Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen"

Transkript

1 Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var det en arvesag, der var skyld i, at den skiftede ejer. I præsteindberetningen til Ole Worm i 1638 nævnes Enkelund som en enestegård, den lå altså ikke i fællesskab med andre gårde men havde sine agre samlet omkring gården i modsætning til landsbygårdene, der havde deres agre spredt imellem hverandre. Enkelund var delt i to halvgårde med hver sin fæster, den ene halvgård stod øde ved matrikuleringen i 1662 og var som følge deraf tildømt hans kongl. majestæt. Den havde tilhørt Henrik Thott til Boltinggård, han var søn af Henrik Belows datter Sophie Below, og han har sikkert fået halvgården som arv. Fæsteren hed Christen Nielsen, men det er tvivlsomt, at han har boet der, for den kaldes ganske øde. Det er sikkert krigen , der har været skyld i det. Den halvgård, der var i drift, havde Morten Nielsen som fæster. Efter oplysninger i et pantebrev tilfaldt den Thyge Below som arv efter hans faster Maren Below. Han fremviste en arvelodseddel dateret Århus d. 9. febr Maren Below skal være Marie Below, der var ejer af Hastrup, hun døde d. 9. sept på Lisbjerggård. I pantebrevet, der er dateret Middelfart d. 8. juni 1661, pantsatte Thyge Below halvgården til slotsskriver Johan Michelsen på Hindsgavl for et lån på 400 rigsdaler. Med i pantet var en gård, Vester Harild. Sådan kom gården til Johan Michelsen, der siden blev borgmester i Middelfart. Da han døde blev gården splittet op i flere arveparter, og det var først, da Hans Kaas blev ejer af Hastrup, at halvgården igen blev samlet under Hastrup. D. 8. maj 1694 købte Hans Kaas en fjerdedel af halvgården i Enkelund af skomager Henrich Balch i København. Han havde arvet den efter sin afdøde svoger Johan Michelsen. D. 3. juli 1694 købte Hans Kaas en halvpart af halvgården af Jacob Hjort, der var sognepræst til Guldbjerg og Sandager. Den var tilfaldet ham og hans kone Mette Bang efter Johan Michelsen. D. 8. marts 1695 købte Hans Kaas den sidste fjerdepart af direktørerne for Hellig Gejstes Hospital i København, der solgte for en af deres lemmer Lisabeth Michelsdatter, der havde arvet den efter sin bror Johan Michelsen. I alle 3 skøder var der en tilsvarende part med af Vester Harild. Hartkornet for denne halvgård var 3 tdr. 2 skp. 2 fkr. 2 alb. indtil Landgilden var 1 fjerding smør, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre, 2 høns og 1 rigsdaler gæsteri. Udsæden var 1 td. rug og ½ td. byg, og der avledes 2 læs hø. Den anden halvgård var lidt mindre, nemlig 3 tdr. 1 skp. 0 fkr. 2 alb. Landgilden var 3 harbopund smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 1 skp. gåsehavre. Udsæd og høavl var som på den anden halvgård, men som omtalt var den øde. Senere er der en bemærkning om, at Otto Knudsen havde den i leje, det var nok mest græsningen, han var interesseret i. Han boede i Nørre Kollemorten og var herredsfoged for Nørvang herred. Udlejningen skete fra Koldinghus, hvor amtmanden sørgede for at få lidt indtægter af kongens ødegods. Den halvgård, der var i drift, fik en ny fæster lige efter matrikuleringen. Det var Frands Iversen, der nok var født omkring 1610 til 20, han fik nemlig en søn som medfæster, han hed Peder Frandsen og var født i Frands Iversen nævnes sidste gang i I 1683 blev Enkelund omvurderet til den ny matrikel. Den øde halvgård blev anset for "værst" for al jordens vedkommende, det vil sige, at der kunne sås byg efter staldgødning og derpå et par rugafgrøder, så skulle jorden hvile 5-10 år. Græsning og høavl var som før, men hartkornet blev nedsat til 2 tdr. 1 fkr. 1 alb. Den var stadig øde og tilhørte kongen. Peder Frandsens og Frands Iversens part blev vurderet på samme måde og fik sit hartkorn nedsat til 2 tdr. 1 alb. I 1687 kom der en skatteliste, hvor de opgav deres besætning til 2 foler under 3 år, 2 kvier under 2 år og 2 får. I samme liste oplystes, at Peder Frandsen var gift med Johanne Andersdatter. De blev begge meget gamle, Peder Frandsen døde i Enkelund i 1730, 84 år gl. Johanne opholdt sig derefter hos datteren Birgitte, der var gift med Christen Pedersen Hole i Thyregodlund, og hun fik sit underhold dels af ham dels af Maren Jensdatter i Sejrup, der var enke efter Johannes og Peder Frandsens søn Iver Pedersen. Johanne døde i 1733, hun var født i I den færdige matrikel i 1688 blev gårdens hartkorn fastsat til 2 tdr. 1 skp. 1 alb. Den øde halvgård blev ansat til 2 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1 alb. Efter at gården var kommet under Hastrup, nævnes den jævnligt i jordebøgerne og andre steder. I skattelisten for stod Peder Frandsen alene som fæster, men det vides ikke, hvornår hans far døde, kirkebogen begynder i I 1711 var Peder Frandsens søn Iver Pedersen blevet fæster sammen med faderen, men det er muligt, at der har været 2 sønner med samme navn, den ene blev allerede i 1708 gift med Maren Jensdatter i Nørre Kollemorten og bosatte sig i Sejrup. Den anden med samme navn boede i Hesselbjerge. Den første var født i 1682, den anden i Endnu i 1723 stod Peder Frandsen i Hastrups jordebog, men der er noget, der tyder på, at jordebogen har været forældet. D. 17. maj 1702 kom der en specifikation over det gods i Koldinghus amt, der tilhørte kongen og stod uden fæstere. I Thyregod sogn var der en halvgård i Thyregod by, 2 gårde, 2 halvgårde og 3 bol i Vester Sejrup (Dørken), Krogsgård, der senere indgik i Lønå og endelig den halve gård i Enkelund, som Christen Nielsen havde boet på. Peder Frandsens søn Mads Pedersen, kaldet Mads Enkelund, overtog fæstet efter faderen. Han var født i 1686 og gift med

2 Maren Pedersdatter. Mads døde allerede i 1729, og 3 uger efter døde Iver Pedersen i Sejrup. Enke Maren Pedersdatter blev d. 21. febr trolovet med Christen Andersen fra Hedegård i Ejstrup sogn, og d. 24. juni blev de viet. Mads Enkelund havde 2 døtre, Maren blev gift med Niels Jacobsen fra Dørken, den anden Johanne blev gift med Niels Sørensen fra Ullerup. I fattigprotokollen, der er ført fra 1732, optræder Christen Andersen som bidragyder med 1 skp. rug, 1 fkr. malt og 2 skilling årligt. Det var normalt for en halvgård, enkelte år måtte han af med lidt mere, andre år slap han med mindre, det afhang af de fattiges antal. I 1745 stod det sløjt til, Christen Andersen skulle kun bidrage 2 fkr. rug men fik nedslag til 1 fkr. på grund af uformuenhed, som der står. Niels Jacobsen i Dørken gik det værre for, han blev afsat fra fæstet under Rørbæk. Fra den tid gik det igen normalt for Chr. Andersen. I 1750 døde Maren Pedersdatter, 55 år gl. Året efter blev Chr. Andersen trolovet med Maren Jensdatter fra Uhre i Brande sogn, d. 27. juni 1751 blev de viet i Thyregod kirke efter tilladelse fra præsten i Brande. Samme dag blev Dorthe Madsdatter viet til Christen Jensen fra Kollemorten, måske var hun datter af Mads Enkelund, hun var husholderske på Rørbæk i Christen Andersens datter Mette blev forøvrigt gift samme år, d. 13. okt. blev hun viet til Ole Nielsen fra Ullerup. I 1756 var Christen Andersen forarmet efter præstens udsagn og slap for at yde korn til de fattige, men han rettede sig igen. Fra 1744 havde han sikkert hele Enkelund i fæste. Der var sket det, at Christian den Sjette d. 3. juli 1744 på Hirschholm slot havde udstedt et skøde til Ide Sophie Gedde på Hastrup, på en halvgård i Enkelund, forhen beboet af Chr. Nielsen, med htk. 2 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1 alb. Skødet omfattede også Krogsgård. Efter Hastrups jordebog var Chr. Andersen fra 1761 fæster af Enkelund 1 og 2 sammen med sønnen Mads Christensen, der var født i 1731 og typisk opkaldt efter Marens første mand. Mads var gift, men konens navn nævnes ingen steder. De fik datteren Maren i 1762 og Anne Elisabeth i Christen Andersen døde i 1765 og blev begravet d. 24. juni, 62 år gl. Mads Christensen afstod samtidigt fæstet og forlod Enkelund, og en ny mand kom til, og samtidig blev Enkelund sæde for birkedommeren på Hastrup. Han hed Lauritz Schytte, og han havde i 1764 afløst birkedommer Høeberg, der var død i Ullerup samme år. D. 26. april 1769 udstedte Schytte et pantebrev, hvor han påberåbte sig at have købt Enkelund af Anders Bagger på Hastrup, og denne havde også d. 26. april 1767 fået lov til at lade Enkelund udgå af pantet for et lån hos Joh. Bentzon på Sohngårdsholm. Schytte døde i 1770, 37 år gl. uden at skødet var blevet tinglæst. Birket fungerede i endnu 4 år med en sættedommer, og så blev det nedlagt. Det mærkelige er, at Enkelund ikke gik tilbage til Hastrup men til Baggers svigerfar Anders Nielsen Wong, tidligere ejer af Hastrup, men nu fæster af en fjerdepartsgård i Brande by. Først da Anders Nielsen blev fæster af Vesterdam i Kokborg, solgte han Enkelund til Bagger. Skødet er dateret d. 30. april 1771 og omfatter en del gårde i andre sogne, Enkelund nævnes med en ny fæster, Christian Pedersen, der sikkert er kommet efter Christen Andersens død, Schytte skrev ialtfald, at gården var bortfæstet. Christian Pedersen var født i Kokborg i 1738, døbt hjemme og fremstillet i kirken d. 14. sept. Hans forældre Peder Christensen og Anne Nielsdatter flyttede samme år til Odderbæk. Christen Andersen og søn havde svaret 8 rigsd. i landgilde og gjort 6 spanddage hoveri. Christian Pedersen måtte af med 10 rigsd. i landgilde, men hoveriet blev nedsat til 1 ægt på 7-8 mil og 2 spanddage i høst med 2 mand og plidsgerning efter omgang. Fattigprotokollen blev ført af pastor Niels Galthen Bering fra 1763, og det gjorde han ikke meget ud af, så der er ikke mange oplysninger at hente. Da Berings første kone, der var enke efter ostindienfarer kaptajn With, var død, og han d. 8. juli 1769 var blevet afsat fra embedet, bosatte han sig i Enkelund, hvor han boede et par år. D. 4. august 1775 blev han viet til jomfru Magdalene Wong på Hastrup, og derefter rejste han fra sognet. Der må have været god plads i Enkelund, når der jævnligt boede to familier. Christian Pedersen var gift med Ane Kirstine Pedersdatter fra Give sogn. De fik datteren Kirsten i 1771, datteren Anne i 1774 og sønnen Peder i Kirsten blev i 1792 gift med Peder Sørensen fra Salten i Them sogn. Anne blev i 1796 gift med Christen Pedersen fra Sejrup, og deres efterkommere kom til at præge Enkelund. Peder blev gift i Thorlund og overtog såvidt vides svigerfaderens gård. Der boede også lejefolk i Enkelund i 1787, det var Maren Iversdatter, der var datter af Iver Pedersen i Hesselbjerge, hun var født i Hos sig havde hun den 4-årige Karen, muligvis et barnebarn, hun var datter af væver Christopher Nielsen i Nr. Snede og Ester Jensdatter i Thyregodlund. Christian Pedersen rådede over hele Enkelund, men han dyrkede kun i 20 tdr. sædeland og avlede 3 læs hø. Der var græsning til 15 høveder. Hans kone Ane Kirstine døde sidst i marts 1796 og blev begravet d. 5. april. Hun blev 62 år. Der var samme år kommet en ny ejer på Hastrup, han ville sælge bøndergodset, og Christian Pedersen købte Enkelund. D. 29. juni 1796, skøde fra Jens Pedersen Schoutrup til Christian Pedersen på hans påboende fæstegård Enkelund med htk. 4 tdr. 2 skp. 1 fkr. 2 alb. Købesum 500 rigsd. Gården havde aldrig ligget i fællesskab med andre. Christian Pedersen solgte dog straks til sin svigersøn og flyttede til Kokborghuse, hvor han d. 21 juli 1797 blev trolovet med Mette Jensdatter, der var enke efter Michel Christian Knudsen i Østerdam. Forlovere var møller Jens Rauff og Christian Pedersens bror Anders i Odderbæk. D. 18. august blev de gift, og Christian Pedersen overtog fæstet af Østerdam, som han kort efter købte. Efter Mette Jensdatters død blev han i 1814 gift for 3. gang, det var med enke Maren Bregnhoved fra Egeskov. Han døde d. 2. maj 1822 i Østerdam, der står i kirkebogen at han blev 90 år, men det manglede der 6 år i. D. 16. juni 1797, skøde fra Christian Pedersen til svigersøn Christen Pedersen fra Sejrup. Købesum 398 rigsd. Der var oprettet aftægtskontrakt d. 27. dec. 1796, men den blev ikke tinglæst. Skødet fik en påtegning om, at Christian

3 Pedersens skøde endnu ikke var tinglæst. Begge dokumenter blev først tinglæst i D. 13. juni 1803 købte Christen Pedersen sin gårds tiender af Thomas Grynderup i Thyregod by. Købesummen var 240 rigsd. 5 mark 8 skilling. Den ny ejer af Enkelund var født på Skovgård (senere Hølmose) i Sejrup i 1767, han var søn af Peder Lauridsen og Kirsten Nielsdatter. Han blev gift med Anne Christiansdatter d. 11. november 1796, og da var han allerede i Enkelund. De fik 8 børn: 1. Christian i Peder i Kirstine i Peder i Mads i Johannes i Niels i Andreas i Den første Peder døde som lille. Det var en stor børneflok, mange af dem fik jord fra Enkelund. Christian Pedersen havde bortfæstet den første parcel af Enkelund, hvor der var uopdyrket jord nok, og Christen Pedersen fortsatte. Et stykke tid var det regulært forbudt at udstykke fra hovedparcellerne, man frygtede, at gårdene ville blive for små. Det omgik man ved at oprette fæste eller lejekontrakter med gyldighed helt op til 400 år. Den første udstykningsbevilling i Enkelund er dateret d. 17. sept Det var Christen Pedersen, der lod gården udstykke i 4 parceller, matr. nr. 1a, 1b, 1c og 1d. D. 1. febr blev der i Give skrevet skøde fra Christen Pedersen til søn Peder Christensen på 3 parceller af Enkelund, nemlig hovedparcellen nr. 1 med htk. 2 tdr. 2 skp. ½ alb. Nr. 3 med htk. 2 skp. 2 fkr. 1/4 alb. og nr. 4 med htk. 2 skp. 2 alb. Købesum 200 rigsbankdaler rede sølv. Christen Pedersen flyttede over på parcel nr. 2, som han kaldte Gammel Enkelund. Den havde htk. 1 td. 1 fkr. 1 3/4 alb. Der døde han d. 26. aug. 1837, og hans enke Ane Christiansdatter døde d. 20. maj Hverken Enkelundgård eller Gammel Enkelund ligger på de oprindelige byggesteder. Peder Christensen var født i 1806 og døbt d. 2. nov. Han blev d. 11. aug gift med Bodil Kirstine, der var født i Brande. Hendes far havde været fæster i Enkelund og boede også i Thyregod by i nogle år. Peder Christensen lånte først 50 rbd. af gmd. Peder Madsen i Vemmelund, og senere lånte han yderligere 200 rbd. Såvidt vides var det ham, der flyttede gården. D. 8. juni 1843 skødede Peder Christensen parcel nr. 3, der fik matr. nr. 1b Enkelund til sin bror Niels Christensen for 200 rbd. D. 21. dec skødede han parcel nr. 4, senere matr. nr. 1c til Iver Christensen i Thyregod for 100 rbd. D. 11. jan skødede han sammen med sine medarvinger parcel nr. 2, som de afdøde forældre havde boet på, til deres bror og svoger Andreas Christensen for 100 rbd. Den fik matr. nr. 1d Enkelund. Derefter havde han kun hovedparcellen tilbage, men også fra den solgte og udlejede han efterhånden flere parceller. Bodil Kirstine og Peder Christensen fik sønnen Niels d. 23. okt Christian d. 28. sept Christen d. 13. juni Søren d. 8. april Anton d. 12. apr og Andreas d. 16. april D. 19. nov. 1858, skøde fra Peder Christensen til søn Christian Pedersen på matr. nr. 1a Enkelund, hvis hartkorn efter udstykning var på 1 td. mod før 1 td. 7 skp. 2 fkr. 1 1/4 alb. Købesum 800 rigsd. Udstykningsbevilling af 19. nov Der blev samtidig oprettet aftægtskontrakt for Bodil og Peder Christensen til kapitalværdi 200 rigsd. De flyttede over på parcellerne matr. nr. 1h og 1k Enkelund, hvor de havde bygget. Christian Pedersen var kun 21 år, da han overtog Enkelund. Han var d. 30. okt blevet gift med Mette Jensen, der var født d. 9. febr i Egtved, hun var datter af Jens Clemmensen, der var fra Hyvild, og Ane Sivertsdatter, der kom fra He. Christian Pedersen lånte 500 rigsd. af gmd. Mads Jensen i Nr. Askær d. 23. juni Han udlejede ca. 10 tdr. land til sin nabo Morten Hansen på matr. nr. 10 Sejrup d. 20. dec I ægteskabet med Mette fik han 2 døtre, Kirstine d. 9. sept og Ane Jensine Petrine d. 7. dec Kirstine blev d. 21. okt gift med Mikkel Peter Jensen, Petersborg i Dørken. Ane boede senere i Thyregod som syerske. I 1874 blev familien ramt af sygdom. Christian Pedersen og hans forældre døde i løbet af kort tid under en tyfusepidemi. D. 18. maj døde Peder Christensen, 67 år gl. D. 7. juni døde hans kone Bodil Kirstine, 65 år gl., og d. 15. juni døde Christian Pedersen, 36 år gl. D. 8. sept fik Mette Jensen skifteattest læst som adkomst til gården. D. 17. sept blev hun viet til enkemand, købmand Ditlev Lorentzen Mærsk i Thyregod. Hans første kone Johanne Marie Andersdatter fra Give var død samme år. Lorentzen fik d. 26. jan vielsesattesten læst som adkomst for sig til Enkelundgård. Han var født i Randerup, lidt øst for Ballum i Sønderjylland. Han havde først været kroforpagter i Thyregod, han ejede matr. nr. 9 m. fl. i Thyregod, hvor han drev købmandsforretning, men han var også vognmand og jordbruger. Mette Jensen flyttede til Thyregod, og ind på gården i Enkelund kom hendes søster Ane Marie Jensen, der var gift med Niels Jensen fra Ulkind. De havde haft matr. nr. 3b Thyregodlund og havde derefter boet i Arnborg i nogle år. D. 1. aug. 1883, skøde fra Ditlev Lorentzen til Jens Clemmensen Jensen, søn af Ane Marie og Niels Jensen. Købesum 7000 kr. D. 29. marts 1885 blev der oprettet aftægtskontrakt for Niels Jensen og hustru. Jens Clemmensen var født i Thyregodlund d. 31. okt. 1863, og han var d. 27. marts 1885 blevet gift med Mariane Nissen, født d. 16. jan. 1863, datter af Nis Peter Christiansen og Christine Jensen i Ålbæk. Parcellen matr. nr. 1y Enkelund blev d. 3. nov købt ind til gården fra Anders Pedersens ejendom. D. 27. nov blev skifteretsattest læst som adkomst for enkefru Mariane Clemmensen, født Nissen. D. 8. dec. 1936, skøde fra Mariane Clemmensen til søn Kristen Klemmensen, der var født d. 13. nov Kristen Klemmensen havde gården i flere år, inden han skødede den til Jens Clemmensen, søn af Kristen Klemmensens bror Andreas Klemmensen, der boede i Kollemorten.

4 1993: ejer Jens Clemmensen, Enkelundvej 3, Enkelund. Matr. nr. 1b Enkelund. Ejendommen er opstået som et fæstehus med jord, og stedet kaldtes Nørhede. Den første beboer hed Jørgen Nielsen, han var 44 år, da han kom dertil i 1811, og hans kone Karen Andersdatter var 41 år. Han lånte 200 rigsd. af Christen Pedersen til at komme igang for, og han gav pant for lånet i sin besætning og sit indbo. Fast ejendom havde han ikke. Jørgen Nielsen rejste til Nørup i 1815, og i stedet kom Niels Christensen Hornborg. Han var året før blevet gift med Maren Olesdatter, født i 1792 og datter af Ole Iversen, Søndergård i Dørken. D. 21. dec lånte han 400 rigsbankdaler af Christen Pedersen og satte sit iboende hus, Nørheede kaldet, i pant for lånet. Stedets hartkorn blev opgivet til 3 skp. 1 fkr. ½ alb. Niels Christensen boede i Enkelund til 1822, så købte han stedet Baggerhus i Dørken af Else Kirstine Pedersdatter, enke efter Lars Christensen, der før havde haft Damgård i Kokborg. Stedet hørte stadig under Enkelundgård, og der er ikke tinglæst nogen fæstekontrakt efter Niels Christensens. I matriklen, der blev lavet omkring , står Peder Jacobsen som bruger af Nørhede, han var vistnok fra Kokborg, men der mangler oplysninger om ham. I 1836 blev det aktuelt at bygge en ny skole i stedet for den gamle skole i Thyregod by. D. 16. dec. 1836, skøde fra Christen Pedersen til Thyregod sogns skolevæsen, der havde fundet stedet egnet til opførelse af Enkelund skole. Hartkorn 3 skp. 1 fkr. ½ alb. Købesum 220 rigsbankd. sedler & tegn. Skolelodden blev drevet af lærerne ved Enkelund skole, først af Hans Jacob Poulsen, der tilsidst måtte have vikar det meste af tiden. D. 7. okt blev han erklæret umyndig, og han fik gmd. Hans Peder Pedersen i Sejrup beskikket som værge. Da var han allerede blevet afløst af Gregers Christian Sørensen fra Hvejsel. Han var gift med Johanne Jessen, der var født i Gadbjerg i Hun døde d. 21. febr. 1869, og lærer Sørensen blev gift med Maren Jensen fra Thyregodlund, hvorved han blev ejer af en ejendom mere. Han havde d. 27. juni 1866 lånt 500 rd. af Vejle Amts Skolefond, antagelig til byggeri. I 1880 blev Enkelund skole nedlagt, og en ny blev bygget på Vesterlundvej. D. 27. nov blev der udstedt auktionsskøde til Andreas Andreasen fra Enkelund på skolelodden. Han var søn af Andreas Christensen på matr. nr. 1b Enkelund. Andreas Andreasen solgte d. 23. dec matr. nr. 1s Enkelund fra til Methodist Menigheden. Samme dag solgte han hovedparcellen matr. nr. 1b til Mathias Christiansen og Jens Nielsen. Selv beholdt han matr. nr. 1r Enkelund, indtil han d. 1. dec skødede parcellen til Søren Hansen Thisgaard, søn af Hans Sørensen (Thisgaard) i Sejrup. Søren Thisgaard var både murer og landmand. D. 2. juli 1890, skøde fra Mathias Christiansen og Jens Nielsen til Søren Thisgaard på matr. nr. 1b Enkelund til forening med matr. nr. 1r igen. D. 13. jan. 1914, skøde fra Søren Thisgaard til Christen Simonsen fra Risager. Søren Thisgaard flyttede til Thyregod by, hvor hans kone begyndte at handle med manufakturvarer. Christen Simonsen havde ejet Nørre Risager. D. 23. okt. 1914, skifteudskrift læst som adkomst for enke Maren Simonsen, født Kjeldsen. Hun var datter af Kjeld Mathiasen i Sejrup. D. 2. aug. 1917, skøde fra Maren Simonsen med lavværge Martin Kjeldsen til søn Martin Christensen Risager, murer og husmand. D. 16. nov. 1951, skøde fra Martin Risager til søn Grønvald Risager. Martin Risager flyttede til Skolegade i Thyregod. 1993: ejer Grønvald Risager, Kollemortenvej 88, Enkelund. Matr. nr. 1c Enkelund. Parcellen er den samme, som Mads Iversen d. 2. okt bortlejede til sin bror Christen Iversen, gift med Kirsten Olesdatter. Christen Iversen var lejehusmand til D. 21. dec. 1843, skøde fra Peder Christensen, Enkelundgård, til Iver Christensen, der var født d. 11. nov og søn af Christen Iversen. Han var ungkarl, da han overtog ejendommen, som han drev sammen med en bror Hans og søsteren Zidsel Marie. Christen Iversen og hustru blev der som aftægtsfolk. Iver drev nogen handel og gik under navnet Iver Kræmer. Parcellens hartkorn var på 2 skp. 2 alb., og købesummen var 100 rbd. Stedet kaldtes stadig Lille Enkelund. D. 22. dec lånte Iver 200 rbd. af enkemadame Thyregod på Rørbæk, obligationen blev underskrevet i Hastrup mølle. I 1845 blev Iver gift med Ane Kirstine Madsdatter fra Mølgård i Øster Nykirke. D. 22. juli 1852 lånte Iver Christensen 100 rbd. af aftægtsmand Søren Jensen i Sejrup, der fik 2. prioritets pant i ejendommen. Ved den ny matrikulering havde matr. nr. 1c fået forhøjet sit hartkorn til 4 skp. 1 fkr. 1½ alb. D. 18. dec oprettedes aftægtskontrakt mellem Iver Christensen og broderen Ole Christensen på Thyregodlund mark og deres forældre Christen Iversen og Kirsten Olesdatter, så Chr. Iversen fik 3 fag af det hus, som Ole da boede i. Iver Christensen havde også ejet matr. nr. 1b Thyregodlund. I 1847 havde han solgt den til Ole. Christen Iversen døde d. 2. sept i Thyregodlund. Kirsten Olesdatter døde d. 10. nov. samme år.

5 Det lader til, at Iver var en aktiv mand. D. 31. dec lånte han 700 rd. rigsmønt af gmd. Anders Poulsen i Give, og stedet fik flere bygninger end de 8 fag, det var begyndt med. D. 14. jan lånte Iver 600 rd. sølv af husmand Byrge Rasmussen på Rørbæk mark. Efter udstykning var hartkornet da 3 skp. 1 fkr. 1 3/4 alb. Broderen Ole og svogeren Mads Nielsen i Thyregod kautionerede. I 1860 lånte Iver 100 rd. af gmd. og handelsmand Søren Olesen Aagaard i Hundshoved. I ejendommens jord var der mange tørv, og Iver bortlejede tørveskifter. Ole lejede et skifte for 50 år med en årlig afgift på 8 skilling. Et større skifte blev udlejet til kroforpagter Ditlev Lorentzen Mærsk i 50 år med 20 rd. i indfæste. De øverste sumper skulle lægges ned i bunden af graven igen, så græsningen ikke blev ødelagt. D. 11. jan. 1862, skøde fra Iver Christensen til Hans Peter Nielsen fra Sejrup. Købesum 700 rd. H. P. Nielsen var født i Givskud, og han var i 1861 blevet gift med Mariane, datter af Mads Madsen i Sejrup. Han lånte 400 rd. af Byrge Rasmussen og oprettede en aftægtskontrakt til sin mor Ane Sophie Sørensdatter til kapitalværdi 265 rd. Hun fik 2 fag i den vestre ende af stedets stuehus. D. 1. jan solgte H. P. Nielsen parcellen matr. nr. 1l til Jørgen Hartvigsen fra Vamdrup for 300 rd. D. 12. jan. samme år lånte han 25 rd. af Byrge Rasmussen og gav pant i stedet med htk. 2 skp. 2 alb. D. 5. aug optog H. P. Nielsen et lån på 200 rd. i Vejle Spare og Laanekasse. D. 16. marts 1868, skøde fra Hans Peter Nielsen til hmd. Søren Christensen fra Sdr. Kollemorten. Købesum 600 rd. Køberen overtog aftægten til Ane Sophie Sørensdatter. Søren Christensen boede ikke på stedet, det gjorde Jens Jørgen Pallesens hustru Kirstine Hansen med datteren Maren Cathrine. Aftægtskonen Ane Sophie førte selv husholdning med en datter, der var spinderske, og en plejedatter. D. 25. febr skødede Søren Christensen stedet til Anders Christensen i Thyregodlund. D. 9. juni 1875, skøde eller gavebrev fra Anders Christensen til pigen Kirstine Jensen fra Vester. Hun var født i 1851, hendes mor hed Christiane Andersen. D. 2. juli 1881, skøde fra Niels Madsen som værge for Kirstine Jensen til Søren Hansen. Han mageskiftede d. 31. aug med Hans Sørensen. D. 25. okt. 1889, skøde fra Hans Sørensen til Christian Jørgensen fra Lindelse. Han var gift med Bodil Kirstine Margrethe Hansen fra Humble. D. 29. aug. 1898, udlægsskøde ifølge transport til Lars Andreas Madsen. Han og hans kone Johanne Marie Hansen var fra Ringgive. D. 26. april 1904 fik enke Johanne Marie Hansen tilladelse til at sidde i uskiftet bo. D. 20. aug. 1904, skøde fra Johanne Marie Hansen til Niels Peter Jespersen, der var gift med Ane Kirstine Andreasen. D. 25. febr. 1914, skøde fra Niels Peter Jespersen til Andreas Sørensen. D. 2. jan. 1915, skøde fra Andreas Sørensen til Ane Lagerde Sørensen, født Jensen, til særeje. D. 28. febr. 1916, skøde fra Ane Lagerde Sørensen til Niels Peder Pedersen. D. 5. marts 1918, skøde fra Niels Peder Pedersen til Søren Peter Madsen. D. 15. april 1924, skøde fra Søren Peter Madsen til Niels Iversen Larsen. D. 8. febr. 1928, skøde fra Niels Iversen Larsen til Johannes Petersen. D. 31. maj 1928, skøde fra Johannes Petersen til fru Johanne Iversen Larsen. D. 20. marts 1930, skøde fra fru Johanne Iversen Larsen til Viggo Pedersen Uldum. D. 25. okt. 1949, skøde fra Viggo Uldum til Hans Adolf Jørgensen. Senere ejer: Flyveleder Jørgen Brandt. 1993: ejer: Falckredder Erik V. Nielsen, Kollemortenvej 80, Enkelund. Matr. nr. 1d Enkelund. Da Christen Pedersen d. 17. sept havde fået tilladelse til at udparcellere Enkelundgård og havde solgt hovedparcellen til sin søn Peder Christensen, beholdt han parcel nr. 2 med htk. 1 td. 1 fkr. 1 3/4 alb. I 1840 kaldtes stedet for Gammel Enkelund, så det tyder på, at det er de gamle bygninger, han har beholdt. Efter at Christen Pedersen og hans kone Ane var døde, overtog sønnen Andreas Christensen stedet. D. 11. jan. 1844, (dateret i Vejle) skøde fra Christian, Peder og Johannes Christensen samt Morten Hansen til broder, svoger og medarving Andreas Christensen på parcel nr. 2 af Gl. Enkelund med htk. 1 td. 1 fkr. 1 3/4 alb. Købesum 100 rigsbankdaler rede sølv. Andreas Christensen havde drevet stedet, siden faderen døde i 1837, han kaldte nu gården Dalgård. Han var gift med Birthe Marie, datter af Jens Olesen i Sdr. Askær. Andreas var født i 1817, han døde d. 14. sept. 1846, 29 år gl. Der blev holdt skifte d. 10. nov Gård og besætning blev ansat til 1100 rbd., og gælden udgjorde kun 228 rbd. 5 mk. 1½ sk. Der var 4 børn: Ane Marie, 6 år. Christen, 4 år. Ane, 2 år og Andreas 3/4 år. For børnenes arv blev der givet pant i gården, der nu kaldes Lille Enkelund. Htk. 1 td. 1 skp. 3 fkr. 2 1/4 alb. Ved en senere skiftesamling erklærede enken, at hun indså, at gården havde været sat til for lav værdi, til gengæld havde hun haft det uheld, at gården var afbrændt, hvorved hun havde mistet sin besætning. Branden skulle været opstået ved, at korntyve havde brugt lys i laden og sat ild på. Man blev enige om at lade vurderingen stå ved magt og ansætte gælden til 200 rbd. D. 18. nov blev gården overdraget til Birthe Marie Jensdatter ved skifteekstrakt.

6 D. 8. aug blev Birthe Marie gift med landmand, murer og tømrer Niels Andersen, søn af husmand Anders Nielsen på Smidstrup mark. D. 8. dec blev Niels Andersens vielsesattest læst som adkomst for ham til gården. D. 14. dec købte Niels Andersen matr. nr. 2d Thyregod af Frands Sørensen, og d. 4. febr købte han en engparcel i Søndersthoved med htk. 2 fkr. 1 3/4 alb. af B. Thomsen. D. 2. dec købte han matr. nr. 3o og 13d Thyregod af Jens Bentsen. Birthe Marie døde d. 24. dec. 1884, men forinden havde Niels Andersen solgt gården. D. 16. aug. 1884, skøde fra Niels Andersen til Peder Christensen, født d. 29. maj 1842 på Åsbjerggård i Give. Købesum 5000 kr. Peder Christensen var i 1871 blevet gift med Niels Andersens steddatter Ane, og de havde boet i Brande sogn. Niels Andersen fik aftægt til værdi 2000 kr. Han døde i 1902, han var født i Gadbjerg sogn d. 22. nov Ane Andreasen døde i Udhusene nedbrændte ved lynnedslag i 1899, stuehuset, der lå mod nord, blev reddet og stod til Det var dog afløst af et nyt stuehus mod syd i D. 8. jan. 1909, skøde fra Peder Christensen til svigersøn Iver Christian Iversen, født d. 6. marts 1878 og søn af Christen Iversen i Odderbæk. Købesum kr. Iver Christian var gift med Johanne, født d. 17. aug i Brande. Hun havde holdt hus for faderen siden moderens død. D. 2. febr. 1937, skøde fra Iver Chr. Iversen til søn Christian Peter Iversen, gift med Karen Sofie Skovsted fra Skallebølle på Fyn. Købesum kr. Iver Chr. Iversen døde d. 17. jan : ejer: Henning S. Iversen, Givevej 26, Enkelund. Matr. nr. 1e Enkelund. D. 8. juni 1843, skøde fra Peder Christensen til Niels Christensen fra Vester på parcel nr. 3 af Christen Pedersens forhen udstykkede gård. Hartkornet var nyansat til 2 skp. 2 fkr. ½ alb. Købesum 200 rigsbankdaler rede sølv. Niels Overgaard, som han kaldtes, var født på Overgård i Vester i 1807, søn af Chr. Christensen og Mette Kirstine Nielsdatter. Han var gift med Zidsel Marie Poulsdatter, født 1812 i Ejstrup. De havde først boet i Thyregodlund. Niels Christensen lånte de 200 rbd. af ungkarl Johannes Christensen i Enkelund, og Peder Christensen kautionerede. Muligvis havde noget af jorden været lejet ud før. Det nævnes flere gange, at Christen Iversen på naboparcellen havde lejekontrakt på jord i Enkelund udover sit eget sted. D. 10. nov døde Niels Christensen, 51 år gl., og d. 20. dec fik enke Zidsel Marie Poulsdatter tilladelse til at sidde i uskiftet bo. D. 20. dec. 1859, skøde fra Sidsel Marie Poulsdatter til svigersøn Søren Madsen, født i Sejrup d. 16. jan. 1835, søn af Mads Madsen og Ane Marie Thomasdatter, Anesminde. Købesum 500 rd. Søren var blevet gift med Berthe Marie i D. 22. okt. 1901, gavebrev fra Søren Madsen til "Kirkelig Forening for indre Mission" på matr. nr. 1t Enkelund, hartkorn uoplyst. Søren Madsen var blevet enkemand i 1897, men han beholdt ejendommen til D. 11. jan. 1908, skøde fra Søren Madsen til søn Martin Andreas Madsen, der var født i Han havde i forvejen købt parcellen matr. nr. 1l Enkelund af Jens Chr. Nielsen d. 30. juli Martin A. Madsen var gift med Maren Sofie Laursen, født d. 17. marts 1871 i Hornstrup. Martin A. Madsen købte d. 16. febr matr. nr. 1r Enkelund af Søren Hansen Thisgaard, og d. 12. febr købte han matr. nr. 1t tilbage fra "Indre Mission". D. 2. aug solgte han parcellerne matr. nr. 1z og 1æ Enkelund til John Chr. Carl Hansen, og d. 3. apr solgte han matr. nr. 1e, 1l, 1r og 1t til Kristen Kristian Petersen. D. 17. dec. 1920, skøde fra Kr. Kristian Petersen til Hans Jepsen på sidstnævnte parceller. D. 22. febr. 1921, skøde fra Hans Jepsen til Jens Pedersen, der lige havde solgt Odderbækgård. D. 11. febr. 1929, skøde fra Jens Pedersen til Kristen Langkjær. Jens Pedersen flyttede til Thyregod by. D. 25. aug. 1932, skøde fra Kristen Langkjær til Karl Mathiasen. D. 13. jan. 1934, fogedudlægsskøde til Alfred Juhl Nielsen. D. 6. Febr. 1953, skøde fra Alfred Juhl Nielsen til Ejnar V. Madsen. Alfred Nielsen flyttede til Smedebæk. D. 30. april 1954, skøde fra Ejnar V. Madsen til Jens Pedersen. 1991: ejer Kurt R. Hansen, Kollemortenvej 82, Enkelund. Matr. nr. 1f Enkelund. Udstykket fra Enkelundgård ved bevilling af 27. apr til Peder Christensen. Hartkorn 1 skp. 2 1/4 alb. Gammelskat 1 rd. 8 skilling. D. 15. juni 1852, skøde fra Peder Christensen til Peder Eriksen på matr. nr. 1f Enkelund til forening med matr. nr. 5b Dørken. Købesum 200 rigsbankdaler. Da Peder Eriksen døde d. 11. juni 1855, overtog hans enke Birgitte Bering stedet ved skiftebrev, læst d. 11. aug D. 1. apr. 1857, skøde fra Birgitte Bering til Marcus Christiansen, født i Hammer i 1810, gift med Maren Andersen, født i Kollerup i 1810.

7 D. 24. dec. 1860, skøde fra Marcus Christiansen til Erik Peter Pedersen, søn af Peder Eriksen på matr. 1f Enkelund alene, med bygninger, der var opført af Christiansen. Købesum 500 rd. Erik P. Pedersen var murer, han var gift med Marie Magdalene Christiansen fra Kollerup. D. 3. juli 1861, mageskifteskøde fra Erik P. Pedersen til Peder Hansen på matr. nr. 1f. Erik P. Pedersen fik 800 rd. tilgode, men mageskiftet må være annulleret. D. 7. juni 1862, skøde fra Erik P. Pedersen til Erik Eriksen. Købesum 800 rd. Erik Eriksen udstedte en obligation på 500 rd. til Erik P. Pedersen. D. 20. marts 1878, skøde fra Erik Eriksen til Niels Jensen. D. 7. juli 1880, skøde fra Niels Jensen til Hans Madsen på matr. nr. 1f. Niels Jensen havde forinden fraskilt og solgt matr. nr. 1q Enkelund til Andreas Pedersen til forening med matr. nr. 1h. D. 8. dec. 1882, skøde fra Hans Madsen til Andreas Pedersen på matr. nr. 1f til forening med matr. nr. 1h. Matr. nr. 1g Enkelund. D. 14. jan. 1858, skøde fra Iver Christensen til husm. og smed Hans Christian Olesen på parcel matr. nr. 1g Enkelund til forening med matr. nr. 3e Sejrup. Htk. 3 fkr. 2 3/4 alb. Købesum 500 rd. Udstykket fra matr. nr. 1c Enkelund. 1991: ejer Ejler R. G. Hansen, Kollemortenvej 78, Enkelund. Matr. nr. 1h Enkelund. Da Peder Christensen solgte Enkelundgård til sin søn Christian Pedersen i 1858, beholdt han de udstykkede parceller matr. nr. 1h, 1i, 1k. Matr. nr. 1i solgte han straks fra til Niels Christiansen i Dørken, mens han byggede på den sydligste lod. D. 23. juni 1859 lånte han 200 rd. af lærer Sørensen i Sindbjerg til byggeriet og gav sikkerhed i de 2 matr. nr. 1h og 1k Enkelund. D. 21. febr skødede han matr. nr. 1k til sin søn Niels Pedersen, htk. 2 skp. 1 fkr. 1 3/4 alb. Købesum 400 rd. Han havde så matr. nr. 1g tilbage. D. 9. og 23. juni 1874, skifteattest læst som adkomst for arvingerne efter Peder Christensen og hustru Bodil Kirstine. De var begge døde under en tyfusepidemi. D. 9. juni 1874, skøde fra arvingerne til broder og medarving Andreas Pedersen, der var født d. 16. april Købesum 600 rd. Andreas var gift med Kirsten Marie Albrechtsen Sillebjerg fra Hvejsel, født i D. 4. dec. 1879, skøde fra Niels Jensen til Andreas Pedersen på matr. nr. 1q Enkelund, købesum 400 kr. D. 8. dec. 1882, skøde fra Hans Madsen i Dørken til Andreas Pedersen på matr. nr. 1f Enkelund, købesum 1200 kr. D. 30. dec. 1910, skøde fra Jens Clemmensen Jensen til Andreas Pedersen på matr. nr. 1v Enkelund, købesum 100 kr. Andreas Pedersens første kone Kirsten Marie døde d. 24. okt Han blev i 1892 gift med Kristiane Frederiksen fra Åst. D. 28. febr. 1914, skøde fra Andreas Pedersen til søn Anders Marius Pedersen, født d. 8. aug Købesum 6000 kr. D. 27. juni 1958, skøde fra Anders Marius Pedersen til svigersøn Harly Skov fra Kokborg. 1991: ejer Harly Skov, Enkelundvej 4, Enkelund. Matr. nr. 1i Enkelund. D. 19. nov. 1858, skøde fra Peder Christensen til Niels Christiansen fra Dørken på matr. nr. 1i med htk. 2 skp. 1 fkr. 1½ alb. Købesum 800 rd. Niels Christiansen opførte bygninger på stedet. Han var født d. 16. maj 1833 på Thisgård i Dørken og han var gift med Maren Knudsen fra Øster Nykirke. D. 28. apr. 1862, skøde fra Niels Christiansen til Christian Nielsen Buch. Købesum 800 rd. D. 29. juni 1867, skøde fra Chr. Nielsen Buch til Niels Sørensen fra Hornborg, gift med Ane Nielsen fra Glud. Købesum 1000 rd. D. 20. maj 1873, skøde fra Niels Sørensen til Jacob Nielsen. D. 1. maj 1877, skøde fra Jacob Nielsen til Andreas Andreasen, født d. 17. marts 1847, efter at faderen Andreas Christensen var død. Han var gift med Ane Marie, født d. 23. okt. 1847, datter af Niels Olesen i Dørken. D. 31. maj 1898, skøde fra Niels Pedersen til Andreas Andreasen på matr. nr. 1k Enkelund til forening med matr. nr. 1i. D. 22. aug. 1905, skøde fra Andr. Andreasen til svigersøn Anders Hansen Tromborg, gift med Nielsine, født d. 10. dec

8 D. 29. sept. 1906, skøde fra Anders Hansen Tromborg til svogeren Jens Jensen fra Ildved. Handlen må være gået tilbage D. 23. sept.1910, skøde fra Anders Hansen Tromborg til Nis Peter Jensen, gift med Nielsine Petra Knudsen, gift med Nielsine Petra Knudsen, født d. 23. dec. 1887, datter af Maren og Mads Knudsen i Sejrup. D. 16. april 1925, skifteretsattest læst som adkomst for eneste arving Nielsine Petra Knudsen. Samtidig blev vielsesattest læst som adkomst for Niels Kirstein Jensen, dateret d. 3. april Han havde forinden d. 24. jan skrevet skøde til Thomas Ingo Knudsen, født d. 25. maj 1893, bror til Nielsine Petra Jensen, født Knudsen, der d. 16. apr skriftlig godkendte handlen. D. 2. aug. 1957, skifteretsattest læst som adkomst for enkefru Ane Marie Knudsen, der samme dato skødede gården matr. nr. 1i og 1k Enkelund til sin søn Mads Knudsen. 1993: ejer Thomas Knudsen, Enkelundvej 1, Enkelund. Matr. nr. 1k Enkelund. D. 21. febr. 1867, skøde fra Peder Christensen til søn Niels Pedersen, født d. 23. okt Han var gift med Kirsten Marie Nielsen fra Give. Htk. 2 skp. 1 fkr. 1 3/4 alb. Købesum 400 rd. Niels Pedersen bebyggede parcellen. D. 31. maj 1898, skøde fra Niels Pedersen til Andreas Andreasen til forening med matr. nr. 1i Enkelund (se foran). Matr. nr. 1l Enkelund. D. 7. jan. 1863, skøde fra Hans Peter Nielsen til Jørgen Hartvigsen fra Vamdrup, gift med Mette, født d. 24. apr i Thyregodlund, datter af Christen Pedersen Merrild. Hartkorn 1 skp. 2 3/4 alb. Købesum 300 rd. Hartvigsen lånte 200 rd. af hmd. Byrge Rasmussen på Rørbæk mark og bebyggede stedet. D. 19. dec. 1865, skøde fra Jørgen Hartvigsen til Jens Sørensen fra Vester. Han var væver og gift med Frederikke Thomsen fra Øster Nykirke. Købesum 500 rd. Hartvigsen lånte 450 rd. af gmd. Kjeld Mathiasen i Sejrup. Han flyttede til matr. nr. 3b Thyregodlund, som han overtog efter Niels Jensen. D. 29. juni 1871, mageskifteskøde fra Jens Sørensen til Conrad Lundsgaard Jensen, der kom fra matr. nr. 1d Sejrup. Matr. nr. 1l Enkelund blev sat til 700 rd. Lundsgaard udstedte en obligation på 150 rd. til Jens Sørensen. D. 4. marts 1874, skøde fra C. Lundsgaard til Morten Rasmussen, der var væver. Både han og hans kone var fra Kollerup. D. 18. dec. 1875, skøde fra Morten Rasmussen til Frederik Christian Christensen Damgaard. Han var enkemand, og han havde solgt Damgård i Kokborg til sin søn. D. 1. juni 1882, skøde fra Frederik Damgaard til Niels Pedersen, søn af Peder Andersen Riis i Lønå. Hans søster Mette Marie, der var enke, holdt hus for ham. D. 27. jan. 1894, skøde fra Niels Pedersen til Jens Christian Nielsen. D. 20. juli 1896, skøde fra Jens Chr. Nielsen til Martin Andreas Madsen, søn af Søren Madsen i Enkelund. D. 11. jan købte Martin A. Madsen matr. nr. 1e Enkelund af sin far til forening med matr. nr. 1l. 1991: Kurt R. Hansen. Kollemortenvej 82, Enkelund. Matr. nr. 1m Enkelund. D. 10. jan. 1868, skøde fra Peder Christensen til Jens Hansen på matr. nr. 1m med htk. 1 skp. 1 fkr. Købesum 400 rd. Jens Hansen udstedte en obligation på 300 rd. til Peder Christensen. Han var søn af Hans Jensen og Mette Frederiksen i Sejrup og gift med Kirsten Marie Jacobsen fra Give. Han var væver. D. 20. aug. 1870, skøde fra Jens Hansen til Niels Peter Olesen, søn af Ole Nielsen i Dørken og gift med Birthe Kirstine Frandsen fra Dørken. Købesum 500 rd. N. P. Olesen lånte 400 rd. af Laust Thomsen i Store Hestlund. Han havde før ejet matr. nr. 2b Thyregod mark, og han var både husmand og murer. D. 1. aug. 1874, skøde fra Niels P. Olesen til Andreas Smedegaard Christensen, der var født i Give og gift med Else Thomsen fra Lindeballe. D. 8. apr. 1881, mageskifteskøde fra A. Smedegaard Christensen til Hans Peder Madsen, der kom fra matr. nr. 5c i Thyregodlund. Han var født i Tørring og havde været gift med Christian Nissens datter Birgithe Marie fra Ålbæk. Nu var han enkemand, og Jens Palle Thomsens datter Kirstine holdt hus for ham. D. 20. juni 1883, skøde fra Hans Peter Madsen til Jens Clemmensen Jensen, ejer af Enkelundgård. D. 30. maj 1884, skøde fra Jens Clemmensen til Jens Christian Jensen (Ulkind), der var hans bror og født i Thyregodlund i Han var d. 12. nov blevet gift med Marie Kirstine, datter af Bertel Sørensen i Dørken. D. 30. dec købte han den lille parcel matr. nr. 1x af Jens Clemmensen. D. 10. juni 1920 købte han yderligere matr. nr. 7b Thyregodlund af Mads Nielsen Madsen.

9 D. 1. marts 1934, skifteretsattest læst som adkomst for enke Marie Kirstine Jensen, født Sørensen. D. 30. marts 1935, skøde fra Marie K. Jensen til Wagner Pedersen. D. 30. nov. 1940, skøde fra Wagner Pedersen til Johannes Hermann, søn af Andreas Hermann i Fuglsang. D. 6. nov. 1945, skøde fra Johannes Hermann til Adolf Tolstrup Madsen. D. 16. okt. 1956, skøde fra Adolf T. Madsen til Kristian Godske Knudsen, søn af Mads Knudsen i Enkelund. D. 16. apr. 1958, skøde fra Kristian Knudsen til Andreas Smedgaard Olsen, søn af H. P. Olsen i Enkelund. 1991: Jes C. Kjær, Enkelundvej 2, Enkelund. Matr. nr 1q Enkelund. D. 4. dec. 1879, skøde fra Niels Jensen til Andreas Pedersen på den lille parcel matr. nr. 1q, udstykket fra 1f, til forening med matr. nr. 1h Enkelund. Hartkorn ukendt. Matr. nr. 1r Enkelund. D. 1. dec. 1888, skøde fra Andreas Andreasen til Søren Hansen Thisgaard på matr. nr. 1r Enkelund. D. 2. juli 1890 blev parcellen forenet med matr. nr. 1b Enkelund, som Søren Thisgaard købte. D. 16. febr. 1914, skøde fra Søren Thisgaard til Martin Andreas Madsen på matr. nr. 1r til forening med matr. nr. 1e, 1l, 1t Enkelund. 1991: Kurt R. Hansen, Kollemortenvej 82, Enkelund. Matr. nr. 1p Enkelund. D. 22. dec. 1874, skøde fra Niels Andersen til stedsøn Andreas Andreasen på matr. nr. 1p Enkelund. Han var født i Enkelund d. 17. marts 1847, søn af Andreas Christensen, og han var gift med Ane Marie Nielsen fra Dørken. Han var både murer og tømrer. Parcellen blev forenet med matr. nr. 3n Thyregod, som Andreasen d. 21. dec havde købt af Jens Bentsen Elkjær på matr. nr. 3l Thyregod. D. 26. juni 1878, skøde fra Andreas Andreasen til Jens Ole Christiansen, gift med Ellen Marie Laursen, begge fra Hvejsel. D. 9. maj 1902, skøde fra Jens Ole Christiansen til enke Mette Marie Kathrine Pedersen. Hun havde været gift med Jørgen Madsen i Kokborg, hun havde boet på matr. nr. 2b Thyregod mark. Den voksne søn Mads Madsen drev ejendommen for hende. D. 18. jan. 1906, skøde fra Mette Marie Pedersen til Mads Peter Kristoffer Knudsen, født d. 29. maj 1880, søn af Jens Christian Knudsen i Thyregodlund. Mads Knudsen købte d. 21. maj 1911 matr. nr. 3l Thyregod af Jens Christian Jensen. Den var oprindelig udstykket fra matr. nr. 3b, og der havde været et lille hus på lodden, men det var faldet ned. J. Chr. Jensen havde drevet stedet fra sin ejendom matr. nr. 1m Enkelund. D. 9. sept. 1954, skøde fra Mads Knudsen til søn Kristian G. Knudsen. D. 16. okt. 1956, skøde fra Kristian G. Knudsen til Adolf Tolstrup Madsen. 1991: Arne Andersen, Kollemortenvej 89, Enkelund. Matr. nr. 1s Enkelund. D. 23. dec. 1882, udstykket fra matr. nr. 2b af Andreas Andreasen og skødet til de biskoppelige Methodist kirkers menighed. D. 21. jan skødede værgerne for samme menighed ejendommen til pensioneret lærer Gregers Christian Sørensen, der havde været lærer ved Enkelund skole. Bygningerne på lodden var den tidligere skole, der var nedlagt i For sælgeren var der ingen tinglæst adkomst til konge og kirketiender. D. 12. marts 1904, skøde fra pens. lærer G. C. Sørensen til Andreas Andreasen. Sørensen flyttede til Hindskov. D. 9. juni 1916, skifteattest læst som adkomst for enke Ane Marie Andreasen, født Nielsen. D. 27. maj 1916, skøde fra Ane Marie Andreasen til Jørgen Henrik Jørgensen. D. 27. sept. 1918, skøde fra Jørgen H. Jørgensen til Carl Jørgensen. D. 21. aug. 1922, skøde fra Carl Jørgensen til pensioneret lære Jens Lauridsen Høeg, der havde været lærer i Kollemorten. D. 27. juni 1935, fogedudlægsskøde til gårdejer Jacob Grøndal i Sejrup. D. 30. april 1956, skøde fra Jacob Grøndal til Christian Pedersen. Stedet havde været udlejet til vejmand Marinus Nissen.. D. 29. juni 1956, skøde fra Christian Pedersen til C. M. Christensen. D. 30. juni 1956, skøde fra C. M. Christensen til H. J. Bech-Foght.

10 D. 16. maj 1959, skøde fra H. J. Bech-Foght til Ejnar Bruun. D. 12. jan. 1961, skøde fra Ejnar Bruun til Egon Christensen. D. 3. maj 1961, skøde fra Egon Christensen til John Hansen, søn af Julius Hansen i Kokborg. John Hansen flyttede til Ny Kjærgård og overtog Thomas Moesgaards gård. Thomas Moesgaards enke kom til Enkelund. 1991: Thormod Brændeholm, Kollemortenvej 87, Enkelund. Matr. nr. 1t Enkelund. D. 22. okt skænkede Søren Madsen parcellen matr. nr. 1t Enkelund til "Kirkelig Forening for Indre Mission". D. 12. febr. 1917, skøde fra "Indre Mission" til Martin Andreas Madsen på matr. nr. 1t til forening med matr. nr. 1e. Matr. nr. 1u Enkelund. D. 5. nov blev der oprettet lejekontrakt for 99 år om et stykke hede med htk. 2 fkr. 2 3/4 alb. fra Peder Christensen, Enkelundgård, til Morten Hansen, ejer af matr. nr. 10 Sejrup. Årlig afgift 8 rbd. og 2 skp. rug. D. 20. dec blev kontrakten udslettet, og samme dag blev en ny lejekontrakt oprettet, hvor det oplystes, at det drejede sig om tdr. land. D. 30. dec købte ejeren af matr. nr. 10 Sejrup, Jens P. Hansen, parcellen af Jens Clemmensen Jensen. Den var matrikuleret under nr. 1u Enkelund. Matr. nr. 1v Enkelund. D. 30. dec. 1910, skøde fra Jens Clemmensen Jensen til Andreas Pedersen på matr. nr. 1v Enkelund til forening med matr. nr. 1f, 1h og 1q Enkelund. Matr. nr. 1y Enkelund. D. 3. nov. 1933, skøde fra Anders Pedersen til Jens Clemmensen på matr. nr. 1y Enkelund til forening med matr. nr. 1a. Det var nærmest en udretning af skel. Matr. nr. 1z og 1æ Enkelund. D. 2. aug. 1919, skøde fra Martin Andreas Madsen til John Christian Carl Hansen. D. 9. dec. 1920, skøde fra John Chr. C. Hansen til Peder Marius Pedersen. D. 24. sept. 1924, skøde fra Peder M. Pedersen til fru Marie Olsen. Hun var kommet fra Vester sammen med sin mand tømrermester Hans Peter Olsen. D. 17. okt. 1957, skifteretsattest læst som adkomst for Hans Peter Olsen. 1991: ejer Andreas Smedegaard Olsen, søn af H. P. Olsen. Han har solgt ejendommen og er flyttet til Tørring. 1993: Chauffør Villy Rasmussen, Kollemortenvej 81, Enkelund. Matr. nr. 1ø Enkelund. Parcellen opgives at være solgt af Anton Pedersen til Laust Pedersen d. 14. okt. 1919, htk. 3/4 alb. Der mangler oplysninger om, hvor den stammer fra, og hvad der er blevet af den.

11 Bilag til Enkelund. Viborg Landsting. Thyggi Billou thill Frøstrup, Ko. Ma. Leenzmand paa Hindtzgauffll, hannsz wnderschr. och forzeglede Panttebreff actierit Medelfahr den 8 Junij 1661, som Staffen Staffensen och Lorendz Clauszen, beggj Raadmend der wdj Byenn, med hannomb thill Witterlighed haffuer forzeglet och wnderschreffuitt: disz Jndhold, sig och sine Arffuinger att were schyldig thill Johan Michelsen, Slodtzschriffuer paa Hindtzgauffll och hans Arffuinger 400 Rixdl. in specie, som effter Begiering lanndt och medforstracht ehr. Huorfor hannom thill jtt wisze brugelig Panndt panndtsettes thuende Bøndergaarde, som Thygge Billou arffueligen effter sin s. Farster Fru Maren Billou ehr thillfalden, ligendes wdj Coldinghuusz Lehn, Nørwangs Herredt, Tyregoed Sogen, Enchelund, en Gaard, Morten Nielsen paaboer. Noch Brand Sogen, en Gaard, Wester Harild, som Willadtz Christensen thillforne paaboede, effter deromb hanns wnderschreffuene Loed densz widere wduisning, daterit Aarhusz den 9 Feb Huilchen Loed Zedell fornte. Johann Michelsenn och ehr offuer leffueritt. Huilche fornte. thuende Gaarde fornte. Johann Michelsenn och hans Arffuinger schall beholde thill itt fuldkommen brugelig Panndt, jndtill fornte. 400 Rixdlr. bliffuer betaldt, och giøre sig samme Gaarde saa nøttig, som hand best kannd, och aarligen lade annamme Landgildenn, Arbedtzpenge och ald anden wisze och wuisze, som hand schall haffue thill Renntte aff fornte. Summa, och ellers søge ald andenn Fordeell och Nøtte derwudj, som billigt ehr, och dette Nøttes Søgelse iche att komme hannomb wdj fornte. Capitall thill nogen Affkorttning eller Schade, och bepligter sig och sine Arffuinger, en for alle og alle for en, wed adelig Ære, iche att seelge, pante eller affhende fornte. thuende Bøndergaarde thill nogen anden, førend Johann Michelsenn bliffuer betaldt, med ald anwendt Bekostning schadesløs medt rede Penge och jngen anden Waahre. Fra Rigsarkivets filmrulle M Book No NB. Maren Billou= Marie Below på Hastrup. Viborg Landsting. SP. 28. Fol Skiøde. Kiendis jeg underskrevne Henrich Balch, Borger og Schomager her udi Kiøbenhavn og her med vitterligt giør, at jeg med min fri Villie og velberaad Hue haver soldt og afhændt til høyædle og velbaarne Hansz Kaasz til Hastrup, Hans Kongl. Mayts. Stift Amptmand over Thrundheimbs Stift og Norlandene i Norge og hans Arvinger 1 Anpart i efterskrevne tvende smaae Bøndergaarde, beliggende i Nørre Jylland, i Coldinghuus Ampt, i Nørvangs Herridt, i Thyrregod Sogen, hvor paa boer Peder Frandszøn og Frands Iverszøn, som skylder aarlig 1 Frd. Smør, 1 Lam, 1 Gaas, 1 Skp. Aur, 2 Høns, 1 Daler Giesterie, er efter ny Matricul 2 Tdr. 1 Skp. 1 Alb. Dend anden paa boer Peder Lauritszøn og skylder 1 Ørte Biug, 3 Pund Smør, 1 Oxe at stalde, it Svin, 1 Lam, 1 Gaas, 1 Skp. Aur, toe Høns, 1 Ørte Haure Giesterie og 1 Daler Giesterie, anslagen efter ny Matricul fem Tønder, 3 Skiepper Hartkorn, hvor udi er mig berettiget og arveligen tilfalden efter min Salig Svoger Johan Michelszøn, fordum Borgemester udi Medelfart i Fyen, een Fierdepart, som bedrager udi Hartkorn 1 Td. 7 Skp. og een Fierdedeel Album. (lidt forkortet). Venligen ombedet erlige og velforstandige Mænd Luder Leueredt og Søren Lauritszøn til Vitterlighed at underskrive. Kiøbenhavn dend 8. maji Ao. 1694, Henrich Balch, (HB) L. Leueredtz. S. Laurszøn. Viborg Landsting. Bog No. 43. SP. 28. Fol. 440b. No. 9. Hrr. Jacob Hiort, Sogne Præst til Guldberg etc. hans Skiøde til Velbr. Stift Amptmand Hans Kaas til Hastrup. Jeg Jacob Hiort, Sogne Præst til Guldberg og Saandagger Meenigheder, kendis og giør vitterligt med dette mit aabne Brev, at jeg med min og min Kieristis, Mette Bangs, fri Villie og velberaad Hue haver soldt, skiødt og afhændet, saa og her med selger, skiøder og afhænder fra os og voris Arvinger til Hans Kongl. Mayts. høybetroede Stift Amptmand over Trunheims Stift, Amptmand over Thrunheims Ambt, Estatz og Justitz Raad, samt Assessor i Ober Hof Retten udi Norge, Høyædle og Velbaarne Hans Kaas til Hastrup og hans Arvinger, efterskrevne voris Anpart Jordegods, liggendis udi Nør Judtland udi Ribber Stift, Coldinghuus Ampt, udi Nørvangs Tørrild Herridt i Thyrregod Sogn, Enchelund, som beboes af Frands Iversøn og Peder Frandszøn, skylder aarligen 1 Fierding Smør, 1 Lam, 1 Gaas, 1 Skp. Aur, 2 Høns, 1 Sldr. Giesterie, som bedrager sig udi Hartkorn efter dend Ny Matricul 2 Tdr. 1 Skp. 1 Alb. - Brande Sogn, Vester Harild, Peder Lauersen, skylder aarlig 1 Ørte Biug, Tre Pund Smør, 1 Oxe at stalde, 1 Sviin, 1 Lam, 1 Gaas, 1 Skieppe Aur, 2 Høns, 1 Ørte Aur Giesterie, 1 Rdl. Giesterie. Bedrager sig udi Hartkorn efter dend ny Matricul 5 Tdr. 3 Skpr. er tilsammen 7 Tdr. 4 Skpr. 1 Alb., hvoraf voris Anpart tilkommer Halvdeelen, som er 3 Tdr. 6 Skpr. ½ Alb. Hvilchet fornte. Gods og Hartkorn med sin halve Landgilde, som os efter afgangne Sal. Borgemester Johan Michelsøn louglig hiemfalden er, og ald sin Rente og Herlighed, Rettighed og rette Tilliggelse udi Skou og Mark, Agger og Eng,

12 Fiskevand og Fæegang, Krat og Kier, Fuorte og Fællet, vodt og tørt, Liungslæt og Tørveskiær, inden Markeskiel og uden fore, ihvorsomhelst det findis eller ved Navn nævnis kand, slet intet undtagen i nogen Maader, som der nu tilligger og af Arrilds Tid tilligget haver og bør der til at ligge med Rette, skal fornte. Hr. Stift Ampt Mand og hans Arvinger have, nyde, bruge og beholde for et fuldt frit Eyendoms Kiøb til sig og sine Arvinger til evindelig Arv og Eyendom, og kiendis vi os eller voris Arvinger aldeelis ingen Loed, Deel, Part eller Rettighed paa Eyendoms Veigne udi forskrevne Gods at have eller tilfalde os efter denne Dag i nogen Maader, menz bekiender her med at have annammet og oppebaaret af bemeldte Hrr. Stift Amptmand Hansz Kaas Penge Fyldest og fuld Værd efter voris Nøye, saa vi tacher hannem for god Betalling for forskrevne Gods og Eyendom i alle Maader. Thi bepligter vi os og voris Arvinger at fri frelse, hiemle og fuldkommeligen tilstaa fornævnte Hrr. Stifts Amptmand og hans Arvinger ovenbemeldte voris Anpart Gods og detz tilliggende Eyendommer, som forberørt er, for alle og hver Mands Paatale, som derpaa kand tale med Rette i nogen Maader, efter denne Dag, og hvis saa skeede, som Gud forbyde, at nogen detz tilliggende Eyendom og rette Tilliggelse, blev forskrevne Hrr. Stift Ampt Mand eller hans Arvinger ved nogen Rettergang af vunden, formeedelst voris eller voris Arvingers Vanhiemmels Bryst Skyld, eller i andre Maader, da bepligter vi os eller voris Arvinger at vederligge forbemeldte Hrr. Stift Amptmand eller hans Arvinger saa godt velbeleiligt Goeds og Eyendom med sin Rente, Herlighed og Rettighed inden Sex samfulde Ugger der nest efter kommendis vorder og holde hannem og hans Arvinger skadisløs i alle Maader af mig og mine Arvinger, efter som forskrevet staar. Diss til Vitterlighed haver vi voris Signeter her undertrycht og med voris Hænder underskrevit. Og venlig ombedet velfornemme Mænd, min kiere Svoger Nielsz Jørgensen, Overformynder her udi Medelfart og dette med os til Vitterlighed at underskrive og forseigle. Datum Medelfart dend 3. Julii Ao. 1694, Jacob Hiort. (LS). Mette Bang. (LS). Til Vitterlighed: Nielsz Jørgenszen, Eghd. (LS). Viborg Landsting. Bog No. 44. SP. 29. Fol Skiøde. Vi underskrevne Hellig Geistes Hoszpitals Directeurer i Kiøbenhavn, kiendis og hermed giør vitterligt, at vi paa bemeldte Hoszpitals Veigne til høyædle og velbaarne Hansz Kaasz til Hastrup, Kongl. Mayts. Stift Ampt Mand over Thrundheims Ampt og Norlandene i Norge, og hans Arvinger, haver soldt, skiødt og afhændet, saasom vi og her med til Hannem og hans Arvinger sælger, skiøder og afhænder en Fierdepart i tvende Bøndergaarder, som fornævnte Hoszpital paa en af detz Lemmer ved navn Lisabeth Michelsdaatters Veigne, som hende efter hendisz Salig Broder Johan Michelsz fordum Borgemester i Medelfart, arveligen er tilfalden, nemlig en Fierdepaart, som er efter ny Matricul 4 Skp. 1 Fkr. 1/4 Alb. Htk. i en Bundegaard liggendis i Nør Jydland, i Coldinghuus Ampt, i Nørvangs Herridt, Thyrregaard Sogn i Enchelund, Peder Franszøn og Frands Iverszøn paaboer, og skylder af den heele Gaard aarlig en Fierding Smør, 1 Lam, 1 Gaasz, 1 Skep Aur, 2 Høns, 1 Daler Giesteri og bedrager ialt efter ny Landmaalings Matricul Thoe Tønder, en Skep, en Alb. Dend anden Fierdepart, som er efter ny Matrcul en Tønde, toe Skiepper, tre Fierdingkar Hartkorn i en Gaard liggendis i Vester Harild i Brands Sogn, Peder Lauritzøn paaboer, skylder af heele Gaarden aarlig en Ørte Biug, tre Pund Smør, en Oxe at stalde, et Svin, 1 Lam, 1 Gaas med 1 Skp. Aur, en Ørte Haure Giesteri, en Daler, anslagen efter Landmaalingens ny Matricul dend heele Gaard for fem Tønder, trei Skp. Hartkorn. Hvilche forskrevne tvende Gaarders Anpart med dissen Herlighed og rette Tilliggelse, være sig Agger, Eng, Skou og Moese, Fiskevand og Fæegang, Thørveskiær og Liøngslæt, vaadt og tørt, inden og uden Marcheskiel, som der nu tilligger og af Arilds Tiid tilligget haver, og bør dertil at ligge med Rette, velbemeldte Hr. Stift Amptmand Hansz Kaas og hans Arvinger skal have, nyde, bruge og beholde til evindelig Eyendom og sig saa nyttig (giøre), saa som hand og hans Arvinger best veed og kand, med ald efterstaaende Restands, og kiendis vi for os og efterkommende Directeurer paa forskrevne Hoszpitals Veigne ingen ydermeere Lod, Deel, Ræt eller Rættighed at have udi forskrevne Anparter Gaarde efter denne Dag i nogen Maader, eftersom derfor er annammet og oppebaaret fuldkommen Betalling og Fornøyelse efter Foreening i alle Maader; lover derfore for os og vore Efterkommere, paa fornævnte Hoszpitals Veigne, velbemeldte Hansz Kaas og hans Arvinger forskrevne tvende Gaardersz Anparter at fri, hiemle, frelse og fuldkommeligen tilstaa for alles og enhvers Paatale, og det uden Skade og skadiszløs i alle Maader. Bekræfter vi med voris egne Hænder og Signeter. Actum Kiøbenhavn dend 8. Martij Anno 1695, H. Bornemann (LS). Rauf (LS). B. Jenszøn (LS). Esaias Erichs (LS). Nørvang Tørrild Herreders Skiøde og Panteprotocol. Aar 1813 den 5te Martz er følgende Documenter læste:

13 Skiøde. Jeg Jens Schoutrup til Hastrup kiendes og hermed vitterlig giør, at have skiødet og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til min Fæster Christian Pedersen af Enkelund og hans Arvinger, hans paaboende Gaard, der er beliggende udi Coldinghuus Amt, Nørvangs Herred, Thyregod Sogn, staaende for Ager og Engs Htk. 4 Tdr. 2 Skp. 1 Fkr. 2 Alb., som han i Fæste eiet og brugt haver, samt ikke nogensinde har været i Fællesskab. Og da velbemeldte Christian Pedersen haver betalt mig den for Gaard og Eiendom accorderede Kjøbesum 500 Rigsdaler, saa kiendes jeg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi forbemeldte Eiendomme, men samme nu herefter skal følge og tilhøre bemeldte Christian Pedersen, og det med alle sine Friheder og Rettigheder, det være sig af Besætning, Inventarium, Jord, Grund, Mose og Kjær, Fæegang, Skov, Hede og Lyngslet, aldeles intet forbeholden eller reserveret af hvad Friheder og Rettigheder, som til Gaarden og Eiendommen henhører og dermed følger, alt som det mig ved Skiødet af 21. Junii er solgt og overdraget. Hvilke Eiendomme jeg lovligen skal hiemle bemeldte Christian Pedersen og hans Arvinger for al Vanhiemmel skadesløs. Dog forbindes og bepligtes Kjøberen eller hans Arvinger ikke nogensinde at maa bortsælge eller afhænde det kjøbte Sted eller Eiendomme til at complettere en Sæde-eller Hovedgaard med. Dette mit udgivne Skiøde maa til Tinge læses og protocolleres, hvor og naar forlanges, uden mig dertil at kalde. Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl, samt 2de Vidners Underskrift. Datum Hastrup den 29. Junii 1796, Jens Schoutrup. (LS). Til Vitterlighed: Kingo. J. Uhrschou. NB. Paategnet: uforhæftet af Sælgeren, hvis Skiøde af 21. Junii 1796 er det ældst læste herpaa. Nørvang Tørrild Herreders Skjøde og Pante Protocol No. 7. Fol Skjøde. Kiendes ieg underskrevne Christian Pedersen, boendes i Enkelund, Tyregod Sogn, og hermed for alle vitterlig giør, at ieg med fri Villie og velberaad Hue haver solgt og afhændet, ligesom ieg og herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger min selveiende og iboende Gaard tilligemed endeel af Gaardens Besætning og Indboe, og er samme Gaard beliggende i Weile Amt, Nørvangs Herred, Tyregod Sogn, Enkelund kaldet, anslagen i Landmaalingens nye Matricul Htk. Ager og Eng 4 Tdr. 2 Skp. 1 Fkr. 2 Alb. Hvilken forannævnte Gaard med sine Bygninger og Eiendomme, Herligheder og Rettigheder, visse og uvisse Indkomster, Rente og rette Tilliggelser af Ager og Eng, Mark, Krat, Hede og Mose, Fiskevand, Fæedrift, Tørvegrøvt, Lyngslet, Forte og Fællig, vaadt og tørt, inden og uden Markeskiel, intet i nogen Maader undtagen af bemelte Gaards Bygninger og Eiendom, som nu tilligger og af Arrilds Tid tillagt haver, og dertil med Rette tilligge bør, velbemelte min Svoger Christen Pedersen herefter skal have, eie, nyde, bruge og beholde til evindelig Arv og Eiendom, eftersom jeg for bemelte min Gaard og Besætning har annammet og oppebaaret nøyagtig Betaling efter Accord med rede Penge den Sum 398 Rd. og desforuden skal min Svoger og Arvinger eller Efterkommere være pligtig at forskaffe mig min Aftægt af Gaarden, saalænge jeg lever efter den Aftægts eller Opholdscontract, som er oprettet imellem os af Dato 27. Dec Thi kiendes jeg for mig og mine Arvinger efter denne Dag os aldeles ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettighed til eller udi oftmelte Gaard eller til noget af dessens Bygninger eller Eiendomme, som forskrevet staaer, men derimod bepligter mig og mine Arvinger at hiemle, fri og frelse og fuldkommen tilstaae velbemelte min Svoger samme min Gaard som en lovlig indkjøbt Gaard og Eiendom, fri for hver Mands Tiltale, som derpaa med nogen Ret kunne have at sige og tale i alle optænkelige Maader. Denne min udgivne Skiøde maa og kan til Tinge læses og protocolleres, hvor og naar forlanges, uden mig derfor at give nogen Kald eller Varsel. Til desto mere Bekræftelse og Stadfæstelse haver jeg dette mit Skiøde selv egenhændig underskreven og forseglet og ombedet velagte tvende Mænd, nemlig Niels Pedersen og Jørgen Jensen af Seierup dette med mig til Vitterlighed at ville underskrive. Datum Enkelund den 16. Junii 1797, Christian Pedersen Enkelund, (LS). Til Vitterlighed: Niels Pedersen. Jørgen Jensen. Begge af Seierup. At om dette Kiøb intet andet skrivtligt Document har været oprettet, ere vi villige til, naar forlanges, edeligt at bekræfte. Som Sælger: Christian Pedersen. Som Kiøber: Christen Pedersen. Begge med ført Pen. Om der ved dette Skiødes Udstædelse er givet noget til de Fattige, er mig og enhver uvedkommende, Thyrregodlund den 12. Jun. 1809, Winther. NB. Paategnet: Da ingen Skjøde eller anden Adkomst paa indbemelte Gaard og Hartkorn er tinglæst for Sælgeren, kan han ey sees berettiget til dette Salg, Hartkornets Rigtighed ey herfra bekræftes, ey heller opgives, om herpaa hefter Gield eller ey fra de forrige Eyere, før Sælgerens Skjøde bliver tinglæst og deraf erfares, hvo forrige Eyere har været. Da heri ommelte Aftægts Contract ey er tinglæst, er det nødvendigt, om de ey bliver det, at der i sin Tid, naar Aftægten er ophørt, derom erhverves og tinglæses Beviis for at indføres i Pantebogen og annoteres herved, da Aftægten, som nu

14 ommelt heri og gieldende lige ved dette Skjødes øvrige Indhold, ellers efter Pantebogen vedbliver at være en bestandig Byrde paa Gaarden. Fæstekontrakter. Både Christian Pedersen og svigersøn Christen Pedersen bortfæstede nogle steder i Enkelund, men kun enkelte af kontrakterne er der kendskab til. En af de første fæstere var Christen Larsen, der muligvis var søn af Lars Christensen i Svindbæk. Han var gift med Zidsel Pedersdatter, der døde i Enkelund d. 3. maj 1797, 28 år gl. Boets værdi blev opgjort til 34 rd. 2 mk. 7 sk. Begravelsesomkostninger og gæld beløb sig til næsten det samme. Besætningen var 1 hvid ko, 3 får og 1 bede. Bygningerne tilhørte Christian Pedersen, og stedet kaldtes Lille Enkelund, men det var ikke det sted, som nu hedder Lille Enkelund. Christen Larsen blev gift med Kirsten Nielsdatter fra Uhre, men han rejste fra Enkelund inden Da kom der nemlig en ny familie til L. Enkelund, det var Peder Christensen Merrild og Anne Madsdatter, der kom fra Alkærlund i Brande sogn. Deres datter Ane blev d. 9. maj 1805 gift med snedker Anders Nielsen Kartborg, det er forfatteren C. A. Thyregods forældre. I 1809 flyttede Peder Christensen Merrild til Hindskov, og Christen Pedersen Enkelund bortfæstede d. 8. juli 1810 L. Enkelund til Mads Iversen, søn af Iver Madsen på Midtgård i Thyregod by. Der var 8 fag hus, og den årlige fæsteafgift var 10 rd., der i 1813 blev omskrevet til 4 rbd. 3 mk. Mads Iversen var gift med Maren Christensdatter fra Give. D. 2. okt fremlejede Mads Iversen sit fæstehus til sin bror Christen Iversen, der var stadig 8 fag hus, og fæsteafgiften var den samme som før, men ejeren af Enkelundgård skulle have 1 td. rug årligt. Stedet fik matr. nr. 1c ved matrikuleringen. Jørgen Nielsen på parcellen Nørhede er før omtalt, han har sikkert haft sit sted på samme vilkår. Det blev til matr. nr. 1b. Slægten længere tilbage. Christian Pedersens far Peder Christensen Aagaard var fra Tykskov, han var født i Hans far Christen Pedersen Aagaard havde et mindre sted i Tykskov i fæste, men han boede et stykke tid i Thyregodlund, hvor hans kone døde i 1719 og blev begravet d. 10. sept., uden at præsten fandt det nødvendigt at skrive, hvad hun hed. Det er heller ikke sikkert, at hun var mor til Peder Christensen, faderen kan have været gift før. Peder Christensen Aagaard var d. 2. juli 1730 blevet gift med Anne Nielsdatter fra Ullerup. Hun var født i 1708 og datter af Niels Boysen i Ullerup. Trods sin unge alder havde hun før været gift med Anders Andersen i Sejrup, med hvem hun havde fået en søn, inden Anders døde. Christen Pedersen var søn af Peder Lauridsen og Kirsten Nielsdatter. Kirsten var fra Krejbjerg, hvorfra der ingen kirkebøger findes, men hun var født i 1726 og døde i Sejrup i Peder Lauridsen var født i Sejrup i 1725, han døde også i 1773, men da opgives hans alder forkert. Hans far Laurids Andersen, kaldet Laurids Kimoss, var født i Ejstrup sogn i 1690, muligvis på det sted, der kaldtes Tykskovkrog. Han var d. 16. nov blevet trolovet med Kirsten Madsdatter, der var enke efter Peder Christensen Naldal i Sejrup. Han måtte have en forlovsseddel af velbårne major Villadtzen, fordi han var landsoldat. Han nåede dog at blive gift d. 5. juli året efter, og han overtog fæstet af Peder Christensen Naldals fæstegård Hølmose, senere matr. nr. 3 Sejrup. Kirsten Madsdatter var fra Damgård i Tinnet, hun var født i 1694, og hun var blevet gift første gang d. 10. okt

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejnar Bjerre Jørgensen

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejnar Bjerre Jørgensen Enkelund 1 af 16 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejnar Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie} Katballe 1 af 5 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie} Katballe Matr. nr. 2 Rørbæk. Katballe, der tidligere hed Lille Lindet, er en meget gammel fæstegård under Rørbæk. Det er først d. 18.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Svindbæk 1 af 6 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Svindbæk. Matr. nr. 4 Hesselbjerge Navnet staves Suinbech i 1638, og da var der kun een gård ligesom i 1651, da Thøger Christensen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Hesselbjerge 1 af 9 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Hesselbjerge. Navnet Hesselbjerge optræder første gang i et dokument, der blev tinglæst på Nørvang herredsting d. 29. nov. 1524.

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Dørken 1 af 46 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Dørken Matr. nr. 1, Thisgård. Gården nævnes første gang i matriklen 1662. Hartkornet var da 5 tdr. 2 alb., og landgilden var 1½ ørte

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Thyregodlund 1 af 29 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Thyregodlund. Matr. nr. 1 Thyregodlund, præstegården. Præsten skulle have den største og bedste gård i sognet. Den regel passer

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Sejrup 1 af 39 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Sejrup Matr. nr. 1 Sejrup, Søndergård. (Grøndal) I de ældste lister over gårdene i Sejrup er gården opført som nr. 5. Den blev d. 3.

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Hindskov 1 af 17 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Hindskov Matr. nr. 1. Både matr. nr. 1 og 2 i Hindskov stammer fra den samme helgård, så tiden før de blev adskilt behandles under

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Gårdhistorie} Ejstrup By, Harrild, Gludsted etc, Ejstrup sogn 1 af 9 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Gårdhistorie} Ejstrup by, Hallundbæk, Harild, Hedegaard, Hygild, Krejbjerg, Nybygge, Nygaard, Gludsted, S. Hvilum Ejstrup

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere