BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

2 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i mange år og vil gøre rengøring nemt og sjovt. TEGN OG SYMBOLER I teksten forekommer de viste symboler med følgende betydning: Advarselssymbol FØR BRUG Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger håndstøvsugeren første gang. Opbevar betjeningsvejledningen til fremtidigt brug. Den er en vigtig del af produktet og skal følge med produktet, hvis du overlader det til en anden. Henvisning til Vorwerks kundeservice/support Symbol om tip Henvisning til Vorwerks internethjemmeside

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkning...2 Produktoversigt Vedligeholdelse Fjernelse af filterenhed Tømning af støvbeholder Isætning af filterenhed Din sikkerhed Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne Advarselsanvisninger Fareniveauer Klargøring Opladning af Kobold VC100 håndstøvsuger Opladning i opladningsenheden Opladning uden opladningsenhed Placering af opladningsenheden Betjening Funktionsvisning Sådan tændes håndstøvsugeren Start boost-funktionen Sådan slukkes håndstøvsugeren Opbevaring af håndstøvsugeren Fejlafhjælpning Bortskaffelse og miljøbeskyttelse Bortskaffelse af apparatet Bemærkninger om bortskaffelse af genopladelige batterier Bortskaffelse af emballagen Informationer om miljøbeskyttelse Reklamtion Serviceydelser Tekniske detaljer... 27

4 4 Produktoversigt PRODUKTOVERSIGT Kobold VC100 håndstøvsugeren støvsuger nemt forskellige typer polstring på samme effektive måde, selv på flade overflader og smalle steder. Håndstøvsugeren kan tømmes hurtigt og nemt. Billedet med forklaringen viser håndstøvsugeren og dens funktioner. Forklaring Punkt Kobold VC100 håndstøvsuger 1 Støvbeholder 8 2 Åbningsknap til støvbeholder 3 Oplader Opladningsenhed 5 5 Filterenhed 6 Luftudtag 7 Funktionsvisning 8 Aktivering/deaktivering med boost-funktion Figur 1.1 Produktoversigt

5 Din sikkerhed 5 1 DIN SIKKERHED Størst mulig sikkerhed er en af Vorwerk-produkternes egenskaber. Kobold VC100 håndstøvsugerens produktsikkerhed kan dog kun garanteres, hvis dette kapitel overholdes. 1.1 Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne Bemærk! Apparatet bør ikke bruges af børn under 8 år. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller psykisk kapacitet eller med manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn af en voksen eller er blevet undervist i brugen af apparatet og har forstået de farer, der kan opstå i forbindelse med brugen af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

6 6 Din sikkerhed 1.2 Advarselsanvisninger Bemærk! Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger Kobold VC100 håndstøvsugeren første gang. Bemærk især følgende anvisninger. Opbevar betjeningsvejledningen til fremtidigt brug. Den er en vigtig del af håndstøvsugeren og skal følge med produktet, hvis du overlader det til en anden. Skader på enheden! Sluk altid håndstøvsugeren før alt rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, og træk opladeren ud af stikkontakten. Træk aldrig opladeren ud af stikkontakten ved at trække i ledningen, træk altid i stikket. Støvsug aldrig vand, andre væsker eller letantændelige substanser med dette apparat. Støvsug kun aske, når det er helt afkølet. Nedsænk aldrig håndstøvsugeren eller opladningsenheden i vand eller andre væsker. Brug ikke håndstøvsugeren i fugtige omgivelser. Brug aldrig håndstøvsugeren på våde overflader eller udendørs. Rengør aldrig apparatet eller elektrisk tilbehør med vand- eller damprensere.

7 Din sikkerhed 7 Risiko for elektrisk stød! Udfør aldrig selv reparationer på apparatet. Reparationer på elektrisk udstyr må kun udføres af Vorwerks autoriserede kundeservice. Der må ikke stikkes spidse genstande ind i de elektriske kontakter. Kontakterne må ikke ændres. Brug ikke Kobold VC100 håndstøvsugeren, hvis den er beskadiget. Kontakt den nærmeste Vorwerk kundeservice ved beskadigelse. Brandfare! Støvsug ikke gloende aske eller brændende cigaretter. Eksplosionsfare! Støvsug ikke eksplosive eller letantændelige substanser. Kast aldrig håndstøvsugeren i åben ild. Bemærk! Risiko for skader på grund af ukorrekt brug! Brug kun originale Vorwerk-produkter. Kontrollér før brug af håndstøvsugeren, om spændingsangivelsen på apparatet stemmer overens med den lokale netspænding. Brug kun vekselspænding en korrekt installeret tilslutning til opladningsenheden. Brug håndstøvsugeren med vekselspændingen, som er anført på typeskiltet. Brug ikke håndstøvsugeren eller opladeren, hvis der er synlige skader. Tag opladeren ud af stikkontakten før rengøring af opladeren.

8 8 Din sikkerhed Oplad kun Kobold VC100 håndstøvsugeren med den medfølgende oplader (type: KSAS7R HE). Opladeren bliver varm under opladning. Det er normalt. Opbevar ikke håndstøvsugeren udendørs, og beskyt den mod fugt. Anbring ikke håndstøvsugeren i nærheden af en varmekilde (komfur, varmeapparat eller varme radiatorer). Sluk håndstøvsugeren efter hver anvendelse. Opladningsterminalen bruger lavspænding (ca. 10,8 V) og er derfor ufarlig. Ventilationsåbningerne må under ingen omstændigheder blokeres under støvsugning. Sluk håndstøvsugeren før opladning. Brug kun håndstøvsugeren med isat filterenhed. Pas på, at du ikke får stød, når du borer huller i væggen til opladningsenheden (især i nærheden af en stikkontakt). Oplad og brug håndstøvsugeren ved temperaturer mellem 5 C og 35 C. Opbevar den også inden for dette temperaturområde. Kortslut under ingen omstændigheder batterierne! Udsæt ikke batterierne for brand, varme eller direkte sollys. Brug ikke håndstøvsugeren: Hvis den er faldet ned på gulvet og har synlig skader eller driftsfejl. Hvis opladningsenheden eller opladningsenhedens kabel er beskadiget.

9 Din sikkerhed 9 Håndstøvsugeren er kun beregnet til husholdninger og hjemmebrug. Vorwerk kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af ukorrekt anvendelse eller anvendelse, som ikke overholder betjeningsvejledningen. Kobold VC100 håndstøvsugeren opfylder sikkerhedsforskrifterne for landet, hvor den sælges af en autoriseret Vorwerk-forhandler. Ved anvendelse af apparatet i et andet land kan overensstemmelse med de lokale sikkerhedsforskrifter ikke garanteres. Vorwerk er derfor ikke ansvarlig for sikkerhedsrisici for brugeren på grund af dette.

10 10 Din sikkerhed 1.3 Fareniveauer For din egen sikkerheds skyld skal advarselsanvisningerne, som er anført i de følgende afsnit, også overholdes. Advarselsanvisninger vises i de følgende afsnit med et advarselssymbol og/eller et advarselsord, som angiver fareniveau: Fareniveauer Advarselssymbol advarselsord Mulige farer 3 Advarsel! --Risiko for elektrisk stød --Brandfare --Eksplosionsfare 2 Forsigtigt! --Fare for at komme til skade 1 Bemærk! --Risiko for skader på grund af ukorrekt anvendelse --Risiko for materielle skader på grund af ukorrekt anvendelse

11 Klargøring 11 2 KLARGØRING Du kan nemt opbevare Kobold VC100 håndstøvsugeren i opladningsenheden, som enten kan monteres på væggen eller stå på bordet. Det betyder, at håndstøvsugeren er klar til brug til hver en tid med sine effektfulde genopladelige batterier. 2.1 Opladning af Kobold VC100 håndstøvsuger Figur 2.1 Anbringelse af opladningsenhed Håndstøvsugeren skal oplades, før den bruges første gang. Hvis batterierne er afladet, starter funktionsvisningen med at blinke, og sikkerhedssystemet (afbrydelse/automatisk stop) slukker håndstøvsugeren for at forhindre, at batterierne bliver beskadiget. Funktionsvisningen blinker derefter i nogle få sekunder. Der er to måder at oplade håndstøvsugeren på: 1. I opladningsenheden 2. Uden opladningsenheden ved at slutte opladningskablet direkte til håndstøvsugeren Opladningsenheden skal åbnes først.

12 12 Klargøring Opladning i opladningsenheden Sørg for, at håndstøvsugeren er slukket. Tilslut opladeren til stikkontakten. Anbring håndstøvsugeren i opladningsenheden 4. Figur 2.2 Figur 2.3 Placering af opladningsenhed Åbning af opladningsenhed Opladning uden opladningsenhed Sørg for, at Kobold VC100 håndstøvsugeren er slukket. Tryk på tappen på opladningsenheden for at åbne den. Sæt opladerens lille stik i den tilsvarende terminal på håndstøvsugerens håndtag. Sæt derefter opladeren i stikkontakten. Funktionsvisningen viser, at håndstøvsugeren oplades. Funktionsvisningen slukker, så snart batterierne er helt opladt (efter ca. 4 timer). Håndstøvsugeren skal oplades, indtil funktionsvisningen slukker for at opnå optimal opladning. Figur 2.4 Opladning uden opladningsenhed

13 Klargøring Placering af opladningsenheden > 50 cm 4 Vælg fastgørelsesmateriale i overensstemmelse med væggens egenskaber. Du skal bruge en skrue for at montere opladningsenheden 4 på væggen. Fastgør skruen i væggen. Sørg for, at afstanden til gulvet er mindst 50 cm. Anbring opladningsenheden med den dertil beregnede åbning på krogen eller skruen. Figur 2.5 Ophængning af opladningsenhed Du kan også placere opladningsenheden på en jævn overflade (f.eks. bord).

14 14 Betjening 3 BETJENING I dette afsnit beskrives Kobold VC100 håndstøvsugerens funktioner. Advarsel! Risiko for elektrisk stød Støvsug aldrig vand, andre væsker eller letantændelige substanser med dette apparat. Støvsug kun aske, når det er helt afkølet. Nedsænk aldrig håndstøvsugeren eller opladningsenheden i vand eller andre væsker. 3.1 Funktionsvisning Funktionsvisningen viser håndstøvsugerens status. Funktionsvisning Status Funktionsvisning slukket Slukket Funktionsvisning tændt Normal funktion Funktionsvisning tændt Boost-funktion tændt Funktionsvisningen blinker kortvarigt Oplad Funktionsvisning pulserer Opladning i gang Funktionsvisning slukket Opladning afsluttet Funktionsvisning blinker hurtigt Driftsfejl (se afsnit 5 på side 17)

15 Betjening Sådan tændes håndstøvsugeren Tryk på tænd-/slukknappen 8 for at tænde håndstøvsugeren. 3.3 Start boost-funktionen Figur 3.1 Sådan tændes håndstøvsugeren Tryk på tænd-/slukknappen 8 for at tænde håndstøvsugeren. Hold tænd-/slukknappen nede; boost-funktionen startes. Slip tænd-/slukknappen; håndstøvsugeren kører med normal funktion. 3.4 Sådan slukkes håndstøvsugeren Tryk på tænd-/slukknappen for at slukke håndstøvsugeren.

16 16 Betjening 3.5 Opbevaring af håndstøvsugeren Anbring håndstøvsugeren i opladningsenheden, når du er færdig med at bruge den. Dermed forhindres, at batterierne aflades. Hvis håndstøvsugerens batterier ikke er helt flade, er en kort opladning normal. Hvis funktionsvisningen tænder kort efter tilslutning af apparatet, betyder det, at batterierne allerede er opladt. Kobold VC100 håndstøvsugerens effektive opladningssystem slukker automatisk, hvis batterierne er helt opladt. Håndstøvsugeren kan blive i opladningsenheden uden nogen risiko. Opladeren bliver lidt varm; det er helt normalt. Figur 3.2 Opbevaring af håndstøvsuger Hvis du ikke regner med at bruge håndstøvsugeren i en længere periode (f.eks. ved ferie), fjernes opladeren fra stikkontakten for at spare strøm og for at forhindre en brandfare som følge af kortslutninger f.eks. under tordenvejr.

17 Vedligeholdelse 17 4 VEDLIGEHOLDELSE 1 Rengør regelmæssigt Kobold VC100 håndstøvsugeren, så den fungerer optimalt og fortsat kan være en fornøjelse for dig. Håndstøvsugeren kan tømmes hurtigt og nemt og rengøres hygiejnisk. Støvbeholderen kan fjernes med et enkelt klik, så du kan tømme håndstøvsugeren, uden at dine hænder bliver beskidte. I følgende afsnit beskrives, hvordan håndstøvsugeren rengøres. Figur Tømning af støvbeholder Fjernelse af filterenhed Tryk på åbningsknappen til 2 støvbeholderen 1, og tag støvbeholderen ud af apparatet. Hold støvbeholderens dyseåbning nedad. Tryk på åbningsknappen igen, og fjern filterenheden 5 fra støvbeholderen. Der kan falde støv ud af støvbeholderen, når filteret fjernes. Hold derfor støvbeholderens dyse nedad. Figur 4.2 Fjernelse af filterenhed

18 18 Vedligeholdelse 4.2 Tømning af støvbeholder Fjern filterenheden (se afsnit 4.1 på side 17). Tøm støvbeholderens indhold i en skraldespand. Rengør om nødvendigt støvbeholderen med en fugtig klud, og lad støvbeholderen tørre helt før montering. Figur 4.3 Tømning af støvbeholder 4.3 Isætning af filterenhed 5a 2 1 Sørg for ved isætning af filterenheden 5, at filterenhedens store bakke 5a er rettet mod åbningsknappen 2 på støvbeholderen 1. Hold åbningsknappen nede, og skub filteret mod anslaget i støvbeholderen. 5 Figur 4.4 Isætning af filterenhed

19 Fejlafhjælpning 19 5 FEJLAFHJÆLPNING Advarsel! Risiko for elektrisk stød og risiko for at komme til skade Udfør aldrig selv reparationer på apparatet. Reparationer på elektrisk udstyr må kun udføres af Vorwerks autoriserede kundeservice. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes følgende: Fejl Kobold VC100 håndstøvsugeren fungerer ikke. Mulig årsag og afhjælpning Batterierne er muligvis flade. Oplad håndstøvsugeren. Håndstøvsugeren oplades ikke korrekt: Sørg for, at opladeren med opladningsenheden og håndstøvsugeren er tilsluttet, og at stikkontakten fungerer (funktionsvisningen på håndtaget pulserer og viser, at håndstøvsugeren oplades). Kontaktfladerne på apparatet og/eller opladeren er muligvis snavsede. Rengør kontaktfladerne med en tør klud. Håndstøvsugeren har muligvis været tændt under opladningen. Sørg for, at håndstøvsugeren er slukket under opladning.

20 20 Fejlafhjælpning Fejl Opladningen begynder ikke (ingen pulserende funktionsvisning), når håndstøvsugeren sluttes til opladningsenheden eller kun til opladeren. Funktionsvisningen blinker hurtigt. Mulig årsag og afhjælpning Sørg for, at opladeren med opladningsenheden og håndstøvsugeren er tilsluttet, og at stikkontakten fungerer (funktionsvisningen på håndtaget pulserer og viser, at håndstøvsugeren oplades). Sørg for, at håndstøvsugeren er slukket under opladning. Håndstøvsugeren befinder sig i sikkerhedstilstand; det kan skyldes, at batteriet er for varmt. Fjern håndstøvsugerens oplader fra stikkontakten, og lad håndstøvsugeren afkøle. Kontakt Vorwerks kundeservice, hvis problemet ikke forsvinder. Håndstøvsugeren støvsuger slet ikke eller ikke så godt, som den plejer, og/eller den siger mærkelige lyde. Dysen er muligvis blokeret. Sluk håndstøvsugeren, og fjern blokeringen fra dysen. Støvbeholderen er muligvis ikke sat korrekt i håndstøvsugeren. Sæt støvbeholderen korrekt i håndstøvsugeren. Støvbeholderen er muligvis fuld. Tøm støvbeholderen. Der kommer støv ud af apparatet. Støvbeholderen er muligvis ikke sat korrekt i håndstøvsugeren. Sæt støvbeholderen korrekt i håndstøvsugeren. Filterenheden er muligvis ikke sat korrekt i støvbeholderen. Sæt filterenheden korrekt i støvbeholderen.

21 Fejlafhjælpning 21 Fejl Støvbeholderen kan ikke sættes i håndstøvsugeren. Mulig årsag og afhjælpning Filterenheden er sat i den forkerte vej. Vend filterenheden, så den store bakke vender mod åbningsknappen. (Se også afsnit 4.3). Kontakt Vorwerks kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes (se afsnit»8 Serviceydelser«på side 26).

22 22 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 6 BORTSKAFFELSE OG MILJØBESKYTTELSE 6.1 Bortskaffelse af apparatet Ifølge EU-direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og loven om elektrisk og elektronisk udstyr af må dette apparat eller dets elektriske/elektroniske tilbehør ikke bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Brug i stedet for de dertil beregnede gratis bortskaffelsesmuligheder. Kontakt kommunen for informationer. Apparatet kan også returneres til Vorwerks kundeservice. 6.2 Bemærkninger om bortskaffelse af genopladelige batterier Bemærk! Følgende informationer er kun vigtige for den, der skal bortskaffe apparatet- ikke forbrugeren! De integrerede litium-ion-batterier indeholder substanser, som er skadelige for miljøet. Før skrotning af VC100 skal de genopladelige batterier fjernes fra apparatet og afleveres til et indsamlingssted for batterier. Fjern først batterierne, når de er helt flade. Batterierne må under ingen omstændigheder komme i kontakt med metal.

23 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 23 TAG BATTERIERNE UD AF APPARATET Fjern den genopladelige støvsuger fra opladningsenheden. Lad støvsugeren køre, indtil den stopper. Kontrollér, om batterierne virkelig er helt flade ved at prøve at tænde støvsugeren igen. Hvis motoren starter, gentages samme fremgangsmåde. Åbn støvsugeren. Fjern afdækningen. Fjern de 4 skruer. Fjern motorblokken med batterierne. Afbryd hver forbindelsestråd enkeltvist, og tag batterierne ud. Forsigtigt! Fare for at komme til skade på grund af lækkende batterier! Lækkende batterier må ikke komme i kontakt med øjnene og slimhinderne. Vask hænderne, og skyl øjnene med rent vand. Søg læge, hvis lidelserne fortsætter.

24 24 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 6.3 Bortskaffelse af emballagen Emballagen er en vigtig del af vores produkt: Den beskytter vores produkter mod skader ved transport og reducerer risikoen for, at produktet bliver beskadiget. Derfor kan vi ikke give afkald på emballagen. Hvis dit apparat skal indleveres eller sendes til kundeservice under perioden hvor reklamationsretten er gældende eller efterfølgende til service, er den originale emballage den sikreste beskyttelse mod transportskader. Hvis du alligevel vil bortskaffe emballagen, kan du til hver en tid gøre det via dine lokale affaldsanordninger (genbrugsplads osv.). Det varetager autoriserede licensgivere for Vorwerk. Ved spørgsmål kontaktes dit servicecenter (se afsnit»8 Serviceydelser«på side 26). 6.4 Informationer om miljøbeskyttelse Bevar naturen, og beskyt miljøet: Hos Vorwerk er miljøbeskyttelse et vigtigt virksomhedsmål. MINDRE EMBALLAGE Vi bruger udelukkende miljøvenligt materiale, som genanvendes ved korrekt bortskaffelse. Vi deltager allerede ved udviklingen af, hvordan emballageaffald undgås, og går ind for dets bortskaffelse og genanvendelse. SPAR ENERGI Vorwerk-produkter er skånsomme for miljøet: De bruger kun en lille energimængde ved høj sugeeffekt.

25 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 25 MILJØVENLIG PRODUKTION Vi lægger stor vægt på miljøbeskyttelse ved fremstillingen af vores produkter. Vi bruger genbrugsegnede kunststoffer og farver. Vi har helt bevidst givet afkald på miljøbelastende flammehæmmende midler. Til vores filterposer bruger vi lim uden opløsningsmidler, ubleget papir eller ufarligt kunststof. Vores betjeningsvejledninger fremstilles af papir fra regulerede skovbestande og bleges uden klor. GENANVENDELIGT MATERIALE Vores produkters materiale kan stort set genbruges fuldstændigt. Vi giver i vid udstrækning afkald på at anvende pvc. Ved konstruktionen af vores produkter tager vi højde for materialernes»sortrenhed«: De anvendte stoffer kan senere adskilles stofmæssigt med moderne anlæg uden større energiforbrug. Vi har mærket de fleste af vores kunststofdele, så de kan genbruges endnu nemmere.

26 26 Reklamtion 7 REKLAMTION I henhold til loven om forbrugerkøb er der 2 års reklamtionsret på din håndstøvsuger. 8 SERVICEYDELSER Hvis der er fejl på produktet, kan du kontakte indreams serviceafdeling via service formularen på Undlad selv at servicere produktet. Telefon: Telefax:

27 Tekniske detaljer 27 9 TEKNISKE DETALJER Håndstøvsuger Godkendelse Kabinet Motor Indgangsspænding oplader Udgangsspænding oplader Opladertype Motorens mærkeeffekt Maksimal lufteffekt Maksimal volumenstrøm Vægt Mål Støjeniveau Batteri Førsteklasses genanvendeligt termoformet kunststof Vedligeholdelsesfri DC-motor med ca omdr./min volt vekselspænding 50/60 hertz 10,8 V DC KSAS7R HE Ca. 65 watt 13 watt 15 l/s 650 g, uden opladningsenhed og oplader Længde (med vægmontering): 425 mm Længde (støvsuger): ca. 417 mm Diameter: ca. 82 mm 75 dba (målt i åbent område) Litium-ion

28 VC100 HÅNDSTØVSUGER ORIGINAL QUALITY Vælg kvalitet. Vorwerk-kvalitet. indream A/S Øster Kringelvej 32 DK-8250 Egå GA VC100 DA 0914

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere