DDA Sundhed ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA Sundhed ÅRSBERETNING"

Transkript

1 DDA Sundhed ÅRSBERETNING

2 Årsberetning 2011 for DDA Sundhed DDA Sundhed er en enhed under Dansk Data Arkiv (DDA) i Statens Arkiver (SA). DDA yder service til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende med fokus på bevaring, tilgængeliggørelse og formidling af sundhedsvidenskabelige data til forskningsformål. DDA Sundheds vision er at: DDA Sundhed i de danske forskningsmiljøer er anerkendt som en central medspiller når det gælder bevaring og formidling af danske forskningsdata på sundhedsområdet Baggrund Enheden blev etableret i 2005 med en fireårig projektramme. Fra var der fokus på øget synlighed og skabelse af et netværk i de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, især med henblik på at få arkiveret datamaterialer. I 2008 iværksatte Forsknings- og Innovationsstyrelsen en ekstern evaluering med et panel af nordiske, sundhedsvidenskabelige forskere. De fandt, at DDA Sundhed var et godt bidrag til den sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark, som andre lande også burde iværksætte, at DDA Sundhed havde løftet opgaverne mere end tilfredsstillende i de epidemiologiske og folkesundhedsvidenskabelige miljøer, og at indsatsen burde fortsættes i de miljøer. De kliniske forskningsmiljøer, fandt de, burde også have et opsøgende tilbud om vejledning i datadokumentation og arkivering. De mente imidlertid, at den vigtigste opgave i en ny periode ville være, at få flere forskere og studerende til at bestille og få udleveret DDA Sundheds studier til forsknings- og uddannelsesformål. Enhedens resultater, den eksterne evaluering samt Forsknings- og Innovationsstyrelsens ønske om at fortsætte enheden førte i 2009 til en beslutning om at videreføre DDA Sundhed. Produktionsmål og resultater DDA Sundheds Årsplan indsendtes til Forsknings- og Innovationsstyrelsen den 26. februar DDA Sundheds Årsplan fastlægger de forventede produktionsmål og aktiviteter for perioden. Produktionsmål og de opsøgende aktiviteterne er fastsat ud fra den eksterne evaluerings forslag og i samarbejde med professor, dr. med. Merete Osler. I 2011 er der afsat 3,4 mio. kr. til DDA Sundheds aktiviteter, som er anvendt jf. det vedhæftede regnskab for I denne årsberetning for DDA Sundhed valideres enhedens aktiviteter og resultater i forhold til DDA Sundheds Årsplan Produktionsmål og resultater DDA Sundhed fastsatte produktionsmål er i 2011 opfyldt jf. tabel s.9. Centralt for DDA Sundheds målopfyldelse er: 2

3 Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom klausulerer datamaterialer til arkivering i DDA Sundhed som forudsætning for en forskningsbevilling Flere forskere og studerende bruger datamaterialer fra DDA Sundhed Fastholdelse og udbygning af kontakten til sundhedsvidenskabelige forskere og forskningsmiljøer fx i DDA Sundheds arkiveringsnetværk Målopfyldelsen kan også ses i sammenhæng med at DDA Sundhed sikre bevaring af værdifulde datamaterialer, som har været i fare for at gå tabt, I 2011 har DDA Sundhed således brugt en del ressourcer på at sikre et større datamateriale fra et afsluttet forsknings- og screeningsprojekt for kræft i tyktarm og endetarm på Fyn. Datamaterialet er indsamlet i perioden , og doneret til DDA Sundhed af pensioneret overlæge Ole Kronborg. Dog var han ikke i besiddelse af datamaterialet fra projektet længere. Det lykkedes DDA Sundhed at opspore materialet hos overlæge Ole Dan Jørgensen, OUH, som deltog som forsker i den sidste screeningsrunde i Han kunne heldigvis aflevere det samlede datamateriale til DDA Sundhed. Interessen for at analysere resultater fra det omfattende screeningsprojekt er i følge DDA Sundheds lægekonsulenter stor. Enkelte variable fra datamaterialet er efter aftale med Ole Kronborg allerede udleveret til sekundær analyse i et forskningsprojekt. DDA Sundhed anvender også ressourcer på ekstern oparbejdning af datamaterialer (se nærmere i afsnit 4), en aktivitet den eksterne evaluering så som fordelagtig for forskere og DDA Sundhed, bl.a. fordi forskernes særlige viden om datamaterialet bedre kan inddrages og derved berige datamaterialet. Det er komplekse og værdifulde datamaterialer, der generelt kræver mange ressourcer at dokumentere til DDA Sundheds niveau. Det kan fordre større indsats fra DDA Sundhed end forventet, hvilket ses af tabel i afsnit 3. Imidlertid drejer det sig om meget centrale datamaterialer, fx Den Danske Sygeplejerskekohorte, som er Europas største, socialt afbalancerede kvindekohorte, der i 2011 efter ekstern oparbejdning er afleveret til DDA Sundhed. Kohorten forventes at indgå i mange nye forskningsprojekter i fremtiden. Primærforskerne og forskningsmiljøerne, som har deltaget i ordningen, udtrykker tilfredshed med den vejledning og service de har modtaget. Udleveringer til sekundær analyse Udleveringer af sundhedsvidenskabelige datamaterialer til forsknings- og undervisningsformål er udpeget som et centralt parameter for DDA Sundheds synlighed og gavn i forskningsmiljøer. Efter 7 års virke ses flere henvendelser om udlevering af datamaterialer til forskere og studerende end forventet. Udviklingen i udleveringssagerne i perioden fremgår af nedenstående tabel. Af de fyrre udleveringer i 2011 er tyve udleveret til studerende i gang med videregående uddannelser og tyve udleveret til forskere i Danmark. Udleveringssager i perioden Antal

4 Den positive udvikling, som de 40 udleveringssager i 2011 repræsenterer skyldes for det første, at studerende har mere fokus på datamaterialer fra DDA Sundhed, De kan fx få udleveret datamaterialer modtaget til arkivering fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til deres specialer eller lignende opgaver, ligesom andre af DDA Sundheds oparbejdede datamaterialer er meget velegnede til anvendelse i speciale- og bachelorprojekter. DDA 24111: Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner, er eksempelvis udleveret til en studenteropgave. Da der er interesse for det sidst nævnte datamateriale har DDA Sundhed i 2011 efter aftale med donor gjort dele af dette datamateriale tilgængeligt i en NESSTAR-server på DDAs hjemmeside. Data er frit tilgængelige, og der kan umiddelbart laves analyser i form af krydstabeller. For det andet har forskere også mere fokus på DDA Sundhed, og den service vi kan tilbyde dem vedrørende forskningsdata med personhenførbare informationer. Flere har fx fået udleveret datamaterialer med personhenførbare informationer de selv eller deres projektgruppe tidligere har arkiveret. Ved udlevering følges Datatilsynets procedurer. Dvs. forskeren indhenter tilladelse til, at kunne anvende datamaterialet med henblik på en specifik, afgrænset ny analyse, og DDA Sundhed indhenter efterfølgende Datatilsynets tilladelse til at udlevere data. Det er i 2011 fx sket med arkiverede datamaterialer, der kan belyse kunstig befrugtning og børnenes sundhed, samt datamaterialer, der kan belyse konsekvenser af specifikke behandlinger. Andre datamaterialer uden personhenførbare informationer, er også udleveret til forskning af klinisk karakter, det gælder fx DDA 09532: Befolkningen i Glostrup: 80- års aldersgruppen (1914- kohorten). En tredje medvirkende årsag til stigningen i antal udleveringer i 2011 skyldes, som beskrevet i afsnit 4, ikke mindst de mange udleveringer af datamaterialet fra det eksternt oparbejdede SKOTprojekt. I dette projekt er forskerne tilknyttet flere institutioner, og de har valgt at gøre DDA Sundhed til deres fælles ressource. Det har sikret, at den enkelte forsker fik udleveret datafiler specifikt til deres formål og begrænset gruppens eget behov for datamanagement. Det er en gevinst for projekter, hvor deltagerne er spredt over flere institutter, og et godt eksempel på hvordan DDA Sundheds service kan tilpasses et specifikt projekt. Viden om det gode eksempel skulle gerne spredes. Alt i alt er det glædeligt, at antallet af udleveringssager stiger fortløbende, og det virker som om, anvendelsesmulighederne spredes fra brugere til potentielle brugere. Det er en udvikling, der kan tilskrives enhedens opsøgende arbejde i forskningsmiljøer og på uddannelsesinstitutioner Opsøgende aktiviteter Enhedens målrettede samarbejde med en række forskningsinstitutioner og forskere samt enhedens opsøgende arbejde ved de sundhedsvidenskabelige uddannelsesinstitutioner jf. afsnit 2 har uden tvivl medvirket til den positive udvikling i måltallene jf. afsnit 4. Årsplanprojekter Ser man samlet på året, er der tre konkrete resultater, der nævnes her, fordi de markerer afslutningen af et årsplanprojekt eller en særlig indsats inden for de områder, der er fastlagt i fireårsplanen. Det drejer sig om: 4

5 1. DDI-editor 1.0 blev frigivet til test den 3. marts 2. Indekseringsplatform tilpasset DDI-L 3. Ekstern oparbejdning af 5 datamaterialer I afsnit 1og 3 er disse resultater nærmere beskrevet 1. Organisation Bemanding og planlægning Enhedens bemanding har i 2011 bestået af: En projektleder og en akademisk medarbejder hele året En akademisk medarbejder 6 måneder af året En akademisk medarbejder 2 måneder af året To dataassistenter En systemudvikler To studentermedhjælpere En akademisk medarbejder (IT-arkivar) fratrådte sin stilling i juni 2011, hvilket medførte at enheden var underbemandet i 4 ½ måned. Efter to ansøgningsrunder blev en kandidat i Folkesundhedsvidenskab ansat den 1. november I 2011 blev der ansat to studentermedhjælpere i DDA Sundhed, hvilket har gjort det muligt at oversætte en række studiebeskrivelser til engelsk, at offentliggøre studiebeskrivelser i DDAs søgekatalog hurtigt efter modtagelse af datamaterialer, samt at sikre datadokumentation af et meget værdifuldt ældre studie. Den løbende planlægning af enhedens indsats er foregået ved koordinationsmøder mellem arkivchef og projektleder samt ved projektmøder. Sundhedsfagligt team DDA Sundhed har tre sundhedsvidenskabelige konsulenter tilknyttet. Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Søren Paaske Johnsen Professor, cand. med., ph.d., journalist Tina Kold Jensen Professor, dr. med. Merete Osler Konsulenterne er også seniorforskere og tilknyttet sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer ved henholdsvis Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital, SDU/Rigshospitalet og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. De har et godt landsdækkende kendskab til den sundhedsvidenskabelige forskning. Det sundhedsfaglige team har i 2010, da de blev tilknyttet enheden, udpeget forskningsdata fra epidemiologi og den kliniske epidemiologi som særligt bevaringsværdige, bl.a. fordi sådanne ofte er landsdækkende eller repræsentative for en befolkningsgruppe. Det er retningsgivende for DDA Sundheds lokaliseringsindsats. 5

6 I 2011 blev der, som planlagt, afholdt to møder i DDA Sundhed med teamet, hvor DDA Sundhed indsats blev drøftet, justeret og planlagt. Konsulenterne blev inddraget efter behov i lokaliseringen og dokumentationen af datamaterialer, hvorved grundlaget for de sundhedsfaglige beslutninger i DDA Sundhed styrkes. I 2011 har konsulenterne fx været inddraget i forbindelse med vurdering af bevillingsskrivelser fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom, lokalisering af de kliniske kvalitetsdatabaser, der står i fare for at gå tabt for forskning og i DDA Sundheds kontakt til forskningsmiljøer, der har konkrete datamaterialer, som burde arkiveres i DDA Sundhed. Den rådgivning DDA Sundhed modtager i konkrete sager bl.a. om bevaringsværdige sundhedsvidenskabelige datamaterialer, og om datamaterialer, der egner sig til ekstern oparbejdning, giver DDA Sundheds beslutninger her et bedre sundhedsfagligt grundlag.. DDI -editor DDA Sundheds systemudvikler har som primær opgave at udvikle en DDI-editor, der er et nyt værktøj til oparbejdning af datamaterialer i DDA baseret på XML og DDI-L. I marts 2011 blev den første version frigivet og siden har en arbejdsgruppe i DDA testet dets funktioner til oparbejdning af datamaterialer i DDA. DDI-editoren er i 2011 præsenteret ved internationale konferencer for systemudviklere og forskere. Indekseringsplatform tilpasset DDI L DDA Sundhed fik i 2011 mulighed for, med bidrag fra en ekstern It-konsulent, at udvikle en indekseringsplatform. Indekseringsplatformen er tilpasset DDI-L og vil gøre det muligt for DDA Sundheds brugere at finde og analysere samme emne på tværs af undersøgelser med sammenlignelige svarkategorier. Datadokumentationsstandarden DDI-L giver mulighed for, at brugere kan søge i og få udleveret bestemte dokumentationselementer, fx spørgsmål, variable eller kategorier på tværs af studier. Efter en test blev indekseringsplatformen overdraget til DDA primo 2012, og kan tages i anvendelse fra det tidspunkt, hvor DDA er overgået helt til anvendelse af DDI-L. 2. Samarbejde med forskningsinstitutioner m.v. DDA Sundhed har i 2011 samarbejdet med sundhedsvidenskabelige forskningsinstitutioner, miljøer og institutter for at sikre bevaring af datamaterialer og synliggøre DDA Sundheds service til såvel forskere som studerende. DDA Sundhed samarbejder med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Statens Serum Institut (SSI) om arkivering af forskningsdata. Et samarbejde der løbende giver resultater, hvorved DDAs samling af datamaterialer vokser og bliver mere interessant for brugerne. DDA Sundhed har kontaktpersoner i NFA og SIF hvilket har smidiggjort udleveringsproceduren til gavn for brugerne. I 2011 har DDA Sundhed været til møde med kontaktpersonerne i NFA og SIF bl.a. med arkivering af datamaterialer på dagsordnen. Det tætte samarbejde med NFA, SIF og SSI er bl.a. begrundet i en aftale mellem Rigsarkivet og Dansk Data Arkiv, indgået i 2006 om, at et udvalg af statslige forskningsinstitutioner, som iflg. Ar- 6

7 kivloven er forpligtet til at aflevere data til Statens Arkiver, fremover afleverer indsamlede forskningsdata til DDA Sundhed. I januar 2011 indledtes et samarbejde med Danmarks Statistiks Forskerservice (DST Forskerservice). Det er planen at holde et årligt møde, hvor der gensidigt kan orienteres om udviklingsprojekter mv. Survey- og registerforskning er i vækst blandt sundhedsforskere, og det kan derfor gavne vores brugere, at DDA Sundhed har en tættere kontakt til DST Forskerservice. I maj 2011 deltog DDA Sundhed i er møde med De Frie Forskningsråds fællessekretariat for at styrke samarbejdet vedrørende arkivering af data fra forskningsprojekter, der bevilges støtte fra DFF Sundhed og Sygdom.. I september 2011 inviterede enheden for Good Clinical Practice (GCP-enheden) ved OUH til et møde, hvor deres arbejdsmetoder og funktion blev præsenteret. På dette møde blev det præciseret, at kliniske data fra forskerinitierede projekter kan arkiveres i DDA Sundhed. Samarbejdet med andre forskningsinfrastrukturer og forskerservices prioriteres højt i DDA Sundheds indsats. Opsøgende indsats DDA Sundheds IT-arkivarer vejleder og underviser i datadokumentation og arkivering samt anvendelsesmulighederne af data arkiveret i DDA Sundhed. Den opsøgende indsats fremmer arkivering af datamaterialer i løbet af eller som afslutning på en forskningsproces og udlevering af datamaterialer til sekundær analyse. I 2011 har DDA Sundhed besøgt fem danske forskningsmiljøer, hvor der blev holdt foredrag eller ydet undervisningsbidrag om arkivering og genanvendelse af data: Der blev holdt foredrag/undervisningsbidrag om datadokumentation og arkivering for forskere og studerende ved: Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning (forskere) Center for Integreret Rehabilitering af kræftpatienter (CIRE), Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU (forskere) Institut for Sygdomsforebyggelse (forskere) To kurser i GCP og forskerinitierede lægemiddelforsøg, Bispebjerg Hospitals GCPenhed (forskere/ph.d. studerende) Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU (bachelorstuderende) Ved Institut for Folkesundhed, AAU afholdtes fem kurser fordelt over året i god datadokumentation og statistik. På disse kurser deltager ca unge forskere på hvert kursus. Vi sender såkaldte klassesæt med informationsmateriale om DDA Sundhed til alle kurser efter ønske fra kursuslederen, der deltager i DDA Sundheds arkiveringsnetværk. Andre opsøgende indsatser DDA Sundhed har deltaget i fire faglige arrangementer. Det var alle arrangementer for forskere og deltagelse i disse har styrket DDA Sundheds synlighed og faglighed blandt en bred kreds af potentielle brugere. 7

8 De fire faglige arrangementer, DDA Sundhed har deltaget i er: Årsmøde for Dansk Epidemiologisk Selskab Årsmøde i Dansk Selskab for Intern Medicin Åben Forskerdag i Region Syddanmark Symposium i Anvendt Statistik DDA Sundhed har deltaget i tre internationale workshops vedrørende DDI-L : Semantic Statistics for social, Behavioural and Economic Science (Dagsdstuhl Event) Managing Metadata for Longitudinal Data Best Practices/Dagstuhl-Event) Data Management Workshop - Focus on Metadata Standards (DDI & SDMX) DDA Sundhed/DDA har bidraget med præsentationer ved følgende tre internationale forskningskonferencer: Nordic EPI - Posterpræsentation i samarbejde med Svensk Nationell Datatjänst (SND) IASSIST Årlig konference for dataprofessionelle Eddi (Årlig konference for DDI-brugergrupper) Ved den Europæiske Folkesundhedsvidenskabelige konference i november, i København var DDA Sundhed repræsenteret med informationsmateriale på engelsk i konferencemappen. Den Nationale Forskningsinfrastruktur DDA Sundhed har som en del af DDA bidraget til et projektforslag til den nationale forskningsinfrastruktur for survey- og registerforskning i Det Nationale Roadmap. I november deltog DDA Sundhed i en workshop KOR (Det Koordinerende udvalg for Registerforskning) organiserede med fokus på fremtiden for dansk registerforskning og med fokus på, hvordan man kan komme videre med at udvikle et forslag til en forskningsinfrastruktur til understøttelse af området. Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed består af 69 sundhedsvidenskabelige forskere fordelt på 66 forskningsmiljøer. Deltagerne i arkiveringsnetværket er seniorforskere og forskningsledere DDA Sundhed har i 2011, som planlagt, sendt seks orienteringsbreve til deltagerne med informationer om projektets fremdrift, herunder en prækvalifikation vedr. midler til ekstern oparbejdning af datamaterialer (se nedenfor). Deltagerne i netværket modtager DDAInfo og DDAs tidsskrift Metode og Data. Deltagerne i netværket er godt informeret om DDA Sundhed, og har de behov for specifik viden om dataarkivering og datadokumentation, udlevering af datamaterialer m.v. ved de hvor de skal henvende sig. EpiData og DDI3 Samarbejdet med overlæge Jens M. Lauritsen, OUH, om udvikling af software programmet EpiData, som han er tovholder for, er fortsat i EpiData er et værktøj til de faser af en dataindsamlingsproces, der starter med opbygning af skemaer og leder hen til arkivering af data eller distribution af data til samarbejdspartnere. EpiData har en bred brugergruppe blandt såvel epidemiologiske som kliniske forskere. 8

9 Der har været afholdt møder mellem medarbejdere i DDA, Jens M. Lauritsen og en programmør, der arbejder med at frembringe den nye version af Epidata. DDA Sundheds systemudvikler har primært fungeret som konsulent i DDI 3. Det er planen at EpiData udvikles, så det kan leve op til dele af DDI3 standarden. EpiData har en bred brugergruppe blandt såvel epidemiologiske som kliniske forskere. Det forventes at dette samarbejde resulterer i, at forskere, der bruger EpiData kan arkivere et datamateriale i DDI3 standarden ved brug af EpiData. Nordisk samarbejde Med de muligheder, der ligger i at styrke den nordiske registerforskning, indgår DDA Sundhed meget gerne i nordisk samarbejde. I foråret koordinerede DDA Sundhed og Svensk Nationell Datatjänsts (SNDs) enhed for medicinske data deres deltagelse med en posterpræsentation ved Nordic Epi Reykiavik. De to enheders nationale indsatser og service for epidemiologiske data og samarbejdet mellem enhederne blev således præsenteret for deltagerne i Nordic Epi. Det nordiske samarbejde fortsattes ved et arbejdsmøde mellem de to enheder i december i Gøteborg. På mødet var der fokus på metoderne til søgning af sundhedsvidenskabelige datamaterialer i DDAs og SNDs søgekataloger. Erfaringsudvekslingen, på dette møde vil medvirke til at forbedre søgningen af sundhedsvidenskabelige datamaterialer i DDAs søgekatalog. 3. Ekstern oparbejdning DDA Sundhed har mulighed for at understøtte arkiveringen af forskningsdata ved at medfinansiere forskernes egen dokumentation og oparbejdning af særligt vigtige datamaterialer fra sundhedsforskningen. Dette foregår ved, at forskerne indgår en kontrakt med DDA Sundhed om ekstern oparbejdning. I denne kontakt indgår en instruks om klargøring af data til arkivering. Instruksen indeholder de krav, som skal være opfyldt for at DDA Sundhed efterfølgende kan overføre materialet til langtidsholdbart arkiveringsformat. Inden den eksterne oparbejdning igangsættes modtager kontrakthaverne besøg fra DDA Sundhed for at sikre, at oplysningerne i instruksen er forstået, og der således ikke er tvivlsspørgsmål, som efterfølgende kan skabe problemer, dels for kontrakthaveren, dels for DDA Sundhed, når materialet skal overføres til arkivformat. Der blev ikke indgået nye kontrakter om ekstern oparbejdning i 2011, men i løbet af året indkom data fra de tidligere indgåede kontrakter. I 2011 blev 5 undersøgelser færdigoparbejdet og konverteret til arkivformat. Disse er: - Den Danske Sygeplejerskekohorte, Den Danske Sygeplejerskekohorte, Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (36 mdr.),

10 Desuden blev der modtaget korrekt eksternt oparbejdede data på følgende undersøgelser: - Den Danske Sygeplejerskekohorte, Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation II, spørgeskema (36 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) kost, (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) vækst, (9 mdr.-36 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) sidste måltid før faste, (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) kost, (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (36 mdr.), Opfyldelse af produktionsmål I DDA Sundheds fire-årsplan for blev der opstillet produktionsmål for lokalisering, arkivering, intern og ekstern oparbejdning ekstern samt udleveringssager. Den planlagte og den faktiske produktion for 2011 opgjort i enheder fremgår af nedenstående tabel. Planlagt og faktisk produktion 2011 (antal studiesager) Planlagt produktion Faktisk produktion Lokalisering Arkivering Intern oparbejdning Ekstern oparbejdning 5 5 Udleveringssager Lokalisering Begrebet lokalisering dækker indsamling af information om nye undersøgelser af interesse for DDA Sundhed, samt med henblik på indhentning af data kontakt til forskerne bag disse undersøgelser. Da forskningsaktivitet inden for sundhedsvidenskaberne er stor, kan produktionsmålet opfyldes gennem en opsøgende lokaliseringsindsats. I 2011 blev DDA Sundheds lokaliseringsindsats forstærket af, at Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom fremsendte 75 bevillingsskrivelser med tilhørende forskningsprojektbeskrivelser til DDA Sundhed. Af de 75 projekter skønnedes 29 at indeholde data egnet til dataarkivering. Arkivering Arkivering omfatter modtagelse af undersøgelser, kontrol af undersøgelsers læsbarhed samt overførsel af undersøgelsen til langtidsholdbart arkivformat. Produktionsmålet for 2011 blev opfyldt. En liste over de modtagne undersøgelser kan ses i bilag 1. Intern oparbejdning Intern oparbejdning omfatter samkøring af filer, rekodning af missing values, udarbejdelse af kodebog samt to gange korrekturlæsning. Produktionsmålet blev nået. Følgende undersøgelser blev internt oparbejdet i 2011: 10

11 - Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø (VIPS), Danskernes forebyggelsespolitiske holdninger, Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune, Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2006 Ekstern oparbejdning Ekstern oparbejdning er nærmere beskrevet i afsnit 3. Udlevering Udleveringssager omhandler sager, hvor DDA Sundhed har haft henvendelser om udlevering af undersøgelser. Den faktiske produktion i 2011 lå noget over produktionsmålet, hvilket indikerer, at det igen i 2011 var et arbejdsområde i fremgang. I det forløbne år har ¾ af udleveringerne været til forskere, især data fra det eksternt oparbejdede SKOT-projekt er blevet udleveret til forskere tilknyttet projektet, som har valgt at få data udleveret fra DDA Sundhed til yderligere forskning i småbørns kost og trivsel. I alt 20 sager omhandler udlevering af data fra SKOT-projektet. Også studerende har anvendt materialer udleveret af DDA Sundhed. Det har især været datamaterialer fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har været populære. Generelt kan der om enhedens målopfyldelse i 2011 siges følgende. Enheden har nået sine planlagte produktionsmål. Enhedsomkostninger Af nedenstående tabel fremgår de planlagte og faktiske enhedsomkostninger i Planlagte og faktiske enhedsomkostninger 2011 (timer pr. enhed) Planlagte enhedsomkostninger Faktiske enhedsomkostninger Lokalisering 9 8 Arkivering 5 3 Intern oparbejdning Ekstern oparbejdning Udleveringssager 15 6 De planlagte enhedsomkostninger blev opfyldt med undtagelse af indsatsen for ekstern oparbejdning, jf. ovenstående oversigt. Afvigelsen fra de planlagte 100 timer til de anvendte 245 timer mht. den eksterne oparbejdning ser voldsom ud, og skyldes primært et ekstraordinært stort arbejde med at få SKOT-projektet struktureret og dokumenteret på bedst mulige måde mht. udleveringer. Sekundært er der også lagt et stort 11

12 arbejde i at få Den danske sygeplejerskekohorte perfekt dokumenteret for eftertiden. Også sygeplejerskekohorten forventes at have et stort udleveringspotentiale. De faktiske enhedsomkostninger mht. udleveringssager lå noget under det planlagte, hvilket dels afspejler, at den store indsats med den eksterne oparbejdning af SKOT-projektet faktisk har haft en betydning allerede, da 20 af de 40 udleveringssager vedrører SKOT-projektet, dels at en del primærforskerne stadig er meget hurtige til at respondere på DDA Sundheds henvendelser om tilladelse til udlevering af data. 12

13 Bilag 1 Titler på modtagne undersøgelser i Ventetid til graviditet hos fødende på Odense Sygehus, Psykiske risikofaktorer i arbejdet og biologisk mekanisme for udvikling af stress, udbrændthed og depression 1-4 (PRISME), Svangreomsorg på Zanzibar, Forekomst og sen prognose af Cushings syndrom: En populationsbaseret undersøgelse, Alkohol og graviditet - forbrug, holdninger og information, Befolkningsundersøgelsen i Grønland (IHIT), Ivaaq - Den grønlandske børnekohorte, Sundhedsprofil for Grønland (voksne), Sundhedsprofil for Grønland (forældre og børn), Rygestopbasen, modul 1-3, Rygestopbasen, modul 1-3, Rygestopbasen, modul 1-3, Rygestopbasen, modul 1-3, Rygestopbasen, modul 1-3, Rygestopbasen, modul 1-3, Kliniske aspekter ved neurogenetisk tarm-dysfunktion, Stor nakkefold og graviditetsoutcome i Danmark Psykiske helbredsproblemer og tilbagevenden til arbejde (PIVA), baseline Psykiske helbredsproblemer og tilbagevenden til arbejde (PIVA), follow up Arbejdsmiljø og helbred inden for social- og sundhedssektoren (FOR-SOSU kohorten), 2. opfølgning, Evaluering af induviduel wellness-konsultation, Neuromuskulær vurdering af ældre arbejdstagere (NEW), Undersøgelse af ekspression af mirna i HPV-16 positive carciomer i cavum oris, pharynx og cervix, Den perinatale biobank i Århus, Den Danske Sygeplejerskekohorte, Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens: et randomiseret interventionsstudie på ti danske plejeenheder (beboere), Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens: et randomiseret interventionsstudie på ti danske plejeenheder (personale), Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens: et randomiseret interventionsstudie på ti danske plejeenheder (pårørende), Spilleafhængighed blandt årige: Forekomst i relation til sociale og psykosociale forhold, sundhed og risikoadfærd, Befolkningens holdninger til sindslidende, Selvrapporteret mental og fysisk helbredsstatus hos patienter med kronisk leddegigt, Muskoloskeletale brystsmerter (CARPA) baseline, Muskoloskeletale brystsmerter (CARPA) 4-ugers opfølgning, Muskoloskeletale brystsmerter (CARPA) 12-ugers opfølgning,

14 - Muskoloskeletale brystsmerter (CARPA) 52-ugers opfølgning, Screening for kræft i tyktarm og endetarm - screeningsregister, Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation II, spørgeskema (36 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) kost, (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) vækst, (9 mdr.-36 mdr), Småbørns kost og trivsel (SKOT) sidste måltid før faste, (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) kost, (9 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (18 mdr.), Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (36 mdr.),

Årsberetning for DDA Sundhed 2010

Årsberetning for DDA Sundhed 2010 Årsberetning for DDA Sundhed 2010 DDA Sundhed under Dansk Data Arkiv(DDA) i Statens Arkiver(SA) indhenter og arkiverer sundhedsvidenskabelige data for at kunne videreformidle forskningsdata til nye projekter.

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indledning DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv (DDA) og Statens Arkiver (SA). DDA Sundhed yder service til forskere og studerende

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2005

Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Først på året modtog Statens Arkiver og Dansk Data Arkiv en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at etablere DDA Sundhed som en central

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2015 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds opgaver og netværk 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012 DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2012 Indhold Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift... 3 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab...

Læs mere

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale

Læs mere

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed Analyseklare datamaterialer i Sundhed Listen viser datamaterialer, der er fuldt kontrollerede, og som både teknisk og indholdsmæssigt er fuldt tilgængelige for nye analyser, dvs. de er fuldt analyseklare.

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata variabel database svarkategorier frekvens respondenter population survey stikprøve spørgsmål selektionmetode forskningsdes statistik formidling nøglefiler personhenfør sikkerhed langtidsbevaring genbrug

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

2Adecco. Medical & Science

2Adecco. Medical & Science Medical & Science 2 Medical & Science er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere