Ferskvandsfiskeribladet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferskvandsfiskeribladet."

Transkript

1 J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)

2 Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning Generalforsamlingen i Fredericia d. 29. Maj Ferskvandsfiskeriforeningens Regnskab for Tanker og Stemninger Medlemsfortegnelsen Damkulturerne: 0rredproduktionen i Belgien før Krigen Blærerod (Utricularia) som skadelig Plante i J!"iskedamme. 113 Handelen med Fisk: Salg af 0jneæg og Sættefisk til England Mere Fiskekød Englands Mangel paa Fisk Det tyske Fi"kemarked Salget af Portionsørred i København Et dansk Udførselshontor i London Fisketransport : Fisketransport med Iltflasker. 5 Ilttilførselen ved Fisketransport 30 Forhandlingerne med Statsbanerne om en forbedret Fisketransport En tysk Udtalelse mod Forsendelse af levende Fisk En ny Frysemetode for Fisk. 58 Om Køb og Forsendelse af le- Indholdsfortegnelse: Side Side vende Fisk Det første flydende Fiskefryseri paa Norgeskysten Fisketransport og Vandmængde 93 Aalen: Den engelske Aaleyngel Den engelske Aaleyngel Aaleyngelen Den engelske Aaleyngel Aalelarvens Biologi Kritiske Bemærkninger af Magister A. Strubberg Karper, Suder og andre F.iskearter: Suderopdræt i naturlige Søer. 80 Lidt om Karpens Legedamme 104 Geddens Længde og Vægt FerskVandsfisk med pelagiske Æg Fiskeriet i frie Vande: Laksørred Fiskeri Ørredens Vækst En sjælden Fisk Ringkøbing Fjord som en Ferskvanndssø med Aalekiste.., 21 Dr. C. C. Joh. Petersen om Projektet "Ringkøbing Fjord som en Ferskvandssø med Aalekiste" Det udenlandske Fiskeri og Krigen Gummislange som Agn Ingen udenlandske Sportsfiskere til Norge iaar... 85

3 Side Tanker om Fredning Lidt om Odderen.... Fiskeindplantningen i Sverige 117 Forholdet mellem Kønnene hos Bækørreden i frie Vande Om Vaaddragning i Søer Fiskeriet i de baltiske Provinser 129 Løjer og Perler Fiskeriundersøgelserne Revisionen af Fiskerilovene : Fiskeriloven for Randers Fjord og Gudenaa Fiskerilovens Revision Aalekister Revisionen 'l,ffiskeriloven Bemærkninger til det fremsatte Forslag til Lov om Ferskvandsfiskeri Andre Meddelelser: Mere om ~ejren Hønseri og Fiskeri.... Den italienske Fiskeret Brodeto 17 Side Krigen og Fiskeriet Til England under Krigen Store Mons Beretning fra den danske biol. Station '!!. Om Indflydelsen af Vandets Saltindhold paa Fiskebestanden og Udbyttet af Fiskerierne En ny biol. Station i Sverig.. 96 Beretning om Sødra Sveriges Fiskeriforening Undersøgelser af de forskellige Fødemidlers Fordøjelighed. 145 Fiskeri Beretning for Aaret Sportsfiskeri : Spoftsfiskeri i Finland Min første Stalling En Fisketur om Vinteren Fiskekurv for Lystfiskere Held i Uheld Hundred-Punds-Fisken

4 Føfskvandsfiskeribladet. Flrskvandsflskørlforeningsns Medlemsblad. Udgaar den l. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Kontor: Dr. phil. HojJmeyer, Sorø. 1 ele/on 24, Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af Bestyrelsen. Aarskontingent 4, Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt Nr. l. l. Jannar Indhold: Aarsberetning. Mindre Meddelelser. Annoncer. Bladet sendes frit til Medlemmerne af "Fe1'skvands{iskeriforeningen". Kontingentet er 4 Kr. aarligt. Artikler og Annoncer til Bladet sendes til Kontoret i Sorø. Klager over Mangler ved Forsendelsen rettes til Postkontoret; hvis Manglerne ikke afhjælpes, bedes Klagen sendt til Bladets Kontor i Sorø. O. HojJmeyer. Aarsberetning. -0- For al forretningsmæssig Virksomhed, der er under Udvikling, er det omtrent en Livsbetingelse, at den i Fred og Ro kan faa Lov til at arbejde sig frem fra de første famlende Forsøg, til den vinder saa me get i Styrke og Erfaring, at den har naaet fuld Konkurrencedygtighed. Saa vidt var vi i Virkeligheden kommet med de allerfleste af vore Damkulturer. Vi forstod at producere Portionsfisk, saa godt og billigt, som det vel var muligt; med Afsætningen af det færdige Produkt gik det ogsaa forholdsvis godt..men saa kom Krigen, og med et Slag var Situationen ganske forandret. Tyskland, som var vor eneste virkelige Knnde paa dette Omraade, begyn\lte at svigte. Købelysten og Købeevnen hos vor sydlige Nabo svandt pludselig bort Nationen fik andet at tænke paa end spise Portionsørred, og saadan vilde det være gaaet de fleste Nationer under de samme Forhold, I aaa deri er intet mærkværdigt! For de danske 0rredproducenter var dette imidlertid en Kalamitet af den aller alvorligste Beskaffenhed. Her hjalp det ikke, at de kunde fremvise den fortrinligste Fisk, til Salg til rimelige Priser, eller paaberaabte sig forretningsmæssige, bindende Aftaler; det hele" de fik til Svar, var et beklagende Skuldertræk og Raadet om at gemme deres Fisk til bedre Tider. Det var en fatal Situation; dels fordi Dambrugernes Bedrift var indrettet paa en vis aarlig Afsæt-

5 2 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 1. ning, og dels fordi det var, som om alle Sunde pludselig lukkedes for dem; ikke alene de nærmeste, men vi kan godt sige de fjærnere med. Det kan imidlertid ikke nytte under saadanne Forhold at lægge Hænderne i Skødet og opgive Haabet; det, det i Øjeblikket gælder om, er at søge andre Udveje, og i denne Henseende mener jeg, at den bedste Vej til at naa et Resultat, bas ved at slutte sig om F erskvands{iskeriforeningen. Vil man nemlig benytte Administrationen hjemme og i Udlandet, sker det langt lettere og med betydelig større Virkning, naar en kendt Institution anmoder om Hjælp og Vejledning, end naar Enkeltmand forsøger sig; dette er saa ganske naturligt og ligetil. Hvis man imidlertid har Følelsen af, at Ledelsen af en saadan Institution lader noget tilbage at ønske, enten i den ene eller den anden Retning, ja, saa er der ikke andet for, end at søge den eller dem. der ikke passer erstattet med andre. Jeg tror absolut, man paa denne Maade naar længere frem, end hvis man splitter Kræfterne, og Enkeltvis eller Gruppevis arbejder paa en Løsning af de foreliggende Opgaver. Det er godt, kun at skulle stole paa sig selv; men det er sandelig ogsaa godt at have saa megen Indflydelse, at man kan faa andre til at bistaa sig, hvor egne Kræfter ikke strækker til. For Tiden er Ferskvandsfiskeriforeningen da ogsaa travlt beskæftiget med at søge oparbejdet andre Markeder for vore Produkter end det tyske; om det vil lykkes, bliver en hel anden Sag, Forholdene kan jo være af en saadan Natur, at de ikke lade'r sig overvinde, selv. med nok saa stor Ihærdighed og Indflydelse; men saa meget er i alle Tilfælde vist, at der i Øjeblikket arbejdes af fuld Kraft for at finde Vejen frem. At Krigen ogsaa i mangfoldige Retninger virker skadeligt og hæmmende pall. de frie Vandes ll'iskeri, er en Selvfølge; for at nævne blot en Ting, skal vi pege paa Aalepriserne i indeværende Efteraar, de har jo været saa lave, som vi ikke kan huske Mage til. Vi maa derfor alle haabe, først og fremmest, at Krigen snal,t maa ophøre, og dernæst, at dens Resultater maa blive saadanne, at Europas Nationer ikke rent skal forbløde, men mar komme nogenlunde frelst ud af denne frygtelige Katastrofe, som truer med at ødelægge al }1'remgang og Kultur og male alt sammen i et grufuld Kaos, der som Resultat kun efterlader hærgede Riger og stakkels forarmede Mennesker. - Men først og sidst beder vi om Fred for vort elskede Fædreland; alt det andet - Pengefordel og egen Fordel, har saa lidt at sige i Sammenligning hermed. Skal vi saa haabe paa et glædeligt Nytaa.r? Red. Mindre Meddelelser. -o- Tilskud til Fiskeavl. Landbrugsministeriet meddeler, at der i indeværeede Finansaar kan ydes 25,000 Kr. i Tilskud til Indplalltning af Fiskeyngel. Det kan kun ydes, naar der paa de paagældende Steder er oprettet Vedtægter for de salte Vandes og Re

6 Nr.!. Ferskvandsfiskeribladet 3 gulativer for de ferske Vandes Vedkommende. Vedtægter og Regulativer skal indeholde saadanlle Fredningsbestemmelser for de indplantede Fisk, som af Landbrugsministeriet anses for betryggende, saasom Bestemmelser om Fastsættelse af større Mindstemaal end det lovbestemte, om FredningstiderelIer lignende.. Ansøgningerne maa indgives før 15. Januar. Rettelse. I Nr. 24 for 15. December er der ved en Fejltagelse under "Flødevigeris Udklækningsanstalt" kommen til. at staa som Statstilskud til Anstalten: 900 Kr', skulde staa 9000 Kr. L. Bigum Jensell & Co. GI. Strand 50, København, modtager alle Sorter Fisk i Kommission..- samt Vildt.... Penge sendes sira aks efter Salget for hver Sending. ~~~~~~~~~~~~~ I øj'enæg I li( ~ af Æ m 1K lf( Bæk og Regnbueørred Æ w w ~ faas bedst og billigøt I m Æ. fra 1 Lundgaard Fiskeri, ~ pr. Vejen. Æ I paa FislæriudstilIingen i Kø- W W benhavn ai ~!~~~~~~~~I Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov Telefon 13 Telefon 13 tilbyder prima øjneæg, Ynf,tel og Sættefisk afbæk-, Kildeog Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til absolut billigste Priser. PortioDsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa ffi Tilkendt GnJdmedaille Æ nærmeste Jernbanestation mod Kontant. J. C. Ohl'istp-'nse'n. æ c1erann "en ei/zen, æ : edsvoren Fiskeauktionarius, : : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : : Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : =!.!!.~ Store Bafiliner for levende Fisk ~. J erbanetorsendeiser adresseres til: Altona. Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: Amt 1, Nr. 1,547, Hambnr".

7 Ferskvandsfil!lkeribladet Nr. 1. ======~, Portions-Ørred, større Ørred, Karper og Suder samt prima Sættefisk og Bjneæg i alle Ørredarter købes. Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbaneøtation. --=::::::.::: Kontant Betaline. ===-- 8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter samt Sættefisk af Karper og Suder sælges. d9~9cj8k 0amKullur. Telegr.-Adr. : Damkultur, Lunderskov. 1>, liansen & 1>, Jørgensen, Lunderskov. Telefon-Adr. Lunderskov 48. Lejrskov 16. rr;;;sørred, større Ørred, Gedder, Karper, Suder, Skaller, Aborrer købes ol' afhentes Jned Specialvol'n paa Der_e.te Jernbanestation. --=;::::;:::::: Kontant Betalinc, ::::::.::::=-- G. Domaschke, nøehh dlunr:. Lehrter.tr.ø.e Telegr.-Adr.: Forellenhandel. Berll. 4.0, Statskonsulent, Magister (Jhr. Lørti».:. Lykkesholmsalle 3 A, København. Trykt l Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Raunuslen-Kro,h.

8 Førskvandsfiskøribladet. Flrskvandsfiskøriforeningøns Medlemsblad. Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Redaktion O{l Kontor: Dr. phil. Hoffmeyer, 801'11. 1 tle/on 24, Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af Bestyrelsen, Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt Nr Jannar Indhold: Fisketransport med Iltflasker. Salg af 0jneæg og Sætte1lsk til England. Mere om Hejren. Hønseri og Fiskeri. Laksørred-Fiskeri. Afgiften paa Fisk ophævet i Wien. Annoncer. Fisketransport med Iltflasker. -ol Fischerei-Zeitung for den 15. dennes findes følgende Artikel: Vi har netop modtaget nedenstaaende Spørgsmaal: Vi 1everede i indeværende Foraar Ørred til Berlin. Ørreden blev indladet i almindelige Godsvogne; i hver af disse var an bragt to store vandtætte Presenninger, der. fyldtes med Vand fra Banegaarden. Hver Presenning indeho1dt 18 Centner Ørred. For at holde Fiskene i Live under Transporten t der varede flere Dage, medfulgte der tre Iltapparater, hvis Beholdere var fyldte med sammenpresset Ilt. Itten blev af disse Apparater fordelt til Bassinerne med Fisk ved Hjælp af Rør. For en længere Transport var en saadan Iltbeholder tilstrækkelig til hvert Bassin. Det tredje Apparat fulgte kun med for en Sikkerheds Skyld, i Tilfælde af at Uheld skulde indtræffe med et af de fungerende Apparater. Indsenderen af ovenstaaende Meddelelse spørger derefter om, hvor saadanne Apparater købes? For at faa Svar herpaa har Redaktøren af Fischerei-Zeitung Dr. E' Walter henvendt sig til Fiskeridirektør Heyking, der derefter meddeler følgende: Apparatet kaldes IIEsseff" og faas i lltfabriken Berlin Nr. 39, G. m. b. H., Tegeler Strasse 15. Fiskeridirektøren skriver videre om Iltapparater : Anvendelse af Iltapparater ved Transport af Fisk - ogsaa ved Udfiskning - har i de senere Aar vundet mere og mere Udbredelse. Det er nutildags muligt ved Hjælp af Ilt at transportere store Mængder Fisk i relativt SInaa Kvantiteter Vand. Bekostningen ved Forsendelsen bliver derved reduceret meget betydeligt. Ligeledes gør Iltapparater ud. mærket Nytte ved Udfiskningen a.f Ørred, naar dette maa ske paa varme Dage, enten af Hensyn til Sortering eller af andre Grunde. En Hovedbetingelse, som vi maa

9 6 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 2. stille til ethvert Iltapparat, der skal fungere tilfredsstillende, er, at det formaar at præsterer den fineste og regelmæssigt, automatisk virkende Fordeling af Ilten i Vandet.. Fig. l viser en Ilt-Fisketransport Indretning i en almindelig Transporttønde. Selve Fordelingsapparatet ligger ved Siden af Iltbeholperen. Begge Dele kan meget godt anbringes fastskruede til Bunden af Tønden. Hvis man vil sende :Fiskene i store Kasser, der er forsynede med vandtætte Presenninger, saa maa man anbringe Apparatet paa et Underlag af Træuld, saa det ikke lider Skade under Transporten. Fig. 2 viser den egentlige Iltbeholder med sit Fordelingsapparat. Hele Apparatet bestaar af følgende Dele: Iltbeholderen (Bomben) indeholder Bom Regel 450 Liter Ilt. Selve Beholderens Vægt andrager 7 kg., Længden er 550 mm, i Gennemsnit er den 110 mm. Beholderen I Hvis Apparatet er utæt paa nævnte (1) er lukket med en Ventil, der Sted, vil Utætheden aabenbare sig maa være meget nøjagtig forarbejdet ved TItperler, der stiger op gennem Denne Ventils Bevægelighed ru aa Vandet. ogera være meget let. Over Behol- Fordelerens (5) nøjagtige Funkderens VentH er anbragt en Redu- tion afhænger først og fremmest af cerventil (3), der lukkes lufttæt ved Reducerventilen ; denne maa derfor Hjælp af en saakaldt Sekskantmø- være aldeles nøjagtigt Arbejde. trik (6). Pall. dette Sted mali. ine:en Berliner Iltfabriken forarbejder Ilt slippe ud '- en meget vigtig selv disse Reducerventiler j det lig Ting, som Brugerne af Apparatet ger derfor i deres egen Interesse, særlig maa passe paa, da man ellers at Arbejdet er godt. Ved Reducerudsætter lig for unyttigt Iltspild. ventilens Hovedende findes en Ind-

10 Nr. 2. rerskvandsfiskeribladet 1 stilningsskrue, der er indstillet til I 70 Mark. En Beholder, der kan at lade 4 til 7 Liter Ilt passere i, rumme 450 L. Ilt, koster 22 Mk. Minuttet. Indstillingen retter sig 50 Pf. dels efter, hvor mange Fisk, der findes i Beholderen og dels efter Vandsøjlens Højde i Beholderen. Til større Fisketransporter benyttes dog gerne Beholdere, der rummer fra Liter Ilt. Hvis man ønsker det, kan man i Prisen for Ilt er forholdsvis Stedet for Hovedskr1.len faa en Vingemøtrik. større for mindre Mængder. Fa Ved Hjælp af en Slange briken leverer Ilt i Staalbeholdere, (4) bliver Fordeleren forbundet med der tager 1200 Liter, til en Pris Reducerventilen (3). Fordeleren er lavet af et særligt Slags porøst Materiale. Hele Apparatet Fig. 2, bestaaende af Fordeler, Reducerventil med Slange, men uden Beholderen, koster af 2 Mk. pr L. I Beholdere, der rummer mindst 5000 L., bliver Prisen saaledes kun 1,25 Mk. pr Liter. Staalbeholderne kan laanes mod Depositum. Dette andrager for 1200 Liter Beholdere 25 Mk. og for 5000 Liter Beholdere 50 Mark. levende Fisk tilstrækkeligt iltholdigt er i Aarenes Løb komne til AllTen- Beholderne er afgiftsfri i 30page, delse, der ;betales 3 Pf. pr. Dag i Leje af 1200 Liter Beholderne og 5 Pf. Overfor de ældre Metoder, hvor pr. Dag af 5000 Liter Beholderne. man med Haandkraft pumpede Luft Af det foregaaende vil det fremgaa, ind i Fiskebeholderne, betegner de at det er forholdsvis billigt at an- mere moderne hvor Luften automavende Ilt. ved Fisketransport, hvorfor II t' k t'lf d'. f K Ib d, k b f I d t d t b d t IS l VI an an e a e e paa e e s e.. øres Isse ra o er. me Fiskeridirektør a. D. Heyking. komprimeret Luft, for saa VIdt et! betydeligt Fremskridt, som der her- I ved udkræves langt mindre og navn Fort1kellige Fremgangsmaader til lig mindre anstrengende Pasning at holde Vandet ved Forsendelse af under Forsendelsen. Ved den foran

11 s 'erskvandstiskerihladet Nr. 2. beskrevne Metode, der allerede i nogen Tid har været anvendt ogsaa af danske Fiskeeksportører, synes der nærmest at være tænkt paa udelukkende at tilføre Fiskene ren Ilt. Den atmosfæriske Luft bestaar imidlertid som bekendt naar man ser bort fra et ringe Indhold af Kulsyre - ai en Blanding af 80 Ofo Kvælstof (N) og 20 Ofo Ilt (O) og i hvorvel det er den sidstnævnte Bestanddel, som Fiskene ligesom andre Dyr - har Brug for ved Aandedrættet, er det dog naturligst for dem at faa den ovennævnte Blanding, og af forskellige Grunde synes det at være ønskeligt i hvert.fald at forsøge, om man ikke vil naa nok saa gode Resultater ved at gaa de naturlige Forhold nærmere og i Stedet for ren Ilt at anvende atmosfærisk Luft eller maaske en eller anden Blanding af disse. For det første siges den rene Ilt at være vel "skarp" for Fiskene, saaledes at deres Hud og Slimvæv angribes deraf; dette kan have til Følge, at Fiskene naturligvis særlig ved mere langvarige :rransporter - selvom de klare sig under selve Transporten, efter denne blive syge og dø inden det endelige Salg har fundet Sted. For det andet er ren Ilt ret kostbar og det er sikkert ikke saa lille en Del af den tilførte Luft, der uden at gøre fra eller til stiger op gennem Vandet og forsvinder fra Overfladen. Begge disse Ulemper vil der formentlig bødes paa ved Anvendelsen af atmosfærisk Luft, selvom man naturligvis heller ikke har denne gratis paa Kolben i komprimeret Stand. Som ovenfor antydet er detogsaa muligt at en Blanding af Ilt og alm. Luft kan være heldig, men det maa da straks betones, at man ikke opnaar nogen Besparelse i Udgifterne ved Anskaffelsen af Luften, i hvert Fald ikke med mindre man paa en Gang faar fyldt et større Antal Kolber paa denne Maade. Det maa derfor tilraades Eksportøren at anstille Forsøg i de her nævnte Retninger, og Iltfabrikken i København vil sikkert være villig til at være behjælpelig i saa Henseende. Ghr. Løfting. Salg af øjneæg og Sættefisk til England. -0- Paa Foranledning af undertegnede har ~en danske Fiskeriagent i England Capt. Sølling ladet indrykke nedenstaaellde Annpnce paa første Side af det bekendte engelske Fiskeriblad "The Fishing Gazette". Bladet udgaar en Gang om Ugen Annoncen var indrykket første Gang d. 9. Januar og vil blive indrykket iah 3 Gange i Bladet. Red. THE DANISH FRESHWATER FISHERlES ASSOCIATION has at present several millions of

12 Nr. 2.. Ferskvandsfiskeribladet the BEST SELECTED EYED OVA for sale; aiso all kinds of TROUT FOR STOCKING PURPOSES, both at Iow prices. The freight for sending large quantities is very moderate. Please apply to DB. C. HO... ~... ~ltieyer. SORO, DENltIARK*). *) Den danske Ferskvandsfiskeriforening har i Øjeblikket mange Millioner udsøgte Øjne-Æg til Salg, ligesaa alle Slags Ørred til Sættefisk, begge Dele til lave Priser. Frag-,ten for større Sendinger er meget moderat. Man bedes henvende sig til, Dr. C. Hoffmeyer, Sorø, Danmark. Mere om B ejren! o- l Ferskvands:fiskeribladet tor 15. Dcbr. findes en Artikel af Fiskeriejer Fensmark, som jeg i Egenskab af Forpagter - sammen med flere af :Fiskeriet i Arresøen ved Frederiksværk ganske kan give min Tilslutning.,Der findes i den til Arresøen stødende Skov "Lyngby Skov" en Hejrekoloni af betydelig Omfa~g. Antallet af Reder udgør mindst 50 Stk., og gennemsnitlig i fulde 2 l\:laaneder af Aaret maa Arresøen afgive Føde for disse Reders Besætning, der i Gennemsnit er 6 Individer pr. Rede. Ef ter Oplysninger indhentede blandt andet fra zoologisk Have, udgjorde Mængden af den Fisk, der medgaar daglig til disse 300 Fugle, 5 Pd. pr. Individ altsaa 1500 Pd. om Dagen og i 2 Maaneder Pd. Fisk. Dette Antal Pd. overstiger langt, hvad Forpagterne kunne :fiske og det vil saaledes let ses, hvilket umaadeligt Tab Fuglene foranledige. Saafremt Hejren var saa beskeden, at den lod sig nøje med Smaa:fisk eller mindre værdifuld Fisk, vilde Skaden dog ikke være saa stor, men desværre er dette ikke Tilfældet, idet det for en stor Del er Aal lige op til 112 Pd., der er Genstand for deres Efterstræbelser, sravidt jeg da har kunnet erfare ved Undersøgelse af Indholdet i nedskudte Hejres FordøjeJsesorganer. Det har vist sig umuligt at bekæmpe Skad~n ved Jagt paa Fuglene i Søen, og da Rederne findes i Statsskov, vilde det derfor være umuligt at bekæmpe dem, saafremt Statens Skovbetjente ikke havde Forstaaelsen af denne Plage. Heldigvis maa dette dog siges at være Tilfældet her paa Egnen, hvor det i alt Fald. i de senere Aar ved Forstvæsenets Velvillie er lykkedes at begrænse Kolonien til dens nuværende Størrelse. I modsat Fald vilde selv ikke Danmarks største Indllø kunde afgive tilstrækkelig Næring for disse Skadedyr. B. Hansen, Byfoged i Frederiksværk. Hønseri og Fiskeri ' Med Redaktørens Tilladelse vil jeg gerne herved opmuntre Fiskeriejere og Fiskerimestre til at lægge sig lidt mere efter Hønseri, da det kan være en meget lønnende Be Beskæftigelse, og jeg synes, disse to Virksomheder passer meget godt sammen. Desværre er Fiskeriet ikke saa heldig stillet for Tiden, men vi haaber pau bedre Tider.

13 10 Ferskvandsliskeribladet Nr.. 2. Jeg har en lille Hønsebesætning pas 20 Høns og 1 Hane, og jeg skal gerne her fremsætte sidste Aars Regnskab over Indtægt og Udgift, som ser saaledes ud: Indtægt: Kr. Øre Solgt Æg til Købmanden eget Brug " " " Rugning " " " 2 Hons " 10 til egen Husholdning " " 3 Kyllinger til egen " Husholdning Kyllinger... ' " Besætningens forøgede Værdi Udgift: 1067 q:;; Korn q:;; Stranskaller q:;; Æggeskaller.... Købt 36 Rugeæg..., 60 1t Kartofler il ;).... lait Kl'. Øre lait Aarets Overskud 105 Kr. 86 0re. Ingen vil vel paastaa, at der er meget Arbejde ved at passe 20 Høns, og saa vil de vel ogaaa indrømme, at det er. et meget lønnende Arbejde; men det ser man ikke uden. ved at holde nøjagtig Regnskab og gør man ikke dette, kommer man meget let paa den Tanke, at Hønseriet ikke betaler sig, og man faar da mindre Lyst til at passe det saa godt, som man burde. Jeg skal ikke undlade at bemærke, at mine Høns har meget indskrænket Plads og ikke Spor af Adgang til Grønt. Om Sommeren skærer jeg lidt Græs til fint Hakkelse, og om Vinteren hænger jeg lidt Grønkaal i en Snor, saa de faar lidt Mortion ved at hakke i Kaalen. Det har overordentlig stor Betydning, at Hønsene har rigelig Adgang til Grønt.. Jeg skal gerne til sidst bemærke: Hold Regnskab, det giver Lyst, og Lysten driver Værketl J. Sø'rensen, Fiskernester, Ny Mølles Fiskeri. '" Til ovenstaaende Regnskab skal vi kun bemærke, at det forekommer os, at de anførte Priser for slagtede Høns og Kyllinger til eget Brug burde være ansat med de samme Beløb, som er opgivet for de solgte Høns og Kyllinger. Red. Laksørred-Fiskeri. -0- Fra den 15. Novbr. til 1. Februar falder Laks' eller Hvidørredens Fredningstid. I Uggerby Aa, som løber ud i Tannisbugten, og som er blandt de vandrigeste ug længste af de vendsyselske A aløb, dreves for flere Aar siden, da der ikke var Tale om Fiskefredning et rigt Laksørred-Fiskeri. Gamle Folk fortæller, at der har været fisket Laksørred i læssevis i Uggerby Aa, og at der ofte ur Fisk iblandt, som vejede over 20 Pd., ja et Efteraar skal en vældig Kammerat af en Laksørred pas 29 1 /2 Pd. være drages frem af Aaens Dyb. Ogsaa nu om Stunder drives der Laksørred-Fiskeri i denne Aa, men de gode, gamle Tider, da man kunde fiske flere Laksørreder, end man brød sig om at faa, er nu desværre forbi. Laksørreden lever kun i Legeeller Yngletiden i Ferskvan d; efter Yngletiden vender den saa atter tilbage til Havet.

14 Nr. 2. Ferskvandsfiskeribladet 11 Medens Laksørrederne opholder ~~~i~'5:::0i.g1~db.~b.d~db..dbd~ sig i det brakke Vand, fanges ad- ~ ~;?'~~~v~p'~~?~~~~ skillige af dem, bl. a. i Hestevaad. 1K 1K I sit Udløb gennem den meget brede 1K ø n e æ i Sandstrand forgrener Aaen sig i et i J - g,_ '. lavvandet Delta. Her fanges ofte 1%\ pall. Grund af vadende Fiskere, der I mange store Fisk ved, at de jages Jr af -I slaar i Vandet med lange Stager. Bæ" og Regnbue d Oppe i Aaen drages Vaad i lange. 1- ørre lk i Reb, som to Mand - en paa hver.\!r lk sin Side af Aaen - haler i af alle, 1f( faas bedst og billig.t Kræfter; Vaadet er altid haardt at I Æ fra trække afsted. Og mange Steder..... ligger der paa Aabunden store Stene, Lundgaard FISken I som gør Vaaddragning umulig.' V. Laksørredens Fredningstid er ab- pr. ejen.. solut sat alt for sent; den store Mængde Fisk, som allerede længe' Tilkendt GnidmedailIe føl' Fredningsttden kommer og ta- I i paa Fiskeriudstillingen i Køger Ophold i det brakke og ferske 1 benhavn Vand, og som l,'iskerne gør bravt LK Indhug iblandt, er fulde af Rogn og Mælk. Fredningstiden burde sikkert begynde en Maanedstid tidligere. Fiske!' Niels. Ifølge Fischerei-Zeituug for JO. dennes er Afgiften paaharer, Hjortekød, Gæs, Karper, Skallefisk, Klipfisk og Torsk, paa Grund af Krigstilstanden, ophævet i \Vien ved en kejserlig Forordning af 6. December Karper fra 1/2 til 111 Pd. ønskes til Købs til Levering i Marts. Fiskeriet.,Aalykke" pr. Lunderskov. L. Bigum Jensen & Co. GI. strand 50, København, modtager alle Sorter Fisk i Kommission samt Vildt.... Penge sendes sfraks efter Salget for hver Sending. I Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov Telefon 13 Telefon 13 tilbyder prima Ojneæg. Yn~el og Sættefisk af Bæk-, Kildeog Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til absolut billigste Priser.. Portionaørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa nærmeste Jernbanestation mod Kontant. J. C. Christensen. Bjneæg, Yngel og Sættefisk I af Bæk-, Kilde- og Regnl kan fa~~l~~~~ef~kerier. Smidt Nissen & Sønner, Ejstrup St.

15 12 Fersknndsfiskeribladet Nr. 2. Portions-Ørred, større Ørred, Karper og Suder samt prima Sættefislc. og øjneæg i alle Ørredarter købes. Fiskene' afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. -- Rontant Betaling. ===-- 8jneæg, Y Dgelog Sættefisk i alle 8rredarter samt. Sættefisk af Karper og Suder sælges. d}f~ijd8r f/)amrultur. Telegr.-Adr. : Damkultur, Lunderskov. P. Hansen dl; P. Jørgensen~, Lunderskov. Telefon-Adr. Lunderskoy,t8. Lejrskoy 16. ~~~~~~~~~~~ Portionsørred, større Ørred, Gedder, Karper, Suder, Skaller, Aborrer købes og afhentes Bled SpecialvogD paa Dærme.te JernbaDeltation. Statskonsulent, Magister Uhr. Løftin:;, LykkesholmsaUe 3 A, København. Trykt i Sorø Boitrykkeri (Aktieselskab) ved R mu en-kl'ogh.

16 ferskvandsfiskeribladet. Jarskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. 'Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Kontor: D'r. phil. HofJtneyer, Sorø. 'lflefon 24. IRdmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af :Bestyrelsen. Aarskontingent 4, Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt Nr. 3., l. J;'ebrUftl'. " Indhold: 'Den engelske Aaleyngel. 'Ørredens Vækst. En sjælden Fisk. 'Den italienske Fiskeret Bl'odeto. Mindre Meddelelser. Eiskemarkedet. Annoncer. Den engelske AaleyngeL -0- Atter nærmer den Tid sig, da Aaleyngelen fra Atlanterhavets Dyb strømmer ind mod Frankrigs og Englands Kyster; meget har imidlertid forandret sig siden Opgangen irjor, og om der end ikke lægges Fangsten nogen Hindringer i Vejen, saa har Transportforholdene antaget saadanne Former, at mange Foretagender, som tidligere gik som Fod i Hose, nu enten ganske er standsede, eller dogvanskeliggjordte j stort Omfang, dette gælder for en stor Del ogsaa Transporten af den engelske Aaleyngel til Danmark. Transporten af l~vej1de Fiskeyngel er i og for sig en ret vanskelig Sag, og vi ved da ogsaa, at f. Eks. Transporten af den engelske Aaleyngel i Begyndelsen var forbunden med store Tab, fordi saadanne Smaafisk nu en Gang forlanger bl. a. en ganske bestemt Fugtighedsgrad og en bestemt Temperatur for at kunne taale en Rejses Besværligbeder. Efterhaanden lærte man at overvinde disse Vanskeligheder, og hvis Transporten derfor gaar efter Programmet, og Yngelen ikke udsættes for Kuldegrader, saa kan man vel nu med temmelig stor Sikkerhed love at bringe Yngelen levende frem. Paa G rund af Krigen bliver Rejsen imidlertid forlænget med omtrent den dobbelte Tid, idet Yngelen, der som bekendt fanges i Severn-Floden i Vestengland, i Stedet for at føres direkte over London-Harwich-Esbjerg, kommer til at gaa over Hull Aarhus. At dette vil medføre megen Forsinkelse, er en Selvfølge, og efter de Erfaringer, jeg har indhøstet 'i tidligere Aar med Hensyn til F'orsendelsen af Aaleyngel, føler jeg mig overbevist om, at jeg nødsages til at samle hele Leveringen til Danmark i en Transport, og selv ledsage den, for at alle Forsigtig-. hedsregler kan bli ve iagttagne under Rejsen, da jeg ellers frygter for, at Tabene bliver for store. At det næppe bliver nogen FQr-

17 14 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 3. nøjelsesrejse, er jeg selvfølgelig klar over; lilen jeg ser ikke, at der er anden Udvej!.Man kan naturligvis dertil sige, at vi, 80m Forholdene er, kunde udskyde Importen et Aar; men for det første er Sagen, efter mange Genvordigheder og Betænkeligheder, endelig en Gang kommen ind i det rette Spor herhjemme, saa det vilde være Synd, hvis der allerede nu skulde komme Spring i Udviklingen, fol' det andet kan vel heller ingen Mennesker, paa nærværende Tidspunkt love, at denne forfærdelige Krig er afsluttet til næste Aar; og selvom det skulde være Tilfælde hvad vi jo alle haaber, saa vil Nordsøen dog i mange AnI' derefter være fyldt med løsrevne, drivende.:\iiner, 80m lægger Skibsfarten de sau1lne Hindringer l Vejen, som i dette Øjeblik. Jeg mener derfor, at vi ligesaa godt kan springe i det, som krybe i det. Det første tiltaler mig ogsaa personlig bedst; har man sat sig en Kurs, skal man saa vidt muligt holde sit Bestik. 'En anden Indvending kan man ganske vist og'saa fremkomme Il:)ed, og det er den, at vi ogsaa herhjemme undertiden har god Opgang af Aaleyngel, saaledes ifjoj'. Jeg skal dertil sige, som jeg ogsaa har sagt tidligere, naar denne Sag er bragt paa Bane, og som jeg tror, alle Fagmænd er enige med mig i: den hjemlige Opgang kan vi ikke bygge paa "som Landsforsyning". Den k an være udmærket god at tage med, som et Suvlement, hvor det gælder om at qparbejde en Aalebestand i saadanne ferske Vande, der fra Naturens Haand er stedmoderlig behandlede; men til en paalidelig aarlig Udsættelse egner den sig ikke; dertil kommer Opgangen altfor uregelmæssigt til vore Kyster. Angaaende Forholdene ved Fangststedet i England skal jeg meddele, at den tyske Fiskeriforening i sin Tid hrvde købt et lille Hotel, der ligger umiddelbart ved Severn Floden, hvor Opgangen af Aaleyngel fin del' Sted hvert l!'o mar; her havde de saa indrettet flere Bassiner til Optagelse af Yngelen, efterhaanden som den fangedes og tillige opstillet en Pumpe, dm ved Hjælp af Motorkraft pumpede Flodens Vand op gennem Bassinerne. Hotellet VRr forpagtet bort til den tidligere Ejer en Englænder, der tillige havde Opsigt med Pumpestatiollell og havde Andel i U d byttet af Fangsten af Aaleyngelen. 'Cuder Aalesaisonen lwm der dog altid et Par tyske Fiskemestere over fra Deutscher Fischereiverein for at hjælpe til ved Fangsten og Afsendelsen. Som en Følge af Krigen er alt dette imidlertid forandret; Tyskerne har maattet opgive deres Besiddelse, og den engelske Hegering har konfiskeret Anlæg og Hotel. Den engelske Forpagter har derved faaet Eneledelsen af hele Foretagendet, og paa Forespørgsel har han svaret mig, at der intet er til Hinder for, at jeg ogsaa i Aar kan faa Aaleyngel, naar jeg vil iagttage visse Formaliteter. Efterat jeg saaledes har søgt at klarlægge Forholdene ved Importen af den engelske Aaleyngel, skal jeg til Slutning anmode alle, der i Aar ønsker eng. Aaleyngel, om snarest at sende Bestilling til Undertegnede. For at fremme Foretagendet har Ferskvandsfis keriforeningen, ved sin Formand, indsendt et Andragende

18 Nr. 3. Ferskvandsfiskeribladet 15 til Landbrugsministeriet, om et Tilskud af de 2;'),000 Kr., der er hevjlget til Fiskeudsættelse. Hvil! derfor et rimeligt Tilskud faas, haaher jeg, at Prisen paa Yngelen vil blive omtrent den samme som forrige Aar. Red. Ørredens Vækst. -0- Ørreden "oliser i val'me men staar næsten stille i de kolde, Sonlre~ Herom skriver den norske Fiskeriinspektør Landmarl.; i Tidens Tegn: Vi har tidligere fortalt, og det har været fremhævet adskillige Gange, at et eneste lille Fiskeskæl, kan give Oplysning om, hvordan Fisken, det har tilhørt, har vokset fra det ene Aar til det andet. Man ser af Vækstl'ingene Skællene, nogle mørke Linier, som dannes hver Vinter, naar Væksten staar stille, og som el' ganske tilsvarende Hingene i en Træstamme. Stipendiat Huitfeldt-Kaas lagde Mærke til, at Afstanden var i høj Grad ~jevn mellem 0rredskæl fra Tyin. Enkelte AaI' laa!tingene tæt paa hverandre, medens der andr~ Aar var stor Afstand imellem dem. Det viser, at Fisken i Tyin vokser ujevnt; enkelte Aar staar den næsten stille, o g til anilre Tider lægger den ganske godt paa sig. Hr. Huitfeldt-Kaas sammenlignede 11 lige gamle :Fisk, som alle var i kraftig Udvikling, og netop stod "i Bine Mand oms Aar". Disse 11 E'isk følger hverandre forbavsende godt i Tilvækst. De val' i l n03 vokset næsten 4 cm, i 190fi omtrent 5 cm, men i 1907 kun 2 cm. Og det mærkelige er, at Temperaturen synes at være afgørende for Fiskenes Vækst. Hr. Huitfeldt-Kaas har nemlig faaet en Del Materiale fra Meteorologisk Institut i Kristia,nia. Og det viser sig, at Afvigelserne fra Normaltemperaturen paa den nærmeste Temperaturstation i Val ders stemmer meget godt med Opgang og StiMand i Fiskenes Vækst, Man vil se en høj Temperatur og ell stor Til væbt i 1904 og særlig i 1903, en kold Høst og lille Tilvækst i 1905, det samme er ogsaa Tilfældet for 1907 Vedkommende. Tyin Søen er meget dyb, saa det tager lang Tid at opvarme den i man ser derfor ogsaa, at det først er langt lhln paa Sommeren, naar Søen er rigtig gennemvarmet, at Væksten tager Fart. I Fjeldvand har Fisken derimod sin Sommer og stærkeste Tilvækst tidligere paa Aaret, da ogsaa alle de Organismer, som lever i Luften, og er dens kærestee'øde, hal' sin Blomstringsi)eriode. RI'd. Prr sjældellfisk. Athel'ina presbytel'. -ol Eftoraal'et blev der d er fra Fiskerhøjskolen i Snoghøj, for hvilken min Broder er Forstander, sat Bundgarn og Ruser i I;illebælt. Som det var at vente, fangedes der snart forskellige af vore sjældnere Fiskearter, saalecles en },/ulle (Mullus Slll'l1Hlleius) flere },[ulter (J/agil ('h elo), tre Glysfr (Gatus minhtes) og en Del Heste1llahel (Camnx fracllhl'us), de sidste indtil 48,5 cm lange. Lillebælt har ofte tidli-

19 16 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 3. gere ydet interessante Bidrag til den danske Fiskefauna. Krøyer fik i 1834 to.jun k ergylte r (Caris julis) fra Strib; Havbmsenen (Brama mji) toges i 1896 i Kolding Fjord; Ansjosen (Engrattlis encrasicholus) toges baade i 1884 og 1885 ved Nordfyn osv. Men noget uventet kom det korn det dog, at den ret sydlige Art Atherina presbytet viste sig i Lillebælt. En af de sidste Dage i September Maaned i 1914 iagttog min Broder, der røgtede Bundgarnet ved Snoghøj, at der i Garnet var en Stime Srnaafisk paa mindst et halvt Hundrede Stykker. De tleste af Fiskene undslap gennem Maskerne, men ved hurtig at hive ind pall. Garnet lykkedes det ham dog Id faa fire af Smaafiskene ind i Jollen. Det viste sig, at disse Fisk tilhørte en Art, AtheTina 1JTesbyter, der ikke vides fanget her i Landet tidligere. Arten kendes fra Middelhavet og er almindelig ved Atlanterhavets franske og engelske Kyst; ved Irland lever den ogsaa, og den el' truffet ved Skotlarid (i Forthbugten) ligesom ved Holland; ved den engelske Østkyst synes den kun at forekomme sparsomt, og det os nærmeste Sted, hvor den hidtil har været taget, synes at være Helgoland, hvor Heincke fangede den i Sommeren Fisken har saaledes en ret sydlig Udbredelse, og dens Forekomst hos os skyldes maaske kun en mere tilfældig Van~ dring i Lighed med de Vandringer, der af og til bringer Barsen og forskellige Makrelfisk op til os i Aarets sidste Halvdel (Heinckes "Rydfisk"). Dog er dette bemær kelsesværdigt, at de fangede Atheriner synes at være unge; de er henholdsvis 77, 80, 82 og 89 mm. lange. Dette kunde tyde paa, at de var opvoksede i Nærheden. De af H eincke ved H elgoland fangede Atherinel' var endnu mindre, kun mm. lange og til Stede i rigelig Tal; og deraf drog han den Slutning, at Fisken til Stadighed lever ved Helgoland og forplanter aig der. Atherina presbyter er en Kystfisk, del' holder sammen i Stimer. Den blivel' sjælden over Centimeter lang og har ingen egentlig økonomisk Betydning; dog skal der sælges en Del af den i Sydengland, men mest fordi den forveksles med den der velansete. Smelt; selv er den efter den almindelige :\fennillg lidet velsmagende. Den er hyppig Genstand for Medninger fra Havnemolel' i Sydengland. Fisken er meget let kendelig, Den har to Rygfinner, af hvilken den foereste er en Pigfinne med 7 eller 8 Strll.aler; Farven er gl'aagrøn pall. Ryggen, hvidlig pall. Siderne og nedentil, men fra G~llespalten til Halefinnens Rod strækker Big et mege't tydeligt, stærkt begrænset Sølvball.nd; Formen er langstrakt og temmelig trind (ikke ulig dens Slætning Multens). At en saadan slank lille Fisk let gaar gennem Fiskeredskaberne, er naturligt; men maaske dog en eller flere igen ved Lejlighed har Uheld med sig og bliver fangede i vore Farvande. Forhaabentlig sender den heldige Fisker, for hvem J!'isken jo selv ingen Værdi har, da sin sjældne Fangst til Zoologisk Museum eller til Fiskerhøjskolens Samling eller

20 Nr. 3. Ferskvandsfiskeribladet ~_= l~~ ~~==================== andet Steds hen*), hvor Fisken kan blive undersøgt. C. Y. Otterstrøm, mag. scient. (Ilansk Fiskcl"itidcnde.l. Den italienske Fiskeret Brodeto. -ol Italien anvender man alle tarveligere Ferskvandstiskearter, som Skalle og lignende til at tilberede den velsmagende Fiskeret Brodeto af. Hr. R. Doh~nc meddeler i,,'vienel' H. Rundschau", hvorledes denne Ret tilberedes, og vi skal her gengive Opskiften, da dot maaske kan interessere enkelte af vore Læsere, eller vel snarere LæserilIder at kende den nærmere: Fisken udtages først og gøres,derefter ren, den lægges j ell Gryde 'med lidt Vand i og Laag over. Deri koges den saa, til den ligner Grød. Grødrnassen presses igennem et Dørslag og anbringes derefter i en anden Gryde, i hvilket der forud er kommen noget Fedt (1/2 Olie og 1/2 Svinefedt) og til hver Fisk en lille Haandfuld revet Franskbrød, lidt fint skaaret Løg, Petersilie, Salt, Peber og Tomater, Over hele Blandingen heides nu varmt Vand, til det bliver som en tynd Dejg, og derefter faar det en god Gennemkogning. Umiddelbart føl' Anretningen tilsættes en Del reven Parmesanost og det Hele omrøres godt. Severingen sker med Maispolenta, saltede Kartofler eller Makkaroni. ') O"saa Dansk Fiskeriforenings Sall1- li~g modtager gerne sjeldne Fisk. < (Red.) Hvis Brodeto er godt tillavet, skal den være overordentlig velsmagende. ~Iilldre }Ieddelelser. -o Ifølge Svensk Fiskeri Tidsskrift Nr. 6 har Sødra Sverigs Fiskeriforeningen for Aaret 1915 modtaget et Statstilskud af ialt 18,500 Kr., hvoraf da 8,500 Kr. skal anvendes til Opretholdelse af en Fiskeriskole. og de 10,000 Kr. til Forsøgs- og l Fiskeopdrætllingsvil'ksomheden. Vi ønsker det srenske Ferskvandsfiskeri til Lykke med, at det hos BevilliI1gsmyndigh~derne findel' dell rette Forstaaelse af Sagens Betydning. Herhjemme maa vi desværre i'orgæves spejde efter det mindste Tegn paa, at vore Bevillingsmyndigheder har samme Opfattelse af Situationen. Skønt Ferskvandsarealet omfatter 1170 Del af Danmarks Omraade, faar det Lov at skøtte sig selv og klare sig, som det bedst kan. Nogen direkte Støtte og Fremhjælp, som Landbruget eller Saltvandsfiskeriet fa ar det, er der ingen Tale om; hvad Grunden dertil kan være, synes ret uforstaaeligt. Man skulde tro, at Staten stod sig ved at give. os en Haandsrækning, medens Vi endnu sidder i vor Gerning, hellere end at blive nødsaget til at give os af Arbejdsløshedskasserne, naar vi tvungne af Forholdenes Magt maa nedlægge Arbejdet.. Saaledes forekommer det i alle Tilfælde mig, at man fristes til at tænkel Red.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens Medlemsblad. 1914. 12te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1914. IndholdsfortegJJ.else: Side Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning...............

Læs mere

--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. -""--""" .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9

--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. --- .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9 ---- ~---- ------ --- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. ---.. -...-- - NR. 6 ~.. M~ ~-~- FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9 ~r. 6 f'erskvanbsflskertatabet Portionsørred større Ørred og Øjenæg af alle Ørredarter købes

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet..", Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad.. 1921. 19de Aargang, som toitftykklftl MKfli"I.IK~'1 UD ft~'iiu"ln U"M. 1921. / Ferskvandsfiskeriforeningen: Aarsberetningen for 1920...

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1911. 9de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab).. 1911. Ferskvandsfiskeriforeningen : Indholdsfortegnelse: Side' Generalforsamling........

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet

Ferskvandsfiskeribladet Ferskvandsfiskeribladet Førskvandsftskøriforenlngens. Medlemsblad. 1906. 4. Aargang.,Koldi,,!! Folkeblad". Bowtrykkeri, Kolding, -Indholdsfortegnelse:.\dYHI'SeL Af AJ thur Fedch'l''''ClJ.. Stal1ingfiskeri

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. \ 1910.. 8de Aargang.. \ S orø. aolw S.,trykhri (AIlc1i.,e1Ikan) ved g ftlv,ult*kl'0lh, 1910. Indholdsfortegnelse: Spalte Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. FøTskvandsnskøTlfoTøninlens Medlemsblad. 1908. 6. Aargang.,l{oldllll\ }'oikebla.t". ROfllorykkerlj Kolding Indholdsfortegnelse: Spalte Ved Aarsldftp,t.,..'.......... 2 Blandene

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad.: 1909. 7de Aargang. Sorø. SoI"Jll BoMi'yk.kerl (AIctI... raltab) ved. Ra.muuth~KM1I'" 1909. Indholdsfortegnelse: Spalte Ved Aarsskiftet.

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet..

Ferskvandsfiskeribladet.. Ferskvandsfiskeribladet.., - Dansk Ferskvandsnskeriforenings Medlemsblad.. 1905. 3. Aargang.. Indholdsfortegnelse: Y"

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

SØNDAG. Milliarder på krogen

SØNDAG. Milliarder på krogen SØNDAG 27. OKTOBER NR. 39 / 2013 SØNDAG Milliarder på krogen Gordon P. Henriksen har gjort en glødende passion for lystfiskeri til sit levebrød. De danske farvande, søer og vandløb er nøglen til et turistmarked

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver Rettenøgle til 2. udgave 2006, ISBN 87-91909-00-7 (Denne rettenøgle kan frit hentes fra vores hjemmeside: www.synope.dk) Verbalsubstantiver, s. 55 Opgave 1. 1. Du skal henvende dig på kontoret. 2. Du skal

Læs mere

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP AKKURAT DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP ÅLEN en sand verdensborger Ålen er i den grad et barn af verdenshavene. Den

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen 12 advokater - ligger i Hillerød og Helsingør - etableret helt tilbage i 1869, KTC har speciale indenfor fast ejendom og erhvervsret - 25 års erfaring med køb

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

FERSKVANDS FISK. Den flaaede, rensede og ituskaarne Aal kommes i kogende Vand m^d FISK

FERSKVANDS FISK. Den flaaede, rensede og ituskaarne Aal kommes i kogende Vand m^d FISK FISK FERSKVANDS 608. Aal. (2 å 2V2 Kg (A å 5 S; Aal Til 12 Personer.) Aalen fanges baade i fersk og i salt Vand og bør altid købes i levende Tilstand. Naar den skal flaas, gør man bedst i at holde med

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Hvad skal vi spise? l. Kalorier:

Hvad skal vi spise? l. Kalorier: 5 Hvad skal vi spise? For at leve maa ethvert Menneske indtage en vis Mængde Føde. Men samtidig er det uhyrevigtigt, at denne Føde er rigtigt sammensat, saa at den indeholder alle de Stoffer, der er af

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen Referat af specialklubmøde den 23. marts 2013. 1. Velkomst og navneopråb v/erik Vestergård 2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen LU foregik i Fredericia sammen med Dueforeningen.

Læs mere