Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse"

Transkript

1 EN ERGI 21 Energi Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse Trin 1: undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor, hvor vi handler, hvordan vi kommer rundt, hvor vi arbejder, og hvor der er natur give eksempler på resurser, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer, elektricitet og affald. Trin 2: kende eksempler på menneskers levevilkår i forskellige klimazoner give eksempler på samfundets anvendelse af resurser og teknik, herunder hvordan vi producerer elektricitet, varme og papir. Arbejdsmåder og tankegange er afhængige af den enkelte lærers valg af den måde, undervisningen tilrettelægges og gennemføres på.

2 EN ERGI 22 Energi Læringsmål at vide, at vi bruger energi hele tiden, og at energi findes i forskellige former at blive bevidste om vores daglige forbrug af el. Sådan kan du arbejde med opslaget Lad eleverne gå på jagt i tegningen og finde ud af, hvor der bruges energi. På tegningen fokuseres på, hvordan energi omdannes til varme, lys, bevægelse og lyd. I samtalen kan følgende emner tages op til diskussion: Hvad bruger vi el til i køkkenet? Tænder og slukker vi for alle apparater, eller står de standby? Slukker vi lyset, når vi forlader værelset? Står computere tændt hele tiden? Skruer vi ned for varmen om natten? Bruger vi elektriske maskiner i haven?

3 EN ERGI 23 I samtalen skal man endvidere også være opmærksom på fx solcellelamperne, springvandet, kraftværket, solfangerne og terrassevarmeren. Man kan også lade eleverne udarbejde en liste over de ting, de kender, der bruger energi. Ud fra listerne kan klassen udarbejde en fællesliste over ting, der bruger energi. Se aktivitetsark 7. Hvor bruges der energi? Arbejdet kan tilrettelægges på mange måder, fx: Elever i 0. og 1. klasse kan ved hjælp af tavlen udarbejde en liste over de ting på tegningen, som bruger energi Elever i 2. og 3. klasse kan dele de energibrugende ting ind i grupper, alt efter hvad energien omdannes til, fx lyd, lys, varme eller bevægelse Der kan fx også indskrives, hvor energien kommer fra altså fra stikkontakter, batterier, benzin/olie Farvelæg evt. de steder, hvor man bruger energi. Brug den ikke farvelagte tegning i billedbanken Lad også eleverne finde energiforbrugende ting på skolen og evt. i nærmiljøet i forbindelse med en gåtur Det indsatte foto viser eleverne en gade fra gamle dage. (1898). Fotoet er fra Vesterbrogade i København Dette foto kan danne udgangspunkt for en samtale om, hvordan man skaffede sig lys i gamle dage. På billedet kan man se gaslygter. Gaslygterne tændtes første gang i 1855 som afløser for tranlamperne. Bemærk de manglende biler og de mange mennesker, som færdes til fods. Se evt. Værd at vide Vi opererer med mange forskellige energikilder i det daglige, men det er naturligvis begrænset, hvad elever på disse klassetrin skal præsenteres for. I dagligdagen bruger vi ofte energi uden nærmere at præcisere, hvilken energiform der er tale om. I daglig tale bruger vi udtryk som fuld af energi, vedvarende energi, grøn energi, vindenergi, energibesparende osv. Dette hverdagssprog skal efterhånden afløses af et tydeligere fagsprog for eleverne. På disse klassetrin er det vigtigt, at eleverne får en klar fornemmelse af, at der er forskellige energiformer, og at der kan foregå en omsætning fra en energiform til en anden. I denne bog er fokus på vores forbrug af el-energi, senere i serien vil begrebet energi blive udvidet.

4 EN ERGI 24 At sætte fokus på el hænger selvfølgelig sammen med, at utrolig mange ting i et almindeligt hjem i dag fungerer ved hjælp af el. Det er i denne forbindelse også vigtigt, at eleverne bliver klar over, at el-energien i alle apparater omsættes til andre energiformer: varme, lys, lyd og bevægelse. Energikilder er omtalt under næste opslag. Tværfaglige aktiviteter Undersøg skolen og find ud af, hvad der bruges energi til. Skriv nogle små korte historier om nogle eksempler. Disse kan anvendes til højtlæsning for klassen/gruppen. Aktivitetsark 7. Hvor bruges der energi? side 60 På dette ark kan eleverne indskrive, hvor energien kommer fra, og hvad den bruges til. Ud af huset Det vil her være oplagt at gå en tur i nærområdet og studere diverse energiforbrugende/ producerende ting. Her kunne eleverne fx kigge efter: vindmøller, solceller, solpaneler, elledninger, fossile brændstoffer (biler, busser mv.).

5 EN ERGI 25 Hvor får vi vores el fra? Læringsmål vise forskellige energikilder som fx kraftværker, vindmøller, solceller at anskueliggøre, at energi kan komme fra mange forskellige kilder. Sådan kan du arbejde med opslaget Udgangspunktet er en samtale om det store billede på opslaget. Lad eleverne skyde sig ind på, hvad det er for en fabrik, som de har foran sig. Lad dem også fastlægge, hvilke enkeltheder de kan se i forbindelse med fabrikken, fx: Hvad er der i de store tanke? Hvad skal det bruges til? Hvad er der i de store bunker? Hvad skal det bruges til? Hvorfor er der høje skorstene?

6 EN ERGI 26 Læreren samler op via tavlen Fotoet viser et af Danmarks store kraftværker. De store kraftværker producerer ca. 60 % af vores el-energi. Det foregår ved hjælp af kul. De store lagre kan ses på billedet. Ved pieren/molen lægger skibene til med kul fra miner i fx Sydafrika, Rusland eller Colombia. Også olie indgår i produktionen af el. Det er olietanke, man kan se på billedet. Det er vigtigt, at eleverne kan sætte ord og faglige begreber på de forskellige elementer i opslaget, fx kul, tanke, olie, lager, kraftværk, skorsten, røg, pier/mole, hav, strand, vej, hus, fabrik, skov, mark m.m. Det er vigtigt at fortælle, hvad der er i den røg, der kommer ud af skorstenene på kraftværket. Lad så eleverne komme med et bud på, hvorfor skorstenene er så høje. De høje skorstene sørger for at sprede røgen mest muligt. Røgindholdet i de danske kulfyrede kraftværker er så godt som renset for miljøskadelige partikler i dag. Røgen består mest af vanddampe og kuldioxid. Der udføres forsøg med at udskille og lagre kuldioxiden, så den ikke ledes ud i luften. Der er andre indgangsvinkler til billedet, for der er mange elementer, hvor begrebet energi kan komme på tale. Udgangspunktet for samtalen kan fx være: veje, hvor der kører biler, som bruger energi huse, der bruger energi i form af lys, kraft og varme fabrikker, der bruger energi til produktion, lys og varme. Samtalen kan også dreje sig om: Har vi kul i Danmark i så fald hvor? Har vi olie i Danmark i så fald hvor? Har vi naturgas i Danmark i så fald hvor? Er der andet, vi kan producere energi af? De fire små fotos på opslaget skal bringe samtalen hen på de forskellige energikilder. sol bølger halm-biomasse vind.

7 EN ERGI 27 Forskellen på vedvarende energi og fossile brændstoffer tages op i samtalen om de enkelte billeder. Se Værd at vide. Billederne danner overgang til næste opslag. Værd at vide Enstedværket, som ses på billedet, er et af de 9 kraftvarmeværker, der er kulfyrede. 3 er ejet af det svenske Vattenfall: Nordjyllandsværket, Fynsværket og Amagerværket. 6 er ejet af DONG Energy: Avedøreværk 1, Enstedværket, Esbjergværket (Vestkraft), Stigsnæsværket, Studstrupværket og Asnæsværket. Et kraftvarmeværk Et kraftvarmeværk producerer både elektricitet og varme til forbrugerne. I dag producerer de store kraftværker ca. 60 % af vores el-energi, mens de små decentrale kraftværker (affald, naturgas, biobrændsel) producerer ca. 30 %. De sidste ca. 10 % produceres af vindmøller. Det er næsten umuligt at få adgang til et af de store kraftværker. De modtager normalt ikke elever i den pågældende alder. En del mindre kraftværker modtager besøg. På Dong Energys hjemmeside ligger adskillige videoklip, som fortæller om, hvordan kraftværker virker. På hjemmesiden findes bl.a. også klip om vind og biomasse. De små videoklip er målrettet voksne, men kan let bruges i undervisningen. Især hvis lærerne uddyber forklaringerne. Se Andre besøgsmuligheder er forældre/mennesker i lokalområdet, som kan vise og fortælle om deres egne solfangere, pillefyr, jordvarme og vindmøller. Sol Solceller omdanner sollysets energi til elektricitet. Solceller er fremstillet af glasagtige plader af silicium. Når sollyset rammer siliciumcellen, skabes der jævnstrøm. Spændingen er lav cirka 1 volt. Derfor skal man serieforbinde et stort antal celler ligesom når man forbinder en række batterier. Et anlæg kan udstyres med en vekselretter, der omdanner jævnstrøm til 220 volts vekselstrøm, som kan bruges direkte. Solceller kan omdanne % af solenergien til el-energi.

8 EN ERGI 28 Bølger Udviklingen af bølgeenergi er endnu på forsøgsstadiet. Men mange steder i verden eksperimenteres med at omdanne bølgernes energi til el-energi. I Danmark har vi haft et forsøgscenter til bølgeenergi siden Nogle steder udnyttes kraften i tidevandet. Halm Halm hører til gruppen af biobrændsler. Energien i halm udnyttes på kraftværkerne/varmecentralerne. I dag produceres ofte halmpiller, som giver en højere udnyttelse og bedre brændværdi. Halm betragtes som CO 2 -neutralt brændsel. Vind Vindenergi har gennem århundreder været brugt af mennesker, fx til sejlads. En vindmølle er en konstruktion, der omdanner/overfører vindenergi til en energiform, der kan udnyttes i forskellige maskiner. Tidligere blev vindmøllerne brugt til fx at male korn og pumpe vand. I dag anvendes de især til at producere elektricitet. Vi forsker meget i vindmølleteknologi. Der er mange besparelser ved at udnytte vindenergi både økonomisk og miljømæssigt. I Danmark findes der i dag flere vindmølleparker. En moderne vindmølle omdanner vindens energi til elektricitet. En stor del af fremtidens vindmøller bliver sandsynligvis placeret til havs. Batteri Et batteri er en sammensætning af to eller flere elektriske celler (elementer). Batteriet indeholder lagret energi i form af kemisk energi. Den kan gøres tilgængelig for apparater, som er tilsluttet batteriet. Nogle typer batterier får deres energi ved selve produktionen. Når energien er opbrugt, bør batteriet kasseres. Andre batterityper kan genoplades. Så skal de tilsluttes et ladeapparat. Et batteri, som er beregnet til genopladning, kaldes en akkumulator.

9 EN ERGI 29 Undersøg energi Læringsmål at undersøge og eksperimentere med sol, vand og vindenergi at informere og formidle deres viden til andre. Sådan kan du arbejde med opslaget Opslaget lægger op til elevernes egne eksperimenter og forsøg med sol-, vind- og vandenergi. Begynd evt. med at oplyse eleverne om, at solenergi kan give forbrændinger, hvis der ikke arbejdes forsigtigt med den. I 0. og 1. klasse kan du lade eleverne fortælle om, hvad de ser i de forskellige cirkler. De kan bestemme energikilden. Mange har sikkert prøvet at bruge brændglas. Eleverne skal have en oplevelse af, at der er energi i solens lys. Lad dem derfor eksperimentere med både samle- og spredelinser, så de kan finde ud af, hvilken slags linse de skal bruge for at udnytte solens lys. De yngste elever kan også arbejde med vandmøllen, som de kender fra børnehaven eller hjemmefra. Lad dem fortælle, hvordan møllen virker med vand. Foretag en opsamling sammen med dem på den interaktive tavle.

10 EN ERGI 30 Stil dem nu den opgave, at de skal anvende vandets kraft til at udføre et arbejde. Lad eleverne opfinde en Storm P.-maskine, hvor vandkraften anvendes. Eleverne bliver nødt til at diskutere i små grupper for at finde frem til, hvad de vil forsøge. Derfor er det en god ide at have en rodekasse med alskens ting i fx elastikker både smalle og brede garntrisser, søm, skruer, træstykker, hamre, knibtænger, plastbøtter, magneter, plastkrus, solceller, samle- og spredelinser, spejle m.m. Samme gruppe elever kan naturligvis også udføre eksperimenter med fx solcellekøretøjer. Det er vigtigt, at eleverne diskuterer, hvad de kan og vil eksperimentere med, og at de diskuterer, hvad der kan komme ud af deres eksperimenter. Ligeledes er det vigtigt, at resultatet diskuteres, og at I samler op på de opnåede resultater, som så danner udgangspunkt for en samtale om, til hvad og hvordan I kan bruge den opnåede viden. De ældste elever kan naturligvis også arbejde med de samme eksperimenter. Derudover skal de arbejde med at fremstille en solfanger, se aktivitetsark 8. Lad eleverne afprøve deres solfanger og komme med ideer til, hvordan solfangeren kan udbygges og bruges i andre sammenhænge. Har du tid, så lad eleverne selv diskutere og lave andre forsøgsopstillinger med forklaringer. Lad også eleverne lave forsøget med vindmøllen. Se aktivitetsark 9. Tværfaglige aktiviteter Undersøg skolen og find ud af, hvor der kan anvendes alternativ energi. Skriv nogle små korte historier om nogle eksempler. Disse kan anvendes til højtlæsning for klassen/gruppen. Aktivitetsark 8. Byg en solfanger side 61 I dette eksperiment skal eleverne finde ud af, hvordan man konstruerer en solfanger og får den til at virke hensigtsmæssigt. Lad også eleverne finde på andre opstillinger, hvor solens energi anvendes. Aktivitetsark 9. Lav en mølle side 62 Den lille vindmølle er nem at lave. Sværeste del er, når nålen stikkes nedefra gennem vingerne og til sidst gennem centrum på papiret.

11 EN ERGI 31 Du kan anskueliggøre de problemer, som vindmølleindustrien har i virkeligheden, ved at eleverne gør møllerne større. Når eleverne bruger større stykker papir, vil de opdage, at papiret skal være kraftigere, for at vindmøllen kan bevare sin effekt. Diskuter, hvilke problemer vindmølleindustrien har ved at bygge møllerne større og større. Ud af huset Hvis der i området findes et energieksperimentarium, vil det være oplagt at besøge dette og arbejde videre med den opnåede viden. Måske har kommunen andre tilbud, som I kan gøre brug af. Besøg evt. et hjem, som har solfangere på taget, og hør om, hvordan solenergien bruges i huset.

12 EN ERGI 32 Energidetektiv Læringsmål at blive i stand til at undersøge og påvise sparemuligheder hjemme og i skolen og evt. på andre institutioner at informere og formidle deres viden til andre. Sådan kan du arbejde med opslaget Eleverne skal nu undersøge og påvise el-sparemuligheder. Brug aktivitetsark 10: Hvor kan du spare på energien og hvordan? Efter at de enkelte elever har gennemført deres undersøgelser, skrives resultaterne sammen på nogle store skilte. Skiltene kan være grundlag for en udstilling på biblioteket. En anden mulighed vil være at prøve at udarbejde energiregler for skolen på baggrund af deres undersøgelser på skolen. Lav nogle flotte skilte, der kan sættes op på relevante steder. Fx i klasseværelset: Husk at slukke lyset. I datalokalet: Husk at slukke for computerne efter brug. Osv. Aktivitetsark 10. Hvor kan du spare på energien og hvordan side 63 Evaluering til energi side 68

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation.

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Forløbet tager udgangspunkt i at eleverne besidder følgende forhåndsviden: el, strøm, spænding, modstand, effekt og elkraftværk. Målgruppe: 9. klasse.

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik SUG DET OP Byg en støvsuger Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik 2 Ingeniørens Udfordring Lærervejledning Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet: Engineer

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15 2006 Indhold side Indledning 2 Lærervejledning 3 Løft vandet 4.-6. klasse 5 Løft vandet 7.-8. klasse 10 Løft vandet 9.-10. klasse 15 Supplerende litteraturliste 20 idékatalog for 4.-10. klasse Løft Vandet

Læs mere

Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi

Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Forord Sol, klima og livsstil en samfundsmæssig vurdering Et svævende solpanel løftet op mod lyset i Eriksgade på Vesterbro Med små eksempler

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ALLE FOLKESKOLER OKTOBER 2014 UNDERVISNINGSMATERIALE PRODUCERET styrpaaklimaet.dk Selv om klimaforandringerne kan virke både skræmmende og uoverskuelige, behøver vi ikke bare at lade stå til. I denne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening.

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening. Her er virkelig tale om en ny, alsidig og spændende undervisningsbog med fokus på el, energi og energibesparelser. Bogen om Energien er særdeles velegnet, både til erstatning af og som supplement til den

Læs mere

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes?

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes? UDFORDRINGERNE ELECTROLUX MÅLGRUPPEN: De 18-25 årige førstegangskøbere. UDFORDRINGEN: Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for

Læs mere