekliste

19

20 Vil du vide mere? På kan du læse og printe vore branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Få de seneste nyheder vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Se bl.a. Belysning og elforsyning på byggepladsen, varenr: Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed, varenr: Bygningsrenovering, varenr: De 10 små håndværkere (el-vejledning), varenr: En farlig historie om stoffer og materialer, varenr: Fotogene gulvlæggere: Folder, varenr: Video, varenr: God praksis i forebyggelse af arbejdsulykker i bygge & anlægsbranchen, varenr: Gode tekniske hjælpemidler, varenr: Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge & Anlæg, varenr: Indretning af skurvogne og lignende, varenr: Introduktion til arbejdsmiljø, bygge & anlæg: Kursusmappe, varenr: Kursusbevis, varenr: Plancher, varenr: Isolering med mineraluld, varenr: Når du støder på asbest, varenr: Publikationer - oversigt, varenr: Serigrafi og kodenumre, varenr: Sig fra! Sig stop!, varenr: Støv på byggepladsen, varenr: Vi har ingen problemer med sikkerhed. Gode råd om sikkerhed, varenr: Faktablad om træ- snedker- og tømrerarbejde, varenr: Faktablad om APV for træ- snedker- og tømrerarbejde, varenr: Faktablad om uddannelseskrav for snedkere og tømrere, varenr: Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videnscenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: , Varenummer Marts 2007 Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM. GLARMESTRE i byggeriet

BRANCHEVEJLEDNING OM. GLARMESTRE i byggeriet BRANCHEVEJLEDNING OM GLARMESTRE i byggeriet September 2006, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter Bygherren Projekterende/rådgivende Leverandøren Glarmesteren De ansatte 9 Anvendelse af glas

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Peter Nielsen KORTLÆGNING HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES DATO FOR UDFØRELSE DATO FOR OPFØLGNING

Peter Nielsen KORTLÆGNING HVAD ER ÅRSAGEN TIL PROBLEMERNE HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES DATO FOR UDFØRELSE DATO FOR OPFØLGNING Firma Montage A/S Navn Arbejdsområde Vinduesmontage 9 Vinduespartierne er efterhånden blevet så tunge, at det er umuligt at håndtere dem manuelt Anvend tekniske hjælpemidler uarb. oversigt over mulige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Tekstil og papir Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Grusgrave Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Gulvlægning brancheundervisningsnotat

Gulvlægning brancheundervisningsnotat .. Gulvlægning brancheundervisningsnotat 1. marts 2015 Indledning. Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere