Indsigelse over Hedensted Kommunes miljøgodkendelse af 12. maj 2015 til Hjarnø Havbrug A/S vedr. Hundshage Havbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelse over Hedensted Kommunes miljøgodkendelse af 12. maj 2015 til Hjarnø Havbrug A/S vedr. Hundshage Havbrug"

Transkript

1 Vesterby 54, Endelave, 8700 Horsens tlf / Talsmand Bent Hindrup Andersen CVR nr Til Natur- og Miljøklagenævnet Indsendt via Klageportalen Endelave, 8. juni 2015 Indsigelse over Hedensted Kommunes miljøgodkendelse af 12. maj 2015 til Hjarnø Havbrug A/S vedr. Hundshage Havbrug Fodring på Hundshage Havbrug Foreningens formål: Fremme beskyttelse og skånsom benyttelse af natur og miljø på Endelave og det omgivende hav, herunder beskyttelse af hele Natura 2000 område nr. 56, Habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 mod negativ påvirkning

2 Indholdsfortegnelse 1. Klagen Utilstrækkelig og fejlbehæftet foreløbig vurdering Naturtyper, der påvirkes Vejle Amts Regionplan ikke anvendt Hedensted Kommuneplans mål for kystvande ikke anvendt Havbruget er VVM-pligtig Dokumentation for væsentlige produktionsforøgelser Dokumentation for signifikant opbygning af N og P i sediment over tid Overvintring af fisk er en udvidelse Vandplaner og tidsubegrænsede miljøgodkendelser Vilkår mangler Konflikt med Natur- og Miljøklagenævnets Hundshage-afgørelse Sammenfatning Bilag 1: Sedimentdata Bilag 2: Fotos af placering og størrelse af netbure, Hundshage havbrug Bilag 3: indberetninger til Hedensted Kommune og Miljøstyrelsen

3 1. Klagen Hedensted kommune har 12. maj 2015 meddelt Hjarnø Havbrug A/S miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33 til opdræt af regnbueørreder med en årlig udledning af 8,9 ton kvælstof, 1 ton fosfor samt medicin og hjælpestoffer. Godkendelsen er foretaget på baggrund af miljøansøgning fra Hjarnø Havbrug A/S af 11. marts 2014 samt en Natura 2000-screening af 17. juni Ud fra denne screening, vurderer Hedensted Kommune ikke, at de samfunds- og miljømæssige gener og ulemper fra anlægget taler imod, at Hjarnø Havbrug A/S kan fortsætte driften af Hundshage Havbrug som hidtil, ligesom Hedensted Kommune ikke vurderer, at havbruget vil give forringelser af Natura 2000-område 56. Endvidere vurderer kommunen ikke, at der er VVM-pligt. (herefter EHDNT) er ikke enig i Hedensted Kommunes vurdering. EHDNT klager især over, at den foreløbige vurdering er utilstrækkelig og fejlbehæftet, at der ikke er krævet VVM-redegørelse, at godkendelsen er tidsubegrænset samt at godkendelsen er i konflikt med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse over Hundshage Havbrug i 2012 (NMK ). 2. Utilstrækkelig og fejlbehæftet foreløbig vurdering Hedensted Kommune har anmodet ansøger om at udarbejde en foreløbig vurdering/screening for at kunne vurdere, hvorvidt Hundshage Havbrug kunne have en væsentlig påvirkning på Natura 2000 område 56. Ansøgers screeningsrapport konkluderer, at forureningen fra områdets fem havbrug kun vil have lokal betydning ved havbrugene. Endvidere, at der for ingen af arterne og naturtyperne er tale om en væsentlig påvirkning, der truer Natura 2000 områdets bevaringsstatus eller hindrer opfyldelse af Natura 2000 områdets bevaringsmålsætning. Hedensted Kommune er enig i rapportens konklusioner. Imidlertid belyser rapporten problemerne utilstrækkeligt, ligesom rapporten er behæftet med en række fejl og mangler. EHDNT finder derfor ikke, at den foreløbige vurdering giver kommunen det nødvendige grundlag for beslutningen om, at der ikke skal foretages en Natura 2000 konsekvensvurdering. 2.1 Naturtyper, der påvirkes De naturtyper der skal beskyttes, er lavvandede bugter og vige, sandbanker og rev. Lavvandede bugter og vige er som blødbundssamfund meget forureningssårbare og naturtypen dækker jf. Naturstyrelsen (figur 1) store arealer i havbrugets nærområde. Jf. Naturplan er områdets målsætning gunstig tilstand, men tilstanden er i dag ringe til dårlig. Truslerne er især næringsstofbelastning. Naturplanens indsats skal sikre, at projekter og aktiviteter ikke skader naturtyperne og deraf afhængige arter. 3

4 Figur 1: Kortlagte marine naturtyper i Natura 2000 område Vejle Amts Regionplan ikke anvendt Screeningsrapporten argumenterer, at paralleliteten mellem vandplaner og naturplaner gør, at vandplanens gennemførelse automatisk vil opfylde Natura 2000-målsætningen, uanset havbrugenes udledninger. EHDNT mener ikke, at en betragtning af så generel karakter er fyldestgørende som beslutningsgrundlag. Endvidere kan vandplanerne ikke anvendes som administrationsgrundlag, da de på havbrugets ansøgningstidspunkt endnu ikke var vedtaget. Havbruget bør behandles efter bestemmelserne i Vejle Amts Regionplan Vejle Amts generelle målsætning for kystvandene er at kystvandene generelt skal sikres et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv, der kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet og med gode hygiejniske og æstetiske forhold. Af redegørelsen fremgår det, at kystvandene i Vejle Amt ikke opfylder den generelle målsætning om et alsidigt plante- og dyreliv, hvilket skyldes udledning af næringssalte og miljøfremmede stoffer. For Fuglebeskyttelses-/Habitatområder er der i Regionplanen fastsat en skærpet målsætning, hvor en retningslinie angiver, at: livsbetingelserne for naturtyper og arter, herunder vandfugle må ikke forringes. For havbrug er der i Regionplanen fastsat en lempet målsætning i brugets nærområde, (figur 2) hvor der kan accepteres fysiske indgreb og en deraf følgende påvirkning af plante- og dyrelivet. Regionplanen angiver endvidere følgende retningslinier Havbrug kan etableres/udvides, hvor en konkret vurdering viser, at produktionen alene, eventuelt i kombination med andre kilder, kan foregå, så omgivelserne ikke belastes på en måde, som er uforenelig med hensynet til det pågældende vandområdes kvalitetsmålsætning, og ikke bidrager til en generel forringelse af tilstanden af det pågældende vandområde eller de tilstødende vandområder. Af redegørelsen fremgår det, at Målsætningen i kystvandene er ikke opfyldt. Selvom udledningen af næringssalte fra havbrug udgør en mindre del af den totale årlige mængde næringssalte, der tilføres vores farvande, kan det i perioder være en kilde af væsentlig betydning, da udledningen fra havbrug primært finder sted i perioder, hvor den øvrige næringssaltbelastning fra land er lille, og algeproduktionen ofte er næringssaltbegrænset. 4

5 Figur 2: Regionplanskort med Natura 2000-grænse samt Havbrugets nærområde med lempet målsætning (cirkel) Regionplanens kort viser, at Hundshage Havbrug med lempet målsætning (hvid cirkel) og Habitatområdet med skærpet målsætning ligger tæt på hinanden. Den foreløbige vurdering bør derfor forholde sig til, hvorvidt havbrugsudledningen er i konflikt med Regionplanens målsætninger og retningslinier, herunder en konkret vurdering af, om havbrugets udledning af næringsstoffer i kritiske perioder af året, kan påvirke dele af Natura 2000 området og hvor stort et sådant område må forventes at være. Endvidere savnes en beskrivelse og vurdering af strømnings- og iltforhold, herunder risiko for periodisk iltsvind. Overfladestrømningen i farvandsområdet - der for 80% vedkommende er nordøstlig direkte ind i Natura 2000 området - betyder, at der transporteres betydende mængder næringsstoffer fra bl.a. dette havbrug ind i Natura 2000 området. Det kan undre, at selv om der via Endelave Havbrugs VVM redegørelse fra 2014 (NMK og NMK )og via den hjemviste Hundshage afgørelse foreligger et godt kendskab til områdets strømningsforhold, er denne viden ikke anvendt i screeningsrapporten. 2.3 Hedensted Kommuneplans mål for kystvande ikke anvendt. Hedensted Kommune har i sine to seneste kommuneplaner ( og ) formuleret følgende mål for kystvandene: Muligheden for en mere varieret rekreativ anvendelse af vandløb, søer og kystvande skal styrkes. Anlæg, der udnytter eller lokaliseres i vandområderne, skal medvirke hertil og til at opnå en god fysisk og kemisk tilstand for vandområderne. Retningslinierne uddyber: Udnyttelse af vandløb, søer og kystvande må ikke forringe muligheden for en varieret rekreativ anvendelse af vandområderne - eller forringe muligheden for at opnå en god økologisk og fysisk tilstand for vandområderne. Den erhvervsmæssige anvendelse af vandområderne skal baseres på den mest miljøvenlige teknologi. Endelig fastslås det, at: Vi vil sikre blå flag på de mest besøgte badestrande. Havbrugene og deres udstrækning er inkluderet i kommuneplanen. Ligeså er badestrande og badevand, der er gul-markeret på kortet side 87 i kommuneplanen(figur 3). 5

6 Figur 3: Kommuneplankort med havbrug og badevand Kommuneplanens mål og retningslinier hænger meget dårligt sammen med de gener og forringelser af (bade)vandskvalitet og rekreative værdi, som borgere og brugere oplever ved As Vigs og Hjarnøs strande. Der opleves dårlig vandkvalitet, bundvendinger, sort bundvand og fedtemøg (enårige trådalger) på strandene samt omfattende netburs-afspærringer af vandområderne. Der er etableret protestgrupper og -foreninger blandt borgere og sommerhusejere ved As Vig, beboere på Hjarnø og i Snaptun og sejlere, som alle ønsker havbrugene og deres forurening væk fra kystområderne. Screeningen burde derfor have forholdt sig til havbrugseffekter på den betydelige turismeøkonomi og de rekreative værdier for borgere og brugere ved strande og kystvande, ligesom den burde have forholdt sig til de iøjefaldende konflikter med kommuneplanens målsætninger. 3. Havbruget er VVM-pligtig På Miljøgodkendelsens side 19 angiver kommunen, at Hundshage Havbrug hverken udvides eller på anden måde ændres, hvorfor der ikke skal ske anmeldelse efter VVM reglerne. Endvidere at Anlægget er et eksisterende og lovligt drevet anlæg, hvor de hidtidige tilladelser skal revideres og der skal udarbejdes en miljøgodkendelse efter Miljøloven. EHDNT er ikke enig i denne konstatering. Et eksisterende havbrug, der skal miljøgodkendes, vil være omfattet af VVM-pligt, hvis der er sket fysiske ændringer, siden havbruget blev omfattet af VVM-reglerne. På Hundshage Havbrug er der i årene efter sket betydelige ændringer og udvidelser. 6

7 3.1 Dokumentation for væsentlige produktionsforøgelser Tilladelser: I 1992 meddeler Vejle Amt en tidsbegrænset tilladelse, hvor udledningen i 1995 skal være reduceret til 6,2 tons N og 0,8 tons P I 1997 meddeler Vejle Amt en tidsbegrænset tilladelse til 31. december 2004, hvor udledningen skal være yderligere reduceret til 5,5 tons N og 0,6 tons P I 1998 tillader Vejle Amt en overflytning af 50% af Alrøsund-produktionen til et område med fastlagte koordinater ca. 250 meter nord for Hundshage Havbrug (figur 4). Dermed kan udledningen for disse 2 lokaliteter ved Hundshage øges til samlet 8,95 ton kvælstof og 1 ton fosfor, idet amtet dog tilføjer følgende vilkår: Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest i Endvidere at en ikke udnyttet fiskeproduktionstilladelse skal komme miljøet fuldt til gode, at der gives ikke tilladelser til nye havbrug samt at saltvandsbrug på land skal ske som erstatning for eksisterende havbrug. Den sidst gældende miljøtilladelse fra 1997 giver således kun mulighed for en udledning på 5,5 tons kvælstof og og 0,6 tons fosfor. Denne udledning ønskede Hjarnø Havbrug A/S hævet i 2011, men dette blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i 2013, som det fremgår af kapitel 6. Nu ønsker Hjarnø Havbrug A/S igen i 2015 at få hævet udledningen, selvom havbruget ligger i kanten af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Overflytningstilladelse ikke udnyttet før bortfald i 1999 Amtet tillader således en overflytning af 50% af Alrøsund Havbrug til et område med veldefinerede koordinater, ca. 250 meter nord for Hundshage Havbrug (figur 4, grøn firkant). Bemærk, at der gives ikke tilladelse til at udvide selve Hundshage Havbrug. Figur 4: Luftfoto fra Det overflyttede Alrøsund Havbrugs koordinater markeret med grønt jf. tilladelse af 1998, samt Hundshage havbrugs koordinater markeret med rødt. Luftfotos viser, at den grønne overflytningslokalitet i årene 1995, 1999, 2002, 2010, 2012 og 2014 ikke har rummet netbure. Imidlertid viser luftfoto fra 1995, 1999, 2002, 2010, 2012 og 2014, at overflytningslokaliteten nord for Hundshage Havbrug på intet tidspunkt har rummet netbure. Det betyder, at lokaliteten hverken før eller efter 1999 er blevet udnyttet til produktion og at amtets tilladelse derfor er bortfaldet i Ifølge amtets vilkår skulle den sparede udledning komme miljøet tilgode. 7

8 Vilkårlig placering af bure Istedet placeres et større antal netbure i årene efter 1999 vilkårligt i og udenfor Hundshage Havbrugs koordinater (bilag 2). I 2012 lå således kun 9 ud af 21 bure inden for Hundshage Havbrugs tilladte koordinater. Endvidere skal Hundshage Havbrug ligge 546 meter fra Natura 2000 området, men lå i 2010, 2012 og 2014 blot 440 m væk jf. Miljøportal og Hedensted Kommunes kortinfo. (bilag 2). Ansøgningen angiver afstanden til 700 m. Hjarnø Havbrug A/S er tilsyneladende opmærksom på problemet omkring den manglende udnyttelse af udflytningslokaliteten for Alrøsund Havbrug, idet der på ansøgningens side 5 skrives: Endvidere er der udarbejdet særskilt ansøgning om miljøgodkendelse af Alrøsund Havbrug. Antal og størrelse af netbure I årene efter 1999 sker der både en væsentlig forøgelse af antal og størrelse af bure på Hundshage Havbrug. Det fremgår tydeligt af luftfotos fra Danmarks Miljøportal og Hedensted Kommunes Kortinfo. (bilag 2). Virksomheden anvender 2 burtyper, dels de tidligste, små bure på 19 m i diameter x ca. 7 m i dybde og dels de senere, store bure på 24 meter i diameter x formentlig 7 m dybde. Tabel 1 sammenstiller informationerne om bur- og produktionsudviklingen på Hundshage Havbrug. År Overflyttet Alrøsund, antal bure Hundshage, antal bure Hundshage, burstørrelser Hundshage, produktionsvolumen i m 3 Hundshage, N og P udledning beregnet proportionalt Hundshage, antal bure oplyst til MST (2) 1999 Eks. tilladelse små ,5 tons N 0,6 tons P? små ,5 tons N 0,6 tons P? stort, 18 små ,0 tons N 1,0 tons P? stort, 18 små ,0 tons N 1,0 tons P 18 (2) store, 18 små ,4 tons N 1,1 tons P 18 (2) store, 10 små ,4 tons N 1,1 tons P? små, 0 18 ansøgning 19 m. Ø x 7 m (1) 8,3 tons N 0,9 tons P mellemstore, 0 18 godkendelse 20 m. Ø x 8 m (1) 10,4 tons N 1,1 tons P - Tabel 1: Sammenstilling af dokumentation fra luftfoto, ansøgning, godkendelse og årsindberetninger til Miljøstyrelsen. Endvidere udledningsberegninger, som er foretaget ved at sammenholde burvolumen og den tilladte udledning i 1999 og beregnet proportionalt til de følgende år, idet havbrugets produktionsvolumen kendes. Bemærkninger til tabellen Ud over den væsentlige forøgelse af burantal, burstørrelse-, produktion og N-P udledning over tid, ses følgende: Note (1). Hedensted Kommunes godkender overraskende en helt tredje - ikke ansøgt - burstørrelse på 20 m. i diameter og 8 m. i dybde. Det ses, at godkendelsens burantal x volumen præcis er tilpasset havbrugets produktionsvolumen, der er ca m3 mere end ansøgningens. På denne lidt diskutable måde, har kommunen sikret, at virksomheden kan fastholde den forøgede 2014-produktionsvolumen og udledning. Note (2). Luftfoto for 2011 viser 19 bure, men virksomheden har kun indberettet 18 bure og 8,8 tons N og 0,9 tons P udledning til Hedensted Kommune/Miljøstyrelsen (bilag 3). Luftfoto for 2012 viser 21 bure, men der indberettes kun 18 bure og 8,4 tons N og 0,8 tons P. Den enkle forklaring på det uoplyste volumen er en øget produktion og N-P udledning. EHDNT finder, at de mange misvisninger i tal, lokalisering mm. gør det vanskeligt at fæste lid til virksomhedens og ansøgningens øvrige oplysninger. 8

9 Konklusion: Dokumentationen for de manglende bure på overflytningslokaliteten før og efter 1999 samt for udviklingen af bure på Hundshage Havbrug viser: 1. at Alrøsund-overflytningstilladelsen hverken blev udnyttet til tiden eller på den angivne lokalitet, hvorfor Vejle Amts tilladelse bortfaldt 2. at der foregik og stadig foregår - en betydelig produktions- og udledningsudvidelse på Hundshage Havbrug lokaliteten i forhold til Vejle Amts oprindelige tilladelse. Det betyder, at amtets 1997 udledningstilladelse for Hundshage Havbrug på 5,5 tons N og 0,6 tons P stadig er gældende. Det betyder også, at Hedensted Kommunes godkendelse af en øget udledning angivet til 8,95 tons kvælstof og 1 ton fosfor må være VVM-pligtig. 3.2 Dokumentation for signifikant opbygning af N og P i sediment over tid På miljøansøgningens side 10 om egenkontrol oplyses, at der nogle år opbygges N og P sedimentpuljer i produktionsperioden, men at der ikke sker en generel opbygning. Data dækker produktionsperioden og , men der er ingen data for årene En statistisk analyse af de fremlagte data (bilag 1) viser imidlertid at: 1. Der sker en signifikant stigning over årene i total-kvælstof opbygning i produktionssæsonen (efterårstal, , Spearman test, korrelations koefficient = +0,80, P <0,001, n=16). 2. Der sker en signifikant stigning over årene i total fosfor-opbygning (efterårstal, , Spearman test, korrelations koefficient = +0,51, P <0,05, n=16). 3. Der er en signifikant positiv korrelation over årene mellem kvælstofs forårstal og efterårstal. Det tyder på, at der sker en sedimentopbygning af kvælstof over tid. Havbunden under havbruget regenererer således ikke under 1. kvartals braklægningsperioden som forudsat, set over den samlede tidsperiode. (forårs og efterårstal, , Spearman test, korrelationskoefficient +0,73, P<0,01, n=13). Disse data dokumenterer, at Hundshage Havbrug efter 1999 og frem opbygger stigende mængder kvælstof og fosfor i sedimentet under burene. Det understøtter de i tabel 1 fremlagte data og konklusioner om produktionsudvidelser via flere og større bure. Endvidere viser data, at havbunden ikke regenererer under braklægningen. Det er bekymrende, at ansøgningen ikke fremlægger sammenhængende sedimentdata for hele produktionsperioden. Man kunne let få mistanke om, at de manglende data yderligere understøtter en øget produktion på Hundshage Havbrug. NMKN bør anmode om at hele periodens sedimentdata fremlægges. Endelig betyder den her påviste signifikante sedimentopbygning af næringssalte, at Miljøgodkendelsens vilkår 29 allerede er overtrådt og kan forventes overtrådt fra starten af den nye godkendelse. Vilkåret siger: Indenfor havbrugets nærområde må der ikke ske en varig ophobning i sedimentet af kvælstof, fosfor, kobber og organisk stof, udtrykt ved glødetab, eller medicin. Ved varig ophobning forstås, at koncentrationen af de pågældende stoffer ikke må være signifikant stigende over tid. 9

10 3.3 Overvintring af fisk er en udvidelse I miljøgodkendelsens vilkår tillades overvintring af fisk med det formål at udvikle produktionen. I miljøansøgningen fra 2014 ansøges imidlertid ikke om tilladelse til at sætte fisk i netbure i vinterperioden. I stedet anføres det side Braklægning: Havbruget er tomt for fisk i årets første kvartal. Herved sikres, at eventuelle sygdomme ikke overføres fra sæson til sæson. Desuden elimineres risikoen for opbygning af resistens. Braklægningen giver ligeledes havbunden mulighed for at omsætte rester af sedimenter fra havbruget således, at akkumulering over tid undgås. På den baggrund er det overraskende på side 13 i miljøgodkendelsen at læse, Der er forsøgsvist tilladelse til at sætte fisk i højst tre bure i vinterperioden. Formålet med forsøget er bl.a. at udvikle produktionen, så den optimale periode for smoltificering udnyttes bedst muligt. Det betyder, at der kan ske en udvidelse i forhold til den eksisterende miljøtilladelse. Alle forurenende aktiviteter på en listevirksomhed er omfattet af krav om miljøgodkendelse, også forsøgs- og udviklingsaktiviteter. De 3 vinterbure (20 m. x 8 m. jf. tabel 1) vil øge udledningen med 1,73 ton N/år. EHDNT finder ikke, at aktivitetens formål og miljøkonsekvenser er beskrevet så fyldestgørende, at miljøgodkendelse kan meddeles. 4. Vandplaner og tidsubegrænsede miljøgodkendelser Vandplan Vandkvaliteten og den økologiske kvalitet af Vandområde 19 Horsens Fjord skal hæves til tilstanden god og Vandplan skal bidrage til dette. Vandplan stiller ikke krav til udledningsreduktioner ved havbrug. Vandområdeplan forventes vedtaget i Af basisanalysen (figur 5) fremgår det, at den økologiske tilstand omkring Hjarnø er dårlig mens resten er ringe. Netop her er der en stor koncentration af havbrug, bl.a. Hundshage Havbrug. Det endelige mål for kvælstofbelastningen i vandområdet er 535 tons årligt, hvilket nogenlunde kan sammenholdes med de 39,6 tons kvælstof, som havbrugsansøgningerne angiver stammer fra havbrug i Horsens Fjord og As Vig. Figur 5: Økologisk tilstand for Natura 2000 område 56 er ringe-dårlig. Fra Miljøgis, basisanalyse for vandområdeplaner Kortet er identisk med kortet over økologisk tilstand for indikatoren ålegræs. Stat, kommuner, borgere og virksomheder skal således yde en stor økonomisk indsats i de kommende år for at sikre en god vandkvalitet og økologisk tilstand. Af vandområdeplanerne fremgår det endvidere, at havbrug er punktkilder, der bidrager med BI5, næringssalte og miljøfremmede stoffer, samt at de også skal bidrage til bl.a. 10

11 kvælstofreduktionen på linie med landbaserede kilder. Det fremgår ligeledes, at miljøbeskyttelseslovens reguleringsmekanismer i form af bl.a. miljøgodkendelser er og skal være et vigtigt middel i indsatsen, herunder tidsbegrænsede miljøgodkendelser. Også i miljøforvaltning er det en grundlæggende præmis, at kommunerne skal udvise fremsynethed og samfundsøkonomisk ansvar. Det er derfor kortsigtet og i modstrid med Vejle Amts langsigtede havbrugspolitik, at Hedensted Kommune - trods vandrammedirektivet og kommende vandområdeplaner - vælger at meddele en tidsubegrænset godkendelse til havbrug. Det vil blive unødigt bekosteligt og samfundsøkonomisk helt uproportionalt, hvis tidsubegrænsede miljøgodkendelser resulterer i, at samfundet senere må anvende ekspropriation for at kunne opfylde fremtidens vandområdeplan. Hedensted Kommunes behandling af denne sag viser med al tydelighed, at kommunen har undladt at inddrage de samfundsøkonomiske konsekvenser af deres dispositioner. 5. Vilkår mangler Hundshage godkendelsens vilkår har mangler: Vilkår med tidsbegrænsning for godkendelsen og indarbejdning af Vejle Amts havbrugs-retningslinier, herunder intentionen om at udfase brug af åbne netbure i kommunens kystvande. Vilkår for BI5. Havbrugsvejledningen sætter krav til maksimalt udledt organisk stof på 220 kg BI5/ton produceret fisk. Godkendelsen undlader dette krav (side 15) med henvisning til, at det på et havbrug ikke er praktisk mulig at udtage repræsentative prøver. Der henvises i stedet til sedimentets tørstofs/glødetabsprøver, der ikke fortæller meget om vandfasens iltforbrugende stoffer. Andre havbrug (fx Skalø) har dette vilkår i godkendelsen. Vilkår for fx ugentlig målinger af vandtemperatur og iltindhold i sommerhalvåret med årlig indrapportering samt orientering af tilsynsmyndighed ved kraftigt iltsvind i havbrugsområdet Vilkår 29 om varig ophobning af N og P i sediment er uden mening, da det kan dokumenteres, at N og P koncentrationerne ophobes over tid fra 1993 til 2013 og at havbunden ikke regenererer (sektion 3.2). 6. Konflikt med Natur- og Miljøklagenævnets Hundshage-afgørelse 2012 Natur og Miljøklagenævnets vurderer i sin Hundshage-afgørelse af 20. december 2012 (NMK ), at der i forhold til amtets oprindelige miljøtilladelse i 1992 og efterfølgende tilladelser er foretaget en del ændringer i både drift og vilkår. Således lagde nævnet jf. afgørelsens bemærkninger følgende til grund for sin hjemvisning: at sagen var blevet behandlet som en produktionsudvidelse, at der siden 1992-tilladelsen er blevet lavet en del drifts- og vilkårsændringer, at halvdelen af netburene lå udenfor tilladelsens koordinater og tættere på Natura 2000 området at godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven 33 forudsætter vurdering af påvirkning af Natura at det ikke kan afvises, at selv en årlig gennemsnitsudledning på de af Vejle Amt tilladte 6,9 tons årligt udledt kvælstof (1,9 % af den samlede N-belastning til farvandsområdet), vil kunne give iltsvind og negative påvirkninger af de beskyttede naturtyper. EHDNT finder, at NMKNs udmelding omkring Natura 2000 konsekvensvurdering og VVM-pligt synes meget tydelig, og finder også, at selv om Hedensted Kommunes miljøgodkendelsen tekstmæssigt formuleres som en 11

12 fortsættelse af en eksisterende, allerede tilladt og lovlig produktion, er der de facto tale om en produktions- og udledningsmæssig udvidelse i forhold til Vejle Amts eksisterende tilladelser. 7. Sammenfatning Horsens Fjord, As Vig og resten af Natura 2000 området er lavvandet med ringe vandudskiftning og store områder med havbund, som er - eller burde være - bevokset med ålegræs. Området er kraftigt næringsstofpåvirket bl.a. fra havbrugene i Horsens Fjord og As Vig. Havbrugenes udledning sker stort set udelukkende i sommerhalvåret, hvor den diffuse udledning fra landbrugsområder er lav, hvilket resulterer i en væsentlig større risiko for skade på Natura 2000 områdets plante- og dyreliv. EHDNT finder screeningen mangelfuld og fejlbehæftet. Der mangler vurderinger i forhold til Vejle Amts Regionplan og Hedensted Kommuneplans målsætninger og der er foretaget brede generaliseringer uden brug af konkrete informationer og data fra det ansøgte havbrug. EHDNT finder ikke, at det på baggrund af screeningen kan konkluderes, at havbruget ikke kan påvirke Natura 2000 området væsentligt og dermed forhindre en opnåelse af en gunstig bevaringsstatus. Det understøttes af NMKNs Hundshage afgørelse i Det er endvidere ud fra sedimentdata, luftfotos beregninger m.m. dokumenteret, at Alrøsund-overflytningen til den af Vejle Amt tilladte lokalitet 250 meter nord for Hundshage-bruget aldrig har været udnyttet, men at der i stedet efter 1999 er foretaget betydelige ændringer og produktionsforøgelser ved lokaliteten Hundshage Havbrug. Dette understøttes også af Natur- og Miljøklagenævnets 2012 afgørelse. Kommunen skulle derfor have anvendt Vejle Amts tilladelse fra 1997 som grundlag for miljøgodkendelsen. På den baggrund finder EHDNT, at havbruget er omfattes af VVM pligt og Natura 2000 konsekvensvurdering. EHDNT fremsætter derfor påstand om, at Hedensted Kommunes miljøgodkendelse af Hundshage Havbrug kendes ugyldig og hjemvises til fornyet behandling, hvor elementerne lovliggørelse, VVM-redegørelse, Habitatkonsekvensvurdering samt tidsbegrænsning af godkendelsen indgår i hjemvisningsgrundlaget. Afslutningsvis skal det nævnes, at det undrer EHDNT, at Hedensted Kommune der i en årrække har haft tilsynspligt med listevirksomheden Hundshage Havbrug, ikke ud fra virksomhedstilsyn, egenkontrolrapporter, indberetninger og digitale kort har reageret og fundet det nødvendigt at håndhæve og indskærpe tilladelsens vilkår. Der er plads til forbedring af kommunens miljøtilsyn. Med venlig hilsen 12

13 Bilag 1: Sedimentdata Figurerne stammer fra miljøansøgningens side 10 og fra det på side 10 refererede sedimentbilag 10. Der er ikke fremlagt data for perioden Statistikberegningerne fremgår af afsnit 3.2 Figur 6: Sammenstilling af sedimentundersøgelser for kvælstof under og ved Hundshage Havbrug Figur 7: Sammenstilling af sedimentundersøgelser for fosfor under og ved Hundshage Havbrug 13

14 Bilag 2: Fotos af placering og størrelse af netbure, Hundshage havbrug Figur 8: På foto fra 2012 ses, at havbrugets NØ-bure er placeret blot 440 m fra Natura 2000 området. Havbrugets placering jf tilladelse og 2015-godkendelse er vist med rødt. Havbruget består af 21 netbure, hvoraf 3 er større end de øvrige. Figur 9: Foto viser antal og størrelser af netbure anvendt i der ses 10 alm. netbure og 8 store netbure. Fra Hedensted Kommunes Kortinfo: Foreningen Endelave Hav- og Dambrug - Nej Tak 14

15 Bilag 3: indberetninger til Hedensted Kommune og Miljøstyrelsen Figur 10: Udsnit af 2011-indberetningen: 18 bure indberettet, luftfoto viser19 bure Figur 11: Udsnit af 2012-indberetningen, 18 bure indberettet, luftfoto viser 21 bure 15

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

KLAGE. Klage over miljøgodkendelse samt klage over manglende VVM til Hundshage havbrug, Hjarnø Havbrug A/S, Juelsminde, Sags Nr.: 09.02.

KLAGE. Klage over miljøgodkendelse samt klage over manglende VVM til Hundshage havbrug, Hjarnø Havbrug A/S, Juelsminde, Sags Nr.: 09.02. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Sendt elektronisk via Klageportalen Vingsted den 8. juni 2015 KLAGE Klage over miljøgodkendelse samt klage over manglende VVM til Hundshage

Læs mere

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1 Endelave Havbrug Hvem er jeg Beskrivelse af Havbrug og Kompensationsopdræt Tab af næringsstoffer (N2000 og VRD) Forstyrrelse af naturtyper og arter (N2000) Tab af medicin (VRD) Forstyrrelse af andre aktiviteter

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jeppj/adhau Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jeppj/adhau Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01141 Ref. jeppj/adhau Dato: 03.11.2017 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 71277518 Virksomhedstype Snaptun

Læs mere

Endelave Havbrug. Hvad er op og ned? Fakta og sammendrag af 600 siders høringsmateriale

Endelave Havbrug. Hvad er op og ned? Fakta og sammendrag af 600 siders høringsmateriale Endelave Havbrug Hvad er op og ned? Fakta og sammendrag af 600 siders høringsmateriale Danna Borg Januar 2013 Regnbueørred Landanlæg og havbrug, princip Sættefisk på landanlæg Ferskvand: Klækkeanlæg Startfodringsanlæg

Læs mere

Endelave Havbrug. Hvad er op og ned? Fakta og sammendrag af 600 siders høringsmateriale

Endelave Havbrug. Hvad er op og ned? Fakta og sammendrag af 600 siders høringsmateriale Endelave Havbrug Hvad er op og ned? Fakta og sammendrag af 600 siders høringsmateriale Danna Borg v2 Januar 2014 Regnbueørred Landanlæg og havbrug, princip Sættefisk på landanlæg Ferskvand: Klækkeanlæg

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

VVM tilladelse. Til Etablering af havbrug ved Endelave. 7. Maj 2014

VVM tilladelse. Til Etablering af havbrug ved Endelave. 7. Maj 2014 VVM tilladelse Til Etablering af havbrug ved Endelave. 7. Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave. Med en årlig ørredproduktion på op til 2105 tons fisk

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for et etårigt havbrug ved Bolsaksen, syd for Samsø

Afgørelse om ikke VVM-pligt for et etårigt havbrug ved Bolsaksen, syd for Samsø Hjarnø Havbrug A/S Snaptunvej 57 B 7130 Juelsminde Att.: Anders Pedersen Virksomheder J.nr. MST-1270-01597 Ref. jeppj/anved Den 30. april 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for et etårigt havbrug ved Bolsaksen,

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014

Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Hjarnø Havbrug Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Hjarnø Havbrug Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Rekvirent Anders Pedersen, Hjarnø Havbrug Rådgiver Orbicon Jens Juuls Vej 16 8260 Viby

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Miljøgodkendelsen erstatter alle tidligere meddelte tilladelser, som hermed ophæves.

Miljøgodkendelsen erstatter alle tidligere meddelte tilladelser, som hermed ophæves. Hjarnø Havbrug A/S Snaptunvej 57 B 7130 Juelsminde Att.: Anders Pedersen Sendt digitalt til CVR 78159413 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Vibeke Volmers Direkte nr.:

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20.

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20. 13. juli 2010 Greenpeace kommentar til Supplerende beregninger af tungmetalpåvirkning af Køge Bugt i forbindelse med VVMproces for brændselsomlægning på Avedøreværket Niras har den 23. juni 2010 til DONG

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å.

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å. Forsyning Ballerup A/S. Ågerupvej 84-86. 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 1. december 2014 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: sbj@balk.dk

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: 01.16.06-G00-1-15

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af Endelave Havbrug og VVM-tilladelse til etablering af Endelave

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af Endelave Havbrug og VVM-tilladelse til etablering af Endelave Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. december 2014 J.nr.: NMK-10-00807 og NMK-34-00371 Ref.: Casper Risholt, Kirstine Strøh Nielsen og Flemming Krog Bjerre

Læs mere

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE.

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE. DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 9 DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 9 Udvidelse af svineproduktion ved Boeslunde, Skælskør K ommune Kommune Ejendommen Præstevangen set fra oven (før ombygning).

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

Kommentar fra Danmarks Naturfredningsforening til VVM-redegørelse for ændringer i drift, Danish Salmon, Hirtshals

Kommentar fra Danmarks Naturfredningsforening til VVM-redegørelse for ændringer i drift, Danish Salmon, Hirtshals DN HJØRRING Formand: Jørgen Jørgensen, Fresiavej 17, 9800 Hjørring Telefon: 98 92 42 43, e-mail: hjoerring@dn.dk Hjørring, d. 20. nov. 2016 Til Hjørring kommune Kommentar fra Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne.

Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne. Notat Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne. 20. februar 2015 Projekt nr. 214379 Udarbejdet af JAD, LKP, MXJ Kontrolleret af LKR

Læs mere

Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C

Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C J.nr. MST-1274-00068, MST-1270-00512 Ref. rukso og hechr Den 9. december 2015 Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C Kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøstyrelsen meddelte den 16. december 2014 miljøgodkendelse af Onsevig Havbrug.

Miljøstyrelsen meddelte den 16. december 2014 miljøgodkendelse af Onsevig Havbrug. ONSEVIG HAVBRUG - HABITATKONSEKVENSVURDERING VED HAVBRUGS OVERGANG TIL REGULERING EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVEN 1. BAGGRUND 1.1 Havbrugs overgang til regulering efter miljøbeskyttelseslovens 33 I 2006 overgik

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. oktober 2001 J.nr.: 97-33/800-0393 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. evnis/adhau Dato: 12. september 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. evnis/adhau Dato: 12. september 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01114 Ref. evnis/adhau Dato: 12. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Skalø Havbrug, AquaPri A/S Virksomhedens adresse Frederiksværk

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

3 - Overfladevand og grundvand

3 - Overfladevand og grundvand 3 - Overfladevand og grundvand Byrådet ønsker, at overflade- og grundvand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Dette gælder både mængde og kvalitet. Byrådet ønsker, at vandkvaliteten

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Natura 2000-screening af havbrugene i Horsens Fjord og As Vig

Natura 2000-screening af havbrugene i Horsens Fjord og As Vig Natura 2000-screening af havbrugene i Horsens Fjord og As Hjarnø Havbrug Natura 2000-screening af havbrugene i Horsens Fjord og As Rekvirent Rådgiver Hjarnø Havbrug A/S og Snaptun Fisk Export A/S Orbicon

Læs mere

Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C

Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C J.nr. MST-1274-00068, MST-1270-00512 Ref. rukso og hechr Den 20. april 2015 Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C Del 1 Forslag

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

AFGØRELSESUDKAST i sag om miljøgodkendelse af Endelave Havbrug og VVM-tilladelse til etablering af Endelave

AFGØRELSESUDKAST i sag om miljøgodkendelse af Endelave Havbrug og VVM-tilladelse til etablering af Endelave Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk dato J.nr.: NMK-10-00807 og NMK-34-00371 Ref.: Casper Risholt, Kirstine Strøh Nielsen og Flemming Krog Bjerre AFGØRELSESUDKAST

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side Bilag 7.4 Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side De danske miljømål for klorofyl og ålegræs er ikke i samklang med nabolande og er urealistisk højt fastsat af de danske myndigheder.

Læs mere

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016 Teknik og Miljø Rakkeby Dambrug v. Aquapri A/S Durupvej 44, Glyngøre 7870 Roslev Dato: 08-06-2017 Sagsnr.: 773-2015-30322 Navn: Jette Vester Direkte tlf.nr.: 99707072 E-mail jette.vester@morsoe.dk Vilkårsændringer

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

VVM, Habitat og Natura 2000. Ved Håkun Djurhuus og Mark Christian Walters

VVM, Habitat og Natura 2000. Ved Håkun Djurhuus og Mark Christian Walters VVM, Habitat og Natura 2000 Ved Håkun Djurhuus og Mark Christian Walters 2 Praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet Langsand Laks Nedlæggelse af ørred- og åleproduktion samt etablering af et recirkuleret

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01113 Ref. evnis/anved Dato: 3. september 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01113 Ref. evnis/anved Dato: 3. september 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01113 Ref. evnis/anved Dato: 3. september 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 89801818 Virksomhedstype

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark & kystvande Flemming Møhlenberg EED - DHI Solutions Denmark Hvordan begyndte miljødebatten? Vi tror at debatten om de indre farvandes forurening begyndte med de døde hummere i oktober 1986 men vi skal

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Ansøgning om skovrejsning Borbjerg Byvej 1, 7500 Holstebro

Ansøgning om skovrejsning Borbjerg Byvej 1, 7500 Holstebro Side 1/6 Erik Dalby Korreborgvej 29 8850 Bjerringbro Dato: 24-11-2016 Sagsnr.: 01.13.25-P19-6-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Dato: 12. februar 2014. Til: Miljøstyrelsen Strandgade 29 Tlf.: 7254 4000. e-post: mst@mst.dk

Dato: 12. februar 2014. Til: Miljøstyrelsen Strandgade 29 Tlf.: 7254 4000. e-post: mst@mst.dk Dato: 12. februar 2014 Til: Miljøstyrelsen Strandgade 29 Tlf.: 7254 4000 Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk e-post: mst@mst.dk Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 309 Offentligt Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Læs mere

En anden problemstilling, der har været berørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om etablering af administrationsgrundlag.

En anden problemstilling, der har været berørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om etablering af administrationsgrundlag. Hjørring Kommune Knud Suhr Nørregade 2 9800 Hjørring Mads Kobberø Advokat mko@bechbruun.com J.nr. 038439-0003 mko/lf Sekretær Lene Fjord Hocksdahl T +45 72 27 31 91 lf@bechbruun.com 8. januar 2008 Husdyrbrug

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Kvælstof, iltsvind og havmiljø

Kvælstof, iltsvind og havmiljø Skanderborg, Februar 2014 Kvælstof, iltsvind og havmiljø Hvilken betydning har kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og havet omkring Danmark?, Indhold 1) Danmarks udledninger af kvælstof

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud Et havmølleprojekt skal have 3 typer

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sjællandsbroen, København ApS c/o MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 9 2860 Søborg. Lars Ulrik Hansen, luh@mth.dk 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0107376

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Sønderborg Kommune, Vand og Natur, meddeler hermed tilladelse i forbindelse

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 39 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 39 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2012 J.nr.: NMK-10-00039 (tidl. MKN-104-00131) Ref.: casri/kisje AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af Ravning

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Aarhus Universitet Den gode danske muld Næringsrig jord Fladt landskab Pålidelig nedbør Den gode danske muld Habor-Bosch processen N 2 + 3 H 2

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse Titel: Strategisk MiljøVurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021. Ebbeløkke Rev Natura 2000-område nr. 243 Habitatområde nr. 243 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 112 MILJØBIBLIOTEKET 113 7 Målrettet indsats nødvendig Det er klart, at de gentagne iltsvind i de danske farvande forringer livet i havet og ødelægger store naturværdier. Der skal færre næringsstoffer

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1) BEK nr 382 af 25/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1253-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Notat om udviklingsprojekt for off-coast havbrug i danske farvande

Notat om udviklingsprojekt for off-coast havbrug i danske farvande Hjarnø Havbrug Notat om udviklingsprojekt for off-coast havbrug i danske farvande Hjarnø Havbrug Notat om udviklingsprojekt for off-coast havbrug i danske farvande Hjarnø Havbrug Notat om udviklingsprojekt

Læs mere

Afgørelse om at Terrænhævning på FeF Chemicals a/s ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at Terrænhævning på FeF Chemicals a/s ikke er VVM-pligtigt FeF Chemicals a/s Københavnsvej 216 4600 Køge Att.: Helle Sørensen, hsqn@fefchemicals.com, Poul M. Møller, pomq@fefchemicals.com Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00212 Ref. chrbe Den 22. august 2013

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere