Forslag. lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. lov om ændring af lov om erstatningsansvar"

Transkript

1 Civilafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: Dok.: UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge studerende) 1 I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014, foretages følgende ændring: 1. I 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: For en skadelidt, som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, fastsættes årslønnen på baggrund af normalårslønnen i lovens 8, medmindre der konkret er grundlag for at foretage et skøn i medfør af 1. pkt. 2 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund 3. Gældende ret i hovedtræk 3.1. Erstatningsansvarsloven 3.2. Arbejdsskadesikringsloven 4. Lovforslagets udformning 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer mv. 11. Sammenfattende skema 2

3 1. Indledning Regeringen finder, at erstatningsansvarsloven ved beregningen af erhvervsevnetabserstatning i højere grad end i dag bør sikre ligestilling mellem unge optaget på forskellige ungdomsuddannelser. Der lægges derfor med lovforslaget op til at justere beregningsprincipperne for udmåling af erhvervsevnestabserstatning for så vidt angår skadelidte, som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse. Med lovændringen tilsigtes det, at særligt unge mennesker, der pådrages et erhvervsevnetab, mens de er i den tidlige del af deres uddannelsesforløb, som udgangspunkt tilkendes den samme erhvervsevnetabserstatning, uanset hvilken generel ungdomsuddannelse de er optaget på. Lovforslaget indebærer nærmere, at der ved beregningen af erhvervsevnetabserstatning til skadelidte, som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, hvor der endnu ikke er sket en endelig specialisering, tages udgangspunkt i normalårslønnen, jf. erstatningsansvarslovens 8, medmindre der konkret er grundlag for at foretage et skøn over den forventede fremtidige årsindtægt. 2. Baggrund 2.1. Højesteret afsagde den 15. august 2013 dom om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning til en 19-årig handelsskoleelev, der blev skadet i en trafikulykke. I den konkrete sag blev erstatningen til skadelidte, der var optaget på handelsskolens grundforløb, i overensstemmelse med erstatningsansvarslovens 7, stk. 2, og forarbejderne hertil, udmålt på baggrund af en skønsmæssigt fastsat årsløn. Årslønnen blev fastsat til kr. svarende til årslønnen for en nyuddannet butiksassistent. Den pågældende skadelidte havde været optaget på uddannelsen i 7 måneder, da uheldet indtraf, og der resterede dermed 1 år og 5 måneder af grundforløbet og efterfølgende 2 år på hovedforløbet. Den samlede erhvervsevnetabserstatning, der blev tilkendt, var på kr., hvilket svarer til kr. mindre end den erstatning, der ville være blevet udmålt, hvis den skadelidte havde været gymnasie- 3

4 elev, hvor beregningen i stedet ville være blevet foretaget på baggrund af normalårslønnen i lovens 8 (der på daværende tidspunkt var på kr.) I forlængelse af Højesterets dom er der rejst spørgsmål om hensigtsmæssigheden af erstatningsansvarslovens regler om udmåling af erhvervsevnetabserstatning til unge studerende. I takt med den udvikling, der har været i forhold til søgningen af de gymnasiale uddannelser, og den flerhed af veje, som unge, der har valgt gymnasievejen, efterfølgende vælger at følge, kan det således i de situationer, hvor et ungt menneske har valgt at starte på en erhvervsuddannelse, men fortsat er i uddannelsens grundlæggende forløb uden uddannelsesaftale med en virksomhed, virke tilfældigt, at der kan være så stor forskel på den erstatning, som udmåles, hvis den pågældende bliver pådraget et erhvervsevnetab. Det skal også ses i lyset af, at uddannelsesmønstret hos unge ændrer sig over tid. Unge, der ønsker at uddanne sig videre efter folkeskolen, har i dag mange muligheder. Uddannelsestilbuddene er i forhold til tidligere meget differentierede, og ønsket om, at unge uddanner sig i højere grad, har betydet, at der til stadighed findes en større bredde i uddannelsessystemet. Dette indebærer, at unges fremtidige erhvervsmuligheder ikke i lige så høj grad som tidligere alene afgøres af, hvilken ungdomsuddannelse de i første omgang vælger Regeringen finder på den baggrund, at erstatningsansvarsloven ved beregningen af erhvervsevnetabserstatning i højere grad end i dag bør sikre ligestilling mellem unge optaget på forskellige ungdomsuddannelser. Med lovforslaget foreslås det således, at der ved beregningen af erhvervsevnetabserstatning til skadelidte, som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, hvor der endnu ikke er sket en endelig specialisering, tages udgangspunkt i normalårslønnen, jf. erstatningsansvarslovens 8, medmindre der konkret er grundlag for at foretage et skøn over den forventede fremtidige årsindtægt. 3. Gældende ret i hovedtræk 3.1. Erstatningsansvarsloven 4

5 Erstatningsansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014, indeholder dansk rets almindelige regler om udmåling af erstatning i tilfælde af personskade. Loven indeholder således en regulering af en række af de erstatningsposter mv., som en skadelidt kan kræve udbetalt, når den pågældende bliver pådraget en personskade. Pådrages en skadelidt en personskade, der medfører en varig nedsættelse af skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har den pågældende krav på erhvervsevnetabserstatning. Erstatning for et sådant varigt tab og/eller forringelse af skadelidtes erhvervsevne reguleres af 5-9 i erstatningsansvarsloven Det er et helt grundlæggende princip i dansk erstatningsret, at man som udgangspunkt alene skal have dækket det faktiske tab, man har lidt. Af forarbejderne til erstatningsansvarsloven fra 1984 (lov nr. 228 af 23. maj 1984) fremgår det i relation til reglerne om erhvervsevneerstatning, at erstatningen skal være individuel og svare til det faktiske tab, jf. Folketingstidende , Tillæg A, sp. 63. Reglerne om udmåling af erhvervsevnetabserstatning er således fastsat med det sigte at sikre den mest retvisende fastsættelse af det økonomiske tab en skadelidt pådrages, når en skade forårsager en varig nedsættelse af erhvervsevnen. Ved udmåling af erhvervsevnetabserstatningen tages der hensyn til skadelidtes muligheder for fremadrettet at skaffe sig indtægt ved at arbejde. Der ses i den forbindelse på, hvilket arbejde som med rimelighed kan forlanges af den pågældende henset til den pågældendes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og genoptræning mv., jf. erstatningsansvarslovens 5, stk. 2. Skadelidtes erhvervsevnetab beregnes i procent (erhvervsevnetabsprocent) og er udtryk for størrelsen af den indtægtsmæssige nedgang, som den skadelidte må forventes at ville få som følge af skaden. Af lovens 5, stk. 3, fremgår det, at der ikke ydes erstatning, hvis erhvervsevnetabet er mindre end 15 pct. Efter erstatningsansvarslovens 6 fastsættes erstatning for erhvervsevnetab til et kapitalbeløb, der udgør skadelidtes årsløn, jf. 7, ganget med erhvervsevnetabsprocenten, jf. 5, stk. 3, og herefter ganget med 10. Erstatningen kan højst udgøre kr. (2014-niveau). 5

6 Årslønnen har således i kraft af beregningsmetoden stor betydning for den udmålte erstatning. Årslønnen fastsættes som udgangspunkt til skadelidtes samlede erhvervsindtægt i det år, der gik forud for skadens indtræden, jf. erstatningsansvarslovens 7, stk. 1. Årslønnen fastsættes dog efter et skøn, når særlige indtægts- og ansættelsesforhold har gjort sig gældende, jf. 7, stk. 2. Reglen skal anvendes, når den seneste årsindtægt ikke svarer til værdien af den skadelidtes arbejdskraft på skadestidspunktet. Ved udøvelsen af skønnet efter stk. 2 vil der indgå flere faktorer, herunder skadelidtes tidligere årsindtægt, skadelidtes alder, skadelidtes forventede indtægt efter uddannelsens færdiggørelse og eksisterende jobtilbudsordninger, jf. Folketingstidende , Tillæg A, sp For skadelidte, der ikke er fyldt 15 år, gælder særlige regler. Det følger således af erstatningsansvarslovens 8, at erstatningen for en skadelidt, der ved skadens indtræden ikke er fyldt 15 år, fastsættes som et kapitalbeløb (normalårslønnen) ganget med méngraden, og herefter ganget med 10. Kapitalbeløbet er fastsat ud fra den maksimale årlige erhvervsevnetabserstatning i henhold til arbejdsskadesikringslovens 24, stk. 5, jf. 17, stk. 6. Normalårslønnen udgør (2014-niveau). Erstatningsansvarslovens 8 fik sit nuværende indhold i forbindelse med en revision af erstatningsansvarsloven fra 2001 (lov nr. 463 af 7. juni 2001 om ændring af lov om erstatningsansvar, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.), hvor anvendelsesområdet for normalårslønnen i 8 blev begrænset til skadelidte under 15 år. For unge studerende, der er 15 år og derover, betød lovændringen, at årslønnen for denne gruppe af skadelidte i dag fastsættes efter lovens 7, stk. 2, hvilket indebærer, at årslønnen i udgangspunktet fastsættes skønsmæssigt som et udtryk for den økonomiske værdi af skadelidtes arbejdskraft på skadestidspunktet. Dette svarer til, hvad der også efter den tidligere lov havde været gældende for lønnede ungdomsuddannelser, jf. Folketingstidende , Tillæg A, sp. 96. Af forarbejderne til lovændringen fremgår det, at såfremt der ikke er grundlag for at kunne skønne over årslønnen i medfør af 7, stk. 2, f.eks. 6

7 hvis skadelidte går i gymnasiet, vil den normalårsløn, der er nævnt i lovens 8, kunne være vejledende. Det fremgår endvidere, at såfremt skadelidte er under egentlig erhvervsrettet uddannelse, kan årslønnen for en nyuddannet lægges til grund ved fastsættelsen af årslønnen efter erstatningsansvarslovens 7, stk. 2, jf. Folketingstidende , Tillæg A, sp Udgangspunktet for beregningen af erhervsevnetabserstatning til unge studerende er således forskelligt afhængigt af, om der er tale om en gymnasieelev eller en elev under konkret erhvervsrettet uddannelse, idet der for førstnævnte tages udgangspunkt i normalårslønnen i mangel af grundlag for at skønne, mens der for sidstnævntes vedkommende tages udgangspunkt i en skønsmæssigt fastsat årsløn, jf. herved også Højesterets dom af 15. august 2013, jf. ovenfor under pkt Arbejdsskadesikringsloven For skadelidte, der er optaget på en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse, og som bliver pådraget en personskade, vil den pågældende under visse omstændigheder også kunne være omfattet af reglerne i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 (arbejdsskadesikringsloven). Det gælder bl.a., hvis skaden er sket under et praktikophold eller i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold (se hertil arbejdsskadesikringslovens 3, stk. 1, nr. 2, og bekendtgørelse nr. 937 af 26. november 2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.). Erstatning efter arbejdsskadesikringsloven ydes på såkaldt objektivt grundlag, og det er således ikke en betingelse for erstatning, at arbejdsgiveren eller andre har handlet ansvarspådragende (uagtsomt). De almindelige erstatningsretlige regler, herunder erstatningsansvarsloven, gælder imidlertid ved siden af arbejdsskadesikringsloven. Er arbejdsgiveren erstatningsansvarlig for skaden efter dansk rets almindelige regler, kan den skadelidte ud over kravet på arbejdsskadesikringsdækning rejse et erstatningskrav mod arbejdsgiveren og kræve erstatning, udmålt efter erstatningsansvarslovens regler. Det samme gælder, hvis en anden end arbejdsgiveren er ansvarlig for en skade, der pådrages skadelidte i arbejdstiden. Her vil den skadelidte kunne rejse et krav om erstatning efter erstatningsansvarsloven mod denne skadevolder. 7

8 Efter arbejdsskadesikringslovens 77 nedsættes skadelidtes krav mod den erstatningsansvarlige i det omfang, der er betalt eller er pligt til at betale ydelser til den pågældende efter arbejdsskadesikringsloven. Et krav om erstatning efter erstatningsansvarsloven (differencekrav) er således subsidiært i den forstand, at det kun kan rejses i det omfang, kravet ikke dækkes efter arbejdsskadesikringsloven. Det gælder bl.a. erstatning for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste, idet disse erstatningsposter ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. I de situationer, hvor et erstatningskrav er omfattet af såvel arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven, vil der endvidere kunne rejses differencekrav i de tilfælde, hvor udmålingsprincipperne efter erstatningsansvarsloven fører til en højere erstatning end den, der fastsættes efter arbejdsskadesikringsloven. Differencekrav kan bl.a. rejses i forhold til erhvervsevnetabserstatning. 4. Lovforslagets udformning 4.1. I sager om udmåling af erhvervsevnetabserstatning til skadelidte, der på skadestidspunktet er under uddannelse, medfører de gældende regler i erstatningsansvarsloven, at fastsættelsen af skadelidtes årsløn er forskellig afhængig af, hvilken type uddannelse der er tale om. Opgørelsen af årslønnen har i kraft af udmålingsmetoden stor betydning for udmålingen af erstatningen, jf. nærmere ovenfor under pkt I forhold til nogle ungdomsuddannelser vil der således blive fastsat en erstatning, der bl.a. er baseret på årslønnen ved det forventede job, som den pågældende uddannelse vil føre til, mens der for andre uddannelser tages udgangspunkt i normalårslønnen. Afhængig af de nærmere omstændigheder kan forskellen mellem den erstatning, der udmåles til en gymnasieelev, og den erstatning, der udmåles en elev under egentlig erhvervsrettet uddannelse, være betydelig Med henblik på i højere grad ved beregningen af erhvervsevnetabserstatning at sikre ligestilling mellem unge optaget på forskellige ungdomsuddannelser foreslås det at justere beregningsprincipperne for udmåling af erhvervsevnetabserstatning, jf. nærmere nedenfor. Med den foreslåede ændring af erstatningsansvarslovens 7, stk. 2, vil reglerne i højere grad end i dag understøtte et uddannelsessystem, hvor 8

9 ungdomsuddannelserne i større udstrækning ligestilles, og hvor man ikke nødvendigvis kan siges at have valgt en endelig levevej, når man påbegynder en anden ungdomsuddannelse end gymnasiet. Samtidig lægges der med lovforslaget op til at fastholde det grundlæggende princip i dansk erstatningsret om, at en erstatning skal svare til det faktiske tab, der er lidt, og som også har været baggrunden for at der i forhold til lønnede uddannelser altid har været foretaget et skøn over årslønnen, jf. nærmere ovenfor under pkt Det foreslås på den baggrund nærmere, at erstatningsansvarsloven ændres, således at der ved beregningen af erhvervsevnetabserstatning til skadelidte, som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, hvor der endnu ikke er sket en endelig specialisering, tages udgangspunkt i normalårslønnen i erstatningsansvarslovens 8, medmindre der konkret er grundlag for at foretage et skøn over den forventede fremtidige årsindtægt. Med den foreslåede lovændring vendes udgangspunktet i forhold til i dag, således at det fremover vil være hovedreglen, at der både for skadelidte, som er optaget på en gymnasial uddannelse og for skadelidte optaget på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse vil skulle tages udgangspunkt i normalårslønnen i 8, medmindre der i det konkrete tilfælde er grundlag for at foretage et konkret og individuelt skøn. Den foreslåede justering tager således sigte på at sikre, at det beregningsmæssige udgangspunkt er det samme for en elev på en gymnasial uddannelse og en elev på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse. Ved vurderingen af, om der er anledning til i det konkrete tilfælde at fravige udgangspunktet og fastsætte en skønsmæssig årsløn, er det afgørende, om skadelidte må antages at have konkretiseret sit job-valg i en sådan grad, at det er muligt at foretage et realistisk skøn over den forventede årsløn Det forudsættes med lovforslaget, at normalårslønnen anvendes i forhold til unge, der i årene efter folkeskolen på fuld tid er i gang med en basisuddannelse, og hvor det kan være vanskeligt at foretage et skøn over den indtægt, som den pågældende kunne have opnået, hvis skaden ikke var indtrådt. 9

10 Normalårslønnen vil således skulle anvendes i forhold til unge, der er optaget på en ungdomsuddannelse, der kan være kompetencegivende i forhold til videregående uddannelser, som de gymnasiale uddannelser, men også andre bredere grunduddannelser, hvor den unge endnu ikke er så langt i forløbet, at der kan siges at være foretaget et egentligt valg af levevej. Det vil eksempelvis være tilfældet for unge, der er optaget på grundforløbet på en erhvervsuddannelse, og endnu ikke har foretaget en egentlig specialisering. Er den pågældende studerende derimod i gang med hovedforløbet på en erhvervsuddannelse eller i gang med en videregående uddannelse, vil skønsreglen i erstatningsansvarslovens 7, stk. 2, fortsat skulle anvendes. Endvidere vil der også fremover fortsat kunne være anledning til at foretage et sådant skøn, hvis der er tale om et mere individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, eller at skadelidtes helt konkrete forhold i særlige tilfælde føre til, at der må foretages en skønsmæssig fastsættelse af årslønnen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis skadelidte er optaget på grundforløbet på en erhvervsuddannelse, men allerede på dette tidspunkt har valgt at indgå en egentlig uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, med henblik på at færdiguddanne sig som eksempelvis frisør, elektriker, kok eller et andet konkret erhverv, og sagens omstændigheder i øvrigt understøtter, at den pågældende har truffet et egentligt valg af fremtidig beskæftigelse. Det samme kan være tilfældet, hvis skadelidte i flere år har været ude af uddannelsessystemet og herefter optages på en erhvervsuddannelse. Skadelidtes alder og øvrige uddannelsesmæssige forløb kan således indgå ved vurderingen af, om der skal anvendes en skønsmæssigt fastsat årsløn ved beregning af erstatningen. Endvidere vil der i de tilfælde, hvor der ikke er tale om studie på fuld tid, som udgangspunkt skulle foretages en årslønsfastsættelse svarende til den faktiske årsløn den pågældende oppebærer, jf. 7, stk. 1. Der vil således fortsat som det er tilfældet i dag skulle fastsættes en skønsmæssig årsløn, når der konkret er anledning hertil, og skønnet vil på samme måde som det er tilfældet i dag kunne føre til fastsættelse af en mindre erstatning end den, der ville være kommet til udbetaling, hvis normalårslønnen i 8 var blevet lagt til grund. 10

11 Med lovforslaget søges det imidlertid sikret, at unge mennesker, der pådrages et erhvervsevnetab, mens de er i den tidlige del af deres uddannelsesforløb, som udgangspunkt tilkendes den samme erhvervsevnetabserstatning, uanset hvilken generel ungdomsuddannelse de er optaget på. Lovforslaget ændrer ikke ved den berørte persongruppes adgang til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 1 (forslag til 7, stk. 2, 2. pkt.) og bemærkningerne hertil. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige af betydning. Dog kan det ikke udelukkes, at de ændrede beregningsprincipper kan få betydning for erstatningsudbetalingerne efter offererstatningsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet. Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget vil medføre merudgifter i forbindelse med erstatningsudbetalinger i henhold til ansvars- og ulykkesforsikringsordninger, hvor den tilskadekomne er optaget på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, hvor de nuværende beregningsprincipper ville have ført til fastsættelse af en mindre årsløn end normalårslønnen efter 8, og hvor erstatningen med lovændringen vil blive fastsat på baggrund af normalårslønnen. Lovforslaget vurderes ikke at have erhvervsadministrative konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser 11

12 Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslaget har i perioden fra den 11. juli 2014 til den 22. august 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Østre Landsret, Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten, Samtlige byretter, Aalborg Universitet, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Juridisk Institut, Advokatrådet, Akademikerne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Copenhagen Business School, Juridisk Institut, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Advokater, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Den Danske Dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Forsikring & Pension, FTF, 3F, HK-Landsklubben Danmarks Domstole, Håndværksrådet, IT-branchen, Kommunernes Landsforening (KL), Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Landsorganisationen i Danmark, Liberale Erhvervs Råd, Patienterstatningen, Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og Syddansk Universitet, Juridisk Institut. 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regio- Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter Visse mulige merudgifter i forbindelse med erstatningsudbetalinger efter offererstatningsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet. 12

13 ner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EUretten af betydning. Lovforslaget berører ikke EU-retten Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 ( 7, stk. 2, 2. pkt.) Den foreslåede bestemmelse indebærer, at beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til skadelidte, der på skadestidspunktet er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, ændres, således at der ved beregningen af erstatningen tages udgangspunkt i normalårslønnen i erstatningsansvarslovens 8 (der ikke foreslås ændret), medmindre der konkret er baggrund for at skønne over årsindtægten i medfør af bestemmelsens 1. pkt. I forhold til den gældende retstilstand indebærer den foreslåede bestemmelse, at udgangspunktet vendes, således at det vil være hovedreglen, at der både for skadelidte, som er optaget på en gymnasial uddannelse, og for skadelidte, som er optaget på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse vil skulle tages udgangspunkt i normalårslønnen i 8 ( kr. (2014-niveau)). Den foreslåede bestemmelse omfatter alene skadelidte, der er optaget en gymnasial uddannelse eller den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse. Bestemmelsen omfatter derimod ikke skadelidte, der er i gang med hovedforløbet på en erhvervsuddannelse eller i gang med en videregående uddannelse. I forhold til sådanne skadelidte ændres der ikke på de hidtil gældende regler. Hovedreglen vil for denne gruppe således fortsat være, at der i medfør af lovens 7, stk pkt., skønnes over årslønnen med ud- 13

14 gangspunkt i skadelidtes forventede indtægt efter uddannelsens færdiggørelse. Udgangspunktet om anvendelse af normalårslønnen i lovens 8 kan fraviges, hvis der i det konkrete tilfælde er grundlag for at foretage et konkret og individuelt skøn over årslønnen. Ved vurderingen af, om der er anledning til i det konkrete tilfælde at fravige udgangspunktet og fastsætte en skønsmæssig årsløn, er det afgørende, om skadelidte må antages at have konkretiseret sit job-valg i en sådan grad, at det er muligt at foretage et realistisk skøn over den forventede årsløn. Normalårslønnen forudsættes at skulle anvendes i forhold til unge, der i årene efter folkeskolen på fuld tid er i gang med en basisuddannelse, og hvor det kan være vanskeligt at foretage et skøn over den indtægt, som den pågældende kunne have opnået, hvis skaden ikke var indtrådt. Normalårslønnen vil således skulle anvendes i forhold til unge, der er optaget på en ungdomsuddannelse, som kan være kompetencegivende i forhold til videregående uddannelser, som de gymnasiale uddannelser, men også andre bredere grunduddannelser, hvor den unge endnu ikke er så langt i forløbet, at der kan siges at være foretaget et egentligt valg af levevej. Det vil eksempelvis være tilfældet for unge, der er optaget på grundforløbet på en erhvervsuddannelse, og endnu ikke har foretaget en egentlig specialisering. Tilkendegivelser, praktikophold, uddannelsesplaner og lignende i løbet af uddannelsens grundlæggende del kan ikke isoleret set føre til, at udgangspunktet om, at normalårslønnen i 8 lægges til grund ved beregningen, fraviges. Der vil derimod være grundlag for at fravige udgangspunktet og anvende en skønsmæssigt fastsat årsløn i medfør af 7, stk. 2, 1. pkt., hvis den skadelidte har indgået en konkret uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller hvis der er tale om individuelt tilrettelagt uddannelse, herunder et uddannelsesforløb, hvortil der er knyttet særlige vilkår, eksempelvis om visitation. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis skadelidte er optaget på grundforløbet på en erhvervsuddannelse, men allerede på dette tidspunkt har valgt at indgå en egentlig uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, med henblik på at færdig- 14

15 uddanne sig som eksempelvis frisør, elektriker, kok eller et andet konkret erhverv, og sagens omstændigheder i øvrigt understøtter, at den pågældende har truffet et egentligt valg af fremtidig beskæftigelse. Det samme kan være tilfældet, hvis skadelidte i flere år har været ude af uddannelsessystemet og herefter optages på en erhvervsuddannelse. Skadelidtes alder og øvrige uddannelsesmæssige forløb kan således indgå ved vurderingen af, om der skal anvendes en skønsmæssigt fastsat årsløn ved beregning af erstatningen. Endvidere vil der i de tilfælde, hvor der ikke er tale om studie på fuld tid, som udgangspunkt foretages en årslønsfastsættelse svarende til den faktiske årsløn den pågældende oppebærer, jf. 7, stk. 1. Der vil således fortsat som det er tilfældet i dag skulle fastsættes en skønsmæssig årsløn, når der konkret er anledning hertil, og skønnet vil på samme måde som det er tilfældet i dag kunne føre til fastsættelse af en mindre erstatning end den, der ville være kommet til udbetaling, hvis normalårslønnen i 8 var blevet lagt til grund. Der henvises i øvrigt til pkt. 3.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Loven finder alene anvendelse på skader, der indtræder efter lovens ikrafttræden. Til 3 Den foreslåede bestemmelse vedrører lovens territoriale gyldighed. Færøerne har pr. 1. januar 2010 overtaget formueretten. Loven skal derfor ikke gælde eller ved kongelig anordning kunne sættes i kraft for Færøerne. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. 15

16 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014, foretages følgende ændringer: 7. Som årsløn regnes skadelidtes samlede erhvervsindtægt i det år, der går forud for datoen for skadens indtræden. Stk. 2. Årslønnen fastsættes dog efter et skøn, når særlige indtægtseller ansættelsesforhold eller andre særlige forhold har gjort sig gældende. 1. I 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: For en skadelidt, som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, fastsættes årslønnen på baggrund af normalårslønnen i lovens 8, medmindre der konkret er grundlag for at foretage et skøn i medfør af 1. pkt. 2 Loven træder i kraft den 1. januar

17 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. 17

Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar 2014/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-702-0052 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., sagsnr. 2010-702-0142 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade 1 Bekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 af lov om erstatningsansvar med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 1 Erstatningsansvarsloven. (Patientskadeankenævnets Internetversion).

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0067 Dok.: ASP40092 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Nr. 582 23. juni 2008 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Kapitel 1 Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger Kapitel 2 Erstatningsansvar for skade, der

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed KEN nr 9883 af 08/09/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-09-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 55-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere