KONKURRENCEBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCEBETINGELSER"

Transkript

1 KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ordregivende myndighed Udbudsmaterialet Udbuddets omfang Vejledende tidsplan Spørgsmål om udbuddet Tilbudsgivers egnethed Personlige forhold Teknisk og/eller faglig formåen Oplysning om konsortiedannelse og underleverandører Tildeling af kontrakt Nøglepersoner Pris Afgivelse af tilbud Tilbuddets indhold Formkrav Tilbudsfrist Afleveringssted Vedståelsesfrist Alternative tilbud Forbehold Fortrolighed Øvrige forhold Underretning om tildelingsbeslutning Aflysning... 9 Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 2

3 1. Indledning Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Ressourcer inviterer hermed alle interesserede virksomheder til at afgive tilbud på en kontrakt om IT-konsulentydelser i forbindelse med færdiggørelse af Min Lederside i den under pkt. 4 anførte periode. Det bemærkes i denne forbindelse, at Københavns Kommune ikke forpligter sig til at aftage det anslåede antal timer. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i henhold til Lovbekendtgørelse nr om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven). 2. Ordregivende myndighed Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Ressourcer Njalsgade København S Danmark i det følgende kaldet Ordregiveren. 3. Udbudsmaterialet Ud over nærværende konkurrencebetingelser udgøres udbudsmaterialet for udbuddet af følgende dokumenter: Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Kontraktudkast med tilhørende bilag Tilbudsformular Tro og love erklæring vedr. Udbudsdirektivets udelukkelsesgrunde og gæld til det offentlige Erklæring vedr. fælles befuldmægtiget samt solidarisk, direkte og ubegrænset hæftelse Erklæring vedr. underleverandørers ressourcer Projektbeskrivelse Min Lederside Eksempel på LIS/MLS set-uppets sammenhæng Bilagene D og E skal alene benyttes, såfremt ansøgeren benytter underleverandører eller indgår i konsortier. Udbudsmaterialet og efterfølgende supplerende oplysninger vil være tilgængeligt på Københavns Kommunes hjemmeside: Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelt efterfølgende supplerende materiale. Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 3

4 4. Udbuddets omfang Ordregiver ønsker at indgå kontrakt om IT-konsulentydelser til færdiggørelse af projektet med integration med Min Lederside. Projektet med Min Lederside er nærmere beskrevet i bilag F og bilag G. Ordregiver er i færd med at implementere den fælles kommunale portal for ledere, Min Lederside. En integration af Min Lederside og forvaltningens Ledelsesinformations platform og udvikling af denne med andre løsninger er anledningen til udbuddet. Opgaveløsningen i forbindelse med Min Lederside består af sikring af en integration mellem Min Lederside (Drupal) og Ordregivers Ledelsesinformationssystem Targit, der ligger på en SQL server. Der skal udvikles en central løsning i Min Lederside, der producerer nøgletal fra de løsninger, der kører på Ordregivers server, som i XLM filer eksporteres til en server, hvorfra det indlejres i Drupal. Løsningen er bundet til fremstillingen af XML filer fra SSIS pakker, der indeholder nøgletalsinformation fra kildesystemerne, bruger-ident og organisationsforhold og link til nøgletalsanalysen i Targit. Blandt de systemer, som indgår i løsningen, er: KK-org (kommunens organisationssystem af leverandøren kaldet APOS) og AD. IT-konsulenterne skal på Ordregivers opfordring kunne udføre opgaverne på Ordregivers adresse (Njalsgade). I andre tilfælde kan opgaverne løses via fjernadgang. Projektet skal påbegyndes hurtigst muligt efter kontraktens underskift, og integrationen af Ordregivers ledelsesinformationssystem og Min lederside via XML filer skal være funktionelt senest den 1. juli Det er derfor et krav, at der skal kunne tilbydes 250 timer i perioden frem til 1. juli Kontrakten løber fra underskrift af endelig kontrakt til 31. december 2013 med option på forlængelse i op til 3 måneder, og tilbudsgiver skal kunne stille konsulenter til rådighed i hele perioden. Der afregnes på medgået tid, og det estimeres, at der i alt bliver behov for indkøb af i alt ca. 350 timer i perioden frem til 31. december Det bemærkes i denne forbindelse, at Københavns Kommune ikke forpligter sig til at aftage det anslåede antal timer. 5. Vejledende tidsplan Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og -materiale Frist for spørgsmål til udbuddet Svarfrist Frist for modtagelse af tilbud , kl Forventet tilbudsvurdering/beslutning om leverandørvalg Forventet underskrivelse af kontrakten Forventet tidspunkt for aftalens ikrafttræden Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 4

5 6. Spørgsmål om udbuddet Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen om spørgsmål til udbudsmaterialet mv. skal rettes skriftligt til Ordregiverens udpegede kontaktperson, som er: Udviklingskonsulent Rasmus Nørgård Alle henvendelser, der rettes senest 7 dage før tilbudsfristen, det vil sige senest den , vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 7 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, at besvarelse kan afgives senest 3 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 3 dage før tilbudsfristen, det vil sige efter den , vil ikke blive besvaret. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive besvaret skriftligt og offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside: Rettelsesblade om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil tillige blive offentliggjort på hjemmesiden. 7. Tilbudsgivers egnethed Tilbudsgiver skal opfylde nedenstående egnethedskrav for, at tilbudsgiver anses som værende egnet og for, at tilbuddet vil blive taget i betragtning. 7.1 Personlige forhold a) Tilbudsgiver skal angive virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger, hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag B vedlagte Tilbudsformular. b) Tilbudsgiver skal vedlægge tro og love erklæring vedrørende Udbudsdirektivets udelukkelses-grunde og gæld til det offentlige på over kr , hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag C vedlagte formular. Erklæringen må ikke være ældre end 1 måned regnet fra tilbudsfristen. Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 5

6 7.2 Teknisk og/eller faglig formåen a) Tilbudsgiveren bedes redegøre for, at de konsulenter, der tilknyttes projektet med integration med Min Lederside, har erfaring med at konstruere XML filer, SSIS pakker, ETL processer og Targit løsninger. b) Tilbudsgiveren bedes redegøre for, at de konsulenter, der tilknyttes projektet med integration med Min Lederside, kan arbejde i MS-SQL grundværkstøjer og har erfaring med BI-udviklingsopgaver. 7.3 Oplysning om konsortiedannelse og underleverandører a) Såfremt tilbud afgives af flere ansvarlige tilbudsgivere, det vil sige et konsortium eller lignende, skal samtlige oplysninger i punkt 7.1 og 7.2 angives for alle deltagere i konsortiet. b) Tilbuddet skal angive én fælles kontaktperson for alle ansvarlige tilbudsgivere, hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag B vedlagte Tilbudsformular. c) Tilbud afgivet af flere ansvarlige tilbudsgivere skal vedlægges en erklæring vedrørende fælles befuldmægtiget samt solidarisk, direkte og ubegrænset hæftelse, hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag D vedlagte formular. Erklæringen må ikke være ældre end 1 måned regnet fra tilbudsfristen. d) Såfremt tilbudsgiver henviser til andre virksomheders ressourcer, herunder samarbejdspartnere, koncerninterne selskaber og underleverandører, til udførelsen af den udbudte opgave, skal tilbudsgiver dokumentere at kunne råde over disse ressourcer, hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag E vedlagte formular. Erklæringen må ikke være ældre end 1 måned regnet fra tilbudsfristen. 8. Tildeling af kontrakt Tildeling af kontrakt vil ske ud fra kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ordregiveren vil anvende følgende underkriterier i prioriteret rækkefølge: 1. Nøglepersoner 2. Pris 8.1 Nøglepersoner Tilbudsgiver skal stille to navngivne konsulenter ( nøglepersoner ) til rådighed for Ordregiver. Tilbudsgiver bedes dokumentere de uddannelsesmæssige, tekniske og faglige kvalifikationer hos de nøglepersoner, der vil blive tilknyttet opgaven. Endvidere bedes tilbudsgiverne dokumentere disses erfaringer fra lignende opgaver. Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 6

7 Ordregiver lægger vægt på, at tilbudsgiver lader to kvalificerede og erfarne nøglepersoner være ansvarlige for opgaveløsningen. Der lægges vægt på disses tekniske og faglige kvalifikationer samt erfaringer fra lignende opgaver. 8.2 Pris Tilbudsgiver skal angive en timepris for hver af de tilbudte nøglepersoner. Prisen skal angives i danske kroner (DKK) eksklusive moms og samtlige poster i Tilbudsformularen (bilag B) skal udfyldes. Ordregiveren lægger vægt på en lav pris. 9. Afgivelse af tilbud 9.1 Tilbuddets indhold Tilbudsgiver skal afgive sit tilbud i henhold til vedlagte tilbudsformular (bilag B). Til tilbuddet skal være vedlagt den i Bilag C nævnte erklæring samt dokumentation for de tilbudte nøglepersoner og disses kvalifikationer. Tilbuddet skal endvidere, hvor relevant, vedlægges de i Bilag D-E nævnte erklæringer. Vær opmærksom på at få vedlagt samtlige efterspurgte oplysninger, da Ordregiver kan være forpligtet og berettiget til at forkaste tilbud med mangler. 9.2 Formkrav Tilbud skal være på dansk. Tilbuddet skal afgives i 1 papirbaseret original og 1 elektronisk kopi, indscannet i Portable Document Format (PDF). Det originale tilbud skal være underskrevet af en for Tilbudsgiver tegningsberettiget. 9.3 Tilbudsfrist Tilbuddet skal, for at være rettidigt og kunne tages i betragtning, være Ordregiveren i hænde senest: Fredag den kl Afleveringssted Tilbuddet skal afleveres eller sendes (som anbefalet brev eller pakke) til: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Ressourcer Att.: Udviklingskonsulent Rasmus Nørgård Njalsgade 13, receptionen 2300 København S Danmark Tilbuddet skal være mærket: Min Lederside Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 7

8 Vær opmærksom på, at tilbud kun kan afleveres indenfor receptionens åbningstider: Mandag til torsdag og fredag Tilbuddets elektroniske kopi kan afgives på et USB-stik sammen med tilbuddet. 9.5 Vedståelsesfrist Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver og skal vedstås i 3 måneder efter tilbudsfristens udløb. Vedståelsesfristen suspenderes, hvis der indgives klage over nærværende udbud til Klagenævnet for Udbud, indtil klagens endelige afgørelse. 9.6 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud, det vil sige tilbud, der afviger fra den beskrevne opgave. 9.7 Forbehold Enhver tilsigtet eller utilsigtet uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og tilbud har karakter af forbehold, herunder fx forbehold i forhold til kontraktudkastet. Ordregiveren er berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold til udbudsmaterialet, medmindre der er tale om et åbenbart bagatelagtigt forbehold. Ordregiveren er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller andre forbehold, der ikke af Ordregiveren kan prissættes med den fornødne sikkerhed eller ikke er bagatelagtigt. Mindstekrav anses altid for grundlæggende elementer, hvorfor tilbud med forbehold overfor mindstekrav afvises som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer betydelig risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes tilbudsgiver udtrykkeligt angive forbeholdet og redegøre for, hvorfor forbeholdet er taget. 9.8 Fortrolighed Ordregiveren vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgivers tilbud, som tilbudsgiver har angivet som fortrolige forretningsmæssige forhold. I den udstrækning, hvor tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger. Generelle angivelser om konkurrencefølsomhed eller lignende kan ikke forventes tillagt betydning. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Ordregiveren til at videregive oplysninger til tredjemand. Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 8

9 Ordregiveren er til enhver tid berettiget til at anvende oplysninger i den udstrækning, hvor dette er til berettiget varetagelse af Ordregiverens interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til udbuddet. 9.9 Øvrige forhold Tilbudsgiver kan ikke forlange tilbud tilbageleveret fra Ordregiveren, der til gengæld er uberettiget til at anvende tilbuddet i andre sammenhænge end i forhold vedrørende nærværende udbud. Tilbudsgivers omkostninger forbundet med at afgive tilbud under nærværende udbud er Ordregiveren uvedkommende. 10. Underretning om tildelingsbeslutning Alle deltagere i udbudsforretningen vil hurtigst muligt og samtidigt modtage skriftlig underretning om tildelingsbeslutningen. Underretning om tildelingsbeslutningen til den vindende tilbudsgiver er ikke et tilsagn om at ville indgå aftale med tilbudsgiveren, men alene underretning om at tilbudsgiver efter Ordregiverens vurdering har afgivet det vindende tilbud. Der er ingen aftale eller løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet af alle parter. Ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen fritager ikke forbigåede tilbudsgivere fra forpligtelserne i deres tilbud, der fortsat er bindende i overensstemmelse med vedståelsesfristen. Kontrakt skal indgås på grundlag af det vedlagte kontraktudkast (bilag A). 11. Aflysning Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af kontrakt, vil udbuddet kunne aflyses af Ordregiveren. Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 9

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere