Klimaoptimering. Økologisk bedrift med ægproduktion SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaoptimering. Økologisk bedrift med ægproduktion SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE"

Transkript

1 Klimaoptimering Økologisk bedrift med ægproduktion SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

2 FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen kommer især fra bearbejdningen af jorden, brugen af fossil energi og gødning og fra dyrenes foderomsætning. Der udledes kuldioxid, metan og lattergas, men belastningen omregnes til såkaldte CO 2 -ækvivalenter. Det er muligt at finde besparelser på klimaregnskabet. I mange tilfælde giver det samtidig en økonomisk besparelse. Ideer til klimatiltag for en bedrift med ægproduktion 1 Få styr på dit energiforbrug og din klimapåvirkning et nødvendigt udgangspunkt. 2 Udskift lysstofrør med LED-rør i bygningerne - det mindsker strømforbruget til belysning. Ventilation er typisk en stor energiforbruger og er også et potentielt besparelsesområde. 3 Optimering af fodringen og robuste dyr giver bedre foderudnyttelse. Foderet udgør ¾ af klimabelastningen i en ægproduktion. 4 Dyrk kløvergræs i sædskiftet hvert fjerde eller femte år. Det giver kulstof og frodighed i jorden og samme totaludbytte i korn og bælgsæd, som når man kun dyrker korn og bælgsæd. 5 Dyrk efterafgrøder og grøngødning, så der indbygges mere kulstof i jorden. 6 Bliv energiproducent ved dyrkning af energitræer eller med vindmøller/solceller eller biogas. 7 Opbevaring af og gødskning med fjerkrægylle er langt mere effektiv end med dybstrøelse eller møg. Gylle kan fordeles mere nøjagtigt og planterne udnytter kvælstoffet i gyl len bedre, og med højere udbytter i marken, bliver klimabelastningen mindre pr. kg afgrøde. 8 Etablering af naturstriber, læhegn og insektvolde, som binder kulstof i jorden. 9 Brug lavt dæktryk i marken og højt på vejen. Det sparer diesel. 10 Indstil ploven korrekt og pløj ikke for dybt, max 7 km/time det sparer på dieselforbruget til markarbejde. 11 Brug lastbil til transport i stedet for traktor, når afstanden er over 3-4 km. 2

3 Modelejendom med ægproduktion I dette hæfte giver vi et eksempel på, hvor meget klimaregnskabet kan forbedres for en økologisk bedrift med ægproduktion. På modelejendommen er ægproduktionen fordelt på tre ejendomme inden for en afstand på 1,6 km. Bedriften har eget pakkeri, hvor æggene pakkes i bakker á 6 æg. Markdriften producerer foder svarende til halvdelen af dyrenes behov i form af korn og hestebønner. Det hjemmeavlede foder opbevares i en Dancorn-silo på én ejendom og køres der fra til kornsiloer på de to andre ejendomme. Korn og hestebønner varmebehandles ikke. Det indkøbte tilskudsfoder køres direkte fra foderstoffirmaet til de tre ejendomme. Om sommeren hentes 1,5 ton kløvergræs og lucerne om dagen til hønsene. Om vinteren anvendes ensilage. Der er 8 ha hønsegård med poppel. Træet flises efter 7-8 år og flisen sælges. Klimaregnskab for bedriften Den samlede klimabelastning for bedriften er beregnet til 735 ton CO 2. Det svar til 1,69 kg CO 2 pr. kg æg. I dette tal indgår markdriften, foderindkøb, forbrug af strøm og diesel samt energipopler i hønsegården, læhegn etc. og den CO 2, der bliver bundet i dette system. Opdræt af hønniker og ægpakkeriet er også inkluderet. Til sammenligning blev klimabelastningen estimeret til 1,80 kg CO 2 pr. kg æg i rapporten Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg fra Videncentret for Landbrug og Agrotech baserede beregningerne på data fra 2 opdrætsenheder og 5 ægproduktionsenheder. 3

4 Figur 1. Gårdens udledning af drivhusgas fordelt på kilder (ton CO2-ækv.) LU LU C F) ng ntn i e( us nd Be pla nd eri Fo d gi Ku ls tof bin La din hu ret rte po Im kø b te ds sæ yrg sd dy us fh ga nin ng Ud bri kif nin ød dn rgø ran +t ion tat ins sk Ma g ing ort sp rbr ifo erg En -200 ug I figur 1 ses modelejendommens udledning af klimagasser omregnet til CO2-ækvivalenter fordelt på kilder. Begrebet LULUCF er fra FN s Klimakommission og dækker over ændret brug af landskabet i forhold til naturlig plantevækst. I figur 2 ses klimabelastningen fordelt på kilder i den økologiske ægproduktion. Figur 2. Kilder til drivhusgasser i den økologiske ægproduktion (Nielsen et al., 2013) 12 % 8% 2% 2% 76 % n Foder n El n Gødning 4 n Diesel n Andet

5 KLIMAOPTIMERING FOR MODELEJENDOMMEN Modelejendommen har allerede gjort nogle tiltag, som nedbringer klimabelastningen på ejendommen: Kløvergræs med rundt i sædskiftet. Der indbygges 1,8 ton CO 2 pr. ha ved at lade kløvergræs indgå i sædskiftet med korn. Når kløvergræssets forfrugtsværdi i sædskiftet udnyttes optimalt, stiger kornudbyttet med ca. 25 % og dermed reduceres klimagas-udledningen pr. kg produceret afgrøde. Beplantning af hønsegården Hønsegården på 8 ha er tilplantet med poppel. Træerne binder kulstof og reducerer dermed klimagasudledningen. På sigt kan flis fra poplerne afsættes til et centralt flisfyringsanlæg i landsbyen eller til et kraftvarmeværk. Flis anses for at være CO 2 -neutral, hvilket vil sige, at det ikke afgiver mere CO 2 ved afbrænding end det har optaget under væksten. Energipoppel binder knap 13 ton CO 2 pr. ha. Klimavenlig med hjemmeavlet foder Den store amerikanersilo er god til opbevaring af hjemmeavlet foder, da den effektivt blander de forskellige afgrøder, og da tørringen sker med minimalt ressourceforbrug. 5

6 Høns bør fasefodres. Som hjemmeblander af foder er det nemmere løbende at justere foderrationen og dermed optimere foderudnyttelsen, da korn og tilskudsfoder kan blandes i rette forhold. Med hjemmeavlet foder bruges desuden mindre fossilt brændstof til opvarmning og transport af korn. Energirapport Energiforbruget er blevet målt, og der er lavet en rapport af energikonsulenter, som påpeger potentielle tiltag til energibesparelser. Det er et vigtigt udgangspunkt for at gøre det rigtige. Nedenfor ses en række forslag til yderligere tiltag: Udskiftning af glødepærer til LED Lyset skal være tændt hos hønsene hele dagen for ikke at forstyrre æglægningsrytmen og for at formindske risikoen for gulvæg, klumpning og anden uhensigtsmæssig adfærd. Skift til LED vil spare strøm og dermed udledning af CO 2. Modelejendommen har allerede udskiftet én række i det ene hønsehus. Hvis samtlige glødepærer på bedriften udskiftes til LED, kan klimabelastningen reduceres med næsten 40 ton CO 2. Biogasanlæg Hvis hønsegødningen kommer ind over et biogasanlæg, er der en besparelse i form af en substituering af fossilt brændsel. Biogasanlæg omsætter kulstof i husdyrgødning og planterester til metan og CO 2. Metanen kan udnyttes til el og varmeproduktion. Fjerkrægødning er eftertragtet substrat i biogasanlæg på grund af det høje tørstofindhold. Der er 3,5 gange mere biogas pr. ton sammenlignet med kvæggylle. For vores modelejendom kunne det være en mulighed at etablere et gårdbiogasanlæg i samarbejde med det nærliggende industrianlæg, som har et meget stort varmebehov. 6

7 Hyppig udmugning og opbevaring som gylle Nu muges dybstrøelsen ud 2-3 gange i hver periode, dette giver en forholdsvis stor fordampning af kvælstof. Udmugning 2-3 gange pr. uge til en gylletank med låg giver langt mindre kvælstoffordampning. Med hyppig udmugning og opbevaring i gylletank, undgår man såvel fordampning i hønsehus og stak, som udsivning fra markstak med hønsemøg. Gødskning med hønsegylle Gødskning med hønsegylle kan udføres langt mere nøjagtigt end med fast gødning fra fjerkræ. Det skyldes, at fast fjerkræmøg er meget koncentreret og derfor skal udbringes i et meget tyndt lag. Når fjerkrægødning bliver blandet op i vand, kan man selv bestemme, hvor stærk gyllen skal være, og den kan spredes nøjagtigt. Der importeres svinegylle på modelejendommen, ca. 0,4 DE/ha. Hvis fjerkrægødningen blev opbevaret og udbragt som gylle, vil egen fjerkrægødning kunne udnyttes så meget bedre, at import af svinegylle ikke længere vil være nødvendig. Mindre pløjedybde og korrekt kørsel med plov Arbejdsdybden spiller en stor rolle for forbruget af brændstof. Derudover kan man spare brændstof ved ikke at køre for stærkt og ved at indstille ploven korrekt. Hvis man ikke har gjort specielt meget ud af indstilling af traktor og plov, og man pløjer hurtigere end 6-7 km i timen, kan der ved optimering spares 7-8 l diesel/ha. Bedre foderudnyttelse For at kunne vurdere foderudnyttelsen på bedriften må man vide, hvor meget foder der avles i marken, foderforbruget i de forskellige staldafsnit og den nøjagtige ægproduktion. For modelejendommen har vi anslået disse størrelser. Generelt udgør foderet cirka 3/4 af klimabelastningen ved økologisk ægproduktion, og derfor har selv små forbedringer af foderudnyttelsen stor effekt. Teoretisk kunne en anden hønserace forbedre foderudnyttelsen, men i praksis kan der kun skaffes dyr fra to racer. Modelejendommen kan reducere klimabelastningen med 45 % De to områder, som bidrager mest til at mindske klimabelastningen, er energiproduktion med træer og biogas, men også energibesparelser giver stor virkning. En række tiltag af traditionel landbrugsmæssig art bidrager dog også væsentligt. 7

8 Tiltag til klimaoptimering af modelejendom Klimabelastning (ton CO 2) Procent af ikke-optimal drift Ikke-optimal klimabedrift 860,0 100,0 Kløvergræs i sædskiftet -45,0 5,2 Energitræer i hønsegården -102,0 11,9 Hjemmeblandet foder, høns Nudrift 713,0-11,8 1,4 Udskiftning til LED-pærer* -39,4 4,6 Biogasanlæg, varme og elprod.** -160,4 18,6 Gødskning med gylle, merudbytte -16,3 1,9 God pløjning -3,4 0,4 Bedre foderudnyttelse*** -14,1 1,6 Alt. opvarm. (stoker, varmepumpe)* -21,6 2,5 Klimaoptimeret drift 457,9 53,2 Kilder: *Sustainor Handlingsplan for energibesparelser Niels & Grete Riis, ** Lemvig biogas hjemmeside, *** Klimavenlige tiltag økologisk konsumægsproduktion Videncentret for Landbrug. Æg og fjerkrækød er klimavenligt animalsk protein Æg og fjerkræprodukter er noget af det mest klimavenlige animalske protein, der kan produceres. Det skyldes blandt andet, at en høne ikke producerer metan, har en ret høj foderudnyttelse, lægger mange æg, og at kyllinger har en høj foderudnyttelse og en høj daglig vægtforøgelse. Kilder: Beregningerne er foretaget ved hjælp af en tilpasset udgave af Climate Yardstick, CLM, og C-Tool. Effekter af tiltag til reduktion af landbrugets udledninger af drivhusgasser af J. E. Olesen et al. DCA rapport nr Livscyklusvurdering af økologiske og konventionelle planteavlssædskifter af M.T. Knudsen et al. Bilag til følgegruppemøde med FVM, 5. og 6. sept Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg, VFL og Agrotech Handlingsplan for energibesparelser Niels og Grete Riis, Sustainor. Udgiver: Økologisk Landsforening Forfattere: Carsten Markussen og Irene Fisker, Økologisk Landsforening Kontakt: Carsten Markussen, tlf , mail Layout: ph7 kommunikation, Hæftet er svanemærket. Hæftet er en del af projektet Fem klimaoptimerede økologiske bedriftstyper, som har fået støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug.

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg Udgivet: 2013 Rapporten er udarbejdet af: Tina Clausen, Videncentret

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt Hvordan ør vi det www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt 21 Klimaforandringer og landbruget 4 Landbrugets udslip og muligheder 6 Udfordringer for et klimavenligt

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Samlede danske drivhusgasudledninger

Samlede danske drivhusgasudledninger Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Samlede danske drivhusgasudledninger Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, 20/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Indenlandske drivhusgasudledninger

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-89-8 Udgivet af: Det Etiske Råd 2010 Grafisk

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2 Klimakatastrofe eller bare tidligere forår... Hvad vi kan og bør gøre for at bremse klimaændringerne side 2 Klimanyt udvalgte korte nyheder side 3 Klimaproblemerne kort fortalt side 45 Hvad kan Danmark

Læs mere

Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner.

Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner. Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner. Fordelene ved økologisk biogasproduktion på økologiske bedrifter blev præsenteret på den afsluttende begivenhed af SUSTAINGAS projektet:»økologisk

Læs mere

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild Lisbeth Mogensen 1, Ulla Kidmose 2, John E. Hermansen 1 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og 2 Institut for Fødevarekvalitet 15. juni

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere