For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring"

Transkript

1 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f

2

3 For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring VRC 430f Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber...4 Anvendelse...4 Produktkendetegn Henvisninger vedrørende dokumentationen Opbevaring af bilagene Anvendte symboler Vejledningens gyldighed CE-mærkning Sikkerhed Henvisninger vedrørende driften Anvendelse i overensstemmelse med formålet Omgivende betingelser Rengøring Garanti Genbrug og bortskaffelse Betjeningskoncept Visning af forskellige displaysider Ændring af parametre Betjening i den simple grundvisning Gyldighedsperiode for ændrede nominelle værdier for reguleringen Betjeningsniveau for brugeren, betjeningsniveau for vvs-installatøren Displaysider på betjeningsniveauet forbrugeren Redigering af displaysider (eksempler) Indtastning af tidsprogrammer (eksempel på varmekreds) Programmering af ferietid Indtastning af parametre for varmekreds Indtastning af parametre for varmtvandsopvarmning Ændring af navn på varmekomponenter Status- og fejlmeldinger Betjening Oversigt betjenings- og displayfront Oversigt display (visningsfelt)...8

4 Kedelegenskaber Kedelegenskaber Anvendelse calormatic 430f er en vejrkompenserende termostat til opvarmning og varmtvandsopvarmning. "Vejrkompenserende" betyder: Ved lav ude-temperatur sørger calormatic 430f for mere varmeydelse, ved høj udetemperatur for mindre varmeydelse. Udetemperaturen måles af en separat føler, der er monteret i det fri, og denne temperatur ledes videre til calormatic 430f. Rumklimaet afhænger alene af de forindstillede værdier. Påvirkninger fra udetemperaturen udlignes. Med calormatic 430f kan du indstille nominelle rumtemperaturer forud for forskellige tidspunkter på dagen og for forskellige ugedage. I automatisk drift regulerer calormatic 430f varmen i henhold til disse indstillinger (se fig. 0.1). calormatic 430f kan endvidere anvendes til regulering af følgende tilbehør og komponenter: Cirkulationspumpe til varmtvandsopvarmning i forbindelse med et multifunktionsmodul 2 af 7 Konventionel varmtvandsbeholder Vaillant lagdelt vandbeholder actostor Anden varmekreds med anvendelse af Vaillant blandermodulet VR 61 Solvarmeanlæg med anvendelse af Vaillant solcellemodulet VR 68 calormatic 430f kan være en del af et nyt varme- og varmtvandsanlæg, den kan dog også efterfølgende indbygges i et eksisterende anlæg. Kedlen skal have en ebus-grænseflade. ebus er en kommunikationsstandard til data-udveksling mellem varmetekniske komponenter. Du kan også definere daglige opvarmningstider for varmtvandsopvarmningen med calormatic 430f. beregnet rumtemp Sænkningstemperatur Tidsvindue 1 Tidsvindue 2 Tidsvindue 3 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 tid Fig. 0.1 Automatisk drift for varme: Eksempel på definition af nominel rumtemperatur for forskellige tider på dagen Produktkendetegn ebus-interface Trådløs kommunikation med en Vaillant kedel Belyst grafisk display (visningsfelt) Betjening via to indstillingsknapper efter Vaillant princippet "Drej og klik" Direkte montering af radiomodtagerenheden på kedlens betjeningsfront eller separat vægmontering Separat vægmontering af reguleringen Udrustet til drift med Vaillant diagnosesoftware vrdialog 810/2 og med Vaillant internet kommunikationssystem vrnetdialog, dvs. fjerndiagnose og fjernindstillinger 4 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

5 Henvisninger vedrørende dokumentationen 1 Sikkerhed 2 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne betjeningsvejledning gælder der også andre bilag. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. Andre gyldige bilag Følg betjeningsvejledningerne for alle anlæggets komponenter ved betjeningen af calormatic 430f. Disse betjenings-vejledninger er vedlagt de pågældende anlægskomponenter og de supplerende komponenter. Installationsvejledningen til Vaillant reguleringen calormatic 430f (del 2 i dette dokument; til den professionelle) Betjenings- og installationsvejledningen til dit varmeanlæg Alle vejledninger til tilbehør og komponenter Glossar I slutningen af dette dokument, i appendikset, kan du finde forklaring på fagligeudtryk og på vigtige funktioner ordnet alfabetisk. 1.1 Opbevaring af bilagene Opbevar denne betjeningsvejledning og alle andre gyldige bilag sikkert, så de er til rådighed, når der er brug for dem. 1.2 Anvendte symboler Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne vejledning, når du bruger udstyret! e Fare! Livsfare på grund af elektrisk stød fra spændingsførende tilslutninger! d Fare! Umiddelbar fare for liv og helbred! H NB! Fare for forbrænding og skoldning! 1.3 Vejledningens gyldighed Betjeningsvejledningen gælder udelukkende for kedler med følgende artikelnumre: , , , , , Vvs-installatøren kan give dig udstyrets artikelnummer. 1.4 CE-mærkning CE-mærkningen dokumenterer, at reguleringen calormatic 430f lever op til de grundliggende krav i de relevante direktiver. 2 Sikkerhed Installationen af calormatic 430f må kun udføres af en autoriseret vvs-installatør. installatøren er også ansvarlig for overholdelse af gældende regler og normer i forbindelse med installation og idrifttagning. H NB! Skoldningsfare på grund af varmt vand! Ved tappestederne for varmtvand er der ved en nominel temperatur over 60 C fare for skoldning. Små børn eller ældre mennesker kan være i fare allerede ved lavere temperaturer. Vælg den nominelle temperatur således, at ingen kommer til skade (se afsnit 4.7.4). NB! Skoldningsfare på grund af varmt vand! Hvis din vvs-installatør har aktiveret funktionen beskyttelse mod legionellabakterier på varmtvandsbeholderen, kan varmtvandet ved tappestederne nå en temperatur over 60 C på bestemte tidspunkter. Spørg din vvs-installatør, om han har aktiveret funktionen beskyttelse mod legionellabakterier, og hvis ja, på hvilken ugedag og på hvilket klokkeslæt. a NB! Mulig farlig situation for produkt og miljø! Nyttige informationer og henvisninger. Symbol for en krævet aktivitet Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 5

6 3 Henvisninger vedrørende driften 3 Henvisninger vedrørende driften 3.1 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Reguleringen calormatic 430f er konstrueret med den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der, hvis udstyret anvendes i strid med formålet ske skader på udstyret eller på andre værdier. Reguleringen calormatic 430f anvendes til vejrkompenserende tidsafhængig styring af et varmeanlæg med eller uden varmtvandsopvarmning/cirkulationspumpe i forbindelse med en kedel med ebus-interface fra Vaillant. Drift med følgende tilbehør og komponenter er tilladt: Cirkulationspumpe til varmtvandsopvarmning i forbindelse med et multifunktionsmodul 2 af 7 Konventionel varmtvandsbeholder Vaillant lagdelt vandbeholder actostor Anden varmekreds med anvendelse af Vaillant blandermodulet VR 61 Solvarmeanlæg med anvendelse af Vaillant solcellemodulet VR 68 Anden brug eller brug, der går ud over det anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. Producenten/leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat heraf. Risikoen bæres alene af brugeren. Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installations-vejledningen samt alle andre gyldige dokumenter. 3.2 Omgivende betingelser Reguleringen og radiomodtagerenheden må kun installeres i tørre rum. Vær opmærksom på følgende, når funktionen "Rumudkobling (Rumstyring)" er aktiveret: at calormatic 430f ikke tildækkes af møbler, gardiner eller andre genstande at alle radiatorventiler i det rum, hvor calormatic 430f er monteret, er helt åbne "Rumudkobling (Rumstyring)" betyder, at den aktuelle rumtemperatur registreres af calormatic 430f og anvendes ved reguleringen. 3.3 Rengøring Anvend ikke skure- eller rengøringsmiddel, som vil kunne beskadige betjeningselementerne, husets dele eller displayet. Rengør huset på calormatic 430f med en fugtig klud. Rengør udeføleren (plastruden over solcellen) mindst en gang årligt for at garantere energiforsyningen. 3.4 Garanti Vaillant yder en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl. For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar. Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvsinstallatør /el-installatør. Hvis der udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvs-installatør. Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant. 3.5 Genbrug og bortskaffelse Både din calormatic 430f og den tilhørende eksportemballage består overvejende af råstoffer, der kan genbruges. Kedel calormatic 430f hører ligesom alle tilbehørsdele ikke til i husholdningsaffaldet. Sørg for, at det brugte udstyr samt evt. tilbehør bortskaffes korrekt. Emballage Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til den vvs-installatør, der har installeret udstyret. Batterier Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet. Sørg for, at batterierne bortskaffes korrekt. Din vvs-installatør kan fortælle dig, om funktionen "rumstyring" er aktiveret. 6 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

7 Betjening 4 4 Betjening Få din vvs-installatør til at forklare dig, hvordan du betjener reguleringen, når den er blevet installeret. Derved undgår du uønskede ændringer i indstillingerne. 4.1 Oversigt betjenings- og displayfront To : C ude 1 Auto 19.0 C VRC 430f 3 2 Fig. 4.1 Oversigt betjenings- og displayfront (eksempel på simpel grundvisning) Forklaring 1 Display (visningsfelt) 2 Betjeningselement højre indstillingsknap 3 Betjeningselement venstre indstillingsknap Figuren 4.1 viser den simple grundvisning på displayet. Den simple grundvisning giver følgende informationer: Driftsmåden (automatik, manuel eller Fra) på varmekredsen 1 Den aktuelle indetemperatur Den simple grundvisning er beskrevet detaljeret i afsnit Funktionerne på de to indstillingsknapper er beskrevet i afsnit 4.3. Displayet er normalt slukket for at spare strøm. Det forlænger batteriernes levetid. Så snart en af indstillingsknapperne drejer eller klikker, tændes displayet og belysningen. Efter en periode på 1 minut uden betjening skifter displayet tilbage til grundvisningen og slukkes efter ca. 10 minutter. Bemærk! Når der drejes på indstillingsknapperne, skal værdierne til visning først hentes fra radiomodtagerenheden. Indtil da vises kun streger (--) i displayet i stedet for værdier. Det varer sædvanligvis 1 til 2 sekunder. Afhængigt af de omgivende betingelser kan det vare op til 15 minutter, før de aktuelle data kan hentes fra radiomodtagerenheden og vises (f. eks. visning af udetemperatur, klokkeslæt ved integreret DCF 77 radiotidssignalmodtager). Kontakt vvs-installatøren, hvis der permanent vises streger (--). Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 7

8 4 Betjening 4.2 Oversigt display (visningsfelt) Reguleringens parametre (driftsværdier) for visning og indtastning vises på forskellige displaysider. Displaysiderne er inddelt i: en simpel grundvisning (fig. 4.1) grundvisning (fig. 4.2) visnings-/indtastnings-sider for bestemte parametre på brugerniveau (se afsnit 4.6 og 4.7) visnings-/indtastnings-sider for drifts- og anlægsspecifikke parametre på den professionelles niveau Alle displaysider er opdelt i tre områder. To :46 VK1 Varmtvand 21.0 C > Vælg beregnet rumtemp. 3.0 C Ude 56.0 C Auto Auto Fig. 4.2 Oversigt display (eksempel grundvisning) Forklaring 1 Område for grunddata, displaysidens titel hhv. status- og fejlmeldinger 2 Område for visning og indtastning af parametre 3 Område for visning af forklaringer Grunddata er: Ugedag Dato Klokkeslæt Udetemperatur På visnings/niveau-siderne for specifikke parametre vises titlen på displaysiden i stedet for grunddata (se fig. 4.12) Betjeningskoncept Betjeningen i den simple grundvisning beskrives i afsnit Betjeningskonceptet beskrevet i det efterfølgende gælder for grundvisningen (fig. 4.2) og for de forskellige visnings-/indtastnings-sider på brugerniveau. De to indstillingsknapper (fig. 4.1 pos. 2 og 3) fungerer efter Vaillant princippet "drej og klik". Ved drejning (fremad eller tilbage) går indstillingsknapperne tydeligt i indgreb i den næste position. Et rastertrin på displayet fører den også en position frem eller tilbage. Ved at klikke (trykke) markerer eller accepterer du en parameter, der kan ændres. Venstre indstillingsknap Højre indstillingsknap Handling Resultat Dreje. Spring til næste displayside Dreje. Spring til et indtastningsfelt på en displayside (markeret med cursor ) Ændring af et parameter (løbende) Klikke (trykke) Dreje. Tab. 4.1 Betjeningskoncept Klikke (trykke) Aktivering for indtastning (omvendt visning) Valg af parameterværdi Accept af den valgte parameterværdi To :46 VK1 Ude 21.0 C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Vælg beregnet rumtemp Fig. 4.3 Område for visning og indtastning af parametre (eksempel grundvisning) Forklaring 1 Parameter-navn (kun visning) 2 Cursor markerer et spring til en værdi, der kan ændres 3 Indtastningsfelt for parameter-værdier; her: Nominel temperatur 4 Indtastningsfelt for parameter-værdier; her: Driftsmåde 8 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

9 Betjening Visning af forskellige displaysider Ved at dreje på venstre indstillingsknap kan du "bladre" som i en bog gennem de enkelte sider på displayet. Eksempel: Du står i grundvisningen. Hvordan du kommer til grundvisningen, kan du se i afsnit Drej den venstre indstillingsknap en indgrebsposition med uret Ændring af parametre Drej den højre indstillingsknap for på en displayside at gå til de enkelte parametre, der kan ændres. Positionen vises af cursoren (se fig. 4.5). Hvis en parameter (f.eks. en dato med dag, måned, år) er sammensat af flere elementer, kan du gå fra et element til det næste ved at dreje på den højre indstillingsknap. 1 med indstillings- På displayet vises displaysiden muligheder for grunddata. To C ude 11:46 VK C Auto To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. Grunddata 1 Dato Ugedag On Klokslæt kl. 12 : 00 Omstilling sommer-/vintertid Auto > Vælg ugedag To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr driftsmåde To C ude 11:46 VK C Auto VK 1 Tidsprogram Ma 1 06 : : C 2 : - : 3 : - : > Vælg ugedag/blok 2 Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr indst. varmt vand Fig. 4.5 Spring til forskellige parametre, der kan ændres Fig. 4.4 Visning af forskellige displaysider Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 9

10 4 Betjening Klik med den højre indstillingsknap. Den parameterværdi, der er markeret med cursoren vises omvendt. Drej den højre indstillingsknap for at få vist de mulige værdier for denne parameter efter hinanden. To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. > Ændr beregnet rumtemp. Fig. 4.6 Markering af en parameter, der kan ændres To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. To C ude 11:46 VK C Auto Varmtvand 56.0 C Auto > Ændr beregnet rumtemp. Fig. 4.7 Ændring af værdier for en parameter Klik med den højre indstillingsknap. Den viste værdi bekræftes og overtages af reguleringen. Visningen af værdien går fra omvendt til normal. 10 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

11 Betjening 4 Ændring af parametre i grundvisningen Parameter Betydning Når den ønskede værdi for den nominelle rumtemperatur er nået, skal du klikke med den højre indstillingsknap. Varmekreds 1 (VK1) Varmtvand Nominel rumtemperatur Driftsmåde Auto(matik) Driftsmåde Manuel Driftsmåde FRA Varmtvand nominel værdi Driftsmåde Auto(matik) Driftsmåde Manuel Driftsmåde FRA Varmen reguleres efter den ændrede nominelle rumtemperatur. Varigheden af denne regulering afhænger af den indstillede driftsmåde, se her også afsnit 4.4. Reguleringen af kedlen sker efter angivelser af den nominelle rumtemperatur, tidsprogrammerne og andre parametre, såsom sænkningstemperaturen og varmekurven. Din vvs-installatør indstiller nogle af disse parametre. Reguleringen af kedlen retter sig efter den indstillede rumtemperatur. Kedlen er slået fra. Den nominelle rumtemperatur vises ikke, og den kan heller ikke ændres. Anlægget er frostsikret. Varmtvandsopvarmningen reguleres efter den nominelle værdi for varmtvand. Varigheden af denne regulering afhænger af den indstillede driftsmåde, se her også afsnit 4.4. Reguleringen af varmtvandsopvarmningen sker efter angivelserne nominel værdi for varmtvand og tidsprogrammerne. Reguleringen af varmtvandsopvarmningen retter sig efter den indstillede nominelle værdi for varmtvand. Varmtvandsopvarmningen er slået fra. Den nominelle værdi for varmtvand vises ikke, og den kan heller ikke ændres. Anlægget er frostsikret. Den nye værdi er indstillet. Visningen skifter igen fra omvendt til normal. Hvor længe den nye værdi er bestemmende for reguleringen afhænger af driftsmåden (se afsnit 4.4) Betjening i den simple grundvisning Den simple grundvisning vises altid, når der ikke er tilsluttet et blandermodul VR 61 (til en anden varmekreds). I den simple grundvisning (fig. 4.8) vises driftsmåden for varmekreds 1 og indetemperaturen i det midterste område. Den simple grundvisning giver dig også mulighed for at ændre de to vigtigste parametre på dit varmeanlæg hurtigt og komfortabelt: Ved at dreje på den venstre indstillingsknap ændrer du driftsmåden (automatik, manuel, fra). Ved at dreje på den højre indstillingsknap skifter du fra visning af indetemperaturen til indtastning/ ændring af den nominelle rumtemperatur. To : C ude Auto 19.0 C VRC 430f Tab. 4.2 Parametre i grundvisningen, der kan ændres Eksempel: Forandring af den nominelle rumtemperatur i varmekreds 1 (VK1) Udgangssituation: Du står i grund-visningen (se fig. 4.2). Hvordan du kommer til grundvisningen, kan du se i afsnit Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren vises foran den nominelle værdi (nominelle rumtemperatur) for varmekreds 1 (VK1). Klik med den højre indstillingsknap. Fig. 4.8 Simpel grundvisning (eksempel) Ved at klikke med en indstillingsknap eller med begge indstillings-knapper kommer du fra den simple grundvisning til den næste displayside (se fig. 4.2). Hvis reguleringen ikke er blevet betjent i mere end 1 minut, skifter displayet tilbage til den simple grundvisning. Indtastningsfeltet for den nominelle værdi vises omvendt. Drej på den højre indstillingsknap. I indtastningsfeltet ændres værdien for den nominelle rumtemperatur med 0,5 C pr. rastertrin. Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 11

12 4 Betjening Ændring af driftsmåde i den simple grundvisning Drej på den højre indstillingsknap. Driftsmåde Auto(matik) Manuel FRA Betydning Reguleringen af varmekredsen sker efter angivelser af den nominelle rumtemperatur, tidsprogrammerne og andre parametre, såsom sænkningstemperaturen og varmekurven. Din vvs-installatør indstiller nogle af disse parametre. Reguleringen af varmekredsen retter sig efter den indstillede rumtemperatur. Varmekredsen er slået fra. Den nominelle rumtemperatur vises ikke, og den kan heller ikke ændres. Anlægget er frostsikret. I stedet for indetemperaturen vises den aktuelt indstillede nominelle rumtemperatur omvendt. Efter en forsinkelse på 1 sekund kan du vælge den nye nominelle rumtemperatur: Drej den højre indstillingsknap videre, indtil den ønskede nominelle rumtemperatur vises. Efter en forsinkelse på to sekunder overtages den valgte nominelle rumtemperatur. Visningen går igen fra omvendt til normal og viser indetemperaturen. Tab. 4.3 Driftsmåder for kedlen Gå frem på følgende måde: Drej på den venstre indstillingsknap. Driftsmåden vises omvendt. Efter en forsinkelse på 1 sekund kan du vælge driftsmåde ved at dreje på den venstre indstillingsknap. Efter 2 sekunder skifter visningen igen fra omvendt til normal. Den valgte driftsmåde overtages. To : C ude Auto 20.5 C > Ændr beregnet rumtemp. Fig Ændring af nominel rumtemperatur i grundvisningen Hvor længe den nye værdi er bestemmende for reguleringen afhænger af den indstillede driftsmåde; se også afsnit 4.4. To : C ude Manuel 19.0 C > Ændr driftsmåde Fig. 4.9 Ændring af driftsmåde i den simple grundvisning Ændring af nominel rumtemperatur i den simple grundvisning Reguleringen af kedlen retter sig efter den nominelle rumtemperatur. Reguleringen sørger for, at den indstillede nominelle rumtemperatur hurtigt nås, og at den holdes på denne værdi. Det er en forudsætning herfor, at den valgte varmekurve modsvarer forholdene, og at funktionen rumstyring er aktiveret. 4.4 Gyldighedsperiode for ændrede nominelle værdier for reguleringen Hvis du i grundvisningen eller i den simple grundvisning har ændret en nominel værdi, enten nominel rumtemperatur eller nominel værdi for varmtvand er den nye værdi gældende for reguleringen. I driftsmåden "Manuel" reguleres der efter den nye værdi, indtil enten driftsmåden eller værdien ændres. I driftsmåden "Auto" reguleres der efter den nye værdi, indtil det næste tidsvindue startes (hvis du har ændret den nominelle værdi uden for et tidsvindue), eller indtil afslutning af det aktuelle tidsvindue (hvis du har ændret den nominelle værdi inden for et tidsvindue); se fig Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

13 Betjening 4 Raumsolltemperatur Raumsolltemperatur Absenktemperatur 1 Zeitfenster 08:00 12: Zeit 4.5 Betjeningsniveau for brugeren, betjeningsniveau for vvs-installatøren Reguleringen calormatic 430f har to betjeningsniveauer. Hvert niveau indeholder flere displaysider, hvor de forskellige parametre kan vises, ind-stilles eller ændres. Betjeningsniveau for brugeren Anvendes til visning og til indstilling/ændring af de grundliggende parametre. Indstilling/ændring af parametre kan foretages af brugeren uden særlige forkundskaber og under normal drift. Betjeningsniveau for den professionelle Anvendes til visning og til indstilling/ændring af specifikke parametre og er forbeholdt den professionelle. 4.6 Displaysider på betjeningsniveauet for brugeren Displaysiderne på betjeningsniveauet for brugeren er placeret i samme rækkefølge som i den efterfølgende tabel 4.4. I disse tabeller kan du se, hvilke parametre du kan indstille og ændre. Du kan se eksempler herpå i afsnit 4.7 ff. 15 Zeitfenster På denne måde kommer du fra den simple grundvisning til den første displayside "Grunddata" på betjeningsniveauet for brugeren: Klik på en eller på begge indstillingsknapper. 08:00 12:00 Zeit Du kommer til grundvisningen. Fig Gyldighedsperiode for ændringer af nominel værdi (her: nominel rumtemperatur) Diagrammet for oven i fig viser et programmeret tidsvindue (se afsnit 4.7.1) med tilhørende nominel rumtemperatur (21 C). I det nederste diagram ændres den nominelle rumtemperatur ved (1) (20 C). Der reguleres efter denne nominelle rumtemperatur indtil start af tidsvinduet. Fra dette punkt (2) reguleres der efter den nominelle rumtemperatur i tidsvinduet (21 C). Ved (3) ændres den nominelle rumtemperatur (17 C). Der reguleres efter denne værdi indtil afslutning af tidsvinduet (4). Efter afslutning af tidsvinduet, reguleres der igen efter sænke-temperaturen (15 C). h Bemærk Den beskrevne karakteristik gælder ligeledes for nominel værdi for varmtvand. Drej den venstre indstillingsknap en eller to rasterpositioner med uret. Grunddata 1 Dato Ugedag On Klokslæt kl. 12:00 Omstilling sommer-/vintertid Auto > Vælg ugedag Fig Displayside "Grunddata" (Beispiel: Valg af ugedag) Ved at dreje videre på den venstre indstillingsknap kommer di fra en displayside til den næste. Når der er installeret tilbehør og komponenter, og når de reguleres via calormatic 430f, suppleres de displaysider, der er vist i tabel 4.4, med yderligere displaysider, f.eks. 3 eller 6. Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 13

14 4 Betjening Displayside Titel displayside Justerbare driftsværdier (kun visning = A) Bemærkninger Enhed Min. værdi Maks. værdi Trinvis/ valgmulighed Standardværdi 1 Grunddata Dato ugedag klokkeslæt 2 VK1 tidsprogrammer 4 Varmtvandstidsprogram 5 cirkulationspumpe tidsprogrammer 7 Programmering af ferier for hele systemet 8 VK1 Parameter Omstilling sommer-/vintertid Ugedag/blok 1 Start/slut klokkeslæt 2 3 Temperatur pr. tidsrum Ugedag/blok 1 Start/slut klokkeslæt 2 3 Ugedag/blok 1 Start/slut klokkeslæt 2 3 Ferietid Ferie-nominel opvarmning 30 0,5 Frost- beskyttelse Sænkningstemperatur Varmekurve Dag, måned og år, vælges separat; Time og minut vælges separat Vælg enkelt ugedag eller en blok med dage (f.eks. ma-fr) Der er tre tidsrum til rådighed pr. dag eller pr. blok med dage Der kan fastlægges en individuel nominel rumtemperatur for hvert tidsrum Vælg enkelt ugedag eller en blok med dage (f.eks. ma-fr) Der er tre tidsrum til rådighed pr. dag eller pr. blok med dage Vælg enkelt ugedag eller en blok med dage (f.eks. ma-fr) Der er tre tidsrum til rådighed pr. dag eller pr. blok med dage Start dag, måned, år Afslutning dag, måned, år Nominel rumtemperatur for ferietid For de tidsrum, som ligger mellem tidsvinduerne, kan en sænknings-temperatur defineres. Når din vvs-installatør har indstillet frostsikrings-funktionen, er sænke-temperaturen automatisk 5 C. Der vises ingen sænkningstemperatur. Fremløbstemperatur for opvarmning reguleres afhængigt af udetempe-raturen. Denne sammenhæng vises i varmekurver. Du kan vælge forskellige varmekurver (se afsnit 4.7.3). Timer/ minutter Auto, fra 10 min. Fra C ,5 20 Timer/ minutter Timer/ minutter C Frost- beskyttese, hhv min. 10 min. C ,5 15 0,2 4 0,05-0,1 1,2 Tab. 4.4 Displaysider på betjeningsniveauet for brugeren 14 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

15 Betjening 4 Displayside Titel displayside Justerbare driftsværdier (kun visning = A) Bemærkninger Enhed Min. værdi Maks. værdi Trinvis Standardværdi 10 Varmtvandsparameter Varmtvand nominel værdi Nominel temperatur for varmtvands-opvarmningen C , Ændring af navn Varmekreds 1 Varmtvand Der kan indtastes navne efter eget valg med op til 8 tegn Varmekreds 1 Varmtvand 15 Frigiv kodeniveau Kodenummer Adgang til niveau for den professionelle kun ved indtastning af det lagrede kodenummer 1000 Tab. 4.4 Displaysider på betjeningsniveauet for brugeren (fortsat) 4.7 Redigering af displaysider (eksempler) Indtastning af tidsprogrammer (eksempel på varmekreds) Ved hjælp af tidsprogrammer kan du definere op til tre tidsvinduer pr. ugedag eller pr. blok med dage (f.eks. ma - fr). I disse tidsvinduer giver varmereguleringen en rumtemperatur, som du har valgt, den såkaldte komforttemperatur. Uden for tidsvinduet sænkes rumtemperaturen. Hvis du tilpasser tidsvinduet, så det passer så optimalt som muligt til dine levevaner, sparer du energi uden at måtte give afkald på varmekomforten. I det efterfølgende eksempel beskrives, hvordan du definerer tidsvinduer for varmekreds 1. Du kan definere tidsvinduer på samme måde for varmtvandsopvarmningen og for en cirkulationspumpe. Drej den venstre indstillingsknap, indtil display side 2, VK1 Tidsprogrammer vises. VK 1 Tidsprogrammer Ma 1 06 : : C 2 : - : 3 : - : > Vælg ugedag/blok Fig Displayside 2 (eksempel) 2 Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står foran indtastningsfeltet for ugedagen hhv. for en blok med dage. Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Vælg den ønskede ugedag hhv. blokken med dage ved at dreje på indstillingsknappen. Du kan vælge mellem: - Ma, ti,... osv. - Ma - fr (blok) - Lø - sø (blok) - Ma - sø (blok) Bekræft valget ved at klikke med højre indstillingsknap. 1, 2 und 3 betegner "Tidsvinduer" i displayet, som du kan definere for den valgte ugedag eller blok med dage. I et tidsvindue (f.eks. fra 06:00 til 10:40) giver reguleringen for varmedrift den tilsvarende komforttemperatur (f.eks. 21,5 C). Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står foran indtastningsfeltet for tidsvinduets 1 starttid. Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Vælg den ønskede starttid ved at dreje på højre indstillingsknap. Tiden ændres 10 minutter pr. rastertrin på indstillingsknappen. Når den ønskede starttid vises, skal du bekræfte dette ved at klikke på højre indstillingsknap. Betjeningsvejledning calormatic 430f _01 15

16 4 Betjening Du kan indstille klokkeslættet for afslutning af tidsvindue 1 på tilsvarende måde. Den ønskede komforttemperatur for tidsvindue 1 kan du indtaste på følgende måde: Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står foran indtastningsfeltet for tidsvinduets 1 komforttemperatur. Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Vælg den ønskede komforttemperatur ved at dreje på indstillingsknappen (et rastertrin svarer til en ændring på 0,5 C). Når den ønskede komforttemperatur vises, skal du bekræfte dette ved at klikke på højre indstillingsknap. Reguleringen hjælper brugeren ved programmering af tidsvinduer: Valg af klokkeslæt tillader kun kronologiske indtastninger. Tidsrummet for et efterfølgende vindue kan ikke overlappe det fore-gående. Et tidsvindue kan altid ligge mellem 0:00 og 24:00. Et eksisterende tidsvindue kan slette på følgende måde: Indstil starttiden og afslutningen i et tidsvindue til samme klokkeslæt. Bemærk! Indtastningen af tidsprogrammer for varmtvandsopvarmningen eller for en cirkulationspumpe svarer til fremgangsmåden i eksemplet for varmekreds 1. Ved varmtvandsopvarmning og cirkulationspumpe bortfalder indtastningen af en komforttemperatur Programmering af ferietid I et længere tidsrum, hvor du ikke er hjemme, kan du definere en lavere nominel rumtemperatur. Derved kan du spare varmeenergi. Reguleringen sørger for, at varmeanlægget kun opvarmer opholdsrummene til den indstillede temperatur. Du kan f.eks. indstille en nominel rumtemperatur på 15 C, hvis du vil på ferie fra d februar. Opholdsrummene opvarmes i dette tidsrum kun til 15 C. I stedet for den nominelle rumtemperatur kan du også vælge frostsikringsfunktionen. Gå frem på følgende måde for at programmere en ferietid: Drej den venstre indstillingsknap, indtil du når til displayside 7 "Programmering af ferie for hele systemet". Ferieprogrammering til samlet system Tidsrum Nominel rumtemperatur: > Indstil startdag Fig Displayside Frostsikring 7 (eksempel) Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står ved begyndelsen af startdatoen. I displayområdet med forklaringer ses teksten "Start indstilling af dag". Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Drej den højre indstillingsknap, indtil den ønskede dag for startdag vises. Klik med den højre indstillingsknap. Dato for startdag er indstillet. Visningen skifter igen fra omvendt til normal. Indstil på samme måde måned og år for startdagen. I displayområdet med forklaringer vises teksten "Start måned indstilling" hhv. "Start år indstilling". Indstil på samme måde slutdato for ferieperioden. Indtast den nominelle rumtemperatur på følgende måde: Drej den højre indstillingsknap, indtil cursoren står foran indtastningsfeltet for den nominelle rumtemperatur. I displayområdet med forklaringer vises teksten "Vælg nominel rumtemperatur". 7 Klik med den højre indstillingsknap. Indtastningsfeltet vises omvendt. Drej den højre indstillingsknap, indtil den ønskede værdi vises (værdier fra 5 C til 30 C i halve gradskridt og frostsikringsfunktion er mulige). 16 Betjeningsvejledning calormatic 430f _01

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere