Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde"

Transkript

1 Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde Kommune og Region Midt

2 Læs mere: Læs et udsnit af bogen gra5s: kortlink.dk/facebook/e3ny Følg med på hip://hornstrup- partners.dk/blog/ CARST EN H ORNST R U P THOMAS JOHANSEN STRAT E G I S K RELAT IONEL LEDELSE Systemisk ledelse af forandringer Strategisk relationel ledelse systemisk ledelse af forandringer. Carsten Hornstrup & Thomas Johansen. DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

3 Kurser og uddannelse i rela5onel koordina5on og strategisk rela5onel ledelse: hip://kurserogkonferencer.dk/ledelse/

4 Forskningsprojekt: At håndtere forandringer kompetent Forandringskapacitet handler om at udvikle evnen 0l at håndtere planlagte og ikke- planlagte forandringer på en kompetent måde (Hornstrup & Johansen 2013) Nøglebegreber Organisatorisk sammenhængskra<: En høj kvalitet i rela5oner og kommunika5on horisontalt og ver5kalt i organisa5onen Strategisk kompetence: Forståelse for vision og strategier og helhedstænkning og helhedsansvar Ansvarlighed og ejerskab: En insisterende involvering i beslutnings- og implementeringsprocesser.

5 Sagt på en anden måde De store velfærdsudfordringer rammer one lige der, hvor vi mangler viden og vanerne for samarbejde. SÅ: Hvordan udvikler vi de kompetencer og processer, der gør os i bedre i stand 5l at håndtere de frem5dige udfordringer, der ikke passer 5l vores nuværende strukturer og processer?

6 Spøgelserne fra det ledelsesmæssige maskinrum I vid udstrækning bliver ledelse i din organisa0on guidet af en lille gruppe af for længst afdøde prak0kere og teore0kere, der opfandt disciplinen moderne ledelse i den første del af det 20 ende århundrede. De er de spøgelser som bebor det ledelsesmæssige maskinrum. (Gray Hamel (2009), professor of Strategic Management, London Business School, fra The Future of Management p.ix)

7 I danske offentlige organisa5oner Vi har en lang tradi5on for fag- og funk5onsopdelte organisa5oner, præget af en pæn mængde bureaukra5. Og en lidt kortere tradi5on for at skabe en måle/veje kultur det vi kalder New Public Management. Samlet set en meget stærk cocktail, der kræver en ekstraordinær indsats. Peter Drucker: Culture eats strategy for breakfast.

8 Sammenhængskraft organisationens sociale kapital Samlende det tværfaglige samarbejde internt i de enkelte enheder Forbindende det hierarkiske samarbejde mellem niveauerne Brobyggende det tværgående samarbejde mellem enhederne Forbindende Brobyggende Omgivelser: Ex. Kommunerne Samlende Omgivelser: Pårørende

9 Den overbefolkede midtbane Administration Hospital Sundhedsfaglig stab Stab Løn Praktiserende læge Jura Projektkonsulent Brugerråd Personale udvikling IT-konsulent Forebyggelseskonsulent Udviklingskonsulent Pedeller Service Områdechef Viceområdechef Beboer og pårørenderåd Tilsyn Innovation Medborgerskab skab Demens centrum Uddannelsesansvarlig Teamleder i midt(en) Diætist, ernæring centrum Arbejdsmiljøkonsulent Andre teamledere Sårsygepleje Borgerkonsulenter Frivilligkoordinator Borgere Inkontinens Borgerjournal Familie Medarbejdere Dokumentation Velfærdsteknologi Frivillige Medarbejdere på andre vilkår På andre vilkår Palliation

10 En øget helhedstænkning den strategisk kompetente bidragyder Strategisk kompetence handler om at se egne opgaver som en del af en helhed og tage et medansvar for at andre også lykkes.

11 Strategisk kompetence og organisatorisk sammenhængskraft - at få kæderne til at hænge sammen Hverdags kæden Forandrings kæden

12 Modstand mod forandring & insisterende involvering De skeptiske De neutrale De positive Ledelsesopmærksomhed: Hvordan sikrer jeg at få alle vigtige aktører med specielt de skeptiske, som ikke deltager og bidrager af sig selv? I stedet for at tale om modstand mod forandringer vil det mange tilfælde vil det være mere korrekt at tale om meningsløse forandringer Det betyder, at der både kan være tale om ledelsesskabt modstand og ledelsesskabte omkostninger fordi forandringerne tager længere tid og har mindre effekt

13 Modstand mod forandringer og tydelig rammesætning SKAL IKKE ÆNDRES KAN ÆNDRES?!? SKAL ÆNDRES!

14 Ansvarlighed og ejerskab Ejerskabet til forandringer hænger nøje sammen med muligheden for deltagelse og indflydelse på de ændringer, der direkte påvirker egne opgaver og vilkår. Direkte kommunikation mellem beslutningstagerne og udførende aktører er den mest effektive vej til at skabe tillid til ledelsen og dens beslutninger. Deltagelse i forandringsprocesserne? Direkte Stor ansvarlighed og stort ejerskab Indirekte Nogen ansvarlighed og ejerskab Ingen Lidt eller ingen ansvarlighed og ejerskab Ingen Stor Indflydelse i forandringsprocesserne?

15 Fra principper 5l praksis Case 1 Sundhed/demens, Varde Kommune Case 2 Specialområde Au5sme, Region Midt

16

17

18 Ledernes samlede bud på RK Visitator Sygepl. Lav under 2,5 Middel 2,5 3,4 Høj 3,5 5 Konsulenter demens SOSU-A Fys- ergo. SOSU-H Geronto-psyk. Egen læge

19 De faktiske tal 3,51 Visitator 2,83 2,36 3,11 3,45 Sygepl. 2,81 Lav under 2,5 Middel 2,5 3,4 Høj 3,5 5 4,52 3,41 Konsulenter demens 2,51 2,78 2,52 2,29 1,96 2,00 2,61 2,65 2,73 2,91 SOSU-A 3,54 3,47 1,98 Fys- ergo. 2,91 2,05 2,00 2,14 2,59 2,85 2,86 3,61 3,50 SOSU-H 3,54 1,35 2,41 2,42 Geronto-psyk. 2,42 2,34 2,26 2,50 1,98 1,94 1,38 Egen læge OBS: Tal på DK mangler!

20 Det vi finder: Lederrollen er RIGTIG vigtig Strategisk relationel ledelse Én enhed Signifikant sammenhæng: r = 0,532 p = 0, Relationel koordination

21 Spørgsmål om rela5onel ledelse Sammenhængskra<: I hvor høj grad oplever du at ledelsens kommunika5on er med 5l at tydeliggøre hvordan den enkelte skal bidrage 5l udviklingen i jeres afdeling? I hvor høj grad oplever du at du og din leder deler mål for udviklingen i jeres afdeling? I hvor høj grad oplever du din leder respekter dine bidrag 5l udviklingen i afdelingen? Strategisk kompetence: I hvor høj grad oplever du at din leder arbejder ud fra en helhedsorienteret 5lgang med udviklingen i afdelingen (synliggør vision og strategier)? I hvor høj grad arbejder din leder ak5vt med tværfaglig udvikling i afdelingen? I hvor høj grad arbejder din leder arbejder ak5vt med udvikling af kommunika5onen og samarbejdet på tværs af organisa5onen? Ansvarlighed & ejerskab I hvor høj grad har du mulighed for at bidrage med dine ideer, erfaringer og kompetencer 5l udviklingen i afdelingen? I hvor høj grad involverer din leder dig i at udvikle og implementere løsninger på de vig5gste udfordringer i forhold 5l dine opgaver og ansvarsområder? I hvor høj grad skaber din ledelse effek5ve informa5ons- og kommunika5onsveje mellem beslutningstagerne og dig og dine kolleger?

22 Bind den konkrete forandringsproces sammen! Strategisk beslutningsproces 1 2 Taktisk konkretiseringsproces 1 2 Operationel implementeringsproces 1. Processerne hænger ofte ikke nok sammen i overgangene. 2. En svag eller fraværende direkte kommunikation mellem besluttende og implementerende ledelsesniveauer.

23 Find hullerne og gør noget ved dem Manglende systematik i samspil mellem faggrupper og søjler 2. Afstande/huller vertikalt mellem ledelsesniveauerne (forvaltning/drift). 3. Fag- og søjleopdelte mål. 4. Lille eller manglende vaner/kulturer ift. at arbejde med evidens.

24 Nogle bud At vi bliver bedre 5l at måle på det relevante (måske bare bruge det vi allerede måler). At vi bliver MEGET bedre 5l at binde organisa5oner sammen på alle niveauer og ikke mindst på tværs af ledelseshierarkiet.

25 Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer! Lad os begynde med det som skal indrammes! Lad os genskabe den menneskelige 8lværelse og lad rammen elas8sk følge med udviklingen i denne 8lværelsens manifesta8oner, så livet kan præge rammen, i stedet for at rammen tvinger og former livet. er en høj8delig og indtrængende opfordring her8l Asger Jorn

26 Eksempel 1 ledelse i første linje Dimension( AOL,1( AOL,2( ASP,1( ASP,2( Kommunikation:(( 66( 78( 74( 87( (hyppig,(rettidig,(værdifuld(og(problemløsende)( Relationen:(( 66( 81( 83( 91( (delte(mål,(delt(viden(&(erfaringer,(gensidig(respekt)( I(alt:( 66( 79( (+33%)( 79( 89(( (+13%)( AOL=Afsnitsoverlæger; ASP=Afdelingssygeplejersker En øget rela5onel koordina5on på hhv. 33% (Afsnitsoverlæger) og 13% (afdelingssygeplejersker. 3 workshopdage over ca. 5 måneder Arbejde med konkrete ledelsesudfordringer fra egen praksis Strategisk rela5onel ledelse som arbejdsramme

27 Erfaringer afdelingsledelsen: Der er udviklet en ledelsesmæssig brobygning mellem matriklerne, hvilket også smiler af i personalegruppen. Afledt af arbejdet med afsnitsledelserne er der etableret et forstærket samarbejde på lægesiden. Det har skabt en fælles ledelsesgruppe - et nyt forum for at drøpe ledelsesmæssige problems0llinger.

28 Og afsnitslederne: Det har skabt en større fælles forståelse for ledelsesopgaven. Vi er blevet bedre 0l at gå 0l hinanden uformelt. Det har også betydet at man bliver mere loyal overfor hinanden i afsnitsledelsen. Samarbejdet i de enkelte afsnitsledelser er blevet mere tydeligt, og synligt for andre uden for gruppen Der er færre, der prøver lykken eper at have fået et nej et sted.

29 Når nu Forskningen peger på, at 70% af planlagte forandringer helt eller delvis ikke når de ønskede mål Hvordan kan vi så vælge de rig5ge 30% fra starten?

30 Hvordan vi arbejder med Strategisk relationel ledelse: På lokalt niveau Performance lab: Udvikler sammenhæng mellem kerneydelsen og tværfaglig samarbejde gennem Rela5onel Koordina5on og Social kapital Udvikler de ledelsesmæssige kompetencer 5l at arbejde med grænsekrydsende ledelse På organisatorisk niveau Strategy lab Arbejdsprocesser der sikrer sammenhæng mellem strategiprocessens forskellige elementer og aktører. En fleksibel strategimodel, der danner omdrejningspunktet for en sammenhængende og genkendelig strategiproces i alle led.

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

[Social kapital det nye sort?]

[Social kapital det nye sort?] [Social kapital det nye sort?] Af, Jonas Sprogøe, chefkonsulent i ARGO Social kapital synes at være det nye sort inden for organisationsudvikling og ledelse. Det giver resultater på bundlinjen at arbejde

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere