Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482"

Transkript

1 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482

2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 6 Apparatoversigt... 6 Opladelige batterityper... 8 Batteritypernes betegnelser... 8 Automatisk detektering af opladningens ophør.. 10 Automatisk afladning Udpakning af apparatet Betjening Opladning af 9 V-blokbatterier Opladning via USB-stikket Oversigt over de omtrentlige opladningstider Sådan tages apparatet ud af brug Bortskaffelse Tekniske data

3 Sikkerhedsanvisninger 2 Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt inden ibrugtagning. Vær opmærksom på advarslerne i brugervejledningen. Gem brugervejledningen, så du altid har den ved hånden. Hvis du sælger apparatet eller forærer det væk, skal brugervejledningen følge med. Elektriske apparater er ikke legetøj Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Apparatet og batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for små børn. Hvis nogen kommer til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Udsæt aldrig batterier for overdreven varme fra f.eks. solskin, ild eller lignende, og forsøg aldrig at skille batterier ad. Emballage skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er kvælningsfare. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet skal bruges.

4 For at undgå, at nogen falder over ledningerne, bør der ikke anvendes forlængerledning. Brug altid kun batterier af samme type til en batteriopladning! Udsæt aldrig apparatet for regn eller fugt! Benyt aldrig apparatet udendørs! Brug kun metalhydridbatterier (NiMH). Brug ikke batterier, der ikke utvetydigt er mærket som værende "genopladelige" eller "rechargeable", i apparatet. Disse batterier kan eksplodere eller lække, og opladeren kan blive beskadiget. Apparatet må kun tilsluttes til en godt tilgængelig stikkontakt V ~ 50/60 Hz. Dæk ikke apparatet til, da det ellers kan blive og opvarmet og beskadiget. Brug kun apparatet ved rumtemperatur. Fejl Træk stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet er beskadiget. Hvis lysnetkablet bliver beskadiget, må apparatet ikke længere anvendes. Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere apparatet. Henvend dig til vores servicecenter eller til et andet egnet værksted. Lad straks en defekt lysnetledning udskifte hos et kvalificeret fagværksted, eller kontakt serviceafdelingen for at undgå farlige situationer. 3

5 Rengøring og vedligeholdelse Fjern apparatet fra stikkontakten, inden det rengøres. Anvend en tør, blød klud til rengøringen. Undgå brug af kemiske opløsnings- og rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen og/eller påskrifter på apparatet. Rengør efter længere tids brug også polerne + og - med en tør klud for at sikre optimal kontakt ved polerne. 4

6 Håndtering af batterier Anvend ikke beskadigede eller korroderede batterier i apparatet. Batterier skal bortskaffes korrekt. Til dette formål findes der passende indsamlingsbeholderen i forretninger, der sælger batterier samt på de kommunale genbrugspladser. Hvis et batteri har lækket, er det meget vigtigt, at du undgår, at batterivæsken kommer i kontakt med huden! Batterivæske kan forårsage hudætsninger! Fjern den lækkede batterivæske med en tør, sugende klud og undgå i den forbindelse kontakt med huden, for eksempel ved bruge handsker. 5

7 Om dette apparat Med dette apparat kan du på samme tid oplade 1-6 NiMH/NiCd-batterier i størrelse AAA/HR03/R03,, 1-6 i størrelse AA/HR06/R6, 1-4 i størrelse C/R14, D/R20 eller V blokbatterier. Du kan også oplade to 9 V blokbatterier sammen med AA/R6 og AAA/HR03/R03, således at der oplades 8 batterier på samme tid. Desuden kan du oplade yderligere eksterne batterier via USB-stikket. Apparatet egner sig ikke til at oplade RAM-celler (batterier) eller primære batterier. Apparatoversigt Displayet A. Batteriet er ca. 25 % opladet B. Batteriet er ca. 50 % opladet C. Batteriet er helt opladet 6

8 Opladeren 1 Kontrol-LED for 9 V-blokbatterier 2 Display 3 +/- poler for 9 V-blokbatterier 4 Drifts-LED 5 + pol 6 USB-opladningsstik 7 - pol 8 Netledning 7

9 Opladelige batterityper Med dette apparat kan du oplade batterier af typerne NiMH (nikkel-metalhydrid) og NiCd (nikkel-cadmium). Opladningsprocessen er den samme for NiMH- og NiCdbatterier. De omtrentlige forventede opladningstider for de enkelte batterityper fremgår af tabellen (se s. 16). Batteritypernes betegnelser I Europa gives batterier deres betegnelser i henhold til IECstandarden. Desuden findes der betegnelser, som er baseret på den amerikanske ANSI-standard. De mest almindelige størrelsesbetegnelser er Micro, Mignon, Baby, Mono og Blok. Den følgende tabel giver dig en oversigt over de mest almindelige størrelses- og typebetegnelser for de batterier, der kan oplades med dette apparat: 8

10 Størrelsesbetegnelser Betegne lse AN- SI/ISO Micro Mignon Baby Mono Blok AAA/R03 AA/R6 C/R14 D/R20 9 V Typebetegnelser Type Micro Mignon Baby Mono NiMH HR03 HR6 HR14 HR20 NiCd KR03 KR6 KR14 KR20 For 9 V-blokbatterier findes der ingen fast IECtypebetegnelse. Ofte bruges den for ikke-opladbare blokbatterier typiske betegnelse 6F22. 9

11 Automatisk detektering af opladningens ophør Dette apparat styrer opladningstiden for batterier af typerne NiCd og NiMH separat. Denne styring er baseret på metoden ( minus Delta U ). Detektering af opladningens ophør med "minus Delta U Tegnet delta bruges i matematikken som betegnelse for forskelle. "Minus Delta U betyder i denne sammenhæng en negativ spændingsforskel. Denne metode til detektering af opladningens ophør udnytter den følgende effekt: Hvis et batteri oplades med konstant strømstyrke, stiger dets spænding permanent. Hvis et batteri er fuldt opladet, når dets spænding imidlertid et maksimum, og ved yderligere strømtilførsel falder spændingen igen en smule. Dette lette spændingsfald detekteres af opladningselektronikken, og opladningen afsluttes. Bemærk Opladningstiden for 9 V-blokbatterier detekteres ikke automatisk. Du kan også beregne opladningstiden for et 9 V-blokbatteri ved hjælp af følgende formel: Opladningstid = (batteriets kapacitet (mah)/ladestrøm (ma)) x 1,5 Eksempel: Du vil oplade et 9 V-blokbatteri med en kapacitet på 100 mah i apparatet (angivet på batteriet). Dette apparat leverer 10

12 en ladestrøm på 70 ma (kan findes i de tekniske data). Som gennemsnitsværdi for ladestrømmen skal du således bruge 70 ma. Formlen ser nu ud som følger: (100 mah/70 ma) x 1,5 = 2 h Opladningstiden må under ingen omstændigheder overskride 2 timer. Bemærk Dette apparat kan ikke detektere opladningens ophør for 9 V-blokbatterier. Forsigtig! 9 V-blokbatteriet skal fjernes efter den beregnede maksimale opladningstid for at undgå, at batteriet eller apparatet bliver beskadiget. Automatisk afladning Dine batterier aflades først automatisk, og derefter oplades de. NiCd-batterier skal aflades inden opladningen for at undgå den såkaldte memory-effekt, hvor batterier, der ikke er helt opladet, kun bevarer deres kapacitet op til niveauet for den seneste afladning. NiMH-batterier påvirkes ikke af memory-effekten. Denne proces styres automatisk af apparatet. Bemærk 9 V-blokbatterier kan ikke aflades med dette apparat! 11

13 Udpakning af apparatet Fjern al emballage. Forsigtig! Lad ikke små børn eller spædbørn lege med folie. Der er risiko for kvælning! Kontroller efter udpakningen, at følgende dele er til stede: Batterilader Brugervejledning og garantidokumenter Sørg for, at apparatet ikke kommer i kontakt med vand, heller ikke dryppende eller sprøjtende vand. apparatet ikke udsættes for stærkt, direkte sollys i længere tid. Betjening Strømforsyningen må kun tilsluttes til en godt tilgængelig stikkontakt V ~ 50/60 Hz. Apparatet foretager nu en kort selvtest, hvor alle LED'er lyser samtidig. 12

14 Følgende display/led-kombinationer er mulige Display LED Forklaring Opladning gennemført; Kontrol-LED'en lyser grønt Regenerering; Kontrol-LED'en blinker skiftevis grønt/rødt Opladning; Kontrol-LED'en lyser rødt. Vigtigt: Opladningsfejl; Kontrol-LED'en blinker rødt Foropladning/test; Kontrol-LED'en blinker grønt Opladning af NiMH- og NiCd-batterier Læg de batterier af typen NiMH eller NiCd, som du vil oplade, i de tilsvarende opladningspladser. Apparatet udfører en test af batterierne inden den egentlige opladning. For at skåne batterierne starter apparatet med foropladningen/regenereringen af batterierne. Bemærk Læg ikke mere end ét batteri i en opladningsplads! Efter ca. to sekunder registreres opladningstilstanden for de batterier, der er lagt i, og opladningen eller afladningen starter. Nu oplades batterierne, og kontrol-led'erne lyser over de opladningspladser, hvor der er placeret et batteri. Opladningstiden for hvert enkelt batteri styres separat. 13

15 Når opladningstiden er forløbet, lyser kontrol-led'en for den tilsvarende opladningsplads grønt, og apparatet skifter automatisk til bevaringsopladningen for at undgå en selvafladning i apparatet. Batterierne kan nu tages ud eller efterlades i apparatet. Opladningstiden afhænger af batteriernes alder og samlede kapacitet. Den maksimale opladningstid i apparatet er 10 timer. Derefter skifter apparatet til bevaringsopladningen. Dette gælder ikke for 9 V-blokbatterier. Hvis apparatet registrerer et forkert eller forkert indsat batteri, blinker kontrol-led'en for den tilsvarende opladningsplads hurtigt rødt. Fjern i så fald straks det pågældende batteri fra opladningspladsen. Afbryd strømforsyningen til apparatet, så snart batterierne er opladet, for at spare strøm. Hvis der ikke er nogen batterier i apparatet, blinker alle kontrol-led'er s rødt. Opladning af 9 V-blokbatterier Sæt et 9 V-blokbatteri, som du vil oplade, på + og - polerne i en af de øverste opladningspladser. Forsigtig! Sørg for, at polerne vender rigtigt. Kontrol-LED'en for 9 V-blokbatterier lyser under opladningen. Fjern 9 V-blokbatteriet, når den optimale opladningstid er nået. Du kan beregne den optimale opladningstid på forhånd med den formel, der er angivet på side

16 Opladning via USB-stikket Du kan også oplade eksterne apparater, der har deres eget batteri, via apparatets USB-stik. Hvis du vil gøre det, skal du blot tilslutte apparatet til et USB-kabel og tilslutte USB-kablet med opladeren. Sørg for at koble det eksterne apparat fra laderen, så snart det eksterne apparat er helt opladet. 15

17 Oversigt over de omtrentlige opladningstider Batterity pe NiCd/ NiMH Batteris tørrelse AAA AA C D 9 V Kapacitet mah mah mah mah mah Opladnin gstid 0,9 2,5 timer 1 3,5 timer 2,5 5,5 timer 2,5 6 timer 2 4 timer Opladningstiden afhænger af batteriernes alder og samlede kapacitet. Den maksimale opladningstid i apparatet er 10 timer. Derefter skifter apparatet til bevaringsopladningen. Sådan tages apparatet ud af brug Når du ikke længere bruger apparatet, skal du koble strømforsyningen fra stikkontakten. Fjern eventuelle batterier fra apparatet, og opbevar apparatet på et tørt sted. 16

18 Bortskaffelse Emballage Dit apparat er placeret i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er lavet af råstoffer og kan således genbruges eller bringes tilbage i råstofkredsløbet. Apparatet Når apparatet har nået slutningen af dets levetid, må det under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du bortskaffer apparatet på en miljømæssigt korrekt måde. Batterier Batterier skal bortskaffes korrekt. Til dette formål findes der i butikker, der sælger batterier, samt på kommunale indsamlingssteder tilsvarende beholdere til bortskaffelse. Du kan få flere oplysninger hos dit lokale renovationsselskab eller hos din kommunalforvaltning. 17

19 Tekniske data Input Ladestrøm V ~ 50/60 Hz, 30 W 4 x C,D /DC 1,2 V ca ma 6 x AAA / DC 1,2 V ca. 500 ma 6 x AA/DC 1,2 V ca ma 2 x DC 9 V ca. 70 ma USB 5 V ca. 500 ma maks. Vedligeholdelsesladestrøm NiMH/NiCd DC 1,2 V ca ma Med forbehold for tekniske ændringer! 18

20 MEDION Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Tel: (+45) Fax: (+45) /12 Homepage: MSN

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN.

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere