Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat)"

Transkript

1 Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh.: Morten E. G. Jørgensen Sagsnr.: Dok.: UDKAST Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat) 1 I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2015, [som ændret ved ], foretages følgende ændring: 1. I 124, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:»tilsvarende straffes en varetægtsarrestant, der som frihedsberøvet i institution m.v. uretmæssigt besidder en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr på institutionen m.v.«. 2 Loven træder i kraft den 1. marts Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret 2.2. Justitsministeriets overvejelser 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationerne mv. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning 1.1. Efter straffelovens 124, stk. 4, er det strafbart som anholdt eller fængslet uretmæssigt at besidde en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr i et arresthus eller et lukket fængsel. Formålet med lovforslaget er at udvide anvendelsesområdet for straffelovens 124, stk. 4, til også at omfatte personer, der er varetægtsfængslet i surrogat. Baggrunden for forslaget er bl.a., at der har været eksempler på, at tilstedeværelsen af mobiltelefoner under varetægtsfængsling i surrogat har vanskeliggjort eller hindret efterforskningen af en straffesag. Besiddelse af kommunikationsudstyr er således et reelt problem, og flere politikredse har oplyst, at problemets karakter er det samme i relation til surrogatanbragte arrestanter som i relation til arrestanter, der er anbragt i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. Det er på den baggrund Justitsministeriets opfattelse, at de hensyn, der ligger bag kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr som anholdt eller fængslet i et arresthus eller et lukket fængsel, også gør sig gældende i forhold til personer, der er varetægtsfængslet i surrogat. Det foreslås derfor, at straffelovens 124, stk. 4, ændres, således at besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat ligeledes bliver kriminaliseret. 2

3 1.2. Lovforslaget indebærer således, at det bliver strafbart for varetægtsarrestanter, der er frihedsberøvet i institution mv., uretmæssigt at besidde mobiltelefoner eller lignende kommunikationsudstyr under opholdet på institutionen mv. Det drejer sig om personer, som i medfør af retsplejelovens 765, stk. 2, nr. 3, efter rettens bestemmelse i stedet for varetægtsfængsling har ophold i egnet hjem eller institution, eller som i medfør af retsplejelovens 765, stk. 2, nr. 4, skal undergive sig psykiatrisk behandling eller afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende, om fornødent på hospital eller særlig institution (surrogatanbragt), samt varetægtsarrestanter, som i medfør af retsplejelovens 777 er anbragt i anstalt for personer, der udstår fængselsstraf eller forvaring, eller i hospital mv. (overført til fuldbyrdelsesanstalt mv.). Varetægtsarrestanter, som i medfør af retsplejelovens 770, stk. 2, af helbredsmæssige grunde er anbragt uden for varetægtsfængsel, vil også være omfattet. Der foreslås ikke nogen tilsvarende udvidelse af straffelovens 124, stk. 4, for så vidt angår besøgende og andre udefrakommendes uretmæssige medtagen af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i institutionen mv. Det bemærkes dog, at den udvidede kriminalisering af varetægtsarrestanters uretmæssige besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr medfører, at besøgende eller andre udefrakommende, som medbringer sådan udstyr med henblik på at sætte en varetægtsarrestant i besiddelse af udstyret, efter omstændighederne vil kunne straffes for medvirken (eller forsøg herpå). 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Gældende ret for uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i arresthus eller lukket fængsel Straffelovens 124, stk. 4, blev indført ved lov nr. 527 af 6. juni 2007 om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.). Bestemmelsen kriminaliserer uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr og omfatter anholdte og fængslede 3

4 personer i arresthuse og lukkede fængsler. Overtrædelse af straffelovens 124, stk. 4, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Baggrunden for straffelovens 124, stk. 4, er bl.a., at mobiltelefoner mv. gør det muligt for varetægtsarrestanter, der enten er fængslet i isolation eller underlagt brev- og besøgskontrol, at omgå disse kontrolforanstaltninger og derved eventuelt modvirke politiets efterforskning. Hertil kommer, at mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr kan være med til at gøre det nemmere for indsatte at planlægge undvigelse fra fængsler og arresthuse samt at begå ny kriminalitet, herunder narkokriminalitet inden for kriminalforsorgens institutioner. Justitsministeriet fandt på den baggrund, at en kriminalisering kunne være et effektivt middel til at nedbringe antallet af mobiltelefoner Ved en fængslet forstås en person, der afsoner fængselsstraf eller forvandlingsstraf for bøde, eller som er varetægtsfængslet. Udtrykket arresthus omfatter 36 arresthuse i Danmark fordelt over hele landet. Herudover er der Københavns Fængsler (Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel og Politigårdens Fængsel mv.) samt arrestafdelinger i nogle af de åbne og lukkede fængsler. Hertil kommer endvidere Institutionen for Frihedsberøvede Asylansøgere, Ellebæk. Omfattet af udtrykket lukket fængsel er de lukkede fængsler, der for tiden er Statsfængslet i Vridsløselille, Anstalten ved Herstedvester, Statsfængslet i Nyborg, Statsfængslet i Ringe, Statsfængslet Østjylland og en række lukkede fængselsafdelinger i de åbne fængsler. Endvidere gælder bestemmelsen om straf for uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr også for personer, der i medfør af straffelovens 70 er anbragt i forvaring i arresthuse og lukkede fængsler, jf. straffelovens 124, stk. 6. Bestemmelsen omfatter desuden udlændinge, som er frihedsberøvet i et arresthus eller lukket fængsel efter de særlige regler i udlændingeloven. Bestemmelsen om uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner mv. omfatter ikke tvangsanbragte personer. Uden for bestemmelsen falder således f.eks. personer, der i medfør af straffelovens 68 og 69 er dømt til anbringelse i hospital for sindslidende eller i institution for personer med vidtgående psykiske handicap. 4

5 Uden for bestemmelsen falder endvidere personer, der er varetægtsfængslet i surrogat, eksempelvis unge mennesker, der i stedet for varetægtsfængsel i arresthuse og lukkede fængsler er frihedsberøvet i institution mv., samt personer, der i medfør af straffelovens 74 a er idømt ungdomssanktion og er frihedsberøvet i institution mv I uretmæssig besiddelse af en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr ligger, at den pågældende skal have det omhandlede udstyr enten på sin person eller i sit opholdsrum, i sit skab på arresthusets eller fængslets arbejdsplads eller andre steder, der er undergivet vedkommendes rådighed. Der kan i den forbindelse afhængigt af omstændighederne foreligge besiddelse, selv om den pågældende har gemt udstyret på fællesarealer. Det bemærkes, at selv en meget kortvarig besiddelse af udstyret er strafbar efter bestemmelsen. Strafbar medvirken (eller forsøg herpå) til en indsats uretmæssige besiddelse vil eksempelvis kunne foreligge, hvis en person kaster en mobiltelefon ind over muren til et arresthus eller lukket fængsel med henblik på at bringe telefonen i en indsats besiddelse. På samme måde vil det kunne udgøre strafbar medvirken at sende en mobiltelefon med posten til en indsat. For så vidt angår besøgende og andre, der opdages med udstyret i et arresthus eller lukket fængsel, må det bero på en konkret vurdering, om udstyret opbevares af den pågældende med henblik på at sætte en indsat i besiddelse af udstyret Det er endvidere strafbart som besøgende eller anden udefrakommende uretmæssigt at medtage en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr i et arresthus eller lukket fængsel. Dette omfatter alle, der får adgang til et arresthus eller lukket fængsel, eksempelvis medarbejdere, eksterne håndværkere samt besøgende, herunder forsvarere. Der kan straffes for uretmæssigt at medtage en mobiltelefon mv., selv om det i det pågældende tilfælde ikke kan lægges til grund, at f.eks. en besøgende har haft forsæt til at overdrage en medbragt mobiltelefon til en anholdt eller fængslet person. 5

6 Hermed kan eksempelvis en besøgende i et lukket fængsel, der medtager (eller forsøger at medtage) en mobiltelefon uden om sikkerhedsforanstaltningerne, straffes, selv om det anføres, at telefonen blev medbragt med henblik på, at den pågældende selv kunne gennemføre telefonsamtaler i fængslet Det kommunikationsudstyr, som er omfattet af forbuddet, er elektronisk udstyr, der sætter eller sammen med andre enheder vil kunne sætte en person i stand til at kommunikere med andre i lyd, tale eller på skrift. Det er f.eks. tilfældet, når der er tale om besiddelse af hele mobiltelefoner, satellittelefoner, walkie talkie-enheder, (håndholdte) computere og personsøgere. Omfattet er også f.eks. trådløse telefoner og trådløse hovedtelefonsæt (såkaldte headset), der sætter besidderen i stand til at kommunikere via en enhed, der er tændt i det omgivende område. Visse tv-spil (såkaldte spillekonsoller) vil også kunne være omfattet. Besiddelse af tilbehør eller enkelte dele af kommunikationsudstyret, herunder f.eks. et batteri til en mobiltelefon, en enhed, der kan oplade et sådant batteri, eller et sim-kort, der etablerer forbindelsen fra en mobiltelefon, kan straffes som forsøg, hvis det bevises, at der foreligger forsæt til at fuldbyrde en overtrædelse af bestemmelsen om straf for uretmæssig besiddelse af mobiltelefon mv Med hjemmel i straffuldbyrdelseslovens 36, stk. 4, 2. pkt., og retsplejelovens 776, 1. pkt., har justitsministeren fastsat regler om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr, jf. 2, stk. 1, nr. 11, i bekendtgørelse nr. 406 af 9. april 2015 (genstandsbekendtgørelsen) og tilhørende vejledning nr af 13. april 2015 (genstandsvejledningen). Med hjemmel i straffuldbyrdelseslovens 53, stk. 1, 1. pkt., har justitsministeren fastsat regler om gennemførelsen af afsoneres ret til besøg, herunder besøgendes retmæssige besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr, jf. 7 i bekendtgørelse nr. 407 af 9. april 2015 (besøgsbekendtgørelsen) og tilhørende vejledning nr af 13. april 2015 (besøgsvejledningen). Endvidere er der med hjemmel i retsplejelovens 776 fastsat regler om varetægtsarrestanters ret til besøg, herunder de besøgendes adgang til at 6

7 medbringe mobiltelefoner mv., jf. 50, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 419 af 9. april 2015 (varetægtsbekendtgørelsen) og vejledning nr af 13. april 2015 (varetægtsvejledningen). I kriminalforsorgens institutioner er der i dag lokale regler eller praksis om ansattes mulighed for at medtage og anvende private mobiltelefoner i tjenesten. I flere af kriminalforsorgens lukkede fængsler er der indført et generelt forbud mod at medbringe og anvende private mobiltelefoner af hensyn til risikoen for, at indsatte ulovligt sætter sig i besiddelse af telefonerne eller i værste fald måske gennem trusler eller lignende får telefonerne overdraget. De ansattes private mobiltelefoner placeres derfor i institutionernes nøglebokse eller lignende. I særlige tilfælde kan en ansat få tilladelse til at medbringe en mobiltelefon i fængslet. I kriminalforsorgens arresthuse, herunder Københavns Fængsler og åbne fængsler, skal mobiltelefonerne som altovervejende hovedregel placeres i institutionernes garderobeskab eller lignende. De ansatte kan lejlighedsvis kontrollere mobiltelefonerne for opkald og beskeder. Anvendelse af mobiltelefon må ikke finde sted, hvor der er indsatte til stede Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lov nr. 527 af 6. juni 2007 om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.), jf. lovforslag nr. L 201 af 28. marts 2007, pkt , at det som udgangspunkt for strafudmålingen forudsættes, at en overtrædelse af bestemmelsen i straffelovens 124, stk. 4, 1. pkt., om indsattes uretmæssige besiddelse i førstegangstilfælde straffes med fængsel i 7 dage. For så vidt angår indsatte i kriminalforsorgens arresthuse og lukkede fængsler fremgår det, at fængselsstraffen almindeligvis bør fastsættes ubetinget, da gerningsmanden er tidligere straffet og udstår straf eller er varetægtsfængslet på gerningstidspunktet. Hvis en ikke-indsat indsmugler eller forsøger at indsmugle ulovligt kommunikationsudstyr til en indsat, således at der kan straffes for (forsøg på) medvirken til uretmæssig besiddelse, vil fængselsstraffen for den ikke-indsatte i førstegangstilfælde normalt kunne fastsættes betinget, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Er en ikke-indsat under 18 år og ikke tidligere straffet af relevans for sagen, bør overtrædelsen i førstegangstilfælde dog normalt kunne afgøres med bøde. 7

8 Det angivne strafniveau er vejledende og kan fraviges af domstolene i opeller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Overtrædes et forbud mod besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr, vil dette i øvrigt kunne få betydning for spørgsmålet om nægtelse af udgang mv., udelukkelse fra fællesskab og prøveløsladelse Gældende ret for uretmæssig brug af mobiltelefoner mv. for unge varetægtsarrestanter i surrogat For så vidt angår unge, der varetægtsfængsles efter 762 i retsplejeloven, skal vedkommende som udgangspunkt når den sigtede er under 18 år anbringes i varetægtssurrogat på en sikret døgninstitution, hvis den unge samtykker hertil, medmindre der foreligger særlige grunde til at påstå en almindelig varetægtsfængsling under kriminalforsorgen. Unge, som har ophold på en sikret afdeling som led i en varetægtsfængsling, er omfattet af reglerne om magtanvendelse i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 med senere ændringer (serviceloven), 123 og 123 a. Dette gælder, uanset om vedkommende er over eller under 18 år. Det følger af servicelovens 123, stk. 6, at for unge, der efter reglerne i retsplejeloven er anbragt i sikrede afdelinger i stedet for varetægtsfængsling, finder retsplejelovens 771 og 772, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., om besøg og brevveksling mv. anvendelse, således at politiet kan træffe beslutning om besøgs- og brevkontrol. Dette er nærmere reguleret i 29 i bekendtgørelse nr. 186 af 20. februar 2015 om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet (magtanvendelsesbekendtgørelsen). Det følger af 29, stk. 6, i magtanvendelsesbekendtgørelsen, at politiet af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed kan modsætte sig, at en ung i varetægtssurrogat fører telefonsamler eller foretager anden kommunikation, eller betinge telefonsamtaler og anden kommunikation af, at samtalen overhøres. Unge i varetægtssurrogat kan modtage besøg i det omfang, opretholdelse af orden og sikkerhed i den sikrede afdeling tillader det. Politiet kan af 8

9 hensyn til varetægtsfængslingens øjemed modsætte sig, at en ung, der er anbragt i varetægtssurrogat, modtager besøg eller forlange, at besøg finder sted under kontrol, jf. retsplejelovens 771, stk. 1, jf. servicelovens 123, stk. 6. For unge i varetægtssurrogat finder reglerne i servicelovens 123 a anvendelse for så vidt angår undersøgelse af opholdsrum eller person. Efter servicelovens 123 a kan institutionen ligeledes træffe bestemmelse om at tilbageholde effekter, der findes i barnets eller den unges besiddelse, hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Endvidere følger det af servicelovens 123, stk. 7, at unge over 18 år er omfattet af 123, stk. 1 og 3-6, om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, hvis den pågældende er anbragt på et anbringelsessted, jf. servicelovens 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse. Det er bl.a. tilfældet, når opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens 765. Bestemmelsen medfører bl.a., at personalet på anbringelsesstedet således også kan anvende magt over for unge over 18 år i form af fysisk magtanvendelse, aflåsning af værelser i sikrede afdelinger, isolation på sikrede afdelinger, undersøgelse af børn og unges person, opholdsrum samt tilbageholdelse af effekter I forbindelse med varetægtssurrogat af frihedsberøvende karakter i medfør af retsplejelovens 765, stk. 2, nr. 3 og 4, kan politiet træffe bestemmelse om besøgs- og brevkontrol i medfør af en analogi af retsplejelovens 771 og 772, jf. Østre Landsrets dom af 18. februar 1999 (gengivet i UfR Ø). Politiet kan således træffe bestemmelse om brev- og besøgskontrol for personer, der måtte være varetægtsfængslet i surrogat på eksempelvis en psykiatrisk afdeling Justitsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det er Justitsministeriets opfattelse, at de hensyn, der ligger bag den nuværende kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner eller lignende kommunikationsudstyr som anholdt eller fængslet i et arresthus eller lukket fængsel i straffelovens 124, stk. 4, 1. pkt., også gør sig gældende i forhold til personer, der er varetægtsfængslet i surrogat. Det er derfor Justitsministeriets opfattelse, at bestemmelsen i straffelovens 124, stk. 4, 1. pkt., også bør finde anvendelse på varetægtsarrestanter, der er frihedsberøvet i institution mv., således at uretmæssig besiddelse af 9

10 mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat ligeledes bliver kriminaliseret. Der har været eksempler på, at tilstedeværelsen af mobiltelefoner under varetægtsfængsling i surrogat har vanskeliggjort eller hindret efterforskningen af en straffesag. Besiddelse af kommunikationsudstyr er således et reelt problem, og flere politikredse har oplyst, at problemets karakter er det samme i relation til surrogatanbragte arrestanter som i relation til arrestanter, der er anbragt i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Rigsadvokaten har ligeledes oplyst at være bekendt med, at der i et antal sager uanset at denne personkreds ikke er omfattet af de gældende regler er sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens 124, stk. 4, hvor besiddelsen af mobiltelefon mv. har fundet sted, mens den domfældte var (surrogatvaretægts)fængslet i en ungdomsinstitution eller på en psykiatrisk afdeling. Rigsadvokaten vil gennemgå de sager, hvor man er bekendt med, at der uden det fornødne retlige grundlag er sket domfældelse for besiddelse af mobiltelefon mv. i forbindelse med surrogatvaretægtsfængsling i en ungdomsinstitution eller på en psykiatrisk afdeling, med henblik på at vurdere eventuelle tiltag i den forbindelse Med forslaget udvides den personkreds, der allerede i dag er omfattet af bestemmelsen om straf for uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner mv., således at kriminaliseringen også kommer til at omfatte personer, som i medfør af retsplejelovens 765, stk. 2, nr. 3, efter rettens bestemmelse i stedet for varetægtsfængsling har ophold i egnet hjem eller institution, eller som i medfør af retsplejelovens 765, stk. 2, nr. 4, skal undergive sig psykiatrisk behandling eller afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende, om fornødent på hospital eller særlig institution (surrogatanbragt), samt varetægtsarrestanter, som i medfør af retsplejelovens 777 er anbragt i anstalt for personer, der udstår fængselsstraf eller forvaring, eller i hospital mv. (overført til fuldbyrdelsesanstalt mv.). Varetægtsarrestanter, som i medfør af retsplejelovens 770, stk. 2, af helbredsmæssige grunde er anbragt uden for varetægtsfængsel, vil også være omfattet. 10

11 Omfattet af forslaget er eksempelvis surrogatvaretægtsfængslede unge under 18 år på en sikret døgninstitution og surrogatvaretægtsfængslede på en psykiatrisk afdeling. Uden for den foreslåede bestemmelses anvendelsesområde falder unge, der er frihedsberøvet som led i fuldbyrdelse af en strafferetlig afgørelse, herunder unge under 18 år, der afsoner fængselsstraf på en sikret døgninstitution, eller unge, der har ophold på en sikret afdeling som følge af en ungdomssanktion efter straffelovens 74 a. Uden for bestemmelsens anvendelsesområde falder endvidere unge, der ikke er varetægtsfængslet, men som er anbragt på sikrede afdelinger af sociale årsager, uanset at disse uretmæssigt måtte være i besiddelse af en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr som følge af regler fastsat ud fra ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Uden for bestemmelsen falder endelig personer, der i medfør af straffelovens 68 og 69 er dømt til anbringelse i hospital for sindslidende eller i institution for personer med vidtgående psykiske handicap. Baggrunden for denne afgrænsning er navnlig, at problemer med mobiltelefoner i institutionerne mv. i praksis er størst i forbindelse med varetægtsfængsling, hvor tilstedeværelsen af mobiltelefoner kan vanskeliggøre eller hindre efterforskningen af en straffesag. Der foreslås ikke nogen tilsvarende udvidelse af straffelovens 124, stk. 4, for så vidt angår besøgendes og andre udefrakommendes uretmæssige medtagen af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i institutionen mv. Det bemærkes dog, at den udvidede kriminalisering af varetægtsarrestanters uretmæssige besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr medfører, at besøgende eller andre udefrakommende, som medbringer sådant udstyr med henblik på at sætte en varetægtsarrestant i besiddelse af udstyret, efter omstændighederne kan straffes for medvirken (eller forsøg herpå) Uretmæssig besiddelse af mobiltelefon mv. foreligger efter forslaget, når en person i varetægtssurrogat besidder en mobiltelefon mv., og det f.eks. efter politiets bestemmelser eller regler fastsat af institutionen mv. ikke er tilladt for den pågældende at være i besiddelse af en mobiltelefon mv. på den pågældende institution mv. Der vil eksempelvis være tale om uretmæssig besiddelse, når en varetægtsarrestant er underlagt 11

12 besøgs- og brevkontrol, og som følge deraf ikke må være i besiddelse af en mobiltelefon. Det forudsættes, at institutionen mv. i det omfang der ikke allerede er fastsat sådanne regler fastsætter regler for, hvornår besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsmidler på institutionen mv. er uretmæssig Kriminaliseringen vil også omfatte alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen, jf. herved straffelovens 23, stk. 1. Det bliver dermed også strafbart for andre personer end den surrogatvaretægtsfængslede at (forsøge at) indsmugle en mobiltelefon mv. Medvirkensansvar forudsætter fornøden tilregnelse (forsæt) til alle led i den fuldbyrdede forbrydelses gerningsindhold. Det bemærkes i den forbindelse, at det forudsættes, at institutionen mv. i relevant omfang orienterer besøgende og andre udefrakommende om reglerne for besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr på institutionen mv Det forudsættes, at det beskrevne strafniveau, der fremgår af de almindelige bemærkninger til lov nr. 527 af 6. juni 2007 om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.), jf. lovforslag nr. L 201 af 28. marts 2007, pkt , videreføres med den foreslåede 124, stk. 4, jf. forslagets 1, nr. 1. Der henvises endvidere til punkt En varetægtsarrestants overtrædelse af bestemmelsen vil således som udgangspunkt i førstegangstilfælde skulle straffes med fængsel i 7 dage. Hvis en ikke-varetægtsarrestant indsmugler eller forsøger at indsmugle ulovligt kommunikationsudstyr til en varetægtsarrestant, således at der kan straffes for (forsøg på) medvirken til uretmæssig besiddelse, vil fængselsstraffen for ikke-varetægtsarrestanten i førstegangstilfælde normalt kunne fastsættes betinget, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Er en ikke-varetægtsarrestant under 18 år og ikke tidligere straffet af relevans for sagen, bør overtrædelsen i førstegangstilfælde dog normalt kunne afgøres med bøde. 12

13 Det angivne strafniveau er vejledende og kan fraviges af domstolene i opeller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget om at udvide den personkreds, der er omfattet af bestemmelsen om straf for uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr, må antages at medføre en marginal forøgelse af strafmængden, som samlet set vurderes at kunne håndteres inden for den nuværende kapacitet, herunder kapacitet inden for de sikrede institutioner. Den personkreds, der er omfattet af forslaget, opholder sig på institutioner, der hører under regionerne, og for så vidt angår Sønderbro Den Sikrede Institution Københavns Kommune. Lovforslaget indebærer imidlertid ingen nye opgaver for regionernes eller Københavns Kommunes institutioner, eftersom de personer, der hvis lovforslaget vedtages vil kunne straffes for uretmæssig besiddelse af mobiltelefon mv., heller ikke i dag må være i besiddelse af mobiltelefon mv., hvis eksempelvis de er underlagt besøgs- og brevkontrol. Med lovforslaget vil de imidlertid fremover som noget nyt kunne straffes for den uretmæssige besiddelse. Med lovforslaget vil institutionerne således skulle politianmelde den pågældende varetægtsarrestant for forholdet. Opgaven forbundet hermed vurderes dog at være af meget begrænset omfang for institutionerne. Der lægges med lovforslaget ikke op til yderligere opgaver for institutionerne mv. eller øget kontrol med de pågældende varetægtsarrestanter. Det forudsættes, at institutionerne mv. i relevant omfang orienterer besøgende mv. til en varetægtsarrestant, der f.eks. er underlagt brev- og besøgskontrol, om, at den pågældende arrestant ikke må være i besiddelse af en mobiltelefon. Det forudsættes ligeledes at være tilfældet i dag, hvorfor forslaget heller ikke på dette punkt indebærer nye opgaver for institutionerne mv. På denne baggrund vurderes det, at lovforslaget ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 13

14 Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Lovforslaget har været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Østre Landsret, Vestre Landsret, Samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Foreningen af Offentlige Anklagere, Politiforbundet, Advokatrådet, Danske Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Amnesty International, Danske Regioner, Det Kriminalpræventive Råd, Institut for Menneskerettigheder, Justitia, KL, Københavns Kommune, Landsforeningen KRIM, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Faggruppen af Socialrådgivere i Kriminalforsorgen, Foreningen af Fængselsinspektører og Vicefængselsinspektører, Fængselsforbundet, HK-Landsklubben for Kriminalforsorgen, Kriminalforsorgsforeningen, SAVN, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening, Foreningen af Socialchefer, Red Barnet, Dansk Sygeplejeråd, Foreningen af Danske Lægestuderende, Lægeforeningen og Sundhedsstyrelsen. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ 14

15 Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen merudgifter Ingen af betydning. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser erhvervslivet Administrative konsekvenser erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser borgerne for for for Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen af betydning Ingen Ingen Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 15

16 Efter den gældende 124, stk. 4, i straffeloven straffes den, der i et arresthus eller lukket fængsel som anholdt eller fængslet uretmæssigt besidder en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Bestemmelsen gælder også for personer, der i medfør af straffelovens 70 er anbragt i forvaring, jf. straffelovens 124, stk. 6. Det foreslås at udvide anvendelsesområdet for straffelovens 124, stk. 4, således at varetægtsarrestanter, der er frihedsberøvet i institution mv., fremover omfattes af bestemmelsen. Det drejer sig om den persongruppe, der i dag er omfattet af straffelovens 124, stk. 5, nr. 2. Det vil sige personer, som i medfør af retsplejelovens 765, stk. 2, nr. 3, efter rettens bestemmelse i stedet for varetægtsfængsling har ophold i egnet hjem eller institution, eller som i medfør af retsplejelovens 765, stk. 2, nr. 4, skal undergive sig psykiatrisk behandling eller afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende, om fornødent på hospital eller særlig institution (surrogatanbragt), samt varetægtsarrestanter, som i medfør af retsplejelovens 777 er anbragt i anstalt for personer, der udstår fængselsstraf eller forvaring, eller i hospital mv. (overført til fuldbyrdelsesanstalt mv.). Varetægtsarrestanter, som i medfør af retsplejelovens 770, stk. 2, af helbredsmæssige grunde er anbragt uden for varetægtsfængsel, vil også være omfattet. Der foreslås ikke nogen tilsvarende udvidelse af straffelovens 124, stk. 4, for så vidt angår besøgendes og andre udefrakommendes uretmæssige medtagen af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i institutionen mv. Det bemærkes dog, at den udvidede kriminalisering af varetægtsarrestanters uretmæssige besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr medfører, at besøgende eller andre udefrakommende, som medbringer sådant udstyr med henblik på at sætte en varetægtsarrestant i besiddelse af udstyret, efter omstændighederne kan straffes for medvirken (eller forsøg herpå). Uretmæssig besiddelse af mobiltelefon mv. foreligger efter forslaget, når varetægtsarrestanter i varetægtssurrogat f.eks. i strid med politiets bestemmelser eller regler fastsat af institutionen mv. er i besiddelse af mobiltelefoner eller lignende kommunikationsudstyr på den pågældende institution mv. Der vil eksempelvis være tale om uretmæssig besiddelse, 16

17 når en varetægtsarrestant er underlagt besøgs- og brevkontrol, og som følge deraf ikke må være i besiddelse af en mobiltelefon. Det forudsættes, at institutionen mv. i det omfang der ikke allerede er fastsat sådanne regler fastsætter regler for, hvornår besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikationsmidler på institutionen mv. er uretmæssig. Det kommunikationsudstyr, der er omfattet af bestemmelsen, foreslås afgrænset på samme måde som efter den gældende bestemmelse i straffelovens 124, stk. 4. Dette udstyr omfatter således alt elektronisk udstyr, der sætter eller sammen med andre enheder vil kunne sætte vedkommende i stand til at kommunikere med andre i lyd, tale eller på skrift. Det er f.eks. tilfældet, når der er tale om besiddelse af mobiltelefoner, satellittelefoner, walkie talkie-enheder, (håndholdte) computere og personsøgere. Omfattet er også f.eks. trådløse telefoner og trådløse hovedtelefonsæt (såkaldte headset), der sætter besidderen i stand til at kommunikere via en enhed, der er tændt i det omgivende område, ligesom visse tv-spil (såkaldte spillekonsoller) også vil kunne være omfattet. Besiddelse af tilbehør eller enkelte dele af kommunikationsudstyret, herunder f.eks. et batteri til en mobiltelefon, en enhed, der kan oplade et sådant batteri, eller et sim-kort, der etablerer forbindelsen fra en mobiltelefon, kan straffes som forsøg, hvis det er muligt at bevise, at der foreligger forsæt til at fuldbyrde en overtrædelse af bestemmelsen om straf for uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner mv. Det forudsættes, at det eksisterende strafniveau for overtrædelse af straffelovens 124, stk. 4, videreføres, således at en varetægtsarrestants overtrædelse af bestemmelsen som udgangspunkt i førstegangstilfælde straffes med fængsel i 7 dage. Hvis en ikke-varetægtsarrestant indsmugler eller forsøger at indsmugle ulovligt kommunikationsudstyr til en varetægtsarrestant, således at der kan straffes for (forsøg på) medvirken til uretmæssig besiddelse, vil fængselsstraffen for ikke-varetægtsarrestanten i førstegangstilfælde normalt kunne fastsættes betinget, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Er en ikke-varetægtsarrestant under 18 år og ikke tidligere straffet af relevans for sagen, bør overtrædelsen i førstegangstilfælde dog normalt kunne afgøres med bøde. 17

18 Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed og indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. 18

19 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget» 124. Stk. 4. Den, der et i arresthus eller lukket fængsel som anholdt eller fængslet uretmæssigt besidder en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. På samme måde straffes den, som uretmæssigt medtager en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr i et arresthus eller lukket fængsel. 1 I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 124, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:»tilsvarende straffes en varetægtsarrestant, der som frihedsberøvet i institution m.v. uretmæssigt besidder en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr på institutionen m.v.«. 2 Loven træder i kraft den 1. marts Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 19

20 20

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2015/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-730-0747 Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2017-18 Fremsat den 29. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem)

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

1. I 46 indsættes som stk. 4:

1. I 46 indsættes som stk. 4: Dato: 13. april 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2016-1902-0303 Dok.: 1928546 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og

Læs mere

»Stk. 2. Undersøgelse af den besøgende kan ligeledes finde sted efter reglerne i kapitel 10 a.«

»Stk. 2. Undersøgelse af den besøgende kan ligeledes finde sted efter reglerne i kapitel 10 a.« Dato: 26. februar 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2016-1902-0303 Dok.: 1890522 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme) Politi- og Strafferetsafdelingen U D K A S T Dato: 30. september 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Michael Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2015-1902-0268 Dok.: 1740096 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. 2008/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0749 Fremsat den 28. januar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse

Læs mere

2016/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. til

2016/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. til 2016/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-1902-0362 Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2011/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2011-731-0011 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Dalgaard Sagsnr.: 2015-731-0057 Dok.: 1753663 UDKAST Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2015-1902-0267 Dok.: 1754022 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 385 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-1156

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. december 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene

Læs mere

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Udvidelse af ordning om underretning til forurettede)

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Udvidelse af ordning om underretning til forurettede) Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 152 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 15. januar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0026 Dok.: 656586

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 96 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 96 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 96 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 93 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af justitsmiinisteren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Anvendelse af peberspray som magtmiddel,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 7 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 7 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 201 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 29. maj 2007 Kontor: Menneskeretsenheden Sagsnr.: 2007-626-0017 Dok.: DBO40588

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven 2011/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0008 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Forslag UDKAST. til. (Kriminel lavalder)

Forslag UDKAST. til. (Kriminel lavalder) Strafferetskontoret Dato: 4. november 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 239727 UDKAST Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag.

2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. 2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1902-0276 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind)

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre

Læs mere

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=126338 Kapitel 70 Varetægtsfængsling 762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og

Læs mere

2016/1 LSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar Fremsat den 9. november 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag.

2016/1 LSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar Fremsat den 9. november 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. 2016/1 LSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-731-0066 Fremsat den 9. november 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 112 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven

Lov om ændring af straffeloven 2005/1 LSF 40 Offentliggørelsesdato: 31-10-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 44 Sagsforløb 2005/1 LF 40 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 27. oktober 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 73 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 73 Folketinget Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 19. september 2017 Kontor: Politikontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere