Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012"

Transkript

1 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

2 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først og fremmest øge det faglige niveau og sikre, at børnene får lyst til at lære mere. Digitaliseringen skal også sikre, at børnene bliver klar til at kunne begå sig i et moderne og globaliseret samfund, hvor it er et grundvilkår. Norddjurs Kommune ønsker at være på forkant med udviklingen ved at udnytte og udvikle børnenes viden i brugen af digitale læremidler 1. For at fremme udviklingen af børnenes faglige, sociale og personlige udvikling, skal der derfor tages vare på den lærings- og motivationskraft, der ligger i brugen af it. I Norddjurs Kommune understøttes dette ved udarbejdelsen af politik for it og læring, der i sin vision, strategiområder og indsatser sikrer, at alle børn bliver digitalt kompetente brugere af ny teknologi, der understøtter læringen. Kompetencer inden for it er vigtige færdigheder på linje med at kunne læse, skrive og regne. Den traditionelle opfattelse af, at den hellige gral er vel forvaret, hvis blot skolerne og dagtilbuddene bliver udstyret med den nyeste teknologi, holder ikke. Det er blot et skridt på vejen Norddjurs Kommune har ved udarbejdelsen af politikken lagt vægt på, at den har baggrund i nyere forskning og undersøgelser. Målgruppe Målgruppen for politikken er alle børn i skoler, SFO og dagtilbud samt de personer, der arbejder med hele skole og dagtilbudsområdet. Det betyder forældre, lærere, pædagoger, ledere, PPR-medarbejdere og konsulenter med videre i skole- og dagtilbudsområdets centrale stab. Læsevejledning Politikken består af 3 dele. Visioner: En udpegning af retningen for politikken i Norddjurs Kommune. Strategiområder: En beskrivelse af de områder, der er valgt at fokusere udviklingsarbejdet på i bestræbelserne på at opfylde visionerne. Hovedindsatser: En præcisering af de væsentligste udviklingsinitiativer, der fastlægger det konkrete indhold i politikken. 1 Med digitale læremidler menes alle medier software og hardware (tablets, smartphones, bærbare computere mv.) der indgår i læringssammenhænge, hvor der er et kendt og anerkendt mål. 2

3 Visioner Norddjurs Kommune har følgende vision for digitaliseringen af skoler, SFO og dagtilbud: Alle børn og unge i Norddjurs Kommunes dagtilbud, SFO og skoler skal opleve, at digitale læremidler er en nødvendig og integreret del af deres læring, og at disse bidrager til deres faglige, personlige og sociale udvikling. De digitale læremidler skal bidrage til, at der skabes en læringskultur i skoler, SFO og dagtilbud: som giver børnene og de unge lyst til at lære mere. som giver børnene og de unge mulighed for at lære på mange måder. som giver børnene og de unge mulighed for at lære sammen med andre, der fysisk kan befinde sig andre steder. som ændrer de læremidler, der bruges i skoler, SFO og dagtilbud. som ændrer måden, børnene og de unge lærer på. som ændrer måden, lærerne underviser på. som ændrer måden, pædagogerne er sammen med børnene på. som ændrer læringsindholdet. Visionen har fokus på: at styrke børnenes faglige, social og personlige udvikling. at sikre, at børnene bliver informations- og mediekompetente, så de kan forholde sig kritisk til mængden af og indholdet i de informationer, som nutidens medier stiller til rådighed. at ny teknologi anvendes til videndeling, samarbejde og innovation. at sikre, at børnenes kompetencer som brugere af it og ny teknologi i fritiden inddrages i skoler, SFO og dagtilbud. at it og ny teknologi anvendes til at fremme inklusionsindsatsen. 3

4 Strategiområder og hovedtyper af indsatser Med afsæt i visionen, nyere forskning og undersøgelser på området vil digitaliseringsindsatsen tage udgangspunkt i nedenstående fire strategiområder og de dertil hørende hovedindsatser. Digitale kompetencer i hverdagen Traditionelt set har formgivningen af undervisnings- og læreprocesser været lærerens eller pædagogens domæne. Samtidig har lærebogen i skolen været det selvfølgelige omdrejningspunkt for undervisningsformen, hvor den viden, børnene og de unge skulle tilegne sig, blev præsenteret. It har været opfattet som et værktøj og læringen med it har været et supplement og ikke integreret i Fremtidsscenarie for Ida i 7. klasse: faget. I nutidens samfund, hvor it er en forudsætning og et grundvilkår, er dette ikke længere en selvfølge. Der findes i dag mange forskellige digitale læremidler og platforme, hvor viden ikke er afgrænset og bundet til fagenes/læreplanernes læringsmål. Børnene og de unge er aktive og skabende medspillere i jagten på at blive klogere og lære mere. De er med til at sætte mål, planlægge og tilrettelægge undervisnings- og læreprocesserne samt med til at fortage valg omkring brugen af digitale læremidler. Denne arbejdsform har karakter af projektorienteret læring, hvor læreren og pædagogen i rollen som fødselshjælper opmuntrer børnene til at være nysgerrige og opsøgende for at skaffe sig viden. Læreren og pædagogen er metodeansvarlige for denne læring og bruger mange forskellige teknikker og værktøjer, så børnene når læringsmålene. Den digitale udvikling stiller øgede krav til læreren og pædagogen. For det første skal de give plads til børnenes og de unges skabertrang, virkelyst og kreativitet. For det andet kræver brugen af de mange digitale læremidler en anden viden, stor refleksion og selektiv tænkning af pædagogen og læreren, hvis læringsmålene skal nås. For det tredje skal læreren og pædagogen trænes i at kunne navigere i mængden af informationer. 4 I engelsk arbejder klassen med Young Danes. Ida og gruppen er i gang med at bearbejde og analysere de informationer, de har fundet på nettet. Hvad skal med og hvorfor? Ida spørger læreren, om det er okay at gå videre nu. Ida indtaler det valgte på sin mobil, og arbejdet med at koble speak med en film fra Youtube går i gang. Gruppens produktion skal udover at formidles til årgangen også uploades på klassens blog. Fremtidsscenarie for Albert på 4 år, der går i børnehave:.. Børnene på Alberts stue går en tur i skoven. Ude i skoven finder de en masse små biller, som de samler i krukker med forstørrelsesglas på. De sidder i skovbunden og kigger på de forskellige biller. Pædagogen finder ipad en frem, og de finder billeder af billerne på nettet. Billerne har alle mulige sjove navne, som børnene griner af. Albert spørger, om nogle af billerne er giftige, ligesom edderkopper og slanger kan være. Pædagogen søger efter giftige biller på nettet, og de snakker om, hvilke biller der lever i Danmark, og hvilke der lever i udlandet. Inden de skal med bussen hjem, tager pædagogen billeder af billerne og børnene, der leger i skoven. Billederne bliver lagt på børnehavens intra, så forældrene kan snakke med børnene om turen, når de kommer hjem.

5 Det betyder, at lærerne og pædagogerne har brug for mere viden om mulighederne for at anvende it i læringen og om udvikling af nye it baserede læringsformer. Det gælder i forhold til integration af it i fagene generelt, i forhold til udformning af undervisning og læring it didaktik og i forhold til it platforme og udstyr til børn og unge, herunder børn med særlige behov. Kravene er i høj grad skærpet for den enkelte og for samfundet generelt, og det smitter af på skoler, SFO er og dagtilbud. Den nødvendige kompetenceudvikling skal sættes ind i et digitalt perspektiv, der sætter lærerne og pædagogen i stand til reelt at inddrage it i børnenes og de unges læring. Kompetenceudvikling skal derfor tilrettelægges som aktionslæring og tage udgangspunkt i hverdagen i skoler, SFO,er og dagtilbud. Hovedtyper af indsatser It didaktisk design: Alle medarbejdere skal have en forståelse af og indsigt i, hvad den nye formgivning af undervisnings- og læreprocesser betyder for skolen, SFO en og dagtilbuddets læringskultur, deres fag og den undervisningsmetodik, det kræver. It kompetenceplan: Der skal udarbejdes en it kompetence- og uddannelsesplan for alle skoler, SFO og dagtilbud i Norddjurs Kommune. Kompetenceudvikling af pædagogiske it vejledere: Der skal igangsætte it kompetenceudvikling i praksisnære forløb / aktionslæring for 1-3 pædagogiske it vejledere på alle skoler og i alle dagtilbud. It kompetenceudvikling: Der skal igangsættes it kompetenceudvikling i praksisnære forløb/ aktionslæring for alle pædagoger og lærere. Fælles vejledermoduler: Ressourcepersonerne på skolerne skal have et fælles vejledermodul, der sikrer, at de besidder it og mediekompetencer, som omfatter informationssøgning og indsamling, produktion og formidling, analyse og kommunikation, videndeling og samarbejde samt et fælles vejledermodul, der omhandler rollen som vejleder. Mediepatruljer: Der skal etableres mediepatruljer på alle skoler og i alle børnebyer. Mediepatruljer / it guider på alle niveauer består af elever, som besidder specifikke og anvendelige mediekompetencer på forskellige områder ex. anvendelse af movie maker, brugbare apps og muligheder i skyen. Mange børn og unge har vidtgående mediekompetencer fra deres brug af digitale medier i fritiden, andre har måske brug for oplæring af den pædagogiske it vejleder. Pædagogisk it konsulent: Der skal ansættes en pædagogisk it konsulent på åremål for at fremme implementeringen af nærværende politik. 5

6 Fysiske rammer, digitale læremidler og tilgængelighed Det er en vigtig forudsætning for integration af it i børn og unges læreprocesser, at de fysiske rammer og valget af digitale læremidler er begrundet i pædagogik. Digitale læremidler software. Det er vigtigt, at de forskellige programmer, apps og abonnementer er til rådighed på alle skoler og i alle SFO er og dagtilbud. Det skal være klart for den enkelte, hvad der er til rådighed, og der skal foretages fælles indkøb. På den måde sikres det, at ressourcerne udnyttes optimalt, og mulighederne for samarbejde og videndeling øges. Digitale læremidler hardware. Der skal være let tilgængelig adgang til de digitale læremidler både i skolerne og dagtilbuddene. I skolerne er det et mål at opnå en 1-til-1-fordeling af enheder. Det vil sige, at samtlige elever og lærere på skolerne råder over minimum én enhed (ex. en tablet eller bærbar computer). Hvis eleven eller læreren ikke råder over en privat enhed, skal skolen stille en sådan til rådighed eksempelvis ved personligt udlån. I dagtilbuddene er det et mål, at hver stue og personalerum samt hver legestue har adgang til tablets og bærbare computere. Interaktive tavler. Der skal være interaktive tavler til rådighed for undervisningen, da tavlerne giver mulighed for at formidle stoffet via mange kanaler, så undervisningsformen bliver varieret og differentieret. Med de interaktive tavler har underviseren også mulighed for at tilgodese den enkelte elevs læringsstil og skabe et flow i undervisningen ved hurtige skift fra tekst til billede til lyd og hermed fastholde opmærksomheden på et fælles oplæg, et fælles tema eller en fælles oplevelse. Infrastruktur. Brugen af digitale læremidler forudsætter, at der skabes en velfungerende it infrastruktur. Det vil blandt andet sige, at der på alle skoler og i alle dagtilbud skal være adgang til et stabilt og sikkert trådløst netværk med tilstrækkelig kapacitet. Det er vigtigt, at it infrastrukturen er velfungerende, så den ikke bliver en barriere, et irritationsmoment eller en sovepude for brugen af digitale læremidler. I forbindelse med etableringen af den nødvendige it infrastruktur på dagtilbudsområdet er det ideelt at tænke fremadrettet og innovativt ved at overveje de muligheder, der ligger i skyen. Det betyder, at programmer, abonnementer, apps og eget produceret materiale ikke skal hentes fra en central server i kommunen, men er tilgængelige alle steder. 6

7 Hovedtyper af indsatser Analyse af behovet for hardware på skoler: Behovet for nødvendigt indkøb af hardware til skoler og SFO er skal analyseres, hvor elevernes mulighed for at medbringe deres egen private enhed medtænkes. 1-til-1-fordeling: Det skal på skoler sikres, at alle elever og lærere har adgang til en enhed (tablet eller bærbar computer) i forbindelse med kompetenceudviklingen. Hvis eleverne ikke selv har adgang til en privat enhed, skal skolen have mulighed for at stille en sådan til rådighed gerne som et privat udlån. Interaktive tavler: Hvert læringsrum i skolen, hvor det fagligt kan begrundes, skal udstyres med en interaktiv tavle. Trådløst netværk: Alle skoler, SFO,er og dagtilbud skal have adgang til et stabilt og sikkert trådløst netværk med tilstrækkelig kapacitet. Programmer, apps og abonnementer: Det skal være klart for alle, hvilke fælles programmer, apps og abonnementer, der er til rådighed. Fælles indkøb: Der skal foretages fælles indkøb, så ressourcerne udnyttes optimalt og mulighederne for videndeling optimeres. Infrastruktur i dagtilbuddene: Behovet for en opdateret infrastruktur i dagtilbuddene skal afdækkes, og det bør overvejes at flytte dette område ud i skyen. 7

8 Pilotprojekter og videndeling Norddjurs har allerede gode erfaringer med pilotprojekter, der kan bidrage til at forankre it og læring i skoler, SFO er og dagtilbud ved at skabe rum for eksperimenter og åbne op for videndeling og samarbejde. Det er vigtigt, at der fortsat igangsættes pilotprojekter, der har til formål at udvikle og afprøve forskellige initiativer, der understøtter den nærværende politik og vision. Pilotprojekterne skal have fokus på samarbejde med eksterne deltagere, eksempelvis videregående uddannelser og erhvervslivet. På den måde kan børnene og de unge bruge deres teoretiske viden på at udtænke og udvikle praktiske løsninger på aktuelle og konkrete problemstillinger. Vi skal udtænke og udvikle praktiske løsninger på aktuelle problemstillinger i stedet for at løse fiktive problemstillinger Pilotprojekter muliggør, at skoler, SFO er og dagtilbud kan lære og drage nytte af hinandens erfaringer med integration af it i børnenes og de unges læring. De gode eksempler skal fremhæves, således at lærernes og pædagogernes viden og erfaringer kan deles globalt og lokalt. Det betyder, at der skal skabes en harmonisering af de mange forskellige videndelingsplatforme, der bruges af skoler, SFO er og dagtilbud i Norddjurs Kommune. En fælles kommunikations- og videndelingsplatform kan være med til at fremme og effektivisere det daglige arbejde samt styrke samarbejde og videndeling på tværs. Endvidere fremmes og lettes samarbejdet med forældrene. Vi skal udnytte vores teoretiske viden i praksis Børnene og de unge skal involveres i at producere ny viden og nye løsninger. Altså en bevægelse fra at være passive og modtagende til at være aktive og skabende Videndeling bør også foregå lokalt i praksisnære sammenhænge i fællesskab med kolleger. Teamsamarbejdet skal have fokus både på praktisk tilrettelæggelse af læreprocesserne og på refleksion - eksempelvis over valget af digitale læremidler. Det betyder, at teamet på en systematisk måde kan afprøve digitale læremidler inden for det enkelte fagområde og på tværs af skoler. SFO er og dagtilbud. 8

9 Hovedtyper af indsatser Pilotprojekter: Der skal igangsættes pilotprojekter, der kan bidrage til at forankre it og læring i skoler, SFO er og dagtilbud. Disse kan også medvirke til at skabe videndeling på tværs. Et eksempel kan være, at man går fra bøger i papirformat til at anvende e-bøger og i-bøger. Harmonisering af videndelingsplatforme: Der skal etableres en kommunal udviklingsgruppe, som skal udvælge en videndelingsplatform, der tilgodeser hele skole- og dagtilbudsområdet (skoleintra, Infoba, Fronter mv.) Videndeling: Der skal etableres en formaliseret erfaringsudveksling omkring udviklingsprojekter. Det er vigtigt, fordi læring skal være et væsentligt fundament for vores udviklingsprojekter og fordi der ikke er råd til at gøre de samme erfaringer flere gange. Fælleskommunal videndeling for vejledere: Der skal fastlægges rammer og indhold for fælleskommunal videndeling for alle vejledere (skolebibliotekarer, pædagogiske it vejledere, matematikvejledere etc.) Teamsamarbejdet: Kollegial og forpligtende faglig videndeling skal formaliseres for at styrke og kvalificere den enkelte leder og medarbejders viden om metodik, digitale læremidler og muligheder. Revurdering af it vejledernes funktion: It vejleder funktionen skal revurderes, og den skal opdeles i en it teknisk funktion og en pædagogisk it vejleder funktion. Det betyder, at de pædagogiske it vejledere skal have fokus på læreprocesserne, mens de tekniske opgaver kan løses af en it servicemedarbejder. 9

10 Dynamisk og vedvarende proces et fælles ansvar Formuleringen af nærværende politik er starten på en vedvarende forandrings- og udviklingsproces. Den kræver løbende opfølgning og opmærksomhed fra både kommunalbestyrelse, forvaltning, institutioner, skoler og forældre, hvis visionen om it og læring skal lykkes. Forældrene har en central rolle i at understøtte børnenes it kompetencer i fritiden og være en del af børnenes og de unges virtuelle liv. De skal eksempelvis bevidstgøre børnene og de unge om tiden, de bruger på nettet, deres færden på nettet og brugen samt misbrugen af de sociale medier. Ledere af skoler, SFO er og dagtilbud har en betydningsfuld rolle for it og læring. Lederteamet skal sammen med udvalgte ressourcepersoner gå forrest i forhold til den digitale udvikling. De skal sætte it og læring på dagsordenen på alle niveauer og skabe sammenhæng mellem skolens mål og nærværende politik. Hovedtyper af indsatser Projektgruppe: Der skal etableres en projektgruppe af ledere fra skoler, SFO er og dagtilbud, ressourcepersoner (pædagogiske it vejledere, skolebibliotekarer, læsevejledere, matematikvejledere, AKT vejledere m.fl.) og skole- og dagtilbudsområdets stabsmedarbejdere. Gruppen har som opgave at formidle politikken for it og læring, øge kendskabet til it didaktisk design, lokale projekter mv. Projektgruppen har derudover til opgave at være sparringspartner for skolerne, SFO erne og dagtilbuddene i den løbende udvikling på medieområdet. Ledelsen skal gå forrest: Ledelsen skal sætte politik for it og læring på dagsordenen lokalt og skabe rammer for den it pædagogiske linje i skoler, SFO er og dagtilbud. 10

11 Implementering De enkelte skoler, SFO er og dagtilbud skal på baggrund af politikken udfærdige en implementeringsplan med klare milepæle og målepunkter, der kan danne grundlag for en meningsfuld og effektiv implementering samt målopfølgning herunder kompetenceudvikling. I et samarbejde mellem skole- og dagtilbudschefen og hver aftaleholder vil det blive prioriteret i hvilken udstrækning, i hvilken rækkefølge og på hvilke vilkår, ovennævnte indsatser skal implementeres. Implementeringen af politikken skal planlægges, gennemføres og evalueres som en del af kommunens generelle aftalestyring med aftaleholderne og som en integreret del af forældrebestyrelsernes arbejde. Afrapporteringen skal finde sted gennem kvalitetsrapporter og de faglige kvalitetsoplysninger, og vil foregå under hensyntagen til forskelle i de enkelte skoler, SFO er og dagtilbuds forudsætninger, lokale ordninger og allerede igangsatte udviklingsinitiativer. Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen Skole- og dagtilbudsområdet Torvet Grenå Tlf

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Politik for folkeskolens 7. 10. årgang. Norddjurs Kommune 15. maj 2012

Politik for folkeskolens 7. 10. årgang. Norddjurs Kommune 15. maj 2012 Politik for folkeskolens 7. 10. årgang Norddjurs Kommune 15. maj 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer og indhold i folkeskolens 7. 10. årgang, der giver de unge et solidt afsæt for at mestre

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Bind 2: Implementering

Bind 2: Implementering Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 2: Implementering Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

It i undervisning og læring

It i undervisning og læring It i undervisning og læring En ny folkeskole 2 It i undervisning og læring It i undervisning og læring Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

BIBIT. Læringscenteret som skoleudviklingspartner

BIBIT. Læringscenteret som skoleudviklingspartner BIBIT Læringscenteret som skoleudviklingspartner - eller skolebiblioteket som afviklingspartner? Lærer nød nøgen kvinde at spinde? 1959 1980 Hvordan kan vi fremme det? Høj grad af elevindflydelse på

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

TRIM modeller - dagtilbud

TRIM modeller - dagtilbud Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - dagtilbud Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Mål og målemetoder side 5

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune.

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. 1 - Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr (3) Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. Vi er positivt stemt for strategien om digitale værktøjer

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Den Digitale Skole Det Digitale Sprogcenter. Hvad hvorfor hvordan?

Den Digitale Skole Det Digitale Sprogcenter. Hvad hvorfor hvordan? Den Digitale Skole Det Digitale Sprogcenter Hvad hvorfor hvordan? Sprogcenter Hellerup 27.3.2012 Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring Vejle Kommune madbo@vejle.dk www.madsbokristensen.dk Denne PPT ligger

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus.

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus. Læringprojekt multimodalitet, 4.årgang - et samarbejde mellem Hatting skole, Torsted skole og Pædagogiske UdviklingsCenter BØRN OG UNGE Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Jyllandsgade 16 8700 Horsens

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør selvevaluering af PÆDAGOGISK KONSULENTORDNING FORMÅLET ER - at bidrage til skolernes og lærernes overvejelser og kvalificering af deres kerneydelser overfor eleverne, kollegerne, forældrene og den omgivende

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

INSPIRATIONSOPLÆG FOR EN IT-STRATEGI PÅ 0-18 ÅRSOMRÅDET

INSPIRATIONSOPLÆG FOR EN IT-STRATEGI PÅ 0-18 ÅRSOMRÅDET INSPIRATIONSOPLÆG FOR EN IT-STRATEGI PÅ 0-18 ÅRSOMRÅDET Børne- og Skoleudvalgets møde den 20. marts 2014 Indhold 1. Fremtidens (digitale) kompetencer... 2 2. Digitale læremidler som pædagogisk it i dagtilbud

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Evaluering af strategien: Pædagogisk og didaktisk digitalisering. Maj 2015.

Evaluering af strategien: Pædagogisk og didaktisk digitalisering. Maj 2015. Evaluering af strategien: Pædagogisk og didaktisk digitalisering. Maj 2015. Dagtilbud og Skole Assens Kommune 2013 2014 2015 INDLEDNING I 2013 blev der udarbejdet en fælles kommunal digitaliseringsstrategi:

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Digitalt det er for børn

Digitalt det er for børn Digitalt det er for børn IT-strategi på dagtilbudsområdet i Vejle Kommune Af Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbud Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år fremgår det: Alle børn skal udforske

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere