Aktivitets og Handleplan Medie Grafisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitets og Handleplan 2015. Medie Grafisk"

Transkript

1 Aktivitets og Handleplan 2015 Medie Grafisk Præsentation af værkstedet Medie Grafisk værksted handler om design, formidling og kommunikation via trykte medier. Værkstedet er for dig, der er kreativ, iderig og har interesse for at kommunikere med omverdenen, ved hjælp af trykte medier og foto. Det kan være storformat print, aviser, pjecer, blade eller brochurer. Du har desuden mulighed for at få indblik i folieskæring, som bruges til skilte design, emner på arbejdstøj og biler. Værkstedet har til opgave, at lære dig om produktion af trykt reklamemateriale. Det er ofte foldere og postkort. Medie Grafisk forsyner skolen med PR materiale til arrangementer som Høst marked, Fjordens dag, Dyrskuet og Julemarkedet. Har du et godt øje til fotografering, har værkstedet i perioden april-september dagligt fotoopgaver. Grøn Pædagog har besøg af børnehaver, og her får du til opgave at fotografere deres besøg, efterfølgende sætter du billederne op i en plakat, som vi printer på vores bredformats printer. Du skal have lyst til at designe og arbejde på computer, og aktivt vise interesse i faget. Fra tirsdag til fredag modtager du om formiddagen undervisning, i billedbehandling /tegne og opsætningsprogrammer. Vi bruger øvelser fra bøger og nettet. Efter frokost løser vi opgaver fra kunder, som kan være et VVS firma, en børnehave eller en af skolens værksteder som har brug for plakater, tryk på tøj, oversigts-kort, skilte, årskalendere etc. Mandag har du idræt om formiddagen, om eftermiddagen har du undervisning i læringsstile hos Lasse. For at du får en fornemmelse for det arbejdsliv, der ligger ude i din fremtid, er der planlagt praktik i 2 uger i første halvår og 2 uger i sidste halvår. Du får hjælp til at finde en praktikplads, så du ikke kommer til at stå alene med det. Værkstedsundervisning Elever oplever en dygtiggørelse i faget ud fra egne evner. Eleven oplever en graduering fra start til slut. Eleven oplever et sammenhæng mellem det lærte og evalueringen i RKA. Værkstedet har 13 undervisnings moduler, som gør det ud for værkstedets perlerække. Eleven, vikaren og læreren kan på tavlen i undervisningslokalet se, hvilke moduler der er gennemgået. Modulerne sikrer et homogent undervisningsmiljø hvor differentieret undervisning, samt løbende optag, er to store udfordringer. Første opstartssamtale: Forventningsafstemning, Årskalender, Ugeskema, RKA, intro, rundvisning på skolen. 1. Kom i gang: Kode/log-in, gennemgang af PC, server opbygning, struktur, egen mappe, kunde mapper. 2. Medie grafisk fag, uddannelse og praktik 1

2 3. Design af en tryksag 4. Kopiering af PR materialer: Labels, a5 folder, løbesedler mm. 5. Storformats printer 6. Banner og Roll-up produktion 7. Børnehave og andre foto opgaver 8. Skæreplotter 9. Folie til skilte, biler og tøj 10. Dyrskue 11. Badgebod og vedligeholdelse 12. Program kendskab og pc som værktøj 13. Afslutningssamtale Eleven øver sig uopfordret på sine egne læringsmål. Eleven oplever et flow. Eleven får mere viden og opnår et kompetenceløft. Værkstedsproduktion Se bilag: Perlerække et er, at producere reklamemateriale der har kvalitet, materialet bruges i undervisning. Materialet inddrages i undervisningen i formiddagstimerne. Værkstedet skal producere flg. reklamemateriale til skolen: Postkort, Nye Muligheder, Visitkort, reklamematerialer til Julemarked og Høstmarked, børneplakater til Bybondegården, kalender til årsplanlægning. Værkstedet har ansvaret for at der leveres flg. Merchandise til skolen: Generelt messemateriale bestående af. Stofbannere, Roll-up til fritstående displays, T-shirts, nøgleringe. Levering til tiden, glade kunder og glade elever. En kundekreds der er i harmoni med elevarbejdet. Morgensamlinger At eleverne får mulighed for, at starte dagen med morgenmad. Det har til formål at give eleverne energi og ruste dem til en arbejdsdag. Morgensamlingen er samtidigt med til, at give en indikation af, hvordan eleven har det. Sidste del af morgensamlingen bruges til orientering af dagens opgaver og opfølgning af gårdsdagen. Det er af betydning for elevernes udvikling, at der gives mulighed for refleksion og tænkning over egen funktion. Eleverne følger en lineær turnusordning for afhentning af morgenmaden, der er et elevstyret ansvar for afrydning og opvask. Morgenmaden er indlagt i ugeskemaet fra til Alle elever sidder ved bordet og er med i det sociale liv omkring spisning. Bestilling af morgenmad sker rettidigt, onsdag inden kl Alle elever oplever, at det er en fornøjelse at møde ind til morgenmad og har lyst til aktivt at deltage. Alle elever bliver set og hørt. 2

3 Eleverne føler sig som en del af fællesskabet. Praktik Eleven bruger sin mulighed for praktik optimalt. Eleven ved hvad praktikken skal bruges til. Eleven tager ansvar i praktikpladssøgning. Eleven kan vælge til eller fra i forhold til afprøvede praktikker. Der afholdes praktik i overensstemmelse med elevens parathed. Eleverne introduceres i god tid, om at de skal i praktik. Eleverne arbejder aktivt med praktikpladssøgning. Når eleven starter på værkstedet, berøres emnet praktik ved første samtale. Det giver eleven mulighed for mentalt, at vende sig til praktikken, og det giver værkstedlæreren en idé om i hvilken retning der skal arbejdes. Eleven har mulighed for 8 ugers praktik under sit ophold på skolen, det er op til værkstedslæreren, at sikre at så megen af denne praktik bruges, og at den munder ud i en indkredsning af, hvilken faglig gren eleven ønsker at uddanne sig indenfor. Der er fastlagt 4 ugers praktik, rest af ugerne bruges til individuelle praktikker, det kunne være ønsket om en forlængelse, eller afprøvning i forhold til EGU. Praktik uger der afvikles i sidste halvår af elevens ophold på skolen, vil så vidt muligt lægge så tæt op af et uddannelsesønske som muligt. Det er vigtigt, at eleven er parat til en praktik og ikke presses ud i et forløb, som ikke giver mening for eleven. Eleven får positive oplevelser på arbejdsmarkedet, så han/hun er bedre i stand til at træffe en beslutning om fagretning. Eleven besøges på praktikpladsen minimum en gang i perioden, enten af værkstedslæreren eller vejlederen. Virksomhedsbesøg Eleverne skal opnå kendskab til arbejdspladser på Fyn. I det offentlige og private for at se koblingen mellem uddannelse og job. Undervejs får de kendskab til uddannelse, optagelseskrav, krav til faglige og personlige kompetencer, og jobbet set med medarbejderbriller. Vi skal besøge messecenter i Fredericia DM i folie indpakning samt skilte og reklamemesse. Det er samtidig en uddannelses messe hvor elever fra de forskellige fag er repræsenteret Eleverne taler om og refererer til deres oplevelser og forståelse af de forskellige fag. Kombinationsforløb Eleven lærer at forholde sig til de krav, forventninger og muligheder der bliver stillet indenfor fagområdet. Får respekt for eget og andres arbejde. Mærker og forstår at være en del af en gruppe, der arbejder mod et fælles mål. 3

4 Begyndende forståelse for fagligheden indenfor uddannelserne på indgangene. Forløbet skal hjælpe eleverne til en afklaring af ønsker og evner i forhold til en erhvervsuddannelse, de får mulighed for at afprøve sig selv til bestemte fag. Hvordan: Værkstedslæreren har en aktiv rolle i branchemøder, for at etablere et godt netværk til SDE. Således at det påvirker kombinationsforløbs indhold og forventninger. Hvor: SDE, ungdomsuddannelserne. Hvornår: Der sendes elever ud så ofte som erhvervsskolerne har tilbud der passer til værkstedet, eller elevens uddannelsesretning. Eleverne der kommer retur fra et kombinationsforløb, anbefaler det til andre elever. Eleverne kommer tættere på en uddannelsesbeslutning. Forløbsplan og realkompetenceafklaring; mål, handlinger (hvordan og hvornår) samt succeskriterier. RKA At skrive som minimum en gang hver mdr. At lære den enkelte elev at kende. At være på forkant med elevens adfærdsmønster og netværk. At spotte elever med mange problemer, hvor der skal gribes særligt ind. At kortlægge om eleven vil profitere af værkstedets fagområde. At nedskrive fælles aftaler. RKA afholdes 4 gange årligt over 2 dage, hvor eleverne møder til 1 times samtale. Der skrives løbende i elevernes forløbsplaner, eleven fastholdes i aftaler og egen udvikling. Hver elev får inden for den første mdr. kendskab til RKA samarbejdet og tavlens funktion, her igennem skabes motivation for eleven til fortsat udvikling, ved en, for eleven synlig graduering. Værkstedet udbyder 13 undervisningsmoduler, som tilgodeser en bred vifte af fagets arbejdsområde, samt værkstedets produktionsopgaver. På værkstedet er ophængt en tavle, hvor læreren, vikaren, eleven og vejlederen kan se, hvilke opgaver hver enkelt elev har gennemgået. Eleven har en fyldestgørende forløbsplan ved udskrivning. Med fyldestgørende menes: opstartsamtale, formål med opholdet, RKA, aftaler i forbindelse med fremmøde, misbrug, eller andet der påvirker opholdet, praktikoplevelser og evt. kombinationsforløb. En klar oplevelse af hvad en RKA indebærer og kan buges til. Eleven modtager et kompetencebevis ved afslutningssamtale, som afspejler indholdet af afklaringen ved dokumenteret løste opgaver. Undervisningsmiljø Alle deltager med gode ideer. Alle taler ordentligt til hinanden. Sundt indeklima. 4

5 Et lokale der er optimeret i forhold til produktionen. Fornuftige og fremtidssikrede arbejdsstillinger. Kabler, Pc er, ledninger stikdåser etc. er væk fra gulvet. Pc er slukkes efter brug. Rent værksted. Ved konflikter der udspiller sig gang på gang med de samme aktører, vil der blive tale om et værkstedsskift. Ikke nødvendigvis kun for den ene part, men måske for begge parter, hvis aftrykket på resten af holdet har en betydning i sagen. Jeg som lærer er rollemodel for eleverne og omtaler andre med respekt og i god tone. Jeg skal så vidt muligt tage konflikter i klasseværelset på demokratisk vis, hvor der med min hjælp udveksles meninger i ro og orden. Løbende reparationer af inventar. Opdaterede Pc er. Undgå at flytte for meget rundt på Pc. Oplysning omkring strøm og forbrug. Det sociale miljø i klassen er den største motivationsfaktor for at møde ind på skolen. Motivationen for læring ligger ofte i, hvor stor tryghed og tillid den enkelte elev oplever i undervisningssituationen. Medie Grafisk er et kreativt værksted, hvor det er de dybe og følsomme tanker der er i spil når der brainstormes for ideer eller på anden vis, hvor tankerne får frit spil. Derfor er det vigtigt, at alle føler sig veltilpasse og frit kan sige lige hvad de oplever ved en opgave. Mobning og negativ omtale af hinanden imellem, bliver der slået hårdt ned på. Derfor skal alle føle sig velkommen, ny som gammel elev. Ligeledes er det af stor betydning for motivationen, at et undervisningslokale er funktionelt både for læreren og eleven. Læreren skal effektivt og uden kompromiser kunne tilgå undervisning uden forhindringer. Pc erne skal fungere optimalt hver dag og programmer, licenser og netværk, ligeledes være på plads. Eleverne skal effektivt kunne beskæftige sig med det de kommer efter, uden alt for mange irrationelle arbejdsgange og forstyrrelser af en irrelevant karakter. Pc skal ikke rykkes rundt og etableres der nye arbejdsstationer, skal have som krav: ingen kabler på gulve, ingen løse ledninger og forsvarlig ophæng skal være på plads. Pc er slukkes efter brug for at spare på energien. Det er lærerens opgave med hjælp fra sikkerhedsudvalget, at sikre det er i orden. Sikkerhed, energi og miljø skal eleverne dagligt have fokus på, at spare strøm, lufte ud og spare på varmen. Vores læringsvejleder (Lasse Larsen), laver årligt en undervisningsmiljø vurdering, hvor eleverne i samarbejde skal vurdere, hvor der på værkstedet kan optimeres. Eleverne oplever, at vores skole matcher andre uddannelsesinstitutioner. Eleverne oplever et godt arbejdsstillingsmiljø. Eleverne oplever, at de bliver hørt i de spørgsmål og undersøgelser der bliver lavet. Eleverne oplever, at de ikke bliver afbrudt i en vigtig samtale. Et sikkert værksted. Eleverne opfører sig frit. Eleverne udskifter negativ adfærd med positiv. Eleverne viser hengivenhed overfor hinanden, kan lide at tale, arbejde og udveksle meninger/idéer. Elever og gæster oplever rengjorte og ordentlige lokaler. 5

6 Rengøring på værkstedet Indlysende struktur og orden på værktøjer. Alle kan finde det de bruger til at løse opgaver. Eleven ser og mærker effektiviteten ved orden. Eleven holder orden på egen harddisk samt serverplads. Der er daglig rengøring af værkstedet, tømme skraldespande og fjerne krus og papir fra egen arbejdsplads. Hver mandag tilføjes gulvvask, aftørring af alle flader, oprydning af mapper, bøger ved folie-skæren og ved skæremaskinen. Rengøring er allemandsopgaver, elever finder frem til en fordeling af opgaverne, og lærens opgave at det bliver gjort. Der er rent op pænt på værkstedet. Alle kan finde de værktøjer, som der kræves for at løse en opgave. Struktur på server op egen Pc er systematisk og logisk. Sundhed At værkstedslærer får en klasse med sunde, effektive og glade elever. Det er ikke en mission for værkstedet, at ændre elevernes spise- og motionsvaner, men det er et mål at vejlede om sund ernæring, med foredrag og indsigt i andres liv. At tilbyde en sund morgenmad. At gennemgå sunde arbejdsstillinger. At tale om misbrugsproblemer i dagligdagen. Der tilbydes frugt i løbet af dagen. Samtidig er det IKKE tilladt at nyde cola (sodavand), chips og søde sager på værkstedet. Er der tale om fødselsdage eller særlige begivenheder, er det noget andet. Det er IKKE tilladt at gå i kiosken. Motion og bevægelse: Orientering om bevægelse ved stillesiddende arbejde, vil være i fokus og gymnastik og stræk øvelser vil jævnligt blive gennemgået om mandagen i idrætstimen. At være udhvilet og parat til undervisning er ofte en udfordring for unge mennesker. Jeg vil tage det op med hver enkelt elev hvis jeg oplever, at der er en, der har et problem. Misbrug af alkohol og euforiserende stoffer er noget de unge ved meget om, det er populært at afholde foredrag, hvor de unge rådgives. Opleves der en elev der slås med misbrugsproblemer eller problemer af psykisk karakter, er det et samarbejde hvor vejlederen også er med. Der vil i forbindelse med klassen være forskellige pjecer, hvor eleverne kan finde rådgivning, hvis de ikke ønsker at dele deres problemer med læreren. Eleven afspejler interesse for faget og deltagelse i div. arrangementer. At eleven har en sund tilgang til sine kollegaer/medstuderende. At eleven holder en jævn vægt. At eleven har en sund omgangstone. Hygiejne: Personlig hygiejne kan for mennesker med personlige udfordringer blive sekundært. Det kan komme til udtryk i klasselokalet ved manglende bad og tøjvask, eller direkte usund livstil i forhold til mad og drikke. Som igen har følgevirkninger som træthed, fedme eller 6

7 tyndfedme. Da det er et meget følsomt område at komme med en kritik af, vil en sådan snak altid foregå i enerum med eleven. Det er vigtigt at få undersøgt hvad der ligger til grund, og ud fra den, sammen med eleven/vejleder, at lave en plan for forbedring. Det skal italesættes fordi det har betydning for hvordan den unge ser sig selv, og hvilken energi der lægges i f.eks. håndhygiejne og generel rengøring. Da det er fælles områder, skal der være en fælles konsensus, fordi vi bedømmer hinanden ud fra den, her og i et kommende arbejdsliv. Eleven møder i rent tøj Eleven har en normal krops hygiejne Eleven vasker hænder før måltider, og har generelt ren hænder Lokaler og fællesområder er rene og indbydende Elever der har svært ved det italesættes og der lægges en plan, som følges op. Alle elever deltager i rengøring af fælles arealer. Der vises som Youtube klip om hvordan man gør rent. Ugeskema: Se bilag: MG ugeskema på dagsniveau Årsplan. Se bilag: MG Skoleydelse og Elevkalender

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43 Alment kursus for unge med særlige behov Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 juli 2013 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 2

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Danmarks første og største livstilshøjskole

Danmarks første og største livstilshøjskole Danmarks første og største livstilshøjskole Alle kan lære at leve sundt. Men det er vigtigt, at den sunde livsstil holder i længden og bliver en del af hverdagen. Derfor arbejder vi ikke med slankekure,

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere