Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret."

Transkript

1 AMU audit netværket Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret. Vejen fra ide til virkelighed og grundlaget for netværket beskrives i notatet og erfaringerne fra de første to år skitseres. Udviklingsprocessen og drøftelserne med alle ledelsesniveauer og medarbejdere på skolerne er skildret, da værktøjerne og organiseringen blev skabt i denne proces og initiativet fandt en form, som sikrede bred tilslutning. AMU audit netværk omfatter pr. november 2015 flg. uddannelsesinstitutioner: 50 Erhvervsskoler, dvs. merkantile og tekniske skoler samt kombinationsskoler 4 AMU-centre 8 SOSU skoler 2 Landbrugsskoler 3 VUC-centre 1 Professionshøjskole Skolerne indgår i et lokalt samarbejde, der er etableret omkring de 13 VEU-Center geografier, så alle udbyderne inklusive VUC-centre kan deltage. Der er i alt 12 lokale netværk, da to sjællandske VEU-centre har slået sig sammen i et netværk. Ideen om et AMU audit netværk tager form Direktørkredsen ved landets erhvervsskoler drøftede i oktober 2012 behovet for at understøtte AMUudbydernes arbejde med regelgrundlaget for uddannelserne. I forlængelse heraf udarbejdede VEUudvalget forslag om et AMU audit system og netværk. Rigsrevisorens beretning fra december 2012 skildrede manglende procedurebeskrivelser for skolernes kontrol med AMU og synliggjorde behovet for et fælles initiativ, som kunne bidrage til, at alle skoler fik etableret de nødvendige rutiner. I marts 2013 besluttede bestyrelsen i Danske Erhvervsskoler Lederne at iværksætte et initiativ, hvor AMUudbydere fremadrettet kunne samarbejde om dels overholdelse af regelgrundlaget og dels bidrage til skolernes dokumentation af arbejdet med AMU. De påtænkte samarbejdsfora for initiativet var VEU-centrene, som alle landets AMU-udbydere deltager i sammen med VUC-centre. DE-L inviterede derfor de øvrige skoleforeninger til at deltage 1 i initiativet, men de ønskede ikke at deltage som foreninger. Et samarbejdsforum kunne derfor ikke anbefales med direkte afsæt i VEU-centrene, men som et parallelt netværk med udgangspunkt i de 13 VEU-Centres geografi, hvor den enkelte skole vurderer hvorvidt man ønsker at deltage i AMU audit netværket. 1 De andre skoleforeninger er: Danske SOSU- skoler, Foreningen af Forstandere ved AMU-centrene, Foreningen af Private Udbydere samt Lederforeningen for VUC 1

2 DE-L var i dialog med undervisningsministeriet 2 i den indledende fase, så initiativet blev koordineret med ministeriets tiltag på området. Undervisningsministeriet bifaldt projektet og gav tilsagn om det nødvendige samarbejde for at sikre de rette værktøjer. AMU audit netværk blev første gang præsenteret for uddannelsesledere og administrative ledere fra alle VEU-centre i juni Deltagerne i mødet var nøglepersoner i etableringen af AMU audit på den enkelte skole og i samarbejdet med andre skoler i VEU-Center geografien. På mødet udpegede man en projektgruppe til at videreudvikle oplægget om et AMU audit netværk og udvikle fælles værktøjeri form af tjeklister. Projektgruppen udvikler tjeklister Projektgruppen udviklede tjeklister med afsæt i de såkaldte COWI-tjeklister, som undervisningsministeriet havde udarbejdet i foråret 2013 efter drøftelser med skoleforeningerne. AMU audit netværkets tjeklister blev systematiseret i forhold til skolernes organisering af arbejdet. Et eksempel er, at den administrative medarbejder på skolen har en tjekliste, som omfatter lovgivning indenfor det administrative, mens lærere og uddannelsesledere har en tjekliste for undervisningen. IKV og udlagt undervisning, som ermindre aktivitetsområder, har tjeklister, der går på tværs af administrationen og uddannelse. Projektgruppen valgte at integrere ministeriets dokumentationsvejledning i tjeklisterne, så der henvises direkte til den relevante dokumentation, der skal anvendes som grundlag for egenkontrollen. I 2015 blev dette suppleret med en særlig tjekliste med eksempler på de EASY udskrifter, der kan anvendes som dokumentation. Et andet værktøj er også en tjekliste med kort anbefaling til tilrettelæggelse af uanmeldt audit, hvor en auditor opsøger et kursus og tjekker undervisers og kursisters tilstedeværelse. Under udarbejdelsen af tjeklisterne deltog to af undervisningsministeriets medarbejdere, hvor der var lejlighed til afklaring af enkelte områder i regelgrundlaget og efterfølgende fik ministeriet tjeklisterne til gennemsyn. Sammen med tjeklisterne er beskrevet et koncept AMU audit sådan gøres det i praksis som indeholder forslag til, hvordan den enkelte skole indarbejder tjeklisterne i skolerens øvrige kvalitetssystem. Desuden skelnes der mellem anmeldt og uanmeldt audit. Når skolerne gennemfører ekstern AMU audit ved f.eks. udlagt undervisning eller når skolerne har aftalt en indbyrdes turnus, hvor de gennemfører audit hos hinanden, er det beskrevet, at afrapportering med evt. bemærkninger om problemområder altid skal ske til den skole, som har ansvaret for undervisningen. Det er så op til denne skole, om og hvilke korrigerende handlinger, der skal iværksættes. Der er således ikke lagt op til afrapportering eller information til andre end den ansvarlige skole, og det er præciseret, at skolernes eget audit system ikke ændrer ansvarsforholdet for AMU. Ansvaret er den godkendte skoles, ligesom det ikke erstatter undervisningsministeriets tilsyn. 2 Det nuværende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling omtales i notatet som undervisningsministeriet. 2

3 Årlige AMU audit netværks seminarer Projektgruppen tilrettelægger et årligt netværksseminar, hvor alle skoler inviteres. Der er afholdt seminar den 14. januar i 2014 og 2015 og p.t. planlægges det næste seminar den 14. januar På seminarerne kan deltagerne hente inspiration til det fortsatte arbejde via oplæg fra egne rækker og fra undervisningsministeriet om tilsyn og aktuelle tiltag. Ændringer af tjeklisterne præsenteres og desuden er der hvert år erfaringsudveksling på tværs af netværk, som bidrager til den fortsatte udvikling af praksis. De to første seminarer har været velbesøgte med ca. 80 deltagere og det er projektgruppens erfaring, at seminarerne bidrager væsentligt til inspiration for det fortsatte arbejde på skolerne og i netværkene. Erfaringer med AMU audit AMU audit netværket er baseret på skolernes egen integration af tjeklisterne og forslagene om audit i den enkelte skoles kvalitetssystem. Erhvervsskolernes kvalitetssystemer er også opbygget omkring erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, hvor der i flere år har været krav om kvalitetssystemer, som undervisningsministeriet har fulgt op på. I AMU audit har det været centralt at skabe samarbejde mellem skolerne, da regelgrundlaget er komplekst og da aktiviteten varierer fra skole til skole. Det har været væsentligt at skabe udveksling mellem større og mindre udbydere jf. regelgrundlagets kompleksitet. Den lokale implementering af tjeklisterne og audit konceptet udmønter sig i forskellig praksis fra netværk til netværk. I 2015 gennemførte projektgruppen en rundspørge, som dokumenterede flg. fællestræk: Alle netværk anvender tjeklisterne Alle netværk gennemfører intern audit De fleste angiver ekstern audit ved udlagt undervisning 4 lokale netværk gennemfører ekstern audit og har aftalt en turnus skolerne imellem Ved samme rundspørge tilkendegav skolerne en række positive erfaringer og flg. udsagn dækker det generelle indtryk: Der er en god kommunikation skolerne imellem og vi hjælper hinanden med dokumentation uden sure miner. Det er kun godt, at vi kan opretholde en god kvalitet på kurserne og dokumentationen skal være i orden. De besøg, jeg har været på eksternt (som ind til videre kun har været anmeldte besøg) har fungeret godt. Formålet med netværket er at erfaringsudveksle, videndele og sparre om best practise og udfordringer i kvalitetssikring og udvikling af AMU. Det synes vi er opfyldt indtil videre. 3

4 God støtte med tjeklisterne og det er lettere, at informere nye medarbejdere omkring konceptet kvalitetsstandarder. God sparring og inspiration mellem skolerne, også udover det formelt auditerende. Netværket er med til at rette fokus mod særlige områder, der måske nok har været tænkt ind før, men er blevet synliggjort. Netværket vil være med til at kvalitetssikre justeringer i forhold til regelændringer mv. På det årlige netværksseminar drøftes udfordringerne med AMU audit også. Det er et projekt, der kan møde lidt modstand i starten. Men når der samtidig sikres opfølgning og måske kendskab til et område og/eller tips til, hvordan en opgave også kan løses, så vinder projektet. Drøftelserne på det seneste seminar i 2015 afspejlede processen fra forhindring til gevinst, når man først har prøvet det, er det hjælp til selvhjælp. Bilag: Bilag 1: AMU audit hvordan gøres det i praksis Bilag 2: Lokale AMU audit netværk pr. november 2015 Bilag 3: AMU audit tjeklisterne pr. 1. februar Tjeklisterne justeres p.t. i forhold til revideret AMU bekendtgørelse og institutionsvejledning. Link til AMU audit: November 2015 Mie Poulsen Uddannelseskonsulent 4

5 Bilag 1 AMU audit hvordan gøres det i praksis? AMU audit konceptet januar 2015 Danske Erhvervsskoler - Lederne har i 2014 etableret et AMU audit netværk, hvor skolernes samarbejde om kvalitetssikring af AMU kan organiseres. Formålet med AMU audit netværket er at skabe grundlag for vidensdeling skolerne imellem med fokus på at skabe ensartede fortolkninger af AMU regelgrundlaget og styrke kvaliteten i udbud og gennemførsel af AMU. DE-L har udviklet et koncept til AMU auditering, som består af tjeklister og forslag til anmeldt og uanmeldt audit. Tjeklisterne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervsskolerne med indgående kendskab til administration, tilrettelæggelse af undervisning og kvalitetsarbejde. Arbejdsgruppen har anvendt undervisningsministeriets materiale som grundlag for arbejdet, de såkaldte COWI lister. Audit listerne er generelle i forhold til regelgrundlaget og kan anvendes til audit/kvalitetssikring på egen skole, audit ved udlagt undervisning og når et skolesamarbejde beslutter at gennemføre gensidig audit. Tjeklisterne er inddelt i: Auditering AMU audit tjekliste for administrative funktioner AMU audit tjekliste til undervisningen på AMU kurser AMU audit tjekliste for IKV AMU audit tjekliste for udlagt undervisning AMU audit tjekliste til uanmeldt audit Desuden er tilknyttet en oversigt med de foreslåede udskrifter til dokumentation. På grundlag af erfaringer fra det første års arbejde med AMU audit anbefaler DE-L, at frekvensen for anmeldt og uanmeldt audit tilrettelægges lokalt og indarbejdes i den enkelte skoles kvalitetssystem. Anmeldt audit Anmeldt audit er baseret på indhentet dokumentation. Auditoren beder om at få tilsendt dokumentation på tidligere afholdte forløb, og gennemgår dette. Uanmeldt audit Auditorerne møder ind direkte på et kursus, og forholder sig til det, de kan se og høre. Ekstern AMU audit Når der gennemføres ekstern AMU audit på anden skole, skal afrapportering ske til den skole, som har ansvaret for undervisningen med bemærkninger om evt. problemstillinger i forhold til gældende lovgivning. 5

6 Afrapporteringen stiles alene til den ansvarlige skoles ledelse og det er op til denne skole hvilke eventuelle korrigerende handlinger, der skal iværksættes. Ansvar for AMU AMU audit ændrer ikke ansvarsforholdt for AMU, ansvaret er den godkendte skoles, ligesom det ikke erstatter Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn. 8. januar 2015 Mie Poulsen Uddannelseskonsulent 6

7 VEU-centrene Vestsjælland samt st og Øerne (Region Sjælland) VEU-center Nordsjællan d VEUcenter Trekantso mrådet VEU-center Vest VEU-center Fyn VEUcenter Syd Bilag 2 Lokale AMU audit netværk pr. november 2015 Oversigt over deltagende skoler og netværkenes beskrivelse af anvendelse af tjekliste, intern/ekstern audit og mødefrekvens for ledere og/eller auditorer. Geografi Skoler i samarbejdet Hvad omfatter samarbejdet? BC Syd EUC Syd Haderslev Handelsskole Tønder Handelsskole SosuSyd Syddansk Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Kold College Tietgen AMU Fyn SOSU Fyn Udbydere med godkendelser I VEUcentret: Rybners AMU-Vest Udviklingscenter Syd IBC EUC Lillebælt Kursuscentret Campus Vejle Handelsskolen København Nord Erhvervsskolen Nordsjælland EUC Nordvest Sjælland EUC Sjælland CELF Roskilde Handelsskole Roskilde tekniske skole UCR Slagteriskolen Selandia ZBC Køge Handelsskole Roskilde Handelsskole pr. 1/ Tjeklisterne anvendes Ekstern audit Ansvarlige auditorer mødes ca. hvert kvartal Tjeklisterne anvendes Intern audit Ekstern audit ved udlagt undervisning. Lederne, mødes to gange årligt Tjeklisterne anvendes til såvel intern audit som ekstern audit ved udlagt undervisning. Ledelse på Rybners mødes 4 gange årligt, hvor bl.a. auditresultater gennemgås. Auditor på Rybners og AMU-Vest mødes to gange årligt og gennemfører audit i fællesskab. Tjeklister anvendes Intern audit Ekstern audit ved udlagt undervisning Ledelse mødes - ad hoc Tjeklister anvendes Intern audit på de enkelte skoler Ekstern audit ved udlagt undervisning, iværksat 4 kvartal2015 Ledelse mødes - ad hoc Tjeklisterne anvendes Intern audit, skolerne har øvet sig internt i 1. halvår Ekstern audit, mellem deltagende skoler. Ledelse: kursuschefer mødes Lokale auditorer/ledere mødes 2-3 gange om året 7

8 VEU-center Hovedstaden og Bornholm VEU-center Østjylland VEU-center MidtVest VEU-center MidtØst VEUcenter Nord EUC Nord EUC Nordvest Tjeklisterne anvendes Intern audit på de enkelte skoler Ledelse: kvartalsvise møde Mercantec Tradium Jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole Randers Social- og Sundhedsskole Social-og Sundhedsskolen, Skive- Thisted-Viborg Alle godkendte offentlige udbydere i centret: Uddannelsescenter Ringkøbing- Skjern AMU-center Hoverdal Herningsholm Erhvervsskole SOSU-Herning Uddannelsescenter Holstebro Alle skoler i VEU-centret: Bygholm Landbrugsskole Handelsfagskolen Horsens HF og VUC Jordbruges Uddannelsescenter Silkeborg Business College Learnmark Horsens Skanderborg-Odder Center for uddannelse Social og sundhedsskolen i Silkeborg SOSU Aarhus Teknisk Skole Silkeborg TH LANGS HF & VUC VIA University College VUC Aarhus Aarhus Business College AARHUS TECH I VEU-centret har flg.: skoler valgt at samarbejde om AMU-audit: Københavns tekniske Skole TEC Campus Bornholm Hotel- og Restaurant skolen Niels Brock Tjeklisterne anvendes Ekstern audit mellem de deltagende skoler. (Procedure for opsamling i VEU-center via underskrevet tavshedserklæring. Auditresultat afleveres til direktør, som afgør evt. tiltag internt). Ledelse: 8 årlige møder Lokale auditorer: 3 årlige møder Tjeklister anvendes, tilpasses regionalt Intern audit Anden tjekliste og procedure ved udlagt undervisning Ledelse: et par årlige møder, hvor emnet behandles Tjeklisterne anvendes, men er tilpasset den enkelte skoles kvalitetssikringssystem. Intern audit tilrettelægges på de enkelte skoler. Anmeldt og uanmeldt audit i forhold til udlagt undervisningen. Ledelse mødes 4 gange årligt og har fokus på styrket vidensdeling om kvalitetssikring. ERFA-gruppe med lokale auditorer fra alle skoler i VEU-centret er etableret. 2 årlige møder. Formålet med ERFA-møderne er at give rum til erfaringsudveksling og læring mellem medarbejdere, der udfører opgaver i forbindelse med kvalitetssikring på skoler, der er en del af VEU-center Østjylland. ERFA-møderne understøtter, at løsning af kvalitetssikringsopgaver betragtes som et redskab, der sikrer intern kvalitet på skolerne ud fra et lærings- og udviklingsaspekt. Endvidere skal den interne kvalitetssikring medvirke til, at kunderne altid oplever god kvalitet og service. Tjeklister anvendes af de 3 skoler, som har deltaget i rundspørgen En skole har både intern audit og ekstern audit ved udlagt undervisning. En anden skole prioriterer udelukkende audit ved udlagt undervisning. To skoler angiver systematisk opsamling internt. 8

9 VEU-center Aalborg/Himmerland I VEU-center regi indgår flg. skoler i en kvalitetsgruppe: Erhvervsskolerne Aars AMU Nordjylland Tech College Aalborg Aalborg Handelsskole SOSU Nord. Tjeklisterne anvendes, som grundlag for den enkelte skoles egen tilrettelæggelse af intern arbejde med kvalitetssikring. Der gennemføres intern audit på egen skole ud fra af gruppen godkendte tjeklister Ekstern audit gennemføres ved at skolen sender brev ud til gennemførende skole med information om de lister der skal sendes retur til godkendte skole. Herefter gennemgås materiale i henhold til regelsæt. Der er nedsat en kvalitetsgruppe, som har fokus på, at skabe fælles forståelse af regelsæt og procedurer. Kvalitetsudviklingsgruppen mødes hver 3. måned. 9

10 Bilag 3 Skole AMU mål AMU holdnavn Afholdelsesdage AMU audit tjekliste for administrative funktioner Markedsføring: Ja Nej Dokumentation 1 Er arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag i FKB udbudt åbent? EASY B159 2 Er der i al markedsføring af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i FKB oplyst: Kursets officielle titel (AMU fagnavn) Kode Pris Minimumdeltagerantal for gennemførsel af kurset At der er tale om arbejdsmarkedsuddannelse, enkeltfag Hvis der er udvælgelseskriterier ved fuld kapacitetsopfyldning skal der foreligge dokumentation Er markedsføringen målrettet AMU-målgruppen? Har markedsføringen et erhvervsrettet sigte? Er der link til institutionens hjemmeside, hvor bl.a. den præcise målformulering skal kunne læses? 3 Er der solgt indtægtsdækket virksomhed sammen med AMUaktiviteten? Hvis ja: Dokumentation for at markedsføringen af AMUaktiviteten er klart adskilt fra andre aktiviteter, og at AMUaktiviteten kan tilkøbes uden køb af andre aktiviteter 4 Er der udbudt AMU-aktivitet eller enkeltfag i FKB, der indeholder tillægspris for særlig tilrettelæggelse? Hvis ja: Er det i annonceringen af udbuddet blevet specificeret, hvad tillægget dækker EASY B159 EASY A326 Evt. A335 ved mange skolefag Brochurer Procedure Hjemmeside Salgsmateriale EASY B159 Hvis tillæg skal adm. fremadrettet ved holdoprettelse tage skærmdump Optag og deltagerbetaling: Ja Nej Dokumentation 5 Er alle kursister registreret med bopæl i cpr-registeret? EASY R087 Hvis nej: Der skal foreligge dokumentation for, at personen har beskæftigelse i Danmark. Ansættelses-kontrakt, lønsedler, arbejdsgivererklæring (findes på efteruddannelse.dk) 6 Er der opkrævet deltagerbetaling? EASY B494 7 Er gældende lovgivning vedr. kost og logi overholdt? Hvis der er indenfor reglerne er dispenseret for krav om afstand, og/eller dispenseret for at overnatningen skal ligge mellem to EASY R087 Notatpligt ved dispensation 10

11 på hinanden fælgende undervisningsdage, så skal der foreligge dokumentation for dette Evaluering: Ja Nej Dokumentation 8 Har skolen gennemført tilfredshedsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af virksomheder og har skolen udarbejdet dokumentation for dette? Dokumentation af tilfredshedsundersøgelse 9 Er resultaterne fra deltagernes tilfredshedsundersøgelse fra VisKvalitet.dk synlige på institutionens hjemmeside? Andet: 10 Hjemmesiden Audit gennemført: 11 Dato: Auditor: 11

12 Skole AMU mål AMU holdnavn Afholdelsesdage Underviser AMU audit tjekliste for undervisningen Inden uddannelsen: Ja Nej Dokumentation 1 Er de centralt godkendte handlingsorienterede mål omsat til konkret undervisning f.eks. dokumenteret i en undervisningsplan? Uv.-plan og evt. materiale 2 Er det sikret at undervisningen ikke er tilrettelagt med produktion og/eller udførelse af normale arbejdsopgaver for øje? Uv.-plan Under uddannelsen: Ja Nej Dokumentation 3 Er kursisterne gjort bekendt med de centralt godkendte handlingsorienterede mål? Uv.-plan og evt. materiale 4 Er der stillet specialpædagogisk støtte til rådighed for kursister med særlige behov? 5 Er alle kursister blevet tilbudt en vurdering af deres basale færdigheder, samt en opfølgende vejledning? Hvis kursisterne takker ja til tilbuddet, hvad er fremgangsmåden? 6 Er der sket daglig registrering af kursisternes fremmøde. Fremmøde registreres i Evt. procedure på skolen Kursusindkaldelse, Uv.-plan, materiale Procedure Mødeprotokol EASY Z615 7 Er der sket en individuel afkortning for enkelte deltagere i forhold til den godkendte varighed for arbejdsmarkedsuddannelsen? Fx i form af meritskrivelse med Hvis ja: Er denne information videregivet til administrationen? underskrift Ved uddannelsens afslutning: Ja Nej Dokumentation 8 Kan læreren ved tilsyn redegøre for grundlaget for bedømmelse af kursister? Skal være beskrevet i Uv.-plan 9 Er der udstedt uddannelses-, deltager- eller enkeltfagsbevis? Hvis nej: Der skal foreligge dokumentation 10 Er alle kursister blevet bedt om at udfylde tilfredshedsundersøgelsen efter reglerne fra viskvalitet.dk? EASY B703 Notat Besvarelser på VisKvalitet Uddannelseslederen: Ja Nej Dokumentation 11 Har lærerne de relevante faglige og pædagogiske kvalifikationer - og er de ansat på den institution, der afholder kurset? CV på underviser 12 Er viskvalitet.dk blevet anvendt til løbende ledelsesinformation og kvalitetssikring i institutionen? Procedure 12

13 13 Er der på organisatorisk niveau sørget for, at alle kursister er blevet tilbudt vurdering af deres basale færdigheder, samt en opfølgende vejledning? Andet: 14 Procedure Audit gennemført: 15 Dato: Auditor: Tjekliste til undervisningsplan Kursets nr. og titel Varighed og tidspunkt for undervisning AMU-målbeskrivelsen Dato for afholdelse (for Åbent værksted den gældende periode) Sted Underviser Adgangsbetingelser, som skal tjekkes af faglærer Kursisterne gjort bekendt med de handlingsorienterede mål i AMU-målbeskrivelsen De handlingsorienterede mål i AMU-målbeskrivelsen er omsat til konkrete emner/ undervisning Undervisningen ikke er tilrettelagt med produktion og/eller udførelse af normale arbejdsopgaver for øje Der redegøres for på hvilken måde og med hvilket grundlag kursisternes har nået de centralt godkendte handlingsorienterede målformuleringer Hvor gemmes/arkiveres undervisningsmaterialet for det aktuelle kursus? Minimumsliste til CV Faglig uddannelse Pædagogisk uddannelse Faglig efteruddannelse/certifikater Erhvervserfaring/praktik 13

14 Skole AMU mål AMU holdnavn Afholdelsesdage Underviser AMU audit tjekliste for IKV Optag på individuel kompetencevurdering: Ja Nej Dokumentation 1 Er alle kursister registreret med bopæl i cpr-registeret? EASY R087 Hvis ikke: Der skal foreligge dokumentation Ansættelseskontrakt, lønsedler, arbejdsgivererklæring (findes på efteruddannelse.dk) 2 Alle de egnede IKV-ansøgere, som skolen er bekendt med og som ikke er blevet optaget; er de skrevet på venteliste og/eller henvist Ventelister til en anden udbyder samt oplyst om, hvornår IKV udbydes? Tilrettelæggelse af IKV: Ja Nej Dokumentation 3 Er kursets varighed oprettet efter gældende regler? 4 Er IKV-deltageren gjort bekendt med formålet med IKV og de mulige resultater af IKV? 5 Har institutionen udelukkende brugt AMU-mål som målestok for vurderingen og anerkendelsen af den enkelte deltagers realkompetencer? 6 Har institutionen, som udgangspunkt for tilrettelæggelsen af deltagerens IKV-forløb, anvendt IKV-deltagerens egne oplysninger om hvilke realkompetencer deltageren selv mener at have? 7 Har institutionen dokumentation for tilrettelæggelse af den enkelte IKV-deltagers IKV-forløb: For valg af relevante AMU-mål (målestok) For valg af pålidelige og troværdige metoder For vurderingen af deltagerens realkompetencer For anerkendelsen af deltagerens realkompetencer (bevisudstedelse) 8 Har lærerne de relevante faglige og pædagogiske kvalifikationer - og er de ansat på den institution, der afholder kurset? 9 Er der anvendt relevant udstyr og relevante opgaver/øvelser/ materialer mv. i forhold til vurderingen af deltageren? 10 Er IKV-deltagere, som institutionen vurderer snarere tilhører målgruppen for GVU og erhvervsuddannelser, informeret om og henvist til mulighederne for realkompetencevurdering i forhold Brochure for IKV eller andet materiale Anvendte AMU-mål til vurderingen Fx min kompetencemappe og tilhørende dokumentation De anvendte metoder for kompetencevurdering i form af teoretiske og praktiske opgaver, cases osv. CV Samme som sp 7. Procedure 14

15 til GVU og/eller erhvervsuddannelser? Bevisudstedelse: Ja Nej Dokumentation 11 Er der udstedt et IKV-deltagerbevis til alle deltagere? EASY B Er der til IKV-deltageren udstedt: AMU-uddannelsesbevis, når institutionen har vurderet og anerkendt, at deltageren har realkompetencer, der svarer til henholdsvis en hel arbejdsmarkedsuddannelse og/eller et enkeltfag optaget i en FKB AMU-kompetencebevis, når institutionen har vurderet og anerkendt, at deltageren har realkompetencer, der svarer til dele af en arbejdsmarkedsuddannelse og/eller et enkeltfag optaget i en FKB Uddannelsesplan, når institutionen har vurderet og anerkendt realkompetencer men ikke udstedt uddannelsesbevis eller kompetencebevis, der tager afsæt i deltagerens anerkendte kompetencer og indeholder de arbejdsmarkedsuddannelser/enkeltfag tilkoblet kompetencebeskrivelser, som deltageren skal gennemføre for at nå sit uddannelsesmål 13 Har institutionen udelukkende udleveret udstedte beviser, dvs. deltagerbevis, evt. AMU-uddannelsesbeviser og AMUkompetencebeviser, uddannelsesplan eller oplysninger herom, til IKV-deltageren selv? Procedure Andet: 14 Audit gennemført: 15 Dato: Auditor: 15

16 Skole AMU mål AMU holdnavn Afholdelsesdage Underviser AMU audit tjekliste for udlagt undervisning Aftale om udlægning: Ja Nej Dokumentation 1 Angiver aftalen den tidsperiode udlægningen omfatter? Aftalen 2 Angiver aftalen uddannelsesnavn, kursusnummer og titel på de Aftalen uddannelser, der indgår? 3 Angiver aftalen afholdelsesform? Aftalen 4 Er udlægningen synlig på både den godkendte og den afholdende institutions hjemmeside? Hjemmeside Markedsføring: Ja Nej Dokumentation 5 Er der i al markedsføring af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i FKB oplyst: Kursets officielle titel (AMU fagnavn) Kode EASY A326 EASY B159 EASY A335 Pris Minimumdeltagerantal for gennemførsel af kurset Hjemmeside Brochurer At der er tale om arbejdsmarkedsuddannelse, enkeltfag Hvis der er udvælgelseskriterier ved fuld kapacitetsopfyldning skal der foreligge dokumentation Procedure Er markedsføringen målrettet AMU-målgruppen? Har markedsføringen et erhvervsrettet sigte? Er der link til institutionens hjemmeside, hvor bl.a. den præcise målformulering skal kunne læses? 6 Er arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag i FKB udbudt åbent på ug.dk og institutionens hjemmeside? EASY B159 Visitation og optag: Ja Nej Dokumentation 7 Er alle kursister registreret med bopæl i cpr-registeret? EASY R087 Hvis nej: Der skal foreligge dokumentation for, at personen har beskæftigelse i Danmark. Ansættelseskontrakt, lønsedler, arbejdsgivererklæring (findes på efteruddannelse.dk) Deltagerbetaling og prisfastsættelse: Ja Nej Dokumentation 8 Er der opkrævet deltagerbetaling? EASYB494 9 Er der udbudt AMU-aktivitet med deltagerbetaling, der indeholder et tillæg? Hvis ja: Er det i annonceringen af udbuddet blevet specificeret, hvad tillægget dækker EASY B159 Hvis tillæg skal adm. fremadrettet ved holdoprettelse tage 16

17 10 Er der efter aftale med en virksomhed opkrævet betaling for "tompladser? Hvis ja: Der skal foreligge dokumentation skærmdump Ordrebekræftelse 11 Er gældende lovgivning vedr. kost og logi overholdt? EASY R087 Hvis nej: Der skal foreligge dokumentation Notatpligt ved dispensation Tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen: Ja Nej Dokumentation 12 Gennemføres uddannelsen i relevante lokaler og er der relevant Uv-plan undervisningsudstyr? 13 Har lærerne de relevante faglige og pædagogiske kvalifikationer - og er de ansat på den institution, der afholder kurset? 14 Er de centralt godkendte handlingsorienterede mål omsat til konkret undervisning f.eks. dokumenteret i en undervisningsplan? 15 Er der udarbejdet relevante undervisningsmaterialer til uddannelsen, herunder at kursusmålet er formidlet til deltagerne? 16 Kan læreren ved tilsyn redegøre for grundlaget for bedømmelse af kursister? 17 Er der sket daglig registrering af kursisternes fremmøde? Fremmøde registreres i CV på underviser Uv-plan Uv-materialer Skal være beskrevet i Uv-plan EASY Z615 Udstedelse af bevis: Ja Nej Dokumentation 18 Er der udstedt uddannelses-, deltager- eller enkeltfagsbevis? EASY B703 Hvis nej: Der skal foreligge dokumentation Notat Evaluering: Ja Nej Dokumentation 19 Er alle kursister blevet bedt om at udfylde tilfredshedsundersøgelsen efter reglerne fra viskvalitet.dk? Besvarelser på VisKvalitet Vurdering af basale færdigheder og IKV: Ja Nej Dokumentation 20 Er der på organisatorisk niveau sørget for, at alle kursister er blevet Procedure tilbudt vurdering af deres basale færdigheder, samt en opfølgende vejledning? 21 Er der gennemført IKV i forhold til de udlagte AMU-mål? Andet: 22 Hvis ja: Der skal foreligge dokumentation Procedure EASY udskrifter 17

18 Audit gennemført: 23 Dato: Auditor: 18

19 Skole Afdeling AMU mål AMU holdnavn Afholdelsesdage Underviser AMU audit tjekliste til uanmeldt audit Et uanmeldt besøg er hvor du opsøger pågældende kursus og tjekker undervisers og kursisters tilstedeværelse. Du forstyrrer så lidt som muligt og besøget varer ca. 5 min. Besøgende gennemføres løbende. Under uddannelsen: Ja Nej 1 Stemmer antallet af deltagere med protokollen? (eller med Hvis nej: Hvad er afvigelsen 2 Er mødeprotokollen ført? (eller på 3 Overholdes møde- og sluttider i undervisningen? 4 Er den aktuelle undervisning/opgave indeholdt i undervisningsplanen og/eller forløbsplanen? Andet: 5 Audit gennemført: 6 Dato: Auditor: 19

20 AMU audit udskrifter fra EASY EASY A326 EASY B159 20

21 EASY A335 EASY R087 21

22 EASY B703 22

23 EASY B494 EASY Z615 23

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

IFIR S. Implementering af en ny indkøbskultur. Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS

IFIR S. Implementering af en ny indkøbskultur. Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS IFIR S Implementering af en ny indkøbskultur Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS Emner Præsentation af Indkøbsfællesskabet IFIRS Fra forhandlingskøb

Læs mere

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Nr. Ansøger 1. Niels Brock Praktik i egen virksomhed 2. Skanderborg Odder Center for Uddannelse Spredning af dansk og matematik i grundforløbene 3. Nordjyllands

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0 1. oktober 2014 1 INDHOLD Indhold 1.0 Kvalitetssystemet for AMU... 2 2.0 Kvalitetskrav til underviserne på AMU... 5 2.1 Vejledning til hvordan

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 30/4. 2016 AMU Nordjylland 49 24 74 AMU-Fyn 10 14 Campus Bornholm 29 29 CELF 25 25 11 79 141 Den jydske Haandværkerskole 180 184 Erhvervsskolen Nordsjælland 69 210 281 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger i perioden 1/9. - 30/9. 2011 CELF 5 7 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 5 11 16 Mu urer EUC Nord 7 10 EUC Nordvest 5 5 10 EUC Nordvestsjælland 8 EUC Sjælland 5 12 EUC Syd 8

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014 2. afrapportering Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læring og erfaringer... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1 Første seminar

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre uddannelsen endnu bedre. Gik du på den samme erhvervsskole under hele dit uddannelsesforløb? Hvilken erhvervsskole gik du på? (1)

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

KVALI TETS MANU AL 2016

KVALI TETS MANU AL 2016 KVALI TETS MANU AL 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Ressourcepersoner Kvalitetsstyringssystemet... 2 3.0 Kvalitetsmanual... 2 4.0 Afholdelse af AMU-kurser... 2 5.0 Undervisningsplaner...

Læs mere

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Januar 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Ministeriet for Børn og Undervisning Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Maj 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne 2015 I dette notat redegøres for: Hvor mange elever er startet på en erhvervsuddannelse i juli-september 2015 i fht. tidligere. Optagelsesprocessen på

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet.

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har i perioden 1/10 1/12 2016 gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har 519 besvarelser. Samlet antal besvarelser udgør 7.557 Spørgeramme IBC Alle skoler*

Læs mere

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU December 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014

Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014 Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014 Kl. 09.30 14.30, Ny Vestergade 17, 2. sal, 1471 Kbh. K. Deltagere Lene Kvist, Social- og Sundhedsskolen Nord Lis Fibæk Laursen,

Læs mere

1. Velkommen til de nye styregruppemedlemmer ESH bød velkommen til de nye styregruppemedlemmer.

1. Velkommen til de nye styregruppemedlemmer ESH bød velkommen til de nye styregruppemedlemmer. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne Sandal,

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 1 Indhold: 1. AMU Kvalitetsarbejde 2. Udbudspolitik og udliciteringspolitik for Selandia 3. Ansvarsområder under AMU Kvalitetssystem - Selandia 3.1 Vicedirektør

Læs mere

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Faser i IKV i AMU Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Før-fase: Generel information og rådgivning Før-fasen: Generel information

Læs mere

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation AMU-dokumentation - To vejledninger til institutionerne om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere