Ferskvandsfiskeribladet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferskvandsfiskeribladet."

Transkript

1 J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)

2 Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning Generalforsamlingen i Fredericia d. 29. Maj Ferskvandsfiskeriforeningens Regnskab for Tanker og Stemninger Medlemsfortegnelsen Damkulturerne: 0rredproduktionen i Belgien før Krigen Blærerod (Utricularia) som skadelig Plante i J!"iskedamme. 113 Handelen med Fisk: Salg af 0jneæg og Sættefisk til England Mere Fiskekød Englands Mangel paa Fisk Det tyske Fi"kemarked Salget af Portionsørred i København Et dansk Udførselshontor i London Fisketransport : Fisketransport med Iltflasker. 5 Ilttilførselen ved Fisketransport 30 Forhandlingerne med Statsbanerne om en forbedret Fisketransport En tysk Udtalelse mod Forsendelse af levende Fisk En ny Frysemetode for Fisk. 58 Om Køb og Forsendelse af le- Indholdsfortegnelse: Side Side vende Fisk Det første flydende Fiskefryseri paa Norgeskysten Fisketransport og Vandmængde 93 Aalen: Den engelske Aaleyngel Den engelske Aaleyngel Aaleyngelen Den engelske Aaleyngel Aalelarvens Biologi Kritiske Bemærkninger af Magister A. Strubberg Karper, Suder og andre F.iskearter: Suderopdræt i naturlige Søer. 80 Lidt om Karpens Legedamme 104 Geddens Længde og Vægt FerskVandsfisk med pelagiske Æg Fiskeriet i frie Vande: Laksørred Fiskeri Ørredens Vækst En sjælden Fisk Ringkøbing Fjord som en Ferskvanndssø med Aalekiste.., 21 Dr. C. C. Joh. Petersen om Projektet "Ringkøbing Fjord som en Ferskvandssø med Aalekiste" Det udenlandske Fiskeri og Krigen Gummislange som Agn Ingen udenlandske Sportsfiskere til Norge iaar... 85

3 Side Tanker om Fredning Lidt om Odderen.... Fiskeindplantningen i Sverige 117 Forholdet mellem Kønnene hos Bækørreden i frie Vande Om Vaaddragning i Søer Fiskeriet i de baltiske Provinser 129 Løjer og Perler Fiskeriundersøgelserne Revisionen af Fiskerilovene : Fiskeriloven for Randers Fjord og Gudenaa Fiskerilovens Revision Aalekister Revisionen 'l,ffiskeriloven Bemærkninger til det fremsatte Forslag til Lov om Ferskvandsfiskeri Andre Meddelelser: Mere om ~ejren Hønseri og Fiskeri.... Den italienske Fiskeret Brodeto 17 Side Krigen og Fiskeriet Til England under Krigen Store Mons Beretning fra den danske biol. Station '!!. Om Indflydelsen af Vandets Saltindhold paa Fiskebestanden og Udbyttet af Fiskerierne En ny biol. Station i Sverig.. 96 Beretning om Sødra Sveriges Fiskeriforening Undersøgelser af de forskellige Fødemidlers Fordøjelighed. 145 Fiskeri Beretning for Aaret Sportsfiskeri : Spoftsfiskeri i Finland Min første Stalling En Fisketur om Vinteren Fiskekurv for Lystfiskere Held i Uheld Hundred-Punds-Fisken

4 Føfskvandsfiskeribladet. Flrskvandsflskørlforeningsns Medlemsblad. Udgaar den l. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Kontor: Dr. phil. HojJmeyer, Sorø. 1 ele/on 24, Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af Bestyrelsen. Aarskontingent 4, Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt Nr. l. l. Jannar Indhold: Aarsberetning. Mindre Meddelelser. Annoncer. Bladet sendes frit til Medlemmerne af "Fe1'skvands{iskeriforeningen". Kontingentet er 4 Kr. aarligt. Artikler og Annoncer til Bladet sendes til Kontoret i Sorø. Klager over Mangler ved Forsendelsen rettes til Postkontoret; hvis Manglerne ikke afhjælpes, bedes Klagen sendt til Bladets Kontor i Sorø. O. HojJmeyer. Aarsberetning. -0- For al forretningsmæssig Virksomhed, der er under Udvikling, er det omtrent en Livsbetingelse, at den i Fred og Ro kan faa Lov til at arbejde sig frem fra de første famlende Forsøg, til den vinder saa me get i Styrke og Erfaring, at den har naaet fuld Konkurrencedygtighed. Saa vidt var vi i Virkeligheden kommet med de allerfleste af vore Damkulturer. Vi forstod at producere Portionsfisk, saa godt og billigt, som det vel var muligt; med Afsætningen af det færdige Produkt gik det ogsaa forholdsvis godt..men saa kom Krigen, og med et Slag var Situationen ganske forandret. Tyskland, som var vor eneste virkelige Knnde paa dette Omraade, begyn\lte at svigte. Købelysten og Købeevnen hos vor sydlige Nabo svandt pludselig bort Nationen fik andet at tænke paa end spise Portionsørred, og saadan vilde det være gaaet de fleste Nationer under de samme Forhold, I aaa deri er intet mærkværdigt! For de danske 0rredproducenter var dette imidlertid en Kalamitet af den aller alvorligste Beskaffenhed. Her hjalp det ikke, at de kunde fremvise den fortrinligste Fisk, til Salg til rimelige Priser, eller paaberaabte sig forretningsmæssige, bindende Aftaler; det hele" de fik til Svar, var et beklagende Skuldertræk og Raadet om at gemme deres Fisk til bedre Tider. Det var en fatal Situation; dels fordi Dambrugernes Bedrift var indrettet paa en vis aarlig Afsæt-

5 2 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 1. ning, og dels fordi det var, som om alle Sunde pludselig lukkedes for dem; ikke alene de nærmeste, men vi kan godt sige de fjærnere med. Det kan imidlertid ikke nytte under saadanne Forhold at lægge Hænderne i Skødet og opgive Haabet; det, det i Øjeblikket gælder om, er at søge andre Udveje, og i denne Henseende mener jeg, at den bedste Vej til at naa et Resultat, bas ved at slutte sig om F erskvands{iskeriforeningen. Vil man nemlig benytte Administrationen hjemme og i Udlandet, sker det langt lettere og med betydelig større Virkning, naar en kendt Institution anmoder om Hjælp og Vejledning, end naar Enkeltmand forsøger sig; dette er saa ganske naturligt og ligetil. Hvis man imidlertid har Følelsen af, at Ledelsen af en saadan Institution lader noget tilbage at ønske, enten i den ene eller den anden Retning, ja, saa er der ikke andet for, end at søge den eller dem. der ikke passer erstattet med andre. Jeg tror absolut, man paa denne Maade naar længere frem, end hvis man splitter Kræfterne, og Enkeltvis eller Gruppevis arbejder paa en Løsning af de foreliggende Opgaver. Det er godt, kun at skulle stole paa sig selv; men det er sandelig ogsaa godt at have saa megen Indflydelse, at man kan faa andre til at bistaa sig, hvor egne Kræfter ikke strækker til. For Tiden er Ferskvandsfiskeriforeningen da ogsaa travlt beskæftiget med at søge oparbejdet andre Markeder for vore Produkter end det tyske; om det vil lykkes, bliver en hel anden Sag, Forholdene kan jo være af en saadan Natur, at de ikke lade'r sig overvinde, selv. med nok saa stor Ihærdighed og Indflydelse; men saa meget er i alle Tilfælde vist, at der i Øjeblikket arbejdes af fuld Kraft for at finde Vejen frem. At Krigen ogsaa i mangfoldige Retninger virker skadeligt og hæmmende pall. de frie Vandes ll'iskeri, er en Selvfølge; for at nævne blot en Ting, skal vi pege paa Aalepriserne i indeværende Efteraar, de har jo været saa lave, som vi ikke kan huske Mage til. Vi maa derfor alle haabe, først og fremmest, at Krigen snal,t maa ophøre, og dernæst, at dens Resultater maa blive saadanne, at Europas Nationer ikke rent skal forbløde, men mar komme nogenlunde frelst ud af denne frygtelige Katastrofe, som truer med at ødelægge al }1'remgang og Kultur og male alt sammen i et grufuld Kaos, der som Resultat kun efterlader hærgede Riger og stakkels forarmede Mennesker. - Men først og sidst beder vi om Fred for vort elskede Fædreland; alt det andet - Pengefordel og egen Fordel, har saa lidt at sige i Sammenligning hermed. Skal vi saa haabe paa et glædeligt Nytaa.r? Red. Mindre Meddelelser. -o- Tilskud til Fiskeavl. Landbrugsministeriet meddeler, at der i indeværeede Finansaar kan ydes 25,000 Kr. i Tilskud til Indplalltning af Fiskeyngel. Det kan kun ydes, naar der paa de paagældende Steder er oprettet Vedtægter for de salte Vandes og Re

6 Nr.!. Ferskvandsfiskeribladet 3 gulativer for de ferske Vandes Vedkommende. Vedtægter og Regulativer skal indeholde saadanlle Fredningsbestemmelser for de indplantede Fisk, som af Landbrugsministeriet anses for betryggende, saasom Bestemmelser om Fastsættelse af større Mindstemaal end det lovbestemte, om FredningstiderelIer lignende.. Ansøgningerne maa indgives før 15. Januar. Rettelse. I Nr. 24 for 15. December er der ved en Fejltagelse under "Flødevigeris Udklækningsanstalt" kommen til. at staa som Statstilskud til Anstalten: 900 Kr', skulde staa 9000 Kr. L. Bigum Jensell & Co. GI. Strand 50, København, modtager alle Sorter Fisk i Kommission..- samt Vildt.... Penge sendes sira aks efter Salget for hver Sending. ~~~~~~~~~~~~~ I øj'enæg I li( ~ af Æ m 1K lf( Bæk og Regnbueørred Æ w w ~ faas bedst og billigøt I m Æ. fra 1 Lundgaard Fiskeri, ~ pr. Vejen. Æ I paa FislæriudstilIingen i Kø- W W benhavn ai ~!~~~~~~~~I Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov Telefon 13 Telefon 13 tilbyder prima øjneæg, Ynf,tel og Sættefisk afbæk-, Kildeog Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til absolut billigste Priser. PortioDsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa ffi Tilkendt GnJdmedaille Æ nærmeste Jernbanestation mod Kontant. J. C. Ohl'istp-'nse'n. æ c1erann "en ei/zen, æ : edsvoren Fiskeauktionarius, : : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : : Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : =!.!!.~ Store Bafiliner for levende Fisk ~. J erbanetorsendeiser adresseres til: Altona. Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: Amt 1, Nr. 1,547, Hambnr".

7 Ferskvandsfil!lkeribladet Nr. 1. ======~, Portions-Ørred, større Ørred, Karper og Suder samt prima Sættefisk og Bjneæg i alle Ørredarter købes. Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbaneøtation. --=::::::.::: Kontant Betaline. ===-- 8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter samt Sættefisk af Karper og Suder sælges. d9~9cj8k 0amKullur. Telegr.-Adr. : Damkultur, Lunderskov. 1>, liansen & 1>, Jørgensen, Lunderskov. Telefon-Adr. Lunderskov 48. Lejrskov 16. rr;;;sørred, større Ørred, Gedder, Karper, Suder, Skaller, Aborrer købes ol' afhentes Jned Specialvol'n paa Der_e.te Jernbanestation. --=;::::;:::::: Kontant Betalinc, ::::::.::::=-- G. Domaschke, nøehh dlunr:. Lehrter.tr.ø.e Telegr.-Adr.: Forellenhandel. Berll. 4.0, Statskonsulent, Magister (Jhr. Lørti».:. Lykkesholmsalle 3 A, København. Trykt l Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Raunuslen-Kro,h.

8 Førskvandsfiskøribladet. Flrskvandsfiskøriforeningøns Medlemsblad. Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Redaktion O{l Kontor: Dr. phil. Hoffmeyer, 801'11. 1 tle/on 24, Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af Bestyrelsen, Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt Nr Jannar Indhold: Fisketransport med Iltflasker. Salg af 0jneæg og Sætte1lsk til England. Mere om Hejren. Hønseri og Fiskeri. Laksørred-Fiskeri. Afgiften paa Fisk ophævet i Wien. Annoncer. Fisketransport med Iltflasker. -ol Fischerei-Zeitung for den 15. dennes findes følgende Artikel: Vi har netop modtaget nedenstaaende Spørgsmaal: Vi 1everede i indeværende Foraar Ørred til Berlin. Ørreden blev indladet i almindelige Godsvogne; i hver af disse var an bragt to store vandtætte Presenninger, der. fyldtes med Vand fra Banegaarden. Hver Presenning indeho1dt 18 Centner Ørred. For at holde Fiskene i Live under Transporten t der varede flere Dage, medfulgte der tre Iltapparater, hvis Beholdere var fyldte med sammenpresset Ilt. Itten blev af disse Apparater fordelt til Bassinerne med Fisk ved Hjælp af Rør. For en længere Transport var en saadan Iltbeholder tilstrækkelig til hvert Bassin. Det tredje Apparat fulgte kun med for en Sikkerheds Skyld, i Tilfælde af at Uheld skulde indtræffe med et af de fungerende Apparater. Indsenderen af ovenstaaende Meddelelse spørger derefter om, hvor saadanne Apparater købes? For at faa Svar herpaa har Redaktøren af Fischerei-Zeitung Dr. E' Walter henvendt sig til Fiskeridirektør Heyking, der derefter meddeler følgende: Apparatet kaldes IIEsseff" og faas i lltfabriken Berlin Nr. 39, G. m. b. H., Tegeler Strasse 15. Fiskeridirektøren skriver videre om Iltapparater : Anvendelse af Iltapparater ved Transport af Fisk - ogsaa ved Udfiskning - har i de senere Aar vundet mere og mere Udbredelse. Det er nutildags muligt ved Hjælp af Ilt at transportere store Mængder Fisk i relativt SInaa Kvantiteter Vand. Bekostningen ved Forsendelsen bliver derved reduceret meget betydeligt. Ligeledes gør Iltapparater ud. mærket Nytte ved Udfiskningen a.f Ørred, naar dette maa ske paa varme Dage, enten af Hensyn til Sortering eller af andre Grunde. En Hovedbetingelse, som vi maa

9 6 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 2. stille til ethvert Iltapparat, der skal fungere tilfredsstillende, er, at det formaar at præsterer den fineste og regelmæssigt, automatisk virkende Fordeling af Ilten i Vandet.. Fig. l viser en Ilt-Fisketransport Indretning i en almindelig Transporttønde. Selve Fordelingsapparatet ligger ved Siden af Iltbeholperen. Begge Dele kan meget godt anbringes fastskruede til Bunden af Tønden. Hvis man vil sende :Fiskene i store Kasser, der er forsynede med vandtætte Presenninger, saa maa man anbringe Apparatet paa et Underlag af Træuld, saa det ikke lider Skade under Transporten. Fig. 2 viser den egentlige Iltbeholder med sit Fordelingsapparat. Hele Apparatet bestaar af følgende Dele: Iltbeholderen (Bomben) indeholder Bom Regel 450 Liter Ilt. Selve Beholderens Vægt andrager 7 kg., Længden er 550 mm, i Gennemsnit er den 110 mm. Beholderen I Hvis Apparatet er utæt paa nævnte (1) er lukket med en Ventil, der Sted, vil Utætheden aabenbare sig maa være meget nøjagtig forarbejdet ved TItperler, der stiger op gennem Denne Ventils Bevægelighed ru aa Vandet. ogera være meget let. Over Behol- Fordelerens (5) nøjagtige Funkderens VentH er anbragt en Redu- tion afhænger først og fremmest af cerventil (3), der lukkes lufttæt ved Reducerventilen ; denne maa derfor Hjælp af en saakaldt Sekskantmø- være aldeles nøjagtigt Arbejde. trik (6). Pall. dette Sted mali. ine:en Berliner Iltfabriken forarbejder Ilt slippe ud '- en meget vigtig selv disse Reducerventiler j det lig Ting, som Brugerne af Apparatet ger derfor i deres egen Interesse, særlig maa passe paa, da man ellers at Arbejdet er godt. Ved Reducerudsætter lig for unyttigt Iltspild. ventilens Hovedende findes en Ind-

10 Nr. 2. rerskvandsfiskeribladet 1 stilningsskrue, der er indstillet til I 70 Mark. En Beholder, der kan at lade 4 til 7 Liter Ilt passere i, rumme 450 L. Ilt, koster 22 Mk. Minuttet. Indstillingen retter sig 50 Pf. dels efter, hvor mange Fisk, der findes i Beholderen og dels efter Vandsøjlens Højde i Beholderen. Til større Fisketransporter benyttes dog gerne Beholdere, der rummer fra Liter Ilt. Hvis man ønsker det, kan man i Prisen for Ilt er forholdsvis Stedet for Hovedskr1.len faa en Vingemøtrik. større for mindre Mængder. Fa Ved Hjælp af en Slange briken leverer Ilt i Staalbeholdere, (4) bliver Fordeleren forbundet med der tager 1200 Liter, til en Pris Reducerventilen (3). Fordeleren er lavet af et særligt Slags porøst Materiale. Hele Apparatet Fig. 2, bestaaende af Fordeler, Reducerventil med Slange, men uden Beholderen, koster af 2 Mk. pr L. I Beholdere, der rummer mindst 5000 L., bliver Prisen saaledes kun 1,25 Mk. pr Liter. Staalbeholderne kan laanes mod Depositum. Dette andrager for 1200 Liter Beholdere 25 Mk. og for 5000 Liter Beholdere 50 Mark. levende Fisk tilstrækkeligt iltholdigt er i Aarenes Løb komne til AllTen- Beholderne er afgiftsfri i 30page, delse, der ;betales 3 Pf. pr. Dag i Leje af 1200 Liter Beholderne og 5 Pf. Overfor de ældre Metoder, hvor pr. Dag af 5000 Liter Beholderne. man med Haandkraft pumpede Luft Af det foregaaende vil det fremgaa, ind i Fiskebeholderne, betegner de at det er forholdsvis billigt at an- mere moderne hvor Luften automavende Ilt. ved Fisketransport, hvorfor II t' k t'lf d'. f K Ib d, k b f I d t d t b d t IS l VI an an e a e e paa e e s e.. øres Isse ra o er. me Fiskeridirektør a. D. Heyking. komprimeret Luft, for saa VIdt et! betydeligt Fremskridt, som der her- I ved udkræves langt mindre og navn Fort1kellige Fremgangsmaader til lig mindre anstrengende Pasning at holde Vandet ved Forsendelse af under Forsendelsen. Ved den foran

11 s 'erskvandstiskerihladet Nr. 2. beskrevne Metode, der allerede i nogen Tid har været anvendt ogsaa af danske Fiskeeksportører, synes der nærmest at være tænkt paa udelukkende at tilføre Fiskene ren Ilt. Den atmosfæriske Luft bestaar imidlertid som bekendt naar man ser bort fra et ringe Indhold af Kulsyre - ai en Blanding af 80 Ofo Kvælstof (N) og 20 Ofo Ilt (O) og i hvorvel det er den sidstnævnte Bestanddel, som Fiskene ligesom andre Dyr - har Brug for ved Aandedrættet, er det dog naturligst for dem at faa den ovennævnte Blanding, og af forskellige Grunde synes det at være ønskeligt i hvert.fald at forsøge, om man ikke vil naa nok saa gode Resultater ved at gaa de naturlige Forhold nærmere og i Stedet for ren Ilt at anvende atmosfærisk Luft eller maaske en eller anden Blanding af disse. For det første siges den rene Ilt at være vel "skarp" for Fiskene, saaledes at deres Hud og Slimvæv angribes deraf; dette kan have til Følge, at Fiskene naturligvis særlig ved mere langvarige :rransporter - selvom de klare sig under selve Transporten, efter denne blive syge og dø inden det endelige Salg har fundet Sted. For det andet er ren Ilt ret kostbar og det er sikkert ikke saa lille en Del af den tilførte Luft, der uden at gøre fra eller til stiger op gennem Vandet og forsvinder fra Overfladen. Begge disse Ulemper vil der formentlig bødes paa ved Anvendelsen af atmosfærisk Luft, selvom man naturligvis heller ikke har denne gratis paa Kolben i komprimeret Stand. Som ovenfor antydet er detogsaa muligt at en Blanding af Ilt og alm. Luft kan være heldig, men det maa da straks betones, at man ikke opnaar nogen Besparelse i Udgifterne ved Anskaffelsen af Luften, i hvert Fald ikke med mindre man paa en Gang faar fyldt et større Antal Kolber paa denne Maade. Det maa derfor tilraades Eksportøren at anstille Forsøg i de her nævnte Retninger, og Iltfabrikken i København vil sikkert være villig til at være behjælpelig i saa Henseende. Ghr. Løfting. Salg af øjneæg og Sættefisk til England. -0- Paa Foranledning af undertegnede har ~en danske Fiskeriagent i England Capt. Sølling ladet indrykke nedenstaaellde Annpnce paa første Side af det bekendte engelske Fiskeriblad "The Fishing Gazette". Bladet udgaar en Gang om Ugen Annoncen var indrykket første Gang d. 9. Januar og vil blive indrykket iah 3 Gange i Bladet. Red. THE DANISH FRESHWATER FISHERlES ASSOCIATION has at present several millions of

12 Nr. 2.. Ferskvandsfiskeribladet the BEST SELECTED EYED OVA for sale; aiso all kinds of TROUT FOR STOCKING PURPOSES, both at Iow prices. The freight for sending large quantities is very moderate. Please apply to DB. C. HO... ~... ~ltieyer. SORO, DENltIARK*). *) Den danske Ferskvandsfiskeriforening har i Øjeblikket mange Millioner udsøgte Øjne-Æg til Salg, ligesaa alle Slags Ørred til Sættefisk, begge Dele til lave Priser. Frag-,ten for større Sendinger er meget moderat. Man bedes henvende sig til, Dr. C. Hoffmeyer, Sorø, Danmark. Mere om B ejren! o- l Ferskvands:fiskeribladet tor 15. Dcbr. findes en Artikel af Fiskeriejer Fensmark, som jeg i Egenskab af Forpagter - sammen med flere af :Fiskeriet i Arresøen ved Frederiksværk ganske kan give min Tilslutning.,Der findes i den til Arresøen stødende Skov "Lyngby Skov" en Hejrekoloni af betydelig Omfa~g. Antallet af Reder udgør mindst 50 Stk., og gennemsnitlig i fulde 2 l\:laaneder af Aaret maa Arresøen afgive Føde for disse Reders Besætning, der i Gennemsnit er 6 Individer pr. Rede. Ef ter Oplysninger indhentede blandt andet fra zoologisk Have, udgjorde Mængden af den Fisk, der medgaar daglig til disse 300 Fugle, 5 Pd. pr. Individ altsaa 1500 Pd. om Dagen og i 2 Maaneder Pd. Fisk. Dette Antal Pd. overstiger langt, hvad Forpagterne kunne :fiske og det vil saaledes let ses, hvilket umaadeligt Tab Fuglene foranledige. Saafremt Hejren var saa beskeden, at den lod sig nøje med Smaa:fisk eller mindre værdifuld Fisk, vilde Skaden dog ikke være saa stor, men desværre er dette ikke Tilfældet, idet det for en stor Del er Aal lige op til 112 Pd., der er Genstand for deres Efterstræbelser, sravidt jeg da har kunnet erfare ved Undersøgelse af Indholdet i nedskudte Hejres FordøjeJsesorganer. Det har vist sig umuligt at bekæmpe Skad~n ved Jagt paa Fuglene i Søen, og da Rederne findes i Statsskov, vilde det derfor være umuligt at bekæmpe dem, saafremt Statens Skovbetjente ikke havde Forstaaelsen af denne Plage. Heldigvis maa dette dog siges at være Tilfældet her paa Egnen, hvor det i alt Fald. i de senere Aar ved Forstvæsenets Velvillie er lykkedes at begrænse Kolonien til dens nuværende Størrelse. I modsat Fald vilde selv ikke Danmarks største Indllø kunde afgive tilstrækkelig Næring for disse Skadedyr. B. Hansen, Byfoged i Frederiksværk. Hønseri og Fiskeri ' Med Redaktørens Tilladelse vil jeg gerne herved opmuntre Fiskeriejere og Fiskerimestre til at lægge sig lidt mere efter Hønseri, da det kan være en meget lønnende Be Beskæftigelse, og jeg synes, disse to Virksomheder passer meget godt sammen. Desværre er Fiskeriet ikke saa heldig stillet for Tiden, men vi haaber pau bedre Tider.

13 10 Ferskvandsliskeribladet Nr.. 2. Jeg har en lille Hønsebesætning pas 20 Høns og 1 Hane, og jeg skal gerne her fremsætte sidste Aars Regnskab over Indtægt og Udgift, som ser saaledes ud: Indtægt: Kr. Øre Solgt Æg til Købmanden eget Brug " " " Rugning " " " 2 Hons " 10 til egen Husholdning " " 3 Kyllinger til egen " Husholdning Kyllinger... ' " Besætningens forøgede Værdi Udgift: 1067 q:;; Korn q:;; Stranskaller q:;; Æggeskaller.... Købt 36 Rugeæg..., 60 1t Kartofler il ;).... lait Kl'. Øre lait Aarets Overskud 105 Kr. 86 0re. Ingen vil vel paastaa, at der er meget Arbejde ved at passe 20 Høns, og saa vil de vel ogaaa indrømme, at det er. et meget lønnende Arbejde; men det ser man ikke uden. ved at holde nøjagtig Regnskab og gør man ikke dette, kommer man meget let paa den Tanke, at Hønseriet ikke betaler sig, og man faar da mindre Lyst til at passe det saa godt, som man burde. Jeg skal ikke undlade at bemærke, at mine Høns har meget indskrænket Plads og ikke Spor af Adgang til Grønt. Om Sommeren skærer jeg lidt Græs til fint Hakkelse, og om Vinteren hænger jeg lidt Grønkaal i en Snor, saa de faar lidt Mortion ved at hakke i Kaalen. Det har overordentlig stor Betydning, at Hønsene har rigelig Adgang til Grønt.. Jeg skal gerne til sidst bemærke: Hold Regnskab, det giver Lyst, og Lysten driver Værketl J. Sø'rensen, Fiskernester, Ny Mølles Fiskeri. '" Til ovenstaaende Regnskab skal vi kun bemærke, at det forekommer os, at de anførte Priser for slagtede Høns og Kyllinger til eget Brug burde være ansat med de samme Beløb, som er opgivet for de solgte Høns og Kyllinger. Red. Laksørred-Fiskeri. -0- Fra den 15. Novbr. til 1. Februar falder Laks' eller Hvidørredens Fredningstid. I Uggerby Aa, som løber ud i Tannisbugten, og som er blandt de vandrigeste ug længste af de vendsyselske A aløb, dreves for flere Aar siden, da der ikke var Tale om Fiskefredning et rigt Laksørred-Fiskeri. Gamle Folk fortæller, at der har været fisket Laksørred i læssevis i Uggerby Aa, og at der ofte ur Fisk iblandt, som vejede over 20 Pd., ja et Efteraar skal en vældig Kammerat af en Laksørred pas 29 1 /2 Pd. være drages frem af Aaens Dyb. Ogsaa nu om Stunder drives der Laksørred-Fiskeri i denne Aa, men de gode, gamle Tider, da man kunde fiske flere Laksørreder, end man brød sig om at faa, er nu desværre forbi. Laksørreden lever kun i Legeeller Yngletiden i Ferskvan d; efter Yngletiden vender den saa atter tilbage til Havet.

14 Nr. 2. Ferskvandsfiskeribladet 11 Medens Laksørrederne opholder ~~~i~'5:::0i.g1~db.~b.d~db..dbd~ sig i det brakke Vand, fanges ad- ~ ~;?'~~~v~p'~~?~~~~ skillige af dem, bl. a. i Hestevaad. 1K 1K I sit Udløb gennem den meget brede 1K ø n e æ i Sandstrand forgrener Aaen sig i et i J - g,_ '. lavvandet Delta. Her fanges ofte 1%\ pall. Grund af vadende Fiskere, der I mange store Fisk ved, at de jages Jr af -I slaar i Vandet med lange Stager. Bæ" og Regnbue d Oppe i Aaen drages Vaad i lange. 1- ørre lk i Reb, som to Mand - en paa hver.\!r lk sin Side af Aaen - haler i af alle, 1f( faas bedst og billig.t Kræfter; Vaadet er altid haardt at I Æ fra trække afsted. Og mange Steder..... ligger der paa Aabunden store Stene, Lundgaard FISken I som gør Vaaddragning umulig.' V. Laksørredens Fredningstid er ab- pr. ejen.. solut sat alt for sent; den store Mængde Fisk, som allerede længe' Tilkendt GnidmedailIe føl' Fredningsttden kommer og ta- I i paa Fiskeriudstillingen i Køger Ophold i det brakke og ferske 1 benhavn Vand, og som l,'iskerne gør bravt LK Indhug iblandt, er fulde af Rogn og Mælk. Fredningstiden burde sikkert begynde en Maanedstid tidligere. Fiske!' Niels. Ifølge Fischerei-Zeituug for JO. dennes er Afgiften paaharer, Hjortekød, Gæs, Karper, Skallefisk, Klipfisk og Torsk, paa Grund af Krigstilstanden, ophævet i \Vien ved en kejserlig Forordning af 6. December Karper fra 1/2 til 111 Pd. ønskes til Købs til Levering i Marts. Fiskeriet.,Aalykke" pr. Lunderskov. L. Bigum Jensen & Co. GI. strand 50, København, modtager alle Sorter Fisk i Kommission samt Vildt.... Penge sendes sfraks efter Salget for hver Sending. I Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov Telefon 13 Telefon 13 tilbyder prima Ojneæg. Yn~el og Sættefisk af Bæk-, Kildeog Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til absolut billigste Priser.. Portionaørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa nærmeste Jernbanestation mod Kontant. J. C. Christensen. Bjneæg, Yngel og Sættefisk I af Bæk-, Kilde- og Regnl kan fa~~l~~~~ef~kerier. Smidt Nissen & Sønner, Ejstrup St.

15 12 Fersknndsfiskeribladet Nr. 2. Portions-Ørred, større Ørred, Karper og Suder samt prima Sættefislc. og øjneæg i alle Ørredarter købes. Fiskene' afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. -- Rontant Betaling. ===-- 8jneæg, Y Dgelog Sættefisk i alle 8rredarter samt. Sættefisk af Karper og Suder sælges. d}f~ijd8r f/)amrultur. Telegr.-Adr. : Damkultur, Lunderskov. P. Hansen dl; P. Jørgensen~, Lunderskov. Telefon-Adr. Lunderskoy,t8. Lejrskoy 16. ~~~~~~~~~~~ Portionsørred, større Ørred, Gedder, Karper, Suder, Skaller, Aborrer købes og afhentes Bled SpecialvogD paa Dærme.te JernbaDeltation. Statskonsulent, Magister Uhr. Løftin:;, LykkesholmsaUe 3 A, København. Trykt i Sorø Boitrykkeri (Aktieselskab) ved R mu en-kl'ogh.

16 ferskvandsfiskeribladet. Jarskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. 'Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Kontor: D'r. phil. HofJtneyer, Sorø. 'lflefon 24. IRdmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af :Bestyrelsen. Aarskontingent 4, Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt Nr. 3., l. J;'ebrUftl'. " Indhold: 'Den engelske Aaleyngel. 'Ørredens Vækst. En sjælden Fisk. 'Den italienske Fiskeret Bl'odeto. Mindre Meddelelser. Eiskemarkedet. Annoncer. Den engelske AaleyngeL -0- Atter nærmer den Tid sig, da Aaleyngelen fra Atlanterhavets Dyb strømmer ind mod Frankrigs og Englands Kyster; meget har imidlertid forandret sig siden Opgangen irjor, og om der end ikke lægges Fangsten nogen Hindringer i Vejen, saa har Transportforholdene antaget saadanne Former, at mange Foretagender, som tidligere gik som Fod i Hose, nu enten ganske er standsede, eller dogvanskeliggjordte j stort Omfang, dette gælder for en stor Del ogsaa Transporten af den engelske Aaleyngel til Danmark. Transporten af l~vej1de Fiskeyngel er i og for sig en ret vanskelig Sag, og vi ved da ogsaa, at f. Eks. Transporten af den engelske Aaleyngel i Begyndelsen var forbunden med store Tab, fordi saadanne Smaafisk nu en Gang forlanger bl. a. en ganske bestemt Fugtighedsgrad og en bestemt Temperatur for at kunne taale en Rejses Besværligbeder. Efterhaanden lærte man at overvinde disse Vanskeligheder, og hvis Transporten derfor gaar efter Programmet, og Yngelen ikke udsættes for Kuldegrader, saa kan man vel nu med temmelig stor Sikkerhed love at bringe Yngelen levende frem. Paa G rund af Krigen bliver Rejsen imidlertid forlænget med omtrent den dobbelte Tid, idet Yngelen, der som bekendt fanges i Severn-Floden i Vestengland, i Stedet for at føres direkte over London-Harwich-Esbjerg, kommer til at gaa over Hull Aarhus. At dette vil medføre megen Forsinkelse, er en Selvfølge, og efter de Erfaringer, jeg har indhøstet 'i tidligere Aar med Hensyn til F'orsendelsen af Aaleyngel, føler jeg mig overbevist om, at jeg nødsages til at samle hele Leveringen til Danmark i en Transport, og selv ledsage den, for at alle Forsigtig-. hedsregler kan bli ve iagttagne under Rejsen, da jeg ellers frygter for, at Tabene bliver for store. At det næppe bliver nogen FQr-

17 14 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 3. nøjelsesrejse, er jeg selvfølgelig klar over; lilen jeg ser ikke, at der er anden Udvej!.Man kan naturligvis dertil sige, at vi, 80m Forholdene er, kunde udskyde Importen et Aar; men for det første er Sagen, efter mange Genvordigheder og Betænkeligheder, endelig en Gang kommen ind i det rette Spor herhjemme, saa det vilde være Synd, hvis der allerede nu skulde komme Spring i Udviklingen, fol' det andet kan vel heller ingen Mennesker, paa nærværende Tidspunkt love, at denne forfærdelige Krig er afsluttet til næste Aar; og selvom det skulde være Tilfælde hvad vi jo alle haaber, saa vil Nordsøen dog i mange AnI' derefter være fyldt med løsrevne, drivende.:\iiner, 80m lægger Skibsfarten de sau1lne Hindringer l Vejen, som i dette Øjeblik. Jeg mener derfor, at vi ligesaa godt kan springe i det, som krybe i det. Det første tiltaler mig ogsaa personlig bedst; har man sat sig en Kurs, skal man saa vidt muligt holde sit Bestik. 'En anden Indvending kan man ganske vist og'saa fremkomme Il:)ed, og det er den, at vi ogsaa herhjemme undertiden har god Opgang af Aaleyngel, saaledes ifjoj'. Jeg skal dertil sige, som jeg ogsaa har sagt tidligere, naar denne Sag er bragt paa Bane, og som jeg tror, alle Fagmænd er enige med mig i: den hjemlige Opgang kan vi ikke bygge paa "som Landsforsyning". Den k an være udmærket god at tage med, som et Suvlement, hvor det gælder om at qparbejde en Aalebestand i saadanne ferske Vande, der fra Naturens Haand er stedmoderlig behandlede; men til en paalidelig aarlig Udsættelse egner den sig ikke; dertil kommer Opgangen altfor uregelmæssigt til vore Kyster. Angaaende Forholdene ved Fangststedet i England skal jeg meddele, at den tyske Fiskeriforening i sin Tid hrvde købt et lille Hotel, der ligger umiddelbart ved Severn Floden, hvor Opgangen af Aaleyngel fin del' Sted hvert l!'o mar; her havde de saa indrettet flere Bassiner til Optagelse af Yngelen, efterhaanden som den fangedes og tillige opstillet en Pumpe, dm ved Hjælp af Motorkraft pumpede Flodens Vand op gennem Bassinerne. Hotellet VRr forpagtet bort til den tidligere Ejer en Englænder, der tillige havde Opsigt med Pumpestatiollell og havde Andel i U d byttet af Fangsten af Aaleyngelen. 'Cuder Aalesaisonen lwm der dog altid et Par tyske Fiskemestere over fra Deutscher Fischereiverein for at hjælpe til ved Fangsten og Afsendelsen. Som en Følge af Krigen er alt dette imidlertid forandret; Tyskerne har maattet opgive deres Besiddelse, og den engelske Hegering har konfiskeret Anlæg og Hotel. Den engelske Forpagter har derved faaet Eneledelsen af hele Foretagendet, og paa Forespørgsel har han svaret mig, at der intet er til Hinder for, at jeg ogsaa i Aar kan faa Aaleyngel, naar jeg vil iagttage visse Formaliteter. Efterat jeg saaledes har søgt at klarlægge Forholdene ved Importen af den engelske Aaleyngel, skal jeg til Slutning anmode alle, der i Aar ønsker eng. Aaleyngel, om snarest at sende Bestilling til Undertegnede. For at fremme Foretagendet har Ferskvandsfis keriforeningen, ved sin Formand, indsendt et Andragende

18 Nr. 3. Ferskvandsfiskeribladet 15 til Landbrugsministeriet, om et Tilskud af de 2;'),000 Kr., der er hevjlget til Fiskeudsættelse. Hvil! derfor et rimeligt Tilskud faas, haaher jeg, at Prisen paa Yngelen vil blive omtrent den samme som forrige Aar. Red. Ørredens Vækst. -0- Ørreden "oliser i val'me men staar næsten stille i de kolde, Sonlre~ Herom skriver den norske Fiskeriinspektør Landmarl.; i Tidens Tegn: Vi har tidligere fortalt, og det har været fremhævet adskillige Gange, at et eneste lille Fiskeskæl, kan give Oplysning om, hvordan Fisken, det har tilhørt, har vokset fra det ene Aar til det andet. Man ser af Vækstl'ingene Skællene, nogle mørke Linier, som dannes hver Vinter, naar Væksten staar stille, og som el' ganske tilsvarende Hingene i en Træstamme. Stipendiat Huitfeldt-Kaas lagde Mærke til, at Afstanden var i høj Grad ~jevn mellem 0rredskæl fra Tyin. Enkelte AaI' laa!tingene tæt paa hverandre, medens der andr~ Aar var stor Afstand imellem dem. Det viser, at Fisken i Tyin vokser ujevnt; enkelte Aar staar den næsten stille, o g til anilre Tider lægger den ganske godt paa sig. Hr. Huitfeldt-Kaas sammenlignede 11 lige gamle :Fisk, som alle var i kraftig Udvikling, og netop stod "i Bine Mand oms Aar". Disse 11 E'isk følger hverandre forbavsende godt i Tilvækst. De val' i l n03 vokset næsten 4 cm, i 190fi omtrent 5 cm, men i 1907 kun 2 cm. Og det mærkelige er, at Temperaturen synes at være afgørende for Fiskenes Vækst. Hr. Huitfeldt-Kaas har nemlig faaet en Del Materiale fra Meteorologisk Institut i Kristia,nia. Og det viser sig, at Afvigelserne fra Normaltemperaturen paa den nærmeste Temperaturstation i Val ders stemmer meget godt med Opgang og StiMand i Fiskenes Vækst, Man vil se en høj Temperatur og ell stor Til væbt i 1904 og særlig i 1903, en kold Høst og lille Tilvækst i 1905, det samme er ogsaa Tilfældet for 1907 Vedkommende. Tyin Søen er meget dyb, saa det tager lang Tid at opvarme den i man ser derfor ogsaa, at det først er langt lhln paa Sommeren, naar Søen er rigtig gennemvarmet, at Væksten tager Fart. I Fjeldvand har Fisken derimod sin Sommer og stærkeste Tilvækst tidligere paa Aaret, da ogsaa alle de Organismer, som lever i Luften, og er dens kærestee'øde, hal' sin Blomstringsi)eriode. RI'd. Prr sjældellfisk. Athel'ina presbytel'. -ol Eftoraal'et blev der d er fra Fiskerhøjskolen i Snoghøj, for hvilken min Broder er Forstander, sat Bundgarn og Ruser i I;illebælt. Som det var at vente, fangedes der snart forskellige af vore sjældnere Fiskearter, saalecles en },/ulle (Mullus Slll'l1Hlleius) flere },[ulter (J/agil ('h elo), tre Glysfr (Gatus minhtes) og en Del Heste1llahel (Camnx fracllhl'us), de sidste indtil 48,5 cm lange. Lillebælt har ofte tidli-

19 16 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 3. gere ydet interessante Bidrag til den danske Fiskefauna. Krøyer fik i 1834 to.jun k ergylte r (Caris julis) fra Strib; Havbmsenen (Brama mji) toges i 1896 i Kolding Fjord; Ansjosen (Engrattlis encrasicholus) toges baade i 1884 og 1885 ved Nordfyn osv. Men noget uventet kom det korn det dog, at den ret sydlige Art Atherina presbytet viste sig i Lillebælt. En af de sidste Dage i September Maaned i 1914 iagttog min Broder, der røgtede Bundgarnet ved Snoghøj, at der i Garnet var en Stime Srnaafisk paa mindst et halvt Hundrede Stykker. De tleste af Fiskene undslap gennem Maskerne, men ved hurtig at hive ind pall. Garnet lykkedes det ham dog Id faa fire af Smaafiskene ind i Jollen. Det viste sig, at disse Fisk tilhørte en Art, AtheTina 1JTesbyter, der ikke vides fanget her i Landet tidligere. Arten kendes fra Middelhavet og er almindelig ved Atlanterhavets franske og engelske Kyst; ved Irland lever den ogsaa, og den el' truffet ved Skotlarid (i Forthbugten) ligesom ved Holland; ved den engelske Østkyst synes den kun at forekomme sparsomt, og det os nærmeste Sted, hvor den hidtil har været taget, synes at være Helgoland, hvor Heincke fangede den i Sommeren Fisken har saaledes en ret sydlig Udbredelse, og dens Forekomst hos os skyldes maaske kun en mere tilfældig Van~ dring i Lighed med de Vandringer, der af og til bringer Barsen og forskellige Makrelfisk op til os i Aarets sidste Halvdel (Heinckes "Rydfisk"). Dog er dette bemær kelsesværdigt, at de fangede Atheriner synes at være unge; de er henholdsvis 77, 80, 82 og 89 mm. lange. Dette kunde tyde paa, at de var opvoksede i Nærheden. De af H eincke ved H elgoland fangede Atherinel' var endnu mindre, kun mm. lange og til Stede i rigelig Tal; og deraf drog han den Slutning, at Fisken til Stadighed lever ved Helgoland og forplanter aig der. Atherina presbyter er en Kystfisk, del' holder sammen i Stimer. Den blivel' sjælden over Centimeter lang og har ingen egentlig økonomisk Betydning; dog skal der sælges en Del af den i Sydengland, men mest fordi den forveksles med den der velansete. Smelt; selv er den efter den almindelige :\fennillg lidet velsmagende. Den er hyppig Genstand for Medninger fra Havnemolel' i Sydengland. Fisken er meget let kendelig, Den har to Rygfinner, af hvilken den foereste er en Pigfinne med 7 eller 8 Strll.aler; Farven er gl'aagrøn pall. Ryggen, hvidlig pall. Siderne og nedentil, men fra G~llespalten til Halefinnens Rod strækker Big et mege't tydeligt, stærkt begrænset Sølvball.nd; Formen er langstrakt og temmelig trind (ikke ulig dens Slætning Multens). At en saadan slank lille Fisk let gaar gennem Fiskeredskaberne, er naturligt; men maaske dog en eller flere igen ved Lejlighed har Uheld med sig og bliver fangede i vore Farvande. Forhaabentlig sender den heldige Fisker, for hvem J!'isken jo selv ingen Værdi har, da sin sjældne Fangst til Zoologisk Museum eller til Fiskerhøjskolens Samling eller

20 Nr. 3. Ferskvandsfiskeribladet ~_= l~~ ~~==================== andet Steds hen*), hvor Fisken kan blive undersøgt. C. Y. Otterstrøm, mag. scient. (Ilansk Fiskcl"itidcnde.l. Den italienske Fiskeret Brodeto. -ol Italien anvender man alle tarveligere Ferskvandstiskearter, som Skalle og lignende til at tilberede den velsmagende Fiskeret Brodeto af. Hr. R. Doh~nc meddeler i,,'vienel' H. Rundschau", hvorledes denne Ret tilberedes, og vi skal her gengive Opskiften, da dot maaske kan interessere enkelte af vore Læsere, eller vel snarere LæserilIder at kende den nærmere: Fisken udtages først og gøres,derefter ren, den lægges j ell Gryde 'med lidt Vand i og Laag over. Deri koges den saa, til den ligner Grød. Grødrnassen presses igennem et Dørslag og anbringes derefter i en anden Gryde, i hvilket der forud er kommen noget Fedt (1/2 Olie og 1/2 Svinefedt) og til hver Fisk en lille Haandfuld revet Franskbrød, lidt fint skaaret Løg, Petersilie, Salt, Peber og Tomater, Over hele Blandingen heides nu varmt Vand, til det bliver som en tynd Dejg, og derefter faar det en god Gennemkogning. Umiddelbart føl' Anretningen tilsættes en Del reven Parmesanost og det Hele omrøres godt. Severingen sker med Maispolenta, saltede Kartofler eller Makkaroni. ') O"saa Dansk Fiskeriforenings Sall1- li~g modtager gerne sjeldne Fisk. < (Red.) Hvis Brodeto er godt tillavet, skal den være overordentlig velsmagende. ~Iilldre }Ieddelelser. -o Ifølge Svensk Fiskeri Tidsskrift Nr. 6 har Sødra Sverigs Fiskeriforeningen for Aaret 1915 modtaget et Statstilskud af ialt 18,500 Kr., hvoraf da 8,500 Kr. skal anvendes til Opretholdelse af en Fiskeriskole. og de 10,000 Kr. til Forsøgs- og l Fiskeopdrætllingsvil'ksomheden. Vi ønsker det srenske Ferskvandsfiskeri til Lykke med, at det hos BevilliI1gsmyndigh~derne findel' dell rette Forstaaelse af Sagens Betydning. Herhjemme maa vi desværre i'orgæves spejde efter det mindste Tegn paa, at vore Bevillingsmyndigheder har samme Opfattelse af Situationen. Skønt Ferskvandsarealet omfatter 1170 Del af Danmarks Omraade, faar det Lov at skøtte sig selv og klare sig, som det bedst kan. Nogen direkte Støtte og Fremhjælp, som Landbruget eller Saltvandsfiskeriet fa ar det, er der ingen Tale om; hvad Grunden dertil kan være, synes ret uforstaaeligt. Man skulde tro, at Staten stod sig ved at give. os en Haandsrækning, medens Vi endnu sidder i vor Gerning, hellere end at blive nødsaget til at give os af Arbejdsløshedskasserne, naar vi tvungne af Forholdenes Magt maa nedlægge Arbejdet.. Saaledes forekommer det i alle Tilfælde mig, at man fristes til at tænkel Red.

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ferskvandsfiskerib 1916. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 14de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. .,v'

Ferskvandsfiskerib 1916. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 14de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. .,v' Ferskvandsfiskerib.,v' ladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1916. 14de Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............ 1 Den ordinære

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1917. 15de Aargang Sorø Sorø BoglrykJecri (Akliesclsknh); 1917. , '.~ Ferskvandsfiskeriforeningen: Aarsberetningen.... Generalforsamlingen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens Medlemsblad. 1914. 12te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1914. IndholdsfortegJJ.else: Side Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning...............

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet..", Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad.. 1921. 19de Aargang, som toitftykklftl MKfli"I.IK~'1 UD ft~'iiu"ln U"M. 1921. / Ferskvandsfiskeriforeningen: Aarsberetningen for 1920...

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Gamle Fiskeriredskaber.

Gamle Fiskeriredskaber. 1 Gamle Fiskeriredskaber. Af T. Kragelund. I Historisk Samfunds Aarbog for Ribe Amt, ottende Bind 1932-35 Side 275-305 skriver H. P. H. Novrup om Smaafiskeri i gamle Dage, bl. a. ogsaa om Togger og Kurre.

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

F erskv an dsfisk eri b ladet.

F erskv an dsfisk eri b ladet. F erskv an dsfisk eri b ladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1919. 17 de Aargang Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab),... 1919. ! Side F erskvandsfiskeriforeningen : Aarsberctning for 1918....

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. -""--""" .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9

--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. --- .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9 ---- ~---- ------ --- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. ---.. -...-- - NR. 6 ~.. M~ ~-~- FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9 ~r. 6 f'erskvanbsflskertatabet Portionsørred større Ørred og Øjenæg af alle Ørredarter købes

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 ODDER. 1. Hvor kan du læse om odderens unger? Side:

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 ODDER. 1. Hvor kan du læse om odderens unger? Side: TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i sø og å 2 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: ODDER Indhold 1. Hvor kan du læse om odderens unger? Side: Gå tæt på teksten 2. Odderen er et patte-dyr. Hvorfor? 3.

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere