BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

2 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i mange år og vil gøre rengøring nemt og sjovt. TEGN OG SYMBOLER I teksten forekommer de viste symboler med følgende betydning: Advarselssymbol FØR BRUG Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger håndstøvsugeren første gang. Opbevar betjeningsvejledningen til fremtidigt brug. Den er en vigtig del af produktet og skal følge med produktet, hvis du overlader det til en anden. Henvisning til Vorwerks kundeservice/support Symbol om tip Henvisning til Vorwerks internethjemmeside

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkning...2 Produktoversigt Vedligeholdelse Fjernelse af filterenhed Tømning af støvbeholder Isætning af filterenhed Din sikkerhed Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne Advarselsanvisninger Fareniveauer Klargøring Opladning af Kobold VC100 håndstøvsuger Opladning i opladningsenheden Opladning uden opladningsenhed Placering af opladningsenheden Betjening Funktionsvisning Sådan tændes håndstøvsugeren Start boost-funktionen Sådan slukkes håndstøvsugeren Opbevaring af håndstøvsugeren Fejlafhjælpning Bortskaffelse og miljøbeskyttelse Bortskaffelse af apparatet Bemærkninger om bortskaffelse af genopladelige batterier Bortskaffelse af emballagen Informationer om miljøbeskyttelse Reklamtion Serviceydelser Tekniske detaljer... 27

4 4 Produktoversigt PRODUKTOVERSIGT Kobold VC100 håndstøvsugeren støvsuger nemt forskellige typer polstring på samme effektive måde, selv på flade overflader og smalle steder. Håndstøvsugeren kan tømmes hurtigt og nemt. Billedet med forklaringen viser håndstøvsugeren og dens funktioner. Forklaring Punkt Kobold VC100 håndstøvsuger 1 Støvbeholder 8 2 Åbningsknap til støvbeholder 3 Oplader Opladningsenhed 5 5 Filterenhed 6 Luftudtag 7 Funktionsvisning 8 Aktivering/deaktivering med boost-funktion Figur 1.1 Produktoversigt

5 Din sikkerhed 5 1 DIN SIKKERHED Størst mulig sikkerhed er en af Vorwerk-produkternes egenskaber. Kobold VC100 håndstøvsugerens produktsikkerhed kan dog kun garanteres, hvis dette kapitel overholdes. 1.1 Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne Bemærk! Apparatet bør ikke bruges af børn under 8 år. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller psykisk kapacitet eller med manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn af en voksen eller er blevet undervist i brugen af apparatet og har forstået de farer, der kan opstå i forbindelse med brugen af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

6 6 Din sikkerhed 1.2 Advarselsanvisninger Bemærk! Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger Kobold VC100 håndstøvsugeren første gang. Bemærk især følgende anvisninger. Opbevar betjeningsvejledningen til fremtidigt brug. Den er en vigtig del af håndstøvsugeren og skal følge med produktet, hvis du overlader det til en anden. Skader på enheden! Sluk altid håndstøvsugeren før alt rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, og træk opladeren ud af stikkontakten. Træk aldrig opladeren ud af stikkontakten ved at trække i ledningen, træk altid i stikket. Støvsug aldrig vand, andre væsker eller letantændelige substanser med dette apparat. Støvsug kun aske, når det er helt afkølet. Nedsænk aldrig håndstøvsugeren eller opladningsenheden i vand eller andre væsker. Brug ikke håndstøvsugeren i fugtige omgivelser. Brug aldrig håndstøvsugeren på våde overflader eller udendørs. Rengør aldrig apparatet eller elektrisk tilbehør med vand- eller damprensere.

7 Din sikkerhed 7 Risiko for elektrisk stød! Udfør aldrig selv reparationer på apparatet. Reparationer på elektrisk udstyr må kun udføres af Vorwerks autoriserede kundeservice. Der må ikke stikkes spidse genstande ind i de elektriske kontakter. Kontakterne må ikke ændres. Brug ikke Kobold VC100 håndstøvsugeren, hvis den er beskadiget. Kontakt den nærmeste Vorwerk kundeservice ved beskadigelse. Brandfare! Støvsug ikke gloende aske eller brændende cigaretter. Eksplosionsfare! Støvsug ikke eksplosive eller letantændelige substanser. Kast aldrig håndstøvsugeren i åben ild. Bemærk! Risiko for skader på grund af ukorrekt brug! Brug kun originale Vorwerk-produkter. Kontrollér før brug af håndstøvsugeren, om spændingsangivelsen på apparatet stemmer overens med den lokale netspænding. Brug kun vekselspænding en korrekt installeret tilslutning til opladningsenheden. Brug håndstøvsugeren med vekselspændingen, som er anført på typeskiltet. Brug ikke håndstøvsugeren eller opladeren, hvis der er synlige skader. Tag opladeren ud af stikkontakten før rengøring af opladeren.

8 8 Din sikkerhed Oplad kun Kobold VC100 håndstøvsugeren med den medfølgende oplader (type: KSAS7R HE). Opladeren bliver varm under opladning. Det er normalt. Opbevar ikke håndstøvsugeren udendørs, og beskyt den mod fugt. Anbring ikke håndstøvsugeren i nærheden af en varmekilde (komfur, varmeapparat eller varme radiatorer). Sluk håndstøvsugeren efter hver anvendelse. Opladningsterminalen bruger lavspænding (ca. 10,8 V) og er derfor ufarlig. Ventilationsåbningerne må under ingen omstændigheder blokeres under støvsugning. Sluk håndstøvsugeren før opladning. Brug kun håndstøvsugeren med isat filterenhed. Pas på, at du ikke får stød, når du borer huller i væggen til opladningsenheden (især i nærheden af en stikkontakt). Oplad og brug håndstøvsugeren ved temperaturer mellem 5 C og 35 C. Opbevar den også inden for dette temperaturområde. Kortslut under ingen omstændigheder batterierne! Udsæt ikke batterierne for brand, varme eller direkte sollys. Brug ikke håndstøvsugeren: Hvis den er faldet ned på gulvet og har synlig skader eller driftsfejl. Hvis opladningsenheden eller opladningsenhedens kabel er beskadiget.

9 Din sikkerhed 9 Håndstøvsugeren er kun beregnet til husholdninger og hjemmebrug. Vorwerk kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af ukorrekt anvendelse eller anvendelse, som ikke overholder betjeningsvejledningen. Kobold VC100 håndstøvsugeren opfylder sikkerhedsforskrifterne for landet, hvor den sælges af en autoriseret Vorwerk-forhandler. Ved anvendelse af apparatet i et andet land kan overensstemmelse med de lokale sikkerhedsforskrifter ikke garanteres. Vorwerk er derfor ikke ansvarlig for sikkerhedsrisici for brugeren på grund af dette.

10 10 Din sikkerhed 1.3 Fareniveauer For din egen sikkerheds skyld skal advarselsanvisningerne, som er anført i de følgende afsnit, også overholdes. Advarselsanvisninger vises i de følgende afsnit med et advarselssymbol og/eller et advarselsord, som angiver fareniveau: Fareniveauer Advarselssymbol advarselsord Mulige farer 3 Advarsel! --Risiko for elektrisk stød --Brandfare --Eksplosionsfare 2 Forsigtigt! --Fare for at komme til skade 1 Bemærk! --Risiko for skader på grund af ukorrekt anvendelse --Risiko for materielle skader på grund af ukorrekt anvendelse

11 Klargøring 11 2 KLARGØRING Du kan nemt opbevare Kobold VC100 håndstøvsugeren i opladningsenheden, som enten kan monteres på væggen eller stå på bordet. Det betyder, at håndstøvsugeren er klar til brug til hver en tid med sine effektfulde genopladelige batterier. 2.1 Opladning af Kobold VC100 håndstøvsuger Figur 2.1 Anbringelse af opladningsenhed Håndstøvsugeren skal oplades, før den bruges første gang. Hvis batterierne er afladet, starter funktionsvisningen med at blinke, og sikkerhedssystemet (afbrydelse/automatisk stop) slukker håndstøvsugeren for at forhindre, at batterierne bliver beskadiget. Funktionsvisningen blinker derefter i nogle få sekunder. Der er to måder at oplade håndstøvsugeren på: 1. I opladningsenheden 2. Uden opladningsenheden ved at slutte opladningskablet direkte til håndstøvsugeren Opladningsenheden skal åbnes først.

12 12 Klargøring Opladning i opladningsenheden Sørg for, at håndstøvsugeren er slukket. Tilslut opladeren til stikkontakten. Anbring håndstøvsugeren i opladningsenheden 4. Figur 2.2 Figur 2.3 Placering af opladningsenhed Åbning af opladningsenhed Opladning uden opladningsenhed Sørg for, at Kobold VC100 håndstøvsugeren er slukket. Tryk på tappen på opladningsenheden for at åbne den. Sæt opladerens lille stik i den tilsvarende terminal på håndstøvsugerens håndtag. Sæt derefter opladeren i stikkontakten. Funktionsvisningen viser, at håndstøvsugeren oplades. Funktionsvisningen slukker, så snart batterierne er helt opladt (efter ca. 4 timer). Håndstøvsugeren skal oplades, indtil funktionsvisningen slukker for at opnå optimal opladning. Figur 2.4 Opladning uden opladningsenhed

13 Klargøring Placering af opladningsenheden > 50 cm 4 Vælg fastgørelsesmateriale i overensstemmelse med væggens egenskaber. Du skal bruge en skrue for at montere opladningsenheden 4 på væggen. Fastgør skruen i væggen. Sørg for, at afstanden til gulvet er mindst 50 cm. Anbring opladningsenheden med den dertil beregnede åbning på krogen eller skruen. Figur 2.5 Ophængning af opladningsenhed Du kan også placere opladningsenheden på en jævn overflade (f.eks. bord).

14 14 Betjening 3 BETJENING I dette afsnit beskrives Kobold VC100 håndstøvsugerens funktioner. Advarsel! Risiko for elektrisk stød Støvsug aldrig vand, andre væsker eller letantændelige substanser med dette apparat. Støvsug kun aske, når det er helt afkølet. Nedsænk aldrig håndstøvsugeren eller opladningsenheden i vand eller andre væsker. 3.1 Funktionsvisning Funktionsvisningen viser håndstøvsugerens status. Funktionsvisning Status Funktionsvisning slukket Slukket Funktionsvisning tændt Normal funktion Funktionsvisning tændt Boost-funktion tændt Funktionsvisningen blinker kortvarigt Oplad Funktionsvisning pulserer Opladning i gang Funktionsvisning slukket Opladning afsluttet Funktionsvisning blinker hurtigt Driftsfejl (se afsnit 5 på side 17)

15 Betjening Sådan tændes håndstøvsugeren Tryk på tænd-/slukknappen 8 for at tænde håndstøvsugeren. 3.3 Start boost-funktionen Figur 3.1 Sådan tændes håndstøvsugeren Tryk på tænd-/slukknappen 8 for at tænde håndstøvsugeren. Hold tænd-/slukknappen nede; boost-funktionen startes. Slip tænd-/slukknappen; håndstøvsugeren kører med normal funktion. 3.4 Sådan slukkes håndstøvsugeren Tryk på tænd-/slukknappen for at slukke håndstøvsugeren.

16 16 Betjening 3.5 Opbevaring af håndstøvsugeren Anbring håndstøvsugeren i opladningsenheden, når du er færdig med at bruge den. Dermed forhindres, at batterierne aflades. Hvis håndstøvsugerens batterier ikke er helt flade, er en kort opladning normal. Hvis funktionsvisningen tænder kort efter tilslutning af apparatet, betyder det, at batterierne allerede er opladt. Kobold VC100 håndstøvsugerens effektive opladningssystem slukker automatisk, hvis batterierne er helt opladt. Håndstøvsugeren kan blive i opladningsenheden uden nogen risiko. Opladeren bliver lidt varm; det er helt normalt. Figur 3.2 Opbevaring af håndstøvsuger Hvis du ikke regner med at bruge håndstøvsugeren i en længere periode (f.eks. ved ferie), fjernes opladeren fra stikkontakten for at spare strøm og for at forhindre en brandfare som følge af kortslutninger f.eks. under tordenvejr.

17 Vedligeholdelse 17 4 VEDLIGEHOLDELSE 1 Rengør regelmæssigt Kobold VC100 håndstøvsugeren, så den fungerer optimalt og fortsat kan være en fornøjelse for dig. Håndstøvsugeren kan tømmes hurtigt og nemt og rengøres hygiejnisk. Støvbeholderen kan fjernes med et enkelt klik, så du kan tømme håndstøvsugeren, uden at dine hænder bliver beskidte. I følgende afsnit beskrives, hvordan håndstøvsugeren rengøres. Figur Tømning af støvbeholder Fjernelse af filterenhed Tryk på åbningsknappen til 2 støvbeholderen 1, og tag støvbeholderen ud af apparatet. Hold støvbeholderens dyseåbning nedad. Tryk på åbningsknappen igen, og fjern filterenheden 5 fra støvbeholderen. Der kan falde støv ud af støvbeholderen, når filteret fjernes. Hold derfor støvbeholderens dyse nedad. Figur 4.2 Fjernelse af filterenhed

18 18 Vedligeholdelse 4.2 Tømning af støvbeholder Fjern filterenheden (se afsnit 4.1 på side 17). Tøm støvbeholderens indhold i en skraldespand. Rengør om nødvendigt støvbeholderen med en fugtig klud, og lad støvbeholderen tørre helt før montering. Figur 4.3 Tømning af støvbeholder 4.3 Isætning af filterenhed 5a 2 1 Sørg for ved isætning af filterenheden 5, at filterenhedens store bakke 5a er rettet mod åbningsknappen 2 på støvbeholderen 1. Hold åbningsknappen nede, og skub filteret mod anslaget i støvbeholderen. 5 Figur 4.4 Isætning af filterenhed

19 Fejlafhjælpning 19 5 FEJLAFHJÆLPNING Advarsel! Risiko for elektrisk stød og risiko for at komme til skade Udfør aldrig selv reparationer på apparatet. Reparationer på elektrisk udstyr må kun udføres af Vorwerks autoriserede kundeservice. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes følgende: Fejl Kobold VC100 håndstøvsugeren fungerer ikke. Mulig årsag og afhjælpning Batterierne er muligvis flade. Oplad håndstøvsugeren. Håndstøvsugeren oplades ikke korrekt: Sørg for, at opladeren med opladningsenheden og håndstøvsugeren er tilsluttet, og at stikkontakten fungerer (funktionsvisningen på håndtaget pulserer og viser, at håndstøvsugeren oplades). Kontaktfladerne på apparatet og/eller opladeren er muligvis snavsede. Rengør kontaktfladerne med en tør klud. Håndstøvsugeren har muligvis været tændt under opladningen. Sørg for, at håndstøvsugeren er slukket under opladning.

20 20 Fejlafhjælpning Fejl Opladningen begynder ikke (ingen pulserende funktionsvisning), når håndstøvsugeren sluttes til opladningsenheden eller kun til opladeren. Funktionsvisningen blinker hurtigt. Mulig årsag og afhjælpning Sørg for, at opladeren med opladningsenheden og håndstøvsugeren er tilsluttet, og at stikkontakten fungerer (funktionsvisningen på håndtaget pulserer og viser, at håndstøvsugeren oplades). Sørg for, at håndstøvsugeren er slukket under opladning. Håndstøvsugeren befinder sig i sikkerhedstilstand; det kan skyldes, at batteriet er for varmt. Fjern håndstøvsugerens oplader fra stikkontakten, og lad håndstøvsugeren afkøle. Kontakt Vorwerks kundeservice, hvis problemet ikke forsvinder. Håndstøvsugeren støvsuger slet ikke eller ikke så godt, som den plejer, og/eller den siger mærkelige lyde. Dysen er muligvis blokeret. Sluk håndstøvsugeren, og fjern blokeringen fra dysen. Støvbeholderen er muligvis ikke sat korrekt i håndstøvsugeren. Sæt støvbeholderen korrekt i håndstøvsugeren. Støvbeholderen er muligvis fuld. Tøm støvbeholderen. Der kommer støv ud af apparatet. Støvbeholderen er muligvis ikke sat korrekt i håndstøvsugeren. Sæt støvbeholderen korrekt i håndstøvsugeren. Filterenheden er muligvis ikke sat korrekt i støvbeholderen. Sæt filterenheden korrekt i støvbeholderen.

21 Fejlafhjælpning 21 Fejl Støvbeholderen kan ikke sættes i håndstøvsugeren. Mulig årsag og afhjælpning Filterenheden er sat i den forkerte vej. Vend filterenheden, så den store bakke vender mod åbningsknappen. (Se også afsnit 4.3). Kontakt Vorwerks kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes (se afsnit»8 Serviceydelser«på side 26).

22 22 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 6 BORTSKAFFELSE OG MILJØBESKYTTELSE 6.1 Bortskaffelse af apparatet Ifølge EU-direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og loven om elektrisk og elektronisk udstyr af må dette apparat eller dets elektriske/elektroniske tilbehør ikke bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Brug i stedet for de dertil beregnede gratis bortskaffelsesmuligheder. Kontakt kommunen for informationer. Apparatet kan også returneres til Vorwerks kundeservice. 6.2 Bemærkninger om bortskaffelse af genopladelige batterier Bemærk! Følgende informationer er kun vigtige for den, der skal bortskaffe apparatet- ikke forbrugeren! De integrerede litium-ion-batterier indeholder substanser, som er skadelige for miljøet. Før skrotning af VC100 skal de genopladelige batterier fjernes fra apparatet og afleveres til et indsamlingssted for batterier. Fjern først batterierne, når de er helt flade. Batterierne må under ingen omstændigheder komme i kontakt med metal.

23 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 23 TAG BATTERIERNE UD AF APPARATET Fjern den genopladelige støvsuger fra opladningsenheden. Lad støvsugeren køre, indtil den stopper. Kontrollér, om batterierne virkelig er helt flade ved at prøve at tænde støvsugeren igen. Hvis motoren starter, gentages samme fremgangsmåde. Åbn støvsugeren. Fjern afdækningen. Fjern de 4 skruer. Fjern motorblokken med batterierne. Afbryd hver forbindelsestråd enkeltvist, og tag batterierne ud. Forsigtigt! Fare for at komme til skade på grund af lækkende batterier! Lækkende batterier må ikke komme i kontakt med øjnene og slimhinderne. Vask hænderne, og skyl øjnene med rent vand. Søg læge, hvis lidelserne fortsætter.

24 24 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 6.3 Bortskaffelse af emballagen Emballagen er en vigtig del af vores produkt: Den beskytter vores produkter mod skader ved transport og reducerer risikoen for, at produktet bliver beskadiget. Derfor kan vi ikke give afkald på emballagen. Hvis dit apparat skal indleveres eller sendes til kundeservice under perioden hvor reklamationsretten er gældende eller efterfølgende til service, er den originale emballage den sikreste beskyttelse mod transportskader. Hvis du alligevel vil bortskaffe emballagen, kan du til hver en tid gøre det via dine lokale affaldsanordninger (genbrugsplads osv.). Det varetager autoriserede licensgivere for Vorwerk. Ved spørgsmål kontaktes dit servicecenter (se afsnit»8 Serviceydelser«på side 26). 6.4 Informationer om miljøbeskyttelse Bevar naturen, og beskyt miljøet: Hos Vorwerk er miljøbeskyttelse et vigtigt virksomhedsmål. MINDRE EMBALLAGE Vi bruger udelukkende miljøvenligt materiale, som genanvendes ved korrekt bortskaffelse. Vi deltager allerede ved udviklingen af, hvordan emballageaffald undgås, og går ind for dets bortskaffelse og genanvendelse. SPAR ENERGI Vorwerk-produkter er skånsomme for miljøet: De bruger kun en lille energimængde ved høj sugeeffekt.

25 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 25 MILJØVENLIG PRODUKTION Vi lægger stor vægt på miljøbeskyttelse ved fremstillingen af vores produkter. Vi bruger genbrugsegnede kunststoffer og farver. Vi har helt bevidst givet afkald på miljøbelastende flammehæmmende midler. Til vores filterposer bruger vi lim uden opløsningsmidler, ubleget papir eller ufarligt kunststof. Vores betjeningsvejledninger fremstilles af papir fra regulerede skovbestande og bleges uden klor. GENANVENDELIGT MATERIALE Vores produkters materiale kan stort set genbruges fuldstændigt. Vi giver i vid udstrækning afkald på at anvende pvc. Ved konstruktionen af vores produkter tager vi højde for materialernes»sortrenhed«: De anvendte stoffer kan senere adskilles stofmæssigt med moderne anlæg uden større energiforbrug. Vi har mærket de fleste af vores kunststofdele, så de kan genbruges endnu nemmere.

26 26 Reklamtion 7 REKLAMTION I henhold til loven om forbrugerkøb er der 2 års reklamtionsret på din håndstøvsuger. 8 SERVICEYDELSER Hvis der er fejl på produktet, kan du kontakte indreams serviceafdeling via service formularen på Undlad selv at servicere produktet. Telefon: Telefax:

27 Tekniske detaljer 27 9 TEKNISKE DETALJER Håndstøvsuger Godkendelse Kabinet Motor Indgangsspænding oplader Udgangsspænding oplader Opladertype Motorens mærkeeffekt Maksimal lufteffekt Maksimal volumenstrøm Vægt Mål Støjeniveau Batteri Førsteklasses genanvendeligt termoformet kunststof Vedligeholdelsesfri DC-motor med ca omdr./min volt vekselspænding 50/60 hertz 10,8 V DC KSAS7R HE Ca. 65 watt 13 watt 15 l/s 650 g, uden opladningsenhed og oplader Længde (med vægmontering): 425 mm Længde (støvsuger): ca. 417 mm Diameter: ca. 82 mm 75 dba (målt i åbent område) Litium-ion

28 VC100 HÅNDSTØVSUGER ORIGINAL QUALITY Vælg kvalitet. Vorwerk-kvalitet. indream A/S Øster Kringelvej 32 DK-8250 Egå GA VC100 DA 0914

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere