Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler."

Transkript

1 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning Den 1. februar 2015 trådte en lovændring til betalingsloven 1 og miljøbeskyttelsesloven 2 i kraft. Lovændringen er udmøntet ved bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt (herefter bekendtgørelsen). Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. 1. Reglernes anvendelsesområde Q: Hvilke afgørelser er omfattet af reglerne om afdragsordning og minimumsfrist? A: Alle afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, 2.pkt., og 30, stk. 1, er omfattet på nær påbud om separatkloakering efter 30, stk. 1. Q: Er påbud om separatkloakering omfattet? Kan kommunen vælge at omfatte påbud om separatkloakering? A: Nej, påbud om separatkloakering efter miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 1, er ikke omfattet af reglerne om afdragsordning og minimumsfrist. Det fremgår desuden allerede af betalingslovens 4, stk. 2, 2. pkt., at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse efter bestemmelsen for så vidt angår separatkloakering. Kommunalbestyrelsen kan således heller ikke på frivillig basis forpligte spildevandsselskaberne til at give tilbud om afdragsordning til ejendomsejere, som har fået påbud om separatkloakering. Der kan heller ikke ved påbud om separatkloakering træffes afgørelse efter betalingslovens 4, stk. 2, om minimumsfrist, men det betyder ikke, at kommunen ikke kan fastsætte en frist på tre år eller længere. Ved fristfastsættelse skal kommunen altid inddrage de forvaltningsretlige principper, som fx proportionalitetsprincippet, lighedsprincippet m.fl. På denne baggrund kan fristen fastsættes til tre år eller mere, men der kan altså ikke træffes afgørelse efter betalingslovens 4, stk. 2. Hvis en ejendomsejer, som har fået påbud om separatkloakering, ansøger om afdragsordning og minimumsfrist, vil ansøgning skulle afvises. Q: Er påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 1, som ikke er begrundet i vandplanerne, omfattet? 1 Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. med senere ændringer. 2 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

2 A: Ja, alle påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 1, er omfattet på nær påbud om separatkloakering. Det vil sige, at påbud om forbedret rensning på grund af uhygiejniske forhold, fx hvor en eksisterende renseløsning ikke fungerer korrekt, så der er risiko for spildevand på terræn, også er omfattet. Der er ikke krav om, at påbud er begrundet i vandplanerne, for at kommunerne er forpligtet til at træffe afgørelse efter betalingslovens 4, stk. 2. Kommunerne kan heller ikke vælge selv at lave denne sondring. Ejendomsejere, som har modtaget afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, 2. pkt. og 30, stk. 1, og som opfylder bekendtgørelsens betingelser, har krav på, at kommunalbestyrelsen træffer positiv afgørelse om minimumsfrist og ret til tilbud om afdragsordning. Q: Er påbud til sommerhuse omfattet? A: Ja, påbud til alle ejendomme er omfattet, også påbud til sommerhuse selvom der ikke er helårsbeboelse. Ejendomsejer skal leve op til kravet om en husstandsindkomst på under kr. plus evt. tillæg for børn. I denne husstandsindkomst skal bl.a. indregnes værdien af sommerhuset og evt. helårsbolig, da formue over kr. skal indregnes. Q: Hvordan beregnes husstandens indkomst? A: Husstandsindkomsten beregnes som den årlige indkomst for samtlige af husstandens medlemmer, dvs. alle som bor sammen med ejendomsejer. Det er husstandsindkomsten for ejendomsejers husstand, altså ikke ejendommens husstand med mindre ejendomsejer har folkeregisteradresse på ejendommen. Rent praktisk skal ejendomsejer med udgangspunkt i årsopgørelsen fra året før oplyse om den personlige indkomst for alle husstandens medlemmer. Personlig indkomst er f.eks. løn, feriepenge, social pension, dagpenge, kontanthjælp, SU mv. Kapital- og aktieindkomster skal sammen med tillæg for evt. formue over kr. tillægges. Herfra kan fradrages indbetalinger til privat pension og renteudgifter. Når de enkelte husstandsmedlemmers indkomst er fundet, skal disse beløb summeres til sidst, og det er dette samlede beløb, som skal være under plus tillæg for evt. børn i husstanden. Q: Hvilke eksisterende/verserende sager om påbud er omfattet af bekendtgørelsen, jf. 9, stk. 2? A: Bekendtgørelsens 9, stk. 2, 1. pkt., fastsætter, at hele bekendtgørelsen finder anvendelse på alle påbud, som endnu ikke er opfyldt. Påbud udstedt inden bekendtgørelsens ikrafttræden er således også omfattet. Det gælder også påbud, hvor fristen er udløbet. Baggrunden er, at reglerne skal hjælpe ejendomsejere, som ikke har kunnet/kan finde midlerne til at opfylde kommunens påbud. Det skal også gælde de ejendomsejere, hvis påbud er udstedt før reglernes ikrafttræden. Det vil alene være ejendomsejere, som opfylder bekendtgørelsens betingelser, som kan blive omfattet af retten til afdragsordning og minimumsfrist, hvilket vil sige ejendomsejere med en husstandsindkomst under kr. plus tillæg for evt. børn. Påbud til ejendomsejere med en husstandsindkomst på kr. eller derover (plus tillæg for børn), som blot ikke finder det nødvendigt/relevant, skal selvfølgelig fortsat håndhæves som hidtil. 2. Spørgsmål om kommunernes sagsbehandling Q: Hvordan er sagsflow for en sag om ansøgning om minimumsfrist og afdragsordning? 2

3 A: Naturstyrelsens har her indtegnet processen for, hvad der sker i en sag om ansøgning om minimumsfrist og afdragsordning. Q: I hvilke tilfælde kan fristen for opfyldelse af afgørelsen være kortere end tre år? A: Påbud om forbedring af uhygiejniske forhold affødt af udledningen kan have frist kortere end tre år, selvom ejendomsejer har ansøgt og lever op til betingelserne for afgørelse om ret til minimumsfrist og afdragsordning. Det betyder ikke, at ejendomsejer ikke kan få hjælp kommunalbestyrelsen skal i disse tilfælde træffe afgørelse om ret til afdragsordning, men ikke minimumsfrist. Baggrunden er, at uhygiejniske forhold kan have akut negativ sundhedsmæssig effekt for både mennesker og dyr, og der kan derfor være behov for, at udledningen forbedres langt hurtigere end tre år. Q: Hvordan fastsættes fristen for påbud som er omfattet af reglerne om minimumsfrist og afdragsordning? A: Fristen fastsættes som hidtil i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler herom, herunder proportionalitetsprincippet og lighedsprincippet, dog ikke under tre år, hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om minimumsfrist. Naturstyrelsen er ved at udarbejde en særskilt vejledning herom til kommunerne. Q: Kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en ejendomsejer, som har under kr. plus tillæg pr. barn i husstandsindkomst, ikke har ret til minimumsfrist og afdragsordning? Kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en ejendomsejer, som har over kr. plus tillæg pr. barn i husstandsindkomst, har ret til minimumsfrist og afdragsordning? A: Nej, kommunalbestyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse om ret til minimumsfrist og afdragsordning, hvis ejendomsejer opfylder bekendtgørelsens 4, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan heller ikke af egen drift give ejendomsejer ret til afdragsordning, f.eks. hvis kommunen ved, at ejendomsejers forhold har ændret sig. Derimod fastsætter kommunen selv fristen for opfyldelse af påbud i overensstemmelse med f.eks. proportionalitetsprincippet. 3

4 Q: Hvad hvis ejendomsejer netop har mistet sit job eller på anden måde kommet under afskæringskriteriet i år, mens SKATs opgørelse fra sidste år stadig er over afskæringskriteriet? A: Kommunen træffer sin afgørelse ud fra SKATs sidste opgørelse, så det er først når den er under afskæringskriteriet at ansøger kan få adgang til ordningen, uanset hvad den aktuelle situation måtte være. Q: Hvad er proceduren for verserende sager? A: Hvis en ejendomsejer har modtaget afgørelse fra kommunen efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, 2. pkt., eller 30, stk. 1, inden bekendtgørelsen trådte i kraft uanset om fristen for opfyldelse er udløbet eller ej - kan ejendomsejer søge om minimumsfrist og afdragsordning senest den 31. december Kommunen skal herefter træffe afgørelse på baggrund af ansøgningen om, hvorvidt ejendomsejer har ret til at få en frist på tre år fra afgørelsestidspunktet, samt afdragsordning for opfyldelsen af påbuddet. Herefter finder bestemmelserne i bekendtgørelsens 6-8 anvendelse for spildevandsselskabet, således at denne ejendomsejer sidestilles med ejendomsejer, som modtager påbud efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Q: Skal påbudsfristen i verserende sager forlænges med tre år fra tidspunktet for afgørelsen efter betalingslovens 4, stk. 2? A: Ja, hvis ejendomsejer inden den 31. december 2015 ansøger efter betalingslovens 4, stk. 2, om minimumsfrist og afdragsordning og opfylder betingelserne i bekendtgørelsens 4, stk. 2, for ret hertil, skal fristen forlænges til tre år fra tidspunktet for afgørelsen. Q: Kan der klages over kommunens afgørelse om ejendomsejers berettigelse til minimumsfrist og afdragsordning? A: Nej, efter betalingslovens 8 er klage over kommunens afgørelser efter betalingsloven afskåret. Q: Naturstyrelsen har udarbejdet et ansøgningsskema, skal kommunen bruge det? A: Nej, kommunen må gerne bruge andre ansøgningsskemaer. Q: Hvad menes med udelukkende benyttes erhvervsmæssigt? Hvad med blandet bolig og erhverv? A: Blandet bolig og erhverv, såsom landbrug, er omfattet af ordningen. Ejendomme, der alene anvendes til erhverv, såsom kontorer, forretninger osv. er ikke omfattet. Q: Hvad hvis ejendomsejer efter kommunens afgørelse om ret til minimumsfrist og afdragsordning får indtægtsstigning så han/hun ikke længere kvalificerer til ordningen? A: Når kommunens afgørelse først er truffet bliver den ikke omgjort af en eventuel indtægtsstigning. 3. Spørgsmål om spildevandsselskabernes håndtering af afdragsordninger Q: Hvad skal spildevandsselskabet gøre, når en ejendomsejer henvender sig med afgørelse om ret til afdragsordning? A: Når en ejendomsejer henvender sig til spildevandsselskabet efter at have modtaget kommunens positive afgørelse om ret til afdragsordning, betyder det, at ejendomsejeren anmoder spildevandsselskabet om at udarbejde tilbud om 4

5 opfyldelse af en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, 2. pkt. eller 30, stk. 1, samt afdragsordning herfor. Spildevandsselskabet skal på baggrund af anmodning udarbejde et tilbud til ejendomsejeren. Tilbuddet skal dække de udgifter, som opfyldelse af påbuddet giver anledning til for spildevandsselskabet, samt evt. tilslutningsbidrag. Hertil skal lægges et risikotillæg. Spildevandsselskabet har 4 måneder fra anmodningen er modtaget til at udarbejde tilbud, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1, sidste punktum. Spildevandsselskaberne skal være opmærksomme på, at retten til at modtage tilbud fra spildevandsselskabet bortfalder, hvis ikke fristerne i bekendtgørelsens 6, stk. 4, overholdes af ejendomsejeren. Se nærmere nedenfor. I løbet af de 4 måneder, som spildevandsselskabet har til at udarbejde tilbud, skal spildevandsselskabet undersøge mulighederne for, hvordan påbuddet kan opfyldes, herunder hvad priserne er herfor. I forbindelse med tilbudsafgivelsen eller i hvert fald forud for indgåelse af aftale skal spildevandsselskabet oplyse ejendomsejeren om, hvad indgåelse indebærer for ejendomsejeren. De krævede oplysninger er oplistet i bekendtgørelsens 8, stk. 7. Se nærmere nedenfor. Q: Hvordan er proceduren for spildevandsselskabets tilbud og ejendomsejerens accept af tilbud? A: Når spildevandsselskabet modtager en anmodning om at udarbejde tilbud fra en ejendomsejer, bør spildevandsselskabet undersøge følgende: - Har ejendomsejer en afgørelse, jf. betalingslovens 4, stk. 2, om ret til at modtage tilbud? - Har ejendomsejer anmodet rettidigt om udarbejdelse af tilbud, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 4 (ved påbud affødt af uhygiejniske forhold dog stk. 3)? Hvis der kan svares ja til begge spørgsmål, er spildevandsselskabet forpligtet til at udarbejde tilbud, som indeholder de udgifter, som opfyldelse af påbuddet giver anledning til, for spildevandsselskabet, samt evt. tilslutningsbidrag. Hertil skal lægges et risikotillæg. Spildevandsselskabet har 4 måneder fra anmodningen er modtaget til at udarbejde tilbud, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1, sidste punktum. Spildevandsselskabet skal i denne forbindelse give ejendomsejer de oplysninger, som fremgår af bekendtgørelsens 8, stk. 7. Når spildevandsselskabet inden for 4 måneder har fremsendt tilbud til ejendomsejer, har ejendomsejer frist frem til senest et år før, fristen i afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, 2. pkt., eller 30, stk.1, udløber, til at acceptere tilbuddet, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 4. Hvis ikke ejendomsejer overholder denne frist bortfalder tilbuddet, og spildevandsselskabet skal ikke foretage sig mere. Ejendomsejer må herefter selv sikre opfyldelse af påbuddet. Hvis ejendomsejer accepterer rettidigt, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 4, er spildevandsselskabet forpligtet til i overensstemmelse med aftalen at sikre opfyldelse af kommunens afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, 2. pkt., eller 30, stk.1, samt opkræve betalingen herfor gennem afdragsordningen. Desuden skal spildevandsselskabet til sikkerhed for betalingen af beløbene i 5

6 afdragsordningen tinglyse et skadesløsbrev med pant i ejendommen. Det fremgår af bekendtgørelsens 7, stk. 1. Q: Hvornår kan selskabet afslå at give tilbud? A: Spildevandsselskabet er som udgangspunkt forpligtet til at udarbejde og afgive tilbud om opfyldelse af kommunens afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, 2. pkt., eller 30, stk.1, hvis ejendomsejer har modtaget positiv afgørelse fra kommunen om ret til at modtage tilbud. Forpligtelsen fremgår af bekendtgørelsens 6, stk. 1. Men ejendomsejer kan fortabe retten hertil, hvis ikke vedkommende overholder fristerne i bekendtgørelsens 6, stk. 4. Ejendomsejer skal således senest 1 år og 6 måneder før udløbet af fristen i kommunens afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, 2. pkt., eller 30, stk.1, have anmodet spildevandsselskabet om tilbud, og 1 år før udløbet af fristen i kommunens afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, 2. pkt., eller 30, stk.1, have accepteret det af spildevandsselskabet fremsendte tilbud. Hvis ikke ejendomsejer overholder disse frister, kan spildevandsselskabet afslå at foretage sig mere for denne ejendomsejer vedrørende afdragsordning. Q: Hvad gør man som spildevandsselskab, hvis ejendomsejer samtidig ønsker kontraktligt medlemskab? A: Ejendomsejer har fortsat mulighed for at takke ja til tilbud om kontraktligt medlemskab, jf. betalingslovens 7 a. Denne mulighed kan kombineres med en afdragsordning. Ved valg af en kombination af kontraktligt medlemskab og afdragsordning vil spildevandsselskabet, som efter de gældende regler, fortsat skulle etablere, drive og vedligeholde et anlæg, der opfylder kommunalbestyrelsens påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 1, mod, at ejendomsejeren betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. Herudover indebærer valg af kombinationsløsningen, at spildevandsselskabet skal anlægge ledningen og evt. bundfældningstank fra hus og frem til renseløsningen mod indgåelse af afdragsordning, herunder for tilslutningsbidraget. Ejendomsejeren skal herefter selv drive og vedligeholde ledningen og bundfældningstanken. Q: Hvilke oplysninger skal spildevandsselskabet give ejendomsejer i forbindelse med tilbudsafgivelsen? A: Spildevandsselskabet skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning sikre sig, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 7, at ejendomsejer er oplyst om følgende: - det samlede beløb, der skal betales, herunder renter, tillæg og årlige omkostninger - størrelse, antal og hyppighed af betalinger - de årlige omkostninger i procent (ÅOP) - vilkår for aftalen, herunder konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse Efter aftalens indgåelse skal spildevandsselskabet årligt oplyse ejendomsejeren om restgældens størrelse, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 7, 2. pkt. Q: Hvilke omkostninger skal dækkes af risikotillægget? A: De omkostninger, som skal dækkes af risikotillægget, fremgår af bekendtgørelsens 8, stk. 8, og er følgende: 6

7 - spildevandsselskabets risiko ved at ejendomsejer afdrager omkostningerne over 20 år - spildevandsselskabets administrationsomkostninger til afdragsordningen, herunder tinglysningsafgift for tinglysning af skadesløsbrev, jf. bekendtgørelsens 7 - renter Administrationsomkostninger er f.eks. omkostninger til at oprette, drive og administrere indbetalingerne, herunder etableringen af registre m.v., udgifter til almindelig rykkerprocedure og spildevandsselskabets låneomkostninger forbundet med ordningen. Q: Hvornår forfalder tilslutningsbidraget for ejendomme, som har fået afgørelse om ret til afdragsordning og minimumsfrist? A: Bekendtgørelsens 5, stk. 3, fastsætter, at tilslutningsbidraget først forfalder samtidig med fristen for opfyldelse af kommunens afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, 2. pkt., eller 30, stk. 1, hvis kommunen har truffet afgørelse om minimumsfrist efter betalingslovens 4, stk. 2. Dette uanset, at spildevandsselskabets betalingsvedtægt siger, at tilslutningsbidraget forfalder, når ejendommen kan tilsluttes. Bestemmelsen skal sikre, at tilslutningsbidraget ikke forfalder til betaling på et tidspunkt, hvor ejendomsejeren ikke har mulighed for at betale det. Formålet med bestemmelsen om minimumsfrist ville bortfalde, hvis ejendomsejer allerede for tidspunktet for tilslutningsmulighed skulle betale tilslutningsbidrag. Q: Kan spildevandsselskabet selv bestemme anlægstype, placering osv. Inden for afdragsordningen? A: Ja, dette er forskelligt fra det kontraktlige medlemskab af spildevandsselskabet, hvor ejendomsejer kan bede om et andet anlæg eller placering mod selv at betale merudgiften 4. Øvrige spørgsmål Q: Kommunen kan ikke overholde vandplanerne, hvis der samtidig skal gives frister/forlænges frister til enkelte ejendomsejere hvordan skal kommunen forholde sig til det? Vil Naturstyrelsen gribe ind over for kommunen? A: Kommunerne skal generelt arbejde for, at spildevandet fra ejendomme i spredt bebyggelse får forbedret rensning hurtigst muligt. Fristen for gennemførelse af spildevandsindsatsen i vandplanerne er forlænget, således at kommunerne skal have meddelt påbud til ejendomme i spredt bebyggelse inden den30. oktober 2016, dvs. 2 år efter vedtagelsen af vandplan Kommunerne skal i påbuddet fastsætte en rimelig tidsfrist for den konkrete fysiske etablering af den forbedrede rensning af spildevandet fra ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse i overensstemmelse med gældende regler herom. 7

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Oplæg om ny bekendtgørelse, EnviNa Sorø 16. marts, Middelfart 18. marts samt Viborg 23. marts 2015 Torsten Duer, Naturstyrelsen Ny bekendtgørelse Bekendtgørelse

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Oplæg om ny bekendtgørelse, EnviNa marts 2015 Torsten Duer, Naturstyrelsen Ny bekendtgørelse Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Kontor/afdeling Vand Dato 23. november 2017 J nr. 2015-5643 Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om betalingslovens 4 c LJH/MLS Energistyrelsen har den 25. september 2017 modtaget en forespørgsel om

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

BILAG: Lån og afdragsordninger

BILAG: Lån og afdragsordninger BILAG: Lån og afdragsordninger Mange borgere er ikke i stand til at optage et almindeligt bank- eller realkreditlån, men der findes dog andre lånemuligheder, hvilket Norddjurs Kommune informerer om i forbindelse

Læs mere

Energi & Forsyning. November 2014

Energi & Forsyning. November 2014 Energi & Forsyning November 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Adgang for fjernvarmeværker til at udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber. Højesteretsdom vedrørende

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Sag nr. 2015-15: Nye muligheder for afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Sag nr. 2015-15: Nye muligheder for afdragsordning mm. på spildevandsområdet Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S 9. Ved Fjorden 18, 4700 Næstved Bestyrelse: Helge Adam Møller, Hanne M. Møller, John Lauritzen, Troels Larsen, Stig Kristiansen, Fleming Carlson Fraværende:

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening 2015.01.05 Bilag til DANVA høringssvar på udkast til bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Bilag til DANVA høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., lov om miljøbeskyttelse

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e))

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e)) Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 mellem og ejeren/ejerne, (navn(e)) af ejendommen

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Særbidrag - Afdragsordning - Trappemodellen. Særbidrag. Pia Lisbeth Nielsen Advokat. Pia Lisbeth Nielsen Advokat

Særbidrag - Afdragsordning - Trappemodellen. Særbidrag. Pia Lisbeth Nielsen Advokat. Pia Lisbeth Nielsen Advokat - Særbidrag - Afdragsordning - Trappemodellen Pia Lisbeth Nielsen Advokat Særbidrag Pia Lisbeth Nielsen Advokat 1 Særbidrag - principper Ved tilslutningstilladelser skal kommunalbestyrelsen sikre reduktion

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen Bilag 1 Standardkontrakt ved medlemskab af Kloakforsyningen Denne kontrakts ordlyd gælder for ejendomme der accepterer tilbuddet om medlemskab af Kloakforsyningen. Tilbuddet gælder for ejendomme der efter

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163050 HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Fremsat den 8. april 2014 af Charlotte Dyremose (KF), Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse 1: Formål og grundlag... 3 2: Regulativets gyldighedsområde... 3 3: Tilslutningspligt.... 3 4: Tilmelding... 3 5: Afmelding...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land.

Spildevandsrensning i det åbne land. X 19. oktober 2010 Spildevandsrensning i det åbne land. X har ved brev af 9. juni 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende den kommunale myndighed i Jammerbugts behandling af sag om spildevandsrensning.

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk SK Spildevand A/S 2011 Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere Indholdsfortegnelse 1 Regulativets område... 3 2 Benyttelsespligt... 3 3 Krav til dæksler og adgangsforhold... 3 4 Tømning....

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 24 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. februar 2015 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog i pkt. 4-8) Ole Frederiksen Lars Hørsman

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere