Referat Uddannelsesudvalget Pædagoguddannelsen UCL - 3. februar 2015 kl. 18:30 21:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Uddannelsesudvalget Pædagoguddannelsen UCL - 3. februar 2015 kl. 18:30 21:00"

Transkript

1 Dagsorden Afdeling/enhed Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser Oprettelsesdato 3. februar 2015 Udarbejdet af HACH Journalnummer Dokumentnavn Refereat Uddannelsesudvalgsmødet Pædagoguddanneslen 3. februar 2015 Dokumentnummer Referat Uddannelsesudvalget Pædagoguddannelsen UCL - 3. februar 2015 kl. 18:30 21:00 Deltagere: Susan Linnet, Region Syddanmark Poul Erik Pedersen, Socialpædagogerne Rikke Hunsdahl, BUPL Hans Erik Duschek-Hansen, Gymnasierne Jannie Nielsen, underviser Pædagoguddannelsen Odense Ellen Habekost, underviser Pædagoguddannelsen Jelling Henriette Møller Larsen, studerende Pædagoguddannelsen Jelling Jesper er Roulund Nielsen, studerende Pædagoguddannelsen Svendborg Elsebeth Warthoe, studieleder Pædagoguddannelsen Jelling (tilforordnet) Niels Grønbæk Nielsen, vicedirektør (tilforordnet) Afbud: Eva Silberschmidt Viala, DPU Ole Steen Hansen, Kommunerne Finn Wiedemann, SDU Orienteringspunkter fra vicedirektør Niels Grønbæk Nielsen: Ny uddannelseschef i Jelling: Annette Falk er ansat som uddannelseschef i Jelling og tiltræder sin stilling per 1. marts Annette Falk kommer fra en stilling som leder af administrationsbacheloruddanleder og underviser i såvel pædagog som læreruddannelsen. Uddannelseschef Pædagoguddannelsen Odense/Svendborg p.t. sygemeldt Uddannelseschef Mette Fedders er p.t. sygemeldt. I mellemtiden ledes afdelingen i nelsen i Esbjerg, UC Syd. Annette Falk har tidligere fungeret som Odense af en interim-ledelse som består af medarbejdere fra afdelingen og uddannelstiller op som kandidat til for- seschef Jon Lamberg, Socialrådgiveruddannelsen. 1. Referat fra sidste møde Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste møde. 2. Konstituering af udvalget valg af formand Kort præsentationsrunde. Hans Erik Duschek-Hansen meddelte, at han gerne mandsposten. Alle tilsluttede sig forslaget. side 1/5

2 Hans Erik Duschek-Hansen takkede for valget. 3. Godkendelse af forretningsorden for uddannelsesudvalget Der var forslag til følgende 2 ændringer: varslet for dagsordenpunkter ændres til 14 dage - 4 i Forretningsordenen. godkendelse af referat på udvalgets efterfølgende møde. Alle tilsluttede sig forslagene som blev vedtaget. Forretningsordenen blev herefter endeligt vedtaget. 4. Pædagoguddannelsen i pressen Vicedirektør Niels Grønbæk Nielsen redegjorde for UCL s håndtering af pressesagen som har kørt siden 15. januar 2015 m. kritik af pædagoguddannelsen om feedback på opgaver og for ringe timetal: Kommunikationsafdelingen i UCL har været i beredskab. Data har været fremskafværet orienteret, og der har været af- fet. Møder afholdt med DSR. Personalet har holdt et ekstraordinært personalemøde på Rømersvej. Bestyrelsen og uddannelseshvor data fra undervisningseva- udvalget har været orienteret. Den 5. februar afholdes et udvidet møde med DSR, lueringer inddrages (Stud-puls-data). Data viser, at 50% af de studerende finder ar- bejdsbelastningen overkommelig, 30% overkommelig, men med perioder med høj belastning, og resten svarer, at de finder arbejdsbelastningen høj. Som studiestøttende elementer er der tilknyttet projektvejledere til alle hold på ny pædagoguddannelse. Modulstrukturen i den ny pædagoguddannelse stiller ændre- de udfordringer til de studerende. Øvrige studiestøttende elementer vil blive gennemgået på mødet med DSR. Vi øn- sker at sikre en tydelig introduktion til formål, proces, produktkrav og feedback-form. Det ligger os på sinde, at etablere et tæt samarbejde med DSR. DSR er velfungeren- de i mange af vore uddannelser. Andre tiltag: Plakat om veje til dialog FAQ side på hjemmesiden Praktikinstitutioner ioner informeres og opfordres til at give udtryk for synspunkter Fronter (UCL s læringsplatform) Der praktiseres mange former for feedback til de studerende. Direkte på opgaver, men også indirekte (flere opgaver som indgår i en port folio). Professionshøjskolen iværksætter et projekt der arbejder med feedback i forhold til uddannelsens læ- ringsmål. side 2/5

3 Timetallet varierer fra 4,4 lektioner + praktik til 13,3 lektioner per semester. Grund- læggende er UCL s pædagoguddannelse sammenlignelige med andre pædagogud- dannelser og bacheloruddannelser. Studieaktivitetsmodellen beskriver andre studiestøttende aktiviteter. Ambitionen er, at vi beskriver studiet som et work flow (arbejdsbelastning) der beskriver et fuldtidsstudium. Uddannelsens taksametre ligger i den lave ende, men det er ikke et anliggende i den nuværende interne håndtering af kritikken. Kommentarer: Formanden takkede for orienteringen og understregede vigtigheden af, at man itale- sætter tingene, Man kan ikke tage for givet, at de studerende har kendskab til alle detaljer i deres studie. 5. Eksempel på uddannelsesforløb u i den ny pædagoguddannelse,, herunder uddan- nelsens tilrettelæggelse m henblik på høj studieintensitet oplæg v. lektor Lars Brøchner Bergholdt, Pædagoguddannelsen Odense Lars Brøchner Bergholdt gennemførte et oplæg om implementeringen af den ny pæmed et grundlag for uddannelsen som blev igangsat i en studiekreds allerede tilbage i Man går fra et problemorienteret læringssyn til et udviklingsorienteret læringssyn og til et innovationsbaseret læringssyn. Den nye innovationsmodel er målrettet brugerne og stiller nye krav til de studerende. Den ny pædagoguddannelse er modulstruktureret med typisk 3 moduler pr fag suppleret med et tværgående bånd/projekt hvor praksisfeltet inddrages. Modulerne fyl- dagoguddannelse v. UCL der ca lektioner per uge. Der gennemføres bl.a. undervisning m. teleprecense m. flere samtidige hold i Odense og Svendborg. Introforløbet er erstattet af SolutionsCamp med mødepligt fra første dag. Alle projekter gennemføres i samarbejde med praksisfeltet, hvor der er opbygget et meget stort kontaktnet. Projektet dækker ca timer per uge, hvor øvelser indgår. Modellen har haft konsekvenser for praktikken, hvor de studerende går fra mesterlære til medudvikler. Modellen evalueres generelt meget positivt af de studerende og samarbejdspartnerne. Karaktergennemsnittet ligger meget højt v. førsteårsprøven. Frafaldet er højere, hvilket sandsynligvis skyldes de større krav (årsagen er ikke dokumenteret). De større krav kan muligvis bidrage til at hæve kvalitetsniveauet i uddannelsen. Målet med de studerendes projekter er: At institutionen tilføres noget nyt som beriger institutionen ionen pædagogik A de studerende generelt bliver dygtigere både i teori og praksis At foretagsomhedsprincippet bliver en fast del af professionen At vore studerende magter at tænke i pædagogisk innovation og ALTID med udgangspunkt i nye og bedre livsmuligheder/borgere side 3/5

4 6. Udvalgets rådgivning: Der er behov for at sætte pædagoguddannelsen tydeligere på dagsordenen i forhold til anerkendelse af pædagogprofessionen som en professi- onsbachelor. Hvordan gør vi det i vores region? Drøftelse med angivelse af hovedpunkter: De undervisningsfaglige medarbejdere er enige i, at der bruges for få ressourcer i uddannelsen. Frafald omfatter studerende som finder at systemet er for firkantet. Vi mister gode studerende. Et eksempel er, at man har reduceret fra 1 times vejledning til 20 minutters vejledning per uge til hvert team. Studieaktivitetsmodellen berører den måde vi omgås de studerende på. Relationer anses som et vigtigt målpunkt, og mangler i den nuværende pædagoguddannelse. Man oplever, at der sker en kvalitetsutilstrækkelige. Stu- forringelse af uddannelsen. De faglige organisationer peger på, at ressourcerne anses som diemiljøet er vigtigt. Refleksioner kan også foregå via studiekolleger. Budskab: En tættere kontakt mellem undervisere og studerende kan bidrage til at udvikle et godt studiemiljø. Kritikken skal tages alvorligt, men vi skal også passe på, at vi ikke taler pædagogudtil at få tilført flere dannelsen ned. Det kan være en anledning som kan anvendes midler. De studerende pegede på, at det er vigtigt fra starten at få en ordentlig orientering om studiet. Der er behov for en forventningsafstemning på feedback m.v. Det større selvansvar til en studerende på en professionsbacheloruddannelse bør præciseres. Få den gode historie frem om faget, og højne anseelsen. Vi skal være stolte af vores hverv. Der kan være en sammenhæng mellem frafaldet og offentlighedens holdning til uddannelsen: Nemt at blive optaget, nemt at gennemføre. Det er vigtigt at skabe anerkendelse omkring faget og uddannelsen. De faglige organisationer nævner at en uddannelse der bygger på forskning kan bilitteratursøgning på 2. år, men som selvstuderende er der brug for denne viden meget tidligere. Information er vigtig, drage til at forbedre anerkendelsen. De studerende nævner, at der først er introduktion til og den skal ske på et forståeligt sprog; Vi er ikke akademikere! Underviserne nævner, at der er tale om et kompleks problem som kan ses fra mange stole. Selvforståelsen hos en studerende kan omfatte et bredt spænd af studerende. Vi skal skabe en større sammenhæng mellem de studiestøttende aktiviteter i studie- aktivitetsmodellen og selve undervisningen. Vigtigt at samarbejdspartnere og studeskabe sammenhængskraft. Nødvendigt med dialog og forvent- rende inddrages ningsafstemning. Ekstra ressourcer skal bruges til at skabe samarbejde, ikke nødvendigvis flere lektio- ner. Projektarbejdet har fået en positiv evaluering. Undervisere efterlyser en større grad af definitionsmagt. De oplever, at fokus er rettet for meget mod en studieaktivi- tetsmodel, som de forventes at leve op til. Organisationerne tilbyder sig generelt at indgå i samarbejde med uddannelsen. I BUPL er der et syn på, at anerkendelsen i dag ligger på et højere niveau, hvilket de side 4/5

5 studerende bør tage med tilbage. BUPL underviser tillidsrepræsentanter om professiomkring dette. Formanden takkede for de gode råd og indlæg. onsidentiteten, og vi går gerne ind i et samarbejde med UCL Niels Grønbæk Nielsen kvitterede ligeledes for de mange input: Vi tager problemet meget alvorligt. Ressourcedrøftelsen er svær at drøfte internt og skal drøftes via andre kanaler. Vi skal dog sondre mellem, hvad vi kan med de ressourcerammer vi har. Formidling er vigtig, og vi skal sikre, at vi når dem vi taler til. Der er brug for at styrke de studiestøttende elementer og f.eks. gennemføre en markedsføringskampagne sammen med faglige foreninger og derved tegne et retvisende billede af professiohvis der er be- nen. Niels Grønbæk Nielsen opfordrede til at medlemmerne tager kontakt, hov. 7. Næste møde Næste møde i uddannelsesudvalget er fastsat til 21. april Eventuelt Ingen punkter. HACH side 5/5

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet.

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Klub 144 Udviklingsplan 2010 Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Fritids og ungdomsklubben 144 Bagsværdvej 144 A 2800 Lyngby E-mail: Klub144@gladsaxe.dk

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere