For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring"

Transkript

1 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f

2

3 For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring VRC 430f Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber...4 Anvendelse...4 Produktkendetegn Henvisninger vedrørende dokumentationen Opbevaring af bilagene Anvendte symboler Vejledningens gyldighed CE-mærkning Sikkerhed Henvisninger vedrørende driften Anvendelse i overensstemmelse med formålet Omgivende betingelser Rengøring Garanti Genbrug og bortskaffelse Betjeningskoncept Visning af forskellige displaysider Ændring af parametre Betjening i den simple grundvisning Gyldighedsperiode for ændrede nominelle værdier for reguleringen Betjeningsniveau for brugeren, betjeningsniveau for vvs-installatøren Displaysider på betjeningsniveauet forbrugeren Redigering af displaysider (eksempler) Indtastning af tidsprogrammer (eksempel på varmekreds) Programmering af ferietid Indtastning af parametre for varmekreds Indtastning af parametre for varmtvandsopvarmning Ændring af navn på varmekomponenter Status- og fejlmeldinger Betjening Oversigt betjenings- og displayfront Oversigt display (visningsfelt)...8

4 Kedelegenskaber Kedelegenskaber Anvendelse calormatic 430f er en vejrkompenserende termostat til opvarmning og varmtvandsopvarmning. "Vejrkompenserende" betyder: Ved lav ude-temperatur sørger calormatic 430f for mere varmeydelse, ved høj udetemperatur for mindre varmeydelse. Udetemperaturen måles af en separat føler, der er monteret i det fri, og denne temperatur ledes videre til calormatic 430f. Rumklimaet afhænger alene af de forindstillede værdier. Påvirkninger fra udetemperaturen udlignes. Med calormatic 430f kan du indstille nominelle rumtemperaturer forud for forskellige tidspunkter på dagen og for forskellige ugedage. I automatisk drift regulerer calormatic 430f varmen i henhold til disse indstillinger (se fig. 0.1). calormatic 430f kan endvidere anvendes til regulering af følgende tilbehør og komponenter: Cirkulationspumpe til varmtvandsopvarmning i forbindelse med et multifunktionsmodul 2 af 7 Konventionel varmtvandsbeholder Vaillant lagdelt vandbeholder actostor Anden varmekreds med anvendelse af Vaillant blandermodulet VR 61 Solvarmeanlæg med anvendelse af Vaillant solcellemodulet VR 68 calormatic 430f kan være en del af et nyt varme- og varmtvandsanlæg, den kan dog også efterfølgende indbygges i et eksisterende anlæg. Kedlen skal have en ebus-grænseflade. ebus er en kommunikationsstandard til data-udveksling mellem varmetekniske komponenter. Du kan også definere daglige opvarmningstider for varmtvandsopvarmningen med calormatic 430f. beregnet rumtemp Sænkningstemperatur Tidsvindue 1 Tidsvindue 2 Tidsvindue 3 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 tid Fig. 0.1 Automatisk drift for varme: Eksempel på definition af nominel rumtemperatur for forskellige tider på dagen Produktkendetegn ebus-interface Trådløs kommunikation med en Vaillant kedel Belyst grafisk display (visningsfelt) Betjening via to indstillingsknapper efter Vaillant princippet "Drej og klik" Direkte montering af radiomodtagerenheden på kedlens betjeningsfront eller separat vægmontering Separat vægmontering af reguleringen Udrustet til drift med Vaillant diagnosesoftware vrdialog 810/2 og med Vaillant internet kommunikationssystem vrnetdialog, dvs. fjerndiagnose og fjernindstillinger 4 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

5 Henvisninger vedrørende dokumentationen 1 Sikkerhed 2 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne betjeningsvejledning gælder der også andre bilag. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. Andre gyldige bilag Følg betjeningsvejledningerne for alle anlæggets komponenter ved betjeningen af calormatic 430f. Disse betjenings-vejledninger er vedlagt de pågældende anlægskomponenter og de supplerende komponenter. Installationsvejledningen til Vaillant reguleringen calormatic 430f (del 2 i dette dokument; til den professionelle) Betjenings- og installationsvejledningen til dit varmeanlæg Alle vejledninger til tilbehør og komponenter Glossar I slutningen af dette dokument, i appendikset, kan du finde forklaring på fagligeudtryk og på vigtige funktioner ordnet alfabetisk. 1.1 Opbevaring af bilagene Opbevar denne betjeningsvejledning og alle andre gyldige bilag sikkert, så de er til rådighed, når der er brug for dem. 1.2 Anvendte symboler Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne vejledning, når du bruger udstyret! e Fare! Livsfare på grund af elektrisk stød fra spændingsførende tilslutninger! d Fare! Umiddelbar fare for liv og helbred! H NB! Fare for forbrænding og skoldning! 1.3 Vejledningens gyldighed Betjeningsvejledningen gælder udelukkende for kedler med følgende artikelnumre: , , , , , Vvs-installatøren kan give dig udstyrets artikelnummer. 1.4 CE-mærkning CE-mærkningen dokumenterer, at reguleringen calormatic 430f lever op til de grundliggende krav i de relevante direktiver. 2 Sikkerhed Installationen af calormatic 430f må kun udføres af en autoriseret vvs-installatør. installatøren er også ansvarlig for overholdelse af gældende regler og normer i forbindelse med installation og idrifttagning. H NB! Skoldningsfare på grund af varmt vand! Ved tappestederne for varmtvand er der ved en nominel temperatur over 60 C fare for skoldning. Små børn eller ældre mennesker kan være i fare allerede ved lavere temperaturer. Vælg den nominelle temperatur således, at ingen kommer til skade (se afsnit 4.7.4). NB! Skoldningsfare på grund af varmt vand! Hvis din vvs-installatør har aktiveret funktionen beskyttelse mod legionellabakterier på varmtvandsbeholderen, kan varmtvandet ved tappestederne nå en temperatur over 60 C på bestemte tidspunkter. Spørg din vvs-installatør, om han har aktiveret funktionen beskyttelse mod legionellabakterier, og hvis ja, på hvilken ugedag og på hvilket klokkeslæt. a NB! Mulig farlig situation for produkt og miljø! Nyttige informationer og henvisninger. Symbol for en krævet aktivitet Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 5

6 3 Henvisninger vedrørende driften 3 Henvisninger vedrørende driften 3.1 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Reguleringen calormatic 430f er konstrueret med den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der, hvis udstyret anvendes i strid med formålet ske skader på udstyret eller på andre værdier. Reguleringen calormatic 430f anvendes til vejrkompenserende tidsafhængig styring af et varmeanlæg med eller uden varmtvandsopvarmning/cirkulationspumpe i forbindelse med en kedel med ebus-interface fra Vaillant. Drift med følgende tilbehør og komponenter er tilladt: Cirkulationspumpe til varmtvandsopvarmning i forbindelse med et multifunktionsmodul 2 af 7 Konventionel varmtvandsbeholder Vaillant lagdelt vandbeholder actostor Anden varmekreds med anvendelse af Vaillant blandermodulet VR 61 Solvarmeanlæg med anvendelse af Vaillant solcellemodulet VR 68 Anden brug eller brug, der går ud over det anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. Producenten/leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat heraf. Risikoen bæres alene af brugeren. Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installations-vejledningen samt alle andre gyldige dokumenter. 3.2 Omgivende betingelser Reguleringen og radiomodtagerenheden må kun installeres i tørre rum. Vær opmærksom på følgende, når funktionen "Rumudkobling (Rumstyring)" er aktiveret: at calormatic 430f ikke tildækkes af møbler, gardiner eller andre genstande at alle radiatorventiler i det rum, hvor calormatic 430f er monteret, er helt åbne "Rumudkobling (Rumstyring)" betyder, at den aktuelle rumtemperatur registreres af calormatic 430f og anvendes ved reguleringen. 3.3 Rengøring Anvend ikke skure- eller rengøringsmiddel, som vil kunne beskadige betjeningselementerne, husets dele eller displayet. Rengør huset på calormatic 430f med en fugtig klud. Rengør udeføleren (plastruden over solcellen) mindst en gang årligt for at garantere energiforsyningen. 3.4 Garanti Vaillant yder en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl. For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar. Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvsinstallatør /el-installatør. Hvis der udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvs-installatør. Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant. 3.5 Genbrug og bortskaffelse Både din calormatic 430f og den tilhørende eksportemballage består overvejende af råstoffer, der kan genbruges. Kedel calormatic 430f hører ligesom alle tilbehørsdele ikke til i husholdningsaffaldet. Sørg for, at det brugte udstyr samt evt. tilbehør bortskaffes korrekt. Emballage Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til den vvs-installatør, der har installeret udstyret. Batterier Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet. Sørg for, at batterierne bortskaffes korrekt. Din vvs-installatør kan fortælle dig, om funktionen "rumstyring" er aktiveret. 6 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

7 Betjening 4 4 Betjening Få din vvs-installatør til at forklare dig, hvordan du betjener reguleringen, når den er blevet installeret. Derved undgår du uønskede ændringer i indstillingerne. 4.1 Oversigt betjenings- og displayfront To : C ude 1 Auto 19.0 C VRC 430f 3 2 Fig. 4.1 Oversigt betjenings- og displayfront (eksempel på simpel grundvisning) Forklaring 1 Display (visningsfelt) 2 Betjeningselement højre indstillingsknap 3 Betjeningselement venstre indstillingsknap Figuren 4.1 viser den simple grundvisning på displayet. Den simple grundvisning giver følgende informationer: Driftsmåden (automatik, manuel eller Fra) på varmekredsen 1 Den aktuelle indetemperatur Den simple grundvisning er beskrevet detaljeret i afsnit Funktionerne på de to indstillingsknapper er beskrevet i afsnit 4.3. Displayet er normalt slukket for at spare strøm. Det forlænger batteriernes levetid. Så snart en af indstillingsknapperne drejer eller klikker, tændes displayet og belysningen. Efter en periode på 1 minut uden betjening skifter displayet tilbage til grundvisningen og slukkes efter ca. 10 minutter. Bemærk! Når der drejes på indstillingsknapperne, skal værdierne til visning først hentes fra radiomodtagerenheden. Indtil da vises kun streger (--) i displayet i stedet for værdier. Det varer sædvanligvis 1 til 2 sekunder. Afhængigt af de omgivende betingelser kan det vare op til 15 minutter, før de aktuelle data kan hentes fra radiomodtagerenheden og vises (f. eks. visning af udetemperatur, klokkeslæt ved integreret DCF 77 radiotidssignalmodtager). Kontakt vvs-installatøren, hvis der permanent vises streger (--). Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 7

8 4 Betjening 4.2 Oversigt display (visningsfelt) Reguleringens parametre (driftsværdier) for visning og indtastning vises på forskellige displaysider. Displaysiderne er inddelt i: en simpel grundvisning (fig. 4.1) grundvisning (fig. 4.2) visnings-/indtastnings-sider for bestemte parametre på brugerniveau (se afsnit 4.6 og 4.7) visnings-/indtastnings-sider for drifts- og anlægsspecifikke parametre på den professionelles niveau Alle displaysider er opdelt i tre områder. To :46 VK1 Varmtvand 21.0 C > Vælg beregnet rumtemp. 3.0 C Ude 56.0 C Auto Auto Fig. 4.2 Oversigt display (eksempel grundvisning) Forklaring 1 Område for grunddata, displaysidens titel hhv. status- og fejlmeldinger 2 Område for visning og indtastning af parametre 3 Område for visning af forklaringer Grunddata er: Ugedag Dato Klokkeslæt Udetemperatur På visnings/niveau-siderne for specifikke parametre vises titlen på displaysiden i stedet for grunddata (se fig. 4.12) Betjeningskoncept Betjeningen i den simple grundvisning beskrives i afsnit Betjeningskonceptet beskrevet i det efterfølgende gælder for grundvisningen (fig. 4.2) og for de forskellige visnings-/indtastnings-sider på brugerniveau. De to indstillingsknapper (fig. 4.1 pos. 2 og 3) fungerer efter Vaillant princippet "drej og klik". Ved drejning (fremad eller tilbage) går indstillingsknapperne tydeligt i indgreb i den næste position. Et rastertrin på displayet fører den også en position frem eller tilbage. Ved at klikke (trykke) markerer eller accepterer du en parameter, der kan ændres. Venstre indstillingsknap Højre indstillingsknap Handling Resultat Dreje. Spring til næste displayside Dreje. Spring til et indtastningsfelt på en displayside (markeret med cursor ) Ændring af et parameter (løbende) Klikke (trykke) Dreje. Tab. 4.1 Betjeningskoncept Klikke (trykke) Aktivering for indtastning (omvendt visning) Valg af parameterværdi Accept af den valgte parameterværdi To :46 VK1 Ude 21.0 C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Vælg beregnet rumtemp Fig. 4.3 Område for visning og indtastning af parametre (eksempel grundvisning) Forklaring 1 Parameter-navn (kun visning) 2 Cursor markerer et spring til en værdi, der kan ændres 3 Indtastningsfelt for parameter-værdier; her: Nominel temperatur 4 Indtastningsfelt for parameter-værdier; her: Driftsmåde 8 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

9 Betjening Visning af forskellige displaysider Ved at dreje på venstre indstillingsknap kan du "bladre" som i en bog gennem de enkelte sider på displayet. Eksempel: Du står i grundvisningen. Hvordan du kommer til grundvisningen, kan du se i afsnit Drej den venstre indstillingsknap en indgrebsposition med uret Ændring af parametre Drej den højre indstillingsknap for på en displayside at gå til de enkelte parametre, der kan ændres. Positionen vises af cursoren (se fig. 4.5). Hvis en parameter (f.eks. en dato med dag, måned, år) er sammensat af flere elementer, kan du gå fra et element til det næste ved at dreje på den højre indstillingsknap. 1 med indstillings- På displayet vises displaysiden muligheder for grunddata. To C ude 11:46 VK C Auto To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. Grunddata 1 Dato Ugedag On Klokslæt kl. 12 : 00 Omstilling sommer-/vintertid Auto > Vælg ugedag To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr driftsmåde To C ude 11:46 VK C Auto VK 1 Tidsprogram Ma 1 06 : : C 2 : - : 3 : - : > Vælg ugedag/blok 2 Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr indst. varmt vand Fig. 4.5 Spring til forskellige parametre, der kan ændres Fig. 4.4 Visning af forskellige displaysider Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 9

10 4 Betjening Klik med den højre indstillingsknap. Den parameterværdi, der er markeret med cursoren vises omvendt. Drej den højre indstillingsknap for at få vist de mulige værdier for denne parameter efter hinanden. To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. > Ændr beregnet rumtemp. Fig. 4.6 Markering af en parameter, der kan ændres To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. Fig. 4.7 Ændring af værdier for en parameter Klik med den højre indstillingsknap. Den viste værdi bekræftes og overtages af reguleringen. Visningen af værdien går fra omvendt til normal. 10 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

11 Betjening 4 Ændring af parametre i grundvisningen Parameter Betydning Når den ønskede værdi for den nominelle rumtemperatur er nået, skal du klikke med den højre indstillingsknap. Varmekreds 1 (VK1) Varmtvand Nominel rumtemperatur Driftsmåde Auto(matik) Driftsmåde Manuel Driftsmåde FRA Varmtvand nominel værdi Driftsmåde Auto(matik) Driftsmåde Manuel Driftsmåde FRA Varmen reguleres efter den ændrede nominelle rumtemperatur. Varigheden af denne regulering afhænger af den indstillede driftsmåde, se her også afsnit 4.4. Reguleringen af kedlen sker efter angivelser af den nominelle rumtemperatur, tidsprogrammerne og andre parametre, såsom sænkningstemperaturen og varmekurven. Din vvs-installatør indstiller nogle af disse parametre. Reguleringen af kedlen retter sig efter den indstillede rumtemperatur. Kedlen er slået fra. Den nominelle rumtemperatur vises ikke, og den kan heller ikke ændres. Anlægget er frostsikret. Varmtvandsopvarmningen reguleres efter den nominelle værdi for varmtvand. Varigheden af denne regulering afhænger af den indstillede driftsmåde, se her også afsnit 4.4. Reguleringen af varmtvandsopvarmningen sker efter angivelserne nominel værdi for varmtvand og tidsprogrammerne. Reguleringen af varmtvandsopvarmningen retter sig efter den indstillede nominelle værdi for varmtvand. Varmtvandsopvarmningen er slået fra. Den nominelle værdi for varmtvand vises ikke, og den kan heller ikke ændres. Anlægget er frostsikret. Den nye værdi er indstillet. Visningen skifter igen fra omvendt til normal. Hvor længe den nye værdi er bestemmende for reguleringen afhænger af driftsmåden (se afsnit 4.4) Betjening i den simple grundvisning Den simple grundvisning vises altid, når der ikke er tilsluttet et blandermodul VR 61 (til en anden varmekreds). I den simple grundvisning (fig. 4.8) vises driftsmåden for varmekreds 1 og indetemperaturen i det midterste område. Den simple grundvisning giver dig også mulighed for at ændre de to vigtigste parametre på dit varmeanlæg hurtigt og komfortabelt: Ved at dreje på den venstre indstillingsknap ændrer du driftsmåden (automatik, manuel, fra). Ved at dreje på den højre indstillingsknap skifter du fra visning af indetemperaturen til indtastning/ ændring af den nominelle rumtemperatur. To : C ude Auto 19.0 C VRC 430f Tab. 4.2 Parametre i grundvisningen, der kan ændres Eksempel: Forandring af den nominelle rumtemperatur i varmekreds 1 (VK1) Udgangssituation: Du står i grund-visningen (se fig. 4.2). Hvordan du kommer til grundvisningen, kan du se i afsnit Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren vises foran den nominelle værdi (nominelle rumtemperatur) for varmekreds 1 (VK1). Klik med den højre indstillingsknap. Fig. 4.8 Simpel grundvisning (eksempel) Ved at klikke med en indstillingsknap eller med begge indstillings-knapper kommer du fra den simple grundvisning til den næste displayside (se fig. 4.2). Hvis reguleringen ikke er blevet betjent i mere end 1 minut, skifter displayet tilbage til den simple grundvisning. Indtastningsfeltet for den nominelle værdi vises omvendt. Drej på den højre indstillingsknap. I indtastningsfeltet ændres værdien for den nominelle rumtemperatur med 0,5 C pr. rastertrin. Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 11

12 4 Betjening Ændring af driftsmåde i den simple grundvisning Drej på den højre indstillingsknap. Driftsmåde Auto(matik) Manuel FRA Betydning Reguleringen af varmekredsen sker efter angivelser af den nominelle rumtemperatur, tidsprogrammerne og andre parametre, såsom sænkningstemperaturen og varmekurven. Din vvs-installatør indstiller nogle af disse parametre. Reguleringen af varmekredsen retter sig efter den indstillede rumtemperatur. Varmekredsen er slået fra. Den nominelle rumtemperatur vises ikke, og den kan heller ikke ændres. Anlægget er frostsikret. I stedet for indetemperaturen vises den aktuelt indstillede nominelle rumtemperatur omvendt. Efter en forsinkelse på 1 sekund kan du vælge den nye nominelle rumtemperatur: Drej den højre indstillingsknap videre, indtil den ønskede nominelle rumtemperatur vises. Efter en forsinkelse på to sekunder overtages den valgte nominelle rumtemperatur. Visningen går igen fra omvendt til normal og viser indetemperaturen. Tab. 4.3 Driftsmåder for kedlen Gå frem på følgende måde: Drej på den venstre indstillingsknap. Driftsmåden vises omvendt. Efter en forsinkelse på 1 sekund kan du vælge driftsmåde ved at dreje på den venstre indstillingsknap. Efter 2 sekunder skifter visningen igen fra omvendt til normal. Den valgte driftsmåde overtages. To : C ude Auto 20.5 C > Ændr beregnet rumtemp. Fig Ændring af nominel rumtemperatur i grundvisningen Hvor længe den nye værdi er bestemmende for reguleringen afhænger af den indstillede driftsmåde; se også afsnit 4.4. To : C ude Manuel 19.0 C > Ændr driftsmåde Fig. 4.9 Ændring af driftsmåde i den simple grundvisning Ændring af nominel rumtemperatur i den simple grundvisning Reguleringen af kedlen retter sig efter den nominelle rumtemperatur. Reguleringen sørger for, at den indstillede nominelle rumtemperatur hurtigt nås, og at den holdes på denne værdi. Det er en forudsætning herfor, at den valgte varmekurve modsvarer forholdene, og at funktionen rumstyring er aktiveret. 4.4 Gyldighedsperiode for ændrede nominelle værdier for reguleringen Hvis du i grundvisningen eller i den simple grundvisning har ændret en nominel værdi, enten nominel rumtemperatur eller nominel værdi for varmtvand er den nye værdi gældende for reguleringen. I driftsmåden "Manuel" reguleres der efter den nye værdi, indtil enten driftsmåden eller værdien ændres. I driftsmåden "Auto" reguleres der efter den nye værdi, indtil det næste tidsvindue startes (hvis du har ændret den nominelle værdi uden for et tidsvindue), eller indtil afslutning af det aktuelle tidsvindue (hvis du har ændret den nominelle værdi inden for et tidsvindue); se fig Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

13 Betjening 4 Raumsolltemperatur Raumsolltemperatur Absenktemperatur 1 Zeitfenster 08:00 12: Zeit 4.5 Betjeningsniveau for brugeren, betjeningsniveau for vvs-installatøren Reguleringen calormatic 430f har to betjeningsniveauer. Hvert niveau indeholder flere displaysider, hvor de forskellige parametre kan vises, ind-stilles eller ændres. Betjeningsniveau for brugeren Anvendes til visning og til indstilling/ændring af de grundliggende parametre. Indstilling/ændring af parametre kan foretages af brugeren uden særlige forkundskaber og under normal drift. Betjeningsniveau for den professionelle Anvendes til visning og til indstilling/ændring af specifikke parametre og er forbeholdt den professionelle. 4.6 Displaysider på betjeningsniveauet for brugeren Displaysiderne på betjeningsniveauet for brugeren er placeret i samme rækkefølge som i den efterfølgende tabel 4.4. I disse tabeller kan du se, hvilke parametre du kan indstille og ændre. Du kan se eksempler herpå i afsnit 4.7 ff. 15 Zeitfenster På denne måde kommer du fra den simple grundvisning til den første displayside "Grunddata" på betjeningsniveauet for brugeren: Klik på en eller på begge indstillingsknapper. 08:00 12:00 Zeit Du kommer til grundvisningen. Fig Gyldighedsperiode for ændringer af nominel værdi (her: nominel rumtemperatur) Diagrammet for oven i fig viser et programmeret tidsvindue (se afsnit 4.7.1) med tilhørende nominel rumtemperatur (21 C). I det nederste diagram ændres den nominelle rumtemperatur ved (1) (20 C). Der reguleres efter denne nominelle rumtemperatur indtil start af tidsvinduet. Fra dette punkt (2) reguleres der efter den nominelle rumtemperatur i tidsvinduet (21 C). Ved (3) ændres den nominelle rumtemperatur (17 C). Der reguleres efter denne værdi indtil afslutning af tidsvinduet (4). Efter afslutning af tidsvinduet, reguleres der igen efter sænke-temperaturen (15 C). h Bemærk Den beskrevne karakteristik gælder ligeledes for nominel værdi for varmtvand. Drej den venstre indstillingsknap en eller to rasterpositioner med uret. Grunddata 1 Dato Ugedag On Klokslæt kl. 12:00 Omstilling sommer-/vintertid Auto > Vælg ugedag Fig Displayside "Grunddata" (Beispiel: Valg af ugedag) Ved at dreje videre på den venstre indstillingsknap kommer di fra en displayside til den næste. Når der er installeret tilbehør og komponenter, og når de reguleres via calormatic 430f, suppleres de displaysider, der er vist i tabel 4.4, med yderligere displaysider, f.eks. 3 eller 6. Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 13

14 4 Betjening Displayside Titel displayside Justerbare driftsværdier (kun visning = A) Bemærkninger Enhed Min. værdi Maks. værdi Trinvis/ valgmulighed Standardværdi 1 Grunddata Dato ugedag klokkeslæt 2 VK1 tidsprogrammer 4 Varmtvandstidsprogram 5 cirkulationspumpe tidsprogrammer 7 Programmering af ferier for hele systemet 8 VK1 Parameter Omstilling sommer-/vintertid Ugedag/blok 1 Start/slut klokkeslæt 2 3 Temperatur pr. tidsrum Ugedag/blok 1 Start/slut klokkeslæt 2 3 Ugedag/blok 1 Start/slut klokkeslæt 2 3 Ferietid Ferie-nominel opvarmning 30 0,5 Frost- beskyttelse Sænkningstemperatur Varmekurve Dag, måned og år, vælges separat; Time og minut vælges separat Vælg enkelt ugedag eller en blok med dage (f.eks. ma-fr) Der er tre tidsrum til rådighed pr. dag eller pr. blok med dage Der kan fastlægges en individuel nominel rumtemperatur for hvert tidsrum Vælg enkelt ugedag eller en blok med dage (f.eks. ma-fr) Der er tre tidsrum til rådighed pr. dag eller pr. blok med dage Vælg enkelt ugedag eller en blok med dage (f.eks. ma-fr) Der er tre tidsrum til rådighed pr. dag eller pr. blok med dage Start dag, måned, år Afslutning dag, måned, år Nominel rumtemperatur for ferietid For de tidsrum, som ligger mellem tidsvinduerne, kan en sænknings-temperatur defineres. Når din vvs-installatør har indstillet frostsikrings-funktionen, er sænke-temperaturen automatisk 5 C. Der vises ingen sænkningstemperatur. Fremløbstemperatur for opvarmning reguleres afhængigt af udetempe-raturen. Denne sammenhæng vises i varmekurver. Du kan vælge forskellige varmekurver (se afsnit 4.7.3). Timer/ minutter Auto, fra 10 min. Fra C ,5 20 Timer/ minutter Timer/ minutter C Frost- beskyttese, hhv min. 10 min. C ,5 15 0,2 4 0,05-0,1 1,2 Tab. 4.4 Displaysider på betjeningsniveauet for brugeren 14 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

15 Betjening 4 Displayside Titel displayside Justerbare driftsværdier (kun visning = A) Bemærkninger Enhed Min. værdi Maks. værdi Trinvis Standardværdi 10 Varmtvandsparameter Varmtvand nominel værdi Nominel temperatur for varmtvands-opvarmningen C , Ændring af navn Varmekreds 1 Varmtvand Der kan indtastes navne efter eget valg med op til 8 tegn Varmekreds 1 Varmtvand 15 Frigiv kodeniveau Kodenummer Adgang til niveau for den professionelle kun ved indtastning af det lagrede kodenummer 1000 Tab. 4.4 Displaysider på betjeningsniveauet for brugeren (fortsat) 4.7 Redigering af displaysider (eksempler) Indtastning af tidsprogrammer (eksempel på varmekreds) Ved hjælp af tidsprogrammer kan du definere op til tre tidsvinduer pr. ugedag eller pr. blok med dage (f.eks. ma - fr). I disse tidsvinduer giver varmereguleringen en rumtemperatur, som du har valgt, den såkaldte komforttemperatur. Uden for tidsvinduet sænkes rumtemperaturen. Hvis du tilpasser tidsvinduet, så det passer så optimalt som muligt til dine levevaner, sparer du energi uden at måtte give afkald på varmekomforten. I det efterfølgende eksempel beskrives, hvordan du definerer tidsvinduer for varmekreds 1. Du kan definere tidsvinduer på samme måde for varmtvandsopvarmningen og for en cirkulationspumpe. Drej den venstre indstillingsknap, indtil display side 2, VK1 Tidsprogrammer vises. VK 1 Tidsprogrammer Ma 1 06 : : C 2 : - : 3 : - : > Vælg ugedag/blok Fig Displayside 2 (eksempel) 2 Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står foran indtastningsfeltet for ugedagen hhv. for en blok med dage. Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Vælg den ønskede ugedag hhv. blokken med dage ved at dreje på indstillingsknappen. Du kan vælge mellem: - Ma, ti,... osv. - Ma - fr (blok) - Lø - sø (blok) - Ma - sø (blok) Bekræft valget ved at klikke med højre indstillingsknap. 1, 2 und 3 betegner "Tidsvinduer" i displayet, som du kan definere for den valgte ugedag eller blok med dage. I et tidsvindue (f.eks. fra 06:00 til 10:40) giver reguleringen for varmedrift den tilsvarende komforttemperatur (f.eks. 21,5 C). Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står foran indtastningsfeltet for tidsvinduets 1 starttid. Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Vælg den ønskede starttid ved at dreje på højre indstillingsknap. Tiden ændres 10 minutter pr. rastertrin på indstillingsknappen. Når den ønskede starttid vises, skal du bekræfte dette ved at klikke på højre indstillingsknap. Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 15

16 4 Betjening Du kan indstille klokkeslættet for afslutning af tidsvindue 1 på tilsvarende måde. Den ønskede komforttemperatur for tidsvindue 1 kan du indtaste på følgende måde: Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står foran indtastningsfeltet for tidsvinduets 1 komforttemperatur. Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Vælg den ønskede komforttemperatur ved at dreje på indstillingsknappen (et rastertrin svarer til en ændring på 0,5 C). Når den ønskede komforttemperatur vises, skal du bekræfte dette ved at klikke på højre indstillingsknap. Reguleringen hjælper brugeren ved programmering af tidsvinduer: Valg af klokkeslæt tillader kun kronologiske indtastninger. Tidsrummet for et efterfølgende vindue kan ikke overlappe det fore-gående. Et tidsvindue kan altid ligge mellem 0:00 og 24:00. Et eksisterende tidsvindue kan slette på følgende måde: Indstil starttiden og afslutningen i et tidsvindue til samme klokkeslæt. Bemærk! Indtastningen af tidsprogrammer for varmtvandsopvarmningen eller for en cirkulationspumpe svarer til fremgangsmåden i eksemplet for varmekreds 1. Ved varmtvandsopvarmning og cirkulationspumpe bortfalder indtastningen af en komforttemperatur Programmering af ferietid I et længere tidsrum, hvor du ikke er hjemme, kan du definere en lavere nominel rumtemperatur. Derved kan du spare varmeenergi. Reguleringen sørger for, at varmeanlægget kun opvarmer opholdsrummene til den indstillede temperatur. Du kan f.eks. indstille en nominel rumtemperatur på 15 C, hvis du vil på ferie fra d februar. Opholdsrummene opvarmes i dette tidsrum kun til 15 C. I stedet for den nominelle rumtemperatur kan du også vælge frostsikringsfunktionen. Gå frem på følgende måde for at programmere en ferietid: Drej den venstre indstillingsknap, indtil du når til displayside 7 "Programmering af ferie for hele systemet". Ferieprogrammering til samlet system Tidsrum Nominel rumtemperatur: > Indstil startdag Fig Displayside Frostsikring 7 (eksempel) Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står ved begyndelsen af startdatoen. I displayområdet med forklaringer ses teksten "Start indstilling af dag". Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Drej den højre indstillingsknap, indtil den ønskede dag for startdag vises. Klik med den højre indstillingsknap. Dato for startdag er indstillet. Visningen skifter igen fra omvendt til normal. Indstil på samme måde måned og år for startdagen. I displayområdet med forklaringer vises teksten "Start måned indstilling" hhv. "Start år indstilling". Indstil på samme måde slutdato for ferieperioden. Indtast den nominelle rumtemperatur på følgende måde: Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står foran indtastningsfeltet for den nominelle rumtemperatur. I displayområdet med forklaringer vises teksten "Vælg nominel rumtemperatur". 7 Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Drej den højre indstillingsknap, indtil den ønskede værdi vises (værdier fra 5 C til 30 C i halve gradskridt og frostsikringsfunktion er mulige). 16 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Solcellemodul VR 68 Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK Brugervejledning Forglemmigej Elektronisk kalender Art.nr 402250 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri... 6 Skift

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt!

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt! MANUEL termostathoved eq-3 Model K Indholdsfortegnelse I. Drift og display... 2 II. Generelle funktioner...... 2 Trin 1: Montering af batteriet... 3 Trin 2: Indstil dato og klokkeslæt... 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Rumcontroller RC20 Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 7 747 006 251 08/2006 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere