For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring"

Transkript

1 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f

2

3 For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring VRC 430f Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber...4 Anvendelse...4 Produktkendetegn Henvisninger vedrørende dokumentationen Opbevaring af bilagene Anvendte symboler Vejledningens gyldighed CE-mærkning Sikkerhed Henvisninger vedrørende driften Anvendelse i overensstemmelse med formålet Omgivende betingelser Rengøring Garanti Genbrug og bortskaffelse Betjeningskoncept Visning af forskellige displaysider Ændring af parametre Betjening i den simple grundvisning Gyldighedsperiode for ændrede nominelle værdier for reguleringen Betjeningsniveau for brugeren, betjeningsniveau for vvs-installatøren Displaysider på betjeningsniveauet forbrugeren Redigering af displaysider (eksempler) Indtastning af tidsprogrammer (eksempel på varmekreds) Programmering af ferietid Indtastning af parametre for varmekreds Indtastning af parametre for varmtvandsopvarmning Ændring af navn på varmekomponenter Status- og fejlmeldinger Betjening Oversigt betjenings- og displayfront Oversigt display (visningsfelt)...8

4 Kedelegenskaber Kedelegenskaber Anvendelse calormatic 430f er en vejrkompenserende termostat til opvarmning og varmtvandsopvarmning. "Vejrkompenserende" betyder: Ved lav ude-temperatur sørger calormatic 430f for mere varmeydelse, ved høj udetemperatur for mindre varmeydelse. Udetemperaturen måles af en separat føler, der er monteret i det fri, og denne temperatur ledes videre til calormatic 430f. Rumklimaet afhænger alene af de forindstillede værdier. Påvirkninger fra udetemperaturen udlignes. Med calormatic 430f kan du indstille nominelle rumtemperaturer forud for forskellige tidspunkter på dagen og for forskellige ugedage. I automatisk drift regulerer calormatic 430f varmen i henhold til disse indstillinger (se fig. 0.1). calormatic 430f kan endvidere anvendes til regulering af følgende tilbehør og komponenter: Cirkulationspumpe til varmtvandsopvarmning i forbindelse med et multifunktionsmodul 2 af 7 Konventionel varmtvandsbeholder Vaillant lagdelt vandbeholder actostor Anden varmekreds med anvendelse af Vaillant blandermodulet VR 61 Solvarmeanlæg med anvendelse af Vaillant solcellemodulet VR 68 calormatic 430f kan være en del af et nyt varme- og varmtvandsanlæg, den kan dog også efterfølgende indbygges i et eksisterende anlæg. Kedlen skal have en ebus-grænseflade. ebus er en kommunikationsstandard til data-udveksling mellem varmetekniske komponenter. Du kan også definere daglige opvarmningstider for varmtvandsopvarmningen med calormatic 430f. beregnet rumtemp Sænkningstemperatur Tidsvindue 1 Tidsvindue 2 Tidsvindue 3 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 tid Fig. 0.1 Automatisk drift for varme: Eksempel på definition af nominel rumtemperatur for forskellige tider på dagen Produktkendetegn ebus-interface Trådløs kommunikation med en Vaillant kedel Belyst grafisk display (visningsfelt) Betjening via to indstillingsknapper efter Vaillant princippet "Drej og klik" Direkte montering af radiomodtagerenheden på kedlens betjeningsfront eller separat vægmontering Separat vægmontering af reguleringen Udrustet til drift med Vaillant diagnosesoftware vrdialog 810/2 og med Vaillant internet kommunikationssystem vrnetdialog, dvs. fjerndiagnose og fjernindstillinger 4 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

5 Henvisninger vedrørende dokumentationen 1 Sikkerhed 2 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne betjeningsvejledning gælder der også andre bilag. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. Andre gyldige bilag Følg betjeningsvejledningerne for alle anlæggets komponenter ved betjeningen af calormatic 430f. Disse betjenings-vejledninger er vedlagt de pågældende anlægskomponenter og de supplerende komponenter. Installationsvejledningen til Vaillant reguleringen calormatic 430f (del 2 i dette dokument; til den professionelle) Betjenings- og installationsvejledningen til dit varmeanlæg Alle vejledninger til tilbehør og komponenter Glossar I slutningen af dette dokument, i appendikset, kan du finde forklaring på fagligeudtryk og på vigtige funktioner ordnet alfabetisk. 1.1 Opbevaring af bilagene Opbevar denne betjeningsvejledning og alle andre gyldige bilag sikkert, så de er til rådighed, når der er brug for dem. 1.2 Anvendte symboler Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne vejledning, når du bruger udstyret! e Fare! Livsfare på grund af elektrisk stød fra spændingsførende tilslutninger! d Fare! Umiddelbar fare for liv og helbred! H NB! Fare for forbrænding og skoldning! 1.3 Vejledningens gyldighed Betjeningsvejledningen gælder udelukkende for kedler med følgende artikelnumre: , , , , , Vvs-installatøren kan give dig udstyrets artikelnummer. 1.4 CE-mærkning CE-mærkningen dokumenterer, at reguleringen calormatic 430f lever op til de grundliggende krav i de relevante direktiver. 2 Sikkerhed Installationen af calormatic 430f må kun udføres af en autoriseret vvs-installatør. installatøren er også ansvarlig for overholdelse af gældende regler og normer i forbindelse med installation og idrifttagning. H NB! Skoldningsfare på grund af varmt vand! Ved tappestederne for varmtvand er der ved en nominel temperatur over 60 C fare for skoldning. Små børn eller ældre mennesker kan være i fare allerede ved lavere temperaturer. Vælg den nominelle temperatur således, at ingen kommer til skade (se afsnit 4.7.4). NB! Skoldningsfare på grund af varmt vand! Hvis din vvs-installatør har aktiveret funktionen beskyttelse mod legionellabakterier på varmtvandsbeholderen, kan varmtvandet ved tappestederne nå en temperatur over 60 C på bestemte tidspunkter. Spørg din vvs-installatør, om han har aktiveret funktionen beskyttelse mod legionellabakterier, og hvis ja, på hvilken ugedag og på hvilket klokkeslæt. a NB! Mulig farlig situation for produkt og miljø! Nyttige informationer og henvisninger. Symbol for en krævet aktivitet Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 5

6 3 Henvisninger vedrørende driften 3 Henvisninger vedrørende driften 3.1 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Reguleringen calormatic 430f er konstrueret med den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der, hvis udstyret anvendes i strid med formålet ske skader på udstyret eller på andre værdier. Reguleringen calormatic 430f anvendes til vejrkompenserende tidsafhængig styring af et varmeanlæg med eller uden varmtvandsopvarmning/cirkulationspumpe i forbindelse med en kedel med ebus-interface fra Vaillant. Drift med følgende tilbehør og komponenter er tilladt: Cirkulationspumpe til varmtvandsopvarmning i forbindelse med et multifunktionsmodul 2 af 7 Konventionel varmtvandsbeholder Vaillant lagdelt vandbeholder actostor Anden varmekreds med anvendelse af Vaillant blandermodulet VR 61 Solvarmeanlæg med anvendelse af Vaillant solcellemodulet VR 68 Anden brug eller brug, der går ud over det anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. Producenten/leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat heraf. Risikoen bæres alene af brugeren. Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installations-vejledningen samt alle andre gyldige dokumenter. 3.2 Omgivende betingelser Reguleringen og radiomodtagerenheden må kun installeres i tørre rum. Vær opmærksom på følgende, når funktionen "Rumudkobling (Rumstyring)" er aktiveret: at calormatic 430f ikke tildækkes af møbler, gardiner eller andre genstande at alle radiatorventiler i det rum, hvor calormatic 430f er monteret, er helt åbne "Rumudkobling (Rumstyring)" betyder, at den aktuelle rumtemperatur registreres af calormatic 430f og anvendes ved reguleringen. 3.3 Rengøring Anvend ikke skure- eller rengøringsmiddel, som vil kunne beskadige betjeningselementerne, husets dele eller displayet. Rengør huset på calormatic 430f med en fugtig klud. Rengør udeføleren (plastruden over solcellen) mindst en gang årligt for at garantere energiforsyningen. 3.4 Garanti Vaillant yder en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl. For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar. Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvsinstallatør /el-installatør. Hvis der udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvs-installatør. Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant. 3.5 Genbrug og bortskaffelse Både din calormatic 430f og den tilhørende eksportemballage består overvejende af råstoffer, der kan genbruges. Kedel calormatic 430f hører ligesom alle tilbehørsdele ikke til i husholdningsaffaldet. Sørg for, at det brugte udstyr samt evt. tilbehør bortskaffes korrekt. Emballage Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til den vvs-installatør, der har installeret udstyret. Batterier Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet. Sørg for, at batterierne bortskaffes korrekt. Din vvs-installatør kan fortælle dig, om funktionen "rumstyring" er aktiveret. 6 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

7 Betjening 4 4 Betjening Få din vvs-installatør til at forklare dig, hvordan du betjener reguleringen, når den er blevet installeret. Derved undgår du uønskede ændringer i indstillingerne. 4.1 Oversigt betjenings- og displayfront To : C ude 1 Auto 19.0 C VRC 430f 3 2 Fig. 4.1 Oversigt betjenings- og displayfront (eksempel på simpel grundvisning) Forklaring 1 Display (visningsfelt) 2 Betjeningselement højre indstillingsknap 3 Betjeningselement venstre indstillingsknap Figuren 4.1 viser den simple grundvisning på displayet. Den simple grundvisning giver følgende informationer: Driftsmåden (automatik, manuel eller Fra) på varmekredsen 1 Den aktuelle indetemperatur Den simple grundvisning er beskrevet detaljeret i afsnit Funktionerne på de to indstillingsknapper er beskrevet i afsnit 4.3. Displayet er normalt slukket for at spare strøm. Det forlænger batteriernes levetid. Så snart en af indstillingsknapperne drejer eller klikker, tændes displayet og belysningen. Efter en periode på 1 minut uden betjening skifter displayet tilbage til grundvisningen og slukkes efter ca. 10 minutter. Bemærk! Når der drejes på indstillingsknapperne, skal værdierne til visning først hentes fra radiomodtagerenheden. Indtil da vises kun streger (--) i displayet i stedet for værdier. Det varer sædvanligvis 1 til 2 sekunder. Afhængigt af de omgivende betingelser kan det vare op til 15 minutter, før de aktuelle data kan hentes fra radiomodtagerenheden og vises (f. eks. visning af udetemperatur, klokkeslæt ved integreret DCF 77 radiotidssignalmodtager). Kontakt vvs-installatøren, hvis der permanent vises streger (--). Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 7

8 4 Betjening 4.2 Oversigt display (visningsfelt) Reguleringens parametre (driftsværdier) for visning og indtastning vises på forskellige displaysider. Displaysiderne er inddelt i: en simpel grundvisning (fig. 4.1) grundvisning (fig. 4.2) visnings-/indtastnings-sider for bestemte parametre på brugerniveau (se afsnit 4.6 og 4.7) visnings-/indtastnings-sider for drifts- og anlægsspecifikke parametre på den professionelles niveau Alle displaysider er opdelt i tre områder. To :46 VK1 Varmtvand 21.0 C > Vælg beregnet rumtemp. 3.0 C Ude 56.0 C Auto Auto Fig. 4.2 Oversigt display (eksempel grundvisning) Forklaring 1 Område for grunddata, displaysidens titel hhv. status- og fejlmeldinger 2 Område for visning og indtastning af parametre 3 Område for visning af forklaringer Grunddata er: Ugedag Dato Klokkeslæt Udetemperatur På visnings/niveau-siderne for specifikke parametre vises titlen på displaysiden i stedet for grunddata (se fig. 4.12) Betjeningskoncept Betjeningen i den simple grundvisning beskrives i afsnit Betjeningskonceptet beskrevet i det efterfølgende gælder for grundvisningen (fig. 4.2) og for de forskellige visnings-/indtastnings-sider på brugerniveau. De to indstillingsknapper (fig. 4.1 pos. 2 og 3) fungerer efter Vaillant princippet "drej og klik". Ved drejning (fremad eller tilbage) går indstillingsknapperne tydeligt i indgreb i den næste position. Et rastertrin på displayet fører den også en position frem eller tilbage. Ved at klikke (trykke) markerer eller accepterer du en parameter, der kan ændres. Venstre indstillingsknap Højre indstillingsknap Handling Resultat Dreje. Spring til næste displayside Dreje. Spring til et indtastningsfelt på en displayside (markeret med cursor ) Ændring af et parameter (løbende) Klikke (trykke) Dreje. Tab. 4.1 Betjeningskoncept Klikke (trykke) Aktivering for indtastning (omvendt visning) Valg af parameterværdi Accept af den valgte parameterværdi To :46 VK1 Ude 21.0 C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Vælg beregnet rumtemp Fig. 4.3 Område for visning og indtastning af parametre (eksempel grundvisning) Forklaring 1 Parameter-navn (kun visning) 2 Cursor markerer et spring til en værdi, der kan ændres 3 Indtastningsfelt for parameter-værdier; her: Nominel temperatur 4 Indtastningsfelt for parameter-værdier; her: Driftsmåde 8 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

9 Betjening Visning af forskellige displaysider Ved at dreje på venstre indstillingsknap kan du "bladre" som i en bog gennem de enkelte sider på displayet. Eksempel: Du står i grundvisningen. Hvordan du kommer til grundvisningen, kan du se i afsnit Drej den venstre indstillingsknap en indgrebsposition med uret Ændring af parametre Drej den højre indstillingsknap for på en displayside at gå til de enkelte parametre, der kan ændres. Positionen vises af cursoren (se fig. 4.5). Hvis en parameter (f.eks. en dato med dag, måned, år) er sammensat af flere elementer, kan du gå fra et element til det næste ved at dreje på den højre indstillingsknap. 1 med indstillings- På displayet vises displaysiden muligheder for grunddata. To C ude 11:46 VK C Auto To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. Grunddata 1 Dato Ugedag On Klokslæt kl. 12 : 00 Omstilling sommer-/vintertid Auto > Vælg ugedag To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr driftsmåde To C ude 11:46 VK C Auto VK 1 Tidsprogram Ma 1 06 : : C 2 : - : 3 : - : > Vælg ugedag/blok 2 Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr indst. varmt vand Fig. 4.5 Spring til forskellige parametre, der kan ændres Fig. 4.4 Visning af forskellige displaysider Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 9

10 4 Betjening Klik med den højre indstillingsknap. Den parameterværdi, der er markeret med cursoren vises omvendt. Drej den højre indstillingsknap for at få vist de mulige værdier for denne parameter efter hinanden. To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. > Ændr beregnet rumtemp. Fig. 4.6 Markering af en parameter, der kan ændres To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. Fig. 4.7 Ændring af værdier for en parameter Klik med den højre indstillingsknap. Den viste værdi bekræftes og overtages af reguleringen. Visningen af værdien går fra omvendt til normal. 10 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

11 Betjening 4 Ændring af parametre i grundvisningen Parameter Betydning Når den ønskede værdi for den nominelle rumtemperatur er nået, skal du klikke med den højre indstillingsknap. Varmekreds 1 (VK1) Varmtvand Nominel rumtemperatur Driftsmåde Auto(matik) Driftsmåde Manuel Driftsmåde FRA Varmtvand nominel værdi Driftsmåde Auto(matik) Driftsmåde Manuel Driftsmåde FRA Varmen reguleres efter den ændrede nominelle rumtemperatur. Varigheden af denne regulering afhænger af den indstillede driftsmåde, se her også afsnit 4.4. Reguleringen af kedlen sker efter angivelser af den nominelle rumtemperatur, tidsprogrammerne og andre parametre, såsom sænkningstemperaturen og varmekurven. Din vvs-installatør indstiller nogle af disse parametre. Reguleringen af kedlen retter sig efter den indstillede rumtemperatur. Kedlen er slået fra. Den nominelle rumtemperatur vises ikke, og den kan heller ikke ændres. Anlægget er frostsikret. Varmtvandsopvarmningen reguleres efter den nominelle værdi for varmtvand. Varigheden af denne regulering afhænger af den indstillede driftsmåde, se her også afsnit 4.4. Reguleringen af varmtvandsopvarmningen sker efter angivelserne nominel værdi for varmtvand og tidsprogrammerne. Reguleringen af varmtvandsopvarmningen retter sig efter den indstillede nominelle værdi for varmtvand. Varmtvandsopvarmningen er slået fra. Den nominelle værdi for varmtvand vises ikke, og den kan heller ikke ændres. Anlægget er frostsikret. Den nye værdi er indstillet. Visningen skifter igen fra omvendt til normal. Hvor længe den nye værdi er bestemmende for reguleringen afhænger af driftsmåden (se afsnit 4.4) Betjening i den simple grundvisning Den simple grundvisning vises altid, når der ikke er tilsluttet et blandermodul VR 61 (til en anden varmekreds). I den simple grundvisning (fig. 4.8) vises driftsmåden for varmekreds 1 og indetemperaturen i det midterste område. Den simple grundvisning giver dig også mulighed for at ændre de to vigtigste parametre på dit varmeanlæg hurtigt og komfortabelt: Ved at dreje på den venstre indstillingsknap ændrer du driftsmåden (automatik, manuel, fra). Ved at dreje på den højre indstillingsknap skifter du fra visning af indetemperaturen til indtastning/ ændring af den nominelle rumtemperatur. To : C ude Auto 19.0 C VRC 430f Tab. 4.2 Parametre i grundvisningen, der kan ændres Eksempel: Forandring af den nominelle rumtemperatur i varmekreds 1 (VK1) Udgangssituation: Du står i grund-visningen (se fig. 4.2). Hvordan du kommer til grundvisningen, kan du se i afsnit Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren vises foran den nominelle værdi (nominelle rumtemperatur) for varmekreds 1 (VK1). Klik med den højre indstillingsknap. Fig. 4.8 Simpel grundvisning (eksempel) Ved at klikke med en indstillingsknap eller med begge indstillings-knapper kommer du fra den simple grundvisning til den næste displayside (se fig. 4.2). Hvis reguleringen ikke er blevet betjent i mere end 1 minut, skifter displayet tilbage til den simple grundvisning. Indtastningsfeltet for den nominelle værdi vises omvendt. Drej på den højre indstillingsknap. I indtastningsfeltet ændres værdien for den nominelle rumtemperatur med 0,5 C pr. rastertrin. Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 11

12 4 Betjening Ændring af driftsmåde i den simple grundvisning Drej på den højre indstillingsknap. Driftsmåde Auto(matik) Manuel FRA Betydning Reguleringen af varmekredsen sker efter angivelser af den nominelle rumtemperatur, tidsprogrammerne og andre parametre, såsom sænkningstemperaturen og varmekurven. Din vvs-installatør indstiller nogle af disse parametre. Reguleringen af varmekredsen retter sig efter den indstillede rumtemperatur. Varmekredsen er slået fra. Den nominelle rumtemperatur vises ikke, og den kan heller ikke ændres. Anlægget er frostsikret. I stedet for indetemperaturen vises den aktuelt indstillede nominelle rumtemperatur omvendt. Efter en forsinkelse på 1 sekund kan du vælge den nye nominelle rumtemperatur: Drej den højre indstillingsknap videre, indtil den ønskede nominelle rumtemperatur vises. Efter en forsinkelse på to sekunder overtages den valgte nominelle rumtemperatur. Visningen går igen fra omvendt til normal og viser indetemperaturen. Tab. 4.3 Driftsmåder for kedlen Gå frem på følgende måde: Drej på den venstre indstillingsknap. Driftsmåden vises omvendt. Efter en forsinkelse på 1 sekund kan du vælge driftsmåde ved at dreje på den venstre indstillingsknap. Efter 2 sekunder skifter visningen igen fra omvendt til normal. Den valgte driftsmåde overtages. To : C ude Auto 20.5 C > Ændr beregnet rumtemp. Fig Ændring af nominel rumtemperatur i grundvisningen Hvor længe den nye værdi er bestemmende for reguleringen afhænger af den indstillede driftsmåde; se også afsnit 4.4. To : C ude Manuel 19.0 C > Ændr driftsmåde Fig. 4.9 Ændring af driftsmåde i den simple grundvisning Ændring af nominel rumtemperatur i den simple grundvisning Reguleringen af kedlen retter sig efter den nominelle rumtemperatur. Reguleringen sørger for, at den indstillede nominelle rumtemperatur hurtigt nås, og at den holdes på denne værdi. Det er en forudsætning herfor, at den valgte varmekurve modsvarer forholdene, og at funktionen rumstyring er aktiveret. 4.4 Gyldighedsperiode for ændrede nominelle værdier for reguleringen Hvis du i grundvisningen eller i den simple grundvisning har ændret en nominel værdi, enten nominel rumtemperatur eller nominel værdi for varmtvand er den nye værdi gældende for reguleringen. I driftsmåden "Manuel" reguleres der efter den nye værdi, indtil enten driftsmåden eller værdien ændres. I driftsmåden "Auto" reguleres der efter den nye værdi, indtil det næste tidsvindue startes (hvis du har ændret den nominelle værdi uden for et tidsvindue), eller indtil afslutning af det aktuelle tidsvindue (hvis du har ændret den nominelle værdi inden for et tidsvindue); se fig Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

13 Betjening 4 Raumsolltemperatur Raumsolltemperatur Absenktemperatur 1 Zeitfenster 08:00 12: Zeit 4.5 Betjeningsniveau for brugeren, betjeningsniveau for vvs-installatøren Reguleringen calormatic 430f har to betjeningsniveauer. Hvert niveau indeholder flere displaysider, hvor de forskellige parametre kan vises, ind-stilles eller ændres. Betjeningsniveau for brugeren Anvendes til visning og til indstilling/ændring af de grundliggende parametre. Indstilling/ændring af parametre kan foretages af brugeren uden særlige forkundskaber og under normal drift. Betjeningsniveau for den professionelle Anvendes til visning og til indstilling/ændring af specifikke parametre og er forbeholdt den professionelle. 4.6 Displaysider på betjeningsniveauet for brugeren Displaysiderne på betjeningsniveauet for brugeren er placeret i samme rækkefølge som i den efterfølgende tabel 4.4. I disse tabeller kan du se, hvilke parametre du kan indstille og ændre. Du kan se eksempler herpå i afsnit 4.7 ff. 15 Zeitfenster På denne måde kommer du fra den simple grundvisning til den første displayside "Grunddata" på betjeningsniveauet for brugeren: Klik på en eller på begge indstillingsknapper. 08:00 12:00 Zeit Du kommer til grundvisningen. Fig Gyldighedsperiode for ændringer af nominel værdi (her: nominel rumtemperatur) Diagrammet for oven i fig viser et programmeret tidsvindue (se afsnit 4.7.1) med tilhørende nominel rumtemperatur (21 C). I det nederste diagram ændres den nominelle rumtemperatur ved (1) (20 C). Der reguleres efter denne nominelle rumtemperatur indtil start af tidsvinduet. Fra dette punkt (2) reguleres der efter den nominelle rumtemperatur i tidsvinduet (21 C). Ved (3) ændres den nominelle rumtemperatur (17 C). Der reguleres efter denne værdi indtil afslutning af tidsvinduet (4). Efter afslutning af tidsvinduet, reguleres der igen efter sænke-temperaturen (15 C). h Bemærk Den beskrevne karakteristik gælder ligeledes for nominel værdi for varmtvand. Drej den venstre indstillingsknap en eller to rasterpositioner med uret. Grunddata 1 Dato Ugedag On Klokslæt kl. 12:00 Omstilling sommer-/vintertid Auto > Vælg ugedag Fig Displayside "Grunddata" (Beispiel: Valg af ugedag) Ved at dreje videre på den venstre indstillingsknap kommer di fra en displayside til den næste. Når der er installeret tilbehør og komponenter, og når de reguleres via calormatic 430f, suppleres de displaysider, der er vist i tabel 4.4, med yderligere displaysider, f.eks. 3 eller 6. Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 13

14 4 Betjening Displayside Titel displayside Justerbare driftsværdier (kun visning = A) Bemærkninger Enhed Min. værdi Maks. værdi Trinvis/ valgmulighed Standardværdi 1 Grunddata Dato ugedag klokkeslæt 2 VK1 tidsprogrammer 4 Varmtvandstidsprogram 5 cirkulationspumpe tidsprogrammer 7 Programmering af ferier for hele systemet 8 VK1 Parameter Omstilling sommer-/vintertid Ugedag/blok 1 Start/slut klokkeslæt 2 3 Temperatur pr. tidsrum Ugedag/blok 1 Start/slut klokkeslæt 2 3 Ugedag/blok 1 Start/slut klokkeslæt 2 3 Ferietid Ferie-nominel opvarmning 30 0,5 Frost- beskyttelse Sænkningstemperatur Varmekurve Dag, måned og år, vælges separat; Time og minut vælges separat Vælg enkelt ugedag eller en blok med dage (f.eks. ma-fr) Der er tre tidsrum til rådighed pr. dag eller pr. blok med dage Der kan fastlægges en individuel nominel rumtemperatur for hvert tidsrum Vælg enkelt ugedag eller en blok med dage (f.eks. ma-fr) Der er tre tidsrum til rådighed pr. dag eller pr. blok med dage Vælg enkelt ugedag eller en blok med dage (f.eks. ma-fr) Der er tre tidsrum til rådighed pr. dag eller pr. blok med dage Start dag, måned, år Afslutning dag, måned, år Nominel rumtemperatur for ferietid For de tidsrum, som ligger mellem tidsvinduerne, kan en sænknings-temperatur defineres. Når din vvs-installatør har indstillet frostsikrings-funktionen, er sænke-temperaturen automatisk 5 C. Der vises ingen sænkningstemperatur. Fremløbstemperatur for opvarmning reguleres afhængigt af udetempe-raturen. Denne sammenhæng vises i varmekurver. Du kan vælge forskellige varmekurver (se afsnit 4.7.3). Timer/ minutter Auto, fra 10 min. Fra C ,5 20 Timer/ minutter Timer/ minutter C Frost- beskyttese, hhv min. 10 min. C ,5 15 0,2 4 0,05-0,1 1,2 Tab. 4.4 Displaysider på betjeningsniveauet for brugeren 14 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

15 Betjening 4 Displayside Titel displayside Justerbare driftsværdier (kun visning = A) Bemærkninger Enhed Min. værdi Maks. værdi Trinvis Standardværdi 10 Varmtvandsparameter Varmtvand nominel værdi Nominel temperatur for varmtvands-opvarmningen C , Ændring af navn Varmekreds 1 Varmtvand Der kan indtastes navne efter eget valg med op til 8 tegn Varmekreds 1 Varmtvand 15 Frigiv kodeniveau Kodenummer Adgang til niveau for den professionelle kun ved indtastning af det lagrede kodenummer 1000 Tab. 4.4 Displaysider på betjeningsniveauet for brugeren (fortsat) 4.7 Redigering af displaysider (eksempler) Indtastning af tidsprogrammer (eksempel på varmekreds) Ved hjælp af tidsprogrammer kan du definere op til tre tidsvinduer pr. ugedag eller pr. blok med dage (f.eks. ma - fr). I disse tidsvinduer giver varmereguleringen en rumtemperatur, som du har valgt, den såkaldte komforttemperatur. Uden for tidsvinduet sænkes rumtemperaturen. Hvis du tilpasser tidsvinduet, så det passer så optimalt som muligt til dine levevaner, sparer du energi uden at måtte give afkald på varmekomforten. I det efterfølgende eksempel beskrives, hvordan du definerer tidsvinduer for varmekreds 1. Du kan definere tidsvinduer på samme måde for varmtvandsopvarmningen og for en cirkulationspumpe. Drej den venstre indstillingsknap, indtil display side 2, VK1 Tidsprogrammer vises. VK 1 Tidsprogrammer Ma 1 06 : : C 2 : - : 3 : - : > Vælg ugedag/blok Fig Displayside 2 (eksempel) 2 Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står foran indtastningsfeltet for ugedagen hhv. for en blok med dage. Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Vælg den ønskede ugedag hhv. blokken med dage ved at dreje på indstillingsknappen. Du kan vælge mellem: - Ma, ti,... osv. - Ma - fr (blok) - Lø - sø (blok) - Ma - sø (blok) Bekræft valget ved at klikke med højre indstillingsknap. 1, 2 und 3 betegner "Tidsvinduer" i displayet, som du kan definere for den valgte ugedag eller blok med dage. I et tidsvindue (f.eks. fra 06:00 til 10:40) giver reguleringen for varmedrift den tilsvarende komforttemperatur (f.eks. 21,5 C). Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står foran indtastningsfeltet for tidsvinduets 1 starttid. Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Vælg den ønskede starttid ved at dreje på højre indstillingsknap. Tiden ændres 10 minutter pr. rastertrin på indstillingsknappen. Når den ønskede starttid vises, skal du bekræfte dette ved at klikke på højre indstillingsknap. Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 15

16 4 Betjening Du kan indstille klokkeslættet for afslutning af tidsvindue 1 på tilsvarende måde. Den ønskede komforttemperatur for tidsvindue 1 kan du indtaste på følgende måde: Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står foran indtastningsfeltet for tidsvinduets 1 komforttemperatur. Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Vælg den ønskede komforttemperatur ved at dreje på indstillingsknappen (et rastertrin svarer til en ændring på 0,5 C). Når den ønskede komforttemperatur vises, skal du bekræfte dette ved at klikke på højre indstillingsknap. Reguleringen hjælper brugeren ved programmering af tidsvinduer: Valg af klokkeslæt tillader kun kronologiske indtastninger. Tidsrummet for et efterfølgende vindue kan ikke overlappe det fore-gående. Et tidsvindue kan altid ligge mellem 0:00 og 24:00. Et eksisterende tidsvindue kan slette på følgende måde: Indstil starttiden og afslutningen i et tidsvindue til samme klokkeslæt. Bemærk! Indtastningen af tidsprogrammer for varmtvandsopvarmningen eller for en cirkulationspumpe svarer til fremgangsmåden i eksemplet for varmekreds 1. Ved varmtvandsopvarmning og cirkulationspumpe bortfalder indtastningen af en komforttemperatur Programmering af ferietid I et længere tidsrum, hvor du ikke er hjemme, kan du definere en lavere nominel rumtemperatur. Derved kan du spare varmeenergi. Reguleringen sørger for, at varmeanlægget kun opvarmer opholdsrummene til den indstillede temperatur. Du kan f.eks. indstille en nominel rumtemperatur på 15 C, hvis du vil på ferie fra d februar. Opholdsrummene opvarmes i dette tidsrum kun til 15 C. I stedet for den nominelle rumtemperatur kan du også vælge frostsikringsfunktionen. Gå frem på følgende måde for at programmere en ferietid: Drej den venstre indstillingsknap, indtil du når til displayside 7 "Programmering af ferie for hele systemet". Ferieprogrammering til samlet system Tidsrum Nominel rumtemperatur: > Indstil startdag Fig Displayside Frostsikring 7 (eksempel) Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står ved begyndelsen af startdatoen. I displayområdet med forklaringer ses teksten "Start indstilling af dag". Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Drej den højre indstillingsknap, indtil den ønskede dag for startdag vises. Klik med den højre indstillingsknap. Dato for startdag er indstillet. Visningen skifter igen fra omvendt til normal. Indstil på samme måde måned og år for startdagen. I displayområdet med forklaringer vises teksten "Start måned indstilling" hhv. "Start år indstilling". Indstil på samme måde slutdato for ferieperioden. Indtast den nominelle rumtemperatur på følgende måde: Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står foran indtastningsfeltet for den nominelle rumtemperatur. I displayområdet med forklaringer vises teksten "Vælg nominel rumtemperatur". 7 Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Drej den højre indstillingsknap, indtil den ønskede værdi vises (værdier fra 5 C til 30 C i halve gradskridt og frostsikringsfunktion er mulige). 16 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat DK VRC 430 For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392f. Rumtermostat med radiooverføring.

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392f. Rumtermostat med radiooverføring. For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 392f Rumtermostat med radiooverføring DK VRT 392f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 392f Rumtermostat

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392. Rumtermostat VRT 392

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392. Rumtermostat VRT 392 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 392 Rumtermostat VRT 392 DK For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 392 Rumtermostat VRT 392 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernbetjeningsenhed VR 90

Fjernbetjeningsenhed VR 90 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært styringssystem DK VR 90 For brugeren Betjeningsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Blandermodul VR 61. Blandermodul til VRC 430 / VRC 430f VR 61

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Blandermodul VR 61. Blandermodul til VRC 430 / VRC 430f VR 61 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Blandermodul VR 61 Blandermodul til VRC 430 / VRC 430f VR 61 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende

Læs mere

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60 For vvs-installatøren Installationsvejledning Blandermodul VR 60 Busmodulært styringssystem DK VR 60 Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger til dokumentationen 2 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen Indholdsfortegnelse

Læs mere

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning erelax erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. auromatic 560. Solvarmeregulering VRS 560

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. auromatic 560. Solvarmeregulering VRS 560 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning auromatic 560 Solvarmeregulering VRS 560 DK For brugeren/for vvs-installatøren Betjeningsvejledning auromatic 560 Solvarmeregulering

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

calormatic 630 Betjenings- og installationsvejledning Busmodulært styringssystem til vejrkompenserende varmeregulering

calormatic 630 Betjenings- og installationsvejledning Busmodulært styringssystem til vejrkompenserende varmeregulering For vvs-installatøren / for brugeren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 630 Busmodulært styringssystem til vejrkompenserende varmeregulering DK VRC 630 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 332 VRT 332

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 332 VRT 332 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 332 VRT 332 DK Kolofon Dokumenttype: Betjeningsvejledning Produkt: calormatic 332 Målgruppe: Sprog: Ejer DK Dokumentnummer_version: 0020135472_01

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

For brugeren og vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 400. Vejrkompenserende termostat VRC 400

For brugeren og vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 400. Vejrkompenserende termostat VRC 400 For brugeren og vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 400 Vejrkompenserende termostat VRC 400 DK Indholdsfortegnelse Inhaltsverzeichnis Henvisninger vedrørende dokumentationen............

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Solcellemodul VR 68 Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 350 VRT 350

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 350 VRT 350 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 350 VRT 350 DK Kolofon Dokumenttype: Betjeningsvejledning Produkt: calormatic 350 Målgruppe: Sprog: Ejer DK Dokumentnummer_version: 0020135474_01

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 DK Til brugeren Betjeningsvejledning auromatic 620 VRS 620/3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Opbevaring af bilag... 3

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Varmepumpe

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Varmepumpe Til brugeren Betjeningsvejledning geotherm Varmepumpe DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Overholdelse af øvrig dokumentation... 3 1.2 Opbevaring

Læs mere

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm plus. Varmepumpe med integreret varmtvandsbeholder

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm plus. Varmepumpe med integreret varmtvandsbeholder Til brugeren Betjeningsvejledning geotherm plus Varmepumpe med integreret varmtvandsbeholder DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Overholdelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Luft/vand-varmepumpesystem med integreret varmtvandsbeholder

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Luft/vand-varmepumpesystem med integreret varmtvandsbeholder Til brugeren Betjeningsvejledning geotherm Luft/vand-varmepumpesystem med integreret varmtvandsbeholder DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Brugsvandstation aguaflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

multimatic 700 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VRC 700 Udgiver/producent Vaillant GmbH

multimatic 700 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VRC 700 Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning multimatic 700 VRC 700 DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. geotherm. Varmepumpe

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. geotherm. Varmepumpe Driftsvejledning Til brugeren Driftsvejledning geotherm Varmepumpe DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Overholdelse af øvrig dokumentation...3

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Brine-vand-varmepumper

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Brine-vand-varmepumper Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning geotherm Brine-vand-varmepumper DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...4 1.1 Overholdelse af øvrig

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningsoversigt 3 2. Energisparetips 5 3. Grundindstillinger 7 3.1 Valg af driftmåde

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. geotherm. Luft/vand-varmepumpesystem

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. geotherm. Luft/vand-varmepumpesystem Driftsvejledning Til brugeren Driftsvejledning geotherm Luft/vand-varmepumpesystem DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Overholdelse af øvrig dokumentation...

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec pro Væghængt gaskedel med kondensationsteknik DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

geotherm DE, AT, CHDE, DK, SE

geotherm DE, AT, CHDE, DK, SE geotherm DE, AT, CHDE, DK, SE For brugeren Betjeningsvejledning geotherm Varmepumpe VWL DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Typeskilt... 3 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning...

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere