BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

2 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i mange år og vil gøre rengøring nemt og sjovt. TEGN OG SYMBOLER I teksten forekommer de viste symboler med følgende betydning: Advarselssymbol FØR BRUG Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger håndstøvsugeren første gang. Opbevar betjeningsvejledningen til fremtidigt brug. Den er en vigtig del af produktet og skal følge med produktet, hvis du overlader det til en anden. Henvisning til Vorwerks kundeservice/support Symbol om tip Henvisning til Vorwerks internethjemmeside

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkning...2 Produktoversigt Vedligeholdelse Fjernelse af filterenhed Tømning af støvbeholder Isætning af filterenhed Din sikkerhed Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne Advarselsanvisninger Fareniveauer Klargøring Opladning af Kobold VC100 håndstøvsuger Opladning i opladningsenheden Opladning uden opladningsenhed Placering af opladningsenheden Betjening Funktionsvisning Sådan tændes håndstøvsugeren Start boost-funktionen Sådan slukkes håndstøvsugeren Opbevaring af håndstøvsugeren Fejlafhjælpning Bortskaffelse og miljøbeskyttelse Bortskaffelse af apparatet Bemærkninger om bortskaffelse af genopladelige batterier Bortskaffelse af emballagen Informationer om miljøbeskyttelse Reklamtion Serviceydelser Tekniske detaljer... 27

4 4 Produktoversigt PRODUKTOVERSIGT Kobold VC100 håndstøvsugeren støvsuger nemt forskellige typer polstring på samme effektive måde, selv på flade overflader og smalle steder. Håndstøvsugeren kan tømmes hurtigt og nemt. Billedet med forklaringen viser håndstøvsugeren og dens funktioner. Forklaring Punkt Kobold VC100 håndstøvsuger 1 Støvbeholder 8 2 Åbningsknap til støvbeholder 3 Oplader Opladningsenhed 5 5 Filterenhed 6 Luftudtag 7 Funktionsvisning 8 Aktivering/deaktivering med boost-funktion Figur 1.1 Produktoversigt

5 Din sikkerhed 5 1 DIN SIKKERHED Størst mulig sikkerhed er en af Vorwerk-produkternes egenskaber. Kobold VC100 håndstøvsugerens produktsikkerhed kan dog kun garanteres, hvis dette kapitel overholdes. 1.1 Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne Bemærk! Apparatet bør ikke bruges af børn under 8 år. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller psykisk kapacitet eller med manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn af en voksen eller er blevet undervist i brugen af apparatet og har forstået de farer, der kan opstå i forbindelse med brugen af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

6 6 Din sikkerhed 1.2 Advarselsanvisninger Bemærk! Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger Kobold VC100 håndstøvsugeren første gang. Bemærk især følgende anvisninger. Opbevar betjeningsvejledningen til fremtidigt brug. Den er en vigtig del af håndstøvsugeren og skal følge med produktet, hvis du overlader det til en anden. Skader på enheden! Sluk altid håndstøvsugeren før alt rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, og træk opladeren ud af stikkontakten. Træk aldrig opladeren ud af stikkontakten ved at trække i ledningen, træk altid i stikket. Støvsug aldrig vand, andre væsker eller letantændelige substanser med dette apparat. Støvsug kun aske, når det er helt afkølet. Nedsænk aldrig håndstøvsugeren eller opladningsenheden i vand eller andre væsker. Brug ikke håndstøvsugeren i fugtige omgivelser. Brug aldrig håndstøvsugeren på våde overflader eller udendørs. Rengør aldrig apparatet eller elektrisk tilbehør med vand- eller damprensere.

7 Din sikkerhed 7 Risiko for elektrisk stød! Udfør aldrig selv reparationer på apparatet. Reparationer på elektrisk udstyr må kun udføres af Vorwerks autoriserede kundeservice. Der må ikke stikkes spidse genstande ind i de elektriske kontakter. Kontakterne må ikke ændres. Brug ikke Kobold VC100 håndstøvsugeren, hvis den er beskadiget. Kontakt den nærmeste Vorwerk kundeservice ved beskadigelse. Brandfare! Støvsug ikke gloende aske eller brændende cigaretter. Eksplosionsfare! Støvsug ikke eksplosive eller letantændelige substanser. Kast aldrig håndstøvsugeren i åben ild. Bemærk! Risiko for skader på grund af ukorrekt brug! Brug kun originale Vorwerk-produkter. Kontrollér før brug af håndstøvsugeren, om spændingsangivelsen på apparatet stemmer overens med den lokale netspænding. Brug kun vekselspænding en korrekt installeret tilslutning til opladningsenheden. Brug håndstøvsugeren med vekselspændingen, som er anført på typeskiltet. Brug ikke håndstøvsugeren eller opladeren, hvis der er synlige skader. Tag opladeren ud af stikkontakten før rengøring af opladeren.

8 8 Din sikkerhed Oplad kun Kobold VC100 håndstøvsugeren med den medfølgende oplader (type: KSAS7R HE). Opladeren bliver varm under opladning. Det er normalt. Opbevar ikke håndstøvsugeren udendørs, og beskyt den mod fugt. Anbring ikke håndstøvsugeren i nærheden af en varmekilde (komfur, varmeapparat eller varme radiatorer). Sluk håndstøvsugeren efter hver anvendelse. Opladningsterminalen bruger lavspænding (ca. 10,8 V) og er derfor ufarlig. Ventilationsåbningerne må under ingen omstændigheder blokeres under støvsugning. Sluk håndstøvsugeren før opladning. Brug kun håndstøvsugeren med isat filterenhed. Pas på, at du ikke får stød, når du borer huller i væggen til opladningsenheden (især i nærheden af en stikkontakt). Oplad og brug håndstøvsugeren ved temperaturer mellem 5 C og 35 C. Opbevar den også inden for dette temperaturområde. Kortslut under ingen omstændigheder batterierne! Udsæt ikke batterierne for brand, varme eller direkte sollys. Brug ikke håndstøvsugeren: Hvis den er faldet ned på gulvet og har synlig skader eller driftsfejl. Hvis opladningsenheden eller opladningsenhedens kabel er beskadiget.

9 Din sikkerhed 9 Håndstøvsugeren er kun beregnet til husholdninger og hjemmebrug. Vorwerk kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af ukorrekt anvendelse eller anvendelse, som ikke overholder betjeningsvejledningen. Kobold VC100 håndstøvsugeren opfylder sikkerhedsforskrifterne for landet, hvor den sælges af en autoriseret Vorwerk-forhandler. Ved anvendelse af apparatet i et andet land kan overensstemmelse med de lokale sikkerhedsforskrifter ikke garanteres. Vorwerk er derfor ikke ansvarlig for sikkerhedsrisici for brugeren på grund af dette.

10 10 Din sikkerhed 1.3 Fareniveauer For din egen sikkerheds skyld skal advarselsanvisningerne, som er anført i de følgende afsnit, også overholdes. Advarselsanvisninger vises i de følgende afsnit med et advarselssymbol og/eller et advarselsord, som angiver fareniveau: Fareniveauer Advarselssymbol advarselsord Mulige farer 3 Advarsel! --Risiko for elektrisk stød --Brandfare --Eksplosionsfare 2 Forsigtigt! --Fare for at komme til skade 1 Bemærk! --Risiko for skader på grund af ukorrekt anvendelse --Risiko for materielle skader på grund af ukorrekt anvendelse

11 Klargøring 11 2 KLARGØRING Du kan nemt opbevare Kobold VC100 håndstøvsugeren i opladningsenheden, som enten kan monteres på væggen eller stå på bordet. Det betyder, at håndstøvsugeren er klar til brug til hver en tid med sine effektfulde genopladelige batterier. 2.1 Opladning af Kobold VC100 håndstøvsuger Figur 2.1 Anbringelse af opladningsenhed Håndstøvsugeren skal oplades, før den bruges første gang. Hvis batterierne er afladet, starter funktionsvisningen med at blinke, og sikkerhedssystemet (afbrydelse/automatisk stop) slukker håndstøvsugeren for at forhindre, at batterierne bliver beskadiget. Funktionsvisningen blinker derefter i nogle få sekunder. Der er to måder at oplade håndstøvsugeren på: 1. I opladningsenheden 2. Uden opladningsenheden ved at slutte opladningskablet direkte til håndstøvsugeren Opladningsenheden skal åbnes først.

12 12 Klargøring Opladning i opladningsenheden Sørg for, at håndstøvsugeren er slukket. Tilslut opladeren til stikkontakten. Anbring håndstøvsugeren i opladningsenheden 4. Figur 2.2 Figur 2.3 Placering af opladningsenhed Åbning af opladningsenhed Opladning uden opladningsenhed Sørg for, at Kobold VC100 håndstøvsugeren er slukket. Tryk på tappen på opladningsenheden for at åbne den. Sæt opladerens lille stik i den tilsvarende terminal på håndstøvsugerens håndtag. Sæt derefter opladeren i stikkontakten. Funktionsvisningen viser, at håndstøvsugeren oplades. Funktionsvisningen slukker, så snart batterierne er helt opladt (efter ca. 4 timer). Håndstøvsugeren skal oplades, indtil funktionsvisningen slukker for at opnå optimal opladning. Figur 2.4 Opladning uden opladningsenhed

13 Klargøring Placering af opladningsenheden > 50 cm 4 Vælg fastgørelsesmateriale i overensstemmelse med væggens egenskaber. Du skal bruge en skrue for at montere opladningsenheden 4 på væggen. Fastgør skruen i væggen. Sørg for, at afstanden til gulvet er mindst 50 cm. Anbring opladningsenheden med den dertil beregnede åbning på krogen eller skruen. Figur 2.5 Ophængning af opladningsenhed Du kan også placere opladningsenheden på en jævn overflade (f.eks. bord).

14 14 Betjening 3 BETJENING I dette afsnit beskrives Kobold VC100 håndstøvsugerens funktioner. Advarsel! Risiko for elektrisk stød Støvsug aldrig vand, andre væsker eller letantændelige substanser med dette apparat. Støvsug kun aske, når det er helt afkølet. Nedsænk aldrig håndstøvsugeren eller opladningsenheden i vand eller andre væsker. 3.1 Funktionsvisning Funktionsvisningen viser håndstøvsugerens status. Funktionsvisning Status Funktionsvisning slukket Slukket Funktionsvisning tændt Normal funktion Funktionsvisning tændt Boost-funktion tændt Funktionsvisningen blinker kortvarigt Oplad Funktionsvisning pulserer Opladning i gang Funktionsvisning slukket Opladning afsluttet Funktionsvisning blinker hurtigt Driftsfejl (se afsnit 5 på side 17)

15 Betjening Sådan tændes håndstøvsugeren Tryk på tænd-/slukknappen 8 for at tænde håndstøvsugeren. 3.3 Start boost-funktionen Figur 3.1 Sådan tændes håndstøvsugeren Tryk på tænd-/slukknappen 8 for at tænde håndstøvsugeren. Hold tænd-/slukknappen nede; boost-funktionen startes. Slip tænd-/slukknappen; håndstøvsugeren kører med normal funktion. 3.4 Sådan slukkes håndstøvsugeren Tryk på tænd-/slukknappen for at slukke håndstøvsugeren.

16 16 Betjening 3.5 Opbevaring af håndstøvsugeren Anbring håndstøvsugeren i opladningsenheden, når du er færdig med at bruge den. Dermed forhindres, at batterierne aflades. Hvis håndstøvsugerens batterier ikke er helt flade, er en kort opladning normal. Hvis funktionsvisningen tænder kort efter tilslutning af apparatet, betyder det, at batterierne allerede er opladt. Kobold VC100 håndstøvsugerens effektive opladningssystem slukker automatisk, hvis batterierne er helt opladt. Håndstøvsugeren kan blive i opladningsenheden uden nogen risiko. Opladeren bliver lidt varm; det er helt normalt. Figur 3.2 Opbevaring af håndstøvsuger Hvis du ikke regner med at bruge håndstøvsugeren i en længere periode (f.eks. ved ferie), fjernes opladeren fra stikkontakten for at spare strøm og for at forhindre en brandfare som følge af kortslutninger f.eks. under tordenvejr.

17 Vedligeholdelse 17 4 VEDLIGEHOLDELSE 1 Rengør regelmæssigt Kobold VC100 håndstøvsugeren, så den fungerer optimalt og fortsat kan være en fornøjelse for dig. Håndstøvsugeren kan tømmes hurtigt og nemt og rengøres hygiejnisk. Støvbeholderen kan fjernes med et enkelt klik, så du kan tømme håndstøvsugeren, uden at dine hænder bliver beskidte. I følgende afsnit beskrives, hvordan håndstøvsugeren rengøres. Figur Tømning af støvbeholder Fjernelse af filterenhed Tryk på åbningsknappen til 2 støvbeholderen 1, og tag støvbeholderen ud af apparatet. Hold støvbeholderens dyseåbning nedad. Tryk på åbningsknappen igen, og fjern filterenheden 5 fra støvbeholderen. Der kan falde støv ud af støvbeholderen, når filteret fjernes. Hold derfor støvbeholderens dyse nedad. Figur 4.2 Fjernelse af filterenhed

18 18 Vedligeholdelse 4.2 Tømning af støvbeholder Fjern filterenheden (se afsnit 4.1 på side 17). Tøm støvbeholderens indhold i en skraldespand. Rengør om nødvendigt støvbeholderen med en fugtig klud, og lad støvbeholderen tørre helt før montering. Figur 4.3 Tømning af støvbeholder 4.3 Isætning af filterenhed 5a 2 1 Sørg for ved isætning af filterenheden 5, at filterenhedens store bakke 5a er rettet mod åbningsknappen 2 på støvbeholderen 1. Hold åbningsknappen nede, og skub filteret mod anslaget i støvbeholderen. 5 Figur 4.4 Isætning af filterenhed

19 Fejlafhjælpning 19 5 FEJLAFHJÆLPNING Advarsel! Risiko for elektrisk stød og risiko for at komme til skade Udfør aldrig selv reparationer på apparatet. Reparationer på elektrisk udstyr må kun udføres af Vorwerks autoriserede kundeservice. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes følgende: Fejl Kobold VC100 håndstøvsugeren fungerer ikke. Mulig årsag og afhjælpning Batterierne er muligvis flade. Oplad håndstøvsugeren. Håndstøvsugeren oplades ikke korrekt: Sørg for, at opladeren med opladningsenheden og håndstøvsugeren er tilsluttet, og at stikkontakten fungerer (funktionsvisningen på håndtaget pulserer og viser, at håndstøvsugeren oplades). Kontaktfladerne på apparatet og/eller opladeren er muligvis snavsede. Rengør kontaktfladerne med en tør klud. Håndstøvsugeren har muligvis været tændt under opladningen. Sørg for, at håndstøvsugeren er slukket under opladning.

20 20 Fejlafhjælpning Fejl Opladningen begynder ikke (ingen pulserende funktionsvisning), når håndstøvsugeren sluttes til opladningsenheden eller kun til opladeren. Funktionsvisningen blinker hurtigt. Mulig årsag og afhjælpning Sørg for, at opladeren med opladningsenheden og håndstøvsugeren er tilsluttet, og at stikkontakten fungerer (funktionsvisningen på håndtaget pulserer og viser, at håndstøvsugeren oplades). Sørg for, at håndstøvsugeren er slukket under opladning. Håndstøvsugeren befinder sig i sikkerhedstilstand; det kan skyldes, at batteriet er for varmt. Fjern håndstøvsugerens oplader fra stikkontakten, og lad håndstøvsugeren afkøle. Kontakt Vorwerks kundeservice, hvis problemet ikke forsvinder. Håndstøvsugeren støvsuger slet ikke eller ikke så godt, som den plejer, og/eller den siger mærkelige lyde. Dysen er muligvis blokeret. Sluk håndstøvsugeren, og fjern blokeringen fra dysen. Støvbeholderen er muligvis ikke sat korrekt i håndstøvsugeren. Sæt støvbeholderen korrekt i håndstøvsugeren. Støvbeholderen er muligvis fuld. Tøm støvbeholderen. Der kommer støv ud af apparatet. Støvbeholderen er muligvis ikke sat korrekt i håndstøvsugeren. Sæt støvbeholderen korrekt i håndstøvsugeren. Filterenheden er muligvis ikke sat korrekt i støvbeholderen. Sæt filterenheden korrekt i støvbeholderen.

21 Fejlafhjælpning 21 Fejl Støvbeholderen kan ikke sættes i håndstøvsugeren. Mulig årsag og afhjælpning Filterenheden er sat i den forkerte vej. Vend filterenheden, så den store bakke vender mod åbningsknappen. (Se også afsnit 4.3). Kontakt Vorwerks kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes (se afsnit»8 Serviceydelser«på side 26).

22 22 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 6 BORTSKAFFELSE OG MILJØBESKYTTELSE 6.1 Bortskaffelse af apparatet Ifølge EU-direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og loven om elektrisk og elektronisk udstyr af må dette apparat eller dets elektriske/elektroniske tilbehør ikke bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Brug i stedet for de dertil beregnede gratis bortskaffelsesmuligheder. Kontakt kommunen for informationer. Apparatet kan også returneres til Vorwerks kundeservice. 6.2 Bemærkninger om bortskaffelse af genopladelige batterier Bemærk! Følgende informationer er kun vigtige for den, der skal bortskaffe apparatet- ikke forbrugeren! De integrerede litium-ion-batterier indeholder substanser, som er skadelige for miljøet. Før skrotning af VC100 skal de genopladelige batterier fjernes fra apparatet og afleveres til et indsamlingssted for batterier. Fjern først batterierne, når de er helt flade. Batterierne må under ingen omstændigheder komme i kontakt med metal.

23 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 23 TAG BATTERIERNE UD AF APPARATET Fjern den genopladelige støvsuger fra opladningsenheden. Lad støvsugeren køre, indtil den stopper. Kontrollér, om batterierne virkelig er helt flade ved at prøve at tænde støvsugeren igen. Hvis motoren starter, gentages samme fremgangsmåde. Åbn støvsugeren. Fjern afdækningen. Fjern de 4 skruer. Fjern motorblokken med batterierne. Afbryd hver forbindelsestråd enkeltvist, og tag batterierne ud. Forsigtigt! Fare for at komme til skade på grund af lækkende batterier! Lækkende batterier må ikke komme i kontakt med øjnene og slimhinderne. Vask hænderne, og skyl øjnene med rent vand. Søg læge, hvis lidelserne fortsætter.

24 24 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 6.3 Bortskaffelse af emballagen Emballagen er en vigtig del af vores produkt: Den beskytter vores produkter mod skader ved transport og reducerer risikoen for, at produktet bliver beskadiget. Derfor kan vi ikke give afkald på emballagen. Hvis dit apparat skal indleveres eller sendes til kundeservice under perioden hvor reklamationsretten er gældende eller efterfølgende til service, er den originale emballage den sikreste beskyttelse mod transportskader. Hvis du alligevel vil bortskaffe emballagen, kan du til hver en tid gøre det via dine lokale affaldsanordninger (genbrugsplads osv.). Det varetager autoriserede licensgivere for Vorwerk. Ved spørgsmål kontaktes dit servicecenter (se afsnit»8 Serviceydelser«på side 26). 6.4 Informationer om miljøbeskyttelse Bevar naturen, og beskyt miljøet: Hos Vorwerk er miljøbeskyttelse et vigtigt virksomhedsmål. MINDRE EMBALLAGE Vi bruger udelukkende miljøvenligt materiale, som genanvendes ved korrekt bortskaffelse. Vi deltager allerede ved udviklingen af, hvordan emballageaffald undgås, og går ind for dets bortskaffelse og genanvendelse. SPAR ENERGI Vorwerk-produkter er skånsomme for miljøet: De bruger kun en lille energimængde ved høj sugeeffekt.

25 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 25 MILJØVENLIG PRODUKTION Vi lægger stor vægt på miljøbeskyttelse ved fremstillingen af vores produkter. Vi bruger genbrugsegnede kunststoffer og farver. Vi har helt bevidst givet afkald på miljøbelastende flammehæmmende midler. Til vores filterposer bruger vi lim uden opløsningsmidler, ubleget papir eller ufarligt kunststof. Vores betjeningsvejledninger fremstilles af papir fra regulerede skovbestande og bleges uden klor. GENANVENDELIGT MATERIALE Vores produkters materiale kan stort set genbruges fuldstændigt. Vi giver i vid udstrækning afkald på at anvende pvc. Ved konstruktionen af vores produkter tager vi højde for materialernes»sortrenhed«: De anvendte stoffer kan senere adskilles stofmæssigt med moderne anlæg uden større energiforbrug. Vi har mærket de fleste af vores kunststofdele, så de kan genbruges endnu nemmere.

26 26 Reklamtion 7 REKLAMTION I henhold til loven om forbrugerkøb er der 2 års reklamtionsret på din håndstøvsuger. 8 SERVICEYDELSER Hvis der er fejl på produktet, kan du kontakte indreams serviceafdeling via service formularen på Undlad selv at servicere produktet. Telefon: Telefax:

27 Tekniske detaljer 27 9 TEKNISKE DETALJER Håndstøvsuger Godkendelse Kabinet Motor Indgangsspænding oplader Udgangsspænding oplader Opladertype Motorens mærkeeffekt Maksimal lufteffekt Maksimal volumenstrøm Vægt Mål Støjeniveau Batteri Førsteklasses genanvendeligt termoformet kunststof Vedligeholdelsesfri DC-motor med ca omdr./min volt vekselspænding 50/60 hertz 10,8 V DC KSAS7R HE Ca. 65 watt 13 watt 15 l/s 650 g, uden opladningsenhed og oplader Længde (med vægmontering): 425 mm Længde (støvsuger): ca. 417 mm Diameter: ca. 82 mm 75 dba (målt i åbent område) Litium-ion

28 VC100 HÅNDSTØVSUGER ORIGINAL QUALITY Vælg kvalitet. Vorwerk-kvalitet. indream A/S Øster Kringelvej 32 DK-8250 Egå GA VC100 DA 0914

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere