August Status på Klimaplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012"

Transkript

1 August 2013 Status på Klimaplan

2 Indholdsfortegnelse Klimapolitikkens 3 hovedmål... 5 Det har vi nået... 7 Indsatsområde 1: Varme og el... 8 Indsatsområde 2: Planlægning og Byudvikling Indsatsområde 3: Nybyggeri og eksisterende bygninger Indsatsområde 4: Transport Indsatsområde 5: Kommunen som beslutningstager og indkøber. 22 Indsatsområde 6: Erhvervsfremme Indsatsområde 7: Oplysning og Kommunikation Status på Klimaplan Status på Klimaplan 3

3 Byrådet vedtog i marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan , se Klimapolitik og Klimaplan. Klimapolitikkens 3 hovedmål 1. Silkeborg Kommune er, som geografisk område, CO2-neutral i 2030 Silkeborg Kommune vil yde sit bidrag til mindskelse af klimaforandringer på sigt. Målet lægger sig op ad Danmarks overordnede energipolitiske mål om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer i Tilpasning til følgerne af de aktuelle klimaforandringer Handler især om håndtering af store vandmængder i forbindelse med kraftig regnskyl og ændret vandstand i vandløb 3. Klimaløsninger som platform for vækst Klimaudfordringerne kalder på nye løsninger, som kræver samspil mellem kommune, erhvervsliv og andre aktører. Klimaforandringerne indeholder således et potentiale for erhvervsudvikling og nye arbejdspladser. Derudover har Byrådet fastlagt et mål om, at virksomheden Silkeborg Kommune hvert år skal reducere sin CO2-udledning med 2%, hvilket flugter med den indgåede Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, som gælder indtil udgangen af Se Klimakommune 4 Status på Klimaplan Status på Klimaplan 5

4 Det har vi nået Klimapolitikkens hovedmål er pejlemærker for hvordan vi løser opgaver på en lang række områder. Klimaarbejdet udføres som en integreret del af organisationens løbende udviklings- og driftsarbejde, med Direktionen som ansvarlig for fornøden koordinering og opfølgning. Som fælles reference for arbejdet er, i forlængelse af den politiske vedtagelse af Silkeborg Kommunes klimapolitiske mål, fastlagt Klimaplan , som inden for 7 indsatsområder angiver hvilke konkrete initiativer, der påregnes gennemført i perioden. Det har vist sig, at Klimaplan indeholder flere store og komplicerede projekter, som rækker ind i 2013 og måske videre. Arbejdet med initiativerne er derfor på de fleste områder videreført efter 2012, hvor flere af projekterne har videreudviklet sig og blevet større, andre har ændret karakter og nogle få er helt opgivet. Der har således været stof nok i handleplan at arbejde videre med og videreudviklingen af initiativerne har favnet de mest påtrængende nye emner. Der er således ikke fastlagt en ny særskilt handleplan Nedenfor er oplistet status på arbejdet med de enkelte initiativer i handleplan / Status på Klimaplan Status på Klimaplan 7

5 Indsatsområde 1: Varme og el Handling Resultat 1.1: Varmeplan med fokus på CO2-udledning og vedvarende energi Byrådet har vedtaget Varmeplan , hvor målet er CO2- neutral varmeforsyning i Der er vedtaget handlinger som understøtter visionen. Se varmeplanen Mål: CO2-neutral varmeforsyning i : Termografisk registrering af varmetab i samlet bygningsmasse 1.3: CO2-mål indarbejdes i ejerstrategi for Silkeborg Forsyning Det er vurderet, at den påtænkte metode med termografisk registrering af varmetab ved overflyvning ikke giver tilstrækkelige nøjagtige data, som kan bruges som grundlag for energirenovering af bygninger. Projektet er derfor ikke gennemført. Afventer evt. ny ejerstrategi efter beslutning om ikke at sælge Silkebog Forsyning. 1.4: Strategisk samarbejde med EnergiMidt om elforsyningens CO2-mål I forbindelse med konkret energirenovering af kommunale ejendom er der tæt samarbejde om sikring af optimal CO2- reduktion. 1.5: Igangsættelse af langsigtet plan for lavenergi vejbelysning Der er vedtaget en Belysningsstrategi af byrådet i april måned Se: Belysningsplan Der skal udskiftes nedslidte belysnings-armaturer til LED for at spare strøm og CO2. 8 Status på Klimaplan Status på Klimaplan 9

6 Indsatsområde 2: Planlægning og byudvikling Handling 2.1: Klima- og energimål tydeliggøres i revision af planstrategi og kommuneplan Resultat I Udviklingsstrategi 2024 og Kommuneplan er Silkeborg Kommunes klima- og energimål tydeliggjort som afgørende pejlemærker for vores udviklingsarbejde og planlægning. Mål: CO2-neutralitet, energieffektivitet og klimatilpasning som hjørnesten i vores fysiske planlægning 2.2: Tydelige energi- og klimamål i lokalplaner Med afsæt i Klimapolitikkens overordnede målsætninger fastlægger Kommuneplanens temaafsnit om Klima hvorledes der i planlægningen skal tages hensyn til CO2-udledning og klimaændringer. Konkret er der fastlagt retningslinjer for klimarigtige beslutninger på følgende områder: Bæredygtig byudvikling Det grønne i byerne Lavenergibebyggelse Spildevand Se Klima i Kommuneplan Teknik og Miljøafdelingen har i foråret 2013 udarbejdet et Bæredygtighedsværktøj. Se Bæredygtighedsværktøj Bæredygtighedsværktøjet forventes udbygget med nye ideer og emner. Der er tale om et dialogværktøj, som skal sikre, at der stilles tydelige energi- og klimamål i lokalplanerne, der er specielt målrettet det konkrete projekt og steder. 10 Status på Klimaplan Status på Klimaplan 11

7 Indsatsområde 2: Planlægning og byudvikling 2.3: Vandløbsmodel for Gudenåen 2.4: Vindmølleplan udlæg af arealer til nye vindmøller 2.5: Planlægning for biogasanlæg 2.6: Udnyttelse af muligheder for skovrejsning Der er i 2012 iværksat et arbejde for at udvikle en vandløbsmodel for Gudenåen. Modellen er udviklet, men endnu ikke klar til brug. I forbindelse med kommuneplan er der udlagt en række nye vindmølleområder gennem retningslinje T9. I forbindelse med kommuneplan er to lokaliteter ved henholdsvis Thorning og Kjellerup udpeget som de bedst egnede placeringer af fælles biogasanlæg. Der er endnu ikke udarbejdet en langsigtet skovrejsningsplan for Silkeborg Kommune. I forbindelse med anlæggelse af tekniske anlæg langs motorvejen f.eks. regnvandsbassiner, har Silkeborg Kommune rejst skov på ca. 6 ha i de sidste par år. Skoven er rejst på kommunens egne arealer. 12 Status på Klimaplan Status på Klimaplan 13

8 Indsatsområde 1: 3: Varme Nybyggeri og el og Handling Resultat eksisterende bygninger Mål: CO2-neutral varmeforsyning Mål: Energieffektiv i 2030 renovering af eksisterende bygninger samt CO2-neutralitet som krav til nybyggeri 3.1: Lavenergiklasse 2015 som norm i kommunalt byggeri 3.2: Fortsat renovering af kommunale ejendomme med fokus på energiforbrug 3.3: Minimering af dagligt energiforbrug til el og varme i kommunale bygninger 3.4: Strategisk samarbejde med kommunens almene boligorganisationer om energirenovering af almene boligområder Kommunen har indarbejdet kravet i Designmanual for byggeri, der danner grundlag for alle ny- om- og tilbygninger. Sorring Børnehave er opført efter BR2015 kravene. Nedbringelsen af energiforbruget indarbejdes som et naturligt element i alt planlagt vedligeholdelse. Eks. ved udskiftning af vinduer, tekniske anlæg og tagrenoveringer. Med etablering fælles ejendomsdrift har man fået to vigtige redskaber til nedbringelse af energiforbruget: 1. Centrale energibudgetter 2. Kompetencenetværk for tekniske medarbejdere om energi og teknik Energirenovering og klimatilpasning er fast tema i styringsdialogen mellem kommune og boligforeninger. Silkeborg Kommune og boligforeningerne har i efteråret 2012 udarbejdet et strategisk afsæt for effektivt samspil om energibesparelse og CO2-reduktion, bl.a. i forbindelse med store renoveringer. 14 Status på Klimaplan Status på Klimaplan 15

9 Indsatsområde 3: Nybyggeri og eksisterende bygninger 3.5: Stillingtagen til grønne tage som element i håndtering af vand i byen 3.6: Solcelleteknologi på Rådhuset Som nævnt ovenfor har Teknik og Miljøafdelingen udviklet et bæredygtighedsværktøj, der skal bruges i dialogen med projektudviklere og grundejere. Et af de tiltag, der kan bringes i spil, er grønne tage, som element i håndtering af regnvand. Spildevandsplan 2010 kræver, at regnvand i størst muligt omfang håndteres lokalt, hvor grønne tage er et oplagt redskab. Grønne tage tænkes også at kunne bruges til at skabe oplevelser i bymiljøet og er derfor, sammen med andre grønne og blå elementer, indskrevet i Kommuneplan Ejendomme udbyder solcelleprojekter i 2013 på en lang række kommunale ejendomme, herunder bl.a. Rådhuset. 16 Status på Klimaplan Status på Klimaplan 17

10 Indsatsområde 1: 4: Varme Transport og el Handling Resultat 4.1: Kortlægning af kørselsbehov, kørselsmønster m.m. ved tjenestekørsel Kortlægning er gennemført. Mål: Mål: CO2-neutral varmeforsyning Fremme i 2030 CO2-neutral transport 4.2: Forsøg med energieffektive transportmidler til transport 4.3: Yderligere satsning på Silkeborg Kommune som cykelkommune Til brug ved medarbejderes tjenestekørsel er indkøbt forskellige typer af energiøkonomiske biler, herunder elbiler. En stadig større del af tjenestekørsel i byer klares på cykel / elcykel. Påtænkt forsøg, hvor borgere skulle afprøve elbiler med tilhørende centralt placerede ladestandere er ikke gennemført pga. manglende opbakning fra sponsorer. Vi deltager i 2. del af projektet Nordiske Cykelbyer, hvor vi har særlig fokus på de to arbejdsgrupper Uden bil til arbejdet og Cykelvenlig skole. I forbindelse med disse projekter vil der blive afholdt Nordisk Cykeldag to gange i projektperioden frem til ultimo Det vil ske i samarbejde med virksomheder, skoler m.m. Se: Derudover har vi flere projekter på programmet i forbindelse med Trafiksikkerhedsby, om skal forbedre forholdene for cyklister i flere kryds. 18 Status på Klimaplan Status på Klimaplan 19

11 Indsatsområde 4: Transport 4.4: CO2-reduktion som parameter ved udbud af bus- / personkørsel 4.5: Undersøgelse af muligheder og perspektiver ved CO2- neutral sejlads på søerne I Silkeborg Kommunes indkøbspolitik fra 2012 slås fast, at CO2- reduktion er en synlig parameter, ved kommunens udbud af personkørsel og valg af leverandør. I alle udbud af kørsel, som kommunen er involveret i, indgår opfyldelse af konkrete CO2-krav som et element. Silkeborg Kommune er interesseret i at udvikle sejladsen på Gudeåen i mere klimavenlig retning. CO2 neutral sejlads vil reducere påvirkningen af miljøet og klimaet, men også reducere støjgener, og dermed give brugerne af søerne og Gudenåen en bedre naturoplevelse. Teknologisk Institut har i samarbejde med 7 partnere, herunder Silkeborg Kommune, udarbejdet et projekt, som beskriver muligheden for at udvikle et smart elsystem til fremtidens marina, se: 20 Status på Klimaplan Status på Klimaplan 21

12 Indsatsområde 1: 5: Varme Kommunen og elsom Handling Resultat beslutningstager og 5.1: Vurdering af nye initiativers effekt på CO2- regnskabet Der er arbejdet med vejledning til hvordan CO2-konsekvenser kan indarbejdes i dagsordenpunkter, men er ikke implementeret. indkøber Mål: Mål: CO2-neutral varmeforsyning CO2-neutrale i 2030 beslutninger og indkøb i : Klimamål som kriterium ved kommunalt udbud af indkøb og indgåelse af aftaler Silkeborg Kommunes indkøbspolitik fra 2012 har som mål at øge antallet af indkøbsaftaler med dokumenterede miljø- og klimahensyn, herunder reduktion i udledningen af CO2. Ved indgåelse af indkøbsaftaler overvejes miljø- og klimaspørgsmål derfor, ligesom økologiske indkøb prioriteres, og hvor det skønnes relevant, opstilles der miljøorienterede udvælgelseskriterier, tildelingskriterier eller kontraktkrav. Specielt i forbindelse udbud af indkøb af hårde hvidevarer, IT og Pc ere stilles krav til energimærkning og CO2-udledning. 22 Status på Klimaplan Gå til indholdsfortegnelse Status på Klimaplan 23

13 Indsatsområde 6: Erhvervsfremme Handling 6.1: Særlig satsning på miljøog klimaerhverv Resultat I Silkeborg Kommunes erhvervspolitik 3000 nye jobs i 2020 er Energi og Miljø et særligt fokusområde, som omsættes til konkrete aktiviteter i de årlige handleplaner. Mål: Udnytte klimaudfordringens erhvervs- og forretnings mæssige potentialer 6.2: Udvikle Klimanetværk for virksomheder I 2012 har erhvervsilkeborg gennemført et udviklingsforløb for virksomheder indenfor miljørigtigt byggeri. Silkeborg Kommune har været med til at igangsætte projektet Danish Water Concepts, der skal øge virksomhedernes udvikling og produktion af løsninger på de samfundsmæssige udfordringer på vandområdet. Se: Som konkret eksempel kan fremhæves den nye udstykning Gødvad Enge, der skal fungere som demonstrationsprojekt, hvor regnvandsløsninger og andre klima- og miljøredskaber skal afprøves. Er etableret med erhvervsilkeborg som tovholder. Se 24 Status på Klimaplan Gå til indholdsfortegnelse Status på Klimaplan 25

14 Indsatsområde 7: Oplysning og kommunikation Mål: Informere og påvirke til CO2- neutral adfærd Handling 7.1: Klimanetværk for alle relevante aktører 7.2: Involvering af og dialog med aktører om Klimaplan Resultat Var tænkt mobiliseret gennem kampagner og events, men er ikke gennemført. Primært pga. manglende ressourcer til tovholder. Afventer stillingtagen til igangsættelse og organisering af arbejdet med ajourføring af klimaplan. 26 Status på Klimaplan Status på Klimaplan 27

15 Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Layout: Ø&I

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Netværkets sammensætning og metode...1 Kort beskrivelse af undergruppernes

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune Referater fra workshops på KIBS-seminar 27.8.2009 Indhold: Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer... 1 Workshop 2: Planmæssige og organisatoriske udfordringer for klima- og

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere