DDA Sundhed ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA Sundhed ÅRSBERETNING"

Transkript

1 DDA Sundhed ÅRSBERETNING

2 Årsberetning 2011 for DDA Sundhed DDA Sundhed er en enhed under Dansk Data Arkiv (DDA) i Statens Arkiver (SA). DDA yder service til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende med fokus på bevaring, tilgængeliggørelse og formidling af sundhedsvidenskabelige data til forskningsformål. DDA Sundheds vision er at: DDA Sundhed i de danske forskningsmiljøer er anerkendt som en central medspiller når det gælder bevaring og formidling af danske forskningsdata på sundhedsområdet Baggrund Enheden blev etableret i 2005 med en fireårig projektramme. Fra var der fokus på øget synlighed og skabelse af et netværk i de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, især med henblik på at få arkiveret datamaterialer. I 2008 iværksatte Forsknings- og Innovationsstyrelsen en ekstern evaluering med et panel af nordiske, sundhedsvidenskabelige forskere. De fandt, at DDA Sundhed var et godt bidrag til den sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark, som andre lande også burde iværksætte, at DDA Sundhed havde løftet opgaverne mere end tilfredsstillende i de epidemiologiske og folkesundhedsvidenskabelige miljøer, og at indsatsen burde fortsættes i de miljøer. De kliniske forskningsmiljøer, fandt de, burde også have et opsøgende tilbud om vejledning i datadokumentation og arkivering. De mente imidlertid, at den vigtigste opgave i en ny periode ville være, at få flere forskere og studerende til at bestille og få udleveret DDA Sundheds studier til forsknings- og uddannelsesformål. Enhedens resultater, den eksterne evaluering samt Forsknings- og Innovationsstyrelsens ønske om at fortsætte enheden førte i 2009 til en beslutning om at videreføre DDA Sundhed. Produktionsmål og resultater DDA Sundheds Årsplan indsendtes til Forsknings- og Innovationsstyrelsen den 26. februar DDA Sundheds Årsplan fastlægger de forventede produktionsmål og aktiviteter for perioden. Produktionsmål og de opsøgende aktiviteterne er fastsat ud fra den eksterne evaluerings forslag og i samarbejde med professor, dr. med. Merete Osler. I 2011 er der afsat 3,4 mio. kr. til DDA Sundheds aktiviteter, som er anvendt jf. det vedhæftede regnskab for I denne årsberetning for DDA Sundhed valideres enhedens aktiviteter og resultater i forhold til DDA Sundheds Årsplan Produktionsmål og resultater DDA Sundhed fastsatte produktionsmål er i 2011 opfyldt jf. tabel s.9. Centralt for DDA Sundheds målopfyldelse er: 2

3 Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom klausulerer datamaterialer til arkivering i DDA Sundhed som forudsætning for en forskningsbevilling Flere forskere og studerende bruger datamaterialer fra DDA Sundhed Fastholdelse og udbygning af kontakten til sundhedsvidenskabelige forskere og forskningsmiljøer fx i DDA Sundheds arkiveringsnetværk Målopfyldelsen kan også ses i sammenhæng med at DDA Sundhed sikre bevaring af værdifulde datamaterialer, som har været i fare for at gå tabt, I 2011 har DDA Sundhed således brugt en del ressourcer på at sikre et større datamateriale fra et afsluttet forsknings- og screeningsprojekt for kræft i tyktarm og endetarm på Fyn. Datamaterialet er indsamlet i perioden , og doneret til DDA Sundhed af pensioneret overlæge Ole Kronborg. Dog var han ikke i besiddelse af datamaterialet fra projektet længere. Det lykkedes DDA Sundhed at opspore materialet hos overlæge Ole Dan Jørgensen, OUH, som deltog som forsker i den sidste screeningsrunde i Han kunne heldigvis aflevere det samlede datamateriale til DDA Sundhed. Interessen for at analysere resultater fra det omfattende screeningsprojekt er i følge DDA Sundheds lægekonsulenter stor. Enkelte variable fra datamaterialet er efter aftale med Ole Kronborg allerede udleveret til sekundær analyse i et forskningsprojekt. DDA Sundhed anvender også ressourcer på ekstern oparbejdning af datamaterialer (se nærmere i afsnit 4), en aktivitet den eksterne evaluering så som fordelagtig for forskere og DDA Sundhed, bl.a. fordi forskernes særlige viden om datamaterialet bedre kan inddrages og derved berige datamaterialet. Det er komplekse og værdifulde datamaterialer, der generelt kræver mange ressourcer at dokumentere til DDA Sundheds niveau. Det kan fordre større indsats fra DDA Sundhed end forventet, hvilket ses af tabel i afsnit 3. Imidlertid drejer det sig om meget centrale datamaterialer, fx Den Danske Sygeplejerskekohorte, som er Europas største, socialt afbalancerede kvindekohorte, der i 2011 efter ekstern oparbejdning er afleveret til DDA Sundhed. Kohorten forventes at indgå i mange nye forskningsprojekter i fremtiden. Primærforskerne og forskningsmiljøerne, som har deltaget i ordningen, udtrykker tilfredshed med den vejledning og service de har modtaget. Udleveringer til sekundær analyse Udleveringer af sundhedsvidenskabelige datamaterialer til forsknings- og undervisningsformål er udpeget som et centralt parameter for DDA Sundheds synlighed og gavn i forskningsmiljøer. Efter 7 års virke ses flere henvendelser om udlevering af datamaterialer til forskere og studerende end forventet. Udviklingen i udleveringssagerne i perioden fremgår af nedenstående tabel. Af de fyrre udleveringer i 2011 er tyve udleveret til studerende i gang med videregående uddannelser og tyve udleveret til forskere i Danmark. Udleveringssager i perioden Antal

4 Den positive udvikling, som de 40 udleveringssager i 2011 repræsenterer skyldes for det første, at studerende har mere fokus på datamaterialer fra DDA Sundhed, De kan fx få udleveret datamaterialer modtaget til arkivering fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til deres specialer eller lignende opgaver, ligesom andre af DDA Sundheds oparbejdede datamaterialer er meget velegnede til anvendelse i speciale- og bachelorprojekter. DDA 24111: Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner, er eksempelvis udleveret til en studenteropgave. Da der er interesse for det sidst nævnte datamateriale har DDA Sundhed i 2011 efter aftale med donor gjort dele af dette datamateriale tilgængeligt i en NESSTAR-server på DDAs hjemmeside. Data er frit tilgængelige, og der kan umiddelbart laves analyser i form af krydstabeller. For det andet har forskere også mere fokus på DDA Sundhed, og den service vi kan tilbyde dem vedrørende forskningsdata med personhenførbare informationer. Flere har fx fået udleveret datamaterialer med personhenførbare informationer de selv eller deres projektgruppe tidligere har arkiveret. Ved udlevering følges Datatilsynets procedurer. Dvs. forskeren indhenter tilladelse til, at kunne anvende datamaterialet med henblik på en specifik, afgrænset ny analyse, og DDA Sundhed indhenter efterfølgende Datatilsynets tilladelse til at udlevere data. Det er i 2011 fx sket med arkiverede datamaterialer, der kan belyse kunstig befrugtning og børnenes sundhed, samt datamaterialer, der kan belyse konsekvenser af specifikke behandlinger. Andre datamaterialer uden personhenførbare informationer, er også udleveret til forskning af klinisk karakter, det gælder fx DDA 09532: Befolkningen i Glostrup: 80- års aldersgruppen (1914- kohorten). En tredje medvirkende årsag til stigningen i antal udleveringer i 2011 skyldes, som beskrevet i afsnit 4, ikke mindst de mange udleveringer af datamaterialet fra det eksternt oparbejdede SKOTprojekt. I dette projekt er forskerne tilknyttet flere institutioner, og de har valgt at gøre DDA Sundhed til deres fælles ressource. Det har sikret, at den enkelte forsker fik udleveret datafiler specifikt til deres formål og begrænset gruppens eget behov for datamanagement. Det er en gevinst for projekter, hvor deltagerne er spredt over flere institutter, og et godt eksempel på hvordan DDA Sundheds service kan tilpasses et specifikt projekt. Viden om det gode eksempel skulle gerne spredes. Alt i alt er det glædeligt, at antallet af udleveringssager stiger fortløbende, og det virker som om, anvendelsesmulighederne spredes fra brugere til potentielle brugere. Det er en udvikling, der kan tilskrives enhedens opsøgende arbejde i forskningsmiljøer og på uddannelsesinstitutioner Opsøgende aktiviteter Enhedens målrettede samarbejde med en række forskningsinstitutioner og forskere samt enhedens opsøgende arbejde ved de sundhedsvidenskabelige uddannelsesinstitutioner jf. afsnit 2 har uden tvivl medvirket til den positive udvikling i måltallene jf. afsnit 4. Årsplanprojekter Ser man samlet på året, er der tre konkrete resultater, der nævnes her, fordi de markerer afslutningen af et årsplanprojekt eller en særlig indsats inden for de områder, der er fastlagt i fireårsplanen. Det drejer sig om: 4

5 1. DDI-editor 1.0 blev frigivet til test den 3. marts 2. Indekseringsplatform tilpasset DDI-L 3. Ekstern oparbejdning af 5 datamaterialer I afsnit 1og 3 er disse resultater nærmere beskrevet 1. Organisation Bemanding og planlægning Enhedens bemanding har i 2011 bestået af: En projektleder og en akademisk medarbejder hele året En akademisk medarbejder 6 måneder af året En akademisk medarbejder 2 måneder af året To dataassistenter En systemudvikler To studentermedhjælpere En akademisk medarbejder (IT-arkivar) fratrådte sin stilling i juni 2011, hvilket medførte at enheden var underbemandet i 4 ½ måned. Efter to ansøgningsrunder blev en kandidat i Folkesundhedsvidenskab ansat den 1. november I 2011 blev der ansat to studentermedhjælpere i DDA Sundhed, hvilket har gjort det muligt at oversætte en række studiebeskrivelser til engelsk, at offentliggøre studiebeskrivelser i DDAs søgekatalog hurtigt efter modtagelse af datamaterialer, samt at sikre datadokumentation af et meget værdifuldt ældre studie. Den løbende planlægning af enhedens indsats er foregået ved koordinationsmøder mellem arkivchef og projektleder samt ved projektmøder. Sundhedsfagligt team DDA Sundhed har tre sundhedsvidenskabelige konsulenter tilknyttet. Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Søren Paaske Johnsen Professor, cand. med., ph.d., journalist Tina Kold Jensen Professor, dr. med. Merete Osler Konsulenterne er også seniorforskere og tilknyttet sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer ved henholdsvis Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital, SDU/Rigshospitalet og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. De har et godt landsdækkende kendskab til den sundhedsvidenskabelige forskning. Det sundhedsfaglige team har i 2010, da de blev tilknyttet enheden, udpeget forskningsdata fra epidemiologi og den kliniske epidemiologi som særligt bevaringsværdige, bl.a. fordi sådanne ofte er landsdækkende eller repræsentative for en befolkningsgruppe. Det er retningsgivende for DDA Sundheds lokaliseringsindsats. 5

6 I 2011 blev der, som planlagt, afholdt to møder i DDA Sundhed med teamet, hvor DDA Sundhed indsats blev drøftet, justeret og planlagt. Konsulenterne blev inddraget efter behov i lokaliseringen og dokumentationen af datamaterialer, hvorved grundlaget for de sundhedsfaglige beslutninger i DDA Sundhed styrkes. I 2011 har konsulenterne fx været inddraget i forbindelse med vurdering af bevillingsskrivelser fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom, lokalisering af de kliniske kvalitetsdatabaser, der står i fare for at gå tabt for forskning og i DDA Sundheds kontakt til forskningsmiljøer, der har konkrete datamaterialer, som burde arkiveres i DDA Sundhed. Den rådgivning DDA Sundhed modtager i konkrete sager bl.a. om bevaringsværdige sundhedsvidenskabelige datamaterialer, og om datamaterialer, der egner sig til ekstern oparbejdning, giver DDA Sundheds beslutninger her et bedre sundhedsfagligt grundlag.. DDI -editor DDA Sundheds systemudvikler har som primær opgave at udvikle en DDI-editor, der er et nyt værktøj til oparbejdning af datamaterialer i DDA baseret på XML og DDI-L. I marts 2011 blev den første version frigivet og siden har en arbejdsgruppe i DDA testet dets funktioner til oparbejdning af datamaterialer i DDA. DDI-editoren er i 2011 præsenteret ved internationale konferencer for systemudviklere og forskere. Indekseringsplatform tilpasset DDI L DDA Sundhed fik i 2011 mulighed for, med bidrag fra en ekstern It-konsulent, at udvikle en indekseringsplatform. Indekseringsplatformen er tilpasset DDI-L og vil gøre det muligt for DDA Sundheds brugere at finde og analysere samme emne på tværs af undersøgelser med sammenlignelige svarkategorier. Datadokumentationsstandarden DDI-L giver mulighed for, at brugere kan søge i og få udleveret bestemte dokumentationselementer, fx spørgsmål, variable eller kategorier på tværs af studier. Efter en test blev indekseringsplatformen overdraget til DDA primo 2012, og kan tages i anvendelse fra det tidspunkt, hvor DDA er overgået helt til anvendelse af DDI-L. 2. Samarbejde med forskningsinstitutioner m.v. DDA Sundhed har i 2011 samarbejdet med sundhedsvidenskabelige forskningsinstitutioner, miljøer og institutter for at sikre bevaring af datamaterialer og synliggøre DDA Sundheds service til såvel forskere som studerende. DDA Sundhed samarbejder med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Statens Serum Institut (SSI) om arkivering af forskningsdata. Et samarbejde der løbende giver resultater, hvorved DDAs samling af datamaterialer vokser og bliver mere interessant for brugerne. DDA Sundhed har kontaktpersoner i NFA og SIF hvilket har smidiggjort udleveringsproceduren til gavn for brugerne. I 2011 har DDA Sundhed været til møde med kontaktpersonerne i NFA og SIF bl.a. med arkivering af datamaterialer på dagsordnen. Det tætte samarbejde med NFA, SIF og SSI er bl.a. begrundet i en aftale mellem Rigsarkivet og Dansk Data Arkiv, indgået i 2006 om, at et udvalg af statslige forskningsinstitutioner, som iflg. Ar- 6

7 kivloven er forpligtet til at aflevere data til Statens Arkiver, fremover afleverer indsamlede forskningsdata til DDA Sundhed. I januar 2011 indledtes et samarbejde med Danmarks Statistiks Forskerservice (DST Forskerservice). Det er planen at holde et årligt møde, hvor der gensidigt kan orienteres om udviklingsprojekter mv. Survey- og registerforskning er i vækst blandt sundhedsforskere, og det kan derfor gavne vores brugere, at DDA Sundhed har en tættere kontakt til DST Forskerservice. I maj 2011 deltog DDA Sundhed i er møde med De Frie Forskningsråds fællessekretariat for at styrke samarbejdet vedrørende arkivering af data fra forskningsprojekter, der bevilges støtte fra DFF Sundhed og Sygdom.. I september 2011 inviterede enheden for Good Clinical Practice (GCP-enheden) ved OUH til et møde, hvor deres arbejdsmetoder og funktion blev præsenteret. På dette møde blev det præciseret, at kliniske data fra forskerinitierede projekter kan arkiveres i DDA Sundhed. Samarbejdet med andre forskningsinfrastrukturer og forskerservices prioriteres højt i DDA Sundheds indsats. Opsøgende indsats DDA Sundheds IT-arkivarer vejleder og underviser i datadokumentation og arkivering samt anvendelsesmulighederne af data arkiveret i DDA Sundhed. Den opsøgende indsats fremmer arkivering af datamaterialer i løbet af eller som afslutning på en forskningsproces og udlevering af datamaterialer til sekundær analyse. I 2011 har DDA Sundhed besøgt fem danske forskningsmiljøer, hvor der blev holdt foredrag eller ydet undervisningsbidrag om arkivering og genanvendelse af data: Der blev holdt foredrag/undervisningsbidrag om datadokumentation og arkivering for forskere og studerende ved: Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning (forskere) Center for Integreret Rehabilitering af kræftpatienter (CIRE), Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU (forskere) Institut for Sygdomsforebyggelse (forskere) To kurser i GCP og forskerinitierede lægemiddelforsøg, Bispebjerg Hospitals GCPenhed (forskere/ph.d. studerende) Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU (bachelorstuderende) Ved Institut for Folkesundhed, AAU afholdtes fem kurser fordelt over året i god datadokumentation og statistik. På disse kurser deltager ca unge forskere på hvert kursus. Vi sender såkaldte klassesæt med informationsmateriale om DDA Sundhed til alle kurser efter ønske fra kursuslederen, der deltager i DDA Sundheds arkiveringsnetværk. Andre opsøgende indsatser DDA Sundhed har deltaget i fire faglige arrangementer. Det var alle arrangementer for forskere og deltagelse i disse har styrket DDA Sundheds synlighed og faglighed blandt en bred kreds af potentielle brugere. 7

8 De fire faglige arrangementer, DDA Sundhed har deltaget i er: Årsmøde for Dansk Epidemiologisk Selskab Årsmøde i Dansk Selskab for Intern Medicin Åben Forskerdag i Region Syddanmark Symposium i Anvendt Statistik DDA Sundhed har deltaget i tre internationale workshops vedrørende DDI-L : Semantic Statistics for social, Behavioural and Economic Science (Dagsdstuhl Event) Managing Metadata for Longitudinal Data Best Practices/Dagstuhl-Event) Data Management Workshop - Focus on Metadata Standards (DDI & SDMX) DDA Sundhed/DDA har bidraget med præsentationer ved følgende tre internationale forskningskonferencer: Nordic EPI - Posterpræsentation i samarbejde med Svensk Nationell Datatjänst (SND) IASSIST Årlig konference for dataprofessionelle Eddi (Årlig konference for DDI-brugergrupper) Ved den Europæiske Folkesundhedsvidenskabelige konference i november, i København var DDA Sundhed repræsenteret med informationsmateriale på engelsk i konferencemappen. Den Nationale Forskningsinfrastruktur DDA Sundhed har som en del af DDA bidraget til et projektforslag til den nationale forskningsinfrastruktur for survey- og registerforskning i Det Nationale Roadmap. I november deltog DDA Sundhed i en workshop KOR (Det Koordinerende udvalg for Registerforskning) organiserede med fokus på fremtiden for dansk registerforskning og med fokus på, hvordan man kan komme videre med at udvikle et forslag til en forskningsinfrastruktur til understøttelse af området. Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed består af 69 sundhedsvidenskabelige forskere fordelt på 66 forskningsmiljøer. Deltagerne i arkiveringsnetværket er seniorforskere og forskningsledere DDA Sundhed har i 2011, som planlagt, sendt seks orienteringsbreve til deltagerne med informationer om projektets fremdrift, herunder en prækvalifikation vedr. midler til ekstern oparbejdning af datamaterialer (se nedenfor). Deltagerne i netværket modtager DDAInfo og DDAs tidsskrift Metode og Data. Deltagerne i netværket er godt informeret om DDA Sundhed, og har de behov for specifik viden om dataarkivering og datadokumentation, udlevering af datamaterialer m.v. ved de hvor de skal henvende sig. EpiData og DDI3 Samarbejdet med overlæge Jens M. Lauritsen, OUH, om udvikling af software programmet EpiData, som han er tovholder for, er fortsat i EpiData er et værktøj til de faser af en dataindsamlingsproces, der starter med opbygning af skemaer og leder hen til arkivering af data eller distribution af data til samarbejdspartnere. EpiData har en bred brugergruppe blandt såvel epidemiologiske som kliniske forskere. 8

9 Der har været afholdt møder mellem medarbejdere i DDA, Jens M. Lauritsen og en programmør, der arbejder med at frembringe den nye version af Epidata. DDA Sundheds systemudvikler har primært fungeret som konsulent i DDI 3. Det er planen at EpiData udvikles, så det kan leve op til dele af DDI3 standarden. EpiData har en bred brugergruppe blandt såvel epidemiologiske som kliniske forskere. Det forventes at dette samarbejde resulterer i, at forskere, der bruger EpiData kan arkivere et datamateriale i DDI3 standarden ved brug af EpiData. Nordisk samarbejde Med de muligheder, der ligger i at styrke den nordiske registerforskning, indgår DDA Sundhed meget gerne i nordisk samarbejde. I foråret koordinerede DDA Sundhed og Svensk Nationell Datatjänsts (SNDs) enhed for medicinske data deres deltagelse med en posterpræsentation ved Nordic Epi Reykiavik. De to enheders nationale indsatser og service for epidemiologiske data og samarbejdet mellem enhederne blev således præsenteret for deltagerne i Nordic Epi. Det nordiske samarbejde fortsattes ved et arbejdsmøde mellem de to enheder i december i Gøteborg. På mødet var der fokus på metoderne til søgning af sundhedsvidenskabelige datamaterialer i DDAs og SNDs søgekataloger. Erfaringsudvekslingen, på dette møde vil medvirke til at forbedre søgningen af sundhedsvidenskabelige datamaterialer i DDAs søgekatalog. 3. Ekstern oparbejdning DDA Sundhed har mulighed for at understøtte arkiveringen af forskningsdata ved at medfinansiere forskernes egen dokumentation og oparbejdning af særligt vigtige datamaterialer fra sundhedsforskningen. Dette foregår ved, at forskerne indgår en kontrakt med DDA Sundhed om ekstern oparbejdning. I denne kontakt indgår en instruks om klargøring af data til arkivering. Instruksen indeholder de krav, som skal være opfyldt for at DDA Sundhed efterfølgende kan overføre materialet til langtidsholdbart arkiveringsformat. Inden den eksterne oparbejdning igangsættes modtager kontrakthaverne besøg fra DDA Sundhed for at sikre, at oplysningerne i instruksen er forstået, og der således ikke er tvivlsspørgsmål, som efterfølgende kan skabe problemer, dels for kontrakthaveren, dels for DDA Sundhed, når materialet skal overføres til arkivformat. Der blev ikke indgået nye kontrakter om ekstern oparbejdning i 2011, men i løbet af året indkom data fra de tidligere indgåede kontrakter. I 2011 blev 5 undersøgelser færdigoparbejdet og konverteret til arkivformat. Disse er: - Den Danske Sygeplejerskekohorte, Den Danske Sygeplejerskekohorte, Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (36 mdr.),

10 Desuden blev der modtaget korrekt eksternt oparbejdede data på følgende undersøgelser: - Den Danske Sygeplejerskekohorte, Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation II, spørgeskema (36 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) kost, (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) vækst, (9 mdr.-36 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) sidste måltid før faste, (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) kost, (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (36 mdr.), Opfyldelse af produktionsmål I DDA Sundheds fire-årsplan for blev der opstillet produktionsmål for lokalisering, arkivering, intern og ekstern oparbejdning ekstern samt udleveringssager. Den planlagte og den faktiske produktion for 2011 opgjort i enheder fremgår af nedenstående tabel. Planlagt og faktisk produktion 2011 (antal studiesager) Planlagt produktion Faktisk produktion Lokalisering Arkivering Intern oparbejdning Ekstern oparbejdning 5 5 Udleveringssager Lokalisering Begrebet lokalisering dækker indsamling af information om nye undersøgelser af interesse for DDA Sundhed, samt med henblik på indhentning af data kontakt til forskerne bag disse undersøgelser. Da forskningsaktivitet inden for sundhedsvidenskaberne er stor, kan produktionsmålet opfyldes gennem en opsøgende lokaliseringsindsats. I 2011 blev DDA Sundheds lokaliseringsindsats forstærket af, at Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom fremsendte 75 bevillingsskrivelser med tilhørende forskningsprojektbeskrivelser til DDA Sundhed. Af de 75 projekter skønnedes 29 at indeholde data egnet til dataarkivering. Arkivering Arkivering omfatter modtagelse af undersøgelser, kontrol af undersøgelsers læsbarhed samt overførsel af undersøgelsen til langtidsholdbart arkivformat. Produktionsmålet for 2011 blev opfyldt. En liste over de modtagne undersøgelser kan ses i bilag 1. Intern oparbejdning Intern oparbejdning omfatter samkøring af filer, rekodning af missing values, udarbejdelse af kodebog samt to gange korrekturlæsning. Produktionsmålet blev nået. Følgende undersøgelser blev internt oparbejdet i 2011: 10

11 - Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø (VIPS), Danskernes forebyggelsespolitiske holdninger, Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune, Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2006 Ekstern oparbejdning Ekstern oparbejdning er nærmere beskrevet i afsnit 3. Udlevering Udleveringssager omhandler sager, hvor DDA Sundhed har haft henvendelser om udlevering af undersøgelser. Den faktiske produktion i 2011 lå noget over produktionsmålet, hvilket indikerer, at det igen i 2011 var et arbejdsområde i fremgang. I det forløbne år har ¾ af udleveringerne været til forskere, især data fra det eksternt oparbejdede SKOT-projekt er blevet udleveret til forskere tilknyttet projektet, som har valgt at få data udleveret fra DDA Sundhed til yderligere forskning i småbørns kost og trivsel. I alt 20 sager omhandler udlevering af data fra SKOT-projektet. Også studerende har anvendt materialer udleveret af DDA Sundhed. Det har især været datamaterialer fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har været populære. Generelt kan der om enhedens målopfyldelse i 2011 siges følgende. Enheden har nået sine planlagte produktionsmål. Enhedsomkostninger Af nedenstående tabel fremgår de planlagte og faktiske enhedsomkostninger i Planlagte og faktiske enhedsomkostninger 2011 (timer pr. enhed) Planlagte enhedsomkostninger Faktiske enhedsomkostninger Lokalisering 9 8 Arkivering 5 3 Intern oparbejdning Ekstern oparbejdning Udleveringssager 15 6 De planlagte enhedsomkostninger blev opfyldt med undtagelse af indsatsen for ekstern oparbejdning, jf. ovenstående oversigt. Afvigelsen fra de planlagte 100 timer til de anvendte 245 timer mht. den eksterne oparbejdning ser voldsom ud, og skyldes primært et ekstraordinært stort arbejde med at få SKOT-projektet struktureret og dokumenteret på bedst mulige måde mht. udleveringer. Sekundært er der også lagt et stort 11

12 arbejde i at få Den danske sygeplejerskekohorte perfekt dokumenteret for eftertiden. Også sygeplejerskekohorten forventes at have et stort udleveringspotentiale. De faktiske enhedsomkostninger mht. udleveringssager lå noget under det planlagte, hvilket dels afspejler, at den store indsats med den eksterne oparbejdning af SKOT-projektet faktisk har haft en betydning allerede, da 20 af de 40 udleveringssager vedrører SKOT-projektet, dels at en del primærforskerne stadig er meget hurtige til at respondere på DDA Sundheds henvendelser om tilladelse til udlevering af data. 12

13 Bilag 1 Titler på modtagne undersøgelser i Ventetid til graviditet hos fødende på Odense Sygehus, Psykiske risikofaktorer i arbejdet og biologisk mekanisme for udvikling af stress, udbrændthed og depression 1-4 (PRISME), Svangreomsorg på Zanzibar, Forekomst og sen prognose af Cushings syndrom: En populationsbaseret undersøgelse, Alkohol og graviditet - forbrug, holdninger og information, Befolkningsundersøgelsen i Grønland (IHIT), Ivaaq - Den grønlandske børnekohorte, Sundhedsprofil for Grønland (voksne), Sundhedsprofil for Grønland (forældre og børn), Rygestopbasen, modul 1-3, Rygestopbasen, modul 1-3, Rygestopbasen, modul 1-3, Rygestopbasen, modul 1-3, Rygestopbasen, modul 1-3, Rygestopbasen, modul 1-3, Kliniske aspekter ved neurogenetisk tarm-dysfunktion, Stor nakkefold og graviditetsoutcome i Danmark Psykiske helbredsproblemer og tilbagevenden til arbejde (PIVA), baseline Psykiske helbredsproblemer og tilbagevenden til arbejde (PIVA), follow up Arbejdsmiljø og helbred inden for social- og sundhedssektoren (FOR-SOSU kohorten), 2. opfølgning, Evaluering af induviduel wellness-konsultation, Neuromuskulær vurdering af ældre arbejdstagere (NEW), Undersøgelse af ekspression af mirna i HPV-16 positive carciomer i cavum oris, pharynx og cervix, Den perinatale biobank i Århus, Den Danske Sygeplejerskekohorte, Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens: et randomiseret interventionsstudie på ti danske plejeenheder (beboere), Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens: et randomiseret interventionsstudie på ti danske plejeenheder (personale), Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens: et randomiseret interventionsstudie på ti danske plejeenheder (pårørende), Spilleafhængighed blandt årige: Forekomst i relation til sociale og psykosociale forhold, sundhed og risikoadfærd, Befolkningens holdninger til sindslidende, Selvrapporteret mental og fysisk helbredsstatus hos patienter med kronisk leddegigt, Muskoloskeletale brystsmerter (CARPA) baseline, Muskoloskeletale brystsmerter (CARPA) 4-ugers opfølgning, Muskoloskeletale brystsmerter (CARPA) 12-ugers opfølgning,

14 - Muskoloskeletale brystsmerter (CARPA) 52-ugers opfølgning, Screening for kræft i tyktarm og endetarm - screeningsregister, Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation II, spørgeskema (36 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) kost, (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) vækst, (9 mdr.-36 mdr), Småbørns kost og trivsel (SKOT) sidste måltid før faste, (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) kost, (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (36 mdr.),

Årsberetning for DDA Sundhed 2010

Årsberetning for DDA Sundhed 2010 Årsberetning for DDA Sundhed 2010 DDA Sundhed under Dansk Data Arkiv(DDA) i Statens Arkiver(SA) indhenter og arkiverer sundhedsvidenskabelige data for at kunne videreformidle forskningsdata til nye projekter.

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indledning DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv (DDA) og Statens Arkiver (SA). DDA Sundhed yder service til forskere og studerende

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2005

Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Først på året modtog Statens Arkiver og Dansk Data Arkiv en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at etablere DDA Sundhed som en central

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2007

Årsberetning for DDA Sundhed 2007 Årsberetning for DDA Sundhed 2007 DDA Sundhed indhenter, bevarer og formidler elektroniske data fra sundhedsforskningen i Danmark. Enheden blev oprettet i 2005 på basis af en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2015 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds opgaver og netværk 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2006

Årsberetning for DDA Sundhed 2006 Årsberetning for DDA Sundhed 2006 DDA Sundhed indhenter, bevarer og formidler elektroniske data fra sundhedsforskningen i Danmark. Enheden blev etableret i 2005 på grundlag af en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012 DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2012 Indhold Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift... 3 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab...

Læs mere

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2017

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2017 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2017 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds indsatser og rammer 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Bevilling til indsats for sundhedsvidenskabelige data... 3 1.2 DDA Sundheds indsatser og resultater... 3

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Anne Sofie Fink, områdeleder for DDA Formidling af it-arkivalier og forskningsdata Rigsarkivet 14-10-2016 DeIC konference

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed Analyseklare datamaterialer i Sundhed Listen viser datamaterialer, der er fuldt kontrollerede, og som både teknisk og indholdsmæssigt er fuldt tilgængelige for nye analyser, dvs. de er fuldt analyseklare.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Katrine Hass Rubin, PhD Peter Bjødstrup Jensen, PhD Aalborg Universitet 03. Marts 2016 OPEN - Supports your research www.sdu.dk/ki/open Program Hvad er Odense

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn.

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. København, 20. september 2007 Opdateret november 2014 Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. 1. Baggrund for det nationale fødselskohorteprojekt og dets

Læs mere

Klargøring af data til aflevering til DDA. Instruks

Klargøring af data til aflevering til DDA. Instruks v Klargøring af data til aflevering til DDA Instruks Denne instruks gennemgår datadokumentationsformater m.v. for datasystemfiler, som skal afleveres til Dansk Data Arkiv efter indgået aftale om ekstern

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Registerforskning - 1991

Registerforskning - 1991 Registerforskning et rids af nogle nyere centrale udvalgsarbejder DeICkonference2014, 30. september2014. Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata variabel database svarkategorier frekvens respondenter population survey stikprøve spørgsmål selektionmetode forskningsdes statistik formidling nøglefiler personhenfør sikkerhed langtidsbevaring genbrug

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser BEK nr 851 af 02/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Statens Serum Institut, j.nr. 15/04514 Senere ændringer

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Årsrapport 2014. OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi 2012 2017. Indfrielse af målsætninger

Årsrapport 2014. OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi 2012 2017. Indfrielse af målsætninger Årsrapport 2014 OPENs formål og vision OPENs formål er at fremme den kliniske forskning på OUH og derved bidrage til, at forskningsstrategiens øvrige mål bliver realiseret. Dette gøres blandt andet ved

Læs mere

Kortlægning af frivilligindsatser på det somatiske område i Region Syddanmark

Kortlægning af frivilligindsatser på det somatiske område i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 13/11531 Dato: 6. juni 2013 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E mail: Christine.Lund.Momme@rsyd.dk Telefon: 76631679 Notat Kortlægning

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Årsrapport OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi Indfrielse af målsætninger

Årsrapport OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi Indfrielse af målsætninger Årsrapport 2015 OPENs mission, vision og motto OPENs mission: At styrke og øge den kliniske forskning på Odense Universitetshospital (OUH) og Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Dette gøres blandt

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Kom godt i gang med skolesundhed.dk

Kom godt i gang med skolesundhed.dk Kom godt i gang med skolesundhed.dk Workshop ved Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Indhold Hvad er skolesundhed.dk? Implementering Anvendelse Hvad har det bidraget Bl i andre kommuner? Skolesundhed.dk

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Forskning og praksis i Region Hovedstaden Et forskningsmæssigt perspektiv Charlotte Glümer, Forskningsleder, PhD

Forskning og praksis i Region Hovedstaden Et forskningsmæssigt perspektiv Charlotte Glümer, Forskningsleder, PhD Forskning og praksis i Region Hovedstaden Et forskningsmæssigt perspektiv Charlotte Glümer, Forskningsleder, PhD Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Indhold Hvem er vi? Eksempler fra samarbejder

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE KANDIDATDAG 24. NOVEMBER 2016 præsen TATION PROGRAM FOR I DAG: 1) Introduktion ved studievejledningen 2) Lektor Hanne Kronborg om Cand.Cur. 3) Studievejledningen om optagelse

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Bemærk: Der henvises til vejledningen ved udfyldelsen af nedenstående anmeldelsesskema. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere