Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse. NOTAT 21. juni 2012 ARH/MM KATRINE- BØLVEJ DALSVEJ DYBEN- DALSVEJ ÅDALS -VEJ DALSVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse. NOTAT 21. juni 2012 ARH/MM KATRINE- BØLVEJ DALSVEJ DYBEN- DALSVEJ ÅDALS -VEJ DALSVEJ"

Transkript

1 UDKAST Bilag 2 Københavns Kommune Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 21. juni 2012 ARH/MM KATRINE- DYBEN- KATRINE- ÅDALS -VEJ BANGS- BOVEJ ÅBAKKE- VEJ REBILDVEJ

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Metode Resultater Den samlede trafik i området Varebiler Tung trafik Hastigheder Trafikkens fordeling Trafikken på de mest berørte veje Validering af trafikdata Konklusion og anbefalinger Trafikbilledet som helhed Trafiksikkerhed og skoleveje Anbefaling Forslag til afværgeforanstaltninger BILAG A BILAG B Side 2

3 1 Indledning 2 Metode Københavns Kommune ønsker at få belyst de trafikale konsekvenser af en forsøgsmæssig ensretning af Randbølvej ved Grøndals Parkvej/Rebildvej. Via Trafik er i den forbindelse blevet anmodet om at analysere trafikdata indsamlet i forbindelse med et fuldskalaforsøg, som blev gennemført af Københavns Kommune i februar-maj Baggrunden for den forsøgsmæssige ensretning af den sydligste del af Randbølvej hænger sammen med tekniske forudsætninger i forbindelse med et særskilt busfremkommelighedsprojekt i Københavns Kommune. Københavns Kommune har gennemført et fuldskalaforsøg og leveret to tilhørende datasæt (manuelle og maskinelle registreringer) til evaluering: 1. FØR-målinger i februar 2012: Over 3 hverdage er der foretaget manuelle snittællinger på 9 forskellige lokaliteter (herunder 3 omregnede krydstællinger. Se BILAG B, kolonne FØR ). Målingerne dækker en 12-timers periode og er opgjort i timeintervaller med udspecificering af køretøjskategorier. 2. INDKØRINGSPERIODE: Forsøgsopstillingen med lukning af tilfarten Randbølvej (se Figur 1) er etableret i begyndelsen af marts Den efterfølgende periode på 1½ måned var en tilvænningsperiode, hvor trafikken er blevet omfordelt indtil trafikbilledet har indfundet en ny stationær fordeling. 3. EFTER1-målinger i april 2012: a. MASKINELLE registreringer: I løbet af en uge (tors. 26. april - ons. 2. maj) er der foretaget maskinelle snittællinger på 15 lokaliteter - heraf de samme 9 lokaliteter som ovenfor (se BILAG B, kolonne EFTER1S ). Målingerne dækker hele døgnet og er opgjort i timeintervaller med udspecificering af køretøjskategorier samt hastigheder. b. MANUELLE registreringer: Mandag den 30. april er der foretaget manuelle snittællinger de samme steder som ved pkt. 1 (se BILAG B, kolonne EFTER1M ). 4. EFTER2-målinger i maj 2012: a. MASKINELLE registreringer: I løbet af en uge (tirs. 29. maj - man. 4. juni) er der foretaget maskinelle snittællinger de samme steder som ved pkt. 3a (se BILAG B, kolonne EFTER2S ). Målingerne dækker hele døgnet og er opgjort i timeintervaller med udspecificering af køretøjskategorier samt hastigheder. b. MANUELLE registreringer: Onsdag den 30. maj er der foretaget manuelle snittællinger på de samme steder som ved pkt. 1 (se BILAG B, kolonne EFTER1M ). Èn snittælling blev efterfølgende kasseret fordi den viste sig at være fejlbehæftet. Side 3

4 Figur 1. FØR (tv.) og EFTER (th.) Randbølvejs forsøgsmæssige ensretning mod nord på en kort delstrækning umiddelbart nord for Grøndals Parkvej/Rebildvej. I nærværende undersøgelse sammenlignes FØR- og EFTER-trafiktallene opgjort for et 12 timers interval mellem kl Fra de maskinelle registreringer er kun anvendt data indsamlet på tirsdage, onsdage og torsdage, som er blevet omregnet til et gennemsnit. Der foretages ikke sammenligninger på tværs af de to datasæt. Nærværende undersøgelse læner sig derfor primært op ad det manuelle datasæt fordi det som det eneste dækker over alle tre perioder (FØR, EFTER1 og EFTER2). Det maskinelle datasæt benyttes til validering af det manuelle data samt som supplement bl.a. i forbindelse hastigheder og køretøjsklassifikation. KATRINE- ÅBAKKE- VEJ DYBEN- BANGS- BOVEJ ÅDALS -VEJ REBILDVEJ Figur 2. Placering af målesteder med angivelse af ID. Side 4

5 3 Resultater 3.1 Den samlede trafik i området I området som helhed er de manuelt registrerede trafikmængder faldet i størrelsesordenen 7-14 %. Målerresultaterne fremgår af BILAG A og BILAG B. Sammenligning af manuelle EFTER-tal (dvs. tællinger gennemført på enkelte dage), som er udført over to omgange, med de manuelle FØR-tal viser: Et fald på 14% mellem FØR- og EFTER1 Et fald på 7% mellem FØR- og EFTER2 Selvom omfanget varierer i de gennemførte eftertællinger, så viser samtlige datasæt, at der er sket en reduktion i den samlede trafikaktivitet i boligområdet. De maskinelle EFTER-tal (dvs. slangetællinger over en længere periode) viser, at der er tale om et vedvarende fald over 5 uger. Den observerede reduktion kan tolkes som, at mange gennemkørende trafikanter har fundet nye ruter udenfor boligområdet. KATRINE- ÅBAKKE- VEJ DYBEN- ÅDALS -VEJ BANGS- BOVEJ REBILDVEJ Figur 3. Forskel i registreret trafik (sum af begge retninger, hverdage kl. 7-19) ved FØR- og EFTER-målinger. Blå = EFTER1 og grøn = EFTER2 [køretøjer/12h]. (% i forhold til FØR-tal) Side 5

6 3.2 Varebiler Varebiler (under 3,5 ton); de største fald i trafikmængden er registreret på Randbølvej syd (FØR/EFTER2: 217/153 varebiler/12h). De største stigninger er registreret på Ådalsvej og Bangsbovej syd (FØR/EFTER2 hhv. 26/95 og 17/65 varebiler/12h). Tællingerne viser at det samlede antal varebiler i området er nogenlunde konstant, men at varebilerne under trafikforsøget har omlagt deres ruter til Ådalsvej, Bangsbovej, Åløkkevej og Åbakkevej. På landsplan er varebiler overrepræsenteret i alvorlige ulykker. Den samlede uheldsrisiko for området er uændret, men på Ådalsvej og Bangsbovej forøges den relative uheldsrisiko pga. den ekstra trafik med varebiler. På Randbølvej falder den relative uheldsrisiko pga. færre varebiler. KATRINE- ÅBAKKE- VEJ DYBEN- ÅDALS -VEJ BANGS- BOVEJ REBILDVEJ Figur 4. Registrerede varebiler (under 3,5 ton), sum af begge retninger, hverdage kl Rød = FØR, blå = EFTER1 og grøn = EFTER2 [varebiler/12h]. Side 6

7 3.3 Tung trafik Tunge køretøjer defineres som lastbiler over 3,5 ton, busser og sættevogne. De største fald for denne kategori i dagtimerne (manuel tælling over 12 timer) er registreret på Randbølvej nord og syd for Vanløse Allé (FØR/EFTER2 hhv. 149/72 og 35/12 tunge køretøjer). Der er ikke registreret nogen tilvækst, som overstiger 3 tunge køretøjer i en samlet periode på 12 timer i området. Dvs. at den samlede aktivitet af tunge køretøjer over de 8 målestationer faldt med 91 tunge køretøjer/12h svarende til en reduktion på ca. 45%. Det konkluderes, at lidt under halvdelen af den tunge trafik under forsøget er overflyttet til andre ruter uden for området. Andelen af tung trafik har stor betydning for trafiksikkerhed og tryghed i boligområder, og i særdeleshed ved skoler. En permanent ensretning på den sydlige del af Randbølvej vil således øge trafiksikkerheden i området og ved skolen. KATRINE- ÅBAKKE- VEJ DYBEN- ÅDALS -VEJ BANGS- BOVEJ REBILDVEJ Figur 5. Registrerede tunge køretøjer (over 3,5 ton), sum af begge retninger, hverdage kl Rød = FØR, blå = EFTER1 og grøn = EFTER2. Tallene i parentes er supplerende estimater baseret på de maskinelle tællinger, mens de øvrige tal er registreret manuelt. [tunge køretøjer/12h] Side 7

8 3.4 Hastigheder Der foreligger kun hastighedsmålinger for efterperioden (se Figur 6). Hastighedsregistreringerne i efter-perioderne viser 85%-fraktiler (dvs. øverste niveau for 85% af de målte hastigheder) på mellem 22 og 33 km/h. Kun på Randbølvej, nord for Katrinedalsvej, er der registreret 85%-fraktiler på km/h. Den tilladte hastighed i området er 50 km/t, men en række veje i området er trafiksaneret med 30 km/t som vejledende hastighed. Normalt accepteres 85%-fraktiler på op til 36 km/h ved skiltet hastighed på 30 km/h. Resultaterne viser således, at fartniveauet på alle lokalveje i området under forsøget var fuldt forsvarligt i forhold til trafiksikkerhed, områdets funktion og lokalvejenes udformning. KATRINE- ÅBAKKE- VEJ DYBEN- ÅDALS -VEJ BANGS- BOVEJ REBILDVEJ Figur 6. Målte hastigheder som 85%-fraktiler af registrerede EFTER2-hastigheder [km/h]. Anført som A / B - hvor A dækker over hverdagsgennemsnit og B dækker weekenden. Side 8

9 3.5 Trafikkens fordeling Som beskrevet i afsnit 3.1 er den samlede trafik i området faldet mellem 7-14%. De største fald findes på Randbølvej i sydgående retning mellem Rebildvej og Vanløse Allé, hvor der er målt fald i størrelsesorden ktj/12h. Ser man på den sydgående trafik på Randbølvej mellem Katrinedalsvej og Vanløse Allé, kan der også konstateres et trafikfald, som dog er 1/5 mindre end på den efterfølgende strækning (Randbølvej mellem Vanløse Allé og Rebildvej). Tendensen er tilsvarende, når man ser på den nordligste del af Randbølvej, hvor trafikfaldet er endnu mindre. Det konstateres, at størsteparten af den sydgående trafik, som kørte ad Randbølvej på strækningen mellem Vanløse Allé og Rebildvej, er flyttet til de nærmeste parallelveje - Ådalsvej og Bangsbovej. Den samlede trafikstigning på disse to parallelveje udgør ca. 2/3 af trafikfaldet på Randbølvej. Dvs. at 1/3 af trafikken har fundet andre ruter uden om området, hvilket bl.a. kan forklare de meget beskedne trafikstigninger på de øvrige parallelveje: Åbakkevej, Dybdendalsvej og Åløkkevej. I nordgående retning er den registrerede trafikfordeling stort set uændret. Tilsammen tegner disse observationer et billede af trafikkens nye ruter, som illustreres på Figur 7. Figur 7. Omtrentlig fordeling af den sydgående trafik på Randbølvej. Blå = FØR og rød = EFTER. Bemærk at det illustrerede ikke er baseret på registreringer af trafikanternes rutevalg, men alene på registreret snitdata. Side 9

10 Tabel 1. Forskel i registreret trafik ved FØR- og EFTER-målinger. Der er tale om tung trafik og personbiler opgjort på hverdage mellem kl Se evt. også målestedernes placering på Figur 2 og de registrerede trafiktal i BILAG A og BILAG B. ID LOKALITET RETNING Diff (EFTER1 FØR) Diff (EFTER1 FØR) Diff (EFTER2 FØR) Diff (EFTER2 FØR) Maskinel/manuel Manuel Maskinel/manuel Manuel Hverdag Hverdag Hverdag Hverdag Uge 6 - Uge 17 Uge 6 - Uge 17 Uge 6 - Uge 22 Uge 6 - Uge 22 [ktj/12h] [ktj/12h] [ktj/12h] [ktj/12h] 011 ÅLØKKEVEJ syd mod rebildvej Kanal: 1 (Nord) ÅLØKKEVEJ syd mod rebildvej Kanal: 2 (Syd) Å syd mod rebildvej Kanal: 1 (Nord) Å syd mod rebildvej Kanal: 2 (Syd) ÅBAKKEVEJ syd mod rebildvej Kanal: 1 (Nord) ÅBAKKEVEJ syd mod rebildvej Kanal: 2 (Syd) øst for randbølvej Kanal: 1 (Øst) øst for randbølvej Kanal: 2 (Vest) Øst for Bangsbovej Kanal: 1 (Øst) Øst for Bangsbovej Kanal: 2 (Vest) , vest for randbølvej Kanal: 1 (Øst) , vest for randbølvej Kanal: 2 (Vest) , vest for bangsbovej Kanal: 1 (Øst) , vest for bangsbovej Kanal: 2 (Vest) RAND syd mod rebildvej Kanal: 1 (Nord) RAND syd mod rebildvej Kanal: 2 (Syd) RAND nord for vanløse alle Kanal: 1 (Nord) RAND nord for vanløse alle Kanal: 2 (Syd) RAND nord for Katrinedalsvej Kanal: 1 (Nord) RAND nord for Katrinedalsvej Kanal: 2 (Syd) KATRINE øst for Randbølvej Kanal: 1 (Øst) KATRINE øst for Randbølvej Kanal: 2 (Vest) KATRINE vest for Randbølvej Kanal: 1 (Øst) KATRINE vest for Randbølvej Kanal: 2 (Vest) DYBEN syd mod rebildvej Kanal: 1 (Nord) DYBEN syd mod rebildvej Kanal: 2 (Syd) BANGSBOVEJ Syd mod Rebildvej Kanal: 1 (Nord) BANGSBOVEJ Syd mod Rebildvej Kanal: 2 (Syd) BANGSBOVEJ nord for vanløse alle Kanal: 1 (Nord) BANGSBOVEJ nord for vanløse alle Kanal: 2 (Syd) SUM (14 fælles kanaler) % af FØR-sum (14 kanaler) -22% -14% -23% -7% 3.6 Trafikken på de mest berørte veje Som beskrevet ovenfor, er de største trafikfald registreret på Randbølvej i sydgående retning (mod Rebildvej). De største trafikstigninger er registreret på Ådalsvej (mod syd) og Bangsbovej (mod syd). I denne sammenhæng skal det bemærkes, at en ændring på køretøjer/12 timer svarer til en gennemsnitlig ændring på 1-2 køretøjer i timen. Ændringerne er dog koncentreret i spidsperioderne, hvilket fremgår af nedenstående grafer (Figur 8 - Figur 10). Side 10

11 Figur 8. Ådalsvej syd for Vanløse Allé, trafikkens variation i løbet af registreringsperioden kl Figur 9. Bangsbovej syd for Vanløse Allé, trafikkens variation i løbet af registreringsperioden kl Side 11

12 Figur 10. Randbølvej syd for Vanløse Allé, trafikkens variation i løbet af registreringsperioden kl Af Figur 8 og Figur 9 fremgår, at trafiktilvæksten på Ådalsvej og Bangsbovej varierer i løbet af hverdagen. Trafiktilvæksten er mest udtalt i morgenmyldretiden kl. 7-9, mens den i den øvrige periode ligger under ca. 15 køretøjer pr. time. For at sætte morgentrafikken på hhv. Ådalsvej og Bangsbovej i perspektiv, kan man sige, at hvor der før gennemsnitligt gik hhv. ca. 4 og 7 minutter mellem hver bilpassage, var der i efter-målingerne ca. 1 minut mellem hver bil. Dette gælder både Ådalsvej og Bangsbovej. Trafikforsøget medfører dermed en relativ forøgelse af den potentielle uheldsrisiko for Bangsbovej og Ådalsvej. Den samlede uheldsrisiko set i forhold til den samlede trafikstigning på disse veje vurderes dog fortsat at være lav. Tilsvarende betragtes den registrerede trafiksituation på Randbølvej (Figur 10). Her er den registrerede trafik faldet mest i myldretiderne mellem kl. 7-9 og igen mellem kl Særligt om morgenen, hvor der færdes mange børn langs Randbølvej, betød trafikfaldet (EFTER2), at der gennemsnitligt var ca. 40 sekunder mellem hver bilpassage, hvor der i før-målingerne var ca. 20 sekunder mellem hver bil. I denne sammenligning bør det bemærkes, at der i den kommunale vejklassificering ikke er nogen forskel på Randbølvej og de øvrige lokalveje i boligområdet (se Figur 11). Side 12

13 Figur 11. Vejkasser kommuneplan 2009, hvoraf det fremgår at Randbølvej er klassificeret som en lokalvej på lige fod med de øvrige veje i boligområdet - herunder Ådalsvej og Bangsbovej. 3.7 Validering af trafikdata Overordnet set observeres en lille tendens til at de manuelle trafiktal ligger lidt over de maskinelle registreringer. Hver af de to anvendte dataindsamlingsmetoder har individuelle styrker og svagheder i form af forskellige fejlkilder. Der kan derfor på det grundlag ikke siges noget om, hvilket af de to datasæt giver det mest præcise billede af den faktiske trafiksituation. Maskinelle tællinger for en situation uden trafikforsøget vil kunne give et mere velfunderet sammenligningsgrundlag for før- og eftersituationen. Derfor er der taget forbehold for, at tælledata fra de to metoder ikke direkte kan sammenlignes indbyrdes. Nærværende undersøgelse læner sig derfor primært op ad det manuelle datasæt. Det maskinelle datasæt benyttes til validering af det manuelle data samt som supplement bl.a. i forbindelse hastigheder og køretøjsklassifikation. Største enkeltstående afvigelser mellem manuelle og maskinelle tællinger er registreret ved målested Randbølvej nord for Vanløse Allé - kanal syd (ID 052). Forholdet mellem trafiktallene registreret ved de to målemetoder afviger næsten med en faktor 2. I denne sammenhæng bemærkes også målestederne RAND syd mod Rebildvej - kanal syd (ID 042) og Side 13

14 DYBEN syd mod Rebildvej - kanal syd (ID 082), som ligger lige på grænsen til det acceptable. For de øvrige målesteder ligger den omtalte faktor mellem 0,8-1,2, hvilket vurderes at være acceptabelt til brug for denne analyse. 4 Konklusion og anbefalinger 4.1 Trafikbilledet som helhed Registreringerne viser, at den samlede trafik i området er faldet med 7-14%. Det vurderes, at mange gennemkørende trafikanter har fundet nye ruter ad det overordnede vejnet udenfor boligområdet. Internt i boligområdet er der sket en trafikflytning, som har aflastet Randbølvej - primært i den sydgående retning. Der er registreret en trafikstigning på Bangsbovej og Ådalsvej. Trafikbelastningen i EFTER-situationen ligger på 57 og 41 køretøjer i spidstimen på hhv. Bangsbovej og Ådalsvej. Til sammenligning er det en generel anbefaling 1, at den kørende trafik i egentlige boligområder med vejledende hastighedsgrænse på km/h ikke overstiger 300 køretøjer i spidstimen. 4.2 Trafiksikkerhed og skoleveje På strækningen ud for Katrinedals Skole samt børneinstitutionen og plejecenteret er trafikbelastningen i den sydgående retning blevet reduceret med ca %. På strækningen syd for Vanløse Allé er trafikken i begge retninger faldet med 32%. Før forsøget var trafikniveauet på Randbølvej relativt højt (ca køretøjer/12h, herunder 177 køretøjer i spidstimen om morgenen), med deraf forøget risiko for trafikuheld omkring skolen. Trafikforsøget har således givet en forbedring af trafiksikkerheden og dannet grundlag for en forbedring af den oplevede tryghed. Samlet set kan en permanentgørelse af forsøget øge andelen af elever, der cykler i skole, hvilket er i god tråd med Københavns Kommunes skolevejspolitik. Samtidig er der sket et samlet fald på 45% af den tunge trafik (over 3,5 tons) i området, til gavn for trafiksikkerhed og tryghed i området, og i særdeleshed ved skolen. Hastigheder og trafikmængder er blandt de faktorer der har den væsentligste indflydelse på uheldsrisikoen. Målinger under forsøget viser, at langt hovedparten af de målte hastigheder på samtlige lokalveje ligger i et niveau 1 Vejregler for byernes trafikarealer, hæfte 0 Vejplanlægning i byområder, afsnit 9.5. Side 14

15 mellem km/h, hvilket erfaringsmæssigt begrænser risikoen for personskade for bløde trafikanter. På Ådalsvej og Bangsbovej medfører den forholdsmæssige trafikstigning, (herunder varebiler) alt andet lige en større potentiel uheldsrisiko i forhold til tidligere. Trafikniveauet ligger dog langt under vejledende anbefaling for trafikintensitet (300 biler pr. spidstime) på lokalveje med et hastighedsniveau på km/h. Den absolutte uheldsrisiko vurderes derfor forsat at være meget lille på Ådalsvej og Bangsbovej i forhold til mange andre lokalveje i København og i Vanløse. 4.3 Anbefaling De samlede effekter af forsøget vurderes at give flest fordele for området som helhed. Derfor anbefales det, at ensrette den sydligste del af Randbølvej permanent, som foreslået i busfremkommelighedsprojektet for Flintholm station. Samtidig anbefales supplerende trafiktiltag på lokalvejene, som kan dæmpe den gennemkørende trafik yderligere og sikre et passende lavt trafikniveau på Bangsbovej og Ådalsvej. 4.4 Forslag til afværgeforanstaltninger Trafikforanstaltninger som kan dæmpe trafikken yderligere indenfor boligområdet (herunder på Bangsbovej og Ådalsvej). Her kan peges på flere forskellige muligheder, som kan uddybes efterfølgende i samarbejde med Vanløse Lokaludvalg: 1) Anlæg af ekstra fartdæmpning på Ådalsvej og Bangsbovej: F.eks. i form af zoner med opholds- og legeområde, hvor trafikken afvikles med 15 km/h på de bløde trafikanters præmisser. Fordele: Virker lokalt på de veje, som har fået mere trafik som følge af forsøget. Øvrige veje påvirkes ikke og omvejskørsel for beboere undgås. Ulemper: Gennemfartstrafik kan fortsat passere, men dog ved væsentligt lavere hastighed. 2) Etablering af flere ensretninger og vejlukninger på en række veje i området: Fordele: Gør gennemkørsel mere besværligt og derved mindre attraktivt. Tilsvarende løsninger i andre boligområder mindsker gennemfartstrafikken markant i hele området. Ulemper: Beboerne pålægges omvejskørsel til og fra det overordnede vejnet. 3) Yderligere bump og chikaner på samtlige veje i området: Fordele: Alle veje sikres mod uønsket høj hastighed. Ulemper: Begrænset effekt ift. at mindske gennemkørsel yderligere (området er i forvejen fartdæmpet til 30 km/h). Side 15

16 BILAG A Registrerede FØR- og EFTER-trafiktal [ktj/12h]. Sum af personbiler og tung trafik opgjort for en 12-timers periode mellem kl på hverdage. Rød = FØR, blå = EFTER1 og grøn = EFTER2. KATRINE- ÅBAKKE- VEJ DYBEN- ÅDALS- VEJ BANGS- BOVEJ REBILDVEJ Side 16

17 BILAG B Registrerede FØR-, EFTER1- og EFTER2-trafiktal [ktj/12h]. Sum af personbiler og tung trafik opgjort for en 12-timers periode mellem kl Side 17

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK UDKAST Københavns Kommune Randbølvej Trafikanalyse 2015 NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Konklusion... 4 3 Trafikale forhold... 5 3.1 Tidligere forhold

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune. 1 Indledning. Trafikanalyse for Sønderskovvej Teknisk notat. 1.1 Baggrund. Notat 7. april 2017 MM/mz

UDKAST. Ballerup Kommune. 1 Indledning. Trafikanalyse for Sønderskovvej Teknisk notat. 1.1 Baggrund. Notat 7. april 2017 MM/mz UDKAST Ballerup Kommune Trafikanalyse for Sønderskovvej Teknisk notat Notat 7. april 2017 MM/mz 1 Indledning Ballerup Kommunes Center for By, Erhverv og Miljø, Park og Vej har bedt Via Trafik om at udføre

Læs mere

Københavns Kommune Randbølvej Svar på Supplerende Rapport

Københavns Kommune Randbølvej Svar på Supplerende Rapport Randbølvej Svar på Supplerende Rapport NOTAT 27. august 2012 SSN/ARH Dette notat er udarbejdet af Via Trafik for Københavns kommune. Notatet indeholder spørgsmål og svar på de problemstillinger, Thomas

Læs mere

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter.

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter. NOTAT Projekt Evaluering af 2 minus 1 vej på Stumpedyssevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-12-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Evaluering af 2 minus

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh UDKAST EUC Sjælland Skolegade, Haslev Trafikanalyse NOTAT rev. 1 6. december 2017 adp/uvh Indhold 1 Indledning 1.1 Baggrund 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 2 Området... 3 3 Trafikale vurderinger...

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Teknik- og Miljøudvalget Orientering vedr. midtvejsevaluering af trafikforsøget i Guldbergsgade/Møllegade Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse NOTAT 28. november 2007 MKK/MM Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlag... 3 1.2 Afgrænsning af projektområdet... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

Evaluering af hastighedsplan i åbent land

Evaluering af hastighedsplan i åbent land Evaluering af hastighedsplan i åbent land Erfaringer fra Trafikpuljeprojekt i Karlebo Kommune 1 1 Hvem taler? Trafikingeniør i mere end 10 år og Trafiksikkerhedsrevisor Ulrik V. Hansen uvh@viatrafik.dk

Læs mere

Evaluering af forsøg med stationær ATK

Evaluering af forsøg med stationær ATK Evaluering af forsøg med stationær ATK Stationær ATK s virkning på trafikkens hastighed Civilingeniør Henning Sørensen, Vejdirektoratet, has@vd.dk Forsøg med stationær og ubemandet ATK blev vedtaget af

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

NOTAT EVALUERING AF TRAFIKPROJEKTER I OMRÅDE A

NOTAT EVALUERING AF TRAFIKPROJEKTER I OMRÅDE A NOTAT Projektnavn Trafiksanering af område A Projektnr. 1100033463 Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Version 1 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Udarbejdet af LRT Kontrolleret af CM Godkendt

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 VEJDIREKTORATET TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERING AF ETABLERING AF DYNAMISK

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004 Notat Sag: Titel: Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse Analyse af antalstællinger Notatnr. 11-7 Rev.: Til: Bjarne Bach Nielsen, Allan Christensen Udarbejdet: Christian Overgård Hansen.

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune Projekt: Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering. Dato: 09-01-2019 Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune 1. Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering.

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE EVALUERING AF FORSØG MED OMDIRIGERING AF TUNG TRAFIK

HEDENSTED KOMMUNE EVALUERING AF FORSØG MED OMDIRIGERING AF TUNG TRAFIK Til Hedensted Kommune Dokumenttype Evalueringsnotat Dato Januar, 2018 HEDENSTED KOMMUNE EVALUERING AF FORSØG MED OMDIRIGERING AF TUNG TRAFIK HEDENSTED KOMMUNE EVALUERING AF FORSØG MED OMDIRIGERING AF TUNG

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7.

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. Evaluering af variable tavler på Motorring 3 Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. december 2016 Indhold Baggrund og rammer for evalueringen Resultater Kapacitet

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Vejnettet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4 SKANDERBORG KOMMUNE TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende forhold

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1005832 T: +45 2540 0382 E: tfj@moe.dk Projekt: Nyt boligområde Tommerup Vest Emne: Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling: Jimmy

Læs mere

1 Baggrund og formål

1 Baggrund og formål Paper Emne: Personer pr. bil Til: Trafikdage 2003 Fra: Allan Christensen, Vejdirektoratet Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 26. juni 2003 1 Baggrund og formål Oplysninger om bilernes belægningsgrader

Læs mere

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/ Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen 23. marts 2018 Dokument 17/13603-8 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen INDHOLD Baggrund for evalueringen... 2 Opsummering af evalueringens

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Forord. For sololastbiler, busser og vogntog beskrives gennemsnitshastigheder og udviklingen i gennemsnitshastighederne.

Forord. For sololastbiler, busser og vogntog beskrives gennemsnitshastigheder og udviklingen i gennemsnitshastighederne. Forord Denne rapport beskriver hastigheder og hastighedsudvikling fra 1999 til 2002. Rapporten skal ses som en fortsættelse til Vejdirektoratets rapport nr. 202 Hastighedsrapport, hastighedsmålinger 1995

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7 HOLBÆK HAVE TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 3 2 Grundtrafik 5 2.1 Biltrafik 5 2.2 Lastbiltrafik

Læs mere

Furesø Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. Farum bymidteanalyse Strategi. NOTAT 20. juni 2011 RAR

Furesø Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. Farum bymidteanalyse Strategi. NOTAT 20. juni 2011 RAR Farum bymidteanalyse Strategi NOTAT 20. juni 2011 RAR 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Strategi... 2 1.1.1 Vejklassificering... 3 2 Frederiksborgvej... 4 2.1 Tværsnit af Frederiksborgvej...

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsrådets møde den 31. maj 2018.

Trafiksikkerhedsrådets møde den 31. maj 2018. Trafiksikkerhedsrådets møde den 31. maj 2018. Liste over indkomne ønsker vedr. trafiksikkerhed marts april 2018. 1. Hasseløvej, Hasselø Hasselø Beboerforening ved René Christoffersen: Grøn cirkel markerer

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO UDKAST Bascon Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO 1 Indledning Bascon har anmodet Via Trafik om at vurdere de trafikale konsekvenser af at udvide bostedet på Damsagervej fra 9 til 18 lejligheder. Herudover

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet NOTAT Projekt Ørbæksvej - Alsvej Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Rambøll By og Trafik Kopi til Charlotte Skov 1. Baggrund I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus

Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus Præsentation på Vejforum Doseringsanlæg ved rundkørsel Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus 1 Præsentation på Vejforum Indhold Baggrund Trafiktælling med drone Trafiksimulering

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade INDHOLD Indhold 1. Baggrund for forsøget Eksisterende ruter i området Baggrund trafiktællinger 2. Forsøget Overordnet: Formål, forventede

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Af MILJØVURDERING AF TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO s.15 fremgår at trafikplanen vil medføre en trafikstigning på:

Af MILJØVURDERING AF TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO s.15 fremgår at trafikplanen vil medføre en trafikstigning på: INDSIGELSE MOD TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO - BLÅGÅRDSGADE KVARTERET Nørrebro 12/12 2018 Trafikplanens datagrundlag er ikke professionelt underbygget På borgermødet den 19/11 2018 om trafikplanen fortalte

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger Analyse af sammenhæng mellem vejr og hastighed på udvalgte vejstrækninger Vejdirektoratet har undersøgt, om bilisterne ændrer hastighed under forskellige vejrforhold. Analysen er bl.a. gennemført for bedre

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.01.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830 Virum

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé Eksisterende forhold Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Ny Hollænderskolen Frederik Barfods Skole

Læs mere

NOTAT. Halsnæs Kommune

NOTAT. Halsnæs Kommune NOTAT Halsnæs Kommune Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej Trafik- og afviklingsanalyse BILAG 1 NOTAT 28. maj 2010 ph/psa Dette notat er baseret på et teknisk notat med tilhørende bilag. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO 1 Indledning... 3 2 Problemstillinger... 5 3 Trafiktal... 9 4 Løsningsforslag... 11 4.1 Løsningsforslag 1... 11 4.2 Løsningsforslag

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere